Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab"

Transkript

1 Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen være for udarbejdelse af en strategi for arbejdet med medborgerskab? Hvordan inddrages medarbejderne i processen? På hvilke arbejdsområder understøtter vi allerede medborgerskab? Hvilke nye muligheder er der for at understøtte medborgerskab på Albertslund Bibliotek? Metode (hvordan gribes problemstillingen an?): Begrebsafklaring: For at få et fælles udgangspunkt for processen, er det vigtigt for os, at få afklaret, hvordan vi på Albertslund Bibliotek vælger at definere begreberne: medborgerskab, frivilligt kulturelt arbejde, brugerinddragelse/borgerinddragelse, brugerdreven innovation/borgerdreven innovation og social kapital. Udviklingsforum: Projektgruppen vil deltage i et udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne på Centralbiblioteket. Her vil vi indhente inspiration til processen, dels fra oplægsholdere, dels fra de andre deltagere. IDEKU skemaet: For at få et overblik over hvilke elementer, der er relevante at inddrage i processen, arbejdes der med et såkaldt IDEKU skema. IDEKU skemaet bruges som et værktøj til at systematisere voresidéer til processen i starten af projektforløbet. Arbejdet med IDEKU skemaet skal munde ud i en plan for procesforløbet. Afdækning af kommunens tilgang til medborgerskab og frivillighed:gennem strategier og dialog, vil vi afdækkealbertslund Kommunes fremtidsplaner ift. medborgerskab og frivillighed. Vi vil bruge det som udgangspunkt for, hvordan vi på Albertslund Bibliotek vil definere vores egen tilgang til arbejdet med medborgerskab og frivilligt kulturelt arbejde. Videndeling: Vi vil afdække, hvilke ressourcer vi har blandt medarbejderne. Hvem har kompetencer og viden om arbejdet med medborgerskab og frivillige, enten fra kurser eller erfaringer. Vi vil derefter finde ud af, hvordan denne viden videregives på bedste vis. Medarbejderdag: På en medarbejderdag vil vi dels introducere Bibliotekets tilgang til begreberne medborgerskab og frivillig kulturelt arbejde gennem oplæg fra ledelsen og projektgruppen, dels arrangere workshops.desuden vil vi i fælles forum diskutere fordele og udfordringer med at arbejde med frivillige. På workshopsvil medarbejderne få mulighed for at verificere, på hvilke arbejdsområder vi allerede understøtter medborgerskab og hvilke nye muligheder der er for at understøtte medborgerskab. Kortlægning af opgaver der understøtter/kan understøtte medborgerskab: På baggrund af resultaterne fra de afholdte workshops på medarbejderdagen, vil vi kortlægge de opgaver der understøtter/kan understøtte medborgerskab.

2 Medborgerskab og IT-læring på Ballerup Bibliotek Problemformulering: Hvordan forberedes borgerne på regeringens strategi for digitalisering af offentlig information i 2015 i Ballerup Kommune? Hvordan kan et aktivt medborgerskab bidrage til IT-læring på Ballerup Bibliotek? Hvordan spiller aktivt medborgerskab og IT-læring sammen med Ballerup Kommunes strategi? Metode: Brug af Ideku for at skabe overblik over det vi vil arbejde med. Indhentning af erfaringer fra andre biblioteker. Sparring med bibliotekets it-eksperter, it-vagt og undervisergruppe. Brug af kommunes politik og strategi som pejlemærkning for det vi vil arbejde med. Sparring med bibliotekets topledelse.

3 Medborgerskab og bibliotekerne Gladsaxe Bibliotekerne Problemformulering Hvordan får Gladsaxe Bibliotekerne engageret frivillige til konkrete afgrænsede aktiviteter. Hvilke projekter og aktiviteter på bibliotekerne kan frivillige kræfter med fordel løfte? Hvordan får vi potentielle frivillige i tale eller til at melde sig. Hvordan får vi brugen af frivillige til at blive en ressource for både de frivillige selv og Gladsaxe Bibliotekernes ansatte? Hvordan får vi de frivillige integreret i organisationen? Hvilke risici er forbundet hermed? Metode Behovsanalyse Identifikation og kontakt til eksisterede frivillige netværk, grupper og eller væresteder Annoncering i lokalavis samt på biblioteket

4 Medborgerskab set fra Tårnby Kommunebibliotekers vinkel: Vi har valgt at arbejde med udfordringen Medborgerskab i det digitaliserede samfund, selvfølgelig med udgangspunkt i Tårnby Kommunebibliotekers geografiske område suppleret med de redskaber vi kan nå folk med gennem for eksempel vores hjemmeside. Foreløbig problemformulering: Hvordan sætter vi gang i en proces hvor hele biblioteket spores ind på medborgertankegangen? Vi ønsker at sætte rammerne for en kultur, hvor hele organisationen er engageret i og aktiv deltager forskellige projekter, hvor vi spejler samfundsudviklingen og stiller os til rådighed for borgeren. Formålet er at den enkelte borger skal føle sig som aktiv medborger, have mulighed for at være aktiv medborger i det digitaliserede samfund (2015) Vi har valgt i synopsen at fokusere på hvordan vi kan klæde organisationen (Tårnby Kommunebiblioteker) på til at møde udfordringen, og tage bolden i forhold til de borgere som den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi vil ramme i perioden fra nu til 2015, samt naturligvis også årene fremad generelt. Afgrænsning: Vi vælger at afgrænse fra de meget praktiske tiltag, der kan være i forhold til at understøtte medborgerskabstanken i det digitaliserede samfund. De praktiske tiltage kan for eksempel være tilbud til at støtte de borgere som digitaliseres., markedsføring af bibliotekets tilbud, specifikke målgrupper for indsatsen og eksakte behovsanalyser og så videre.

5 Strategi for at arbejde med medborgerskab i Københavns Biblioteker 1. Baggrund Københavns Biblioteker består af et Hovedbibliotek og 18 bydelsbiblioteker. I Københavns Kommune arbejder man strategisk med borger- og brugerinddragelse. Dette sker både gennem formelle brugerbestyrelser og gennem Ad Hoc aktiviteter af forskellig art. 1) Hvem er brugere og hvem er borgere Afklaring af hvem bibliotekets potentielle brugere er a. Beboerne i området. b. Borgere der arbejdere i området. c. Borgere der handler i området. d. Borgere der studerer i området. e. Borgere fra andre dele af byen. 2) Medborgerskab Version 2.0 a. Sociale Medier b. Ambassadører 3) Profil a. Materialerne? 1. Særlig profil? b. Har biblioteket i øvrigt en særlig profil? 4) Ad hoc grupper kontra traditionelle brugerråd/bestyrelser a. Handleplan for det traditionelle arbejde 1. Generalforsamling 2. Andre fysiske møder b. Hvordan arbejder vi med input fra borgerne c. Frivillige 5) Bruger/borger-undersøgelser a. Aktivt demokrati b. Kvalitative målinger 1. Biblioteksbarometer 2. Antropologisk profil c. Online undersøgelser

6 6) Partnerskaber a. Driftspartnerskaber 1. Områdets institutioner 2. Partnere omkring Bibliotekets eventuelle profil 3. Frivillige b. Kulturpartnerskaber 1. Professionelle eksterne leverandører 2. Kulturelle Udbud 3. Frivillige 7) Frivillighedspolitik a. Ad Hocgrupper b. Drift c. Kulturelle tilbud 8) Rammer a. Lokaler b. Tilgængelighed Medborgerskab I Københavns biblioteker Projektbeskrivelse 1 Idéen Kort beskrivelse af delprojektet 2 Styring Hvem - økonomi 3 Strategi Hvordan - formål og mål 4 Udvikling Hvad skal der til og hvad er succeskriterierne 5 Handling Vi gør det! Herunder tidsplan og kommunikation 6 Resultater Herunder formidling 7 Forankring Herunder evaluering Strategi for arbejdet med medborgerskab i Københavns Biblioteker Biblioteksfaglig afdeling (BFA) Der er ikke nogen økonomi forbundet med projektet Gennem deltagelse i Centralbiblioteksfora om medborgerskab udvikles en skabelon som bibliotekerne kan bruge som model i deres arbejde med Medborgerskab. Gennem konkret arbejde med en medborgerskabsmodel for det nye Ørestad Bibliotek, som åbner i maj 2012 holder BFA de strategiske overvejelser op imod en konkret CASE Københavns Biblioteker deltager i ovennævnte fora med 2 medarbejdere fra Ørestad Solvang Biblioteker og én fra BFA Resultatet er et redskab for arbejdet med Medborgerskab og et konkret eksempel på en udmøntning for Ørestaden. Redskabet stilles til rådighed for alle biblioteker i Københavns Kommune og for alle andre interesserede.

7

8

9

10 Hvordan skabes medborgerskab i relation til Ørestad Bibliotek? Ørestad Bibliotek (ØB) er et nyt bibliotek med en virtuel og æstetisk profil og derfor har vi valgt også at kigge på inddragelsen af medborgerne via virtuelle platforme mm. Medborgerskab 2.0. ØBs potentielle brugere: For at kunne arbejde med medborgerskab i relation til Ørestad Bibliotek, har vi fundet det vigtigt, at skabe et overblik over bibliotekets potentielle brugere. En undersøgelse af demografien omkring ØB bruges derfor som udgangspunkt og områderne Ørestad City, Ørestad Syd samt villakvarteret bag biblioteket, vurderes i første omgang som relevant. Bibliotekets potentielle brugere kan inddeles i mange grupper (fx borgere i nærområdet, børn og unge fra institutionerne i nærområdet (dagpleje, skole, gymnasium), personer der arbejder i Ørestad, handlende i fields eller borgere fra andre dele af byen, som tager metroen til Ørestad City, osv.). Selskabet By & Havn har primo 2011 offentliggjort, at der bor ca borgere i Ørestad City og ca borgere i Ørestad Syd. Desuden angiver selskabet, at der arbejder ca personer i Ørestad City. Udtræk fra Københavns Kommunes statistikbank viser, at der i villakvarteret bag ØB bor ca personer (hvoraf en ukendt andel er sommerhaveforeninger). Antallet af arbejdspladser i villakvarteret er pt. Ukendt. Ørestad Gymnasiet har ca elever, Ørestad Skole har (p.t.) ca. 200 elever og daginstitutionerne har sammenlagt ca. 600 børn. Der er dagligt et ukendt antal tusinde besøgende i fields, som ankommer med metro, bus og bil. I denne synopsis har vi valgt at fokusere på, at det kvantitative datamateriale viser, at børn og unge fra institutionerne i nærområdet udgør ca personer. Personer der arbejder i Ørestad udgør ca udgør og beboerne i Ørestad City og Syd udgør ca personer, hvor imens der bor ca personer i villakvarterene bag ØB. Med udgangspunkt i de indsamlede data omkring ØBs potentielle brugere, ønskes en analyse af hvilken strategi, som biblioteket bør anvende, for at skabe reelt medborgerskab i relation til Ørestad Bibliotek.

11 Synopsis afsnit: 1) Afklaring af hvem ØB s potentielle brugere 2) Ad hoc grupper kontra traditionelle brugerråd: a. Sociale medier kontra generalforsamlinger. 3) Bruger/borger-undersøgelser a. Aktives demokrati (workshop). b. Mailadresser c. Kvalitative undersøgelser d. Online undersøgelser e. 4) Handleplan for 2013 a. Indtænke traditionelle platforme. b. Generalforsamlinger/fysiske møder. c. Deadline for synops-aflevering?

12 1 Kollektivt IT kompetenceløft i Glostrup Kommune Synopsis ifm. Udviklingsforum om Medborgerskab Glostrup Bibliotek Trine Lehmann, Sandra Paldrup Februar 2012 Formål Grundlæggende færdigheder inden for IT er basale i et digitalt samfund, hvor alle offentlige instanser har som målsætning udelukkende at kommunikere digitalt med borgere fra Projektet Kollektivt ITkompetenceløft har til formål at støtte de borgere, som endnu ikke mestrer IT på et sådan niveau, at de kan kommunikere digitalt med det offentlige. 1 For at være borger i et samfund er det en nødvendighed, at kunne kommunikere med offentlige instanser og finde nødvendig information gennem alle livets faser. Et Kollektiv IT kompetenceløft er en nødvendig samfundsmæssig opgave, hvis ekskludering af borgere uden digitale færdigheder skal undgås. Med projektet sættes fokus på medborgerskab på to niveauer. Dels understøtter projektet borgernes mulighed for at agere i det digitale samfund, dels vil et korps af frivillige IT undervisere bidrage aktivt til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave. Resumé Kollektivt IT kompetenceløft er et alternativt formidlingsprojekt, der tager udgangspunkt i hver enkelt borgers behov for IT undervisning. En gruppe borgere udvalgt efter en række kriterier opsøges direkte og tilbydes personlige IT lektioner i hjemmet eller på biblioteket over en periode på to til fire uger samt lån af en bærbar computer med internetforbindelse. Undervisningen af borgeren skal bidrage til at skabe tryghed, plads til spørgsmål samt tid og ro til gentagelser. Undervisningen skal tilpasses den enkelte borgers kompetencer og færdigheder og munde ud i introduktion til kommunale og statslige platforme som borger.dk samt kommunens og bibliotekets sider. Undervisningsforløbet er nøje tilrettelagt i samarbejde med kommunens Borgerservice. Undervisningen varetages af frivillige, der er oplært i at undervise i de nødvendige IT færdigheder. Efter undervisningsperioden inviteres de deltagende borgerne til at deltage i opfølgende forløb i bibliotekets IT café, og de informeres om kommunens øvrige IT undervisningstilbud. Målgruppe Projektet henvender sig til en bred målgruppe, bestående af lavt uddannede, nydanskere samt ældre, der ifølge IT og Telestyrelsens (nu Digitaliseringsstyrelsen) kortlægning af danskernes IT færdigheder i 2009 er en målgruppe med svage eller slet ingen IT kompetencer. Personer der oplever IT som kompliceret, kedeligt eller uoverskueligt og derfor har behov for en direkte og personlig formidling. Succeskriterier At kortlægge manglende IT færdigheder og behov for undervisning i Glostrup kommune At flere borgere i Glostrup opnår nødvendige færdigheder ift. kommunikation med kommunale og statslige 1 Undersøgelser omkring IT kundskaber

13 2 instanser At flere borgere får større glæde af bibliotekets digitale tilbud At biblioteket kommer ud af huset og tager del i en vigtig samfundsmæssig opgave At etablere et netværk af frivillige undervisere som er tilknyttet biblioteket At etablere et tæt samarbejde med Borgerservice, Aktivitetscentret og andre aktører i kommunen Organisering Projektledelse varetages af Glostrup Bibliotek. Projektet udvikles og afvikles i samarbejde med frivillige borgere, og Glostrup Kommunes relevante fagcentre. Aktiviteter Til projektet knytter sig en række udfordringer, som skal gennemarbejdes inden projektet kan sættes i gang. Hvordan findes målgruppen? Via registre. Hvad kan og må man? Kommunens konsulenter spørges til råds. Kortlægning af behov. Kontakt til diverse interessenter heriblandt kommunale konsulenter, Ældresagen, Seniorråd, Ungdomsråd m.fl. Generel markedsføring suppleret med opsøgende og direkte kontakt Hvordan og hvor mange skal kontaktes? Hvordan skabes et netværk af frivillige IT undervisere? Annoncering efter frivillige undervisere Kontakt til diverse interessenter heriblandt kommunale konsulenter, Ældresagen, Seniorråd, Ungdomsråd m.fl. Oplæring af undervisere Tilrettelæggelse af undervisningsforløb i samarbejde med Borgerservice Hvad skal borgere som minimum vide om IT og hvilke sider skal de kende? Vejledninger til brug i undervisningen udarbejdes. Hvor mange forløb kan gennemføres? Overvejelser omkring indkøb af udstyr Hvor mange forløb skal gennemføres og hvad er behovet for udstyr til udlån og undervisning? Økonomi Grundigt budget udarbejdes med udgangspunkt i ovenstående målsætninger Fundrasing hos private og statslige fonde og puljer

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere