Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3."

Transkript

1 Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 17. december Transaktionen Transaktionen indebærer, at Energinet.dk køber 100 pct. af aktierne i DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. Ved gennemførsel af transaktionen opnår Energinet.dk enekontrol over DONG Storage A/S. Sagsbehandler: /LR/BFJ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 2. Parterne og deres aktiviteter Energinet.dk har det overordnede ansvar for det danske el- og naturgassystem. Energinet.dk skal sikre, at der altid er balance mellem forbrug og produktion af hhv. el- og naturgas på både kort og langt sigt. Energinet.dk er endvidere ansvarlig for udviklingen af gasmarkedet, og ejer 50 pct. af aktierne i Gas Point Nordic, der faciliterer handel med naturgas til fysisk levering i Danmark. Derudover ejer og driver Energinet.dk det ene af de to danske gaslagre, nemlig gaslageret i Lille Torup nær Viborg. Gaslagret i Lille Torup har en kapacitet på ca. 435 mio. Nm 3. Derudover er Energinet.dk ansvarlig for driften af de danske transmissionsforbindelser for el- og naturgas. Endelig administrerer Energinet.dk PSO-støtteordningerne til miljøvenlig energiproduktion. Energinet.dk er ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på vegne af den danske stat. DONG Storage A/S ejer og driver det andet af de to danske gaslagre, nemlig gaslageret i Stenlille nær Sorø. Gaslageret er det største af de to danske gaslagre med en kapacitet på ca. 575 mio. Nm 3. Energinet.dk er en offentlig virksomhed ejet 100 pct. af den danske stat. Derudover har den danske stat aktiemajoriteten i DONG Energy A/S. 3. Jurisdiktion Efter fusionen vil Energinet.dk have enekontrol med DONG Storage A/S. Hermed skal omsætningen for nærværende fusion opgøres som summen af omsætningen for hhv. DONG Storage A/S, Energinet.dk og Klima- Energi- og Bygningsministeriet.

2 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Nærværende fusionen opfylder ikke kriterierne for en forenklet anmeldelse, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse nr af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Fusionen er derfor anmeldt almindeligt. 4. Relevante markeder 4.1 Afgrænsningen af det relevante produktmarked Ifølge parterne peger udviklingen på gasmarkedet i retning af, at der skal afgrænses et relevant produktmarked for fleksibilitetsydelser for naturgas. Markedet består ifølge parterne af følgende segmenter: i. Gaslagring ii. Fleksibilitet ved centrale og decentrale kraftvarmeværker iii. iv. Fleksible leveringskontrakter Børshandel I forbindelse med COMP/M.3868 DONG /Elsam/Energi E2 fra 2006 udarbejdede EU-Kommissionen markedsundersøgelser af graden af substitution mellem de forskellige fleksibilitetsydelser, jf. pkt. i.-iv. ovenfor. Det var dengang EU-Kommissionens vurdering, at ingen af de nævnte alternativer kunne substitueres fuldt ud med gaslagring. Dog lod EU- Kommissionen den endelige markedsafgrænsning stå åben, da den endelige afgrænsning af det relevante produktmarked ikke havde nogen betydning for vurderingen af fusionen. I følge parterne har markedsforholdene ændret sig væsentligt siden EU- Kommissionens afgørelse i 2006, hvilket ifølge parterne peger i retning af, at produktmarkedet i dag skal afgrænses bredere end til markedet for gaslagring. Parterne fremhæver således, at etableringen af importkapacitet fra Tyskland til Danmark og et mere velfungerende engrosmarked for gas har øget gashandelsselskabernes mulighed for at substituere mellem gaslagring og andre fleksibilitetsprodukter. 4.2 Afgrænsningen af det geografiske marked Ifølge parterne skal det geografiske marked afgrænses til enten Nordeuropa eller til et regionalt dansk-svensk-tysk marked. Med afgørelse i sag COMP/M.3868 DONG /Elsam/Energi E2 fra 2006 afgrænsede EU-Kommissionen det geografiske marked til Danmark. 2

3 Ifølge parterne medfører udvidelsen af transmissionsforbindelserne mellem Danmark og Tyskland samt retningslinjerne i EU s tredje liberaliseringspakke fra 2009, at markederne løbende bliver mere og mere integrerede. Ifølge parterne medfører den øgede integration af gasmarkederne i EU således, at det geografiske marked i dag skal afgrænses bredere end til Danmark. 4.3 Vurdering af de relevante markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelser peger på, at de øvrige fleksibilitetsydelser i højere grad er substitutter til dansk gaslagring end det var tilfældet i Således var priserne på gaslagre i 2012 og 2013 bestemt af forskellen på de internationale priser på vinterog sommergas. I 2006 vurderede EU-Kommissionen, at det snævrest mulige marked var et dansk marked for gaslagring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser, at dette også er den snævrest mulige markedsafgrænsning i dag. Den øgede substitution trækker dog i retning af både et bredere produktmarked og et bredere geografisk marked. Hvorvidt denne substitution har et sådant omfang, at markedsafgrænsningen skal ændres, tages der ikke stilling til. Det er således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævert markedet/markederne afgrænses, kan markedsafgrænsningen i denne sag stå åben. 5. Vurdering af fusionen 5.1 Indledning Ifølge parterne vil fusionen ikke begrænse den effektive konkurrence på markedet. Det skyldes, at de to danske gaslagre er underlagt et stærkt konkurrencepres dels fra andre fleksibilitetsprodukter og dels fra gaslagre i andre lande. Derudover er det parternes vurdering, at markedet for udbud af gaslagerkapacitet er underlagt en omfattende dansk og europæisk regulering. Selv hvis der var et svagt konkurrencetryk, ville reguleringen ifølge parterne effektivt afgrænse Energinet.dk fra at kunne påvirke prisen på markedet for gaslagerkapacitet i Danmark. Endeligt fremhæver parterne, at fusionen vil fører til effektivitetsgevinster for gaslagerkunderne, da der forekommer nogle ikke-ubetydelige synergieffekter ved samdrift af de to gaslagre. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en markedsundersøgelse blandt parternes væsentligste kunder, jf. afsnit 5.2 nedenfor. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet Energitilsynet om 3

4 at vurdere Energinet.dks mulighed for at anvende forskellige prisstrategier m.v. efter fusionen, jf. afsnit 5.3 nedenfor. 5.2 Markedsundersøgelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anmodet parternes væsentligste gaslagerkunder om at besvare en række spørgsmål angående den forventede effekt af fusionen. Der er tale om virksomhederne: [XX] 1 Sammenfattende er der ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser primært to årsager til, at gashandelsselskaber køber gaslagerkapacitet i Danmark. For det første indkøbes gaslagerkapacitet i Danmark for at sikre en stabil leverance af naturgas til slutkunder af naturgas dvs. husholdninger og virksomheder i Danmark. For det andet indkøbes gaslagerkapacitet som led i at vedligeholde den samlede portefølje af gaskontrakter. De danske gaslagre anvendes således til handler (Trading), og til at sikre sig mod kortsigtede ubalancer. Ifølge styrelsens markedsundersøgelse bliver prisen for lagerkapacitet fastsat, som den internationale prisforskel mellem vinter- og sommergas (tillagt transportomkostninger). Denne prisdannelse tyder på, at lagerne bidrager til at cleare arbitragehandel mellem vinter- og sommergas. Markedsundersøgelsen bekræfter således, at det i høj grad er muligt at substituere danske gaslagre med andre fleksibilitetsprodukter. Flere af de udenlandske kunder har generelt tilkendegivet, at de ikke er bekymrede for negative effekter ved fusionen. Samtidig tilkendegiver flere af de væsentligste kunder med danske slutkunder, at de har behov for at købe en mindre del af deres fleksibilitet ved danske gaslagre. Gas lagret i et dansk lager giver efter det oplyste en meget høj leveringssikkerhed som andre fleksibilitetsprodukter endnu ikke kan imødekomme. Nogle af kunderne tilkendegiver i forlængelse heraf, at fusionen vil kunne føre til ringere vilkår for den andel af deres køb af gaslager, som bruges til leveringssikkerhed. I det følgende redegøres nærmere for Energinet.dks mulighed for at udnytte, at nogle af kunderne har disse præferencer, hvor danske gaslagre spiller en mindre, men vigtig rolle. 5.3 Særlig efterspørgsel efter dansk gaslagre efter fusionen 1 [XX] 4

5 En del af de store danske kunder tilkendegiver, at op mod 1/3 af deres efterspørgsel efter fleksibilitet i dag skal dækkes af danske gaslagre. Spørgsmålet er, om Energinet.dk efter fusionen økonomisk vil kunne udnytte, at virksomheden er alene om at tilbyde danske gaslagre. Styrelsen har sammen med kunderne identificeret tre mulige strategier som Energinet.dk potentielt vil kunne benytte: a) Prisdiskrimination dvs. muligheder for både at sælge stor volumen til en international konkurrencedygtig pris og at sælge lav volumen til en høj pris til de danske kunder, der har særlig interesse for danske gaslagre b) Begrænsning af udbuddet dvs. kun at udbyde en så lille del af gaslageret, at det kun er de danske kunder, som har særlig interesse for danske gaslagre, der ender med at købe lager c) Høj mindstepris dvs. at der forlanges så høje priser for lageret, så det kun er de danske kunder, som har særlig interesse for danske gaslagre, der ender med at købe lager Ad a) Prisdiskrimination Hvis Energinet.dk kan identificere lagerkundernes efterspørgselskurver, vil Energinet.dk i teorien kunne fastsætte en differentieret pris for gaslager for dermed at maksimere Energinet.dks indtjening på gaslager. I så fald vil Energinet.dk fastsætte en relativt høj pris på den del af efterspørgslen, som lagerkunderne ikke kan substituere med andre produkter som illustreret ved den lodrette streg i figur 1 nedenfor. Tilsvarende vil Energinet.dk fastsætte en konkurrencedygtig pris for den del af gaslageret, som kan substitueres med andre fleksibilitetsprodukter illustreret ved den vandrette streg i figur 1 nedenfor. 5

6 Figur 1. Illustration af prisdiskrimination Gennem den beskrevne prisdiskriminationsstrategi vil Energinet.dk dermed kunne øge indtjeningen ved salg af gaslagerkapacitet. For at kunne anvende en sådan strategi, er det dog en forudsætning, at Energinet.dk kan identificere lagerkundernes efterspørgselskurve nogenlunde præcist og finde en måde at differentiere priserne på i praksis. Da lagerydelserne er meget ens, er det vanskeligt at prisdifferentiere. I forbindelse med behandlingen af nærværende fusionssag er forskellige praktiske former for prisdiskrimination blevet vurderet. Det drejer sig om diskrimination ved: at lange kontrakter med begrænset substitutionsmulighed prisfastsættes højere end korte kontrakter med høj substitutionsmulighed at opstille differentierede betingelser og restriktioner for den produktfleksibilitet, som sammenlignelige kunder opnår ved køb af gaslagerkapacitet. at opstille differentierede vilkår for, hvornår Energinet.dk kan afbryde sammenlignelige gaslagerkunders brug af lagerfaciliteterne. Som det fremgår nedenfor er det ikke lovligt og muligt for Energinet.dk at gennemføre prisdiskrimination efter fusionen. Ad b) Begrænset udbud Energinet.dk kan begrænse udbuddet for dermed at presse prisen op til en relativ høj pris. Som det er tilfældet ved en høj mindste pris, jf. nedenfor, 6

7 er det ikke umiddelbart klart om en sådan strategi vil være profitabel for Energinet.dk set i forhold til en strategi, hvor Energinet.dk udbyder hele kapaciteten i de to danske gaslagre. Det vil således afhænge af, om profitten ved at sælge en begrænset mængde til en relativt høj pris, er højere end profitten ved at sælge hele kapaciteten til en lavere pris. Ad c) En høj mindste pris for auktionerne Energinet.dk vil i teorien også kunne sætte mindsteprisen relativt højt når gaslagerne auktioneres, hvilket dermed vil føre til en reduktion i efterspørgslen, jf. figur 2 nedenfor. Om en sådan strategi i teorien vil være profitabel for Energinet.dk afhænger af om profitten ved den høje pris og den relativt begrænsede solgte mængde, er større end profitten ved at sælge til en lavere pris og dermed afsætte en større mængde. Figur 2. Illustration af en høj reservationspris Opsummering I teorien har Energinet.dk mulighed for at påvirke prisdannelsen på markedet efter fusionen gennem tre strategier, jf. pkt. a) c). 5.4 Økonomisk regulering af salg af gaslagerkapacitet Den overordnede økonomiske regulering af Energinet.dk Energinet.dks økonomi er generelt reguleret gennem en såkaldt hvile-isig-selv regulering. Ifølge hvile-i-sig-selv reguleringen kan selskabets priser for forskellige ydelser, herunder salg af transmissionsydelser for el 7

8 og naturgas, ikke overstige selskabets nødvendige omkostninger ved salg af disse ydelser. Energinet.dks lagervirksomhed er dog undtaget for hvile-i-sig-selv reguleringen. Det indebærer, at Energinet.dks lagervirksomhed godt kan opnå et overskud ved salg af gaslagerkapacitet. Et evt. overskud fra Energinet.dks lagervirksomhed kan ikke udloddes som udbytte til lagervirksomhedens ejer. Ifølge naturgasforsyningsloven er det endvidere ikke tilladt at krydssubsidiere mellem Energinet.dks forskellige aktiviteter. Det er Energitilsynets vurdering, at Energinet.dks lagervirksomhed godt kan akkumulere overskud, der dog skal forblive i lagervirksomheden til konsolidering. Grundet bestemmelserne i naturgasforsyningsloven kan Energinet.dk således ikke finansiere andre aktiviteter i koncernen gennem selskabets lagervirksomhed. Reguleringen begrænser dermed Energinet.dks incitament til at øge priserne for gaslagerkapacitet efter fusionen Regulering af salg af lagerkapacitet Prisdiskrimination Ifølge naturgasforsyningsloven skal lagervirksomheder udbyde deres kapacitet på objektive, transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Energitilsynet fører tilsyn med disse bestemmelser. Tilsynet har vurderet, at prisdiskrimination mellem substituerbar og ikke-substituerbar efterspørgsel af lagerkapacitet vil være i strid med naturgasforsyningslovens bestemmelser om salg af kapacitet på objektive, transparente og ikkediskriminerende vilkår. Det er endvidere tilsynets vurdering, at prisdifferentiering, der ikke er baseret på objektive forhold, vil være ulovlig prisdiskrimination. Det betyder, at prisdiskrimination mellem korte og lange kontrakter, produktfleksibilitet og afbrydelighed udover omkostningsmæssige begrundelser, vil være i strid med naturgasforsyningslovens bestemmelser. Parterne er enige i denne vurdering. Naturgasforsyningsloven afskærer hermed Energinet.dk fra at kunne prisdiskriminere mellem substituerbar og ikke-substituerbar efterspørgsel af dansk gaslagerkapacitet. Det vil således være ulovligt at gennemføre en strategi med prisdiskrimination, jf. afsnit 5.3. a). Kapacitetsbegrænsning Ifølge den europæiske gasforordning fra EU skal lagervirksomheder stille størst mulig kapacitet til rådighed for markedet. Energitilsynet fører tilsyn med disse bestemmelser. Tilsynet har vurderet, at en lagervirksomhed vil handle i strid med bestemmelserne i gasforordningen, hvis Energinet.dk begrænser udbuddet for dermed at øge prisen på lagerkapacitet. Det vil 8

9 også være ulovligt, hvis Energinet.dk sætter priser, der ikke sikrer en effektiv og maksimal udnyttelse af kapaciteten i lagerne. Parterne er enige i denne vurdering. Den europæiske gasforordning afskærer hermed Energinet.dk fra - efter fusionen - at begrænse udbuddet for dermed at forsøge at presse prisen op på gaslagerkapacitet som beskrevet ovenfor, jf. afsnit 5.3 b). Høje mindstepriser Ifølge Energitilsynet er der ikke bestemmelser i den sektorspecifikke lovgivning, der direkte forbyder Energinet.dk at hæve mindsteprisen for lagerkapacitet efter fusionen. Efter gasforordningen gælder dog som sagt, at det vil være ulovligt, hvis Energinet.dk sætter priser, der ikke sikrer en effektiv og maksimal udnyttelse af kapaciteten i lagerne. I den forbindelse gør Energitilsynet opmærksom på, at de danske myndigheder er forpligtet til at indføre reguleret adgang til lagerne, hvis markedssituationen ikke er tilfredsstillende, jf. gasdirektivet. Det er bl.a. derfor parternes vurdering, at en kunstig høj mindstepris for gaslagerkapacitet vil svare til en indirekte begrænsning af udbuddet af gaslagerkapacitet, hvilket vil være i strid med gasforordningen Opsummering Samlet set forhindrer reguleringen således Energinet.dk i at: a) Udfører prisdiskrimination, da Energinet.dk skal udbyde kapaciteten på objektive, transparente og ikke-diskriminerende vilkår, jf. naturgasforsyningsloven. b) Begrænse udbuddet, da Energinet.dk skal udbyde størst mulig kapacitet, jf. den europæiske gasforordning. Energinet.dk vil inden for rimelige grænser have mulighed for selv at sætte priserne. Og vil derfor kunne sætte en: c) Høj mindstepris Ifølge parternes tolkning af naturgasforsyningsloven og gasforordningen, vil en kunstig høj mindste pris for gaslagerkapacitet være en indirekte begrænsning af udbuddet, som vil være i strid med gasforordningen. 5.5 Udbud af og efterspørgsel efter salg af gaslagerkapacitet Mulighed for prisdiskrimination Prisdiskrimination vil være i strid med naturgasforsyningslovens bestemmelser, jf. afsnit

10 Det er derudover parternes vurdering, at det ikke er muligt for Energinet.dk at udføre diskrimination mellem kontrakter med forskellig længde, fleksibilitet eller afbrydelighed. Det skyldes primært gaslagerkundernes stærke muligheder for substitution mellem forskellige fleksibilitetsprodukter. Derudover begrænser lagrenes fysik også Energinet.dks mulighed for at udføre prisdiskrimination. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at prisdiskrimination hverken er lovligt eller muligt for Energinet.dk efter fusionen Muligheden for at sætte en høj mindstepris Parterne har oplyst, at der er store faste omkostninger og yderst begrænsede variable omkostninger forbundet med udbud af gaslagerkapacitet. Det indebærer hermed, at de gennemsnitlige totale enhedsomkostninger falder betydeligt med, hvor stor en andel af kapaciteten, der bliver solgt på gaslagret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse indikerer, at de væsentligste kunder anser ca. 33 pct. af deres efterspørgsel af gaslagerkapacitet som ikke-substituerbar. Denne efterspørgsel er primært købt ind på lange kontrakter. Parterne har oplyst, at ca. 25 pct. af den samlede kapacitet i de danske gaslagre er solgt gennem lange kontrakter med en restlevetid på 8 10 år. Energinet.dk vil dermed ikke kunne påvirke prisen på disse kontrakter før efter Frem til 2022 er det derfor højest en mindre del af kapaciteten (8 pct.), som Energinet.dk i teorien vil kunne sælge til en høj mindstepris. Ifølge styrelsens beregninger skal Energinet.dk kunne opnå en pris for de 8 pct. af efterspørgslen, der er over 9 gange højere end den pris, som Energinet.dk som pristager, kan opnå på markedet for, at denne strategi skal kunne betale sig. En sådan pris er så meget højere end markedsprisen og lagernes enhedsomkostninger, og fører til så lav kapacitetsudnyttelse af lagerne (under 33 pct.), at prisstrategien formentlig vil være i strid med gasforordningen eller føre til en lovændring. En kunstigt høj mindste pris kan betragtes som en indirekte begrænsning af udbuddet på markedet. Effekten af at begrænse udbuddet vil som udgangspunkt være det samme som at fastsætte en kunstigt høj mindste pris. Derfor er en begrænsning af udbuddet ikke behandlet særskilt i nærværende afsnit. Sammenfattende er det frem til 2022 det mest sandsynlige scenarie, at Energinet.dk gaslagre vil blive solgt i konkurrence med andre fleksibilitetsydelser. På dette marked vil Energinet.dk i høj grad være pristager og 10

11 virksomheden vil blive udsat for et betydeligt pres for at effektivisere og produktudvikle for i det hele taget at kunne afsætte lagerydelserne. Efter 2022 er det vanskeligere at forudsige præcis, hvordan markedet vil udvikle sig. Danmark har som strategisk mål at blive en del af det tyske eller nordeuropæiske gasmarked. Når dette sker, vil de danske gaslagre ikke længere have særlige fordele frem for andre fleksibilitetsydelser for de danske gaskunder, og mulighederne for at sætte en særlig dansk pris vil være forsvundet. Samtidigt vil de danske gaskunder ikke længere have dækket deres forsyningssikkerhed med meget lange danske gaslagerkontrakter. Isoleret set øger dette muligheden for, at en del af gaslagerne kan sælges til en høj pris. Der er ikke sikkert, at strategien om et fuldt integreret gasmarked er nået i Det vurderes dog sammenfattende, at markedsintegrationen har udviklet sig så meget via bl.a. øget importkapacitet, at behovet for danske gaslagre er væsentlig mindre end 33 pct. af lagernes kapacitet. Det vurderes således også på længere sigt, at det mest sandsynlige scenarie er, at Energinet.dk sælger gaslagre i konkurrence med andre fleksibilitetsydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der i dag forekommer et væsentligt mere intensivt konkurrencetryk på de danske gaslagre i dag end det var tilfældet i Det skyldes udvidelsen af transmissionsforbindelserne til Tyskland og udviklingen hen mod et egentlig indre marked, jf. EU s 3. liberaliseringspakke. Det forventes, at Danmark og resten af Nordeuropa løbende vil blive mere og mere integreret i løbet af de kommende år. Hermed vil konkurrencetrykket på Energinet.dks gaslagervirksomhed ligeledes løbende blive yderligere intensiveret. Ifølge parterne ligger prisen på gaslagerkapacitet i øjeblikket omkring 2-2,5/MWh. Ved dette prisniveau har Energinet.dk både før og efter fusionen svært ved at få dækket sine totale omkostninger ved salg af gaslagerkapacitet. Energinet.dk er dermed underlagt et stærkt konkurrencemæssigt pres for at effektivisere driften og gennemføre produktinnovation, således at virksomheden vil kunne få dækket de samlede omkostninger ved salg af gaslagerkapacitet. 11

12 7. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1 GMR 2016-06-14 Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked Christian Meiniche Andersen Klassificering: 1 Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015 Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget

Læs mere

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi Rådsmødet 29. marts 2006 Journal nr. 4/0160-0200-0001/ISA/CS 1. Resume EU-Kommissionen godkendte den 14. marts DONG A/S s køb af

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2015-2017

Strategi for Energitilsynet 2015-2017 1 Strategi for Energitilsynet 2015-2017 2 Strategi 2015-2017: I 2012 fik Energitilsynets sin første strategi som selvstændig organisation. Forud for formuleringen af denne var gået et omfattende forarbejde,

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK,

HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, Energistyrelsen ens@ens.dk acl.ens.dk cfe@ens.dk HØRING AF FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGINET.DK, LOV OM NATURGASFORSYNING OG LOV OM ETABLERING OG BENYTTELSE AF RØRLEDNING TIL TRANSPSORT AF

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft.

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft. 1 50 % vindenergi Muligheder og udfordringer Samordnede energisystemer, aktiv medvirken af forbrugerne, nye kommunikationsnet og automatik med distribueret intelligens er nogle af de nye, spændende virkemidler,

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En inferiør vare er defineret som en vare, man efterspørger

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Energitilsynets rolle

Energitilsynets rolle Energitilsynet Energicenter Varme Energitilsynets rolle v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Disposition Rollefordeling mellem Energistyrelsen og Energitilsynet Tilkendegivelse eller afgørelse Prisdifferentiering

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0531 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0531 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0531 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 15. november 2007 J.nr. Ref. TS/SVF Side 1/8 Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Fleksibelt og effektivt energiforbrug. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Fleksibelt og effektivt energiforbrug. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Fleksibelt og effektivt energiforbrug Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd To temaer i denne workshop Tema 1: Hvilke fleksibiliteter har vi brug for? Hvem kan levere dem? Tema 2: Ændring af regulering

Læs mere

Vindkraftens markedsværdi

Vindkraftens markedsværdi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 106 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 151 Offentligt Vindkraftens markedsværdi Danmarks centrale placering

Læs mere