FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 FU Dagsordenspunkt: JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde. _ Motivering: Med afsæt i VK regeringens udspil om en styrket national civilsamfundsstrategi, herunder en mere systematisk inddragelse af frivillige i den sociale indsats, har VVB drøftet FTF s politik vedrørende frivilligt socialt arbejde. VVB indstiller, at FTF s politik på området er: Frivilligt socialt arbejde skal være et positivt supplement med en merværdi og ikke en alternativ løsning på en skrantende offentlig økonomi. Der skal, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, udvikles klare spilleregler for, hvilke samfundsopgaver der kan udføres på frivillig og ulønnet basis. Frivillige skal ikke varetage opgaver, der er lovbestemte - eller som gives som offentlige tilbud. Frivilligt arbejde eller tilbud, drevet primært af frivillige, kan således ikke træde i stedet for offentlige tilbud eller de professionelle og andre fastansatte, som har ansvaret for den faglige og etiske kvalitet, kontinuitet og øvrige forpligtelser i henhold til lovgivningen Grænsen for civilsamfundets ansvar og kompetence skal klarlægges, så det sikres, at der ikke er mennesker der er afhængige af, om der tilfældigvis er frivillige kræfter der kan hjælpe til. Den offentlige sektors styring af de frivillige organisationer skal tilrettelægges med få resultatmål, der giver faglig mening og indbyder til dialog. Reglerne for, hvorledes borgere på overførselsindkomster kan udføre frivilligt arbejde, skal revurderes, hvor det frivillige arbejde ikke må udvikle sig til at blive en barriere for at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Når kommuner, regioner og staten ønsker at indgå partnerskabs eller samarbejdsaftaler med frivillige organisationer, skal de relevante faglige organisationer, TR og MED-udvalg Indstilling - Side 1

2 inddrages i beslutninger om samarbejdet. Det skal sikres, at finansiering, organisering og drift tilrettelægges fleksibelt og at det frivillige arbejde ikke bliver omfattet af unødigt bureaukrati. Det skal sikres, at de nødvendige personaleressourcer til vejledning, introduktion, kontrol m.v. af de frivillige er til stede. Indstilling Side 2

3 FU-møde den : Punkt 3 Bilag Kontakt:J.høy - Tlf: Bilag 1: Reglerne for deltagelse i frivilligt arbejde når man modtager overførselsindkomster Ledige og personer på efterløn Hvis man modtager dagpenge eller efterløn, er der nogle former for frivilligt arbejde der medfører træk i ydelserne. Man har en pligt til at oplyse A-kassen om deltagelse i frivilligt arbejde og om evt. ændringer i det frivillige arbejdes karakter. Frivilligt arbejde bliver delt op i tre kategorier, og det er A-kassen, der tager stilling til, hvilken kategori arbejdet tilhører. Bestemmelserne er begrundet i hensynet til, at frivilligt arbejde ikke må medvirke til at tage arbejde fra personer på almindelige løn- og arbejdsvilkår, eller begrænse omfanget af arbejde, der udbydes på normale lønvilkår. I lovgivningen er det frivillige arbejde delt op i tre kategorier: Kategori 1: Frivilligt arbejde, der kan udføres uden fradrag. Det vil sige, at der ikke er nogen begrænsninger i mulighederne for at udføre denne type frivilligt arbejde. Denne kategori gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Fx: Arbejde i sociale cafeer og væresteder som vedrører almindelige forfaldende aktiviteter. Rådgivning der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse Lettere omsorgsarbejde, f.eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem Kategori 2: Frivilligt arbejde, der kan udføres i op til 4 timer om ugen uden fradrag. Denne kategori gælder arbejde, der kan udbydes som lønarbejde. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Det betyder, at den ledige kan arbejde 16 timer i en uge og 0 timer i de efterfølgende tre uger. Fx: Rådgivning der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse. Egentlig pleje af fx ældre, syge eller handicappede i hjemmet Mindre administrative opgaver Kategori 3: Frivilligt arbejde vedrørende primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag. Ved primær drift forstås arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede og administrative drift. Det kan fx være personaleadministration, økonomi- og organisationssty- Notat Side 1

4 ring. Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden, fx maling af lokaler og rengøring. Rådighedsforpligtelsen Når den ledige er på arbejdsløshedsdagpenge, skal vedkommende stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det at den ledige deltager i frivilligt arbejde, ændrer ikke ved forpligtelsen til at stå til rådighed. Det betyder, at man ikke må være mere bundet til det frivillige arbejde, end at man umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde. Når man modtager efterløn, skal man ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Førtidspension Som førtidspensionist har man ret til at udføre frivilligt arbejde. Man skal dog være opmærksom på, at den frivillige indsats man udøver indgår i vurderingen af, om der er sket en forbedring af erhvervsevnen i forbindelse med en eventuel opfølgning af en fortsættelse af førtidspensionen. Kontanthjælp, sygedagpenge eller folkepension Modtager man kontanthjælp, sygedagpenge eller folkepension er der som udgangspunkt ingen begrænsninger i retten til at yde en frivillig indsats. For kontanthjælpsmodtager går rådighedspligten dog til enhver tid forud for frivilligt arbejde. Som sygedagpengemodtager kan sygedagpengene bortfalde, hvis man "ved sin adfærd forhaler helbredelsen eller uden grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning". Kilder: Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. nr. 874 af 11/09/2005 Bekendtgørelse af lov om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. nr af 11/12/2009. kapitel 2 4 Bekendtgørelse af lov om fleksibel efterløn mv. nr af 13/12/2006 Vejledning om førtidspension fra 1. januar VEJ nr. 105 af 23/10/2002 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. LBK nr af 28/10/2004. Kapitel 4 8 Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp. VEJ nr 34 af 28/04/2010 Notat Side 2

5 FU-møde den : Punkt 3 Bilag Kontakt: Jette Høy - Tlf: Frivilligt socialt arbejde 2011 er udpeget til europæisk år for frivilligt arbejde. I den anledning vil regeringen blandt andet fremme udviklingen og samarbejdet med de frivillige organisationer, så de i højere grad kan være med til at forebygge sociale problemer i samfundet. FTF er positivt indstillet overfor frivilligt socialt arbejde, når det alene udføres som et supplement til velfærdssamfundets kerneydelser. _ EU har udpeget 2011 til europæisk år for frivilligt arbejde, hvor hvert medlemsland har til opgave at koordinere og gennemføre nationale aktiviteter med fokus på frivillighed i løbet af året. I Danmark er frivillighedsåret koordineret af Socialministeriet, der i oktober 2010 offentliggjorde regeringens udspil til en national civilsamfundsstrategi, der skal udgøre grundlaget for det frivillige sociale arbejde i Danmark. Regeringen ønsker at styrke civilsamfundets engagement i det frivillige arbejde og har som mål, at halvdelen af befolkningen skal deltage i frivilligt arbejde i EU- frivillighedsåret 2011 EU har udpeget 2011 til europæisk år for frivilligt arbejde. Formålet er ifølge Kommissionen at synliggøre frivilligt arbejde og at fremme betingelserne for frivilligt arbejde i EU. Begrundelsen for et frivilligheds år er, at frivillighed er et udtryk for aktivt medborgerskab, hvilket er med til at styrke sammenhængskraften i Europa. Frivilligt arbejde anses også som værdifuldt, fordi det kan tilføre den enkelte nye kompetencer og færdigheder, som kan gavne fællesskabet og være med til at sikre en arbejdsdygtig arbejdskraft. Desuden mener kommissionen, at der i frivilligt arbejde ligger et stort og uudnyttet potentiale for en social og økonomisk udvikling i Europa. Kommissionen lægger op til en bred definition af begrebet frivilligt arbejde, der beskrives som alle former for frivillige, formelle eller uformelle aktiviteter, som en person påtager sig af egen fri vilje, valg og motivation og uden tanke for økonomisk vinding. EU - Frivillighedsåret har fire delmål: Notat Side 1

6 At skabe et frivilligfremmende klima i EU med henblik på at inddrage frivilligt arbejde som en del af indsatsen for at tilskynde borgerne til at tage aktiv del i samfundslivet. At give tilrettelæggere af frivilligt arbejde mulighed for at forbedre kvaliteten af det frivillige arbejde med henblik på at gøre det lettere at deltage i frivilligt arbejde. At anerkende frivilligt arbejde. At styrke bevidstheden om værdien og betydningen af frivilligt arbejde med henblik på at øge bevidstheden om det frivillige arbejdes betydning. Omfanget af frivilligt arbejde i Danmark og udvalgte lande I Danmark er 43 pct. af den danske befolkning aktive i det frivillige arbejde. Det er lidt højere end i Storbritannien og Holland, hvor henholdsvis 30 og 32 pct. er frivillige, men væsentligt under Sverige og Norge hvor over halvdelen af befolkningerne arbejder frivilligt. I de nordiske lande foregår det meste af det frivillige arbejde på kultur og fritidsområdet alle andre områder har en lavere andel af frivillige, jf. tabel 1. Også i Holland er der flest frivillige på kultur og fritidsområdet, men samler man områderne uddannelse, forskning, sundhed og social service i en velfærdssektor, spiller frivilligheden i Holland en væsentlig rolle med en andel på 42 pct. af det samlede frivillige arbejde. I Danmark udgør denne del blot 16 pct. og i Norge og Sverige er andelen endnu mindre ca. 10 pct. I Storbritannien er frivilligheden på velfærdsområdet på 25 pct. Tabel 1. Fordeling af frivillighed på områder. I procent af det totale omfang af frivillighed Danmark Sverige Norge Storbritannien Holland Kultur og fritid Uddannelse og forskning Sundhed Social service Miljø og natur Bolig og lokalsamfund Politik og rådgivning Filantropi Internationale aktiviteter Religion Branche/faglige organisationer Andet Total Kilde: Boje og Ibsen (2006): Frivillighed og nonprofit i Danmark omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse. Socialforskningsinstituttet. Notat Side 2

7 Det er karakteristisk, at i de lande som her Holland og Storbritannien - som har en relativ lille offentlig sektor (målt ved det offentlige forbrug) spiller det frivillige arbejde en forholdsvis stor rolle på velfærdsområderne. Mens det frivillige arbejde inden for velfærdsområderne fylder langt mindre i lande her de nordiske lande -, hvor den offentlige sektor har ansvaret for at varetage velfærdsopgaverne. Dette kan intuitivt forklares ved, at behovet for velfærdydelser er til stede i alle samfund, og er det ikke den offentlige sektor, der udfører opgaverne, må de varetages i andet regi. Dette forhold peger i retning af, at en strategi, der i det enkelte land tager sigte på at udvide det frivillige arbejde til i højere grad også at omfatte velfærdsområderne, vil gå hånd i hånd med en reduktion af den offentligt finansierede varetagelse af velfærdsopgaverne. I en helt ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i fremgår det, at det i Danmark fortsat er indenfor kultur, idræt og fritid, hvor flest udfører frivilligt arbejde, men at den største stigning finder sted indenfor det sociale og humanitære område, velfærd samt sundhed og forebyggelse. Socialt iværksætteri I de senere år har der også været stigende fokus på sociale iværksættere, der kan defineres som mennesker, der starter en virksomhed eller en organisation for at løse et socialt eller et samfundsmæssigt problem på en ny måde, og som arbejder for sagen snarere end for profitten, af egen drift. 2. Historisk har vi i Danmark oplevet Andelsbevægelsen og De Døves Vaskeri inden for dette felt. Det mest kendte nyere eksempel herhjemme er Specialisterne, som ansætter autister, der bruger deres specielle evner til at løse IT-opgaver for erhvervslivet og den offentlige sektor. Firmaet blev startet af en far til en autist, hvor faren var drevet af et ønske om at sikre sønnen og andre autister en meningsfuld tilværelse uden at blive parkeret i passiv forsørgelse. Fra Big Government til Big Society i Storbritannien Frivillige organisationer har en lang og stærk tradition i Storbritannien, hvor frivillige organisationer, spiller en stor rolle indenfor sundhed og social service. Efter regeringsskiftet i Storbritannien er denne udvikling blevet intensiveret under overskriften Big Society, not Big Government, hvilket bliver set som en radikal forandring af, hvordan den offentlige sektor skal drives i Storbritannien. Notat Side 3

8 Den britiske regering har planer om at spare 722 mia. kr. frem til Hvor store statslige nedskæringer før i tiden skulle bane vej for private initiativer, er mobiliseringen af civilsamfundets ressourcer i form af frivilligt arbejde via Big Society udpeget som løsningen, så man undgår alt for store forringelser i velfærden. Grundtanken er at involvere frivillige organisationer og lokalsamfundet langt mere i den demokratiske proces og i det offentlige udbud af velfærdsydelser, så civilsamfundet kommer til at udgøre en langt større del af nationaløkonomien. Statens rolle består derimod i at skabe rammerne for, at civilsamfundet kan overtage en stor del af ansvaret for at levere velfærdsydelserne. Udgangspunktet for den britiske velfærdsmodel er, at: Borgerne skal ikke længere være passive modtagere af velfærdsydelser. Familier, lokalsamfund og virksomheder skal i stedet være det offentliges partnere, når det gælder om at skabe sociale resultater. Ud over at lægge beslutningskompetence ud lokalt, indebærer partnerskabet også, at borgerne skal kunne se, hvad de betaler til det offentlige, og hvad de får igen via en personlig servicekonto. Relationen mellem borgere og stat skal vendes på hovedet. Borgerne skal selv bestemme, hvordan de vil bruge penge på deres egen sundhed, pleje og uddannelse Borgerne skal i langt højere grad opkræves betaling for de serviceydelser de forbruger. Den nationale Civilsamfundsstrategi i Danmark Som grundlag for aktiviteterne i EU s frivillighedsår har regeringen fremlagt en national civilsamfundsstrategi, der lægger op til, at vi i Danmark skal lade os inspirere af andre landes erfaringer og udvikling, heriblandt Storbritannien. Strategien er et led i Regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 og hører ind under mål 7 om, at Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder. Ifølge regeringen er det en samfundsopgave at støtte op om personer og familier, så færrest muligt oplever sociale problemer eller mister tilknytningen til samfundet. Det skal bl.a. ske ved at styrke civilsamfundet og sikre en mere systematisk inddragelse af frivillige i den sociale indsats. Med strategien vil regeringen: Afprøve nye løsninger i det sociale arbejde og sætte særligt fokus på den forebyggende, opsøgende og tidlige indsats. Fremme aktivt medborgerskab og støtte en frivillighedskultur. 1 Den frivillige sociale indsats, Årsrapport 2010 center for frivilligt socialt arbejde, Udgivet Socialministeriet maj Velfærdens iværksætteri, Mandag Morgen Notat Side 4

9 Fremme frivilligt socialt iværksætteri. Skabe rammerne for et velfungerende samarbejde mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. Regeringen vil udarbejde retningslinjer for dette samarbejde. Ifølge regeringen er grunden til at man vil styrke civilsamfundet og den frivillige sektor ikke at lappe huller for at opnå besparelser på velfærdsydelser eller at tage arbejdet fra de offentligt ansatte. Begrundelsen er, at det frivillige arbejde, i kraft af frivilligheden kan noget, som den offentlige sektor ikke kan, som fx: Civilsamfundet og den frivillige sektor har en rummelighed og bredde, som det offentlige ikke kan tilbyde. Der er ikke så meget på spil for borgerne, når det offentliges repræsentanter erstattes med frivillige, og derfor kan de frivillige nå grupper det offentlige ikke kan nå. De frivillige møder borgerne på et tidligere tidspunkt end det offentlige og kan derfor være med til at forebygge sociale problemer. Regeringen har afsat 2,7 mio.kr. fra en aktivitetspulje til støtte af forskellige aktiviteter og arrangementer til oplysning - og til at sætte fokus på frivilligt arbejde. Blandt de mange aktiviteter har socialministeren lanceret, at der indføres en årlig frivillighedsdag, hvor alle landets borgere skal have mulighed for at indgå i frivilligt arbejde. I 2011 afholdes frivillighedsdagen den 30. september. Finansiering af frivilligt socialt arbejde Regeringen besluttede i 2010 at bruge 100 mio. kr. over de næste fire år på at fremme udviklingen af det frivillige sociale arbejde. Pengene bliver taget fra satspuljemidlerne, hvilket har medført en del kritik fra både de frivillige sociale organisationer og oppositionen. Kritikken går på, at der tages midler fra de allerede igangsatte projekter for at opstarte nye. Staten kompenserer desuden kommunerne for en del af kommunernes støtte til frivilligt socialt arbejde. Servicelovens 18 forpligter kommunerne til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet. I 2010 udgjorde det 148, 4 mio. kr. Notat Side 5

10 Hvis man omregner omfanget af arbejdet i den frivillige sektor i Danmark til lønarbejde, vil det svare til 9,6 pct. af BNP. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede svarer det samlede ulønnende frivillige arbejde til årsværk 3. Begrebsafklaring Ved frivilligt arbejde 4 forstås en indsats, der: Er frivillig. Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. Ikke er lønnet. At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde. Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer. Er til gavn for andre end én selv og ens familie. Det at deltage i en selvhjælpsgruppe opfattes ud fra denne gængse definition derfor ikke som frivilligt socialt arbejde. Er formelt organiseret. At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. Ved frivilligt socialt arbejde forstås: De aktiviteter eller indsatser, der har som formål at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg. Frivilligt socialt arbejde sigter desuden imod at løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det vil sige det område, som er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. I henhold til Socialministeriets beskrivelse, kan frivilligt socialt arbejde kædes sammen med såvel det sociale som det sundhedsmæssige område, og der er tradition for at inkludere en frivillig sundhedsindsats, når man taler om frivilligt socialt arbejde. Udgangspunktet er således, om aktiviteten retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig 3 SFI Betænkning nr om frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund, 1998 Notat Side 6

11 med, det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper. Frivilligt socialt arbejde kan yderligere udvides til også at omfatte fx folkeskolen, da frivillige på folkeskoleområdet også her udfører opgaver, der har et trivselsfremmende eller forebyggende socialt sigte, som at forebygge mobning i skolegården og at være nærværende overfor socialt udsatte børn. FTF s politik foreslås på dette grundlag afgrænset til at omfatte frivilligt socialt arbejde indenfor social og sundhedsområdet samt på folkeskoleområdet. På den baggrund er frivilligt arbejde indenfor finansiel, - social, - og juridisk rådgivning samt idræt, kultur og foreningsliv ikke omfattet af det, FTF i denne sammenhæng forstår ved frivilligt socialt arbejde. Dilemmaer i udvikling af frivilligt socialt arbejde Der er en række dilemmaer knyttet til en større udbredelse af frivilligt socialt arbejde, selv om regeringen i dens Civilsamfundsstrategi understreger, at frivillige organisationer og civilsamfundet alene skal udgøre et supplement til den offentlige sektors velfærdsydelser. Frivilligt socialt arbejde er som udgangspunkt positivt for alle parter, men der er en hårfin balance til, hvornår den frivillige arbejdskraft bliver udnyttet som gratis arbejdskraft i forhold til velfærdssamfundets lovbestemte ydelser og offentlige tilbud, - opgaver som ellers skal udføres af fagprofessionelt ansatte på overenskomstaftalte løn og arbejdsvilkår. Grænsedragningen vanskeliggøres ydermere af, at der også findes frivillige fagprofessionelle, der ønsker at indgå i et meningsfyldt arbejde med stor nytteværdi for både samfundet og den enkelte. Når stat, regioner og kommuner skærer ned på kernevelfærdsydelser øger det arbejdspresset på de offentlige ansatte, der på grund af tidspres må gå på kompromis med deres faglige indsigt og færdigheder i at sikre kvalitet i udførelse af opgaverne. Forældre, patienter, pårørende og ordinært ansatte føler sig i et vist omfang udsat for forringelser på områderne. På den baggrund ligger det i kortene, at frivilligt ulønnet socialt arbejde bydes velkomment på daginstitutioner, skoler, i hjemmeplejen og på sygehuse og det opfattes som et positivt initiativ, at nogle gerne vil give en hånd med. Den høje ledighed har medført, at mange forskellige ledige i disse år strømmer ind på både private og offentlige arbejdspladser i ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, - og senest har S og SF spillet ud med, at der skal oprettes kontanthjælpsjob, hvor de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for det, der svarer til kontanthjælpen. Hertil Notat Side 7

12 kommer så en strategi fra regeringens side om at øge brugen af frivilligt ulønnet arbejde. Disse forskellige typer af ledige borgere på arbejdsmarkedet udgør billig eller gratis arbejdskraft for arbejdsgiverne og de kan på den baggrund være fristede til at afskedige flere end de ellers skulle have gjort. Selv om man fra regeringens og oppositionens side understreger, at disse grupper ikke må fortrænge lønmodtagere på ordinære løn- og arbejdsvilkår, vil de alligevel udgøre en risiko for de ordinært ansatte, både i forhold til afskedigelse og risikoen for løndumping. I forbindelse med målet om at øge det frivillige arbejde, er der rejst et selvstændigt spørgsmål om, hvorvidt ledige skal have mulighed for i højere grad at indgå i frivilligt arbejde som et aktiveringstilbud. SF, S, LO og regeringens eget frivillighedsråd har udtalt, at det giver god mening at bløde reglerne op for, hvad aktivering kan indeholde f.eks. at man som ledig kan deltage i mere frivilligt arbejde. Modtager man dagpenge eller er på efterløn, er der i dag begrænsninger for, hvor meget frivilligt arbejde man må udføre. Der er nogle former for frivilligt arbejde, der medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, jf. bilag 1. Beskæftigelsesministeren er ikke indstillet på at ændre reglerne, da hun mener, at man får dagpenge for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og at det frivillige arbejde ikke må tage job fra selvstændigt erhvervsdrivende. Dilemmaet er, hvorvidt frivilligt arbejde kan/skal formaliseres som et aktiveringstilbud, samtidig med at det frivillige arbejde i sit grundprincip er frivilligt at deltage i. Der vil være mange forskellige opfattelser af, hvor grænsedragningen mellem frivilligt socialt arbejde og det fagprofessionelle arbejde ligger. Når de såkaldte frivillige professionelle ofte har de samme kompetencer som de ansatte, bliver det især vanskeligt at fastlægge, hvornår en frivillig løser opgaver, der reelt burde løses af de lønnede ansatte. Der er fx set et eksempel på, at en fysioterapeut på et genoptræningscenter er blevet afskediget på grund af besparelser, hvorefter kommunen har henvendt sig til en frivillig og bedt pågældende om at overtage genoptræningen, da kommunen var vidende om, at vedkommende var i besiddelse af de kompetencer, som var nødvendige. Eksemplet viser, at der i udbredelse af frivilligt arbejde ligger en række faglige udfordringer i forhold til at definere rammerne for det frivillige arbejde og ikke mindst, hvornår frivilligt arbejde er et supplement til de velfærdsydelser, som det offentlige skal tilbyde og hvordan dette skal administreres. Når frivillige organisationer imidlertid opfordres til at supplere opgaveløsningen i den offentlige sektor, skal dette samarbejde kvalificeres. Det frivillige arbejde står midt i et paradigmeskift, hvor der bliver stillet nye forventninger til frivillige organisationer i retning af øget professionalisme og et mere forpligtende samarbejde. De frivillige organisationer skal i stigende grad leve op til krav om dokumentation, evaluering, metodeudvikling, evidensbaseret omsorg og kontrol. Det frivillige sociale arbejde er således blevet en mere integreret del af velfærdssamfundets kerneydelser, hvilket medfører en række dilemmaer i forhold til grænsedragningen til de Notat Side 8

13 fagprofessionelles ansvar og kompetencer. Inddragelsen af den frivillige sektor kan således blive en glidebane, hvor det frivillige sociale arbejde ender med at blive en velfærdsleverandør på linje med det offentlige, som en integreret del af en ny social- sundheds- og uddannelsespolitik. Øget inddragelse af frivillige betyder desuden, at man skal overveje, hvordan styringen af dem tilrettelægges fra den offentlige sektors side. Der kan som sagt være behov for en vis grad af styring, dokumentation og kontrol, så både myndigheder, borgere og politikere har et rimeligt billede af, om de leverer det tilsigtede ekstra supplement til det offentliges opgaveløsning, og om kvaliteten er god nok. Men akkurat som ved styringen af de offentlige ansatte gælder det også her om ikke at overstyre, dvs. have overflødigt bureaukrati og kontrol, der tager fokus fra kerneopgaverne og de frivilliges engagement. Udfordringen er derfor, at finde et begrænset antal resultatmål, som de frivillige organisationer kan styres efter. Det skal være mål, som giver faglig mening, og åbner for dialog med de frivillige organisationer om deres løsning af de sociale opgaver. Forslag til konkretisering af FTF politik FTF s politiske forslag er, som tidligere nævnt, afgrænset til at omfatte frivilligt socialt arbejde indenfor social og sundhedsområdet samt på folkeskoleområdet, da det primært er på det offentlige arbejdsmarked, at det frivillige sociale arbejde grænser tæt op til samfundets kernevelfærdsydelser, som skal varetages af lønmodtagere med fagprofessionelle kompetencer. Det er humanitære værdier, der driver frivillige til at arbejde uden løn. Det frivillige humanitære arbejde gennemføres for at yde omsorg og hjælp til andre mennesker, der har behov herfor. Deltagelse i det frivillige sociale arbejde anses som meningsfuldt. Samtidig oplever de frivillige selv at få større indhold i deres egen tilværelse. Det drejer sig således om de livsværdier, der knytter sig til nytten og glæden ved at hjælpe andre. FTF er positivt indstillet i forhold til at inddrage frivilligt socialt arbejde i et tættere samspil med den offentlige opgaveløsning. En større udbredelse af frivilligt socialt arbejde, kan imidlertid blive en udfordring for den offentlige sektor, hvis civilsamfundet i stigende grad overtager udførelse af velfærdsopgaver, der anses som serviceydelser, der kræver kvalificeret fagprofessionelt arbejdskraft. FTF foreslår: Det skal fastholdes, at frivilligt socialt arbejde skal være et positivt supplement med en merværdi og ikke en alternativ løsning på en skrantende offentlig økonomi. Notat Side 9

14 Der skal, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, udvikles klare spilleregler for, hvilke samfundsopgaver der kan udføres på frivillig og ulønnet basis. Den offentlige sektors styring af de frivillige organisationer skal tilrettelægges med få resultatmål, der giver faglig mening og indbyder til dialog. Frivillige skal ikke varetage opgaver, der er lovbestemte - eller som gives som offentlige tilbud. Frivilligt arbejde eller tilbud, drevet primært af frivillige, kan således ikke træde i stedet for offentlige tilbud eller de professionelle og andre fastansatte, som har ansvaret for den faglige og etiske kvalitet, kontinuitet og øvrige forpligtelser i henhold til lovgivningen Grænsen for civilsamfundets ansvar og kompetence skal klarlægges, så det sikres, at der ikke er mennesker der er afhængige af, om der tilfældigvis er frivillige kræfter der kan hjælpe til. Reglerne for, hvorledes borgere på overførselsindkomster kan udføre frivilligt arbejde, skal revurderes, hvor det frivillige arbejde ikke må udvikle sig til at blive en barriere for at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Når kommuner, regioner og staten ønsker at indgå partnerskabs eller samarbejdsaftaler med frivillige organisationer, skal de relevante faglige organisationer, TR og MED- udvalg inddrages i beslutninger om samarbejdet. Det skal sikres, at finansiering, organisering og drift tilrettelægges fleksibelt og at det frivillige arbejde ikke bliver omfattet af unødigt bureaukrati. Det skal sikres, at de nødvendige personaleressourcer til vejledning, introduktion, kontrol m.v. af de frivillige er til stede. Notat Side 10

15 JEKR FU-møde den Møde i FTF's forretningsudvalg, Niels Hemmingsens Gade 12, København K. Til stede: Bente Sorgenfrey (formand), Anders Bondo Christensen, Peter Ibsen, Henning Pedersen, Johnny Kuhr, Anders Laursen, Arne Pedersen, Grete Christensen, Bettina Post, Susanne Engstrøm og Gert Johansen. Afbud: Kent Petersen. _ Referat Side 1

16 p Pkt. 3 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Formanden fremhævede indledningsvist, at VVB i foråret grundigt har drøftet inddragelse af frivillige i den sociale indsats og på den baggrund indstiller et forslag til politik i 8 punkter, der grundlæggende ser frivilligt socialt arbejde som et positivt element, hvor der er behov for at udvikle spilleregler. En række faglige organisationer samt repræsentanter for frivillige organisationer har endvidere udarbejdet Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle, som blev omdelt.. Formanden foreslog, at FU på sit næste møde tager stilling til, om FTF kan og skal tilslutte sig spillereglerne. Kent Petersen havde inden mødet foreslået formanden, at præciseringen i det bagvedliggende FTF-notat også indarbejdes i FTF-politikken, således at politikken afgrænses til at omfatte socialt arbejde indenfor social- og sundhedsområdet samt på folkeskoleområdet, da det primært er på det offentlige arbejdsmarked, at det frivillige sociale arbejde grænser op til samfundets kernevelfærdsydelser, som skal varetages af lønmodtagere med fagprofessionelle kompetencer. Referat Side 3

17 Flere FU-medlemmer gjorde opmærksom på, at de frivillige organisationer, som har været med til at aftale de omdelte spilleregler, har et ønske om at sikre det nødvendige antal professionelle medarbejdere til at løse de opgaver, som kræver professionelle kompetencer, og at spillereglerne er blevet udarbejdet i stor gensidig respekt for hinandens interesser. Der var enighed om, at det er godt at få en diskussion om frivilligt socialt arbejde, men der blev også gjort opmærksom på, at selvom man på organisationsplan centralt kan blive enige om spilleregler, så er der stærke følelser involveret, når der opstår konkrete problemer lokalt. FU tiltrådte VVB s indstillingen med Finansforbundets ændringsforslag og de omdelte konkrete spilleregler drøftes på det kommende FU-møde. Referat Side 4

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen.

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen. Oktober 2014 Sag nr. 09 / 12 997 Dok. nr. 142 142 / 14 thpe Organisering af samarbejdet med frivillige 1. Baggrund På møde den 10. oktober 2013 behandlede Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

IT-formidler netværksmøde d. 10. november 2014

IT-formidler netværksmøde d. 10. november 2014 IT-formidler netværksmøde d. 10. november 2014 PROGRAM 16.00 Velkomst og præsentationsrunde 16.15 Status for Digital Post og bølge 3 v. Susanne H. Nielsen, Borgerservice 16.45 Orientering om frivilligt

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Velfærd og frivillighed. Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012

Velfærd og frivillighed. Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012 Velfærd og frivillighed Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012 Center for frivilligt socialt arbejde Et center for viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde. Selvejende institution

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Et tilbageblik på relationen mellem det offentlige og civilsamfundet Frem til 1930:

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere