Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter"

Transkript

1 Kvalitetsbeskrivelse 2015 Pegasus og Amadeus, WeShelter 1. Værdier (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden Fællesskabet består af herbergerne Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover driver vi værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center på Amager. Vores fællessekretariat i Valby arbejder for at sætte vilkårene for hjemløse og socialt udsatte på den offentlige dagsorden, og udgiver Magasinet Hjemløs, der udkommer fire gange om året. Ligesom WeShelter driver en stor frivillighedsindsats, som understøtter alle tilbud i fællesskabet. Organisationens udvikling har skabt behov for et navn, der bedre afspejler vores samlede arbejde. Derfor skiftede vi i december 2014 navn fra Missionen blandt Hjemløse til»weshelter«med tilføjelsen»socialt arbejde siden 1893«. Det nye navn, WeShelter, rummer bedre de forskellige målgrupper, som vi arbejder med specielt i forhold til vores arbejde med psykiatribrugere. Selv om vi har fået ny navn, har vi det samme udgangspunkt og den samme opgave og tager afsæt i den kristne, danske folkekirke nu blot tilsat nogle tydelige ambitioner og værdier om at gøre det i samarbejde med det offentlige, andre civilsamfundsaktører, medarbejdere og de borgere, det handler om. 1 Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi skaber rum (Shelter) for samfundets svageste, og at vi gør det i fælleskab (We) også med frivillige, bidragsydere, virksomheder, offentlige instanser, samarbejdspartnere m. fl. I WeShelter er vi i gang med en proces, hvor vores nye organisationsidentitet skal forklares og foldes ud gennem arbejde med blandt andet værdierne og gennem en fortsat ambitiøs udvikling af vores indsats. Her skal de enkelte væresteder også til at definere sig mere skarpt, samt sætte handling og forståelse bag vores værdier i WeShelter. Ordet»blandt«var vigtigt i vores gamle navn, fordi det signalerede øjenhøjde mellem organisationen og brugerne. Vi vil fortsat møde hjemløse, ensomme og udsatte i øjenhøjde, og tilbyde husly, støtte og fællesskab, så vore brugere får bedre muligheder for at erkende og anvende egne ressourcer. En af vore metoder er følgeskabet: Vi ønsker at være på borgerens side og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og håbløst. Weshelter tre fælles værdier WeShelter har udarbejdet tre fælles værdier; Samarbejde Ambitiøs Alle er værdige

2 Værdier som for os både understreger menneskesyn og indignation, og værdier som signalerer handling. I WeShelter bygger vi på en lang historie, som en af de ældste folkekirkelige sociale organisationer, der fortsat er aktiv. Vi bygger på generationers dedikerede og ambitiøse indsats for at gøre tilværelsen bedre for hjemløse. Det markerer vi med tilføjelsen Socialt arbejde siden Da arbejdet startede i 1893 var det usædvanligt, at man ikke skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende,. Den lovgivningsmæssige skelnen ophørte officielt i 1933, men der er også i dag behov for et ambitiøst samarbejde om, at sikre alle er værdige som tilgang i mødet med hvert enkelt menneske og i de regler og normer, vi sætter i vores samfund. Værdierne lokalt Idet vores identitetsproces er relativt ung, har det fælles værdisæt endnu ikke gennemsyret hele organisationen. De enkelte væresteder vil på forskellig vis arbejde med at definere sig selv i det nye værdisæt. Derudover har flere væresteder deres egne lokale værdisæt, som er mere eller mindre italesat. I en travl hverdag med mange brugere med store behov, prioriterer vi ofte det direkte brugerrettede arbejde over det administrative. Derfor vil værdierne ikke nødvendigvis vil være at genfinde lokalt endnu. WeShelters værdier, samt det værdibaserede arbejde på værestederne, er helt foreneligt med Københavns Kommunes værdier og værdigrundlag i Vision Ledelse (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 2 WeShelters hovedbestyrelse varetager den overordnede ledelse af værestederne og det opsøgende arbejde. Bestyrelsen har ansat en forstander til at forvalte og varetage driften. Forstanderen er således det lokale personales overordnede leder i WeShelter vedr. ansættelse, afskedigelse, ferie og fravær samt udbetaling af løn etc. Forstanderen har beslutningskompetence inden for de udmeldte budgetrammer. WeShelters bestyrelse inddrages i beslutninger, der ligger uden for tilbuddets rammeaftale, samt hvor der er økonomiske ændringer, der påvirker den samlede budgetramme. På de væresteder, hvor der er ansat en daglig leder/ledende koordinator, sker alle personalehenvendelser primært til denne. Det er den daglige leder/ledende koordinators opgave at informere eller involvere forstanderen eller hovedbestyrelse om nødvendigt. I WeShelter arbejder vi ud fra en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder at udvikling og nye tiltag hurtigt kan få liv på jord. I og med at der på hvert tilbud kun er max tre ledelsesniveauer (bestyrelse, forstander og leder) kan vi hurtigt og effektivt få omsat idéer til handling. Ligeledes kan man også hurtigt efterkomme ønsker, krav og pligter såvel nede fra som oppe fra. På samme vis arbejder vi med en høj grad af selvledelse, da mange beslutninger kan træffes af den lokale leder eller direkte af medarbejderen. Vores ledelsesstil er anerkendende, tillidsbaseret og baseret i vores værdisæt: Samarbejde, ambitiøs og alle er værdige. Som en del af arbejdet, deltager både forstanderen og den daglige leder/ledende koordinator i udflugter og særlige arrangementer på værestederne og har dermed fingeren på pulsen, både hvad angår brugere og ansatte. Ledelsen er dermed ikke en fjern størrelse og vi har af samme

3 grund ikke udarbejdet en detaljeret ledelsesbeskrivelse. Dog har de ansatte og den daglige leder/ledende koordinator alle arbejdsbeskrivelser, der beskriver kerneopgaverne. Personalet har ligeledes fået udleveret en personalehåndbog ved deres ansættelse, hvor alle organisationens politikker og retningslinjer er samlet (rygepolitik, utilsigtede hændelser, vold, ferie og fravær og tavshedspligten etc.) Der afvikles ugentligt personalemøder, hvor forstanderen efter behov inviteres med. Her drøftes aktuelle problemstillinger og træffes beslutninger i løbende sager. Tilsammen gør det os også til nogle fleksible arbejdspladser og sociale tilbud, hvor vi hurtigt kan navigere efter de rammer og udfordringer, vi bliver budt på. Der er mulighed for at rotere mellem de forskellige arbejdsenheder, hvis der er behov for enten nye udfordringer eller blot luftforandringer. Det gør også, at vi har en medarbejdergruppe, som bliver i WeShelter. Vi har ikke et stort flow af medarbejdere, hvilket betyder at medarbejdergruppen er meget stabil og kender hinanden godt. Et stort plus for både brugere og kollegaer, når man dagligt arbejder med psykisk ustabile og udsatte borgere. Ledelsen af værestederne under WeShelter er forenelig med Københavns Kommunes Ledelsesgrundlag Vision 2017, Principper for tillid og vejledning for guiden til centerplaner. 3. Viden og Kompetencer (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) 3 WeShelters væresteder har alle en meget stor bredde og nuancering i målgrupper, hvilket betyder, at medarbejderstaben og disses kompetence- og vidensniveau i lige så høj grad skal spænde vidt. Derfor er medarbejdersammensætningen og fagligheden også meget forskellig på vores tilbud. WeShelter har både socialrådgivere, socialpædagoger, pædagoger, sosu assistenter, ufaglærte og meget specialiserede medarbejdere, såsom en kok til madlavning og en hortonom til vores gartneri. Mange af WeShelters medarbejdere på værestederne har været tilknyttet rigtig mange år, og har derfor også en lang række efter- og tillægskurser i henhold til at arbejde med udsatte målgrupper. Alle medarbejdere har for eksempel gennemgået Københavns kommunes værestedsuddannelse på fakultetet, førstehjælpskursus. Mens andre medarbejdere har tilegnet sig viden omkring nadabehandling, ledelse, madlavning, sundhed og rygeafvænning etc. WeShelters væresteder arbejder alle overordnet ud fra recovery-tilgangen samt organisationens grundværdier samarbejde, ambitiøs og alle er værdige, hvor det handler om at give brugerne den bedste støtte og hjælp, så brugerne på bedst mulig måde kan opnå en god og værdig tilværelse. Det udspiller sig i praksis både gennem vores rådgivning, samtaler, netværksaktiviteter, udflugter, kursusgang, brugermøder, frivillighed etc.

4 Alle værestederne afholder ligeledes brugermøder månedligt, så de beslutninger og drøftelser, der vedrører fællesskabet også bliver taget i fællesskabet. Både medarbejdere, brugere og de frivillige ressourcer på tilbuddene i WeShelter kan deltage på sådanne brugermøder. Formålet med at lægge mange af beslutningerne ud til et brugermøde er at udvikle ejerskab og at udnytte de mange menneskelige kompetencer og styrker, der findes i fællesskabet på vores tilbud. Samt dermed nuancerer både drøftelserne og beslutninger, der vedrører både brugere, frivillige og medarbejdere. I praksis arbejder nogle tilbud også med arbejdsgrupper, som ad hoc laver indstillinger på specifikke ønsker til brugermødet. Mens man på andre tilbud kun har det samlede møde som udgangspunkt for beslutninger. Medarbejderne på alle WeShelters væresteder har samtidig også et par fællesmøder årligt, hvor der videndeles og drøftes overordnede strategiske beslutninger og tiltag for området. Hvert tilbud har deres egne personalemøder månedligt/ugenligt, hvor den overordnede ledelse deltager efter behov. Her diskuteres aktuelle sager og den pædagogiske linje tages op til genovervejelse, hvis det viser sig nødvendigt. Såfremt der under et personale- eller fællesmøde viser sig at være et generelt behov for opkvalificering, så bliver dette iværksat. Det kan eksempelvis være som følge af en ny tendens inden for målgruppen, nye metoder mv. De enkelte personaler eller daglige ledere kan også henvende sig direkte til den overordnede leder med ønsker om kurser mv. Der er årligt afsat midler via driftsbevillingen samt via fondssøgning til at udvikle og uddanne medarbejderstaben i WeShelter. Arbejdet med mange af de frivillige foregår i en specialiseret, tværgående enhed i WeShelter, som holder sig opdaterede på den nyeste viden omkring inddragelse af frivillige i det sociale arbejde. Rekrutteringen af frivillige er kvalitetssikret, de frivillige deltager i et obligatorisk introduktionskursus og der følges op på deres arbejde fra projektleder og/eller frivilligkoordinators side Målgruppe, metoder, tilgange og ydelser Synliggørelse Vi opsøger og opbygger kontakt med brugere af lokalt bocenter for psykisk syge. Vi har løbende samarbejde med den sociale vicevært. Vi deltager gerne i informationsmøder med AKB s gårdmænd som evt. formidler kontakt til beboere. Vi har løbende samarbejde med brugernes kontaktpersoner. De vælger ofte at møde brugerne i vores lokaler. Vi samarbejder med ViVil og andre formidlere af jobtræning, afklaringsforløb o.l. Vi samarbejder med borgernes hjemmehjælp med udspring i konkrete sager. Vi samarbejder med Kommunens psykiatriske team. Fysiske rammer Amadeus Amadeus er præget af utidssvarende lokaler med ringe mulighed for skærmede aktiviteter. Samtaler med brugere kan kun holdes uforstyrret udenfor stedet.

5 Todelt rum med trappe vanskeliggør handicappedes brug af Amadeus. Pegasus Større lokaler og gode fysiske rammer i ét plan har medført en markant øgning af borgere. Bedre mulighed for forskellige tilbud, massagerum, computer rum, BOB rum, møde- og aktivitetsrum. Mulighed for skærmede aktiviteter. Lille gårdhave. Sammenhæng - visitere videre Vi henviser til og samarbejder med andre tilbud når det er relevant. Hjælp med kontakt til Hjemløseenheden og andre relevante boligkontorer. Henvisning til andre AST når brugere ønsker aktiviteter vi ikke kan tilbyde, eksempelvis Idrætshuset og Thorvaldsen (musik optagelser m.m.). Hjælpe brugere med at læse og forstå breve fra kommunen, banker og andre instanser og evt. hjælpe med svar og forespørgsler. Sikring af kvalitet og fælles faglighed Vi har tilknyttet fælles supervision med udefra kommende supervisor hvor problematikker kan diskuteres. Vi har ugentlige personalemøder hvor løbende problemer og opgaver drøftes. Vi orienterer os om relevante kurser og efteruddannelse. 5 Målgruppe Vi har tidligere haft en større del brugere, hvor det mest tydelige træk var misbrug. I den senere tid har vi oplevet en ændring i sammensætningen, således at andelen af psykiatribrugere er øget. Med en øget tilgang af borgere med psykiatrisk problemer oplever medarbejderne behov for øget parathed. Vi er i højere grad og hurtigere end før nødt til at kunne læse folks tilstand og sindsstemning, da der hos nogle kan være store og drastiske udsving. Da AST-tilbuddene ikke har aktindsigt kender vi kun folks diagnoser i det omfang, de selv ønsker at dele det med os. Er der borgere som I ikke mener falder ind under jeres målgruppe? Ja, enkelte borgere. Vi har flere som ikke har særlige træk og hvor selskab og muligheden for at møde andre mennesker synes at være centralt. Vi har stadig brugere for hvem misbrug af alkohol eller stoffer er tydeligt, men de synes for det meste også at have erfaringer med det psykiatriske behandlingssystem. Hvordan håndterer i det? Vi ser det positivt at borgere uden tunge problematikker bibringer vores steder en "almindelig" normalitet. Hvordan finder vi ud af hvilke metoder og tilgange der virker for jeres målgruppe?

6 Metoder og erfaringer vendes i supervision og på personalemøder. I mødet med brugerne opbygges relationer, og derved åbnes mulighed for at følge ønsker og udviklinger hos den enkelte. Vi prøver os frem. Hvordan sikrer vi at borgernes ressourcer kommer i spil? Vi holder månedlige brugermøder hvor ønsker om nye tiltag eller feed-back på igangværende tilbud vendes. Vi møder brugerne med opmærksomhed og parathed og får derved indtryk af evt. interesseområder eller mulige udviklinger. Vi støtter den enkelte bruger i udøvelse og udvikling af interesser og aktiviteter. Som eksempel har vi en bruger der har samlet en omfattende vejledning og beskrivelse af Tai-chi. Samtidig støtter vi ham i hans interesse for at sejle i hans lille båd der ligger i Sydhavnen. Vi hjælper ham løbende med at strukturere sin hverdag så aktiviteterne bliver meningsfulde og ikke stressende. Vi opbygger en relation til den enkelte bruger som gør at grænserne for det mulige kan udvides i trygge rammer. Som eksempel har vi en bruger der er meget angst for at gå på gaden. På egen hånd er hendes radius i lokalområdet ca. 500 meter. Vi har tilbudt hende udflugter i små grupper og hun har efterhånden formået at kunne deltage i ture til Bakken og lignende større steder. Fælles for Amadeus og Pegasus: Vi møder brugerne med tilbud om mad i cafeen. Vi tilbyder assistance til løsning af daglige problemer samt tilbyder interessebetonede aktiviteter. Vi er opmærksomme på brugernes ressourcer og prøver løbende at få dem i spil fx i praktiske opgaver eller ved støtte i udøvning af interesser og hobbies (musik, Tai Chi, håndarbejde, It kendskab m.m.). Vi tager på udflugter for at bibringe brugerne fælles oplevelser, styrke sociale kompetencer og få oplevelser som ellers ikke ville have været mulige p.gr.af personlige og økonomiske ressourcer. Amadeus: Vi tilbyder interessebetonede aktiviteter som Krea og IT, samt filmaftener skemalagt i vinterhalvåret. Vi har ofte musikunderholdning fredag eftermiddag. Som nyt tilbud indfører vi øre akupunktur (NADA). Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Pegasus. 6 Pegasus: Pegasus har fra WeShelter's frivillig ordning tilknyttet frivillige som tilbyder ugentlig madklub, ugentlig massage, netværksvenner og gældsrådgivning om ønsket. Tilbuddene er også tilgængelige for brugerne fra Amadeus. Hvordan opfatter brugerne vores AST tilbud? Når vi spørger borgeren er svaret for mange at de kommer på en cafe. Når vi så spørger til de aktiviteter og tilbud som er uden for almindelig cafe drift kan de sagtens se at vi er mere end det. For mange brugere er vi deres daglige netværk og for nogle opfatter de os nærmest som erstatningsfamilie med hvem de deler deres sorger og glæder. 5. Planer og dokumentation Aktivitets- og Samværsstederne (AST) i Sydvest laver som udgangspunkt ikke direkte individuel dokumentation omkring den enkelte borger i tilbuddet.

7 Vi forholder os til den enkelte bruger og ud fra det kendskab, som relationen har gjort mulig, vurderer vi sammen med brugeren, hvilke mål, midler og metoder, der kan være relevante. Dette vil være forskelligt fra person til person. Planer og mål er uformelle og fungerer som rettesnor for en ønsket udvikling. Mål, midler og metoder diskuterer vi på ugentlige personalemøder. Vi har supervision ca. hver 1,5 måned, hvor vi bl.a. forholder os til arbejdsmetoder og opståede problematikker. Vi gennemfører brugertællinger. Vi forholder os til antallet og sammensætningen af borgere. Når vi konstaterer ændringer, forholder vi os til, om vi skal ændre tilbuddet til borgerne. 6. Sundhed Sundhed er et område som naturligt indgår i vores overvejelser i mødet med brugerne. Sundhed er ikke vores primære opgave og vi lægger stor vægt på, at brugerne oplever aktivitets- og samværsstederne (AST) i sydvest som inkluderende og rummelige fristeder, hvor de kan få lov at være - også med en evt. usund og helbredsskadelig adfærd - så længe de ikke er til gene for andre brugere og personale. Oplever vi motivation eller får en efterspørgsel fra en bruger om støtte til at arbejde med sin sundhed, så griber vi den selvfølgelig med opbakning og henvisning til relevante steder: Egen læge, Forebyggelsescenteret, distriktspsykiatri, alkoholenheden, rådgivningscenteret og NADA mv. Vi er gerne bisidder for brugerne i kontakten med kommunen, sygehuse m.m. Vi samarbejder med Sundhedsteam (kommunens udgående læger og sygeplejersker). 7 Vi sælger varm og kold mad i AST til billige penge. Rygning er tilladt udenfor, hvor der er opsat askebægre til rygerne. Det er tilladt at være påvirket af stoffer eller alkohol i AST tilbuddene, hvis brugerne kan opføre sig ordentligt. Overordnet set arbejder vi ud fra det brede, positive sundhedsbegreb, hvor sundhed defineres som mere end fravær af sygdom, men også værende psykisk og socialt. Vi arbejder både sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende. I relation til sygdomsforebyggelse taler vi med brugerne om deres generelle helbred, følger med i eventuelle ambulante behandlingsforløb på sidelinjen i det omfang, brugeren fortæller os om det. Vi observerer og evt. 'påtaler' forandringer i psykisk og fysisk fremtoning, såfremt vi vurderer, at der er grund til det, fx ved pludseligt vægttab m.m. Vi har kontakt med flere brugeres kontaktpersoner og er ofte i dialog med dem, i fald der er grund til at være obs på en bruger. Vi observerer og motiverer desuden - om nødvendigt - brugerne til personlig hygiejne og egenomsorg. Som nævnt arbejder vi også sundhedsfremmende. Det viser sig ved, at vi eksempelvis taler med brugerne om de sociale konflikter, de kan have i deres liv og inspirerer dem til, hvordan de kan håndtere dem. Vi tilbyder også sociale aktiviteter, fx ture og udflugter, hvor brugerne kan opøve

8 deres sociale kompetencer i samværet med hinanden, ansatte og frivillige. AST i Sydvest har en frivilligt baseret madklub og tilbud om netværksvenner. Der tilbydes i øvrigt massage og NADA. Brugerne har i tilbuddene mulighed for at udøve forskellige former for kreativitet - musik, IT mv. alt sammen til gavn for den fysiske og mentale sundhed. Herudover har vi mulighed for at vise film. Desuden anbefaler og støtter vi brugerne i at deltage i det omkringliggende samfunds sundhedstilbud eksempelvis idrætsforeningen Kæmpernes aktiviteter og Lig dig i form i Sydhavnen, et tilbud om motion af kroppens led i automatiserede brikse. Dag-til-dag beslutninger og kollegial sparring omkring aktuelle sager foregår før eller efter åbningstid. Aktuelle sager inden for sundhed kan fx være observation af forværret psykisk helbred hos en bruger, sociale konflikter mellem brugerne, udfordringer med hygiejne mv. 7. Samarbejde med borgere og pårørende Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har meget ringe kontakt til evt. pårørende. Gennemsnitsalderen for brugerne er i slut 50 erne, og de har for det meste ingen familie eller egentligt behov for at tilknytte dem til AST. Vi har en yngre gruppe, som bor i bocentre tæt ved vores tilbud og som modtager psykiatrisk behandling. Hvis borgeren har behov for særlig støtte i hverdagen vil denne typisk have en kontaktperson. Vi samarbejder med kontaktpersoner i det omfang, vi er introducerede til dem af den enkelte borger. AST afholder månedlige brugermøder. Her opsamler vi ideer til evt. nye tiltag og aktiviteter. Som eksempel har vi på et brugermøde fået ønske om at lave udflugter i mindre grupper, fordi udflugten derved ville være mindre angstprovokerende. Derved formidlede brugermødet en vigtig indikator for kvalitet for denne bruger. 8 Gennem den daglige kontakt opbygges relationer, og her kan snakken om indikatorer for kvalitet komme ind på, hvad det gode liv er for den enkelte. 8. Samarbejde med andre parter Med henblik på at skabe sammenhæng i brugernes liv, arbejder vi helhedsorienteret omkring de problemstillinger, som den enkelte bruger har. Det betyder, at vi samarbejder med en lang række andre parter. Samarbejdet skal i alle tilfælde ses i lyset af, at vi er et hus, hvor man som bruger skal have et frirum. Social udvikling lader sig ikke presse igennem og social læring kræver, at vi opbygger et tillidsforhold til brugerne. Dette tillidsforhold går forud for samarbejdet med eksterne parter. Vores rolle i et evt. samarbejde defineres af brugeren og er oftest motiverende, vejledende og kontaktformidlende. I det omfang brugeren efterspørger vores hjælp, så giver vi den, såfremt det er ressourcemæssigt muligt. Alternativt henviser vi til andre instanser.

9 Sundhedsvæsnet: fx hvis en bruger er røget ud af sin medicin, så kan vi foreslå ham/hende, at vi hjælper med at tage kontakt til egen læge for at få recepten fornyet eller hvis en bruger har været indlagt, så kommunikerer vi med brugerens samtykke med hospitalet omkring udskrivelse, men vi har ingen formel rolle i denne forbindelse. Vi har ofte kontakt med brugernes kontaktpersoner og evt. hjemmehjælp i det omfang brugerne selv ønsker det. Kommunale institutioner: Vi står gerne til rådighed med støtte i borgerens kontakt med kommunen. I det omfang vi har ressourcer til det går vi gerne med til som bisiddere til møder. Boligsociale medarbejdere/sociale viceværter/boligrådgiver/personale på bosteder: For denne gruppe af samarbejdspartnere gælder samme forhold, som de kommunale institutioner. Frivillige: Vi har et stort samarbejde med frivillige. Gennem WeShelters Frivilligindsats har vi samarbejde med frivillige madklubbere, massører, gældsrådgivere og netværksvenner. Vi har derudover også caféfrivillige, militærnægtere, ansatte med løntilskud, praktikanter og studerende og vi arbejder med Aktive Brugere en form for bruger-frivillige. I det hele taget er vi et meget livligt hus. De frivillige har en meget afgrænset rolle over for brugerne. Dette gør det nemmere at evaluere indsatsen og skabe succeskriterier. Udvikling, opstart, drift og evaluering af frivilligprojekterne sker i samarbejde med projektansatte i WeShelter, som også varetager rekruttering, ledelse og evt. afskedigelse af frivillige. Se mere om frivillighed i WeShelter på hjemmesiden: Processer, inddragelse og udvikling: 9 Som beskrevet oven for sætter vores tavshedspligt og vores tillidsforhold med brugerne rammerne omkring vores samarbejde med andre parter. Eksisterende og mulige samarbejdsrelationer tages op på personalemøder, hvor vi også behandler evt. dilemmaer i forbindelse hermed. Samarbejdsrelationer af overordnet eller principiel karakter behandles af WeShelters lederforum og/eller politiske ledelse. Ud over løbende kommunikation i det daglige kan emner omkring samarbejde også tages op på de månedlige fællesmøder for både brugere og personale. 9. Fysiske rammer Aktivitets- og Samværstilbuddene (AST) i Sydvest har nogle grundlæggende funktioner, der som udgangspunkt vil kræve rum: Et cafeområde hvor bespisning, fællesmøder og andre gruppetiltag kan finde sted. Dertil rum til andre behov såsom samtaler, aktiviteter, PC-rum, stillerum, køkkenfunktion, kontor, toiletter m.m. Fordelingen af disse rum er afhængig af, hvilke fysiske rammer og hvilken økonomi der tildeles til indretning. Der bør ved indretningen tages højde for handicapvenlighed.

10 Der er behov for skærmede aktiviteter, hvor der er styring med hvem, der kommer ind. Der er behov for plads omkring den enkelte bruger så evt. udadreagerende adfærd kan håndteres så gnidningsfrit som muligt. Ved spørgsmål om drift og vedligehold af stedets fysiske rammer kontaktes vores ledelse samt ejendomsfunktionærerne i den pågældende bygning. 10

Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter

Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter Kvalitetsbeskrivelse 2015 NABO-center Amager, WeShelter Eventuelle ændringer på tilbuddet inden for det seneste år af relevans for audit: NABO-center Amager er pr. 1. december 2014 overgået til WeShelter.

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 2015 Projekt Offside og Gartneri Offside, WeShelter

Kvalitetsbeskrivelse 2015 Projekt Offside og Gartneri Offside, WeShelter Kvalitetsbeskrivelse 2015 Projekt Offside og Gartneri Offside, WeShelter 1. Værdier (Fælles for Pegasus, Amadeus, NABO-center og Projekt Offside) WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet

Læs mere

FRIVILLIGINDSATSEN KURSER & OPLÆG. 2016 første halvår

FRIVILLIGINDSATSEN KURSER & OPLÆG. 2016 første halvår FRIVILLIGINDSATSEN KURSER & OPLÆG 2016 første halvår Psykiatrisk Gadeplansarbejde - fyraftensmøde TID: ONSDAG D. 27. JANUAR KL. 17-20 Sted: Kollegiet Gl. Køge Landevej, Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme

NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme Kerneord: - håb, selvbestemmelse, muligheder - gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt - synliggør den enkeltes værd

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Frivilligindsatsen Kurser & events

Frivilligindsatsen Kurser & events Frivilligindsatsen Kurser & events Andet halvår 2017 Fredag d. 18. august kl. 17-20 Fredagsbar med Frivilligindsatsen Tirsdag d. 5. september kl. 17-18 Samtalesalon om frivillighed og fællesskab i arbejdet

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk )

Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk ) 02. december 2015 Til Socialudvalget Fra WeShelter Vedr. Udvikling af aktivitets- og samværsområdet (pk. 2015-0255161) Kære udvalgsmedlem WeShelter vil gerne takke Socialudvalget i Københavns Kommune for

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere