Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø"

Transkript

1 Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Støberihallerne i Præstø Et kunstprojekt, støttet af Jakob Helles, Præstø Lokalråd, Præstø Kunstforening og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Øverst: Støberihallerne i Præstø ca Nederst: Per Hebsgaard glaskunst af Niels Winkel. 1

2 Bygningskomplekset midt i Præstø. Værk af Bjørn Nørgaard Arbejdere i hallerne omkring år Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Et museum for glaskunst, Kunsthal Glas, der kan huse Per Steen Hebsgaards fornemme gave af glaskunst til Vordingborg Kommune, bør finde sin naturlige placering i Præstø. Per Hebsgaards fantastiske og unikke glaskunst vil give offentligheden et enestående indblik i moderne, international glaskunst og formidle glaskunstens udvikling de seneste år. Det er Per Hebsgaards fortjeneste, at værkstedet i Præstø er blevet et dansk, nordisk og internationalt kraftcenter for kreativitet og innovation. Kunsthal Glas vil styrke og videreudvikle Præstø og Vordingborg Kommune, som et levende og attraktivt sted i Danmark. Placeringen i Præstø er blevet en mulighed efter, at de gamle støberihaller på Adelgade fornylig er blevet erhvervet af Jakob Helles, som stiller sig meget velvillig overfor projektet. Støberihallerne, med deres sidebygninger, vil være en fornem ramme om Per Hebsgaard-samlingen. De restaurerede haller vil skabe et enestående og velegnet rum for glaskunsten, ikke mindst på grund af hallernes konstruktion, der tillader dagslysets uhindrede adgang til alle dele heraf. Samtidig vil der kunne skabes et udstillings- og kulturrum i Præstø, hvor sidebygningerne desuden kan rumme andre kunstaktiviteter, museumsbutik, foredragslokaler og café. Placeringen af Per Hebsgaard-samlingen i Støberihallerne vil ikke blot give disse nyt liv, men vil samtidig sikre en, efterhånden sjælden, arkitektur, der gennem restaurering og renovering vil stå som et flot udtryk for datidens industriarkitektur og bære vidnesbyrd om købstadens liv og arbejde. Støberihallerne på Adelgade ligger i købstadens midte, på handelsgaden, der dagligt besøges af mange mennesker. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold og rimelige kollektive trafikforbindelser til alle dele af Vordingborg Kommune, herunder med togforbindelse til København. Per Hebsgaard-samlingens placering i Præstø vil spille fint sammen med Thorvaldsen Samlingen på Nysø, Ole Ring-malerisamlingen på Det Gamle Rådhus og kunsthåndværket på Rødeled. Restaurering og ombygning af Støberihallerne forventes at kunne realiseres gennem donationer fra diverse eksterne fonde. Driften af Kunsthal Glas vil kunne ske på frivillighedens basis således, at Vordingborg Kommune alene afholder nødvendige ejendomsudgifter og stiller en faglig kompetent konsulent til samlingens rådighed. Det er med glæde og stolthed, at vi støtter dette fine kunstprojekt i Præstø. Bo Manderup-Jensen og Kurt Johansen Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune 2

3 Glaskunsten i Præstø Glaskunst er en gammel kunstart, med traditioner tilbage til menneskets første glæde ved at se igennem materialer, men også en splinterny, moderne genre, som til stadighed udforskes af nysgerrige kunstnere og deres medhjælpere. I bogen om Per Hebsgaard, redigeret i 2011 af Lars Gundersen, understreges det, at»her er et område, hvor Danmark har været et foregangsland alene på grund af glarmesteren, Per Steen Hebsgaard og dennes værksted. Denne initiativrige håndværker har ved hjælp af sin faglige dygtighed, og inspirerede nytænkning, tiltrukket kunstnere fra ind- og udland, både kunstnere, der tidligere har arbejdet med glas, og kunstnere, for hvem mediet var nyt og fremmed. Herved har han i international sammenhæng været med til, på afgørende måde, at udvide glaskunsten som begreb og øge antallet af kunstnere, der nu forbindes med glasset, foruden med de øvrige materialer, de arbejder med, om de så er malere eller billedhuggere.«i 2002 besluttede Per Steen Hebsgaard sig for at flytte sit værksted fra hovedstadsområdet til mere landlige omgivelser, dog stadig inden for en rimelig afstand af København. Valget faldt på Præstø, hvor Hebsgaards værksted i de sidste ti år har været en aktiv del af lokalområdet. Støberihallerne på Adelgade betyder, at vi står med en enestående mulighed for at fastholde væsentlige dele af Hebsgaards værker, netop i Præstø-området. 3

4 Bygningerne Velbevaret stjernevindue ved et af shedtagene. Gården ved støberihallerne ca. år En restaurering er nødvendig og påtrængende men absolut mulig. 4 Glaskunst kræver dagslys; rigtig meget dagslys. De renoverede støberihaller i Adelgade vil kunne skabe de ultimativt bedste rammer om en bredt favnende præsentation af denne kunsthåndværkmesters mangeartede glasarbejder, der vil præsentere sig stærkt og vedkommende i de gamle støberihaller. I 1844 købte hjulmand Christoffer Petersen en byggeplads af byen. Denne lå på den opfyldte grund, som tidligere havde været åløb under det gamle Vesterbro. Få år senere bebyggede han pladsen med et forhus og to sidehuse samt et baghus i to etager, opført i kalksten og indrettet til jernstøberi. Hermed havde Præstø fået sin første»industri«. Sønnen, jernstøber H.C. Petersen udvidede besiddelsen i 1880, ved at tilkøbe naboejendommen. Bygningskomplekset på Adelgade 20 er stort set opført i løbet af en menneskealder: Forhuset er fra 1886, det vestre sidehus fra 1889, det østre fra 1904 og hallerne ned mod åen i 1898 med udvidelse i Der blev drevet jernstøberi, senere maskinværksted og senest automobilværksted. Arkitekt Peter Bering har gennemgået bygningerne:»bygningerne er grundmurede og delvis pudsede. I støberihallernes mure er gemt kridtstensmurværk fra det første støberi fra midten af 1800-tallet. Støberihallerne er delvist velbevarede og delvist nedrevne; men gavlene mod gårdspladsen står stadig, så det er enkelt at genopføre de vestlige dele i deres oprindelige profil. Det mest karakteristiske ved hallerne er deres såkaldte shedtage. Det er tage med en skæv profil: En forholdsvis lav hældning (oprindelig dækket med tagpap) mod vest og en stejl hældning med glas mod øst. I tiderne før det elektriske lys var det det bedste man kunne tænke sig. De gamle jernstøberibygninger er i en ret nedslidt tilstand. Men det er grundmurede huse, som har en god holdbarhed. En restaurering er nødvendig og påtrængende men absolut mulig. Der er ikke fundet alvorlige skader som f.eks. hussvamp. Ved istandsættelse til udstilling af glaskunst bør man bevare det rå og slidte præg som bygningerne har opnået gennem en konstant brug som værksted det er en kraftig patinering, som ikke kan laves kunstigt. Den vil danne en spændende kontrast til glaskunstens skrøbelighed. Det vigtigste er at få retableret ovenlysene i shedtagene. Det østfra-kommende dagslys vil virkelig få det farvede glas til at spille og leve. De lave vestvendte tagflader kan evt. forsynes med solceller, så der kan skaffes et energitilskud til de dele af bygningerne, som ikke kan isoleres til vore dages standard.«gårdrummet og bygningerne er kendt af alle borgere, dels på baggrund af bygningernes markante udtryk og dels fordi hallerne har været benyttet, til en række aktiviteter, f.eks. loppemarked, igennem det seneste 10-år.

5 Kulturrum Præstø Etableringen af Hebsgaards samling af glaskunst i Støberihallerne vil skabe et helt nyt og spændende Kulturrum i Præstø. Udover støberihallerne findes der yderligere to bygninger, som vil kunne inddrages til museets formål. Bygningerne afgrænser, sammen med bygningerne mod Adelgade, et unikt gårdrum, der også vil kunne anvendes til kulturelle formål. I den østvendte bygning kan der etableres foyer, billetsalg, museumsbutik og kunstcafé. Indgangen til Kunsthal Glas finder sted gennem denne bygning, hvor man træder direkte ind i selve museet igennem den allerede eksisterende og historiske hvælving. Udgangen er ligeledes samme sted hvilket giver god mulighed for, at man kan besøge både butik og café og give sig tid til endnu mere fordybelse. Der er yderligere to etager i bygningen, som kan rumme undervisning, foredragsvirksomhed, møderum etc. og dermed blive en integreret del af et samlet kulturelt mødested. Der vil blive mulighed for at afholde mindre musikarrangementer, foredrag, workshops og møder, som også administreres og betjenes af frivillige. I Kulturrum Præstø er der bogstaveligt talt højt til loftet og plads til fantasi og kreativitet. I den vestvendte bygning kan der etableres to lejligheder, som kan benyttes af de gæstekunstnere, der måtte kommer i forbindelse med museet. Vi forestiller os, at også helt nyuddannede kunstnere kan benytte disse i en kortere eller længere periode. Et sådant ophold, i Kulturrum Præstø, vil give gæsterne ro, god inspiration og øget iderigdom. Præstø Kunstforening har i mere end ti år, på frivillig basis, præsenteret en lang række anerkendte kunstnere i Præstø. Trods de for- De karakteristiske shedtage var oprindeligt beklædt med tagpap. In- og eksteriør i hallerne omkring Støberihallerne set fra den sydvendte haveside. 5

6 Værk af Niels Winkel Værk af Frans Widerberg holdsvis beskedne udstillingsmuligheder, der har stået til foreningens rådighed, er det lykkedes gennem årene at bringe en række betydelige kunstnere til byen. Kunstforeningen vil meget gerne indgå i et samarbejde med den kommende Kunsthal Glas. Et sådant samarbejde vil bygge på indsatsen fra frivillige, engagerede mennesker i byen og kommunen. Etableringen af Kulturrum Præstø vil yderligere styrke foreningens muligheder for at vise værker af betydende kunstnere, og dermed styrke kunstinteressen blandt kommunens borgere. Foreningens støtte til Kunsthal Glas vil i givet fald være, med hjælp af frivillige blandt medlemmerne, at føre tilsyn i udstillingens åbningstider, herunder varetagelse af billetsalg, butik og caféopgaver. Kunsthal Glas vil»åbne byen«bygningerne er meget centralt placeret på hovedgaden i Præstø, på en 3000 m2 stor grund. Nordsiden vender ud imod Adelgade, hvorfra der, gennem en port, er adgang til gårdspladsen. Sydsiden vender ned mod Tubæk. Støberiets syd gavl, er den gavl, der ligger tættest placeret mod Tubæk, af alle ejendomme i Præstø, hvilket bevirker, at der er en hel ugenert»oase«. På modsatte side af Tubæk ligger Engen, så der er fri udsigt til byens grønne områder. Udstillingen af Per Hebsgaards glaskunstsamling i de gamle støberihaller, er en enestående mulighed for at bevare nogle industriarkitektoniske bygninger samtidig med, at de får et nyt og spændende indhold. En offentlig adgang fra engen og Tubæk å, eventuelt med en ny gangbro, vil»åbne«byen mod syd. Det vil give borgere og besøgende i Præstø en enestående mulighed for at»genopdage«den gamle købstadsgrænse og fornemmelsen af den gamle ø. Et samspil mellem kunsten og aktiviteterne i støberihallerne samt den smukke bynære natur, vil være til gavn for hele byen og dens fremtid. Der vil være mulighed for at skabe et levende miljø i gården og bag støberihallernes syd gavl, hvor der ligger en grøn oase mod Tubæk å og engen. I umiddelbar tilknytning til museet vil en lille udendørs cafe i baghaven være en attraktion. De eksisterende gangbroer kunne renoveres og en ny etableres i umiddelbar nærhed af museet, der således får adgang fra syd. Der kunne etableres små anløbssteder til kanoer. Endvidere kunne der etableres et system af gangstier, således at adgangen til byen på cykel, eller til fods, gøres endnu mere attraktiv samtidig med, at det bliver muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om øen. Realiseres planerne vil det betyde, at byen åbnes. Sydfra kan man spadsere gennem et bynært naturområde til kunstoplevelser, cafe og byens hovedgade med handel. Fra fjorden i nord, over havnen, Jeppe Heins vandkunst gennem byens handelsområde til museum, kulturtil- 6

7 bud og bynær natur mod Tubæk å og engen, der således bindes fint sammen på tværs. Mindre end 100 meter fra bygningerne, forefindes et meget stort parkeringsanlæg, som til fulde vil dække behovet. Indehaveren af bygningerne At det kommer på tale, at anvende Støberihallerne til Kunsthal Glas skyldes ejeren, Jakob Helles, store engagement og veneration for Præstø og hans øje for kunsten. Jakob Helles er født og opvokset i Præstø. Han har igennem de seneste år erhvervet en række bevaringsværdige bygninger i Præstø, som alle er blevet gennemgribende renoveret og fremstår som et aktiv for byens historie og gamle købstadsmiljø. Jakob Helles har igennem de seneste 20 år bestridt en række direktørposter i større danske/nordiske virksomheder heraf 5 år, som ansvarlig for afsætningen af den finske glaskunstvirksomhed Littala produkter i Europa. I den forbindelse arbejdede Jakob Helles sammen med en række internationalt anerkendte glaskunstnere. Ejeren vil udvise stor fleksibilitet hvad angår valg af forretnings- og driftsmodel i forbindelse med etableringen af Museet. Økonomi Per Hebsgaards gave af glaskunst til Vordingborg Kommune kunne organiseres indenfor rammerne af en selvejende fond, hvis bestyrelse udpeges af Vordingborg Kommune. En sådan konstruktion vil sikre samlingens langsigtede drift og udvikling. Kommunens mellemværende med fonden vil være et årligt tilskud, der dækker fondens udgifter til drift og administration af samlingen. Det vil således være fonden, der indgår en (længerevarende) aftale om etablering af Kunsthal Glas i Støberihallerne. Bygningerne skal restaureres og istandsættes, hvilket forventes dækket gennem fondsdonationer. Udgifterne for fonden vil være de årlige udgifter til ejendommens drift (husleje, varme, el, vand, skatter og afgifter, rengøring) samt administration og lønudgifter til kunstfagligt personale. Det forventes, at der indgås en driftsaftale med Præstø Kunstforening om den almindelige drift af museet, herunder opsyn og billetsalg. Det påregnes, at denne drift vil være uden større udgift for fonde. Værk af Maja Lisa Engelhardt Værk af Tróndur Patursson Værk af Malene Landgreen 7

8 Bygningernes grundplaner: Støberihallerne ca. 878 m2 Indgang, cafe og butik m.m. ca. 368 m2 Lejlighedsbygning, ca. 140 m2 Ansvarshavende for denne publikation: Lokalrådet i Præstø, Henny Jørgensen, Lindevej 32, 4720 Præstø 8

KunsthalGlas. Præstø

KunsthalGlas. Præstø KunsthalGlas Præstø 1 2 støberihallerne i Præstø KunsthalGLAS Støberihallerne Præstø KunsthalGLAS Arbejdsgruppen KunsthalGLAS Trykt i Danmark 2013 ISBN: 978-87-996507-0-5 Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5 Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Foto: Sven-Erik Petersen Nyhedsbrev No. 4 December 2011 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2 Det er sgu da mit hus 4 Nej tak til bålhytten 5 Indkaldelse

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere