Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual"

Transkript

1 Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK

2 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b) O PRIME 2)

3 9 2) 10 (b) 1) l (a) PRIME ) 2) 3) (a) (b) PRIME l 13 A) B) cm C) cm D) cm cm

4 14 15 A) B) 16 2) 3) 1) A) B) 17 (a) (b) 18 (g) (e) (f) (d) (a) (c) (b)

5 (a) (a)

6 - Skkerhedsforskrfter Advarsel! Pas på rskoen for tlskadekomst ved njekton! Arless-anlæg udvkler et ekstremt højt sprøjtetryk. 1 Brng aldrg fngre, hænder eller andre legemsdele berørng med sprøjtestrålen! Ret aldrg pstolen mod Dem selv, andre personer og dyr. Brug aldrg pstolen uden berørngsværn. En sprøjtekvæstelse må aldrg behandles som et harmløst sntsår. Ved hudlæsoner på grund af coatngmaterale eller opløsnngsmddel skal man straks opsøge en læge for at få en hurtg, faglg korrekt behandlng. Informer lægen om det benyttede coatngmaterale eller opløsnngsmddel. 2 3 Hver gang anlægget sættes gang, skal nedenstående punkter overholdes henhold tl drftsvejlednngen: 1. Defekte apparater må kke benyttes. 2. WAGNER-pstolen skal skres med skrngshåndtaget på pstolen. 3. Nettlslutnngens jordforbndelse skal kontrolleres. 4. Kontroller højtryksslangens og sprøjtepstolens tlladte drftstryk. 5. Alle forbndelsesdele skal kontrolleres for utætheder. Instruktonerne vedrørende regelmæssg rengørng og vedlgeholdelse af anlægget skal nøje overholdes. Inden påbegyndelse af alle arbejder på anlægget samt ved enhver pause arbejdet skal følgende regler være overholdt: 1. Pstolen og slangen skal aflastes for tryk. 2. WAGNER-pstolen skal skres med skrngshåndtaget på pstolen. 3. Sluk for apparatet. Sæt skkerheden højsædet! 6

7 - Skkerhedsforskrfter Generelle skkerhedsanvsnnger Det er vgtgt, at du læser samtlge anvsnnger. Hvs du kke omhyggelgt følger de nedenfor anførte anvsnnger, kan det medføre elektrsk stød, brand og/eller alvorlge personskader. Ordet "elværktøj" bruges det efterfølgende om elnet-drevet elværktøj (med netlednng) og batterdrevet elværktøj (uden netlednng) Alle stedlge forskrfter skal nøje overholdes. Forklarng af de anvendte symboler 1. Arbejdspladsen Angver en umddelbart truende fare. Hvs denne kke undgås, kan det medføre døden eller meget alvorlge kvæstelser. Angver gode råd ved anvendelsen samt andre særlgt nyttge henvsnnger. Bær altd egnet høreværn under arbejdet. Bær altd egnet åndedrætsværn under arbejdet. Bær altd egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. a) Hold arbejdsområdet rent og ryddelgt. orden og uoplyste arbejdsområder kan medføre uheld. b) ndlad at arbejde med apparatet områder med eksplosonsfare, hvor der befnder sg brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøjer danner gnster, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at der kke er børn eller andre personer nærheden under arbejde med elværktøjet. Hvs du blver dstraheret arbejdet, kan du rskere at mste kontrollen over apparatet. 2. Elektrsk skkerhed a) Apparatets tlslutnngsstk skal passe stkdåsen. Stkket må kke ændres på nogen måde. Brug kke adapterstk sammen med jordforbundne apparater. forandrede stk og passende stkdåser reducerer rskoen for elektrske stød. b) ndgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe. Der er forhøjet rsko for elektrske stød, når dn krop er forbundet tl jord. c) Sørg for, at apparatet kke udsættes for regn eller fugt. Hvs der trænger vand nd et elektrsk apparat, forøges rskoen for et elektrsk stød. d) ndlad at bære eller ophænge apparatet lednngen og at trække lednngen for at trække stkket ud af stkkontakten. Hold lednngen væk fra varme, ole, skarpe kanter og apparatets bevægelge dele. Beskadgede lednnger eller sammenvklede lednnger øger rskoen for elektrske stød. Hvs du arbejder med et elværktøj det fr, må du kun e) bruge forlængerlednnger, der også er godkendt tl udendørs brug. Hvs du bruger en forlængerlednng, der er egnet tl udendørs brug, reduceres rskoen for elektrske 7 stød. 3. Personlg skkerhed a) Vær opmærksom på, hvad du foretager dg, og udvs almndelg sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. ndlad at bruge apparatet, når du er træt, eller hvs du er påvrket af narkotka eller alkohol eller har taget medcn. Ét øjeblks uopmærksomhed ved brugen af apparatet kan medføre alvorlge skader. Bær personlgt beskyttelsesudstyr og altd en b) beskyttelsesbrlle. Brug af personlgt beskyttelsesudstyr som støvmaske, skrdskre skkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn - afhænggt af værktøjstype og brugen af værktøjet - reducerer rskoen for skader. c) ndgå utlsgtet drfttagnng. Sørg for, at kontakten står på "FRA", før du sætter stkket stkkontakten. Hvs du har fngeren på kontakten, når du bærer apparatet, eller når du slutter apparatet tl elnettet, kan det medføre ulykker. Fjern ndstllngsværktøjer eller skruenøgler, før du tænder d) for apparatet. Et værktøj eller en nøgle, der befnder sg en roterende del af apparatet, kan medføre personskader. e) Kend dne egne begrænsnnger. Sørg for, at apparatet står skkert, og sørg for, at lgevægten opretholdes. På den måde kan du bedre kontrollere apparatet uventede stuatoner. f) Sørg for at have tøj på, der passer tl omstændghederne. Bær kke løstsddende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelge dele. Bevægelge apparatdele kan grbe fat løstsddende tøj, smykker og langt hår. g) Dette apparat er kke beregnet tl at blve betjent af personer (herunder også børn) med reduceret fyssk, sensorsk eller mental formåen eller med manglende erfarng og/eller vden. Dsse personer skal af hensyn tl deres egen skkerhed have nstrukton betjenngen eller få hjælp af en kvalfceret person. Børn skal være under opsyn for at skre, at de kke leger med apparatet. 4. Vær forsgtg, når du arbejder med elværktøj a) ndlad at overbelaste apparatet. Brug den type elværktøj, der er beregnet tl det pågældende arbejde. Hvs du bruger det rgtge elværktøj, arbejder du bedre og mere skkert det angvne effektområde. b) ndlad at bruge elværktøjet, hvs dets kontakt er defekt. Et elværktøj, der kke længere kan tændes eller slukkes, er farlgt og skal repareres. c) Træk stkket ud af stkkontakten, før du foretager ndstllnger på apparatet, skfter tlbehørsdele eller lægger apparatet væk. På den måde skrer du, at apparatet kke starter utlsgtet. d) Sørg for at opbevare elværktøjet uden for børns rækkevdde, når det kke bruges. Du må kke lade personer, der kke er fortrolge med apparatet eller kke har læst dsse anvsnnger, bruge apparatet. Elværktøjer er farlge, hvs de bruges af personer, der kke har erfarng med at bruge dem. Vedlgehold apparatet omhyggelgt. Kontrollér, om e) apparatets bevægelge dele fungerer korrekt og kke sdder fast, om der er dele, der er gået stykker eller på anden vs er defekte, så apparatets funkton er forrnget. Sørg for, at beskadgede dele repareres, før apparatet anvendes. Mange ulykker skyldes dårlgt vedlgeholdte elværktøjer.

8 - Skkerhedsforskrfter f) Brug elværktøj, tlbehør, ndsatsværktøj osv. overensstemmelse med dsse anvsnnger og som foreskrevet for det pågældende apparat. dfør arbejdet overensstemmelse med arbejdsbetngelserne og de aktvteter, der skal udføres. Brug af elværktøj tl andet end det, værktøjet er beregnet tl, kan føre tl, at der opstår farlge stuatoner. 5. Servce a) Apparatet må kun repareres af kvalfcerede fagfolk og kun med orgnale reservedele. På den måde skres det, at apparatets skkerhed kke på nogen måde forrnges. b) Hvs apparatets tlslutnngslednng blver beskadget, skal den udskftes af producenten eller kundeservce eller en tlsvarende kvalfceret person, så eventuelle farer undgås. For en skker omgang med Arless højtryks-sprøjtemaskner skal man overholde de følgende henvsnnger. Helbredsbeskyttelse Vgtgt! Brug åndedrætsværn: Farvetåge og opløsnngsmddeldampe er sundhedsskadelge. Arbejd kun godt ventlerede rum eller ved kunstg ventlaton. Det anbefales at bære arbejdstøj, beskyttelsesbrller, høreværn og handsker. Flammepunkt Sprøjt altd kun coatngmateraler med et flammepunkt på 21 C eller højere uden yderlgere opvarmnng. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvod der udvkles dampe fra coatngmateralet. Dsse dampe er tlstrækkelge tl at danne en antændelg blandng med den luft, som befnder sg over coatngmateralet. Eksplosonsbeskyttelse Apparatet må kke benyttes på steder, som hører nd under eksplosonsbeskyttelses-forordnngen. Eksplosons- og brandfare ved sprøjtearbejder på grund af antændngsklder Der må kke befnde sg antændngsklder omgvelsen, f.eks. åben ld, rygnng af cgaretter, cgarer, pber, gnster, glødende tråde, varme overflader osv. Elektrostatsk opladnng (gnst- eller flammedannelse) På grund af coatngmateralets strømnngshastghed ved sprøjtnngen kan der under vsse omstændgheder forekomme elektrostatske opladnnger ved apparatet. Dsse kan medføre gnst- eller flammedannelse ved afladnngen. Derfor er det nødvendgt, at apparatet altd er jordet over den elektrske nstallaton. Tlslutnngen skal foretages over en forskrftsmæssgt jordet beskyttelseskontakt-stkdåse. Ventlaton For at undgå brand- og eksplosonsfare samt skader på helbredet ved sprøjtearbejde skal der altd sørges for en god naturlg eller kunstg ventlaton. Skrng af apparat og sprøjtepstol Alle slanger, monternger og flterdele skal skres før spraypumpen betjenes. Dele, som kke er skrede, kan udskydes med stor kraft eller lække en flydende strøm under højtryk, som kan forårsage alvorlg tlskadekomst. Ved monterng eller afmonterng af dysen samt ved arbejdsafbrydelser skal sprøjtepstolen altd skres. Sprøjtepstolens tlbagestød Ved et højt drftstryk bevrker udløsnngen af aftræksbøjlen en tlbagestødskraft på op tl 15 N. Hvs De kke er forberedt på det, kan hånden blve stødt tlbage, eller De kan mste lgevægten. Dette kan medføre kvæstelser. En konstant belastnng på grund af dette tlbageslag kan medføre varge skader på helbredet. Max. drftstryk Drftstrykket for sprøjtepstolen, sprøjtepstol-tlbehøret og højtryksslangen må kke lgge under det maksmale drftstryk på 200 bar (20 MPa), som er angvet på apparatet. Coatngmaterale Vær opmærksom på farer, som det sprøjtede stof kan forårsage, og læs mærkaterne på beholderne eller producentens anvsnnger vedrørende brug af produktet. ndlad at sprøjte med stoffer, hvs brugsrsc kke er kendte. Højtryksslange (skkerhedshenvsnng) Sprøjtepstolens og højtryksslangens elektrostatske opladnng afledes over højtryksslangen. Derfor skal den elektrske modstand mellem højtryksslangens tlslutnnger være lg med eller mndre end 197 kω/m (60 kω/ft.). Af hensyn tl funkton, skkerhed og levetd bør der udelukkende anvendes orgnale højtryksslanger og sprøjtedyser fra Wagner. Se Reservedelslster vedrørende en oversgt. Tlslutnng af apparatet Tlslutnngen skal ske va en forskrftsmæssgt jordet skkerhedskontaktstkdåse. Tlslutnngen skal være forsynet med en fejlstrømsbeskyttelsesanordnng INF 30 ma. Opstllng af apparatet Ved arbejde ndendørs Der må kke dannes opløsnngsmddelholdge dampe nærheden af apparatet. Apparatet opstlles på den sde, der vender væk fra sprøjteemnet. Hold en mnmumsafstand på 5 m mellem apparatet og sprøjtepstolen. 8

9 - Skkerhedsforskrfter Ved arbejde udendørs Der må kke drve opløsnngsmddelholdge dampe hen tl apparatet. Tag hensyn tl vndretnngen. Opstl apparatet, så der kke kommer opløsnngsmddelholdge dampe hen tl apparatet og udfældes der. Hold en mnmumsafstand på 5 m mellem apparatet og sprøjtepstolen. Rengørng af apparatet for kortslutnng på grund af ndtrængende vand! Afsprøjt aldrg apparatet med en højtryks- eller damphøjtryksrenser. Rengørng af apparatet med opløsnngsmddel Ved rengørng af apparatet med opløsnngsmddel må der kke sprøjtes eller pumpes ned en beholder med en llle åbnng (spunshul). på grund af dannelese af en eksplosv gas-/luftblandng. Beholderen skal være jordet. Apparatet og tlbehøret må kke rengøres med brændbare opløsnngsmdler, der har et flammepunkt på under 21 ºC. Jordng af sprøjteobjektet Det sprøjteobjekt, som skal behandles, skal være jordet. Komponenter og beskrvelse Forsendelsespakken tl farvesystemet ndeholder følgende: Sprøjtepstol med to fltre (M pstolen og et XS-S og M separat) En aksel, to akselplader og fre skruer Samlng af sprayspds To hjulsamlnger (nkl. 2 metalkapper og 2 kunststofkapper) Trykslange, 7.5 m, 6,35 mm ndvendg dameter Et skubbeværktøj tl ndløbsventl Instruktonsvejlednng En monterngshjælp (placeret under den påfyldnngstragt) Fgur 1 kontroller og funktoner (yderlgere, detaljerede beskrvelser af de enkelte postoner det pågældende afsnt af brugervejlednngerne) Punkt Komponent Beskrvelse A) dtrækkelgt håndtag...håndtaget udtrækkes tl nem transport og lagrng. B) Aftagelg påfyldnngstragt...påfyldnngstragten kan tages af, så den er nem at tømme og rengøre. Den kan fjernes, når den tom eller fyldt med materale. Brug kke mere end 9,5 lter. Låget tl påfyldnngstragten lukker kke helt tæt, og materalet kan lække, hvs den overfyldes og vppes. C) TIL/FRA-knappen...TIL/FRA-knappen tænder eller slukker sprayapparatet (O = TIL, I = FRA). D) PRIME/SPRAY-greb...PRIME/SPRAY-grebet fører væsken hen mod sprayslangen, når det er ndstllet tl SPRAY eller returrøret, når det er ndstllet tl PRIME. Plene på PRIME/SPRAY-grebet vser, hvlken vej der skal drejes for PRIME og SPRAY. PRIME/SPRAY-grebet bruges også tl at aflaste det tryk, der bygges op sprayslangen (se fremgangsmåde tl at aflaste trykket). E) Project Control...Project Control funktoner: Prme, Clean/Roll, Spray 1 - MAX Spray. F) Returrør...Væske sendes tlbage gennem returrøret tl den oprndelge beholder, når PRIME/SPRAY-grebet er PRIME-postonen. G) Håndtagsknap...Håndtagsknappen gver mulghed for at udtrække eller sammentrække det udtrækkelge håndtag. H) Spraypstol...Tl påførng af overfladebelægnngen og regulerng af volumenstrømmen. I) Sprayslange...Sprayslangen forbnder pstolen tl pumpen. Teknske data Pumpetype Stempelpumpe Spændng V ~ 50 Hz Effektforbrug 625 W Skrng Tlslutnng kun tl HFI-skret stkdåse (16 A) Dobbeltsolerng Maks. sprøjtetryk Max. sprøjtemængde 1) Lydtryksnveau 2) Lydtryksydelse 2) Vbratonsnveau 2) Maks. temperatur coatngmaterale 48 C Maks. dysestørrelse L (0,017") 190 bar 0,8 l/mn L WAd = (80+3) db (A) L pad = (91+3) db (A) a h =1,2 m/s skkerhed K = 1,5 m/s Slangelængde Beholdervolumen Produktmål Vægt Teknske data 7,5 m 9,5 l ca. 38 x 38 x 65 cm ca. 12 kg 1) Dspersonsmalng med dyse M og et tryk på 138 bar 2) Målt henhold tl EN 1953 akustsk måleområde ved sprøjtnng af malng med maksmalt tryk Anvendelge coatngmateraler Lak og lasurer ndeholdende vand og opløsnngsmdler. Lakfarver, oler, skllemdler, kunstharpkslakker, pvc-lakker, forlakker, grundlakker, fyldstoffer og rustbeskyttelsesmalng. Dspersons- og latexmalnger tl brug ndendørs. 9

10 Coatngmateraler, der kke kan anvendes Materaler ndeholdende stærkt slbende bestanddele, facademalng, lud og syreholdge coatngmateraler. Materaler med et flammepunkt på under 21 ºC. Hvs Samlng Fgur 2 Samlng af hjulene 1. Skyd afstandsstykket (a), hjulet (b) og skubbebolten (c) over endestykket på akslen den vste rækkefølge. Sørg for, at afstandsstykket (a) vender således, at den udadbøjede sde vender mod mdten af akslen. Akslen skal placeres på en flad og stabl overflade for at samle hjulene. 2. Tryk let på monterngshjælp (d) med en hammer for at fastgøre skubbebolten (c) over endestykket på akslen. Gentag trnnene for det andet hjul. Fgur 3 Samlng af akslen 1. Skyd begge ender af akslen op og nd rllerne (a), sådan som det er vst. Den udadbøjede sde på afstandsstykkerne (b) skal passe tl rllerne på akslen. 2. Sørg for, at hver enkelt akselplade er vendt og placeret, sådan som det er vst (L og R). Fastgør hver plade med to (2) skruer. Sæt hjulkapslerne (e) over endestykkerne på skubbeboltene. Fgur 4 Samlng af håndtaget 1. Saml håndtagene ved at trykke på knappen (a), sådan som det er vst, og skyd håndtaget nd vognsamlngen. 2. Når håndtaget er helt nde vognen, skal knappen slppes. Træk derefter håndtaget, ndtl det låses enten nedad- eller opadrettet poston Fgur 5 Monterng af slangen Kontroller, at der er slukket for pumpen (poston O), og at sprøjteapparatet er afbrudt fra strømforsynngen. 1. Skru højtryksslangens gevnd på sprøjteslangens tlslutnng. Stram tl med en skftenøgle. 2. Skru gevndet den anden ende af slangen på sprøjtepstolens tlslutnng. Hold sprøjtepstolen fast grebet med en svensknøgle, og stram slangebolten med den anden. Sprøjtespdsen De er tvvl om coatngmateralets forenelghed med de materaler, apparatet er fremstllet af, er De velkommen tl at henvende Dem tl Wagner kundeservce. Anvendelsesområde Overfladebehandlng af vægge ndendørs samt små og mddelstore emner udendørs (som f.eks. havehegn, garageporte etc.). Må kke anvendes erhvervsmæssgt. skal kke monteres, før sprøjteapparatet og sprøjteslangen er gjort ren og forberedt. Før der startes Forberedelse af malng/lak Med Project 115 kan der påføres ndvendg vægmalng, lakker og lasurer ufortyndet eller meget ldt fortyndet. Detaljerede oplysnnger fndes det teknske datablad fra farveproducenten. 1. Rør materalet grundgt op, og fortynd det, som anbefalet anbefalet (brug gerne en omrører). Anbefalnger om fortyndng Sprøjtemalng/-lak Lasurer ufortyndet Træbeskyttelsesmdler, bejdser, oler, desnfektonsmdler, plantebeskyttelsesmdler ufortyndet Vandopløselge og opløsnngsmddelholdge lakfarver, grundere, autolak, tykke lasurer fortyndes 5-10 % Loft- og vægmalng tl ndendørs brug fortyndes 0-10 % 2. Foretag en sprøjteprøve (f.eks. på et stykke karton). Hvs sprøjteblledet er regelmæssgt som fg. 14 A, er alle ndstllnger korrekte. Vser sprøjteblledet strber kanten som fg. 14 B, øges trykket trnvst, eller materalet fortyndes yderlgere trn a 5 %. Fgur 6 Låsnng af sprøjtepstolen Lås altd aftrækkeren, når sprøjtespdsen påmonteres, eller når sprøjtepstolen kke er brug. 1. Pstolen er skret, når aftrækkerlåsen er en 90 vnkel (vnkelret) forhold tl aftrækkeren en af retnngerne. Fgur 7 Fremgangsmåde tl trykaflastnng Sørg for at overholde fremgangsmåden tl trykaflastnngen, når enheden af en eller anden grund slukkes. Dermed udløses trykket fra sprøjteslangen og pstolen. 1. Lås sprøjtepstolen. Vp TIL/FRA-kontakten tl FRA. 2. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME. Pas ved drejnng af kontakten på, at fngrene kke kommer klemme. 3. Lås sprøjtepstolen op, og udløs sprøjtepstolen materalespanden. Lås sprøjtepstolen. Fgur 8 Aftagnng/tømnng af påfyldnngstragt Sørg for, at gulv og møbler er overdækket for at undgå beskadgelse af tngene. Placer altd påfyldnngstragten på en hård, flad, stabl overflade, når den tages af. dfør fremgangsmåden tl trykaflastnng (se fgur 7), og træk stkket tl sprøjteapparatet ud. 1. dfør fremgangsmåden med trykaflastnng. 10

11 2. Træk returrøret (a) fra bagsden af låget tl påfyldnngstragten. 3. Tag fat påfyldnngstragten med sdehåndtagene, og træk den forsgtgt ud. 4. Når tømnng eller rengørng er foretaget, sættes påfyldnngstragten og det tlhørende låg tlbage. 5. dskft returrøret ved at ndføre det va rllen låget tl påfyldnngstragten. Påfyldnngstragten kan være tung, når den fyldes med sprøjtematerale. Brug benene og kke ryggen, når den løftes, for at reducere rskoen for personskade. Tømnng og prmng Fgur 9 Prmng af sprøjteapparatet Kontroller, at der er slukket for pumpen (poston O), og at sprøjteapparatet er afbrudt fra strømforsynngen. 1. Træk returrøret fra påfyldnngstragten, og hold den over en affaldsbeholder. 2. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME. Sæt sprøjteapparatet tl. Drej TIL/FRA-kontakten tl TIL (I). Hvs der er væske tlbage pumpen og returrøret, vl det strømme ud af returrøret. Lad pumpen køre, ndtl der kke noget væske fra returrøret. 3. Slå pumpen FRA (O). Fjern returrøret fra affaldsbeholderen, og sæt det rllen låget tl påfyldnngstragten. 4. Tag låget tl påfyldnngstragten af. Fyld påfyldnngstragten med det materale, der skal sprøjtes med. Brug kke mere end 11,35 lter (b). 5. Sæt enheden tl ON endnu engang, og sørg for, at materalet strømmer fra returrøret. Slå pumpen FRA, og sæt låget tl påfyldnngstragten på gen. Fgur 10 Frgørelse af ndløbsventlen Hvs sprøjtemateralet kke strømmer fra returrøret, kan ndløbsventlen sdde fast. Følg dsse trn. 1. Slå enheden FRA, og træk stkket ud. 2. Tag forsgtgt påfyldnngstragten af. Rengør forbndelsesområder på påfyldnngstragten og enheden. 3. Indfør værktøjet tl skubbebolten (a) nd på mdten af området med ndløbsventlen (b). Dette skulle frgøre ndløbsventlen og tllade, at sprøjtematerale kan strømme gennem returrøret. 4. Sæt påfyldnngstragten og returrøret på gen, og genoptag arbejdet. Fgur 11 Prmng af sprøjteslangen 1. Lås sprøjtepstolen op, og drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME. Sprøjtespdsen skal kke være monteret på sprøjtepstolen, når sprøjteslangen tømmes. 2. Træk aftrækkeren, og ret sprøjtepstolen mod en sdevæg på affaldsbeholderen. Hvs der bruges olebaserede materaler, skal sprøjtepstolen været jordet, når den tømmes (se advarsel herunder). Hold hænderne væk fra væskestrømmen. Jord pstolen ved at holde den mod kanten på en metalbeholder under tømnng. Hvs dette kke overholdes, kan det gve statsk elektrctet, der gen kan forårsage brand. 3. Samtdg med at der trækkes aftrækkeren, skal skftes pumpen tl TIL (I) og dreje PRIME/SPRAY-grebet tl SPRAY (1). Hold aftrækkeren nde, ndtl al luft, vand eller opløsnngsmddel er tømt ud af sprøjteslangen, og materalet flyder frt. If the PRIME/SPRAY knob s stll on SPRAY, there wll be hgh pressure n the hose and spray gun untl the PRIME/SPRAY knob s turned to PRIME. 4. Slp aftrækkeren. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME. Slå pumpen FRA (O). Affyr pstolen nd affaldsbeholderen for at være skker på, der kke er noget tryk tlbage slangen. Fgur 12 Monterng af sprøjtespdsen Forsgtg! MLIG INJEKTIONSRISIKO. Sprøjt kke med spdsbeskyttelsen påsat. Affyr aldrg pstolen, medmndre spdsen enten er sprøjten eller kke-tlstoppet poston. Aktver altd pstolaftrækkerens lås, før spdsen fjernes, erstattes eller rengøres. 1. Lås sprøjtepstolen. 2. Sæt spdsbeskyttelsen på pstolen. Når Sprøjtnng spdsbeskyttelsen monteres på pstolen, skal spdsbeskyttelsen justeres, sådan som det er vst fgur 12 (a). Stram derefter tl med hånden (b). Fgur 13 Sprøjteteknk A) Nøglen tl et veludført malejob er en jævn dæknng af hele overfladen. Flyt armen med en konstant hastghed, og hold sprøjtepstolen den samme afstand tl overfladen. Den bedste sprøjteafstand er 25 tl 30 cm mellem sprøjtespdsen og overfladen. B) Hold sprøjtepstolen en lge vnkel på overfladen. Dette ndebærer, at hele armen flyttes frem og tlbage stedet for blot at dreje håndleddet. C) Sørg for at sprøjtepstolen holdes vnkelret forhold tl overfladen, ellers vl den ene ende af et mønster blve tykkere end den anden. D) Affyr pstolen efter starten på strøget. Slp aftrækkeren før afslutnngen på strøget. Sprøjtepstolen skal være bevægelse, når aftrækkeren aktveres eller slppes. Overlap hvert strøg med omkrng 30 %. Det vl skre en ensartet dæknng. Når sprøjtearbejdet er færdgt, udføres Fremgangsmåde tl trykaflastnng. Hvs sprøjtearbejdet kke forventes genoptaget over en tme, skal fremgangsmåden Kortvarg rengørng, der er beskrevet denne vejlednngs afsnt om rengørng. Fgur 14 Fremgangsmåde 1. Sørg for at maleslangen kke er snoet, og at der kke er genstande med skarpe kanter, der kan skære. 11

12 2a. Hvs der sprøjtes med tykkere materaler, skal PRIME/SPRAYgrebet drejes tl MAX SPRAY. 2b. Hvs der sprøjtes med tyndere eller lettere materaler, skal PRIME/SPRAY-grebet drejes tl SPRAY (1). Maleslangen skal stvne, efterhånden som materalet begynder at strømme gennem den. 3. Lås sprøjtepstolen op. 4. Affyr sprøjtepstolen for at få luft ud af slangen. 5. Når materalet når tl sprøjtespdsen, skal det sprøjtes på et testområde for at kontrollere sprøjtemønsteret. 6. Brug den laveste trykndstllng for at få et godt sprøjtemønster (A). Hvs trykket er ndstllet for højt, blver sprøjtemønsteret for tyndt. Hvs trykket er ndstllet for lavt, vl der opstå et spor bagefter, eller malngen kommer ud klatter stedet for en fn spray (B). Fgur 15 Fjernelse af tlstopnng fra sprøjtespds Hvs sprøjtemønsteret blver forvrænget eller helt stopper, mens pstolen affyres, skal dsse trn følges. Forsøg kke på at fjerne tlstopnng eller rengøre spdsen med fngeren. Højtryksvæske kan forårsage en njektonsskade. 1. Slp aftrækkeren, og lås pstolen. Drej den ombyttelge spdspl 180º, så spdsen af plen peger mod den bageste del af pstolen (se fgur 15). Det kan være svært at dreje sprøjtespdsen under tryk. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME, og affyr pstolen. Dette aflaster trykket, og spdsen drejer mere ubesværet. 2. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl SPRAY. 3. Lås pstolen op, og tryk på aftrækkeren, mens pstolen peger på et stykke træ eller karton. På den måde kan trykket sprøjteslangen blæse forhndrngen ud. Når dysen er ren, kommer materalet ud en lge højtryksstrøm. 4. Slp aftrækkeren, og lås pstolen. Vend spdsen, så plen peger fremad gen. Lås pstolen op, og genoptag sprøjtnng. Rengørng Hvs Anvend du anvender vandopløselge materaler, skal du bruge varmt sæbevand tl rengørng af sprøjteapparatet. Hvs du anvender sprøjtemdler med opløsnngsmdler, skal du tl rengørng bruge et egnet opløsnngsmddel med et flammepunkt på over 21 C. kke et opløsnngsmddel tl vandopløselge materaler, da blandngen forvandles tl en geleagtg substans, der kun vanskelgt kan fjernes. Fgur 16 Kortvarg rengørng Følg kun denne anvsnng ved anvendelse af vandopløselge materaler. Hvs du anvender sprøjtemdler med opløsnngsmdler, skal trnnene Rengørng og Langvarg opbevarng følges. A) Nedluknng 1. dfør fremgangsmåden tl trykaflastnng (se fgur 7), og træk stkket tl sprøjteapparatet ud Hæld langsomt 200 ml vand oven på malngen for at forhndre, at den tørrer ud. 3. Omsvøb sprøjtepstolsamlngen med en fugtg klud, og læg den en plastkpose. Luk posen helt tæt tl. Anbrng sprøjteapparatet på et skkert sted uden sol ved kortvarg opbevarng. B) Start 1. Tag pstolen ud af plastkposen. Omrør vandet malngen. 2. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME. 3. Sæt sprøjteapparatet tl. 4. Drej kontakten tl TIL (I). 5. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl MAX SPRAY. Test sprøjteapparatet på et øvelsesstykke, og gå gang med at sprøjte. Fgur 17 Skyl systemet 1. dfør fremgangsmåde tl trykaflastnng (se fgur 7). 2. Tøm påfyldnngstragten for sprøjtematerale (se fgur 8) 3. Mens den er taget af, skylles påfyldnngstragten den relevante rengørngsopløsnng, ndtl den er ren. 4. Lås pstolen, og fjern sprøjtespdssamlngen. Sæt påfyldnngstragten og returrøret på gen. Fyld påfyldnngstragten med den relevante rengørngsopløsnng. 5. Anbrng en affaldsbeholder (b) ved sden af den oprndelge materalebeholder (c). Beholderne skal røre hnanden. Ret sprøjtepstolen nd sden på den oprndelge materalebeholder (c), og hold aftrækkeren nde. 6. Mens der trækkes pstolens aftrækker, drejes pumpen tl TIL (I) og PRIME/ SPRAY-grebet tl SPRAY for at tømme materale ud af slangen og tlbage tl den oprndelge beholder. Hold aftrækkeren nden de følgende trn. 7. Når rengørngsopløsnngen strømmer fra sprøjtepstolen, skal aftrækkeren holdes nde, og pstolen skal rettes nd sden af affaldsbeholderen (jord pstolen med en metalbeholder, hvs skylnng sker med et brændbart opløsnngsmddel). 8. Affyr pstolen, ndtl den væske, der strømmer ud af pstolen, er klar. Det kan være nødvendgt at bortskaffe rengørngsopløsnngen og anskaffe en ny. 9. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME, og affyr pstolen for at aflaste trykket. 10. Hvs påfyldnngstragten er tom for al rengørngsopløsnng, skal der fyldes op med noget nyt. 11. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl PRIME, og sæt pumpen tl TIL. 12. Lad pumpen crkulere rengørngsopløsnngen ud af returrøret 2-3 mnutter. Slå pumpen FRA. 13. Aftag påfyldnngstragten, og skyl den grundgt endnu en gang. 14. Tag påfyldnngstragten af, og sæt den tl opbevarng. Fgure 18 Rengørng af sprøjtepstolen 1. dfør fremgangsmåde tl trykaflastnng (se fgur 7). 2. Sørg for, at pumpen er slået FRA (O). Sørg for, at PRIME/ SPRAY-grebet er drejet tl PRIME. Træk stkket tl sprøjteapparatet ud. 3. Fjern sprøjtepstolen fra maleslangen ved hjælp af skftenøgler. 4. Frgør aftrækkerbeskyttelsen (a) fra flterhuset (b) ved at trække ud ad fra flterhuset. Skru flterhuset af.

13 5. Fjern flteret (c) fra sprøjtepstolhuset, og rengør med den relevante rengørngsopløsnng (varmt sæbevand tl vandopløselge materaler, opløsnngsmdler med et flammepunkt på over 21 C tl sprøjtemdler med opløsnngsmdler). 6. Fjern sprøjtespdsen (d) fra sprøjtebeskyttelsessamlngen. Rengør sprøjtespdsen med en blød børste og den relevante rengørngsopløsnng. Sørg for at fjerne og rengøre spændeskven (e) og sædet (f), der er placeret bagest sprøjtespdssamlngen. 7. Sæt det rensede flter, med den konske ende først, tlbage pstolhuset. Den konske ende (g) af flteret skal sættes korrekt nd pstolen. Er samlngen forkert, kan spdsen blve tlstoppet, eller der kommer kke en strøm ud af pstolen 8. Monter sprøjtespdsen (d), sædet (f) og spændeskven (e), og sæt sprøjtebeskyttelsessamlngen på gen. 9. Træk sprøjtepstolen tlbage på maleslangen. Stram tl med en skruenøgle. Fgur 19 Langvarg opbevarng 1. dfør fremgangsmåde tl trykaflastnng (se fgur 7). 2. Aftag påfyldnngstragten. Hæld crka 60 gram tyndtflydende husholdnngsole nd ndløbsventlen (a). 3. Tag slangen af porten tl sprøjteslangen. Anbrng noget stof over sprøjteslangeporten, og drej kontakten tl TIL (l). Lad enheden køre fem sekunder. Slå pumpen FRA (O). Afbryd apparatet fra strømklden. 4. Sæt påfyldnngstragten på gen. 5. Aftør hele enheden, slangen og pstolen med en fugtg klud for at fjerne opsamlet malng. dskft sprøjteslangen. 6. Tryk på knappen tl håndtagslåsen for at folde håndtaget sammen. Fgur 20 Rengørng af ndløbsventlen (Reservedelsnr. for sæt: ) Rengørng eller servcerng af ndløbsventlen kan være nødvendg, hvs enheden har prmng-problemer. Prmng-problemer kan forebygges ved en ordentlg rengørng af sprøjteapparatet og trnnene tl langvarg opbevarng. dfør fremgangsmåden tl trykaflastnng (se fgur 7), og træk stkket tl sprøjteapparatet ud. 1. Tag påfyldnngstragten af. Løsn kontramøtrkken ved at dreje den mod uret. 2. Fjern ndløbsmuffen (1) med et egnet værktøj (f.eks. topnøgle SW 11). 3. Kontrollér gevndet på ndløbsmuffen og ndløbsmuffens O-rng (2). Fjern eventuelt opsamlet malng. 4. Tl fjernelse af ndløbsventlen skal montagehjælpen (8) sættes på en topnøgle (6) med en 5/8 -ndsats (7). Før ndløbsventlværktøjet nd ndløbsventlen (a). Fjern ndløbsventlens forskrunng ved at skrue den ud af huset mod urets retnng. 5. Tag ndløbsventlen (9) og ndløbsventlens O-rng (10) fra ndløbsventlhuset. Rengør eller udskft og smør O-rngen med en tyndtflydende husholdnngsole. 6. Sæt ndløbsventlens O-rng (10) tlbage huset, og placer ndløbsventlen (9) oven på den Sæt ndløbsstykket (8) nd huset. Stram tl med værktøjet tl ndløbsventlen (7) og stkket (4, 5, 6). 8. Sæt paknngen tlbage (3). Placer ndløbsmuffens O-rng (2) på ndløbsventlstykket (9), og sæt ndløbsmuffen tlbage (1) ved at dreje den med uret. 9. Sæt påfyldnngstragten på gen. Fgur 21 Rengørng af udløbsventlen Cleanng or replacng the outlet valve may be necessary f your spray performance remans poor after havng performed all the steps contaned n the Troubleshootng secton of ths manual. dfør fremgangsmåden tl trykaflastnng (se fgur 7), og træk stkket tl sprøjteapparatet ud. 1. Skru udløbsventlen af udløbsventlhuset ved hjælp af en justerbar skruenøgle. 2. Kontrollér den ndvendge sde af udløbsventlhuset (a). Rengør for eventuel akkumuleret malng. 3. Sæt en ny udløbsventl. Stram den tl udløbsventlhuset med en skftenøgle Lster over dele Fgur 22 Sprøjtepstol/-slange Punkt Delnr. Beskrvelse Mængde Pstolsamlng (uden dyse ) Spds, XS Spds, M Flter, XS - S (rødt) Flter, M (gult) Sprøjteslange, 7.5m, 1/4, rødt...1 Tlbehør Delnr. Beskrvelse Sprøjtespds, XS...Vandopløselg og opløsnngsmddelbaseret emaljelak og malng, ole og slpmddel Sprøjtespds, S...Syntetsk harpksbaseret malng, PVC-malng Sprøjtespds, M...Emaljelak, mellemstrygnngsmalng, fyldemasse, latexmalng tl ndendørs anvendelse og emulsoner tl ndendørs anvendelse Sprøjtespds, L...Emaljelak, mellemstrygnngsmalng, fyldemasse, latexmalng tl ndendørs anvendelse og emulsoner tl ndendørs anvendelse, rustbeskyttende malng Flter, XS - S (rødt, 2 stk.) Flter, M (gult, 2 stk.) Flter, L - XXL+ (hvdt, 2 stk.) Ventlsæt (nd- og udløbsventl) Al dele lstet ovenfor er holde sg dele og er kke overdækket af garant.

14 0418A- Wagner Project Fejlfndng/vedlgeholdelse Problem A. Sprøjteapparatet starter kke B. Sprøjteapparatet starter, men trækker kke malng nd, når PRIME/SPRAY-grebet er ndstllet tl PRIME. c. Sprøjteapparater trækker malng, men trykket faldet, når pstolen affyres. d. PRIME/SPRAY-ventlen er på SPRAY, og der er en strøm gennem returrøret. e. Der er lækage fra sprøjtepstolen. f. Der er lækage fra spdssamlngen. g. Sprøjtepstolen sprøjter kke. H. Der er et spor malemønsteret. Årsag 1. Sprøjteapparatets stk er kke sat. 2. TIL/FRA-kontakten er ndstllet tl FRA. 3. Sprøjteapparatet blev slukket, mens der stadg var tryk på. 4. Der er ngen volt fra vægkontakten. 5. Forlængerlednngen er beskadget eller har for lav kapactet. 6. Der er et problem med motoren. 1. Enheden prmer kke korrekt eller har mstet prme. 2. Påfyldnngstragten er tom. 3. Enheden står kke på et plant underlag. 4. Indløbsflteret er stoppet tl. 5. Indløbsventlen sdder fast. 6. Indløbsventlen er sldt eller beskadget. 7. PRIME/SPRAY-ventlen er tlstoppet. 1. Sprøjtespdsen er sldt. 2. Indløbsflteret er stoppet tl. 3. Pstolflteret er stoppet tl. 4. Malngen er for tung eller for grov. 5. dløbsventlsamlngen er sldt. 6. Indløbsventlsamlngen er beskadget eller sldt. 1. PRIME/SPRAY-ventlen er beskdt eller sldt. 1. Indvendge dele pstolen er sldte eller beskdte. 1. Spdsen blev samlet forkert. 2. En paknng er beskdt. 1. Sprøjtespdsen eller pstolflteret er tlstoppet. 2. Sprøjtespdsen sdder omvendt. 3. PRIME/SPRAY-grebet er kke ndstllet tl SPRAY. 1. Pstolen eller spdsen er stoppet tl. 2. Spdsen er sldt. 3. Malng er for tyk. 4. Tryktab. Løsnng 1. Sæt sprøjteapparatet tl. 2. Drej TIL/FRA-kontakten tl TIL (I). 3. Motor skfter mellem TIL og FRA, mens der sprøjtes, ford den har brug for tryk. Dette er normalt. Genoptag malearbejdet. 4. Test, om strømforsynngsspændngen er orden. 5. dskft forlængerlednngen. 6. Henvend Dem tl forhandleren. 1. Prøv at prme enheden gen. 2. Fyld påfyldnngstragten op gen. 3. Sæt enheden et nyt sted, hvor der er plant. 4. Rengør ndløbsflteret. 5. Rengør ndløbs- og udløbsventler, og udskft eventuelle sldte dele.* Indløbet kan være stoppet tl på grund af gammel malng. Indfør skubbeværktøjet tl ndløbsventlen nd ndløbsventlen. 6. dskft ndløbsventlen.* 7. Henvend Dem tl forhandleren. 1. Erstat sprøjtespdsen med en ny.* 2. Rengør ndløbsflteret. 3. Rengør eller erstat det relevante flter. Hav altd ekstra fltre parat. 4. Fortynd eller fltrer malngen. 5. dskft udløbsventlsamlngen.* 6. dskft ndløbsventlen.* 1. Henvend Dem tl forhandleren. 1. Henvend Dem tl forhandleren. 1. Kontroller spdssamlngen og samlngen ordentlgt. 2. Rengør paknngen. 1. Rengør sprøjtespdsen eller pstolflteret. 2. Sæt spdsen fremadrettet poston. 3. Drej PRIME/SPRAY-grebet tl SPRAY. 1. Rengør pstolen, og fltrer malngen. 2. dskft sprøjtespdsen. 3. Fortynd malngen. 4. Se under Årsager og problemer med hensyn tl problem C. * Der fås særlge reparatonssæt med vejlednng tl dsse fremgangsmåder. Se afsnttet om vedlgeholdelse denne vejlednng for at få en lste over dsse sæt og deres reservedelsnummer. Daglg vedlgeholdelse Den eneste daglge vedlgeholdelse, der kræves, er en grundg rengørng. Følg rengørngsfremgangsmåderne denne vejlednng. dvdet vedlgeholdelse Nogle pumpedele blver på et eller andet tdspunkt sldt af brug og skal udskftes. Pumpens ydelse er mdlertd den eneste påldelge ndkator på, hvornår sldte dele skal udskftes. Se afsnttet om fejlfndng for at få flere oplysnnger om, hvornår dsse sæt skal bruges. 14

15 Vgtg henvsnng vedr. produktansvar Ifølge et EF-drektv pr hæfter producenten kun for st produkt, hvs alle dele stammer fra producenten eller er godkendt af denne, og hvs apparatet er monteret og behandlet korrekt. Anvendes fremmed tlbehør og reservedele kan ansvaret og garanten bortfalde helt eller delvst. Ved at bruge orgnalt tlbehør og orgnale reservedele fra WAGNER har De skkerhed for, at alle skkerhedsbestemmelser er overholdt. Garanterklærng Garanten gælder 2 år regnet fra købsdatoen (kvtterng). Den omfatter og er ndskrænket tl grats afhjælpnng af mangler, som bevselgt skyldes brug af kke fejlfre materaler under produktonen eller montagefejl eller der foretages en grats udskftnng af de defekte dele. Brug og drftsættelse eller montage og reparaton på egen hånd, som kke er beskrevet vores brugsvejlednng, udelukker en garant. Slddele er lgeledes kke omfattet af garanten. Garanten dækker kke erhvervsmæssg brug. V forbeholder os udtrykkelgt at skre garanten. Garanten bortfalder, når apparatet er blevet åbnet af andre personer end WAGNER servce - personalet. Transportskader, vedlgeholdelsesarbejde og fejl på grund af mangelfuld vedlge-holdelse dækkes kke af garanten. Dokumentaton for køb af apparatet skal forbndelse med garantkrav fremlægges form af orgnal faktura eller kvtterng. Forsåvdt det er mulgt ndenfor lovens rammer udelukker v ethvert ansvar for alle personskader, materelle skader eller følgeskader, sær, når apparatet er blevet brugt tl andre formål end dem, der er beskrevet brugsvejlednngen eller når apparatet kke er blevet taget brug henhold tl vores betjenngsvejlednng eller når apparatet er blevet sat stand eller repareret egenmægtgt gennem kke tlsvarende kvalfceret personale. Reparaton og vedlgeholdelsesarbejde, som går ud over de skrdt, der er beskrevet denne brugsvejlednng, forbeholder v os tl at gennemføre på fabrkken. Tl reparaton eller tlfælde af garantkrav bedes du kontakte dn forhandler. Overensstemmelseserklærng Hermed erklæres at produkttypen WAGNER Project Pro B er overensstemmelse med følgende bestemmelser: 73/23 EØF, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG. Harmonserede standarder, der blev anvendt, særdeleshed: EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A13:2008 +A14:2010, EN ISO 12100:2010, EN 1953:1998+A1:2009, EN :2006+A1:2009, EN :1997+A1:2001+A2:2008, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008.V. T. Jeltsch Vce Presdent Product Strategy & Plannng. V. J. lbrch Development Manager Dokumentatonsansvarlg J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf J. Wagner GmbH Henvsnng vedrørende bortskafnng: I henhold tl det europæske drektv 2002/96/ EF vedrørende bortskafnng af gamle elektrske apparater og drektvets optagelse natonal lovgvnng må dette produkt kke bortskaffes sammen med husholdnngsaffald. Af hensyn tl mljøet skal det afleveres på et genbrugscenter. V hhv. vore forhandlere tager mod Deres gamle Wagnerapparat, hvorefter det bortskaffes på mljøvenlg måde. Henvend Dem dette tlfælde tl et af vores servce-centre, vore forhandlere eller drekte tl os. 15

16 D J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf Hotlne 0180/ / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belge Velnglaan Mese-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. Parc de Gutenberg - Bâtment F8 8 voe la Cardon Palaseau Cedex DK/S Wagner Spraytech Scandnava A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzen E J. Wagner Spraytech Ibérca S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molns de Re (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servsa: GMA Elektromehanka d.o.o. Cesta Andreja Btenca 115, Ljubljana 1000/Slowenen +386(1)/ (1)/ H Magyarország szervz Hondmpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industrestraße Altstätten PL PT Wagner Servce ul. E. Imel Swetochlowce +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporaton Spol.r.o Stancna 6, Sala Slowake +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. Zoonebaan EC trecht +31/30/ /30/ /32/ /32/ HR Adresa servsa: EL-ME-HO Horvatnčćev put Rakov Potok/Kroaten / +385(-1) AS Wagner Spraytech Australa Pty. Ltd., Kevlar Close, Braesde, VIC 3195/Australa +61/3/ /3/ GB Wagner Spraytech (K) Ltd. The Coach House 2 Man Road Mddleton Cheney OX17 2ND K-Helplne p per mnute (landlne) Part. No /2011_RS Copyrght by J.Wagner GmbH V tager forbehold for eventuelle fjl og ændrnger. 16

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

Forsats til små mængder

Forsats til små mængder 2 års garanti Forsats til små mængder DK 1 2 1 A 3 4 6 5 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 16 Forsats til små mængder DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug,

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perfect Spray 1400 Forsats DK

Perfect Spray 1400 Forsats DK 2 års garanti Perfect Spray 1400 Forsats DK 15 8 1 2 3 4 6 5 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 1400 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Radiator-/detaljeforsats

Radiator-/detaljeforsats 2 års garanti Radiator-/detaljeforsats DK 1 1B 1A C 1A 15 1B 16 17 2 A C B 3 4 A B 5 A B 6 18 Radiator-/detaljeforsats DK Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs også betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 625 I-Spray DK DK WallPerfect W 625 I-Spray 1 OVERBLIK 8 7 6 5 4 3 11 10 9 1/2 17 16 12 15 13 14 18 19 2 3 WallPerfect W 625 I-Spray

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 180 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Flexio 585 I-Spray OverBlIK 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect 5-5 cm A B C D + I-Spray 20-30 cm 9 E Cover 9 up! F - 4 20-30

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 687 E I-Spray DK W 687 E I-Spray 10 9 8 7 6 5 4 3 1/2 18 17 11 16 15 13/14 12 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% 19 20 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com W 200 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 200 3 4 a A b B 5 W 200 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 W 200

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 867 E I-Spray DK A B C D 20-30 cm E Cover up! F 1 3 4 0-10% 1 3 3 2 3 1 + + 2330627_Testposter_W565.indd 1 11.06.12 10:01 1-4

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti PowerRoll System DK a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 DK HJERTELIG TAK

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

2 års garanti. W 3500 Kit

2 års garanti. W 3500 Kit 2 års garanti W 3500 Kit DK W 3500 Kit 3 1 7 2 4 5 8 9 10 11 6 12 13 14 15 (a) (b) W 3500 Kit d e f g h i j W 3500 Kit k W 3500 Kit l 3 1 2 DK...1-9 W 3500 Kit + +... 10 W 3500 Kit DK Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 600 WoodPerfect DK DK W 600 WoodPerfect 1 9 8 7 6 5 4 3 1/2 10 11 12 13 14 2 W 600 WoodPerfect DK 3 4 a A b B 5 6 2 1 DK W 600 WoodPerfect

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere