Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter"

Transkript

1 Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA September 2014 Som en del af projektet Øget produktivitet og afsætning i SMV er 1

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Introduktion Nøgleressourcer Nøgleaktiviteter Nøglepartnere Værditilbud Afsætningskaneler & distribution Kundesegmenter og kunderelationer Makroøkonomiske kræfter Eksterne faktorer Markedsføringsaktiviteter Vækststrategi Undersøgelsens videre forløb Referencer

3 Executive summary Formål: Projektet Øget produktion og afsætning i SMV er har i foråret 2014 gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt en række små og mellemstore regionale fødevareproducenter for at analysere deres erfaringer med at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen har haft særligt fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for at øge afsætningen af regionale fødevarer. Metode: Undersøgelsen er gennemført ved at interviewe ejere/topledere i 10 regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Interviewpersonerne er udvalgt så de giver et indblik i de forskellige udfordringer der er på markedet. Derfor har vi gennemført interviews med virksomheder af forskellig størrelse, med forskellig grad af produktforarbejdning og inden for forskellige fødevarekategorier. Udgangspunktet for den kvalitative undersøgelse er de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller, hvor bl.a. Business Model Canvas har tjent som inspiration (Osterwalder og Pigneur, 2010). Den anvendte interviewguide indeholdte forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom virksomhedens nøgleressourcer, nøgleaktiviteter og nøglepartnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne marketingaktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. Resultater: Interviewene er analyseret udførligt ud fra de forskellige elementer af Business Canvas-modellen, og resultaterne er samlet i denne rapport. Rapporten indeholder en række interessante key findings: Høj kvalitet og fleksibilitet er en afgørende identitetsmarkør for de regionale fødevareproducenter der har deltaget i undersøgelsen. En stor del af producenterne har idealisme som en drivende kraft, og de fleste opfatter kvalitet som en vigtigere markør end pris. Flere af de regionale fødevareproducenter sælger deres produkter igennem flere/mange forskellige salgskanaler. En gruppe producenter sælger primært gennem store distributører, men oplever at de bliver presset unødvendigt af de store 3

4 aktører. De fleste producenter arbejder aktivt på at udvikle alternative salgskanaler men oplever store udfordringer med distribution og logistik. Ressourcemangel er et tilbagevendende tema for de regionale fødevareproducenter. De oplever manglende ressourcer i forhold til økonomi, kvalificerede medarbejdere (her er især salgskompetencer en udfordring) og virksomhedsledelsens mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Flere af de regionale fødevareproducenter har et bredt netværk, hvor de kan søge sparring og kompetencer. De oplever dog, at det er svært at udnytte og opbygge deres netværk. Dels fordi deres behov for ny viden kan være meget forskelligartet, og dels fordi de bruger mange ressourcer på nødvendige hverdagsaktiviteter i virksomheden. De fleste af fødevareproducenterne vil som udgangspunkt gerne øge deres afsætning (især nævner flere food service som et attraktivt marked) og vokse; blandt andet fordi det kan være nødvendigt for at overleve. Producenterne frygter dog samtidig, at vækst kan være dårligt for virksomheden, da vækst i deres optik ofte kræver risikofulde investeringer. Samtidigt er producenterne også af den opfattelse at vækst kan reducere produktkvaliteten og at det generelt er svært at finde de finansielle ressourcer til at vokse. Den kvalitative rapport har efterfølgende dannet grundlag for en spørgeskemaundersøgelse blandt en stor gruppe små og mellemstore regionale fødevareproducenter. Herudover har den kvalitative og kvantitative undersøgelse skabt fundamentet for en række workshops om, hvordan det fremadrettet er muligt at øge afsætningen af regionale fødevarer fra små og mellemstore fødevareproducenter. 4

5 1. Introduktion Danmark har en meget stærk og globalt orienteret fødevaresektor. I 2012 udgjorde fødevareeksporten 148 milliarder kroner 1, hvilket er næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. Fødevaresektoren har stor betydning for det danske samfund, men sektoren står blandt andet også over for hård konkurrence fra udlandet, og især små og mellemstore fødevareproducenter oplever, at det er svært at overleve og øge afsætningen. Derfor har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gennemført en kvalitativ undersøgelse, for at få indblik i fødevareproducenternes egne erfaringer og ambitioner med at afsætte deres produkter. Denne rapport formidler resultaterne af undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen har været at analysere regionale fødevareproducenters erfaringer, med at øge salget af deres produkter. I denne forbindelse har vi været interesseret i at kortlægge de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller samt de barrierer og muligheder, producenterne ser i forhold til at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen er designet som et holistisk multipelt casestudie (Yin, 2009), hvor vi har studeret en række forskellige cases, som vi har haft fokus på at forstå som isolerede cases snarere end i relation til hinanden. Cases er producenter af regionalt dyrket og/eller forarbejdede fødevarer, samt andre vigtige interessenter på det danske marked for regionale fødevarer. Cases er blevet udvalgt ved en kombination af målrettet udvælgelse og snebold udvælgelse, hvor informanterne løbende er blevet bedt om at identificere cases de mener, er interessante for undersøgelsen, og som har inspireret deres egen praksis. De kriterier, som er blevet anvendt til at målrette udvælgelsen af informanterne i den kvalitative undersøgelse er: Virksomhedens størrelse: Mikrovirksomheder (mindre end 10 ansatte), små virksomheder (mindre end 50 ansatte) og mellemstore virksomheder (mindre end 250 ansatte) er blevet undersøgt. Producenter af regionale fødevarer er ofte mindre, hvorfor det er interessant at sammenligne mikrovirksomheder med virksomheder, der har formået at vokse. 1 5

6 Værditilvækst: Vi har både undersøgt virksomheder, som markedsfører produkter med en lav værditilvækst (typisk varer med en lav grad af forarbejdning), og virksomheder der udbyder varer med en høj værditilvækst (typisk forarbejdede varer). Holdbarhed: Friske råvarer med kort holdbarhed giver anledning til særlige logistiske udfordringer. Derfor har vi undersøgt virksomheder, der sælger produkter med forskellig holdbarhed. Diversitet: Endelig har vi prioriteret at interviewe virksomheder med forskelligartede produkter, idet vi antog, at vi dermed også ville få indsigt i forskelligartede problemstillinger angående afsætning. De empiriske data er blevet indsamlet ved en kombination af semistrukturerede narrative interviews (Kvale og Brinkmann, 2008, Mishler, 1986) samt andet relevant materiale. Der er blevet gennemført interviews med i alt 10 ejere/topledere i de regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Det teoretiske udgangspunkt for den kvalitative undersøgelse er Business Model Canvas (Osterwalder, 2010). Den interviewguide, der er blevet anvendt, indeholder forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom; nøgleressourcer, -aktiviteter, - partnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne; marketings aktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. 6

7 2 Alle interviews er optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. Disse dokumenter er blevet læst grundigt og derefter analyseret ved hjælp af kodning og kategorisering (i N*Vivo), med henblik på at identificere fælles mønstre, ligheder og forskelle mellem casene. Udover disse interviews er der indsamlet og analyseret andet relevant materiale såsom markedsrapporter, årsberetninger, hjemmesider og marketingmateriale fra de deltagende virksomheder. Med udgangspunkt i Osterwalders teori om forretningsmodeller, analyseres følgende temaer i de i de kommende afsnit: 1. Nøgleressourcer 2. Nøgleaktiviteter 3. Nøglepartnere 2 7

8 4. Værditilbud 5. Afsætningskanaler og distribution 6. Kundesegmenter og kunderelationer 7. Makroøkonomiske kræfter 8. Eksterne forhold 9. Markedsføringsaktiviteter 10. Vækststrategi 8

9 2. Nøgleressourcer I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøgleressourcer har fokus været at undersøge de små og mellemstore fødevarevirksomheders oplevelse af, hvor de er ressourcestærke, og hvor de mangler ressourcer. Nøgleressourcerne vedrører virksomhedernes menneskelige, fysiske, økonomiske ressourcer mm. Undersøgelsens interviews kom rundt om mange emner, men der er især tre emner, som interviewpersonerne fremhæver som betydningsfulde for deres virksomheds nøgleressourcer: (1) Økonomi, (2) arbejdskraft og (3) mulighed for at lede og udvikle virksomheden: Økonomi Virksomhedens økonomiske ressourcer spiller en rolle for langt størstedelen af de virksomheder, vi har interviewet, men deres oplevelse af de økonomiske muligheder og begrænsninger er ikke nødvendigvis enslydende. Nogle af de regionale fødevarevirksomheder oplever at de er meget begrænset af mangel på økonomiske ressourcer, mens andre ser økonomiske begrænsninger som en fordel, da det gør at virksomheden udvikler sig i små ryk og dermed udsætter sig for mindst mulig risiko. Som en interviewperson udtrykker det: Altså, så vi kan sætte noget hastighed på i stedet for hele tiden at skulle tjene os til tingene. Og så er der bare det lille men, som jeg er rigtig glad for. Det er, at vi aldrig har investeret mere end 2 mio. ad gangen. Og det gør, at vi hele tiden får rettet os til. [ ] Når det er en lille innovativ virksomhed, så laver du meget hurtigt noget forkert. Så ved kun at tage et lille skridt ad gangen, så får du rettet dig til, så det bliver super effektivt hele tiden. Arbejdskraft Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere, medarbejdernes faglige kompetencer samt generel medarbejderledelse spiller også en central rolle i interviewpersonernes overvejelser om deres nøgleressourcer. De fleste interviewpersoner oplever, at deres medarbejdere er enormt ansvarsbevidste og passionerede i deres arbejde. I flere af virksomhederne er der en oplevelse af at 9

10 medarbejderne er gode til at tage ansvar i deres arbejde og er drevet af et stort personligt engagement. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående udtalelser: Jamen det betyder, at vi giver meget ansvar til medarbejderne her. Det betyder, at de har ansvaret for hele processen. Så de er meget mere omhyggelige end i en stor virksomhed, hvor du har en medarbejder, der ved, at hver tirsdag skal du trykke på knappen. [ ] Det er også derfor, at vi kan yde den service, som kunderne vil have. Medarbejderne tager over og siger: Der er et eller andet galt. [Den kunde] plejer ikke at bestille den her vare. Grib knoglen, af sted. Og det vil ikke ske i et stort firma. Vores produktionsfolk arbejder jo dagligt på initiativer ift. at forbedre produktionen. For interviewpersonerne er medarbejderne en afgørende ressource, og de skal ofte kunne agere fleksibelt og selvstændigt. Flere af interviewpersonerne udtrykker imidlertid, at de ikke har de økonomiske ressourcer til at ansætte nye medarbejdere: Hvis vi så skal højere op, vil det så kunne svare sig at ansætte en? Og det vil det måske kunne, når først vi er nået derop. Men p.t. kan vi ikke, det er der ikke økonomi til. Andre oplever, at det er svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig udtrykker nogle af interviewpersonerne også, at det kan være vanskeligt at overføre viden fra medarbejder til medarbejder. Dette kommer blandt andet til udtryk i nedenstående citat: Altså en ting, det er faktisk kvalificerede medarbejdere. Det var meget, meget svært før krisen. Vi kunne simpelthen ikke. Vi måtte til Polen. Det var ikke for timelønnen, det var simpelthen kvalificerede medarbejdere[ ]. Vi har et helt andet [kunde]segment, som er lidt atypisk for det, man er vant til herude. De tænker anderledes. [ ] De vil [ ] have nogle værdibaserede produkter, og det er den værdi, du skal skabe. Og det er svært for mig at få det transmitteret over til vores medarbejdere hvor vigtigt det egentlig er. Det er en udfordring meget stor udfordring. 10

11 De to udfordringer, som de regionale fødevareproducenter især understreger, er mangel på fødevarefaglig viden samt salgskompetencer. Flere interviewpersoner mener, at de som ledere selv mangler specifik faglig viden, mens andre pointerer, at medarbejdere også mangler denne faglige viden. Især mener flere af interviewpersonerne, at medarbejdere der besidder faglig viden om hele produktionsprocessen, er en manglende ressource: De største barrierer har været manglende viden om at fremstille [produktet]. Det var helt klart altså. Vi har haft nogle chancer som har været rimelig gode, hvor vi bare ikke har været gode nok, stadigvæk. Den anden ressource, som interviewpersonerne understreger som en mangel, er på salgssiden. Hvis de i dag skulle ansætte en ny medarbejder, vil de derfor typisk ønske at ansætte en medarbejder, der kan foretage opsøgende salgsarbejde. Flere af interviewpersonerne fortæller, at de ikke selv har tid til at varetage det opsøgende salgsarbejde, eller mener ikke at de har de rette personlighedsprofiler til at gøre det. Uheldigvis har flere af virksomhederne ikke de økonomiske ressourcer til at ansætte en sådan medarbejder. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående citater: Jeg vil meget gerne have, at vi på salgssiden havde råd til at ansætte en medarbejder. [ ] Altså, jeg er ikke sælger som type. [ ] De gode kunder, vi har, det er dem, der er kommet selv. Dem, jeg har været ude at banke på og det er jo fordi, at en sælger skal være vedholdende og blive ved, og det får jeg s gu aldrig gjort. [ ] Og det er igen det med at vi mangler den der salgsarbejder. At få en ud, som siger: Jeg kan sælge jer sådan og sådan. Vi gør sådan og sådan. [ ] Det kan vi ikke. Det ville jeg ønske, vi kunne. Så det er det der professionelle markedsføring. Men vi er ikke store nok, og vi tjener slet ikke nok til at kunne berettige en investering på for en medarbejder. Og vi har ikke flere penge. Altså, jeg har brugt alle mine penge på det her, så jeg er blanket af mere eller mindre. Men altså, jeg tænker egentlig, at hvis vi blev koblet med en eller anden markedsføringsvirksomhed eller salgsvirksomhed, så kunne man sælge masser der. 11

12 Ledelse af virksomheden Den sidste udfordring, som vi vil behandle under nøgleressourcer, er interviewpersonernes oplevelse af deres mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Alle interviewpersonerne besidder ledende eller direktionsnære stillinger i virksomhederne og har således stor indflydelse på ledelsen af virksomheden. I forhold til ledelse og udvikling af virksomheden, ser vi en markant forskel mellem de små og de lidt større virksomheder i undersøgelsen. De små regionale fødevarevirksomheder er begrænset i deres forretningsudvikling af for få menneskelige ressourcer. Flere at de små virksomheder er familie-/hobbyvirksomheder og/eller virksomheder med kun få ansatte. Dette betyder, at de ofte ikke har tid og ressourcer til at arbejde strategisk med produkt- og forretningsudvikling: Men det er jo også kun [Anni, Ole] og mig lige nu. Og så har vi [Marianne], som laver regnskaber en gang imellem. Det er virkelig begrænset, hvad vi kan nå ud over. Hvor meget vi kan skubbes ud over rampen. Det ved jeg s gu ikke. Det er nok sådan, det ser ud lige nu. Når der travlhed er der ikke tid til at udvikle nyt, og jeg mener at vi skal - som så lille producent med så kort vej fra handling til beslutning og vise versa det er os, der hele tiden skal komme med nogle nye skud i bøssen. [ ] Så er der jo sådan generelt ting og sager; hvordan folk præsenterer deres produkt. Det er jo der, jeg synes at vi halter gevaldigt. At arbejde med produkterne for at gøre dem lækre. Der mangler jeg lidt. [ ] Vi gør meget ud af design, men det er indpakning, der gør det lækkert. Sammenlignet med de små virksomheder italesætter nogle af de mellemstore regionale fødevarevirksomheder en langt mere professionaliseret tilgang til virksomhedens og produkternes udvikling: Så vi har sat en innovationsmodel op til hvordan vi indsamler innovationer. Så vi har sådan en idémail, hvor folk kan skrive idéer ind. Og så har vi så nogle fysiske postkasser rundt omkring, hvor folk kan lægge idéer. Og så kører vi så nogle konkurrencer med månedens idé for at få lidt gang i de der postkasser. [ ] Jeg 12

13 rangerer dem så efter om det er en generel idé, om det er en salg-marketing eller supply chain idé. Så puljer jeg dem og tager dem med på agendaen. Konklusion I relation til nøgleressourcer har vi valgt at fremhæve tre emner, som har været særdeles fremtrædende i vores interviews med små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder. For det første fortæller interviewpersonerne, at økonomi altid er en afgørende faktor for deres handlerum. Som oftest er der en mangel på midler. Nogle virksomheder oplever det som et stort problem, mens andre virksomheder ser det som en anledning til at bruge deres midler strategisk til at reducere risici i deres udviklingsproces. For det andet kan vi se, at virksomhederne oplever arbejdskraft og tiltrækning af faglige kompetencer som et afgørende parameter for deres mulighed for at vokse. Det kan være svært for dem at skaffe den rette arbejdskraft; især i relation til faglig produktionsviden og salg. Navnlig den manglende salgsviden gør, at virksomhederne oplever, at de forpasser muligheder i markedet, som ellers kunne have øget deres salg. Endelig fortæller især de små fødevarevirksomheder, at udvikling er nødvendig for dem, men at de mangler ressourcer til at arbejde struktureret med produkt- og forretningsudvikling. I analysen af de regionale fødevareproducenters nøgleressourcer er det også et fremherskende tema, at virksomhederne søger eksternt i deres netværk, når de mangler interne ressourcer. Derfor bør dette afsnit læses og kobles tæt sammen med de regionale virksomheders nøglepartnere og netværksaktiviteter generelt. 3. Nøgleaktiviteter Nøgleaktiviteterne i de regionale fødevarevirksomheder omhandler de aktiviteter, der er værdiskabende i virksomhederne. Under interviewene kom flere forskellige emner op, dog var det især temaerne (1) produktionsprocessen (2) den professionaliserede produktion og (3) produktvarianter, som interviewpersonerne understregede som betydningsfulde nøgleaktiviteter, og dem behandler vi i dette kapitel. Udover selve produktionen er 13

14 lovgivning, kvalitetssikring, salg og kunderelationer betydningsfulde nøgleaktiviteter der finder sted i virksomhederne. Disse emner vil dog blive behandlet særskilt i senere kapitler. Produktionsprocessen En stor del af de nøgleaktiviteter, der finder sted i de regionale fødevarevirksomheder, er naturligvis selve produktionen af fødevarerne. I nedenstående er et uddrag af nogle af informanternes beskrivelse af deres produktionsproces, hvor det bl.a. kommer til udtryk, at produktionsprocesserne er meget forskelligartede både i forhold til kompleksitet af produktionsprocessen og lokalitet af produktionen: Vi kører med et kontinuerligt anlæg. [ ] Det er én lang proces i hælene på hinanden. Og den maskine, vi har herude, den kan lave 1200L [ ] i timen, hvis den bliver spændt for. Vi har dem gående i nogle store net-bure. Det svarer til et stort akvarium, altså et net som ligger holdt oppe af flyderinge [Vi har med vilje søgt om at have det liggende langt ude] for at have noget ude på åbent vand. Det giver selvfølgelig nogle lidt vanskelige arbejdsbetingelser, for vi er afhængige af vejret, og man skal nå at få lavet det, når der er godt vejr, og så må vi kæmpe med det dårlige vejr. Min virksomhed det er hovedsageligt en produktionsvirksomhed baseret på i starten grønsager, men nu er det hovedsageligt kartofler. [...] Jeg har jo min kartoffelproduktion, og jeg er selv en del af eller en forholdsvis vigtig brik, i den produktion. Den professionelle produktion Som det også kommer til udtryk i ovenstående er det iøjnefaldende, at mange af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret produktionsproces. Eksempelvis producerer flere af de regionale fødevareproducenter ud fra et forecast: Ja, de [samhandelspartner] ved jo ikke, hvor mange, der bestiller, så det er forecastningerne de bestiller ud fra hos sådan nogen som os. Og hos os kan de jo faktisk på dagen om morgen finjustere deres ordre. De har deadline kl.24 til det, der skal leveres næste dag. Hos [en konkurrent] er det tre dage. Og så får de leveret det fra Spanien, du ved [ ]. Nu er vi nået en størrelse, hvor vi for alvor er nødt til at 14

15 sætte system. Der begynder at ske for mange fejl, og når du bliver professionel, så bliver fejlene ikke accepteret på samme måde, så derfor bliver omkostningerne ved fejlen større og større. Vi har rimelig god viden om, hvornår folk aftager. Jo, vi har noget på lager, men altså, så meget er det ikke. Altså, vi kører forecast produktion, men vi kender ordren i god tid. Produktvarianter Ligeledes producerer flere af de regionale fødevareproducenter også forskellige produktvarianter. Antallet af produktvarianter er imidlertid ofte begrænset da nogle af producenterne er opmærksomme på af opnå stordriftsfordele i deres produktion. En informant beskriver blandt andet hvordan produktionen planlægges i løbet af ugen og hvilke prioriteringer der foretages: Og det er også derfor, at vi laver så få varianter, som vi gør. Det har noget at gøre med den ordreproduktion. Fordi vi skal i princippet kunne køre det hele igennem herude på en uge [med det produkt]. Og det vil sige, at vi kan lave [produktet] efter ordre, og så kan vi fylde ud med [et andet produkt]. Konklusion I afsnittet vedrørende de regionale fødevarevirksomheders nøgleaktiviteter har temaerne; produktionsprocessen, den professionelle produktion samt produktvarianter været fremtrædende. En særlig del af de nøgleaktiviteter, der finder sted ud i de regionale fødevarevirksomheder, er selvfølgelig selve produktionen af fødevarerne. I interviewene er det fremtrædende at produktionsprocesserne er meget forskelligartede i forhold til kompleksitet. Endvidere varierer antallet af produktvarianter, hvor nogle af producenterne har fokus på at opnå stordriftsfordele, hvilket igen vidner om at flere af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret tilgang til deres produktionsproces. 15

16 4. Nøglepartnere I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøglepartnere har omdrejningspunktet været at undersøge om de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder netværker og hvis ja, hvordan deres netværksaktiviteter fungerer. Andre centrale nøglepartnere er producenternes kunder og salgskanaler, men disse behandles særskilt i kapitel 6. Undersøgelsens interviews åbnede op for flere forskellige temaer vedrørende virksomhedens nøglepartnere, dog fremhæver de regionale fødevareproducenter især tre temaer og disse er: (1) produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer, (2) netværk i relation til tid og (3) samarbejde med vidensinstitutioner. Produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer Mange af undersøgelsens økologiske fødevarevirksomheder er medlem af en eller flere økologiske organisationer, hvor de drager nytte af produktspecifik viden og af at kunne sparre med andre personer omkring produktionsrelaterede udfordringer. Flere af de små og mellemstore virksomheder har således samarbejdet med eksterne partnere, herunder universiteter, forskningsinstitutioner, konsulenter og virksomheder som agerer i samme branche. Betydningen af virksomhedernes netværksaktiviteter kommer bl.a. til udtryk i følgende udtalelse: "Ja, det gør vi og det har vi faktisk gjort hele vejen igennem. Det kan jeg kun anbefale folk at gøre. Vi havde først et forløb med Økologisk Landsforening, hvor vi arbejdede med design og produkter og hvad der var vores historie. Så havde vi et strategiforløb med Smage Nordjylland [ ]. Så har vi haft noget samarbejde med en botaniker omkring vilde urter. Vi har ramsløg, og vi har også haft lidt samarbejde med en anden kok. Nu er vi i gang i et nyt forløb med økologisk Landsforening. Det er omkring vores [detail]produkter. Vi har også noget med vores forretning, med en der er konsulent i vores bestyrelse, hjælper os med at lave en forretningsplan, så vi kan blive attraktive for en investor. De emner, de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder drøfter med det eksterne netværk, er ofte spørgsmål relateret til selve produktet og/eller decideret produktudvikling. Flere søger deres netværk (universiteter, konsulenter og andre forskningsinstitutioner) i forbindelse med mere produktspecifik viden. Andre virksomheder 16

17 ser udviklingsprocessen som en meget intern proces. Som eksempel har en af virksomhederne draget stor fordel af virksomhedens netværk (en kunde), og har som konsekvens heraf udviklet et nyt produkt til et nyt segment, udelukkende fordi vedkommende tilfældigvis blev kontaktet af en person, der spurgte, om de kunne producere produktet. Et andet emne som flere af informanterne drøfter med deres netværk er spørgsmål vedrørende eksport. Nogle informanter udtaler, at de har drøftet spørgsmål vedrørende opstart af eksport med aktører fra deres egen branche: Jeg ved ikke, hvordan man gør [ ]. Så er der det der med valutaer frem og tilbage, og hvis jeg skulle sende en palle af sted. Men jeg kan bare ringe til [nogle af mine bekendte]. De sælger meget udadtil [ ]. Altså, det er jo: Hvad fanden gør vi. Tid er en knap ressource Flere af de små og mellestore regionale fødevarevirksomheder understreger, at de ofte er fanget i det korte sigt, og "dag til dag-aktiviteter". Denne udfordring betyder, at virksomhederne ofte ikke har tid og ressourcer til aktiviteter, der har et langsigtet mål, herunder strategisk arbejde og udvikling af den respektive virksomheds produkter og forretningsudvikling generelt. Generelt kan virksomhedernes netværksaktiviteter opdeles i kortsigtede netværksaktiviteter ("jeg har et spørgsmål ) - og mere langsigtede netværksrelationer. De undersøgte virksomheder giver udtryk for, at fordelen ved de mere langsigtede netværksrelationer er, at de har mulighed for at diskutere forskellige faglige problemstillinger og sparre med hinanden om de udfordringer, de står over for. Men flere informanter understreger også, at tiden ofte er en knap ressource i forhold til at deltage i disse forskellige netværksaktiviteter: Det er jo sådan meget case-by-case. Hvis man har et problem, så arbejder man med det. Med mindre at man er en stor virksomhed og har folk, som kun arbejder med [netværk]. Så har de jo tid til lige at bruge 3-4 dage om året på den der slags ting. Men det kan små bolchebutikker som os jo ikke rigtig gøre. Samarbejde med vidensinstitutioner Nogle af de regionale fødevarevirksomheder er også i kontakt med universiteter og andre forskningsinstitutioner, ofte fordi de mangler viden om meget produktspecifikke områder 17

18 eller er involveret i forskellige innovationsprojekter. Som eksempel udtrykker en informant, at kontakten med universiteter gør det muligt for ham, at have fingeren på pulsen. Mens andre ser det som en fordel, at universiteterne kan hjælpe dem med forskellige produktions- og produktmæssige udfordringer. Dog oplever nogle af informanterne, at der generelt er mangel på videndeling mellem universiteterne og de små og mellemstore virksomheder: Fordi at de vil mægtig gerne samarbejde, men kan vi ikke lave et projekt, så vi kan søge nogle midler om. Det er forskellen fra for 20 år siden. Der var det så befriende at kunne gå ind til nogen og præsentere et problem, som siger: Aj, det er s gu spændende, det her [ ]. I dag kan du ikke komme igennem uden at du kan kvittere med noget, du kan søge penge om et eller andet sted. En informant mener, at det tidligere var meget nemmere at samarbejde med universiteterne, fordi de nu ofte er nød til at deltage i mere langsigtede forskningsprojekter for at få adgang til rådgivningen. Udfordringen er, at de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har tid og ressourcer til dette, når de står overfor deres dag-til-dag udfordringer. Konklusion Flere af de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, deltager i forskellige interorganisatoriske relationer og netværksaktiviteter. En vigtig årsag til dette er (som forventet), at de qua deres størrelse ikke har adgang til de nødvendige ressourcer og kompetencer internt og derfor ofte er nødsaget til at søge disse eksternt. Som eksempel opsøger nogle af virksomhederne hjælp til at løse produkt og/eller produktionsmæssige udfordringer, mens andre søger eksternt af mere strategiske årsager. Mange af virksomhederne vil gerne netværke mere, men oplever at det er svært at forene med den tid, de er nødt til at bruge på hverdagens udfordringer i virksomheden. Endelig er det værd at bemærke, at mange virksomheder sætter pris på den sparring, de har med vidensinstitutioner eks. universiteter men at det er blevet meget sværere at få adgang til medarbejdere på vidensinstitutioner. 18

19 5. Værditilbud I analysen af de regionale fødevarevirksomheders værditilbud har fokus været at undersøge hvilke elementer der især er vigtige i deres produkt. Overordnet er værditilbuddet det, virksomheden kan tilbyde sine kunder. Det kan fx være et produkt af en særlig kvalitet, pris eller tilhørende service. Under interviewene dukkede flere interessante emner op når samtalen drejede sig ind på de regionale fødevarevirksomheders værditilbud, dog blev især følgende emner ofte italesat; (1) den fleksibilitet producenterne tilbyder kunderne (2) de regionale fødevareprodukters særlige kendetegn i forbindelse med kvalitet, pris og troværdighed: Fleksibilitet Flere af de interviewede virksomheder fortæller at fleksibilitet er en vigtig del af det, som de regionale fødevarevirksomheder tilbyder markedet, dette både i forhold til serviceniveau og produktudvikling. Fleksibilitet bliver nævnt i flere sammenhænge, både i forhold til at udvikle nye produkter men også i forbindelse med distributions og pakningsløsninger: Hvis vores tyske distributør ringer og siger, at [en detailkæde] nævner det og det og det, så udvikler vi det [ ]. Jamen helt nye produkter. Og det er igen det med, at [en konkurrent] skal have 3-4 dage til at kunne levere og alt det der. Og vi er jo meget mere fleksible og kan levere næsten med dags varsel. Hvorvidt denne fleksibilitet har med virksomhedernes størrelse at gøre, eller hvorvidt de regionale fødevareproducenter bare er mere villige til lade deres fleksibilitet komme til udtryk, vides ikke. Men fødevarevirksomhederne oplever, at deres fleksibilitet gør, at de kan konkurrere på andre præmisser end pris alene. Kvalitet, økologi, pris og troværdighed Stort set alle de adspurgte regionale fødevarevirksomheder ser kvalitet som en afgørende del af deres værditilbud. Dette både i forhold til produktet, produktionen og hvordan dette har betydning for virksomhedens samlede værditilbud: Du får den rene kvalitet. Og jeg tror også, at det er derfor, at der er så mange af dem inden for økologien, for der er mange af de ting, som spiller sammen. 19

20 Ligeledes bliver troværdighed også nævnt som en vigtig faktor i at skabe merværdi, både i forhold til marked og slutkunderne: Troværdighed, faktisk. Det er sådan set det, der lægger mig utroligt meget på sinde. Og der er så meget fusk i fødevarebranchen, så du tror det er løgn. Selvom mange af de deltagende virksomheder nævner emner som fleksibilitet, kvalitet og troværdighed, mener mange af de regionale fødevareproducenter at prisen stadigvæk er en afgørende faktor: Det er det. Det er også derfor jeg siger, at pris er det afgørende. For vi skal have den her pris, ellers kan det ikke hænge sammen. Det er egentlig et meget simpelt regnestykke. [ ] Vi skal bare være bedre kvalitet, vi skal være mere kreative og rationelle og være dygtige til at skabe værdi, hvis vi skal være med. Ellers har vi ikke en chance. Groft sagt. Men vi laver en marginalt til markant bedre produktkvalitet. Og det er klart, at når man taler billige varer, så er det ikke så meget produktkvalitet man taler om, Så taler man om pris, levering, osv.. Konklusion Som beskrevet ovenfor er værditilbuddet de centrale fordele, som en virksomhed tilbyder sine kunder, herunder selve det fysiske produkt. I analysen af de regionale fødevareproducenters værditilbud er det fremtrædende at flere af producenterne anser prisen som afgørende for deres værditilbud. Kvalitet er et gennemgående tema i de regionale fødevareprodukter. Kvaliteten bliver ofte koblet sammen med pris, da de regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har en størrelse, hvor de kan konkurrere på pris alene og for at få den nødvendige pris, bliver kvaliteten nødt til at være i top. Ligeledes pointerer de regionale fødevareproducenter, at troværdighed er en vigtig del af deres værditilbud. Ydermere fremhæver de interviewede virksomheder også fleksibilitet som en væsentlig del af deres værditilbud. Dette indebærer både fleksibilitet i forhold til at udvikle nye produkter, men også i forhold til forskellige distributionsløsninger. 20

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde Projekter er støttet af: Netværksdeltagerere: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g RUCinnovation Gå nye veje og kom foran...

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

FORSKNINGS RAPPORT 09:1 INNOVATION. Innovation af oplevelser og service. Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen. Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi

FORSKNINGS RAPPORT 09:1 INNOVATION. Innovation af oplevelser og service. Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen. Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi FORSKNINGS RAPPORT 09:1 Værdikæde INNOVATION Innovation af oplevelser og service Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi Center for Servicestudier Roskilde Universitet

Læs mere