Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure."

Transkript

1 Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er blevet stillet hyppigt eller formodes at være af større interesse, gengives de nedenfor med svar. Det er tanken, at disse spørgsmål og svar skal være et supplement til den forklarende brochure til forordningen 2, og ikke erstatte den. Spørgsmål om salg af nye motorkøretøjer FORBRUGERE, DER KØBER EN BIL I UDLANDET 1. Skal en forbruger, der har købt sin bil i en anden medlemsstat, vente, før vedkommende kan få foretaget reparationer i henhold til garantien i sit eget land eller andre steder i EU? Nej. I henhold til forordningen skal fabrikanternes garantier i en medlemsstat være gyldige på samme betingelser i alle andre medlemsstater. Fabrikanterne kan føre dette krav ud i livet efter eget skøn på forskellige måder og kan f.eks. operere med en enkelt europæisk garantidatabase eller en særskilt database i hver medlemsstat. Hvis fabrikanten vælger at operere med separate nationale databaser, skal forbrugeren med en garantibog, der er udfyldt af en forhandler i en anden medlemsstat, ikke vente på, at denne garanti opfyldes i hans eget land. En forhandler eller et autoriseret værksted, hvortil forbrugeren bringer sin bil, må heller ikke kræve en afgift eller forlange yderligere dokumentation, før garantien registreres i den nationale garantidatabase. Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. 2. Hvis en forbruger køber sin bil gennem en formidler (salgsagent), hvornår træder garantien da i kraft, og hvornår udløber den? I selektive eller eksklusive forhandlersystemer, såsom dem, der almindeligvis anvendes i bilindustrien, træder garantien normalt i kraft fra den dato, køretøjet forlader det autoriserede netværk. Hvis forbrugeren benytter en formidler (salgsagent) til at købe en bil på sine vegne, vil garantien derfor normalt træde i kraft, når den autoriserede forhandler leverer køretøjet til formidleren. Dette kan betyde, at når forbrugeren får leveret sit køretøj, er en del af garantien allerede udløbet Som udløb den 30. september Offentliggjort af GD Konkurrence og tilgængelig på internettet på Nogle salgsagenter kan beslutte at yde en ekstragaranti, så forbrugeren nyder godt af den fulde garantiperiode, som fabrikanten tilbyder.

2 Forordningen foreskriver imidlertid ikke, hvornår en fabrikants garantiperiode udløber. Leverandørerne kan frit vælge at føre en mere favorabel garantipolitik, hvorefter f.eks. en toårig garanti på et importeret køretøj ikke udløber, før der er gået fulde 24 måneder, efter at oplysningerne om bilen er registreret i det officielle netværks garantidatabase i den medlemsstat, hvortil køretøjet blev importeret. 3. Under hvilke omstændigheder kan leverandøren 4 kræve, at en forhandler skal anmode om yderligere dokumentation, før han sælger et køretøj til en forbruger eller en person, der udgiver sig for at være en formidler, der handler på en forbrugers vegne? Den generelle regel, sådan som det tydeliggøres i den forklarende brochure 5, er, at leverandørerne ikke må kræve af forhandlerne, at de anmoder om mere end en underskrevet bemyndigelse fra den enkelte forbruger. Hvis en leverandør desuden normalt kræver af en forhandler, at han anmoder sine lokale kunder om at forelægge en kopi af pas eller identitetskort, når de køber et køretøj, så kan han gøre det samme over for kunder fra andre dele af EU. Det samme gælder for formidlere, som kan anmodes om at forevise lignende dokumentation som bevis på deres kunders identitet. Leverandøren kan også kræve af forhandleren, at han træffer yderligere forholdsregler i særlige enkeltsager, hvor han har god grund til at nære mistanke om, at forbrugeren eller den virksomhed, der optræder som formidler, agter at videresælge køretøjet med henblik på fortjeneste, mens det er nyt. 4. Kan leverandøren kræve af en forhandler, at han får en formidler til at underskrive en forpligtelse om, at han ikke agter at sælge et nyt køretøj med henblik på fortjeneste? Hvis leverandøren har god grund til at nære mistanke om, at en given formidler har benyttet sig af falske bemyndigelser til at erhverve sig køretøjer med henblik på videresalg, kan han kræve af forhandleren, at han får formidleren til at underskrive en forpligtelse om, at vedkommende ikke har til hensigt at videresælge køretøjet. Det er imidlertid klart, at hvis formidleren har dokumenteret sin kundes identitet, f.eks. i form af kopi af pas eller identitetskort, skulle dette i sig selv være tilstrækkeligt bevis på, at bemyndigelsen er gyldig, og at formidleren reelt handler på forbrugerens vegne. I sådanne tilfælde, hvor der ikke er klare beviser på forsøg på vildledning, ville det være en unødvendig restriktion 6, hvis leverandøren skulle anmode forhandleren om at få formidleren til at underskrive en forpligtelse. Det er også klart, at hvis en virksomhed optræder som en uafhængig videresælger i nogle tilfælde og som formidler i andre, og hvis der ikke er tegn på vildledning, gør Udtrykket leverandør omfatter bilfabrikanter, importører af det pågældende bilmærke og engrosdistributionsvirksomheder. Se afsnit 5.2 i den forklarende brochure. Se artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning 1400/2002, og især betragtning 14. 2

3 dette det ikke berettiget at kræve af den pågældende virksomhed, at den forelægger dokumentation ud over den underskrevne bemyndigelse. Hvis forhandleren desuden med jævne mellemrum har handlet med en given virksomhed, uden at der har været noget tegn på, at virksomheden har videresolgt køretøjer, som den efter eget udsagn har købt som formidler, kan leverandøren ikke anmode forhandleren om systematisk at få formidleren til at underskrive forpligtelser 7. Hvis leverandøren gør dette, ville det kunne betragtes som en indirekte restriktion ved salg til forbrugere og en alvorlig konkurrencebegrænsning. Se også svar på spørgsmål 29 i den forklarende brochure, som drejer sig om et krav om, at en forbruger underskriver en forpligtelse til ikke at videresælge køretøjet. MULTIBRANDING (FLERMÆRKESALG) 5. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge en forhandler, der ønsker at sælge mærker fra konkurrerende fabrikanter? Hvis en leverandørs forhandlingsnetværk er fritaget i henhold til forordningen, skal forhandlerne have en reel og uindskrænket mulighed for at sælge konkurrerende fabrikanters bilmærker. Den nye forordning søger imidlertid ikke at give en detaljeret definition af, hvad en leverandør kan kræve af en forhandler af flere mærker, som sælger et eller flere af leverandørens mærker. For det første ville dette have været upraktisk på grund af de mange elementer, der indgår. For det andet, og dette er det vigtigste, ville man med en sådan fremgangsmåde ikke have taget hensyn til de forskellige forhandlerkarakteristika, især med hensyn til beliggenhed og størrelse. Hvad der kan være et acceptabelt krav for en forhandler, der ønsker at sælge flere mærker, kunne være en ikke-fritagen konkurrenceklausul i forhold til en anden. Selv om leverandøren kan kræve visse faciliteter, såsom parkeringspladser, kundetoiletter, siddepladser og kaffemaskiner, bør disse aldrig være reserveret et bestemt mærke. Det kan være nødvendigt at slække på eller helt dispensere fra visse krav, hvis de gør salg af flere mærker vanskeligt ud fra praktiske eller omkostningsbestemte overvejelser, under hensyntagen til de særlige karakteristika ved forhandlerens forretning. Der skal kunne dispenseres fra et krav om, at der skal være en særlig modtagelse for hvert enkelt mærke, hvis f.eks. pladsmangel eller andre praktiske overvejelser gør det unødigt vanskeligt at indrette en modtagelse for hvert mærke. Der bør måske også slækkes på krav med hensyn til, hvor stort udstillingslokalet skal være for det enkelte mærke, eller hvor mange biler af det pågældende mærke der skal være udstillet i dette lokale. Leverandørerne vil evt. også skulle tilpasse såkaldte krav om selvstændig selskabsidentitet for at sikre, at disse krav ikke udgør en hindring for en forhandler, 7 Hvis en leverandør kræver af en forhandler, at han anmoder endelige forbrugere om at underskrive forpligtelser til ikke at videresælge et køretøj, kan han dog stille samme krav til formidlerne. 3

4 som ønsker at tage konkurrerende fabrikanters bilmærker med i sit salgssortiment. Hvad dette indebærer i den konkrete situation, vil afhænge af de særlige karakteristika ved den pågældende forhandlers forretning. Der vil f.eks. klart være forhold, hvor det vil være vanskeligt for en forhandler med et begrænset udstillingslokale at udvide sortimentet, medmindre der slækkes på mange af kravene 8. Hvis leverandøren tilbyder finansiering til en forhandler, der ønsker at tage et ekstra mærke med i sortimentet for at imødekomme denne leverandørs egne krav til selskabsidentitet, må dette ikke føre til, at det bliver vanskeligt for forhandleren at sælge dette ekstra mærke. Forhandleraftaler bør indeholde klare bestemmelser om flermærkesalg, og det skal gøres klart, at krav, der udgør en hindring for flermærkesalg, vil blive tilpasset eller fraveget, hvis en forhandler ønsker at udvide sit sortiment med mærker fra konkurrerende leverandører. Parterne skal frit kunne forelægge enhver uenighed om dispensation fra et givet krav eller tilpasning heraf for en uvildig sagkyndig eller lade sagen afgøre ved voldgift. 6. Kan en leverandør, der leverer to eller flere bilmærker, kræve, at forhandleren udstiller disse mærker i adskilte udstillingslokaler? Formålet med forordningen, hvad flermærkesalg angår, er at øge konkurrencen mellem forskellige leverandørers mærker 9. Selvfølgelig bør fabrikanter generelt frit kunne vælge, hvordan deres egne mærker relaterer til hinanden, og forordningen tillader dem derfor at opstille som betingelse, at deres egne mærker ikke må sælges i det samme udstillingslokale. Hvis bilfabrik A fremstiller mærkerne A1 og A2, kan den opstille som betingelse, at disse skal sælges i adskilte udstillingslokaler. Den kan imidlertid ikke opstille som betingelse, at hverken A1 eller A2 må sælges i det samme udstillingslokale som andre leverandørers mærker. Med hensyn til de praktiske forpligtelser, der kan pålægges en forhandler af flere mærker, henvises der til spørgsmål Kan det kræves af en forhandler i et selektivt distributionssystem, at han køber 30 % af sine motorkøretøjer direkte fra fabrikken eller fra den nationale importør? Mens en forhandler i et selektivt distributionssystem kan forpligtes til at sikre, at 30 % 10 af hans samlede salg af motorkøretøjer er af en bestemt bilfabriks mærker, skal F.eks. skal der kunne dispenseres fra kravet om kundeindgang præget af et enkelt mærke. Der skal også kunne slækkes på krav med hensyn til antallet og placeringen af skilte uden for udstillingslokalet eller med hensyn til mærkespecifikke udstillingsområder. For at være omfattet af forordningen må en forpligtelse til at sælge en bestemt fabrikants mærker ikke vedrøre mere end 30 % af alle de køretøjer, der købes og sælges af forhandleren se artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning 1400/2002. Disse bestemmelser gælder også for eksklusive forhandleraftaler. Ifølge artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning 1400/2002 skal denne procentdel baseres på køberens samlede køb af kontraktmæssige varer, tilsvarende varer og varer, der på det relevante marked er substituerbare hermed. Hvis forhandleren f.eks. sælger både lette erhvervskøretøjer og lastvogne, 4

5 han være frit stillet med hensyn til at indkøbe disse køretøjer fra andre autoriserede forhandlere eller nationale importører (krydsleverancer). Enhver forpligtelse for en sådan forhandler til at købe 30 % af samtlige motorkøretøjer fra en given bilfabrik eller national importør, vil derfor ikke være omfatter af forordningen 11. Hvis leverandør A pålagde forhandler X en forpligtelse, der gik ud på, at 30 % af de køretøjer, som X købte, skulle være A s mærker, ville X være frit stillet med hensyn til at købe disse køretøjer fra andre forhandlere, grossister eller importører af leverandør A s mærker, og han ville også frit kunne købe op til 70 % af sit samlede antal køretøjer fra leverandører af andre mærker. Hvis alle leverandører pålagde den samme 30 %-købsforpligtelse, ville X frit kunne føre et sortiment af mærker fra maksimalt tre leverandører. X kunne derfor f.eks. sælge mærkerne A og A2 12 fra leverandør A, plus B1 fra leverandør B og C1 fra leverandør C. Det er også muligt, at små leverandører eller nye leverandører på markedet ikke ville pålægge 30 %- forpligtelsen, og at X som følge heraf kunne føre mere end tre leverandørers mærker. Se også afsnit i den forklarende brochure. SALGSMÅL/BONUS 8. Hvis en leverandør yder bonus til en forhandler for salg af biler, der er købt direkte hos leverandøren, skal han så også yde bonus for salg af køretøjer af samme mærke, der er købt hos andre medlemmer af det autoriserede netværk (f.eks. krydsleverede køretøjer)? Leverandørerne skal sikre sig, at manglende udbetaling af bonus ikke bliver til en indirekte begrænsning af krydsleverancer af køretøjer mellem autoriserede forhandlere. Bonusser, der kan udbetales til en forhandler for salg til endelige forbrugere, bør derfor også kunne udbetales i forbindelse med salg til andre forhandlere, der er autoriseret til at sælge køretøjer af det pågældende mærke 13. Hvis forhandler X imidlertid har modtaget bonus i forbindelse med salg til forhandler Y, vil der ikke efterfølgende opstå en restriktion på krydsleverancer, hvis forhandler Y ikke modtager en (anden) bonus for efterfølgende videresalg af samme køretøj til en endelig forbruger. skal 30 %-grænsen beregnes for hver enkelt at disse køretøjskategorier, eftersom de tilhører forskellige produktmarkeder Det ville være en begrænsning af krydsleverancer, som er en særdeles alvorlig konkurrencebegrænsning i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning 1400/ %-købsforpligtelsen gælder for produkterne fra hver enkelt leverandør. Hvis en forhandler sælger mærkerne A1 og A2 fra leverandør A, så gælder 30 %-salgsforpligtelsen for det samlede indkøbe af køretøjer af begge mærker. I et eksklusivt distributionssystem skal sådanne bonusser også kunne udbetales i forbindelse med salg til uafhængige videreforhandlere. 5

6 9. Kan en leverandør bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis en forhandler ikke kan opfylde et aftalt mål for salg i sit lokalområde? I henhold til forordning 1400/2002 kan leverandørerne frit aftale salgsmål med forhandlerne. Disse salgsmål skal være generelle eller kan være fastsat med reference til et lokalområde. Forordningen forhindrer ikke en leverandør i at bringe en kontrakt med en forhandler til ophør, hvis denne ikke har gjort sit yderste for at nå et aftalt salgsmål. Imidlertid må en leverandør ikke bringe forhandlerkontrakten til ophør, hvis forhandlerens manglende evne til at opfylde salgsmålet skyldes manglende muligheder for at skaffe sig et tilstrækkeligt antal køretøjer til at imødekomme efterspørgslen, herunder efterspørgslen fra kunder uden for lokalområdet 14. Forhandlere skal have ret til at forelægge sagen for voldgift, hvis der er stridigheder om fastsættelse eller opnåelse af salgsmål, herunder lokale salgsmål. Se også svar på spørgsmål 43 i den forklarende brochure. SALGSAGENTER 10. Kan en leverandør forhindre en forhandler i at udpege salgsagenter 15 til at sælge motorkøretøjer på forhandlerens vegne? Ja, en leverandør kan bestemme, om en forhandler må udpege salgsagenter og kan fastsætte kriterierne for, hvordan disse agenter gennemfører deres salgsaktiviteter. BLANDING AF DISTRIBUTIONSSYSTEMER 11. Kan en leverandør anvende eksklusiv distribution og selektiv distribution i forskellige områder i den samme medlemsstat? Forordning 1400/2002 forpligter ikke en bilfabrikant til at anvende samme distributionssystem inden for hele en medlemsstats område. I teorien kunne en bilfabrikant eller en importør i en medlemsstat have et eksklusivt distributionssystem i region X1 og et selektivt system i region X2. Imidlertid ville en sådan leverandør ikke kunne begrænse strømmen af køretøjer fra et område til et andet, især eftersom forordningen ikke tillader leverandørerne at forbyde forhandlere med Hvis en forhandler f.eks. skal opfylde et lokalt salgsmål på 200 køretøjer, men kun sælger 180 i lokalområdet og yderligere 40 til kunder andre steder fra, men hans leverandør efterfølgende er ude af stand til at levere alle de 240 køretøjer, som han har brug for til at opfylde både sit lokale salgsmål og salget uden for lokalområdet, kan denne leverandør ikke bringe forhandlerens kontrakt til ophør, eftersom dette ville svare til en indirekte salgsrestriktion, som ikke er accepteret i forordningens artikel 4, stk. 1, litra d) og e). En salgsagent er ikke det samme som en indkøbsagent eller en formidler. Mens en formidler køber motorkøretøjer på individuelle forbrugeres vegne, handler en salgsagent på en eller flere forhandleres vegne. 6

7 eksklusivområder at sælge til uafhængige videreforhandlere (dvs. virksomheder, der ikke er medlemmer af fabrikantens netværk). I eksemplet ovenfor ville fabrikanten eller importøren således ikke kunne forhindre (eksklusiv)forhandlere i region X1 i at sælge køretøjer direkte til forbrugere i region X2 eller til uafhængige videreforhandlere. Disse videreforhandlere ville så selvfølgelig frit kunne videresælge køretøjer i region X2 og for den sags skyld i alle andre områder i EU. Desuden kunne det ikke forbydes (selektive) forhandlere i region X2 at sælge til uafhængige videreforhandlere i region X1 16 eller for den sags skyld til eventuelle forbrugere i region X1, som måtte rette henvendelse til dem 17. Spørgsmål om service og reparationer OPFYLDELSE AF GARANTIFORPLIGTELSE Se spørgsmål 1 og 2 ovenfor. KVALITETSSTANDARDER 12. Hvilke standarder kan en leverandør bede autoriserede værksteder om at opfylde? De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive distributionssystemer for reparation og vedligeholdelse, eftersom deres netværks markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer vil være højere end 30 %. I et sådant system kan en leverandør frit definere de kvalitetskriterier, som kandidaterne skal opfylde for at blive medlemmer af hans reparationsnetværk. Mens det er klart, at mange kvalitetskriterier indirekte vil begrænse antallet af kandidater, der kan opfylde dem, må ægte kvalitetskriterier ikke direkte begrænse antallet af autoriserede værksteder og må ikke gå ud over, hvad der kræves som følge af arten af det reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der er genstand for kontrakten mellem leverandøren og værkstedet. Leverandører kan med rette kræve af autoriserede værksteder, at de er i stand til at foretage reparationer og vedligeholdelse af en på forhånd defineret kvalitet og inden for fastlagte tidsgrænser. Hvis leverandørerne imidlertid skulle fastsætte krav, som ikke ville gøre det muligt for en forhandler at bevare en vis fleksibilitet med hensyn til, hvordan et defineret resultat skal opnås, ville dette komme til at svare til et kvantitativt udvælgelseskriterium, som ikke kan omfattes af gruppefritagelsen, især hvis dette uden grund øgede omkostningerne ved at levere en ydelse Se begrundelse 13 i forordning 1400/2002. Dvs. foretage passivt salg. 7

8 Følgende eksempler, der er taget fra eksisterende distributionsaftaler, illustrerer dette princip: F En fabrikant kan med rette specificere, at autoriserede værksteder skal være i stand til at foretage en lang række reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Hertil har værkstedet måske brug for at have adgang til specialværktøj og -udstyr, som det kun har brug for lejlighedsvis. Mens der ikke kan rettes indvendinger mod en forpligtelse til at have adgang til sådant sjældent benyttet udstyr, ville et krav om, at værkstedet skal eje sådant udstyr, og at det skal være til stede på værkstedet, ikke være et ægte kvalitetskriterium, eftersom det ikke kan kræves som følge af arten af det pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. I stedet bør leverandøren f.eks. give autoriserede værksteder tilladelse til at leje sådant værktøj. F Et krav om at købe eller benytte mærkespecifikt diagnostisk udstyr, hvis der findes tilsvarende ikke-specifikt udstyr, vil heller ikke være et ægte kvalitativt kriterium og vil derfor ikke være omfattet af forordningen. Desuden ville et sådant krav formodes at være en indirekte begrænsning af multibranding med hensyn til reparations- og vedligeholdelsesarbejde, eftersom et værksted i så fald skulle være i besiddelse af specifikt diagnostisk udstyr for hvert mærke, hvilket ville mindske stordriftsfordelene for et værksted, der reparerer og vedligeholder flere forskellige mærker. F Et krav om, at hvert autoriseret værksted skal have et bilvaskeanlæg, ville heller ikke være et ægte kvalitetskriterium. Mens en bilfabrikant kan have en legitim interesse i, at værkstedet kan tilbyde sine kunder bilvask, hvis de ønsker det, bør det være op til værkstedet at afgøre, hvordan dette skal gøres, og det kan f.eks. bringe køretøjet hen til den nærmeste tankstation med vaskeanlæg. F En leverandør har en legitim interesse i at sikre, at enhver form for elektronisk udstyr, som et værksted benytter til at kommunikere med leverandøren, udfører denne funktion effektivt og sikkert, og at det er kompatibelt med leverandørens egne it-systemer. Et krav om at benytte en stramt specificeret løsning for sådan kommunikation ville ikke være et ægte kvalitetskriterium, hvis forhandleren kunne opnå samme mål med andre billigere eller mere fleksible midler. Hvis et værksted behøver visse tekniske oplysninger for at kunne forbinde sit it-system med leverandørens, bør disse oplysninger stilles til rådighed. F Et krav om at stille midlertidige erstatningskøretøjer til rådighed for kunder, hvis egne køretøjer er til reparation eller serviceeftersyn, ville være et gyldigt kvalitetskriterium. Mens en forpligtelse til at tilbyde en sådan service normalt er legitim, ville et krav om reelt at eje erstatningsbiler imidlertid ikke være et ægte kvalitetskriterium, eftersom dette ikke ville kunne kræves på grund af arten af det pågældende reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Leverandøren bør f.eks. give værkstederne mulighed for at opfylde deres kunders behov for en erstatningsbil ved at skaffe dem en udlejningsbil. Parterne skal være frit stillede med hensyn til at forelægge stridigheder om vurderingen af sådanne krav for en uvildig ekspert eller lade dem afgøre ved voldgift Artikel 3, stk. 6, i forordning 1400/

9 13. Kan en leverandør kræve, at ansøgere, som søger godkendelse som autoriseret værksted, skal opfylde kriterier ud over dem, der kræves af eksisterende medlemmer af reparationsnetværket? Generelt nej. De fleste leverandører vil etablere kvalitative, selektive distributionssystemer til reparationer og vedligeholdelse, eftersom deres netværks markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af køretøjer af deres mærker vil være højere end 30 %. Hvis man krævede, at ansøgere skulle opfylde ekstra kriterier ud over dem, der kræves af de eksisterende medlemmer af distributionssystemet, ville det ikke være kompatibelt med arten af et kvalitativt system og ville ikke være omfattet af forordningen. 14. Skal en leverandør fastsætte identiske kriterier for alle medlemmer af det autoriserede netværk? Ikke nødvendigvis. En leverandør skal fastsætte identiske kvalitetskriterier og anvende dem på samme måde over for alle værksteder i ens situationer (princippet om ikke-forskelsbehandling). Imidlertid kan en leverandør f.eks. kræve af værksteder i velstående byområder at opfylde andre standarder end dem, der gælder i landområder, eller han kan kræve, at store værksteder overholder andre kriterier end små værksteder. 15. Kan en leverandør nægte at indrømme autorisation til et værksted, som kun udfører pladearbejde (pladeværksted) og ikke udfører andre former for reparationsarbejde, som f.eks. på mekanikerværksteder? Svaret afhænger af, om leverandøren opererer med et kvantitativt eller udelukkende kvalitativt selektivt system for udpegelse af autoriserede værksteder. (En leverandør, der anvender et kvantitativt system, kan kun nyde godt af forordningen, hvis hans markedsandel med hensyn til reparation og vedligeholdelse af det pågældende mærke ligger under 30 %). Et krav med hensyn til, hvor mange serviceydelser en virksomhed skal tilbyde, betragtes generelt som et gyldigt kvalitetskriterium og kan derfor tillades inden for et rent kvalitativt udvælgelsessystem. Derfor kan en leverandør med et kvalitativt selektivt system generelt nægte at autorisere rene pladeværksteder. Et karakteristisk træk ved et rent kvalitativt system er imidlertid, at leverandører ikke må forskelsbehandle medlemmerne i dette system. Hvis en leverandør allerede har rene pladeværksteder i sit autoriserede netværk, kan han ikke nægte at udpege yderligere pladeværksteder, medmindre disse ikke opfylder kvalitetskriterierne for disse værksteder. På den anden side kan en leverandør, der opererer med et kvantitativt system, altid nægte at udpege et givet pladeværksted, selv om han allerede har udpeget andre pladeværksteder, og selv om den nye ansøger opfylder kvalitetskriterierne. Det samme princip gælder for ansøgere, der søger at blive autoriserede værksteder, og som ønsker at tilbyde andre begrænsede serviceydelser inden for netværket, såsom 9

10 værksteder, der tilbyder kvikservice og koncentrerer sig om at udskifte, udstødningsrør, dæk, bremser og støddæmpere. 16. Kan en leverandør nægte at autorisere forhandlere af reservedele, som ikke også reparerer køretøjer? Normalt ikke. I langt de fleste tilfælde vil leverandørerne ligge over markedsgrænsen på 30 % for visse kategorier af reservedele og vil derfor for at være omfattet af forordningen anvende kvalitativ udvælgelse til at udvælge autoriserede reservedelsværksteder. Der opstår derfor det spørgsmål, om en forpligtelse til at reparere køretøjer inden for fabrikantens netværk er et gyldigt kvalitetskrav for en forhandler af reservedele. For at afgøre dette må man undersøge, om dette krav (om også at være autoriseret til at reparere køretøjer) er objektivt og nødvendigt som følge af arten af produktet (reservedele). Der er ikke nogen særlige træk ved reservedele, der gør, at de udelukkende skal sælges af virksomheder, der er autoriseret til at reparere køretøjer af det pågældende mærke, og en sådan forpligtelse er derfor det samme som et krav, der ikke kan fritages i henhold til forordningen inden for rammerne af et kvalitativt selektivt distributionssystem. VÆRKSTEDER TIL REPARATION AF FLERE BILMÆRKER (MULTIBRAND) 17. Hvilke praktiske krav kan en leverandør pålægge et værksted, der ønsker at opnå status som autoriseret værksted for flere forskellige konkurrerende fabrikanter? De principper, der er forklaret i svaret på spørgsmål 5 om flermærkeforhandlere (multibrand dealers), gælder også for værksteder, der reparerer flere bilmærker. Generelle spørgsmål 18. Skal en leverandør anvende separate kontrakter for salg af motorkøretøjer og for reparation og vedligeholdelse? Nej. Leverandøren kan vælge at anvende separate kontrakter for hver aktivitet, men kan også vælge at anvende en enhedskontrakt for forhandlere, der også er autoriserede værksteder. Uanset om der imidlertid findes en eller flere kontrakter, skal en virksomhed, der er beskæftiget med både salg og reparation og vedligeholdelse, kunne opsige 19 de kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med en af disse aktiviteter uden at skulle indgå en ny aftale med sin leverandør om den anden aktivitet. Hvis f.eks. en forhandler, der har en aftale, der både dækker salg og reparation, ønsker at trække sig ud af salget af nye biler, samtidig med at han bevarer sin autorisation som værksted, bør han kunne gøre dette på grundlag af den eksisterende aftale. 19 Om end han vil skulle overholde en eventuel opsigelsesfrist i henhold til kontrakten. 10

11 19. I hvilket omfang må en leverandør få adgang til en forhandlers eller et værksteds virksomhedsdata, når forhandleren eller værkstedet også er autoriseret til at sælge eller reparere konkurrerende fabrikanters mærker? En leverandør kan have en legitim interesse i at sikre, at en forhandlers eller et værksteds virksomhed hviler på et finansielt sundt grundlag, og han kan derfor kræve indsigt i forhandlerens eller det autoriserede værksteds almindelige regnskaber. Leverandøren kan imidlertid ikke kræve adgang til specifikke data, der vedrører salg af eller service på andre bilmærker, eftersom andre leverandører kan have indvendinger mod, at deres køretøjer sælges eller serviceres af en forhandler eller et værksted, som er underkastet en sådan granskning. Desuden kunne udveksling af kommercielt følsomme oplysninger om salg og reparation meget vel give anledning til andre konkurrenceproblemer. Skulle det ske, at en leverandør føler, at det er nødvendigt at gennemgå en flermærkeforhandlers eller et autoriseret værksteds regnskaber m.v., bør han betale en uvildig person, såsom en revisor, for at foretage en sådan gennemgang, idet en sådan person vil respektere den fortrolige karakter af følsomme oplysninger. 20. Hvis en forhandler eller et værksted, der sælger eller reparerer et givet mærke, ønsker at sælge sin forhandling eller sit værksted til en anden forhandler eller værksted inden for samme mærke, skal han så først fremsætte sit tilbud over for leverandøren? Skal han underrette leverandøren i god tid om det påtænkte salg? Forordningen giver enhver forhandler, der ønsker at sælge sin forhandling, ret til at sælge den til en anden forhandler efter eget valg inden for fabrikantens netværk. Det samme gælder for værksteder, som frit skal kunne sælge til ethvert andet værksted inden for samme mærkenetværk. Forordningen dækker derfor ikke nogen forpligtelse, der pålægger en forhandler eller et værksted at tilbyde at sælge sin virksomhed til leverandøren, før vedkommende tilbyder den til andre forhandlere eller værksteder (fortrinsret). Forhandleren eller værkstedet kan være forpligtet til at informere leverandøren om det forestående salg af forhandlervirksomheden eller værkstedet, men dette må ikke forsinke overdragelsen. En frist på fire uger, før overdragelsen bliver effektiv, vil derfor være acceptabel. 11

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU Danmarks Automobilforhandler Forening 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Indledende bemærkninger 5 Nye regler og overgangsordning 5 Nye regler

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../.. DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr..../.. af [ ] om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen KOMMISSIONEN

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 203/30 1.8.2002 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Tage Winthers klage over Pradan Auto Import

Tage Winthers klage over Pradan Auto Import Tage Winthers klage over Pradan Auto Import Journal nr. 2:801-341/jec/industri Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé Indledning 1. T.W. Autodele v/tage Winther (TW) klagede i 1997 over, at importøren af Skoda-biler,

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU 0(02 Bruxelles, den 5. februar 2002.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU +YDGHUHQJUXSSHIULWDJHOVH" EF-traktaten indeholder en grundregel (artikel

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere