Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure."

Transkript

1 Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er blevet stillet hyppigt eller formodes at være af større interesse, gengives de nedenfor med svar. Det er tanken, at disse spørgsmål og svar skal være et supplement til den forklarende brochure til forordningen 2, og ikke erstatte den. Spørgsmål om salg af nye motorkøretøjer FORBRUGERE, DER KØBER EN BIL I UDLANDET 1. Skal en forbruger, der har købt sin bil i en anden medlemsstat, vente, før vedkommende kan få foretaget reparationer i henhold til garantien i sit eget land eller andre steder i EU? Nej. I henhold til forordningen skal fabrikanternes garantier i en medlemsstat være gyldige på samme betingelser i alle andre medlemsstater. Fabrikanterne kan føre dette krav ud i livet efter eget skøn på forskellige måder og kan f.eks. operere med en enkelt europæisk garantidatabase eller en særskilt database i hver medlemsstat. Hvis fabrikanten vælger at operere med separate nationale databaser, skal forbrugeren med en garantibog, der er udfyldt af en forhandler i en anden medlemsstat, ikke vente på, at denne garanti opfyldes i hans eget land. En forhandler eller et autoriseret værksted, hvortil forbrugeren bringer sin bil, må heller ikke kræve en afgift eller forlange yderligere dokumentation, før garantien registreres i den nationale garantidatabase. Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. 2. Hvis en forbruger køber sin bil gennem en formidler (salgsagent), hvornår træder garantien da i kraft, og hvornår udløber den? I selektive eller eksklusive forhandlersystemer, såsom dem, der almindeligvis anvendes i bilindustrien, træder garantien normalt i kraft fra den dato, køretøjet forlader det autoriserede netværk. Hvis forbrugeren benytter en formidler (salgsagent) til at købe en bil på sine vegne, vil garantien derfor normalt træde i kraft, når den autoriserede forhandler leverer køretøjet til formidleren. Dette kan betyde, at når forbrugeren får leveret sit køretøj, er en del af garantien allerede udløbet Som udløb den 30. september Offentliggjort af GD Konkurrence og tilgængelig på internettet på Nogle salgsagenter kan beslutte at yde en ekstragaranti, så forbrugeren nyder godt af den fulde garantiperiode, som fabrikanten tilbyder.

2 Forordningen foreskriver imidlertid ikke, hvornår en fabrikants garantiperiode udløber. Leverandørerne kan frit vælge at føre en mere favorabel garantipolitik, hvorefter f.eks. en toårig garanti på et importeret køretøj ikke udløber, før der er gået fulde 24 måneder, efter at oplysningerne om bilen er registreret i det officielle netværks garantidatabase i den medlemsstat, hvortil køretøjet blev importeret. 3. Under hvilke omstændigheder kan leverandøren 4 kræve, at en forhandler skal anmode om yderligere dokumentation, før han sælger et køretøj til en forbruger eller en person, der udgiver sig for at være en formidler, der handler på en forbrugers vegne? Den generelle regel, sådan som det tydeliggøres i den forklarende brochure 5, er, at leverandørerne ikke må kræve af forhandlerne, at de anmoder om mere end en underskrevet bemyndigelse fra den enkelte forbruger. Hvis en leverandør desuden normalt kræver af en forhandler, at han anmoder sine lokale kunder om at forelægge en kopi af pas eller identitetskort, når de køber et køretøj, så kan han gøre det samme over for kunder fra andre dele af EU. Det samme gælder for formidlere, som kan anmodes om at forevise lignende dokumentation som bevis på deres kunders identitet. Leverandøren kan også kræve af forhandleren, at han træffer yderligere forholdsregler i særlige enkeltsager, hvor han har god grund til at nære mistanke om, at forbrugeren eller den virksomhed, der optræder som formidler, agter at videresælge køretøjet med henblik på fortjeneste, mens det er nyt. 4. Kan leverandøren kræve af en forhandler, at han får en formidler til at underskrive en forpligtelse om, at han ikke agter at sælge et nyt køretøj med henblik på fortjeneste? Hvis leverandøren har god grund til at nære mistanke om, at en given formidler har benyttet sig af falske bemyndigelser til at erhverve sig køretøjer med henblik på videresalg, kan han kræve af forhandleren, at han får formidleren til at underskrive en forpligtelse om, at vedkommende ikke har til hensigt at videresælge køretøjet. Det er imidlertid klart, at hvis formidleren har dokumenteret sin kundes identitet, f.eks. i form af kopi af pas eller identitetskort, skulle dette i sig selv være tilstrækkeligt bevis på, at bemyndigelsen er gyldig, og at formidleren reelt handler på forbrugerens vegne. I sådanne tilfælde, hvor der ikke er klare beviser på forsøg på vildledning, ville det være en unødvendig restriktion 6, hvis leverandøren skulle anmode forhandleren om at få formidleren til at underskrive en forpligtelse. Det er også klart, at hvis en virksomhed optræder som en uafhængig videresælger i nogle tilfælde og som formidler i andre, og hvis der ikke er tegn på vildledning, gør Udtrykket leverandør omfatter bilfabrikanter, importører af det pågældende bilmærke og engrosdistributionsvirksomheder. Se afsnit 5.2 i den forklarende brochure. Se artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning 1400/2002, og især betragtning 14. 2

3 dette det ikke berettiget at kræve af den pågældende virksomhed, at den forelægger dokumentation ud over den underskrevne bemyndigelse. Hvis forhandleren desuden med jævne mellemrum har handlet med en given virksomhed, uden at der har været noget tegn på, at virksomheden har videresolgt køretøjer, som den efter eget udsagn har købt som formidler, kan leverandøren ikke anmode forhandleren om systematisk at få formidleren til at underskrive forpligtelser 7. Hvis leverandøren gør dette, ville det kunne betragtes som en indirekte restriktion ved salg til forbrugere og en alvorlig konkurrencebegrænsning. Se også svar på spørgsmål 29 i den forklarende brochure, som drejer sig om et krav om, at en forbruger underskriver en forpligtelse til ikke at videresælge køretøjet. MULTIBRANDING (FLERMÆRKESALG) 5. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge en forhandler, der ønsker at sælge mærker fra konkurrerende fabrikanter? Hvis en leverandørs forhandlingsnetværk er fritaget i henhold til forordningen, skal forhandlerne have en reel og uindskrænket mulighed for at sælge konkurrerende fabrikanters bilmærker. Den nye forordning søger imidlertid ikke at give en detaljeret definition af, hvad en leverandør kan kræve af en forhandler af flere mærker, som sælger et eller flere af leverandørens mærker. For det første ville dette have været upraktisk på grund af de mange elementer, der indgår. For det andet, og dette er det vigtigste, ville man med en sådan fremgangsmåde ikke have taget hensyn til de forskellige forhandlerkarakteristika, især med hensyn til beliggenhed og størrelse. Hvad der kan være et acceptabelt krav for en forhandler, der ønsker at sælge flere mærker, kunne være en ikke-fritagen konkurrenceklausul i forhold til en anden. Selv om leverandøren kan kræve visse faciliteter, såsom parkeringspladser, kundetoiletter, siddepladser og kaffemaskiner, bør disse aldrig være reserveret et bestemt mærke. Det kan være nødvendigt at slække på eller helt dispensere fra visse krav, hvis de gør salg af flere mærker vanskeligt ud fra praktiske eller omkostningsbestemte overvejelser, under hensyntagen til de særlige karakteristika ved forhandlerens forretning. Der skal kunne dispenseres fra et krav om, at der skal være en særlig modtagelse for hvert enkelt mærke, hvis f.eks. pladsmangel eller andre praktiske overvejelser gør det unødigt vanskeligt at indrette en modtagelse for hvert mærke. Der bør måske også slækkes på krav med hensyn til, hvor stort udstillingslokalet skal være for det enkelte mærke, eller hvor mange biler af det pågældende mærke der skal være udstillet i dette lokale. Leverandørerne vil evt. også skulle tilpasse såkaldte krav om selvstændig selskabsidentitet for at sikre, at disse krav ikke udgør en hindring for en forhandler, 7 Hvis en leverandør kræver af en forhandler, at han anmoder endelige forbrugere om at underskrive forpligtelser til ikke at videresælge et køretøj, kan han dog stille samme krav til formidlerne. 3

4 som ønsker at tage konkurrerende fabrikanters bilmærker med i sit salgssortiment. Hvad dette indebærer i den konkrete situation, vil afhænge af de særlige karakteristika ved den pågældende forhandlers forretning. Der vil f.eks. klart være forhold, hvor det vil være vanskeligt for en forhandler med et begrænset udstillingslokale at udvide sortimentet, medmindre der slækkes på mange af kravene 8. Hvis leverandøren tilbyder finansiering til en forhandler, der ønsker at tage et ekstra mærke med i sortimentet for at imødekomme denne leverandørs egne krav til selskabsidentitet, må dette ikke føre til, at det bliver vanskeligt for forhandleren at sælge dette ekstra mærke. Forhandleraftaler bør indeholde klare bestemmelser om flermærkesalg, og det skal gøres klart, at krav, der udgør en hindring for flermærkesalg, vil blive tilpasset eller fraveget, hvis en forhandler ønsker at udvide sit sortiment med mærker fra konkurrerende leverandører. Parterne skal frit kunne forelægge enhver uenighed om dispensation fra et givet krav eller tilpasning heraf for en uvildig sagkyndig eller lade sagen afgøre ved voldgift. 6. Kan en leverandør, der leverer to eller flere bilmærker, kræve, at forhandleren udstiller disse mærker i adskilte udstillingslokaler? Formålet med forordningen, hvad flermærkesalg angår, er at øge konkurrencen mellem forskellige leverandørers mærker 9. Selvfølgelig bør fabrikanter generelt frit kunne vælge, hvordan deres egne mærker relaterer til hinanden, og forordningen tillader dem derfor at opstille som betingelse, at deres egne mærker ikke må sælges i det samme udstillingslokale. Hvis bilfabrik A fremstiller mærkerne A1 og A2, kan den opstille som betingelse, at disse skal sælges i adskilte udstillingslokaler. Den kan imidlertid ikke opstille som betingelse, at hverken A1 eller A2 må sælges i det samme udstillingslokale som andre leverandørers mærker. Med hensyn til de praktiske forpligtelser, der kan pålægges en forhandler af flere mærker, henvises der til spørgsmål Kan det kræves af en forhandler i et selektivt distributionssystem, at han køber 30 % af sine motorkøretøjer direkte fra fabrikken eller fra den nationale importør? Mens en forhandler i et selektivt distributionssystem kan forpligtes til at sikre, at 30 % 10 af hans samlede salg af motorkøretøjer er af en bestemt bilfabriks mærker, skal F.eks. skal der kunne dispenseres fra kravet om kundeindgang præget af et enkelt mærke. Der skal også kunne slækkes på krav med hensyn til antallet og placeringen af skilte uden for udstillingslokalet eller med hensyn til mærkespecifikke udstillingsområder. For at være omfattet af forordningen må en forpligtelse til at sælge en bestemt fabrikants mærker ikke vedrøre mere end 30 % af alle de køretøjer, der købes og sælges af forhandleren se artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning 1400/2002. Disse bestemmelser gælder også for eksklusive forhandleraftaler. Ifølge artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning 1400/2002 skal denne procentdel baseres på køberens samlede køb af kontraktmæssige varer, tilsvarende varer og varer, der på det relevante marked er substituerbare hermed. Hvis forhandleren f.eks. sælger både lette erhvervskøretøjer og lastvogne, 4

5 han være frit stillet med hensyn til at indkøbe disse køretøjer fra andre autoriserede forhandlere eller nationale importører (krydsleverancer). Enhver forpligtelse for en sådan forhandler til at købe 30 % af samtlige motorkøretøjer fra en given bilfabrik eller national importør, vil derfor ikke være omfatter af forordningen 11. Hvis leverandør A pålagde forhandler X en forpligtelse, der gik ud på, at 30 % af de køretøjer, som X købte, skulle være A s mærker, ville X være frit stillet med hensyn til at købe disse køretøjer fra andre forhandlere, grossister eller importører af leverandør A s mærker, og han ville også frit kunne købe op til 70 % af sit samlede antal køretøjer fra leverandører af andre mærker. Hvis alle leverandører pålagde den samme 30 %-købsforpligtelse, ville X frit kunne føre et sortiment af mærker fra maksimalt tre leverandører. X kunne derfor f.eks. sælge mærkerne A og A2 12 fra leverandør A, plus B1 fra leverandør B og C1 fra leverandør C. Det er også muligt, at små leverandører eller nye leverandører på markedet ikke ville pålægge 30 %- forpligtelsen, og at X som følge heraf kunne føre mere end tre leverandørers mærker. Se også afsnit i den forklarende brochure. SALGSMÅL/BONUS 8. Hvis en leverandør yder bonus til en forhandler for salg af biler, der er købt direkte hos leverandøren, skal han så også yde bonus for salg af køretøjer af samme mærke, der er købt hos andre medlemmer af det autoriserede netværk (f.eks. krydsleverede køretøjer)? Leverandørerne skal sikre sig, at manglende udbetaling af bonus ikke bliver til en indirekte begrænsning af krydsleverancer af køretøjer mellem autoriserede forhandlere. Bonusser, der kan udbetales til en forhandler for salg til endelige forbrugere, bør derfor også kunne udbetales i forbindelse med salg til andre forhandlere, der er autoriseret til at sælge køretøjer af det pågældende mærke 13. Hvis forhandler X imidlertid har modtaget bonus i forbindelse med salg til forhandler Y, vil der ikke efterfølgende opstå en restriktion på krydsleverancer, hvis forhandler Y ikke modtager en (anden) bonus for efterfølgende videresalg af samme køretøj til en endelig forbruger. skal 30 %-grænsen beregnes for hver enkelt at disse køretøjskategorier, eftersom de tilhører forskellige produktmarkeder Det ville være en begrænsning af krydsleverancer, som er en særdeles alvorlig konkurrencebegrænsning i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning 1400/ %-købsforpligtelsen gælder for produkterne fra hver enkelt leverandør. Hvis en forhandler sælger mærkerne A1 og A2 fra leverandør A, så gælder 30 %-salgsforpligtelsen for det samlede indkøbe af køretøjer af begge mærker. I et eksklusivt distributionssystem skal sådanne bonusser også kunne udbetales i forbindelse med salg til uafhængige videreforhandlere. 5

6 9. Kan en leverandør bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis en forhandler ikke kan opfylde et aftalt mål for salg i sit lokalområde? I henhold til forordning 1400/2002 kan leverandørerne frit aftale salgsmål med forhandlerne. Disse salgsmål skal være generelle eller kan være fastsat med reference til et lokalområde. Forordningen forhindrer ikke en leverandør i at bringe en kontrakt med en forhandler til ophør, hvis denne ikke har gjort sit yderste for at nå et aftalt salgsmål. Imidlertid må en leverandør ikke bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis forhandlerens manglende evne til at opfylde salgsmålet skyldes manglende muligheder for at skaffe sig et tilstrækkeligt antal køretøjer til at imødekomme efterspørgslen, herunder efterspørgslen fra kunder uden for lokalområdet 14. Forhandlere skal have ret til at forelægge sagen for voldgift, hvis der er stridigheder om fastsættelse eller opnåelse af salgsmål, herunder lokale salgsmål. Se også svar på spørgsmål 43 i den forklarende brochure. SALGSAGENTER 10. Kan en leverandør forhindre en forhandler i at udpege salgsagenter 15 til at sælge motorkøretøjer på forhandlerens vegne? Ja, en leverandør kan bestemme, om en forhandler må udpege salgsagenter og kan fastsætte kriterierne for, hvordan disse agenter gennemfører deres salgsaktiviteter. BLANDING AF DISTRIBUTIONSSYSTEMER 11. Kan en leverandør anvende eksklusiv distribution og selektiv distribution i forskellige områder i den samme medlemsstat? Forordning 1400/2002 forpligter ikke en bilfabrikant til at anvende samme distributionssystem inden for hele en medlemsstats område. I teorien kunne en bilfabrikant eller en importør i en medlemsstat have et eksklusivt distributionssystem i region X1 og et selektivt system i region X2. Imidlertid ville en sådan leverandør ikke kunne begrænse strømmen af køretøjer fra et område til et andet, især eftersom forordningen ikke tillader leverandørerne at forbyde forhandlere med Hvis en forhandler f.eks. skal opfylde et lokalt salgsmål på 200 køretøjer, men kun sælger 180 i lokalområdet og yderligere 40 til kunder andre steder fra, men hans leverandør efterfølgende er ude af stand til at levere alle de 240 køretøjer, som han har brug for til at opfylde både sit lokale salgsmål og salget uden for lokalområdet, kan denne leverandør ikke bringe forhandlerens kontrakt til ophør, eftersom dette ville svare til en indirekte salgsrestriktion, som ikke er accepteret i forordningens artikel 4, stk. 1, litra d) og e). En salgsagent er ikke det samme som en indkøbsagent eller en formidler. Mens en formidler køber motorkøretøjer på individuelle forbrugeres vegne, handler en salgsagent på en eller flere forhandleres vegne. 6

7 eksklusivområder at sælge til uafhængige videreforhandlere (dvs. virksomheder, der ikke er medlemmer af fabrikantens netværk). I eksemplet ovenfor ville fabrikanten eller importøren således ikke kunne forhindre (eksklusiv)forhandlere i region X1 i at sælge køretøjer direkte til forbrugere i region X2 eller til uafhængige videreforhandlere. Disse videreforhandlere ville så selvfølgelig frit kunne videresælge køretøjer i region X2 og for den sags skyld i alle andre områder i EU. Desuden kunne det ikke forbydes (selektive) forhandlere i region X2 at sælge til uafhængige videreforhandlere i region X1 16 eller for den sags skyld til eventuelle forbrugere i region X1, som måtte rette henvendelse til dem 17. Spørgsmål om service og reparationer OPFYLDELSE AF GARANTIFORPLIGTELSE Se spørgsmål 1 og 2 ovenfor. KVALITETSSTANDARDER 12. Hvilke standarder kan en leverandør bede autoriserede værksteder om at opfylde? De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive distributionssystemer for reparation og vedligeholdelse, eftersom deres netværks markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer vil være højere end 30 %. I et sådant system kan en leverandør frit definere de kvalitetskriterier, som kandidaterne skal opfylde for at blive medlemmer af hans reparationsnetværk. Mens det er klart, at mange kvalitetskriterier indirekte vil begrænse antallet af kandidater, der kan opfylde dem, må ægte kvalitetskriterier ikke direkte begrænse antallet af autoriserede værksteder og må ikke gå ud over, hvad der kræves som følge af arten af det reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der er genstand for kontrakten mellem leverandøren og værkstedet. Leverandører kan med rette kræve af autoriserede værksteder, at de er i stand til at foretage reparationer og vedligeholdelse af en på forhånd defineret kvalitet og inden for fastlagte tidsgrænser. Hvis leverandørerne imidlertid skulle fastsætte krav, som ikke ville gøre det muligt for en forhandler at bevare en vis fleksibilitet med hensyn til, hvordan et defineret resultat skal opnås, ville dette komme til at svare til et kvantitativt udvælgelseskriterium, som ikke kan omfattes af gruppefritagelsen, især hvis dette uden grund øgede omkostningerne ved at levere en ydelse Se begrundelse 13 i forordning 1400/2002. Dvs. foretage passivt salg. 7

8 Følgende eksempler, der er taget fra eksisterende distributionsaftaler, illustrerer dette princip: F En fabrikant kan med rette specificere, at autoriserede værksteder skal være i stand til at foretage en lang række reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hertil har værkstedet måske brug for at have adgang til specialværktøj og -udstyr, som det kun har brug for lejlighedsvis. Mens der ikke kan rettes indvendinger mod en forpligtelse til at have adgang til sådant sjældent benyttet udstyr, ville et krav om, at værkstedet skal eje sådant udstyr, og at det skal være til stede på værkstedet, ikke være et ægte kvalitetskriterium, eftersom det ikke kan kræves som følge af arten af det pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. I stedet bør leverandøren f.eks. give autoriserede værksteder tilladelse til at leje sådant værktøj. F Et krav om at købe eller benytte mærkespecifikt diagnostisk udstyr, hvis der findes tilsvarende ikke-specifikt udstyr, vil heller ikke være et ægte kvalitativt kriterium og vil derfor ikke være omfattet af forordningen. Desuden ville et sådant krav formodes at være en indirekte begrænsning af multibranding med hensyn til reparations- og vedligeholdelsesarbejde, eftersom et værksted i så fald skulle være i besiddelse af specifikt diagnostisk udstyr for hvert mærke, hvilket ville mindske stordriftsfordelene for et værksted, der reparerer og vedligeholder flere forskellige mærker. F Et krav om, at hvert autoriseret værksted skal have et bilvaskeanlæg, ville heller ikke være et ægte kvalitetskriterium. Mens en bilfabrikant kan have en legitim interesse i, at værkstedet kan tilbyde sine kunder bilvask, hvis de ønsker det, bør det være op til værkstedet at afgøre, hvordan dette skal gøres, og det kan f.eks. bringe køretøjet hen til den nærmeste tankstation med vaskeanlæg. F En leverandør har en legitim interesse i at sikre, at enhver form for elektronisk udstyr, som et værksted benytter til at kommunikere med leverandøren, udfører denne funktion effektivt og sikkert, og at det er kompatibelt med leverandørens egne it-systemer. Et krav om at benytte en stramt specificeret løsning for sådan kommunikation ville ikke være et ægte kvalitetskriterium, hvis forhandleren kunne opnå samme mål med andre billigere eller mere fleksible midler. Hvis et værksted behøver visse tekniske oplysninger for at kunne forbinde sit it-system med leverandørens, bør disse oplysninger stilles til rådighed. F Et krav om at stille midlertidige erstatningskøretøjer til rådighed for kunder, hvis egne køretøjer er til reparation eller serviceeftersyn, ville være et gyldigt kvalitetskriterium. Mens en forpligtelse til at tilbyde en sådan service normalt er legitim, ville et krav om reelt at eje erstatningsbiler imidlertid ikke være et ægte kvalitetskriterium, eftersom dette ikke ville kunne kræves på grund af arten af det pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Leverandøren bør f.eks. give værkstederne mulighed for at opfylde deres kunders behov for en erstatningsbil ved at skaffe dem en udlejningsbil. Parterne skal være frit stillede med hensyn til at forelægge stridigheder om vurderingen af sådanne krav for en uvildig ekspert eller lade dem afgøre ved voldgift Artikel 3, stk. 6, i forordning 1400/

9 13. Kan en leverandør kræve, at ansøgere, som søger godkendelse som autoriseret værksted, skal opfylde kriterier ud over dem, der kræves af eksisterende medlemmer af reparationsnetværket? Generelt nej. De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive distributionssystemer til reparationer og vedligeholdelse, eftersom deres netværks markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af køretøjer af deres mærker vil være højere end 30 %. Hvis man krævede, at ansøgere skulle opfylde ekstra kriterier ud over dem, der kræves af de eksisterende medlemmer af distributionssystemet, ville det ikke være kompatibelt med arten af et kvalitativt system og ville ikke være omfattet af forordningen. 14. Skal en leverandør fastsætte identiske kriterier for alle medlemmer af det autoriserede netværk? Ikke nødvendigvis. En leverandør skal fastsætte identiske kvalitetskriterier og anvende dem på samme måde over for alle værksteder i ens situationer (princippet om ikke-forskelsbehandling). Imidlertid kan en leverandør f.eks. kræve af værksteder i velstående byområder at opfylde andre standarder end dem, der gælder i landområder, eller han kan kræve, at store værksteder overholder andre kriterier end små værksteder. 15. Kan en leverandør nægte at indrømme autorisation til et værksted, som kun udfører pladearbejde (pladeværksted) og ikke udfører andre former for reparationsarbejde, som f.eks. på mekanikerværksteder? Svaret afhænger af, om leverandøren opererer med et kvantitativt eller udelukkende kvalitativt selektivt system for udpegelse af autoriserede værksteder. (En leverandør, der anvender et kvantitativt system, kan kun nyde godt af forordningen, hvis hans markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af det pågældende mærke ligger under 30 %). Et krav med hensyn til, hvor mange serviceydelser en virksomhed skal tilbyde, betragtes generelt som et gyldigt kvalitetskriterium og kan derfor tillades inden for et rent kvalitativt udvælgelsessystem. Derfor kan en leverandør med et kvalitativt selektivt system generelt nægte at autorisere rene pladeværksteder. Et karakteristisk træk ved et rent kvalitativt system er imidlertid, at leverandører ikke må forskelsbehandle medlemmerne i dette system. Hvis en leverandør allerede har rene pladeværksteder i sit autoriserede netværk, kan han ikke nægte at udpege yderligere pladeværksteder, medmindre disse ikke opfylder kvalitetskriterierne for disse værksteder. På den anden side kan en leverandør, der opererer med et kvantitativt system, altid nægte at udpege et givet pladeværksted, selv om han allerede har udpeget andre pladeværksteder, og selv om den nye ansøger opfylder kvalitetskriterierne. Det samme princip gælder for ansøgere, der søger at blive autoriserede værksteder, og som ønsker at tilbyde andre begrænsede serviceydelser inden for netværket, såsom 9

10 værksteder, der tilbyder kvikservice og koncentrerer sig om at udskifte, udstødningsrør, dæk, bremser og støddæmpere. 16. Kan en leverandør nægte at autorisere forhandlere af reservedele, som ikke også reparerer køretøjer? Normalt ikke. I langt de fleste tilfælde vil leverandørerne ligge over markedsgrænsen på 30 % for visse kategorier af reservedele og vil derfor for at være omfattet af forordningen anvende kvalitativ udvælgelse til at udvælge autoriserede reservedelsværksteder. Der opstår derfor det spørgsmål, om en forpligtelse til at reparere køretøjer inden for fabrikantens netværk er et gyldigt kvalitetskrav for en forhandler af reservedele. For at afgøre dette må man undersøge, om dette krav (om også at være autoriseret til at reparere køretøjer) er objektivt og nødvendigt som følge af arten af produktet (reservedele). Der er ikke nogen særlige træk ved reservedele, der gør, at de udelukkende skal sælges af virksomheder, der er autoriseret til at reparere køretøjer af det pågældende mærke, og en sådan forpligtelse er derfor det samme som et krav, der ikke kan fritages i henhold til forordningen inden for rammerne af et kvalitativt selektivt distributionssystem. VÆRKSTEDER TIL REPARATION AF FLERE BILMÆRKER (MULTIBRAND) 17. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge et værksted, der ønsker at opnå status som autoriseret værksted for flere forskellige konkurrerende fabrikanter? De principper, der er forklaret i svaret på spørgsmål 5 om flermærkeforhandlere (multibrand dealers), gælder også for værksteder, der reparerer flere bilmærker. Generelle spørgsmål 18. Skal en leverandør anvende separate kontrakter for salg af motorkøretøjer og for reparation og vedligeholdelse? Nej. Leverandøren kan vælge at anvende separate kontrakter for hver aktivitet, men kan også vælge at anvende en enhedskontrakt for forhandlere, der også er autoriserede værksteder. Uanset om der imidlertid findes en eller flere kontrakter, skal en virksomhed, der er beskæftiget med både salg og reparation og vedligeholdelse, kunne opsige 19 de kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med en af disse aktiviteter uden at skulle indgå en ny aftale med sin leverandør om den anden aktivitet. Hvis f.eks. en forhandler, der har en aftale, der både dækker salg og reparation, ønsker at trække sig ud af salget af nye biler, samtidig med at han bevarer sin autorisation som værksted, bør han kunne gøre dette på grundlag af den eksisterende aftale. 19 Om end han vil skulle overholde en eventuel opsigelsesfrist i henhold til kontrakten. 10

11 19. I hvilket omfang må en leverandør få adgang til en forhandlers eller et værksteds virksomhedsdata, når forhandleren eller værkstedet også er autoriseret til at sælge eller reparere konkurrerende fabrikanters mærker? En leverandør kan have en legitim interesse i at sikre, at en forhandlers eller et værksteds virksomhed hviler på et finansielt sundt grundlag, og han kan derfor kræve indsigt i forhandlerens eller det autoriserede værksteds almindelige regnskaber. Leverandøren kan imidlertid ikke kræve adgang til specifikke data, der vedrører salg af eller service på andre bilmærker, eftersom andre leverandører kan have indvendinger mod, at deres køretøjer sælges eller serviceres af en forhandler eller et værksted, som er underkastet en sådan granskning. Desuden kunne udveksling af kommercielt følsomme oplysninger om salg og reparation meget vel give anledning til andre konkurrenceproblemer. Skulle det ske, at en leverandør føler, at det er nødvendigt at gennemgå en flermærkeforhandlers eller et autoriseret værksteds regnskaber m.v., bør han betale en uvildig person, såsom en revisor, for at foretage en sådan gennemgang, idet en sådan person vil respektere den fortrolige karakter af følsomme oplysninger. 20. Hvis en forhandler eller et værksted, der sælger eller reparerer et givet mærke, ønsker at sælge sin forhandling eller sit værksted til en anden forhandler eller værksted inden for samme mærke, skal han så først fremsætte sit tilbud over for leverandøren? Skal han underrette leverandøren i god tid om det påtænkte salg? Forordningen giver enhver forhandler, der ønsker at sælge sin forhandling, ret til at sælge den til en anden forhandler efter eget valg inden for fabrikantens netværk. Det samme gælder for værksteder, som frit skal kunne sælge til ethvert andet værksted inden for samme mærkenetværk. Forordningen dækker derfor ikke nogen forpligtelse, der pålægger en forhandler eller et værksted at tilbyde at sælge sin virksomhed til leverandøren, før vedkommende tilbyder den til andre forhandlere eller værksteder (fortrinsret). Forhandleren eller værkstedet kan være forpligtet til at informere leverandøren om det forestående salg af forhandlervirksomheden eller værkstedet, men dette må ikke forsinke overdragelsen. En frist på fire uger, før overdragelsen bliver effektiv, vil derfor være acceptabel. 11

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked AUTIG er talerør for en klart afgrænset del af autobranchens virksomheder med fælles interesse i markedets udvikling. Foreningen er derfor ikke begrænset

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere