Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter"

Transkript

1 Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter 1. Værdier (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden Fællesskabet består af herbergerne Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver vi værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center på Amager. Vores fællessekretariat i Valby arbejder for at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden, og udgiver Magasinet Hjemløs, der udkommer fire gange om året. Ligesom WeShelter driver en stor frivillighedsindsats, som understøtter alle tilbud i fællesskabet. Organisationens udvikling har skabt behov for et navn, der bedre afspejler vores samlede arbejde. Derfor skiftede vi i december 2014 navn fra Missionen blandt Hjemløse til»weshelter«med tilføjelsen»socialt arbejde siden 1893«. Det nye navn, WeShelter, rummer bedre de forskellige målgrupper, som vi arbejder med specielt i forhold til vores arbejde med psykiatribrugere. Selv om vi har fået ny navn, har vi det samme udgangspunkt og den samme opgave og tager afsæt i den kristne, danske folkekirke nu blot tilsat nogle tydelige ambitioner og værdier om at gøre det i samarbejde med det offentlige, andre civilsamfundsaktører, medarbejdere og de borgere, det handler om. 1 Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi skaber rum (Shelter) for samfundets svageste, og at vi gør det i fælleskab (We) også med frivillige, bidragsydere, virksomheder, offentlige instanser, samarbejdspartnere m. fl. I WeShelter er vi i gang med en proces, hvor vores nye organisationsidentitet skal forklares og foldes ud gennem arbejde med blandt andet værdierne og gennem en fortsat ambitiøs udvikling af vores indsats. Her skal de enkelte væresteder også til at definere sig mere skarpt, samt sætte handling og forståelse bag vores værdier i WeShelter. Ordet»blandt«var vigtigt i vores gamle navn, fordi det signalerede øjenhøjde mellem organisationen og brugerne. Vi vil fortsat møde hjemløse, ensomme og udsatte i øjenhøjde, og tilbyde husly, støtte og fællesskab, så vore brugere får bedre muligheder for at erkende og anvende egne ressourcer. En af vore metoder er følgeskabet: Vi ønsker at være på borgerens side og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og håbløst. Weshelter tre fælles værdier WeShelter har udarbejdet tre fælles værdier; Samarbejde Ambitiøs Alle er værdige

2 Værdier som for os både understreger menneskesyn og indignation, og værdier som signalerer handling. I WeShelter bygger vi på en lang historie, som en af de ældste folkekirkelige sociale organisationer, der fortsat er aktiv. Vi bygger på generationers dedikerede og ambitiøse indsats for at gøre tilværelsen bedre for hjemløse. Det markerer vi med tilføjelsen Socialt arbejde siden Da arbejdet startede i 1893 var det usædvanligt, at man ikke skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende,. Den lovgivningsmæssige skelnen ophørte officielt i 1933, men der er også i dag behov for et ambitiøst samarbejde om, at sikre alle er værdige som tilgang i mødet med hvert enkelt menneske og i de regler og normer, vi sætter i vores samfund. Værdierne lokalt Idet vores identitetsproces er relativt ung, har det fælles værdisæt endnu ikke gennemsyret hele organisationen. De enkelte væresteder vil på forskellig vis arbejde med at definere sig selv i det nye værdisæt. Derudover har flere væresteder deres egne lokale værdisæt, som er mere eller mindre italesat. I en travl hverdag med mange brugere med store behov, prioriterer vi ofte det direkte brugerrettede arbejde over det administrative. Derfor vil værdierne ikke nødvendigvis vil være at genfinde lokalt endnu. WeShelters værdier, samt det værdibaserede arbejde på værestederne, er helt foreneligt med Københavns Kommunes værdier og værdigrundlag i Vision Ledelse (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 2 WeShelters hovedbestyrelse varetager den overordnede ledelse af værestederne og det opsøgende arbejde. Bestyrelsen har ansat en forstander til at forvalte og varetage driften. Forstanderen er således det lokale personales overordnede leder i WeShelter vedr. ansættelse, afskedigelse, ferie og fravær samt udbetaling af løn etc. Forstanderen har beslutningskompetence inden for de udmeldte budgetrammer. WeShelters bestyrelse inddrages i beslutninger, der ligger uden for tilbuddets rammeaftale, samt hvor der er økonomiske ændringer, der påvirker den samlede budgetramme. På de væresteder, hvor der er ansat en daglig leder/ledende koordinator, sker alle personalehenvendelser primært til denne. Det er den daglige leder/ledende koordinators opgave at informere eller involvere forstanderen eller hovedbestyrelse om nødvendigt. I WeShelter arbejder vi ud fra en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder at udvikling og nye tiltag hurtigt kan få liv på jord. I og med at der på hvert tilbud kun er max tre ledelsesniveauer (bestyrelse, forstander og leder) kan vi hurtigt og effektivt få omsat idéer til handling. Ligeledes kan man også hurtigt efterkomme ønsker, krav og pligter såvel nede fra som oppe fra. På samme vis arbejder vi med en høj grad af selvledelse, da mange beslutninger kan træffes af den lokale leder eller direkte af medarbejderen. Vores ledelsesstil er anerkendende, tillidsbaseret og baseret i vores værdisæt: Samarbejde, ambitiøs og alle er værdige. Som en del af arbejdet, deltager både forstanderen og den daglige leder/ledende koordinator i udflugter og særlige arrangementer på værestederne og har dermed fingeren på pulsen, både hvad angår brugere og ansatte. Ledelsen er dermed ikke en fjern størrelse og vi har af samme

3 grund ikke udarbejdet en detaljeret ledelsesbeskrivelse. Dog har de ansatte og den daglige leder/ledende koordinator alle arbejdsbeskrivelser, der beskriver kerneopgaverne. Personalet har ligeledes fået udleveret en personalehåndbog ved deres ansættelse, hvor alle organisationens politikker og retningslinjer er samlet (rygepolitik, utilsigtede hændelser, vold, ferie og fravær og tavshedspligten etc.) Der afvikles ugentligt personalemøder, hvor forstanderen efter behov inviteres med. Her drøftes aktuelle problemstillinger og træffes beslutninger i løbende sager. Tilsammen gør det os også til nogle fleksible arbejdspladser og sociale tilbud, hvor vi hurtigt kan navigere efter de rammer og udfordringer, vi bliver budt på. Der er mulighed for at rotere mellem de forskellige arbejdsenheder, hvis der er behov for enten nye udfordringer eller blot luftforandringer. Det gør også, at vi har en medarbejdergruppe, som bliver i WeShelter. Vi har ikke et stort flow af medarbejdere, hvilket betyder at medarbejdergruppen er meget stabil og kender hinanden godt. Et stort plus for både brugere og kollegaer, når man dagligt arbejder med psykisk ustabile og udsatte borgere. Ledelsen af værestederne under WeShelter er forenelig med Københavns Kommunes Ledelsesgrundlag Vision 2017, Principper for tillid og vejledning for guiden til centerplaner. 3. Viden og Kompetencer (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 3 WeShelters væresteder har alle en meget stor bredde og nuancering i målgrupper, hvilket betyder, at medarbejderstaben og disses kompetence- og vidensniveau i lige så høj grad skal spænde vidt. Derfor er medarbejdersammensætningen og fagligheden også meget forskellig på vores tilbud. WeShelter har både socialrådgivere, socialpædagoger, pædagoger, sosu assistenter, ufaglærte og meget specialiserede medarbejdere, såsom en kok til madlavning og en hortonom til vores gartneri. Mange af WeShelters medarbejdere på værestederne har været tilknyttet rigtig mange år, og har derfor også en lang række efter- og tillægskurser i henhold til at arbejde med udsatte målgrupper. Alle medarbejdere har for eksempel gennemgået Københavns kommunes værestedsuddannelse på fakultetet, førstehjælpskursus. Mens andre medarbejdere har tilegnet sig viden omkring nadabehandling, ledelse, madlavning, sundhed og rygeafvænning etc. WeShelters væresteder arbejder alle overordnet ud fra recovery-tilgangen samt organisationens grundværdier samarbejde, ambitiøs og alle er værdige, hvor det handler om at give brugerne den bedste støtte og hjælp, så brugerne på bedst mulig måde kan opnå en god og værdig tilværelse. Det udspiller sig i praksis både gennem vores rådgivning, samtaler, netværksaktiviteter, udflugter, kursusgang, brugermøder, frivillighed etc.

4 Alle værestederne afholder ligeledes brugermøder månedligt, så de beslutninger og drøftelser, der vedrører fællesskabet også bliver taget i fællesskabet. Både medarbejdere, brugere og de frivillige ressourcer på tilbuddene i WeShelter kan deltage på sådanne brugermøder. Formålet med at lægge mange af beslutningerne ud til et brugermøde er at udvikle ejerskab og at udnytte de mange menneskelige kompetencer og styrker, der findes i fællesskabet på vores tilbud. Samt dermed nuancerer både drøftelserne og beslutninger, der vedrører både brugere, frivillige og medarbejdere. I praksis arbejder nogle tilbud også med arbejdsgrupper, som ad hoc laver indstillinger på specifikke ønsker til brugermødet. Mens man på andre tilbud kun har det samlede møde som udgangspunkt for beslutninger. Medarbejderne på alle WeShelters væresteder har samtidig også et par fællesmøder årligt, hvor der videndeles og drøftes overordnede strategiske beslutninger og tiltag for området. Hvert tilbud har deres egne personalemøder månedligt/ugenligt, hvor den overordnede ledelse deltager efter behov. Her diskuteres aktuelle sager og den pædagogiske linje tages op til genovervejelse, hvis det viser sig nødvendigt. Såfremt der under et personale- eller fællesmøde viser sig at være et generelt behov for opkvalificering, så bliver dette iværksat. Det kan eksempelvis være som følge af en ny tendens inden for målgruppen, nye metoder mv. De enkelte personaler eller daglige ledere kan også henvende sig direkte til den overordnede leder med ønsker om kurser mv. Der er årligt afsat midler via driftsbevillingen samt via fondssøgning til at udvikle og uddanne medarbejderstaben i WeShelter. Arbejdet med mange af de frivillige foregår i en specialiseret, tværgående enhed i WeShelter, som holder sig opdaterede på den nyeste viden omkring inddragelse af frivillige i det sociale arbejde. Rekrutteringen af frivillige er kvalitetssikret, de frivillige deltager i et obligatorisk introduktionskursus og der følges op på deres arbejde fra projektleder og/eller frivilligkoordinators side Målgruppe, metoder, tilgange og ydelser Synliggørelse Vi opsøger og opbygger kontakt med brugere af lokalt bocenter for psykisk syge. Vi har løbende samarbejde med den sociale vicevært. Vi deltager gerne i informationsmøder med AKB s gårdmænd som evt. formidler kontakt til beboere. Vi har løbende samarbejde med brugernes kontaktpersoner. De vælger ofte at møde brugerne i vores lokaler. Vi samarbejder med ViVil og andre formidlere af jobtræning, afklaringsforløb o.l. Vi samarbejder med borgernes hjemmehjælp med udspring i konkrete sager. Vi samarbejder med Kommunens psykiatriske team. Fysiske rammer Amadeus Amadeus er præget af utidssvarende lokaler med ringe mulighed for skærmede aktiviteter. Samtaler med brugere kan kun holdes uforstyrret udenfor stedet.

5 Todelt rum med trappe vanskeliggør handicappedes brug af Amadeus. Pegasus Større lokaler og gode fysiske rammer i ét plan har medført en markant øgning af borgere. Bedre mulighed for forskellige tilbud, massagerum, computer rum, BOB rum, møde- og aktivitetsrum. Mulighed for skærmede aktiviteter. Lille gårdhave. Sammenhæng - visitere videre Vi henviser til og samarbejder med andre tilbud når det er relevant. Hjælp med kontakt til Hjemløseenheden og andre relevante boligkontorer. Henvisning til andre AST når brugere ønsker aktiviteter vi ikke kan tilbyde, eksempelvis Idrætshuset og Thorvaldsen (musik optagelser m.m.). Hjælpe brugere med at læse og forstå breve fra kommunen, banker og andre instanser og evt. hjælpe med svar og forespørgsler. Sikring af kvalitet og fælles faglighed Vi har tilknyttet fælles supervision med udefra kommende supervisor hvor problematikker kan diskuteres. Vi har ugentlige personalemøder hvor løbende problemer og opgaver drøftes. Vi orienterer os om relevante kurser og efteruddannelse. 5 Målgruppe Vi har tidligere haft en større del brugere, hvor det mest tydelige træk var misbrug. I den senere tid har vi oplevet en ændring i sammensætningen, således at andelen af psykiatribrugere er øget. Med en øget tilgang af borgere med psykiatrisk problemer oplever medarbejderne behov for øget parathed. Vi er i højere grad og hurtigere end før nødt til at kunne læse folks tilstand og sindsstemning, da der hos nogle kan være store og drastiske udsving. Da AST-tilbuddene ikke har aktindsigt kender vi kun folks diagnoser i det omfang, de selv ønsker at dele det med os. Er der borgere som I ikke mener falder ind under jeres målgruppe? Ja, enkelte borgere. Vi har flere som ikke har særlige træk og hvor selskab og muligheden for at møde andre mennesker synes at være centralt. Vi har stadig brugere for hvem misbrug af alkohol eller stoffer er tydeligt, men de synes for det meste også at have erfaringer med det psykiatriske behandlingssystem. Hvordan håndterer i det? Vi ser det positivt at borgere uden tunge problematikker bibringer vores steder en "almindelig" normalitet. Hvordan finder vi ud af hvilke metoder og tilgange der virker for jeres målgruppe?

6 Metoder og erfaringer vendes i supervision og på personalemøder. I mødet med brugerne opbygges relationer, og derved åbnes mulighed for at følge ønsker og udviklinger hos den enkelte. Vi prøver os frem. Hvordan sikrer vi at borgernes ressourcer kommer i spil? Vi holder månedlige brugermøder hvor ønsker om nye tiltag eller feed-back på igangværende tilbud vendes. Vi møder brugerne med opmærksomhed og parathed og får derved indtryk af evt. interesseområder eller mulige udviklinger. Vi støtter den enkelte bruger i udøvelse og udvikling af interesser og aktiviteter. Som eksempel har vi en bruger der har samlet en omfattende vejledning og beskrivelse af Tai-chi. Samtidig støtter vi ham i hans interesse for at sejle i hans lille båd der ligger i Sydhavnen. Vi hjælper ham løbende med at strukturere sin hverdag så aktiviteterne bliver meningsfulde og ikke stressende. Vi opbygger en relation til den enkelte bruger som gør at grænserne for det mulige kan udvides i trygge rammer. Som eksempel har vi en bruger der er meget angst for at gå på gaden. På egen hånd er hendes radius i lokalområdet ca. 500 meter. Vi har tilbudt hende udflugter i små grupper og hun har efterhånden formået at kunne deltage i ture til Bakken og lignende større steder. Fælles for Amadeus og Pegasus: Vi møder brugerne med tilbud om mad i cafeen. Vi tilbyder assistance til løsning af daglige problemer samt tilbyder interessebetonede aktiviteter. Vi er opmærksomme på brugernes ressourcer og prøver løbende at få dem i spil fx i praktiske opgaver eller ved støtte i udøvning af interesser og hobbies (musik, Tai Chi, håndarbejde, It kendskab m.m.). Vi tager på udflugter for at bibringe brugerne fælles oplevelser, styrke sociale kompetencer og få oplevelser som ellers ikke ville have været mulige p.gr.af personlige og økonomiske ressourcer. Amadeus: Vi tilbyder interessebetonede aktiviteter som Krea og IT, samt filmaftener skemalagt i vinterhalvåret. Vi har ofte musikunderholdning fredag eftermiddag. Som nyt tilbud indfører vi øre akupunktur (NADA). Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Pegasus. 6 Pegasus: Pegasus har fra WeShelter's frivillig ordning tilknyttet frivillige som tilbyder ugentlig madklub, ugentlig massage, netværksvenner og gældsrådgivning om ønsket. Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Amadeus. Hvordan opfatter brugerne vores AST tilbud? Når vi spørger borgeren er svaret for mange at de kommer på en cafe. Når vi så spørger til de aktiviteter og tilbud som er uden for almindelig cafe drift kan de sagtens se at vi er mere end det. For mange brugere er vi deres daglige netværk og for nogle opfatter de os nærmest som erstatningsfamilie med hvem de deler deres sorger og glæder. 5. Planer og dokumentation Aktivitets- og Samværsstederne (AST) i Sydvest laver som udgangspunkt ikke direkte individuel dokumentation omkring den enkelte borger i tilbuddet.

7 Vi forholder os til den enkelte bruger og ud fra det kendskab, som relationen har gjort mulig, vurderer vi sammen med brugeren, hvilke mål, midler og metoder, der kan være relevante. Dette vil være forskelligt fra person til person. Planer og mål er uformelle og fungerer som rettesnor for en ønsket udvikling. Mål, midler og metoder diskuterer vi på ugentlige personalemøder. Vi har supervision ca. hver 1,5 måned, hvor vi bl.a. forholder os til arbejdsmetoder og opståede problematikker. Vi gennemfører brugertællinger. Vi forholder os til antallet og sammensætningen af borgere. Når vi konstaterer ændringer, forholder vi os til, om vi skal ændre tilbuddet til borgerne. 6. Sundhed Sundhed er et område som naturligt indgår i vores overvejelser i mødet med brugerne. Sundhed er ikke vores primære opgave og vi lægger stor vægt på, at brugerne oplever aktivitets- og samværsstederne (AST) i sydvest som inkluderende og rummelige fristeder, hvor de kan få lov at være - også med en evt. usund og helbredsskadelig adfærd - så længe de ikke er til gene for andre brugere og personale. Oplever vi motivation eller får en efterspørgsel fra en bruger om støtte til at arbejde med sin sundhed, så griber vi den selvfølgelig med opbakning og henvisning til relevante steder: Egen læge, Forebyggelsescenteret, distriktspsykiatri, alkoholenheden, rådgivningscenteret og NADA mv. Vi er gerne bisidder for brugerne i kontakten med kommunen, sygehuse m.m. Vi samarbejder med Sundhedsteam (kommunens udgående læger og sygeplejersker). 7 Vi sælger varm og kold mad i AST til billige penge. Rygning er tilladt udenfor, hvor der er opsat askebægre til rygerne. Det er tilladt at være påvirket af stoffer eller alkohol i AST tilbuddene, hvis brugerne kan opføre sig ordentligt. Overordnet set arbejder vi ud fra det brede, positive sundhedsbegreb, hvor sundhed defineres som mere end fravær af sygdom, men også værende psykisk og socialt. Vi arbejder både sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. I relation til sygdomsforebyggelse taler vi med brugerne om deres generelle helbred, følger med i eventuelle ambulante behandlingsforløb på sidelinjen i det omfang, brugeren fortæller os om det. Vi observerer og evt. 'påtaler' forandringer i psykisk og fysisk fremtoning, såfremt vi vurderer, at der er grund til det, fx ved pludseligt vægttab m.m. Vi har kontakt med flere brugeres kontaktpersoner og er ofte i dialog med dem, i fald der er grund til at være obs på en bruger. Vi observerer og motiverer desuden - om nødvendigt - brugerne til personlig hygiejne og egenomsorg. Som nævnt arbejder vi også sundhedsfremmende. Det viser sig ved, at vi eksempelvis taler med brugerne om de sociale konflikter, de kan have i deres liv og inspirerer dem til, hvordan de kan håndtere dem. Vi tilbyder også sociale aktiviteter, fx ture og udflugter, hvor brugerne kan opøve

8 deres sociale kompetencer i samværet med hinanden, ansatte og frivillige. AST i Sydvest har en frivilligt baseret madklub og tilbud om netværksvenner. Der tilbydes i øvrigt massage og NADA. Brugerne har i tilbuddene mulighed for at udøve forskellige former for kreativitet - musik, IT mv. alt sammen til gavn for den fysiske og mentale sundhed. Herudover har vi mulighed for at vise film. Desuden anbefaler og støtter vi brugerne i at deltage i det omkringliggende samfunds sundhedstilbud eksempelvis idrætsforeningen Kæmpernes aktiviteter og Lig dig i form i Sydhavnen, et tilbud om motion af kroppens led i automatiserede brikse. Dag-til-dag beslutninger og kollegial sparring omkring aktuelle sager foregår før eller efter åbningstid. Aktuelle sager inden for sundhed kan fx være observation af forværret psykisk helbred hos en bruger, sociale konflikter mellem brugerne, udfordringer med hygiejne mv. 7. Samarbejde med borgere og pårørende Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har meget ringe kontakt til evt. pårørende. Gennemsnitsalderen for brugerne er i slut 50 erne, og de har for det meste ingen familie eller egentligt behov for at tilknytte dem til AST. Vi har en yngre gruppe, som bor i bocentre tæt ved vores tilbud og som modtager psykiatrisk behandling. Hvis borgeren har behov for særlig støtte i hverdagen vil denne typisk have en kontaktperson. Vi samarbejder med kontaktpersoner i det omfang, vi er introducerede til dem af den enkelte borger. AST afholder månedlige brugermøder. Her opsamler vi ideer til evt. nye tiltag og aktiviteter. Som eksempel har vi på et brugermøde fået ønske om at lave udflugter i mindre grupper, fordi udflugten derved ville være mindre angstprovokerende. Derved formidlede brugermødet en vigtig indikator for kvalitet for denne bruger. 8 Gennem den daglige kontakt opbygges relationer, og her kan snakken om indikatorer for kvalitet komme ind på, hvad det gode liv er for den enkelte. 8. Samarbejde med andre parter Med henblik på at skabe sammenhæng i brugernes liv, arbejder vi helhedsorienteret omkring de problemstillinger, som den enkelte bruger har. Det betyder, at vi samarbejder med en lang række andre parter. Samarbejdet skal i alle tilfælde ses i lyset af, at vi er et hus, hvor man som bruger skal have et frirum. Social udvikling lader sig ikke presse igennem og social læring kræver, at vi opbygger et tillidsforhold til brugerne. Dette tillidsforhold går forud for samarbejdet med eksterne parter. Vores rolle i et evt. samarbejde defineres af brugeren og er oftest motiverende, vejledende og kontaktformidlende. I det omfang brugeren efterspørger vores hjælp, så giver vi den, såfremt det er ressourcemæssigt muligt. Alternativt henviser vi til andre instanser.

9 Sundhedsvæsnet: fx hvis en bruger er røget ud af sin medicin, så kan vi foreslå ham/hende, at vi hjælper med at tage kontakt til egen læge for at få recepten fornyet eller hvis en bruger har været indlagt, så kommunikerer vi med brugerens samtykke med hospitalet omkring udskrivelse, men vi har ingen formel rolle i denne forbindelse. Vi har ofte kontakt med brugernes kontaktpersoner og evt. hjemmehjælp i det omfang brugerne selv ønsker det. Kommunale institutioner: Vi står gerne til rådighed med støtte i borgerens kontakt med kommunen. I det omfang vi har ressourcer til det går vi gerne med til som bisiddere til møder. Boligsociale medarbejdere/sociale viceværter/boligrådgiver/personale på bosteder: For denne gruppe af samarbejdspartnere gælder samme forhold, som de kommunale institutioner. Frivillige: Vi har et stort samarbejde med frivillige. Gennem WeShelters Frivilligindsats har vi samarbejde med frivillige madklubbere, massører, gældsrådgivere og netværksvenner. Vi har derudover også caféfrivillige, militærnægtere, ansatte med løntilskud, praktikanter og studerende og vi arbejder med Aktive Brugere en form for bruger-frivillige. I det hele taget er vi et meget livligt hus. De frivillige har en meget afgrænset rolle over for brugerne. Dette gør det nemmere at evaluere indsatsen og skabe succeskriterier. Udvikling, opstart, drift og evaluering af frivilligprojekterne sker i samarbejde med projektansatte i WeShelter, som også varetager rekruttering, ledelse og evt. afskedigelse af frivillige. Se mere om frivillighed i WeShelter på hjemmesiden: Processer, inddragelse og udvikling: 9 Som beskrevet oven for sætter vores tavshedspligt og vores tillidsforhold med brugerne rammerne omkring vores samarbejde med andre parter. Eksisterende og mulige samarbejdsrelationer tages op på personalemøder, hvor vi også behandler evt. dilemmaer i forbindelse hermed. Samarbejdsrelationer af overordnet eller principiel karakter behandles af WeShelters lederforum og/eller politiske ledelse. Ud over løbende kommunikation i det daglige kan emner omkring samarbejde også tages op på de månedlige fællesmøder for både brugere og personale. 9. Fysiske rammer Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har nogle grundlæggende funktioner, der som udgangspunkt vil kræve rum: Et cafeområde hvor bespisning, fællesmøder og andre gruppetiltag kan finde sted. Dertil rum til andre behov såsom samtaler, aktiviteter, PC-rum, stillerum, køkkenfunktion, kontor, toiletter m.m. Fordelingen af disse rum er afhængig af, hvilke fysiske rammer og hvilken økonomi der tildeles til indretning. Der bør ved indretningen tages højde for handicapvenlighed.

10 Der er behov for skærmede aktiviteter, hvor der er styring med hvem, der kommer ind. Der er behov for plads omkring den enkelte bruger så evt. udadreagerende adfærd kan håndteres så gnidningsfrit som muligt. Ved spørgsmål om drift og vedligehold af stedets fysiske rammer kontaktes vores ledelse samt ejendomsfunktionærerne i den pågældende bygning. 10

Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter

Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter Eventuelle ændringer på tilbuddet inden for det seneste år af relevans for audit: NABO-center Amager er pr. 1. december 2014 overgået til WeShelter.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER

Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige HOLSTEBRO KRISECENTER Information til frivillige Velkommen til Holstebro Krisecenter. Vi er glade for, at du har lyst til at yde en indsats og et frivilligt arbejde. Vi ved at

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere