Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter"

Transkript

1 Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter 1. Værdier (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden Fællesskabet består af herbergerne Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver vi værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center på Amager. Vores fællessekretariat i Valby arbejder for at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden, og udgiver Magasinet Hjemløs, der udkommer fire gange om året. Ligesom WeShelter driver en stor frivillighedsindsats, som understøtter alle tilbud i fællesskabet. Organisationens udvikling har skabt behov for et navn, der bedre afspejler vores samlede arbejde. Derfor skiftede vi i december 2014 navn fra Missionen blandt Hjemløse til»weshelter«med tilføjelsen»socialt arbejde siden 1893«. Det nye navn, WeShelter, rummer bedre de forskellige målgrupper, som vi arbejder med specielt i forhold til vores arbejde med psykiatribrugere. Selv om vi har fået ny navn, har vi det samme udgangspunkt og den samme opgave og tager afsæt i den kristne, danske folkekirke nu blot tilsat nogle tydelige ambitioner og værdier om at gøre det i samarbejde med det offentlige, andre civilsamfundsaktører, medarbejdere og de borgere, det handler om. 1 Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi skaber rum (Shelter) for samfundets svageste, og at vi gør det i fælleskab (We) også med frivillige, bidragsydere, virksomheder, offentlige instanser, samarbejdspartnere m. fl. I WeShelter er vi i gang med en proces, hvor vores nye organisationsidentitet skal forklares og foldes ud gennem arbejde med blandt andet værdierne og gennem en fortsat ambitiøs udvikling af vores indsats. Her skal de enkelte væresteder også til at definere sig mere skarpt, samt sætte handling og forståelse bag vores værdier i WeShelter. Ordet»blandt«var vigtigt i vores gamle navn, fordi det signalerede øjenhøjde mellem organisationen og brugerne. Vi vil fortsat møde hjemløse, ensomme og udsatte i øjenhøjde, og tilbyde husly, støtte og fællesskab, så vore brugere får bedre muligheder for at erkende og anvende egne ressourcer. En af vore metoder er følgeskabet: Vi ønsker at være på borgerens side og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og håbløst. Weshelter tre fælles værdier WeShelter har udarbejdet tre fælles værdier; Samarbejde Ambitiøs Alle er værdige

2 Værdier som for os både understreger menneskesyn og indignation, og værdier som signalerer handling. I WeShelter bygger vi på en lang historie, som en af de ældste folkekirkelige sociale organisationer, der fortsat er aktiv. Vi bygger på generationers dedikerede og ambitiøse indsats for at gøre tilværelsen bedre for hjemløse. Det markerer vi med tilføjelsen Socialt arbejde siden Da arbejdet startede i 1893 var det usædvanligt, at man ikke skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende,. Den lovgivningsmæssige skelnen ophørte officielt i 1933, men der er også i dag behov for et ambitiøst samarbejde om, at sikre alle er værdige som tilgang i mødet med hvert enkelt menneske og i de regler og normer, vi sætter i vores samfund. Værdierne lokalt Idet vores identitetsproces er relativt ung, har det fælles værdisæt endnu ikke gennemsyret hele organisationen. De enkelte væresteder vil på forskellig vis arbejde med at definere sig selv i det nye værdisæt. Derudover har flere væresteder deres egne lokale værdisæt, som er mere eller mindre italesat. I en travl hverdag med mange brugere med store behov, prioriterer vi ofte det direkte brugerrettede arbejde over det administrative. Derfor vil værdierne ikke nødvendigvis vil være at genfinde lokalt endnu. WeShelters værdier, samt det værdibaserede arbejde på værestederne, er helt foreneligt med Københavns Kommunes værdier og værdigrundlag i Vision Ledelse (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 2 WeShelters hovedbestyrelse varetager den overordnede ledelse af værestederne og det opsøgende arbejde. Bestyrelsen har ansat en forstander til at forvalte og varetage driften. Forstanderen er således det lokale personales overordnede leder i WeShelter vedr. ansættelse, afskedigelse, ferie og fravær samt udbetaling af løn etc. Forstanderen har beslutningskompetence inden for de udmeldte budgetrammer. WeShelters bestyrelse inddrages i beslutninger, der ligger uden for tilbuddets rammeaftale, samt hvor der er økonomiske ændringer, der påvirker den samlede budgetramme. På de væresteder, hvor der er ansat en daglig leder/ledende koordinator, sker alle personalehenvendelser primært til denne. Det er den daglige leder/ledende koordinators opgave at informere eller involvere forstanderen eller hovedbestyrelse om nødvendigt. I WeShelter arbejder vi ud fra en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder at udvikling og nye tiltag hurtigt kan få liv på jord. I og med at der på hvert tilbud kun er max tre ledelsesniveauer (bestyrelse, forstander og leder) kan vi hurtigt og effektivt få omsat idéer til handling. Ligeledes kan man også hurtigt efterkomme ønsker, krav og pligter såvel nede fra som oppe fra. På samme vis arbejder vi med en høj grad af selvledelse, da mange beslutninger kan træffes af den lokale leder eller direkte af medarbejderen. Vores ledelsesstil er anerkendende, tillidsbaseret og baseret i vores værdisæt: Samarbejde, ambitiøs og alle er værdige. Som en del af arbejdet, deltager både forstanderen og den daglige leder/ledende koordinator i udflugter og særlige arrangementer på værestederne og har dermed fingeren på pulsen, både hvad angår brugere og ansatte. Ledelsen er dermed ikke en fjern størrelse og vi har af samme

3 grund ikke udarbejdet en detaljeret ledelsesbeskrivelse. Dog har de ansatte og den daglige leder/ledende koordinator alle arbejdsbeskrivelser, der beskriver kerneopgaverne. Personalet har ligeledes fået udleveret en personalehåndbog ved deres ansættelse, hvor alle organisationens politikker og retningslinjer er samlet (rygepolitik, utilsigtede hændelser, vold, ferie og fravær og tavshedspligten etc.) Der afvikles ugentligt personalemøder, hvor forstanderen efter behov inviteres med. Her drøftes aktuelle problemstillinger og træffes beslutninger i løbende sager. Tilsammen gør det os også til nogle fleksible arbejdspladser og sociale tilbud, hvor vi hurtigt kan navigere efter de rammer og udfordringer, vi bliver budt på. Der er mulighed for at rotere mellem de forskellige arbejdsenheder, hvis der er behov for enten nye udfordringer eller blot luftforandringer. Det gør også, at vi har en medarbejdergruppe, som bliver i WeShelter. Vi har ikke et stort flow af medarbejdere, hvilket betyder at medarbejdergruppen er meget stabil og kender hinanden godt. Et stort plus for både brugere og kollegaer, når man dagligt arbejder med psykisk ustabile og udsatte borgere. Ledelsen af værestederne under WeShelter er forenelig med Københavns Kommunes Ledelsesgrundlag Vision 2017, Principper for tillid og vejledning for guiden til centerplaner. 3. Viden og Kompetencer (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 3 WeShelters væresteder har alle en meget stor bredde og nuancering i målgrupper, hvilket betyder, at medarbejderstaben og disses kompetence- og vidensniveau i lige så høj grad skal spænde vidt. Derfor er medarbejdersammensætningen og fagligheden også meget forskellig på vores tilbud. WeShelter har både socialrådgivere, socialpædagoger, pædagoger, sosu assistenter, ufaglærte og meget specialiserede medarbejdere, såsom en kok til madlavning og en hortonom til vores gartneri. Mange af WeShelters medarbejdere på værestederne har været tilknyttet rigtig mange år, og har derfor også en lang række efter- og tillægskurser i henhold til at arbejde med udsatte målgrupper. Alle medarbejdere har for eksempel gennemgået Københavns kommunes værestedsuddannelse på fakultetet, førstehjælpskursus. Mens andre medarbejdere har tilegnet sig viden omkring nadabehandling, ledelse, madlavning, sundhed og rygeafvænning etc. WeShelters væresteder arbejder alle overordnet ud fra recovery-tilgangen samt organisationens grundværdier samarbejde, ambitiøs og alle er værdige, hvor det handler om at give brugerne den bedste støtte og hjælp, så brugerne på bedst mulig måde kan opnå en god og værdig tilværelse. Det udspiller sig i praksis både gennem vores rådgivning, samtaler, netværksaktiviteter, udflugter, kursusgang, brugermøder, frivillighed etc.

4 Alle værestederne afholder ligeledes brugermøder månedligt, så de beslutninger og drøftelser, der vedrører fællesskabet også bliver taget i fællesskabet. Både medarbejdere, brugere og de frivillige ressourcer på tilbuddene i WeShelter kan deltage på sådanne brugermøder. Formålet med at lægge mange af beslutningerne ud til et brugermøde er at udvikle ejerskab og at udnytte de mange menneskelige kompetencer og styrker, der findes i fællesskabet på vores tilbud. Samt dermed nuancerer både drøftelserne og beslutninger, der vedrører både brugere, frivillige og medarbejdere. I praksis arbejder nogle tilbud også med arbejdsgrupper, som ad hoc laver indstillinger på specifikke ønsker til brugermødet. Mens man på andre tilbud kun har det samlede møde som udgangspunkt for beslutninger. Medarbejderne på alle WeShelters væresteder har samtidig også et par fællesmøder årligt, hvor der videndeles og drøftes overordnede strategiske beslutninger og tiltag for området. Hvert tilbud har deres egne personalemøder månedligt/ugenligt, hvor den overordnede ledelse deltager efter behov. Her diskuteres aktuelle sager og den pædagogiske linje tages op til genovervejelse, hvis det viser sig nødvendigt. Såfremt der under et personale- eller fællesmøde viser sig at være et generelt behov for opkvalificering, så bliver dette iværksat. Det kan eksempelvis være som følge af en ny tendens inden for målgruppen, nye metoder mv. De enkelte personaler eller daglige ledere kan også henvende sig direkte til den overordnede leder med ønsker om kurser mv. Der er årligt afsat midler via driftsbevillingen samt via fondssøgning til at udvikle og uddanne medarbejderstaben i WeShelter. Arbejdet med mange af de frivillige foregår i en specialiseret, tværgående enhed i WeShelter, som holder sig opdaterede på den nyeste viden omkring inddragelse af frivillige i det sociale arbejde. Rekrutteringen af frivillige er kvalitetssikret, de frivillige deltager i et obligatorisk introduktionskursus og der følges op på deres arbejde fra projektleder og/eller frivilligkoordinators side Målgruppe, metoder, tilgange og ydelser Synliggørelse Vi opsøger og opbygger kontakt med brugere af lokalt bocenter for psykisk syge. Vi har løbende samarbejde med den sociale vicevært. Vi deltager gerne i informationsmøder med AKB s gårdmænd som evt. formidler kontakt til beboere. Vi har løbende samarbejde med brugernes kontaktpersoner. De vælger ofte at møde brugerne i vores lokaler. Vi samarbejder med ViVil og andre formidlere af jobtræning, afklaringsforløb o.l. Vi samarbejder med borgernes hjemmehjælp med udspring i konkrete sager. Vi samarbejder med Kommunens psykiatriske team. Fysiske rammer Amadeus Amadeus er præget af utidssvarende lokaler med ringe mulighed for skærmede aktiviteter. Samtaler med brugere kan kun holdes uforstyrret udenfor stedet.

5 Todelt rum med trappe vanskeliggør handicappedes brug af Amadeus. Pegasus Større lokaler og gode fysiske rammer i ét plan har medført en markant øgning af borgere. Bedre mulighed for forskellige tilbud, massagerum, computer rum, BOB rum, møde- og aktivitetsrum. Mulighed for skærmede aktiviteter. Lille gårdhave. Sammenhæng - visitere videre Vi henviser til og samarbejder med andre tilbud når det er relevant. Hjælp med kontakt til Hjemløseenheden og andre relevante boligkontorer. Henvisning til andre AST når brugere ønsker aktiviteter vi ikke kan tilbyde, eksempelvis Idrætshuset og Thorvaldsen (musik optagelser m.m.). Hjælpe brugere med at læse og forstå breve fra kommunen, banker og andre instanser og evt. hjælpe med svar og forespørgsler. Sikring af kvalitet og fælles faglighed Vi har tilknyttet fælles supervision med udefra kommende supervisor hvor problematikker kan diskuteres. Vi har ugentlige personalemøder hvor løbende problemer og opgaver drøftes. Vi orienterer os om relevante kurser og efteruddannelse. 5 Målgruppe Vi har tidligere haft en større del brugere, hvor det mest tydelige træk var misbrug. I den senere tid har vi oplevet en ændring i sammensætningen, således at andelen af psykiatribrugere er øget. Med en øget tilgang af borgere med psykiatrisk problemer oplever medarbejderne behov for øget parathed. Vi er i højere grad og hurtigere end før nødt til at kunne læse folks tilstand og sindsstemning, da der hos nogle kan være store og drastiske udsving. Da AST-tilbuddene ikke har aktindsigt kender vi kun folks diagnoser i det omfang, de selv ønsker at dele det med os. Er der borgere som I ikke mener falder ind under jeres målgruppe? Ja, enkelte borgere. Vi har flere som ikke har særlige træk og hvor selskab og muligheden for at møde andre mennesker synes at være centralt. Vi har stadig brugere for hvem misbrug af alkohol eller stoffer er tydeligt, men de synes for det meste også at have erfaringer med det psykiatriske behandlingssystem. Hvordan håndterer i det? Vi ser det positivt at borgere uden tunge problematikker bibringer vores steder en "almindelig" normalitet. Hvordan finder vi ud af hvilke metoder og tilgange der virker for jeres målgruppe?

6 Metoder og erfaringer vendes i supervision og på personalemøder. I mødet med brugerne opbygges relationer, og derved åbnes mulighed for at følge ønsker og udviklinger hos den enkelte. Vi prøver os frem. Hvordan sikrer vi at borgernes ressourcer kommer i spil? Vi holder månedlige brugermøder hvor ønsker om nye tiltag eller feed-back på igangværende tilbud vendes. Vi møder brugerne med opmærksomhed og parathed og får derved indtryk af evt. interesseområder eller mulige udviklinger. Vi støtter den enkelte bruger i udøvelse og udvikling af interesser og aktiviteter. Som eksempel har vi en bruger der har samlet en omfattende vejledning og beskrivelse af Tai-chi. Samtidig støtter vi ham i hans interesse for at sejle i hans lille båd der ligger i Sydhavnen. Vi hjælper ham løbende med at strukturere sin hverdag så aktiviteterne bliver meningsfulde og ikke stressende. Vi opbygger en relation til den enkelte bruger som gør at grænserne for det mulige kan udvides i trygge rammer. Som eksempel har vi en bruger der er meget angst for at gå på gaden. På egen hånd er hendes radius i lokalområdet ca. 500 meter. Vi har tilbudt hende udflugter i små grupper og hun har efterhånden formået at kunne deltage i ture til Bakken og lignende større steder. Fælles for Amadeus og Pegasus: Vi møder brugerne med tilbud om mad i cafeen. Vi tilbyder assistance til løsning af daglige problemer samt tilbyder interessebetonede aktiviteter. Vi er opmærksomme på brugernes ressourcer og prøver løbende at få dem i spil fx i praktiske opgaver eller ved støtte i udøvning af interesser og hobbies (musik, Tai Chi, håndarbejde, It kendskab m.m.). Vi tager på udflugter for at bibringe brugerne fælles oplevelser, styrke sociale kompetencer og få oplevelser som ellers ikke ville have været mulige p.gr.af personlige og økonomiske ressourcer. Amadeus: Vi tilbyder interessebetonede aktiviteter som Krea og IT, samt filmaftener skemalagt i vinterhalvåret. Vi har ofte musikunderholdning fredag eftermiddag. Som nyt tilbud indfører vi øre akupunktur (NADA). Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Pegasus. 6 Pegasus: Pegasus har fra WeShelter's frivillig ordning tilknyttet frivillige som tilbyder ugentlig madklub, ugentlig massage, netværksvenner og gældsrådgivning om ønsket. Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Amadeus. Hvordan opfatter brugerne vores AST tilbud? Når vi spørger borgeren er svaret for mange at de kommer på en cafe. Når vi så spørger til de aktiviteter og tilbud som er uden for almindelig cafe drift kan de sagtens se at vi er mere end det. For mange brugere er vi deres daglige netværk og for nogle opfatter de os nærmest som erstatningsfamilie med hvem de deler deres sorger og glæder. 5. Planer og dokumentation Aktivitets- og Samværsstederne (AST) i Sydvest laver som udgangspunkt ikke direkte individuel dokumentation omkring den enkelte borger i tilbuddet.

7 Vi forholder os til den enkelte bruger og ud fra det kendskab, som relationen har gjort mulig, vurderer vi sammen med brugeren, hvilke mål, midler og metoder, der kan være relevante. Dette vil være forskelligt fra person til person. Planer og mål er uformelle og fungerer som rettesnor for en ønsket udvikling. Mål, midler og metoder diskuterer vi på ugentlige personalemøder. Vi har supervision ca. hver 1,5 måned, hvor vi bl.a. forholder os til arbejdsmetoder og opståede problematikker. Vi gennemfører brugertællinger. Vi forholder os til antallet og sammensætningen af borgere. Når vi konstaterer ændringer, forholder vi os til, om vi skal ændre tilbuddet til borgerne. 6. Sundhed Sundhed er et område som naturligt indgår i vores overvejelser i mødet med brugerne. Sundhed er ikke vores primære opgave og vi lægger stor vægt på, at brugerne oplever aktivitets- og samværsstederne (AST) i sydvest som inkluderende og rummelige fristeder, hvor de kan få lov at være - også med en evt. usund og helbredsskadelig adfærd - så længe de ikke er til gene for andre brugere og personale. Oplever vi motivation eller får en efterspørgsel fra en bruger om støtte til at arbejde med sin sundhed, så griber vi den selvfølgelig med opbakning og henvisning til relevante steder: Egen læge, Forebyggelsescenteret, distriktspsykiatri, alkoholenheden, rådgivningscenteret og NADA mv. Vi er gerne bisidder for brugerne i kontakten med kommunen, sygehuse m.m. Vi samarbejder med Sundhedsteam (kommunens udgående læger og sygeplejersker). 7 Vi sælger varm og kold mad i AST til billige penge. Rygning er tilladt udenfor, hvor der er opsat askebægre til rygerne. Det er tilladt at være påvirket af stoffer eller alkohol i AST tilbuddene, hvis brugerne kan opføre sig ordentligt. Overordnet set arbejder vi ud fra det brede, positive sundhedsbegreb, hvor sundhed defineres som mere end fravær af sygdom, men også værende psykisk og socialt. Vi arbejder både sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. I relation til sygdomsforebyggelse taler vi med brugerne om deres generelle helbred, følger med i eventuelle ambulante behandlingsforløb på sidelinjen i det omfang, brugeren fortæller os om det. Vi observerer og evt. 'påtaler' forandringer i psykisk og fysisk fremtoning, såfremt vi vurderer, at der er grund til det, fx ved pludseligt vægttab m.m. Vi har kontakt med flere brugeres kontaktpersoner og er ofte i dialog med dem, i fald der er grund til at være obs på en bruger. Vi observerer og motiverer desuden - om nødvendigt - brugerne til personlig hygiejne og egenomsorg. Som nævnt arbejder vi også sundhedsfremmende. Det viser sig ved, at vi eksempelvis taler med brugerne om de sociale konflikter, de kan have i deres liv og inspirerer dem til, hvordan de kan håndtere dem. Vi tilbyder også sociale aktiviteter, fx ture og udflugter, hvor brugerne kan opøve

8 deres sociale kompetencer i samværet med hinanden, ansatte og frivillige. AST i Sydvest har en frivilligt baseret madklub og tilbud om netværksvenner. Der tilbydes i øvrigt massage og NADA. Brugerne har i tilbuddene mulighed for at udøve forskellige former for kreativitet - musik, IT mv. alt sammen til gavn for den fysiske og mentale sundhed. Herudover har vi mulighed for at vise film. Desuden anbefaler og støtter vi brugerne i at deltage i det omkringliggende samfunds sundhedstilbud eksempelvis idrætsforeningen Kæmpernes aktiviteter og Lig dig i form i Sydhavnen, et tilbud om motion af kroppens led i automatiserede brikse. Dag-til-dag beslutninger og kollegial sparring omkring aktuelle sager foregår før eller efter åbningstid. Aktuelle sager inden for sundhed kan fx være observation af forværret psykisk helbred hos en bruger, sociale konflikter mellem brugerne, udfordringer med hygiejne mv. 7. Samarbejde med borgere og pårørende Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har meget ringe kontakt til evt. pårørende. Gennemsnitsalderen for brugerne er i slut 50 erne, og de har for det meste ingen familie eller egentligt behov for at tilknytte dem til AST. Vi har en yngre gruppe, som bor i bocentre tæt ved vores tilbud og som modtager psykiatrisk behandling. Hvis borgeren har behov for særlig støtte i hverdagen vil denne typisk have en kontaktperson. Vi samarbejder med kontaktpersoner i det omfang, vi er introducerede til dem af den enkelte borger. AST afholder månedlige brugermøder. Her opsamler vi ideer til evt. nye tiltag og aktiviteter. Som eksempel har vi på et brugermøde fået ønske om at lave udflugter i mindre grupper, fordi udflugten derved ville være mindre angstprovokerende. Derved formidlede brugermødet en vigtig indikator for kvalitet for denne bruger. 8 Gennem den daglige kontakt opbygges relationer, og her kan snakken om indikatorer for kvalitet komme ind på, hvad det gode liv er for den enkelte. 8. Samarbejde med andre parter Med henblik på at skabe sammenhæng i brugernes liv, arbejder vi helhedsorienteret omkring de problemstillinger, som den enkelte bruger har. Det betyder, at vi samarbejder med en lang række andre parter. Samarbejdet skal i alle tilfælde ses i lyset af, at vi er et hus, hvor man som bruger skal have et frirum. Social udvikling lader sig ikke presse igennem og social læring kræver, at vi opbygger et tillidsforhold til brugerne. Dette tillidsforhold går forud for samarbejdet med eksterne parter. Vores rolle i et evt. samarbejde defineres af brugeren og er oftest motiverende, vejledende og kontaktformidlende. I det omfang brugeren efterspørger vores hjælp, så giver vi den, såfremt det er ressourcemæssigt muligt. Alternativt henviser vi til andre instanser.

9 Sundhedsvæsnet: fx hvis en bruger er røget ud af sin medicin, så kan vi foreslå ham/hende, at vi hjælper med at tage kontakt til egen læge for at få recepten fornyet eller hvis en bruger har været indlagt, så kommunikerer vi med brugerens samtykke med hospitalet omkring udskrivelse, men vi har ingen formel rolle i denne forbindelse. Vi har ofte kontakt med brugernes kontaktpersoner og evt. hjemmehjælp i det omfang brugerne selv ønsker det. Kommunale institutioner: Vi står gerne til rådighed med støtte i borgerens kontakt med kommunen. I det omfang vi har ressourcer til det går vi gerne med til som bisiddere til møder. Boligsociale medarbejdere/sociale viceværter/boligrådgiver/personale på bosteder: For denne gruppe af samarbejdspartnere gælder samme forhold, som de kommunale institutioner. Frivillige: Vi har et stort samarbejde med frivillige. Gennem WeShelters Frivilligindsats har vi samarbejde med frivillige madklubbere, massører, gældsrådgivere og netværksvenner. Vi har derudover også caféfrivillige, militærnægtere, ansatte med løntilskud, praktikanter og studerende og vi arbejder med Aktive Brugere en form for bruger-frivillige. I det hele taget er vi et meget livligt hus. De frivillige har en meget afgrænset rolle over for brugerne. Dette gør det nemmere at evaluere indsatsen og skabe succeskriterier. Udvikling, opstart, drift og evaluering af frivilligprojekterne sker i samarbejde med projektansatte i WeShelter, som også varetager rekruttering, ledelse og evt. afskedigelse af frivillige. Se mere om frivillighed i WeShelter på hjemmesiden: Processer, inddragelse og udvikling: 9 Som beskrevet oven for sætter vores tavshedspligt og vores tillidsforhold med brugerne rammerne omkring vores samarbejde med andre parter. Eksisterende og mulige samarbejdsrelationer tages op på personalemøder, hvor vi også behandler evt. dilemmaer i forbindelse hermed. Samarbejdsrelationer af overordnet eller principiel karakter behandles af WeShelters lederforum og/eller politiske ledelse. Ud over løbende kommunikation i det daglige kan emner omkring samarbejde også tages op på de månedlige fællesmøder for både brugere og personale. 9. Fysiske rammer Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har nogle grundlæggende funktioner, der som udgangspunkt vil kræve rum: Et cafeområde hvor bespisning, fællesmøder og andre gruppetiltag kan finde sted. Dertil rum til andre behov såsom samtaler, aktiviteter, PC-rum, stillerum, køkkenfunktion, kontor, toiletter m.m. Fordelingen af disse rum er afhængig af, hvilke fysiske rammer og hvilken økonomi der tildeles til indretning. Der bør ved indretningen tages højde for handicapvenlighed.

10 Der er behov for skærmede aktiviteter, hvor der er styring med hvem, der kommer ind. Der er behov for plads omkring den enkelte bruger så evt. udadreagerende adfærd kan håndteres så gnidningsfrit som muligt. Ved spørgsmål om drift og vedligehold af stedets fysiske rammer kontaktes vores ledelse samt ejendomsfunktionærerne i den pågældende bygning. 10

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

2.0 Fokus på forandring

2.0 Fokus på forandring DE SMÅ SKRIDTS METODE 2.0 Fokus på forandring Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode 2.0 Fokus på forandring Kolofon Publiseret af Landsforeningen af VæreSteder (LVS) Redaktion: Cliff Kaltoft,

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere