Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Titel Ulrich Lopdrup, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Abstrakt Transporten er den næststørste udleder af drivhusgasser i, og sektorens emissioner er stigende. Vejtransporten står for mere end 70 procent, og af denne står person- og varebiler for cirka 2/3 af emissionerne. I takt med at det blev klart at fællesskabets hidtidige strategi for nedbringelse af nye personbilers CO 2 udledning til 120 g CO 2 /km ikke ville blive opfyldt i 2012, har Kommissionen indført bindende krav til industrien først for personbiler og senest også for varebiler. Indsatsens påvirkning af udviklingen for nye personbiler er nu begyndt at tone frem, og målet for 2012 vil blive mødt. Målene for 2020 er i øjeblikket ved at blive endeligt fastlagt. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning Transportsektoren er fundmental for 's økonomi og for opretholdelse af samfundsstrukturerne. Men samtidig er transportsektoren ansvarlig for mere end 1/5 af drivhusgasudledningen. Vejtransporten hvoraf person- og varebiler udgør cirka 2/3 - spiller hovedrollen i dette og emissionerne er for denne del steget 23 procent fra 1990 til Sammenholdt med 's reduktionsforpligtigelser og køreplan frem mod 2050 er transportsektorens udledninger af CO 2 et problem, der kræver en omfattende indsats. Med hensyn til 2050 planen vil det således kræve en reduktion i transportens CO 2 med 68 procent i forhold til 2009 niveauet. Mulighederne for de politiske indsatser skal ses i sammenhæng med den betydning bilindustrien har i. Med 3,5 mio. jobs (samt 9,6 mio. jobs i relaterede erhverv) og en nettoeksport på mere end 57 mia. Euro, er bilindustrien en massiv aktør, hvis meninger vejer tungt. Bevarelse eller forbedring af konkurrenceevnen er derfor en vigtig parameter. Men et øget pres på udviklingen via regler og krav kan godt være med til at skabe green growth og skærpe konkurrenceevnen hos den europæiske bilindustri. Indsatsen skærpes I 1998/1999 underskrev Kommissionen en aftale med den europæiske (ACEA), japanske (JAMA)og koreanske (KAMA) bilindustrisorganisationer. Ifølge denne skulle nye personbilers CO 2 udledning reduceres til 140 g CO 2 /km i 2008/2009. Aftalen var en del af en strategi, hvor to yderligere elementer forbrugerinformation og økonomiske incitamenter - skulle betyde en yderligere reduktion svarende til 120 Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

2 g CO 2 /km i Men i 2007 meddelte Kommissionen at målene ikke ville blive nået, med mindre yderligere foranstaltninger blev sat i værk. Resultatet blev, at Kommissions i 2009 fik vedtaget en forordning om bindende krav til bilindustrien. Forordning EC 443/2009 indfører således et bindende krav til, at nye personbiler i gennemsnit ikke må udlede mere end 130 g CO 2 /km. Der er tale om en indfasning, hvor 65 procent af nyregistrerede personbiler i 2012, 75 procent i 2013 og 80 procent i 2014 skal opfylde kravet. Reglerne i forordningen er dog væsentligt mere komplekse end et enkelt krav på 130 g CO 2 /km i gennemsnit. Nedenfor er de mest væsentlige aspekter kort beskrevet. Specifikt emissionsmål - nyttefunktion Selve kravet udformes som et specifikt krav til hver bilfabrikant ud fra en limit value curve, hvor emissionsgrænsen sættes ud fra bilernes vægt sat i forhold forventet gennemsnitsvægt for alle biler. Grunden til denne justering af kravene skyldes et hensyn til bilernes nyttefunktion, idet en tungere bil kan have nogle andre vigtige egenskaber, der ikke opfyldes af en mindre. Det betyder, at tungere biler tillades en lidt højere emission end de 130 g/km, mens lettere biler skal have en mindre emission ud fra følgende formel: Specifikt CO 2 krav = ,0457 * (bilens køreklare vægt kg) Det vil det sige, at en personbil med en køreklar vægt på kg max må udlede 144 g CO 2 /km svarende til 16,6 km/l for en benzinbil og 18,3 km/l for en dieselbil. Vejer bilen kun kg må den tilsvarende maksimalt udlede 122,1 g CO 2 /km svarende til 19,6 km/l for en benzinbil og 21,7 km/l for en dieselbil. I forbindelse med inddragelse af bilernes forskellige nytte er også bilens foot print med i overvejelserne. Det skyldes blandt andet at man vil undgå uheldige incitamenter, og at det måske er et bedre udtryk for bilens nytte. Derfor indsamles disse data også med henblik på en fremtidig revision af reglerne. Pooling og derogation Bilfabrikanterne har ret til at lave en pool, hvor de slår sig sammen med henblik på at blive behandlet som én enhed. Derudover, er der mulighed for bilfabrikanter med en årlig produktion mindre end biler årligt at søge en dispensationsordning, hvor de selv forslår en reduktion, der skal godkendes af Kommissionen efter særlige kriterier. Fabrikanter der producerer mellem og biler kan også komme ind under nogle særlige regler, hvor reduktionskravet bliver 25 procent i forhold til gennemsnittet for bilfabrikantens salg i Superkreditter og E85 kreditter Forordningen giver et særligt incitament for fabrikanterne til at sætte særlige energieffektive biler på markedet. Personbiler der udleder mindre end 50 g CO 2 /km får således lov at tælle ekstra i sammenvejningen af den enkelte fabrikants specifikke gennemsnit. I 2012 og 2013 tæller en særligt energivenlig biler 3,5 gange, mens den i 2014 tæller 2,5 og i 2015 tæller 1,5 gange. Desuden gælder det særligt for E85 biler dvs. biler der er bygget til at kunne køre på 85 procent ethanol, at deres emissioner reduceret med 5 procent frem til Grunden til dette er at de indgår med deres emissionsværdi for benzin. Såfremt bilerne rent faktisk kører på E85 brændstof, vil de have en lidt lavere udledning. Denne rabatordning gælder derfor kun, hvis det medlemsland, hvor bilerne er solgt har E85 brændstof på mindst 30 procent af alle tankstationer. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

3 Økoinnovationer Forordningen tager et særligt hensyn til de såkaldte økoinnovationer, som drejer sig om teknologier der medfører en brændstofbesparelse som slet ikke eller kun delvist opfanges af testcyklussen der anvendes ved typegodkendelse af bilerne. Det vil sige at der kan være særlige teknologier, som fx LED lys, hvis energibesparende egenskaber ikke kommer til udtryk i den måde bilernes brændstofforbrug måles på. Disse teknologier vil ofte være forbundet med en fordyrelse af bilen, og for fremme disse kan der gives op til 7 g særlig CO 2 reduktion per bil. De detaljerede regler for testmetoder og godkendelse af disse teknologier findes i EC 725/2011. Afgifter Et helt afgørende element i den nye lovgivning er den afgift, der pålægges den fabrikant eller pool af fabrikanter, der overskrider deres specifikke emissionsmål. Afgiften beregnes ud fra 3 elementer: - Afstanden fra den specifikke emission til det specifikke emissionsmål - Antal nyregistrerede køretøjer - Afgiftsniveauerne i hht. tabel 1 Tabel 1 Afgiftsberegninger Overskridelse (OS) Afgift Afgift Afgift Afgift Antal Formel for udregning (g CO 2/km) 5 euro 15 euro 25 euro 95 euro nyregistreringer 0-1 R ((OS)*5)*R OS -1 (1*5+(OS-1)*15)*R OS - 2 (1*5+1*15+(OS-2)*25)*R > OS- 3 (1*5+1*15+1*25+(OS-3)*95)*R Som eksempel vil en fabrikant, der har solgt biler og har et specifikt mål på 136 g/km og en specifik emission på 139,5 g/km bliver pålagt følgende afgift: (1*5+1*15+1*25+(3,5-3)*95) = 93 euro pr bil dvs. = 46,25 mio. euro i alt Monitorering Idet afgifterne kan vise sig afgørende for, at forordningens emissionsmål overholdes, er det af særdeles stor vigtighed, at grundlaget for udregning af afgifterne er kvalitetsmæssigt i orden. Der stilles derfor voldsomt skærpede krav til monitoreringen af det faktiske salg af nye personbiler. De nye regler for indsamling af data er formuleret i Kommissions forordning 1014/2010. Indsamling af data skal nu baseres på de officielle CoC data (Certificate of Conformity) eller i nogle tilfælde EC typegodkendelsen. Opgaven med at få alle 27 lande til at indsamle en lang række nøgledata for hver enkelt solgt personbiler alene baseret på CoC data har været en omfattende opgave, og der arbejdes stadig på at forbedre kvaliteten af data. Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen) har siden 2000 haft opgaven at monitorere nye personbilers og har i forbindelse med EC442/2009 foretaget en større ændring i dataprocedurerne for at opfylde de nye krav. Lette erhvervskøretøjer (Varebiler) I 's strategi for at nedbringe CO 2 udledningen fra transporten indgik ud over det bindende krav på 130 g CO 2 /km for personbiler en række andre tiltag der skal medføre end yderligere reduktion svarende til at det oprindelige mål om 120 g CO 2 /km i 2012 opnås. Det drejer sig om tekniske krav til klimaanlæg, dæktryksovervågning, gearskifteindikatorer, øget anvendelse af biobrændstof og emissionsloft for lette erhvervskøretøjer. Netop hvad angår de lette erhvervskøretøjer, er der med forordning 510/2011 tilsvarende kravene for peronbiler fastsat et bindende emissionsloft for nyregistrerede lette Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

4 erhvervskøretøjer eller varebiler. Ifølge forordningen er grænsen 175 g CO 2 /km i 2017 med en indfasning startende med 70 procent af de nyregistrerede biler i Principperne i forbindelse med forordningen rette mod varebiler er i store træk de samme som for personbiler, mht. kreditter, muligheder for pooling, økoinnovationer, bøder etc. Resultaterne I sidste ende er det den faktiske udvikling der er interessant. Der er et godt kendskab til udviklingen i personbilernes emissioner over de sidste 12 år, og det fremgår tydeligt, at denne udvikling har vist gode takter de sidste 4 år, hvor de bindende krav kom i spil 1. I perioden den gennemsnitlige årlige reduktion godt 1 procent, mens den fra har været knap 4 procent. I Danmark har udviklingen været endnu mere markant. Den gennemsnitlige udledning for de 12,3 mio. nye personbiler der blev solgt i 2011 i var 135,7 g CO 2 /km. I Danmark var den for de cirka nye peronbiler 125 g CO 2 /km. Danmark er dermed det land i med den tredje laveste emission Målsætning Figur 1: Udvikling i nye peronbilers CO 2 emission 1 Tallene fra 2011 mangler stadig de endelige procedurer for verifikation hos producenterne, men det forventes ikke at føre til nævneværdige ændringer. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

5 Ser man på en række af de øvrige nøgletal fremgår en række andre tendenser. Blandt andet har dieselbilers andel af salget været voldsomt voksende både i og i. Det er dog en udvikling, der sandsynligvis vil stabilisere sig omkring 50 procent, da skærpede regler for luftforurening muligvis vil gøre dieselmotorerne mindre rentable i små biler. Procent Figur 2: Dieselbilers andel af nyregistrerede personbiler Ser man på udviklingen i køreklar vægt, er der ligeledes sket i en vis stabilisering. Den tendens der har været til at bilerne blev tungere er aftaget, og den gennemsnitlige masse er nu lavere end den var i kg Figur 3: Udvikling i køreklar vægt Der har været et fokus på, at bilerne generelt skulle være blevet mere motorstærke. Dette udsagn bekræftes ikke længere af den faktiske udvikling, hvor effekten har stabiliseret sig omkring de 75 kw. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

6 kw Figur 4: Udvikling i motoreffekt Ser man på, hvor langt de enkelte fabrikanter eller pools af fabrikanter i 2010 var fra deres 2012 mål er de fleste relativt tæt på målet, og enkelte er allerede i mål. Det forventes at langt de fleste vil opfylde deres specifikke emissionsmål og dermed undgå afgifter. Udviklingen, der fremgår af ovenstående grafer, er i høj grad båret af teknologiske fremskridt i køretøjerne. Men flere faktorer har spillet ind og trukket i den rigtige retning. Dels har den økonomiske krise og brændstofpriser gjort energieffektive biler mere attraktive, dette er yderligere understøttet af et forholdsvis stort fokus på forbrugerinformation. Dertil har skatteændringer også været med til at fremme de energieffektive biler. Vejen frem I øjeblikket er 2020 målene for person- og varebiler ved at falde på plads. Kommissionsforslaget vil således binde kravet på 95 g CO 2 /km for personbiler og 147 g CO 2 /km for varebiler. Det svarer til en yderligere reduktion for peronbiler i forhold til 2011 niveauet på 30 procent og for varebiler i forhold til 2010 en reduktion på 23 procent. Udover de to forordningen med tilhørende regelværk rettet mod lette køretøjer, er der stort fokus på at finde reduktioner i segmentet for tunge køretøjer (HDV). For at kunne stille krav om forbrugerinformation, indrette skatter og afgifter eller måske stille bindende krav til tunge køretøjer er det afgørende at finde metoder til bestemmelse af et officielt brændstofforbrug for disse køretøjer. Det er et meget komplekst område, da køretøjerne variere meget, og da de nuværende typegodkendelsesprocedurer ikke er egnede til brændstofmålinger. Kommissionen arbejder i øjeblikket med at finde mulige løsning på måling, og en bred kreds af aktører er involveret. Trafikdage på Aalborg Universitet 2012 ISSN

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. november 2009 Dok.id J. nr. 121-36 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forordning om mærkning

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere