RETTELSESBLAD NR november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE"

Transkript

1 RETTELSESBLAD NR november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde og rejsetider, da der blev fundet fejl i beregningerne heraf for den nygenererede trafik, som en 3. Limfjordsforbindelse vil medføre. I nogle få rejserelationer vil rejsetiden i projektforslagene blive større. Dette medfører i trafikberegningerne et lille negativt bidrag til den nyskabte trafik. Ved opgørelserne af trafikarbejde og rejsetider er dette bidrag ved en fejl regnet positivt. Fejlen påvirker alene de samlede opgørelser af trafikarbejde og rejsetid. Der er gennemført nye emissionsberegninger, da det i den foreliggende beregning i VVM-redegørelsen ved en fejl ikke var de korrekte turudlægninger - dvs. trafikmængder, trafikkens sammensætning og hastigheder på vejstrækningerne i modellen, der blev indlæst i emissionsberegningsmodellen. Rettelsen medfører lidt lavere samlede emissioner i år 2020 og betyder at de beregnede ændringer i emissionerne bliver mindre. Ovennævnte fejl har konsekvenser for nogle tekstafsnit og tabeller i rapport 379: Sammenfattende rapport og i rapport 380: Miljøvurdering. I rettelsesbladene i det følgende er først vist rapporternes nuværende tekst med rød fremhævelse af tekst og tal, der ændres. Herefter fremgår den rettede tekst.

2 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE 14-1 af 2 Oprindelig tekst 2.6 TRAFIKALE VIRKNINGER AF DE UNDERSØGTE FORSLAG De trafikale virkninger af de undersøgte forslag er blevet belyst med trafikmodellen for Aalborg. Alternativerne er sammenlignet i et år 2020 scenario med hensyn til deres virkninger i forhold til trafikkens fordeling på vejnettet og de samlede trafikale og trafikmiljømæssige virkninger, som de vil medføre. Den samlede fjordkrydsende trafik ved Aalborg beregnes i år 2020 at være steget til i alt ca biler pr. døgn på hverdage. Heraf vil ca benytte Limfjordstunnelen, mens biler vil benytte Limfjordsbroen. Vestforbindelserne har størst betydning med hensyn til omfordeling af trafikken på vejene. Egholmlinjen har en større betydning for den regionale trafik end Lindholmlinjen, mens Lindholmlinjen vil have en større betydning for den lokale trafik i Aalborg. Vestforbindelserne medfører også det største trafikspring. Hvor Østforbindelsen beregnes at øge antallet af bilture i Aalborg-området med 1, vil Egholmlinjen og Lindholmlinjen øge antallet af bilture med hhv. 3,5 og 4. Egholmlinjen beregnes have en samlet trafik ved fjordkrydsningen på knap biler pr. døgn på hverdage. Den medfører på hverdage en aflastning af Limfjordsbroen med biler pr. døgn mens Limfjordstunnelen aflastes for godt biler pr. døgn. Lindholmlinjen beregnes have en samlet trafik ved fjordkrydsningen på knap biler pr. døgn på hverdage. Den medfører på hverdage en aflastning af Limfjordsbroen med biler pr. døgn mens Limfjordstunnelen aflastes for godt biler pr. døgn. Østforbindelsen medfører kun en begrænset ændring i trafikken i forhold til Basis Limfjordsbroen aflastes for godt biler pr. døgn på hverdage, mens trafikken gennem Limfjordstunnelen og paralleltunnelen øges samlet set med godt biler pr. døgn. Trafikspringet betyder, at det samlede antal kørte kilometer i bil øges i alle de undersøgte alternativer. For Egholm- og Lindholmlinjerne er forøgelsen på henholdsvis 13 og 19 mio. km pr. år, mens den for Østforbindelsen er 4,6 mio. km pr. år. Trafikanterne vil imidlertid komme til at spare rejsetid. Den samlede rejsetidsbesparelse er henholdsvis. 2,0, 2,2 og 0,5 mio. timer pr. år for Egholmlinjen, Lindholmlinjen og Østforbindelsen. For regionen som helhed er det vurderet, at udviklingsmulighederne bedst sikres med en vestlig linjeføring. Samtidig vil den give en lettere og hurtigere adgang til vigtige regionale funktioner som Aalborg Lufthavn og centerområdet i City Syd.

3 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE 14-2 af 2 Rettet tekst 2.6 TRAFIKALE VIRKNINGER AF DE UNDERSØGTE FORSLAG De trafikale virkninger af de undersøgte forslag er blevet belyst med trafikmodellen for Aalborg. Alternativerne er sammenlignet i et år 2020 scenario med hensyn til deres virkninger i forhold til trafikkens fordeling på vejnettet og de samlede trafikale og trafikmiljømæssige virkninger, som de vil medføre. Den samlede fjordkrydsende trafik ved Aalborg beregnes i år 2020 at være steget til i alt ca biler pr. døgn på hverdage. Heraf vil ca benytte Limfjordstunnelen, mens biler vil benytte Limfjordsbroen. Vestforbindelserne har størst betydning med hensyn til omfordeling af trafikken på vejene. Egholmlinjen har en større betydning for den regionale trafik end Lindholmlinjen, mens Lindholmlinjen vil have en større betydning for den lokale trafik i Aalborg. Vestforbindelserne medfører også det største trafikspring. Hvor Østforbindelsen beregnes at øge antallet af bilture i Aalborg-området med 1, vil Egholmlinjen og Lindholmlinjen øge antallet af bilture med hhv. 3,5 og 4. Egholmlinjen beregnes at have en samlet trafik ved fjordkrydsningen på knap biler pr. døgn på hverdage. Den medfører på hverdage en aflastning af Limfjordsbroen med biler pr. døgn mens Limfjordstunnelen aflastes for godt biler pr. døgn. Lindholmlinjen beregnes have en samlet trafik ved fjordkrydsningen på knap biler pr. døgn på hverdage. Den medfører på hverdage en aflastning af Limfjordsbroen med biler pr. døgn mens Limfjordstunnelen aflastes for godt biler pr. døgn. Østforbindelsen medfører kun en begrænset ændring i trafikken i forhold til Basis Limfjordsbroen aflastes for godt biler pr. døgn på hverdage, mens trafikken gennem Limfjordstunnelen og paralleltunnelen øges samlet set med godt biler pr. døgn. Det samlede antal kørte kilometer i bil reduceres med Vestforbindelserne og øges med Østforbindelsen. For Egholmog Lindholmlinjerne er reduktionen på henholdsvis 8,8 og 3,3 mio. km pr. år, mens forøgelsen for Østforbindelsen er 3,9 mio. km pr. år. Trafikanterne vil imidlertid komme til at spare rejsetid i alle forslagene. Den samlede rejsetidsbesparelse for eksisterende trafikanter er henholdsvis 1,7, 1,9 og 0,4 mio. timer pr. år for Egholmlinjen, Lindholmlinjen og Østforbindelsen. For regionen som helhed er det vurderet, at udviklingsmulighederne bedst sikres med en vestlig linjeføring. Samtidig vil den give en lettere og hurtigere adgang til vigtige regionale funktioner som Aalborg Lufthavn og centerområdet i City Syd.

4 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE 70-1 af 1 Oprindelig tekst 6.6 TRAFIKARBEJDE OG REJSETID Da etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse påvirker trafikkens fordeling på vejnettet, sker der også ændringer i den tid, som de rejsende bruger i deres daglige transport og den afstand trafikanterne tilbagelægger på vejnettet. Samtidig vil flere vælge at benytte bilen fordi fremkommeligheden forbedres, og disse nye trafikanter vil give en tilvækst i trafikken. Med Vestforbindelsen sker der en reduktion i trafikarbejdet for de eksisterende trafikanter idet der skabes en genvej for trafik vest om Aalborg. Forøgelsen i trafikarbejde fra nye trafikanter er imidlertid større end reduktionen fra de eksisterende, hvorfor det samlede trafikarbejde forøges. Med Østforbindelsen sker der en forøgelse i trafikarbejdet dels som følge af at det for nogle trafikanter bliver tidsmæssigt attraktivt at køre en mindre omvej gennem Limfjordstunnelen og paralleltunnelen og dels som følge af ny biltrafik. Forøgelse af trafikarbejdet mio. km/år Personbil Varebil Lastbil og bus Vestforbindelsen - Egholmlinjen 10,88 0,49 0,94 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen 16,07 0,92 1,11 Østforbindelsen - Paralleltunnel 3,44 0,23 0,20 Tabel 6.2 Ændring i trafikarbejdet ved realisering af en 3. Limfjordsforbindelse. For alle alternativer beregnes en tidsmæssig besparelse for trafikanterne. Tidsbesparelserne fremkommer dels ved at nogle trafikanter får kortere til deres mål og derved kan spare køretid, dels ved at nogle kan benytte motorvej i stedet for veje med lav hastighed og dels som følge af forbedringer i trafikafviklingen på det eksisterende vejnet, hvorved de forsinkelser, som trafikanterne påføres, bliver mindre. Rettet tekst 6.6 TRAFIKARBEJDE OG REJSETID Da etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse påvirker trafikkens fordeling på vejnettet, sker der også ændringer i den tid, som de rejsende bruger i deres daglige transport og den afstand trafikanterne tilbagelægger på vejnettet. Samtidig vil flere vælge at benytte bilen fordi fremkommeligheden forbedres, og disse nye trafikanter vil give en tilvækst i trafikken. Med Vestforbindelserne sker der en reduktion i trafikarbejdet for de eksisterende trafikanter idet der skabes en genvej for trafik vest om Aalborg. Forøgelsen i trafikarbejde fra nye trafikanter er imidlertid mindre end reduktionen fra de eksisterende, hvorfor det samlede trafikarbejde reduceres. Med Østforbindelsen sker der en forøgelse i trafikarbejdet dels som følge af at det for nogle trafikanter bliver tidsmæssigt attraktivt at køre en mindre omvej gennem Limfjordstunnelen og paralleltunnelen og dels som følge af ny biltrafik. Reduktion af trafikarbejdet mio. km/år Personbil Varebil Lastbil og bus Vestforbindelsen - Egholmlinjen 7,13 1,39 0,27 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen 2,16 0,99 0,11 Østforbindelsen - Paralleltunnel -3,44-0,23-0,20 Tabel 6.2 Ændring i trafikarbejdet ved realisering af en 3. Limfjordsforbindelse. For alle alternativer beregnes en tidsmæssig besparelse for trafikanterne. Tidsbesparelserne fremkommer dels ved at nogle trafikanter får kortere til deres mål og derved kan spare køretid, dels ved at nogle kan benytte motorvej i stedet for veje med lav hastighed og dels som følge af forbedringer i trafikafviklingen på det eksisterende vejnet, hvorved de forsinkelser, som trafikanterne påføres, bliver mindre.

5 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE 71-1 af 2 Oprindelig tekst Sparet rejsetid timer/år Personbil Varebil Lastbil og bus Vestforbindelsen - Egholmlinjen Vestforbindelsen - Lindholmlinjen Østforbindelsen - Paralleltunnel Tabel 6.3 Ændring i rejsetiden ved realisering af en 3. Limfjordsforbindelse. Mens vejanlæggene udføres, vil der være midlertidige hastighedsrestriktioner på dele af det eksisterende vejnet, som berøres af anlægsarbejderne. Dette vil resultere i et tidstab for trafikanterne. For Vestforbindelserne drejer dette sig om mindre strækninger i tilslutningspunkterne til E45 og E39 i syd og nord samt strækninger på de skærende veje hvor der etableres niveaufrie krydsninger. For Østforbindelsen vil det være hele den eksisterende motorvejsstrækning, som over forskellige perioder vil være berørt af hastighedsreduktioner. Ekstra rejsetid i anlægsfasen timer Vestforbindelsen - Egholmlinjen 210 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen 215 Østforbindelsen - Paralleltunnel Tabel 6.4 Forøgelse af rejsetid i anlægsfasen. Det høje tidstab for trafikanterne ved Østforbindelsen skal ses i sammenhæng med at lukningen af Kridtsvinget og Nørresundbygrenen i anlægsperioden vil indebære omvejskørsel og et samlet ekstra trafikarbejde på ca. 19 mio. km. 6.7 VIRKNINGER PÅ TRAFIKSIKKERHEDEN Med udgangspunkt i erfaringstal for uheldsbelastningen af strækninger og kryds kan man beregne det forventede fremtidige antal uheld på vejnettet for de 3 forslag. Alle forslagene vurderes på denne baggrund at have en positiv trafiksikkerhedsmæssig virkning. I forhold til et beregnet udgangsniveau på i gennemsnit 245,9 personskadeuheld pr. år i år 2020 på influensvejnettet beregnes løsningsalternativerne at have følgende virkninger: Vestforbindelsen via Egholm Vestforbindelsen via Lindholm Østforbindelsen -16,4 uheld pr. år -19,2 uheld pr. år -0,6 uheld pr. år Forklaringen på den højere uheldsbesparelse ved Vestforbindelserne er den aflastning af bygaderne i Aalborg, som Egholmlinjen og Lindholmlinjen beregnes at afstedkomme. 6.8 PÅVIRKNING AF EMISSIONER FRA BILTRAFIK For løsningerne med en Vestforbindelse beregnes der generelt lavere samlede emissioner fra vejtrafikken. Dette skyldes en bedre trafikafvikling i bygader, som resulterer i lavere emissioner pr. kørt kilometer. For Østforbindelsen kan en bedre trafikafvikling ikke kompensere virkningerne af et større samlet trafikarbejde. Derfor stiger emissionerne ved denne løsning. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de samlede emissioner er baseret på den gennemsnitlige trafikbelastning og de gennemsnitlige hastigheder på døgnniveau. Da personbilers emissioner er lavest ved hastigheder omkring 60 km/t vil forbedringer af trafikafviklingen i myldretiden i bygader typisk resultere i lavere emissioner, mens tilsvarende forbedringer på motorveje ofte vil lede til stigende emissioner. Dette betyder, at forskellene mellem Vestforbindelserne og Østforbindelsen derfor kan være større end det der fremgår af tabel 6.5. Emissioner i tons pr. år CO 2 CO HC NO x SO 2 PM 2 X 2 Basis Vestforbindelsen - Egholmlinjen ,0-1,6-14,7-0,3-0,5 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen ,7-1,5-12,7-0,2-0,4 Østforbindelsen - Paralleltunnel 904 3,7 0,1 2,1 0,0 0,1 Tabel 6.5 Forslagenes virkninger på biltrafikkens samlede emissioner. Ændringer i 2020 i f.t. Basis 2020.

6 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE 71-2 af 2 Rettet tekst Sparet rejsetid timer/år Personbil Varebil Lastbil og bus Vestforbindelsen - Egholmlinjen Vestforbindelsen - Lindholmlinjen Østforbindelsen - Paralleltunnel Tabel 6.3 Ændring i samlet rejsetid (eksisterende trafikanter) ved realisering af en 3. Limfjordsforbindelse. Mens vejanlæggene udføres, vil der være midlertidige hastighedsrestriktioner på dele af det eksisterende vejnet, som berøres af anlægsarbejderne. Dette vil resultere i et tidstab for trafikanterne. For Vestforbindelserne drejer dette sig om mindre strækninger i tilslutningspunkterne til E45 og E39 i syd og nord samt strækninger på de skærende veje hvor der etableres niveaufrie krydsninger. For Østforbindelsen vil det være hele den eksisterende motorvejsstrækning, som over forskellige perioder vil være berørt af hastighedsreduktioner. Ekstra rejsetid i anlægsfasen timer Vestforbindelsen - Egholmlinjen 210 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen 215 Østforbindelsen - Paralleltunnel Tabel 6.4 Forøgelse af rejsetid i anlægsfasen. Det høje tidstab for trafikanterne ved Østforbindelsen skal ses i sammenhæng med at lukningen af Kridtsvinget og Nørresundbygrenen i anlægsperioden vil indebære omvejskørsel og et samlet ekstra trafikarbejde på ca. 19 mio. km. 6.7 VIRKNINGER PÅ TRAFIKSIKKERHEDEN Med udgangspunkt i erfaringstal for uheldsbelastningen af strækninger og kryds kan man beregne det forventede fremtidige antal uheld på vejnettet for de 3 forslag. Alle forslagene vurderes på denne baggrund at have en positiv trafiksikkerhedsmæssig virkning. I forhold til et beregnet udgangsniveau på i gennemsnit 245,9 personskadeuheld pr. år i år 2020 på influensvejnettet beregnes løsningsalternativerne at have følgende virkninger: Vestforbindelsen via Egholm Vestforbindelsen via Lindholm Østforbindelsen -16,4 uheld pr. år -19,2 uheld pr. år -0,6 uheld pr. år Forklaringen på den højere uheldsbesparelse ved Vestforbindelserne er den aflastning af bygaderne i Aalborg, som Egholmlinjen og Lindholmlinjen beregnes at afstedkomme. 6.8 PÅVIRKNING AF EMISSIONER FRA BILTRAFIK For løsningerne med en Vestforbindelse beregnes der generelt lavere samlede emissioner fra vejtrafikken. Dette skyldes en bedre trafikafvikling i bygader, som resulterer i lavere emissioner pr. kørt kilometer. For Østforbindelsen kan en bedre trafikafvikling ikke kompensere virkningerne af et større samlet trafikarbejde. Derfor stiger emissionerne ved denne løsning. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de samlede emissioner er baseret på den gennemsnitlige trafikbelastning og de gennemsnitlige hastigheder på døgnniveau. Da personbilers emissioner er lavest ved hastigheder omkring 60 km/t vil forbedringer af trafikafviklingen i myldretiden i bygader typisk resultere i lavere emissioner, mens tilsvarende forbedringer på motorveje ofte vil lede til stigende emissioner. Dette betyder, at forskellene mellem Vestforbindelserne og Østforbindelsen derfor kan være større end det der fremgår af tabel 6.5. Emissioner i tons pr. år CO 2 CO HC NO x SO 2 PM 2 X 2 Basis Vestforbindelsen - Egholmlinjen ,6-0,7-4,1-0,1 0,0 Vestforbindelsen - Lindholmlinjen ,6-0,6-1,9-0,1 0,1 Østforbindelsen - Paralleltunnel 979 3,9 0,2 2,3 0,0 0,1 Tabel 6.5 Forslagenes virkninger på biltrafikkens samlede emissioner. Ændringer i 2020 i f.t. Basis 2020.

7 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE af 2 Oprindelig tekst 6.7 LUFT OG KLIMA Miljøkonsekvenser generelt Der er gennemført vurderinger af påvirkninger af luft og klima i anlægsfasen og i driftsfasen. Sidstnævnte vurderinger er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftkvalitet I anlægsfasen vurderes den væsentligste påvirkning af luftkvaliteten at komme fra støv i forbindelse med afgravning og udlægning af jord og andre materialer samt transport af materialer. Genen vil være størst tæt på anlægsområdet i boligområder og rekreative områder. Anlægsarbejderne vil blive tilrettelagt, så støvgenerne reduceres mest muligt. Støvdæmpende foranstaltninger såsom sprinkling, anvendelse af køreplader, hjulvask vil blive taget i brug i relevant omfang, ligesom arbejdspladser vil blive afskærmet i nødvendigt omfang for at reducere spredningen af støv. I driftsfasen vil emissioner fra trafikken påvirke luftkvaliteten. Da kvælstofdioxid (NO 2) ligger over grænseværdien i trafikerede gader i de største byer i Danmark, og partikler (PM10 og PM2,5) anses for at udgøre den største sundhedsbelastning, er det disse stoffer, der er vurderet i VVMundersøgelsen. Skærpede emissionskrav betyder, at emissionerne falder frem mod år 2020 trods stigende trafik. Luftkvalitet omkring tunnelmundinger I alle tre forslag vil der ved tunnelmundingerne opstå en koncentreret emission som følge af, at emissionen fra trafikken i tunnelrøret ledes ud ved tunneludmundingen. Dette vil kun påvirke de maksimale koncentrationer af luftforurening marginalt. Som worst case ved Limfjordstunnelen, hvor trafikken er størst, er det beregnet, at den maksimale koncentration af NO 2 vil være 17,3 µg/m 3, når der tages hensyn til den koncentrerede emission fra tunnelmundingerne, og 17,2 µg/m 3, hvis der ikke tages hensyn til denne. NO 2-grænseværdien var i µg/m 3. Kvælstofdeposition Afsætning af kvælstofoxider på vandoverflader som følge af de forøgede emissioner vurderes at være helt ubetydelig, og der kan derfor ses helt bort fra dette bidrag ved vurdering af projektets påvirkning af Limfjorden og andre akvatiske økosystemer. Klimabidrag Bidraget til klimapåvirkning i form af CO2-udledning i anlægsfasen stammer dels fra forbruget af råstoffer, dels fra transport af råstoffer og affald i anlægsfasen. Desuden vil der være et bidrag fra ændringer i emissionen fra trafikken i Aalborg-området i driftsfasen (beregnet i forhold til 0-alternativet, basis 2020). De vestlige forslag I de vestlige forslag er der tale om nyanlæg, hvilket betyder flere store anlægsarbejder med hensyn til veje og anlægskonstruktioner. Egholmlinjen forløber primært i det åbne land, og følsomheden for støvgener eller emissioner omkring anlægsområdet er derfor mindre. Linjeføringen for Lindholmlinjen nær Mølholmvej og Annebergvej ligger tæt på boligområder og rekreative områder. Derfor vil Lindholmlinjen medføre flere genevirkninger end Egholmlinjen. Det samlede trafikarbejde stiger, men emissionerne falder både med Egholmlinjen og med Lindholmlinjen som følge af en bedre trafikafvikling på byvejene. Fremskrevet til år 2020 forventes der at ligge ca og boliger inden for en afstand af m fra motorvejen i projektområdet for hhv. Egholmlinjen og Lindholmlinjen. Disse vil blive udsat for luftforurening fra motorvejen; men det er beregnet, at gældende grænseværdier for NO 2 og partikler vil blive overholdt. CO 2-bidraget fra anlæg af de vestlige forslag er beregnet til ca ton. Hertil kommer et årligt bidrag på ton i driftsfasen som følge af forøget trafik i forhold til 0-alternativet, basis Bidraget fra Egholmlinjen er lidt større end bidraget fra Lindholmlinjen.

8 RETTELSESBLAD SAMMENFATTENDE RAPPORT SIDE af 2 Rettet tekst 6.7 LUFT OG KLIMA Miljøkonsekvenser generelt Der er gennemført vurderinger af påvirkninger af luftkvalitet og samlede emissioner, herunder CO2 (klimapåvirkning) i anlægsfasen og i driftsfasen. Vurderingerne af luftkvalitet er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser. Luftkvalitet I anlægsfasen vurderes den væsentligste påvirkning af luftkvaliteten at komme fra støv i forbindelse med afgravning og udlægning af jord og andre materialer samt transport af materialer. Genen vil være størst tæt på anlægsområdet i boligområder og rekreative områder. Anlægsarbejderne vil blive tilrettelagt, så støvgenerne reduceres mest muligt. Støvdæmpende foranstaltninger såsom sprinkling, anvendelse af køreplader, hjulvask vil blive taget i brug i relevant omfang, ligesom arbejdspladser vil blive afskærmet i nødvendigt omfang for at reducere spredningen af støv. I driftsfasen vil emissioner fra trafikken påvirke luftkvaliteten. Da kvælstofdioxid (NO 2) ligger over grænseværdien i trafikerede gader i de største byer i Danmark, og partikler (PM10 og PM2,5) anses for at udgøre den største sundhedsbelastning, er det disse stoffer, der er vurderet i VVMundersøgelsen. Skærpede emissionskrav betyder, at emissionerne falder frem mod år 2020 trods stigende trafik. Luftkvalitet omkring tunnelmundinger I alle tre forslag vil der ved tunnelmundingerne opstå en koncentreret emission som følge af, at emissionen fra trafikken i tunnelrøret ledes ud ved tunneludmundingen. Dette vil kun påvirke de maksimale koncentrationer af luftforurening marginalt. Som worst case ved Limfjordstunnelen, hvor trafikken er størst, er det beregnet, at den maksimale koncentration af NO 2 vil være 17,3 µg/m 3, når der tages hensyn til den koncentrerede emission fra tunnelmundingerne, og 17,2 µg/m 3, hvis der ikke tages hensyn til denne. NO 2-grænseværdien var i µg/m 3. Kvælstofdeposition Afsætning af kvælstofoxider på vandoverflader som følge af de forøgede emissioner vurderes at være helt ubetydelig, og der kan derfor ses helt bort fra dette bidrag ved vurdering af projektets påvirkning af Limfjorden og andre akvatiske økosystemer. Klimabidrag Bidraget til klimapåvirkning i form af CO2-udledning i anlægsfasen stammer dels fra forbruget af råstoffer, dels fra transport af råstoffer og affald i anlægsfasen. Desuden vil der være et bidrag fra ændringer i emissionen fra trafikken i Aalborg-området i driftsfasen (beregnet i forhold til 0-alternativet, basis 2020). De vestlige forslag I de vestlige forslag er der tale om nyanlæg, hvilket betyder flere store anlægsarbejder med hensyn til veje og anlægskonstruktioner. Egholmlinjen forløber primært i det åbne land, og følsomheden for støvgener eller emissioner omkring anlægsområdet er derfor mindre. Linjeføringen for Lindholmlinjen nær Mølholmvej og Annebergvej ligger tæt på boligområder og rekreative områder. Derfor vil Lindholmlinjen medføre flere genevirkninger i anlægsfasen end Egholmlinjen. Det samlede trafikarbejde falder både med Egholmlinjen og med Lindholmlinjen. Dermed og som følge af en bedre trafikafvikling på byvejene vil emissionerne i driftsfasen også falde lidt. Fremskrevet til år 2020 forventes der at ligge ca og boliger inden for en afstand af m fra motorvejen i projektområdet for hhv. Egholmlinjen og Lindholmlinjen. Disse vil blive udsat for luftforurening fra motorvejen; men det er beregnet, at gældende grænseværdier for NO 2 og partikler vil blive overholdt. CO 2-bidraget fra anlæg af de vestlige forslag er beregnet til ca ton. Hertil kommer en årlig reduktion på ton i driftsfasen som følge af mindre trafikarbejde og bedre trafikafvikling i forhold til 0- alternativet, basis Reduktionen fra Egholmlinjen er lidt større end fra Lindholmlinjen.

9 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE 15-1 af 1 Oprindelig tekst (afsnit 2.4) Trafikspringet betyder, at det samlede antal kørte kilometer i bil øges i alle de undersøgte alternativer. For Egholm- og Lindholmlinjerne er forøgelsen på henholdsvis 13 og 19 mio. km pr. år, mens den for Østforbindelsen er 4,6 mio. km pr. år. Trafikanterne vil imidlertid komme til at spare rejsetid. Den samlede rejsetidsbesparelse er henholdsvis. 2,0, 2,2 og 0,5 mio. timer pr. år for Egholmlinjen, Lindholmlinjen og Østforbindelsen. Rettet tekst (afsnit 2.4) Det samlede antal kørte kilometer i bil reduceres med Vestforbindelserne og øges med Østforbindelsen. For Egholm- og Lindholmlinjerne er reduktionen på henholdsvis 8,8 og 3,3 mio. km pr. år, mens forøgelsen for Østforbindelsen er 3,9 mio. km pr. år. Trafikanterne vil imidlertid komme til at spare rejsetid. Den samlede rejsetidsbesparelse er henholdsvis 1,7, 1,9 og 0,4 mio. timer pr. år for Egholmlinjen, Lindholmlinjen og Østforbindelsen.

10 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE 93-1 af 1 Oprindelig tekst (afsnit 4.4.3) Med Vestforbindelserne sker der en reduktion i trafikarbejdet for de eksisterende trafikanter idet disse skaber en genvej for trafik vest om Aalborg. Forøgelsen i trafikarbejde fra nye trafikanter er imidlertid større end reduktionen fra de eksisterende, hvorfor det samlede trafikarbejde forøges. Med Østforbindelsen sker der både en forøgelse i trafikarbejdet som følge af at det for nogle trafikanter tidsmæssigt bliver attraktivt at køre en mindre omvej gennem Limfjordstunnelen og Paralleltunnelen og som følge af ny biltrafik. Tabel 4.4 Beregnet forøget trafikarbejde i år 2020 ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Forøgelse af trafikarbejde mio. km/år Personbil Varebil Lastbil og bus 1) Egholm-linjen 10,88 0,49 0,94 Lindholm-linjen 16,07 0,92 1,11 Østforbindelsen 3,44 0,23 0,20 1) Omregnet fra HVDT-forøgelse til ÅDT-forøgelse ved division med 1,1 og opregnet til 365 døgn. Rettet tekst (afsnit 4.4.3) Med Vestforbindelserne sker der en reduktion i trafikarbejdet for de eksisterende trafikanter idet disse skaber en genvej for trafik vest om Aalborg. Endvidere sker en forøgelsen i trafikarbejde fra nye trafikanter, men denne er imidlertid mindre end reduktionen fra de eksisterende, hvorfor det samlede trafikarbejde reduceres. Med Østforbindelsen sker der både en forøgelse i trafikarbejdet som følge af at det for nogle trafikanter tidsmæssigt bliver attraktivt at køre en mindre omvej gennem Limfjordstunnelen og Paralleltunnelen og som følge af ny biltrafik. Tabel 4.4 Beregnet ændring i trafikarbejde i år 2020 ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Reduktion af trafikarbejde mio. km/år Personbil Varebil Lastbil og bus Egholm-linjen 7,13 1,39 0,27 Lindholm-linjen 2,16 0,99 0,11 Østforbindelsen -3,44-0,23-0,20

11 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE 94-1 af 1 Oprindelig tabel 4.5 (afsnit 4.4.4) Tabel 4.5 Beregnet sparet rejsetid i år 2020 ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Sparet rejsetid timer/år Personbil Varebil Lastbil og bus Egholm-linjen Lindholm-linjen Østforbindelsen Rettet tabel 4.5 (afsnit 4.4.4) Tabel 4.5 Beregnet sparet rejsetid (eksisterende trafikanter) i år 2020 ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Sparet rejsetid timer/år Personbil Varebil Lastbil og bus Egholm-linjen Lindholm-linjen Østforbindelsen

12 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE 96-1 af 1 Oprindelig tabel 4.8 (afsnit 4.4.6) Tabel 4.8 Beregnede emissioner fra biltrafikken i år 2020 og ændring i emissioner ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Emissioner i ton pr. år 1) CO 2 CO HC NO X SO 2 PM Basis Egholm-linjen ,0-1,6-14,7-0,3-0,5 Lindholm-linjen ,7-1,5-12,7-0,2-0,4 Østforbindelsen 904 3,7 0,1 2,1 0,0 0,1 1) Beregnet på baggrund af døgntrafikken og gennemsnitlige hastigheder på vejene vha. TEMA2010. Rettet tabel 4.8 (afsnit 4.4.6) Tabel 4.8 Beregnede emissioner fra biltrafikken i år 2020 og ændring i emissioner ved realisering af den 3. Limfjordsforbindelse Emissioner i ton pr. år 1) CO 2 CO HC NO X SO 2 PM Basis Egholm-linjen ,6-0,7-4,1-0,1 0,0 Lindholm-linjen ,6-0,6-1,9-0,1 0,1 Østforbindelsen 979 3,9 0,2 2,3 0,0 0,1 1) Beregnet på baggrund af døgntrafikken og gennemsnitlige hastigheder på vejene vha. TEMA2010.

13 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE af 1 Oprindelig tekst (afsnit 17.9) Luft og klima i driftsfasen er vurderet af DMU (Jensen, S.S. et al 2011) og sammenfattet af DMU nedenfor. Rettet tekst (afsnit 17.9) Luftkvalitet i driftsfasen er vurderet af DMU (Jensen, S.S. et al 2011) og sammenfattet af DMU nedenfor.

14 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE af 1 Oprindelig tekst (afsnit 17.11) Emissionsforhold i basis 2009, basis 2020 samt for parallel-, Egholm og Lindholmforbindelserne i 2020 er opsummeret i Tabel Tabel Emissionsforholdene er både givet for beregnings- og baggrundsvejene samlet og hver for sig. Rettet tekst (afsnit 17.11) Trafikarbejde og emissionsforhold i basis 2009, basis 2020 samt for parallel-, Egholm og Lindholmforbindelserne i 2020 er opsummeret i Tabel Tabel Trafikarbejde og emissionsforhold er både givet for beregnings- og baggrundsvejene samlet og hver for sig. Der er i disse beregninger af trafikarbejde og samlede emissioner til brug for luftkvalitetsberegningerne ikke medtaget trafikændringer på alle eksisterende vejstrækninger, hvorfor de ikke giver et fuldstændigt billede af ændringerne. Disse fremgår i stedet af tabel 4.4 på side 93 og tabel 4.8 på side 96.

15 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE af 2 Oprindelig tekst (afsnit 17.11) Sammenligning af alternativer i 2020 Parallelforbindelsen er den eksisterende motorvej, som er udvidet med et ekstra spor i hver retning. Trafikarbejdet er kun omkring 1 % større end i basis 2020 og alle emissionerne er derfor også kun op til 1 % større end basis Baggrundsvejene i dette alternativ er ens med basis I forhold til basis 2020 er det samlede trafikarbejde ved parallelforbindelsen og baggrundsvejene stort set ens med basis 2020 og dermed med trafikarbejde og emissioner, som kun er 0-1 % større end basis Egholm og Lindholm forbindelserne introducerer nye krydsninger af Limfjorden og øger dermed motorvejsnettet. Egholmforbindelsen inkl. den eksisterende motorvej er samlet 78 km, mens Lindholdforbindelsen inkl. den eksisterende motorvej er 87 km. Dette er omtrentlige vejlængder inkl. tilslutningsramper mv., og der er ikke taget hensyn til om ramper mv. er taget med i samme omfang i de to alternativer. Den eksisterende motorvej er 48 km inden for det som er defineret som beregningsvejen. I alle alternativerne gælder det at noget af motorvejen er digitaliseret som en enkelt strækning mens øvrige dele af motorvejen er digitaliseret som to separate strækninger (nord- og sydgående retning). Vejlængderne vil derfor ikke helt svare til det som opfattes som længden af disse strækninger. I tilfælde af dobbelt digitalisering er trafikken underopdelt på de to separate strækninger, og trafikarbejdet (trafik gange vejlængde) beregnes derfor korrekt. Det samlede trafikarbejde på beregningsvejene stiger med hhv. 24 % og 23 % for Egholm- og Lindholmforbindelserne, og emissionerne stiger tilsvarende i forhold til basis Til gengæld falder trafikarbejdet for baggrundsvejene med hhv. 3 % og 2 % for Egholm- og Lindholmforbindelserne, hvilket er begrundet i at noget af trafikken i Aalborg og Nørresundby flyttes over på disse nye forbindelser. Det er kun trafikmodel vejnettet, hvor trafikændringer modelleres, så det er alene trafikændringer i dette lille vejnet ud af et stort baggrundsvejnet, som giver anledning til disse ændringer i trafikarbejdet. Betragtes beregningsvejnettet og baggrundsvejnettet under ét stiger trafikarbejdet for Egholm- og Lindholmforbindelserne med hhv. 4 % og 2 %, og emissionerne stiger stort set tilsvarende.

16 RETTELSESBLAD MILJØRAPPORT SIDE af 2 Supplerende tekst (afsnit 17.11) Sammenligning af alternativer i 2020 Parallelforbindelsen er den eksisterende motorvej, som er udvidet med et ekstra spor i hver retning. Trafikarbejdet er kun omkring 1 % større end i basis 2020 og alle emissionerne er derfor også kun op til 1 % større end basis Baggrundsvejene i dette alternativ er ens med basis I forhold til basis 2020 er det samlede trafikarbejde ved parallelforbindelsen og baggrundsvejene stort set ens med basis 2020 og dermed med trafikarbejde og emissioner, som kun er 0-1 % større end basis Egholm og Lindholm forbindelserne introducerer nye krydsninger af Limfjorden og øger dermed motorvejsnettet. Egholmforbindelsen inkl. den eksisterende motorvej er samlet 78 km, mens Lindholdforbindelsen inkl. den eksisterende motorvej er 87 km. Dette er omtrentlige vejlængder inkl. tilslutningsramper mv., og der er ikke taget hensyn til om ramper mv. er taget med i samme omfang i de to alternativer. Den eksisterende motorvej er 48 km inden for det som er defineret som beregningsvejen. I alle alternativerne gælder det at noget af motorvejen er digitaliseret som en enkelt strækning mens øvrige dele af motorvejen er digitaliseret som to separate strækninger (nord- og sydgående retning). Vejlængderne vil derfor ikke helt svare til det som opfattes som længden af disse strækninger. I tilfælde af dobbelt digitalisering er trafikken underopdelt på de to separate strækninger, og trafikarbejdet (trafik gange vejlængde) beregnes derfor korrekt. Det samlede trafikarbejde på beregningsvejene stiger med hhv. 24 % og 23 % for Egholm- og Lindholmforbindelserne, og emissionerne stiger tilsvarende i forhold til basis Til gengæld falder trafikarbejdet for baggrundsvejene med hhv. 3 % og 2 % for Egholm- og Lindholmforbindelserne, hvilket er begrundet i at noget af trafikken i Aalborg og Nørresundby flyttes over på disse nye forbindelser. Det er kun trafikmodel vejnettet, hvor trafikændringer modelleres, så det er alene trafikændringer i dette lille vejnet ud af et stort baggrundsvejnet, som giver anledning til disse ændringer i trafikarbejdet. Betragtes beregningsvejnettet og baggrundsvejnettet under ét stiger trafikarbejdet for Egholm- og Lindholmforbindelserne med hhv. 4 % og 2 %, og emissionerne stiger stort set tilsvarende. Dette kan dog henføres til overberegningen af trafikken på baggrundsvejnettet. Reelt vil ændringerne i emissionerne for vejnettet som helhed derfor være som angivet i Tabel 4.8.

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 22.-23. august 2011 Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Thomas Becker 1, Ole Hertel 1,

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet

Anvendelse af Landstrafikmodellen. Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Adnan Jelin, Trafikstyrelsen Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet Anvendelse af Landstrafikmodellen Valideringsprocessen Trafikberegninger LTM i praksis En helt ny form

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn

Uddybende notat om partikelforurening til VVM for Kalundborg Ny Vesthavn Kystdirektoratet Att.: Henrik S. Nielsen NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Direkte: Telefon 87323262 E-mail rho@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode Miljøzoner, partikler og sundhed Af Henrik Køster og Mads Paabøl Jensen, COWI, Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, DMU, Pia Berring, Miljøstyrelsen 1. Baggrund og formål I de seneste år er der kommet øget

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Luftforurening. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Luftforurening - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-013-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Ruwim Berkowicz 1, Finn Palmgren 1, Susanne Krawack og Jacob Høj 2 Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser?

Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Hvad betyder førerløse biler for resultatet af samfundsøkonomiske analyser? Aalborg Trafikdage 1 Baggrund og formål Forfatter: Jonas Herby og Christian Frank Dato: 14. marts 2016 Ofte tager samfundsøkonomiske

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Forslag. Ny Østergade i Roskilde. Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen. Retningslinier og VVM-Redegørelse

Forslag. Ny Østergade i Roskilde. Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen. Retningslinier og VVM-Redegørelse Forslag Ny Østergade i Roskilde Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen Retningslinier og VVM-Redegørelse december 2001 Ny Østergade i Roskilde Forslag til Regionplantillæg nr.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde A6

Fredensborg Kommune. Borgermøde A6 Fredensborg Kommune Borgermøde A6 Program 17.00 Velkomst v/ Freja Brabæk Kristensen, formand for Udvalget for Infrastruktur og Teknik 17.10 Præsentation af analysen v/ Jakob Høj fra MOE Tetraplan 17.50

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 24-25. august 20153 Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet, Roskilde DCE Nationalt Center for Miljø og Energi,

Læs mere

Trafikmodel for Gentofte

Trafikmodel for Gentofte Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Bjarne Tønning-Christensen, COWI A/S Indledning Gentofte Kommune har ønsket at få etableret et værktøj en såkaldt trafikmodel der kan anvendes til at vurdere de trafikale

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-023-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. Baggrundsrapport. Samfundsøkonomi. November 2008

NORDHAVNSVEJ. Baggrundsrapport. Samfundsøkonomi. November 2008 NORDHAVNSVEJ Baggrundsrapport Samfundsøkonomi November 2008 København Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Nordhavnsvej Samfundsøkonomi November 2008 Ref 07554006 GA00886-5-LAM

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN

EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN EN NY MOBILITET? OVERVEJELSER OVER GRUNDLAGET FOR TRAFIKPLANLÆGNINGEN Per Homann Jespersen, Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik, Roskilde Universitet Trafikdage, 26.8.2013 Spørgsmål 1. Hvad siger

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af alternativerne for en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering af alternativerne for en ny 3. Limfjordsforbindelse Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere