Den 21. august Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne befinder sig i en markant udvikling og omstilling i disse år. På den ene side er der en række opgaver og funktioner, der svinder ind, og på den anden side tegner der sig nye opgaver og funktioner. Baggrund for projektet Projektet er et 6-projekt, der er aftalt mellem KL og HK Kommunal. Baggrunden for projektet er, at parterne sammen vil: Opnå en opdateret viden om nye funktioner på folkebiblioteket, og hvilke arbejdsopgaver og roller de peger på. Efterfølgende vil parterne formidle denne viden i form af hjælp-tilselvhjælps materiale til brug i kommunerne. Den 21. august 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/6 Mange kommuner og biblioteker er langt med at gentænke det fysiske folkebibliotek. Det er en udbredt opfattelse, at det fysiske bibliotek har et potentiale og en fortsat berettigelse. Afsættet for disse overvejelser er imidlertid ofte en begrebsramme med udgangspunkt i fire-rums-forståelsen: læringsrummet, møderummet, inspirationsrummet og det performative rum. Udviklingen kan bl.a. karakteriseres ved følgende træk: Funktionerne omkring det traditionelle bibliotek svinder ind som følge af digitaliseringen og som følge af, at mange borgere bliver stadig mere vidende og selvhjulpne. Udlånstallet falder, mens besøgstallet ligger rimeligt stabilt. Samtidigt har mange folkebiblioteker fået en fremskudt borgerservicefunktion og en understøttende funktion i forhold til introduktion af digitale selvhjælpsløsninger. Nogle kommuner vælger desuden

2 at samle flere kulturinstitutioner under samme tag eller i klynger for at skabe synergi mellem funktionerne. Grænserne bliver således mere flydende. Brugen af frivillige vinder indpas på folkebiblioteket akkurat som det vinder indpas på mange andre velfærds- og serviceområder. En undersøgelse fra november 2013, foretaget blandt 59 kommuner viser i store træk, at: 2 ud af 3 biblioteker har frivillige tilknyttet biblioteket, at den frivillige indsats anslås at udgøre 2 % af den samlede arbejdskraft på folkebiblioteksområdet, at de frivillige varetager opgaver i relation til især IT-cafeer og lektiecafeer samt organisering af arrangementer, mens de kun i mindre grad varetager praktisk hjælp, biblioteksopgaver samt koordinering af frivillige. Nogle steder samarbejder man med frivillige organisationer. I stigende omfang er signalet over for borgerne over en bred kam bevidst inviterende, lyttende og opsøgende inden for en fællesskabsramme. Man vil gerne borgerne og man vil gerne facilitere borgernes fællesskab. Aktivt medborgersskab og samskabelse er nogle af de nye nøgleord. Sammenfattende tegner der sig et billede af en omstilling, hvor der i stigende grad bliver behov for funktioner som værtsskab, vejledning og vejvisning, samt kontakt og samarbejde med de frivillige. Der tegner sig et behov for et personale, der på en venlig, opmærksom, praktisk og dialogpræget måde evner at udfylde rollen som vært, facilitator og tovholder på en merværdi-givende måde. Projektet vil have særlig fokus på nye funktioner og roller. Hvilke opgaver og kompetencebehov sætter det på dagsordenen? Formål Projektet har til formål: For det første at afdække hvilke kompetencebehov udviklingen skaber på landets biblioteker samt forslag til, hvilke ledelsesinitiativer det peger på. For det andet at udvikle et hjælp-til-selvhjælps -materiale, der kan anvendes i kommunerne/på bibliotekerne til afholdelse af eksempelvis temadage og kursusforløb. Målgruppe Projektets målgruppe udgøres af folkebiblioteksansatte, hvis arbejdsfunktioner ændres i lyset af den aktuelle udvikling. Projektet tager udgangspunkt i 2

3 alle faggrupper på biblioteket, dog vil den primære målgruppe være det administrative personale. Endelig er lederne på området også en vigtig målgruppe. Resultater og succeskriterier Projektet har følgende succeskriterier: I projektets første faser gennemføres en videns indsamling, der beskriver den aktuelle udvikling på området, specielt med fokus på de nye funktioner som værtsskab, vejledning og vejvisning, samt kontakt og samarbejde med de frivillige. Ved projektets afslutning er der udarbejdet konkrete produkter, der understøtter, at kommunerne kan bringe produkterne i anvendelse og afholde aktiviteter, der understøtter kompetenceudviklingen. Ved projektets afslutning er projektets resultater formidlet til bibliotekslederne og blandt medarbejderne via KL s og HK s fagblade og netværk. Tids- og handleplan Projektet gennemføres i løbet af 2014/ og 3. kvartal 2014 Fase 1: Vidensgrundlag og beslutningsgrundlag på plads 3 møder i arbejdsgruppen med analysearbejde mellem møderne. Desk research påbegyndes i 2. kvartal og afsluttes i 3. kvartal. Projektet opsummerer i et arbejdspapir på 6-8 sider den seneste og mest aktuelle viden på området (4-6 rapporter, analyser, udviklingsarbejder mv.). Arbejdspapiret skal bl.a. opsamle viden ift. succesfulde/mindre succesfulde opgaver og funktioner, der omtales i relation til nye roller. Arbejdspapiret skal bl.a. opliste faktorer, der hhv. hæmmer og fremmer omstillingen. 4. kvartal 2014 Fase 2: Kvalificering af vidensgrundlag via fokusgruppeinterviews og workshops 2-3 møder i projektarbejdsgruppen. 3

4 Der gennemføres 3-4 fokusgruppeinterviews. Formål er at kortlægge, hvilke nye opgaver, roller og kompetencebehov, der bliver aktuelle for at udfylde de nye funktioner som værtsskab, vejledning og vejvisning, samt kontakt og samarbejde med de frivillige. Parterne udvælger nogle kommuner/biblioteker, som allerede er godt i gang med at arbejde med/udgør spydspidsen i.f.t. de nye funktioner, som værtsskab vejledning og vejvisning samt kontakt og samarbejde med de frivillige, og hvordan de relaterer til kerneopgaven(erne) for et bibliotek og kan bidrage med deres erfaringer. Viden fra fokusgruppeinterviews skal danne baggrund/case for de to efterfølgende workshops. Afholdelse af en workshop for de deltagende kommuner og andre relevante samarbejdspartnere med viden og erfaring med tværfagligt arbejde, m.h.p. at kvalificere resultaterne. Afholdelse af en workshop (øst/vest) med deltagelse af i alt deltagere fra kommuner. Deltagerne rekrutteres efter relevans og baggrund. Eventuelt inviteres også enkelte deltagere fra beslægtede områder, der kan bidrage med inspiration for projektet. Workshoppen sætter fokus på opgaver og funktioner og på kompetencebehov samt relevante slutprodukter (se mere nedenfor under metode). 1. kvartal 2015Fase 3: Udvikling af Hjælp-til-selvhjælps -materiale 2-3 møder i projektarbejdsgruppen. På et af møderne præsenteres resultaterne og overvejelser for uddannelsesinstitutioner (COK og Professionshøjskolen Metropol), der varetager biblioteksassistentuddannelsen. Projektet udvikler med professionel bistand et eller flere slutprodukter, der kan anvendes efter hjælp til selvhjælp -konceptet på lokale personalemøder, seminarer, udviklingsprojekter mv. Det være sig en animationsfilm, power-points, brug af sociale medier osv. Evt. indlægges en form for pilot-test af materialet i en kommune eller lign. 1. kvartal 2015 Fase 4: Formidlingsaktiviteter samt evaluering Projektets materialer og resultater osv. formidles til målgruppen for projektet. Formidlingen sker til biblioteksledere og medarbejdere via parternes 4

5 hjemmesider, samt organisationernes nyhedsbreve, medlemsblade og netværk. Der gennemføres en almindelig partsevaluering. Organisering Projektledere Helle Mikkelsen, KL og Bettina Chimera, HK Kommunal. Projektmedarbejdere Jakob Sloth Petersen, KL og Helle Mylund Jakobsen. Styregruppen for projektet er Fremfærd Bruger. Det overvejes endvidere at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter fra HK, BCF og Bibliotekarforbundet. Metode Projektet vil indsamle viden om fremtidens roller på folkebiblioteksområdet via forskellige kvalitative metoder. Projektet tager udgangspunkt i et litteraturstudie og 3-4 fokusgruppeinterviews. Derefter holdes 1-2 workshops. Desk ressearch gennemføres med særlig fokus på nye funktioner, roller og kompetencebehov. Screening af biblioteksområdet: Fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra 3-4 folkebiblioteker, som er foregangsbiblioteker inden for området. Vi udvælger nogle kommuner/biblioteker, som allerede er godt i gang med at arbejde med/udgør spydspidsen i.f.t. de nye funktioner, som værtsskab vejledning og vejvisning samt kontakt og samarbejde med de frivillige, og hvordan de relaterer til kerneopgaven(erne) for et bibliotek og kan bidrage med deres erfaringer. Der udarbejdes en spørgeguide, som tager udgangspunkt i at afdække nye funktioner, roller og kompetencebehov. Fokusgruppeinterviews afholdes både som virksomhedsbesøg og/eller supplerende som telefoninterviews. En workshopdag med de involverede kommuner/biblioteker, samt andre relevante samarbejdspartnere bl.a. for at kvalificerer resultaterne fra interviewene forud for den afsluttende workshopdag i en bredere kreds En workshop-dag med deltagelse af både ledere og medarbejdere, der arbejder med de nye funktioner fra ca folkebiblioteker. Sammensætningen af deltagerkredsen fastlægges af parterne med fokus på at opnå en relevant repræsentation, herunder også med folkebiblioteker/kommuner, der ikke har deltaget i fokusgruppeinterviewene og som vurderes at kunne bidrage med viden og vinkler på nye roller, nye kompetencebehov og udformning af slutprodukt. Dagene afholdes som to halve dage. Formålet med dagene er: o At opnå mere viden om udviklingen på biblioteksområdet mhp. hvilke nye roller og funktioner personalet skal udfylde. Der 5

6 kan fx indledes med et kort oplæg af en relevant forsker/vidensperson, efterfulgt af inddragelse af deltagerne. o At afdække, hvilke nye kompetencebehov de nye medarbejderroller og funktioner evt. afføder. o At konkretisere, hvad der skal til for at udvikle medarbejdernes kompetencer i den ønskede retning. o At modtage input til, hvordan et slutprodukt kan udformes, så det mest muligt understøtter kompetenceudviklingen (hjælptil-selvhjælp-materialet). 6

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel... 3 2 Formål og succeskriterier... 4 3 Målgrupper/deltagere... 5 4 Styring og organisering... 5 5

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere