Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter"

Transkript

1 Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA September 2014 Som en del af projektet Øget produktivitet og afsætning i SMV er 1

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Introduktion Nøgleressourcer Nøgleaktiviteter Nøglepartnere Værditilbud Afsætningskaneler & distribution Kundesegmenter og kunderelationer Makroøkonomiske kræfter Eksterne faktorer Markedsføringsaktiviteter Vækststrategi Undersøgelsens videre forløb Referencer

3 Executive summary Formål: Projektet Øget produktion og afsætning i SMV er har i foråret 2014 gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt en række små og mellemstore regionale fødevareproducenter for at analysere deres erfaringer med at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen har haft særligt fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for at øge afsætningen af regionale fødevarer. Metode: Undersøgelsen er gennemført ved at interviewe ejere/topledere i 10 regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Interviewpersonerne er udvalgt så de giver et indblik i de forskellige udfordringer der er på markedet. Derfor har vi gennemført interviews med virksomheder af forskellig størrelse, med forskellig grad af produktforarbejdning og inden for forskellige fødevarekategorier. Udgangspunktet for den kvalitative undersøgelse er de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller, hvor bl.a. Business Model Canvas har tjent som inspiration (Osterwalder og Pigneur, 2010). Den anvendte interviewguide indeholdte forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom virksomhedens nøgleressourcer, nøgleaktiviteter og nøglepartnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne marketingaktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. Resultater: Interviewene er analyseret udførligt ud fra de forskellige elementer af Business Canvas-modellen, og resultaterne er samlet i denne rapport. Rapporten indeholder en række interessante key findings: Høj kvalitet og fleksibilitet er en afgørende identitetsmarkør for de regionale fødevareproducenter der har deltaget i undersøgelsen. En stor del af producenterne har idealisme som en drivende kraft, og de fleste opfatter kvalitet som en vigtigere markør end pris. Flere af de regionale fødevareproducenter sælger deres produkter igennem flere/mange forskellige salgskanaler. En gruppe producenter sælger primært gennem store distributører, men oplever at de bliver presset unødvendigt af de store 3

4 aktører. De fleste producenter arbejder aktivt på at udvikle alternative salgskanaler men oplever store udfordringer med distribution og logistik. Ressourcemangel er et tilbagevendende tema for de regionale fødevareproducenter. De oplever manglende ressourcer i forhold til økonomi, kvalificerede medarbejdere (her er især salgskompetencer en udfordring) og virksomhedsledelsens mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Flere af de regionale fødevareproducenter har et bredt netværk, hvor de kan søge sparring og kompetencer. De oplever dog, at det er svært at udnytte og opbygge deres netværk. Dels fordi deres behov for ny viden kan være meget forskelligartet, og dels fordi de bruger mange ressourcer på nødvendige hverdagsaktiviteter i virksomheden. De fleste af fødevareproducenterne vil som udgangspunkt gerne øge deres afsætning (især nævner flere food service som et attraktivt marked) og vokse; blandt andet fordi det kan være nødvendigt for at overleve. Producenterne frygter dog samtidig, at vækst kan være dårligt for virksomheden, da vækst i deres optik ofte kræver risikofulde investeringer. Samtidigt er producenterne også af den opfattelse at vækst kan reducere produktkvaliteten og at det generelt er svært at finde de finansielle ressourcer til at vokse. Den kvalitative rapport har efterfølgende dannet grundlag for en spørgeskemaundersøgelse blandt en stor gruppe små og mellemstore regionale fødevareproducenter. Herudover har den kvalitative og kvantitative undersøgelse skabt fundamentet for en række workshops om, hvordan det fremadrettet er muligt at øge afsætningen af regionale fødevarer fra små og mellemstore fødevareproducenter. 4

5 1. Introduktion Danmark har en meget stærk og globalt orienteret fødevaresektor. I 2012 udgjorde fødevareeksporten 148 milliarder kroner 1, hvilket er næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. Fødevaresektoren har stor betydning for det danske samfund, men sektoren står blandt andet også over for hård konkurrence fra udlandet, og især små og mellemstore fødevareproducenter oplever, at det er svært at overleve og øge afsætningen. Derfor har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gennemført en kvalitativ undersøgelse, for at få indblik i fødevareproducenternes egne erfaringer og ambitioner med at afsætte deres produkter. Denne rapport formidler resultaterne af undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen har været at analysere regionale fødevareproducenters erfaringer, med at øge salget af deres produkter. I denne forbindelse har vi været interesseret i at kortlægge de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller samt de barrierer og muligheder, producenterne ser i forhold til at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen er designet som et holistisk multipelt casestudie (Yin, 2009), hvor vi har studeret en række forskellige cases, som vi har haft fokus på at forstå som isolerede cases snarere end i relation til hinanden. Cases er producenter af regionalt dyrket og/eller forarbejdede fødevarer, samt andre vigtige interessenter på det danske marked for regionale fødevarer. Cases er blevet udvalgt ved en kombination af målrettet udvælgelse og snebold udvælgelse, hvor informanterne løbende er blevet bedt om at identificere cases de mener, er interessante for undersøgelsen, og som har inspireret deres egen praksis. De kriterier, som er blevet anvendt til at målrette udvælgelsen af informanterne i den kvalitative undersøgelse er: Virksomhedens størrelse: Mikrovirksomheder (mindre end 10 ansatte), små virksomheder (mindre end 50 ansatte) og mellemstore virksomheder (mindre end 250 ansatte) er blevet undersøgt. Producenter af regionale fødevarer er ofte mindre, hvorfor det er interessant at sammenligne mikrovirksomheder med virksomheder, der har formået at vokse. 1 5

6 Værditilvækst: Vi har både undersøgt virksomheder, som markedsfører produkter med en lav værditilvækst (typisk varer med en lav grad af forarbejdning), og virksomheder der udbyder varer med en høj værditilvækst (typisk forarbejdede varer). Holdbarhed: Friske råvarer med kort holdbarhed giver anledning til særlige logistiske udfordringer. Derfor har vi undersøgt virksomheder, der sælger produkter med forskellig holdbarhed. Diversitet: Endelig har vi prioriteret at interviewe virksomheder med forskelligartede produkter, idet vi antog, at vi dermed også ville få indsigt i forskelligartede problemstillinger angående afsætning. De empiriske data er blevet indsamlet ved en kombination af semistrukturerede narrative interviews (Kvale og Brinkmann, 2008, Mishler, 1986) samt andet relevant materiale. Der er blevet gennemført interviews med i alt 10 ejere/topledere i de regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Det teoretiske udgangspunkt for den kvalitative undersøgelse er Business Model Canvas (Osterwalder, 2010). Den interviewguide, der er blevet anvendt, indeholder forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom; nøgleressourcer, -aktiviteter, - partnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne; marketings aktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. 6

7 2 Alle interviews er optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. Disse dokumenter er blevet læst grundigt og derefter analyseret ved hjælp af kodning og kategorisering (i N*Vivo), med henblik på at identificere fælles mønstre, ligheder og forskelle mellem casene. Udover disse interviews er der indsamlet og analyseret andet relevant materiale såsom markedsrapporter, årsberetninger, hjemmesider og marketingmateriale fra de deltagende virksomheder. Med udgangspunkt i Osterwalders teori om forretningsmodeller, analyseres følgende temaer i de i de kommende afsnit: 1. Nøgleressourcer 2. Nøgleaktiviteter 3. Nøglepartnere 2 7

8 4. Værditilbud 5. Afsætningskanaler og distribution 6. Kundesegmenter og kunderelationer 7. Makroøkonomiske kræfter 8. Eksterne forhold 9. Markedsføringsaktiviteter 10. Vækststrategi 8

9 2. Nøgleressourcer I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøgleressourcer har fokus været at undersøge de små og mellemstore fødevarevirksomheders oplevelse af, hvor de er ressourcestærke, og hvor de mangler ressourcer. Nøgleressourcerne vedrører virksomhedernes menneskelige, fysiske, økonomiske ressourcer mm. Undersøgelsens interviews kom rundt om mange emner, men der er især tre emner, som interviewpersonerne fremhæver som betydningsfulde for deres virksomheds nøgleressourcer: (1) Økonomi, (2) arbejdskraft og (3) mulighed for at lede og udvikle virksomheden: Økonomi Virksomhedens økonomiske ressourcer spiller en rolle for langt størstedelen af de virksomheder, vi har interviewet, men deres oplevelse af de økonomiske muligheder og begrænsninger er ikke nødvendigvis enslydende. Nogle af de regionale fødevarevirksomheder oplever at de er meget begrænset af mangel på økonomiske ressourcer, mens andre ser økonomiske begrænsninger som en fordel, da det gør at virksomheden udvikler sig i små ryk og dermed udsætter sig for mindst mulig risiko. Som en interviewperson udtrykker det: Altså, så vi kan sætte noget hastighed på i stedet for hele tiden at skulle tjene os til tingene. Og så er der bare det lille men, som jeg er rigtig glad for. Det er, at vi aldrig har investeret mere end 2 mio. ad gangen. Og det gør, at vi hele tiden får rettet os til. [ ] Når det er en lille innovativ virksomhed, så laver du meget hurtigt noget forkert. Så ved kun at tage et lille skridt ad gangen, så får du rettet dig til, så det bliver super effektivt hele tiden. Arbejdskraft Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere, medarbejdernes faglige kompetencer samt generel medarbejderledelse spiller også en central rolle i interviewpersonernes overvejelser om deres nøgleressourcer. De fleste interviewpersoner oplever, at deres medarbejdere er enormt ansvarsbevidste og passionerede i deres arbejde. I flere af virksomhederne er der en oplevelse af at 9

10 medarbejderne er gode til at tage ansvar i deres arbejde og er drevet af et stort personligt engagement. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående udtalelser: Jamen det betyder, at vi giver meget ansvar til medarbejderne her. Det betyder, at de har ansvaret for hele processen. Så de er meget mere omhyggelige end i en stor virksomhed, hvor du har en medarbejder, der ved, at hver tirsdag skal du trykke på knappen. [ ] Det er også derfor, at vi kan yde den service, som kunderne vil have. Medarbejderne tager over og siger: Der er et eller andet galt. [Den kunde] plejer ikke at bestille den her vare. Grib knoglen, af sted. Og det vil ikke ske i et stort firma. Vores produktionsfolk arbejder jo dagligt på initiativer ift. at forbedre produktionen. For interviewpersonerne er medarbejderne en afgørende ressource, og de skal ofte kunne agere fleksibelt og selvstændigt. Flere af interviewpersonerne udtrykker imidlertid, at de ikke har de økonomiske ressourcer til at ansætte nye medarbejdere: Hvis vi så skal højere op, vil det så kunne svare sig at ansætte en? Og det vil det måske kunne, når først vi er nået derop. Men p.t. kan vi ikke, det er der ikke økonomi til. Andre oplever, at det er svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig udtrykker nogle af interviewpersonerne også, at det kan være vanskeligt at overføre viden fra medarbejder til medarbejder. Dette kommer blandt andet til udtryk i nedenstående citat: Altså en ting, det er faktisk kvalificerede medarbejdere. Det var meget, meget svært før krisen. Vi kunne simpelthen ikke. Vi måtte til Polen. Det var ikke for timelønnen, det var simpelthen kvalificerede medarbejdere[ ]. Vi har et helt andet [kunde]segment, som er lidt atypisk for det, man er vant til herude. De tænker anderledes. [ ] De vil [ ] have nogle værdibaserede produkter, og det er den værdi, du skal skabe. Og det er svært for mig at få det transmitteret over til vores medarbejdere hvor vigtigt det egentlig er. Det er en udfordring meget stor udfordring. 10

11 De to udfordringer, som de regionale fødevareproducenter især understreger, er mangel på fødevarefaglig viden samt salgskompetencer. Flere interviewpersoner mener, at de som ledere selv mangler specifik faglig viden, mens andre pointerer, at medarbejdere også mangler denne faglige viden. Især mener flere af interviewpersonerne, at medarbejdere der besidder faglig viden om hele produktionsprocessen, er en manglende ressource: De største barrierer har været manglende viden om at fremstille [produktet]. Det var helt klart altså. Vi har haft nogle chancer som har været rimelig gode, hvor vi bare ikke har været gode nok, stadigvæk. Den anden ressource, som interviewpersonerne understreger som en mangel, er på salgssiden. Hvis de i dag skulle ansætte en ny medarbejder, vil de derfor typisk ønske at ansætte en medarbejder, der kan foretage opsøgende salgsarbejde. Flere af interviewpersonerne fortæller, at de ikke selv har tid til at varetage det opsøgende salgsarbejde, eller mener ikke at de har de rette personlighedsprofiler til at gøre det. Uheldigvis har flere af virksomhederne ikke de økonomiske ressourcer til at ansætte en sådan medarbejder. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående citater: Jeg vil meget gerne have, at vi på salgssiden havde råd til at ansætte en medarbejder. [ ] Altså, jeg er ikke sælger som type. [ ] De gode kunder, vi har, det er dem, der er kommet selv. Dem, jeg har været ude at banke på og det er jo fordi, at en sælger skal være vedholdende og blive ved, og det får jeg s gu aldrig gjort. [ ] Og det er igen det med at vi mangler den der salgsarbejder. At få en ud, som siger: Jeg kan sælge jer sådan og sådan. Vi gør sådan og sådan. [ ] Det kan vi ikke. Det ville jeg ønske, vi kunne. Så det er det der professionelle markedsføring. Men vi er ikke store nok, og vi tjener slet ikke nok til at kunne berettige en investering på for en medarbejder. Og vi har ikke flere penge. Altså, jeg har brugt alle mine penge på det her, så jeg er blanket af mere eller mindre. Men altså, jeg tænker egentlig, at hvis vi blev koblet med en eller anden markedsføringsvirksomhed eller salgsvirksomhed, så kunne man sælge masser der. 11

12 Ledelse af virksomheden Den sidste udfordring, som vi vil behandle under nøgleressourcer, er interviewpersonernes oplevelse af deres mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Alle interviewpersonerne besidder ledende eller direktionsnære stillinger i virksomhederne og har således stor indflydelse på ledelsen af virksomheden. I forhold til ledelse og udvikling af virksomheden, ser vi en markant forskel mellem de små og de lidt større virksomheder i undersøgelsen. De små regionale fødevarevirksomheder er begrænset i deres forretningsudvikling af for få menneskelige ressourcer. Flere at de små virksomheder er familie-/hobbyvirksomheder og/eller virksomheder med kun få ansatte. Dette betyder, at de ofte ikke har tid og ressourcer til at arbejde strategisk med produkt- og forretningsudvikling: Men det er jo også kun [Anni, Ole] og mig lige nu. Og så har vi [Marianne], som laver regnskaber en gang imellem. Det er virkelig begrænset, hvad vi kan nå ud over. Hvor meget vi kan skubbes ud over rampen. Det ved jeg s gu ikke. Det er nok sådan, det ser ud lige nu. Når der travlhed er der ikke tid til at udvikle nyt, og jeg mener at vi skal - som så lille producent med så kort vej fra handling til beslutning og vise versa det er os, der hele tiden skal komme med nogle nye skud i bøssen. [ ] Så er der jo sådan generelt ting og sager; hvordan folk præsenterer deres produkt. Det er jo der, jeg synes at vi halter gevaldigt. At arbejde med produkterne for at gøre dem lækre. Der mangler jeg lidt. [ ] Vi gør meget ud af design, men det er indpakning, der gør det lækkert. Sammenlignet med de små virksomheder italesætter nogle af de mellemstore regionale fødevarevirksomheder en langt mere professionaliseret tilgang til virksomhedens og produkternes udvikling: Så vi har sat en innovationsmodel op til hvordan vi indsamler innovationer. Så vi har sådan en idémail, hvor folk kan skrive idéer ind. Og så har vi så nogle fysiske postkasser rundt omkring, hvor folk kan lægge idéer. Og så kører vi så nogle konkurrencer med månedens idé for at få lidt gang i de der postkasser. [ ] Jeg 12

13 rangerer dem så efter om det er en generel idé, om det er en salg-marketing eller supply chain idé. Så puljer jeg dem og tager dem med på agendaen. Konklusion I relation til nøgleressourcer har vi valgt at fremhæve tre emner, som har været særdeles fremtrædende i vores interviews med små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder. For det første fortæller interviewpersonerne, at økonomi altid er en afgørende faktor for deres handlerum. Som oftest er der en mangel på midler. Nogle virksomheder oplever det som et stort problem, mens andre virksomheder ser det som en anledning til at bruge deres midler strategisk til at reducere risici i deres udviklingsproces. For det andet kan vi se, at virksomhederne oplever arbejdskraft og tiltrækning af faglige kompetencer som et afgørende parameter for deres mulighed for at vokse. Det kan være svært for dem at skaffe den rette arbejdskraft; især i relation til faglig produktionsviden og salg. Navnlig den manglende salgsviden gør, at virksomhederne oplever, at de forpasser muligheder i markedet, som ellers kunne have øget deres salg. Endelig fortæller især de små fødevarevirksomheder, at udvikling er nødvendig for dem, men at de mangler ressourcer til at arbejde struktureret med produkt- og forretningsudvikling. I analysen af de regionale fødevareproducenters nøgleressourcer er det også et fremherskende tema, at virksomhederne søger eksternt i deres netværk, når de mangler interne ressourcer. Derfor bør dette afsnit læses og kobles tæt sammen med de regionale virksomheders nøglepartnere og netværksaktiviteter generelt. 3. Nøgleaktiviteter Nøgleaktiviteterne i de regionale fødevarevirksomheder omhandler de aktiviteter, der er værdiskabende i virksomhederne. Under interviewene kom flere forskellige emner op, dog var det især temaerne (1) produktionsprocessen (2) den professionaliserede produktion og (3) produktvarianter, som interviewpersonerne understregede som betydningsfulde nøgleaktiviteter, og dem behandler vi i dette kapitel. Udover selve produktionen er 13

14 lovgivning, kvalitetssikring, salg og kunderelationer betydningsfulde nøgleaktiviteter der finder sted i virksomhederne. Disse emner vil dog blive behandlet særskilt i senere kapitler. Produktionsprocessen En stor del af de nøgleaktiviteter, der finder sted i de regionale fødevarevirksomheder, er naturligvis selve produktionen af fødevarerne. I nedenstående er et uddrag af nogle af informanternes beskrivelse af deres produktionsproces, hvor det bl.a. kommer til udtryk, at produktionsprocesserne er meget forskelligartede både i forhold til kompleksitet af produktionsprocessen og lokalitet af produktionen: Vi kører med et kontinuerligt anlæg. [ ] Det er én lang proces i hælene på hinanden. Og den maskine, vi har herude, den kan lave 1200L [ ] i timen, hvis den bliver spændt for. Vi har dem gående i nogle store net-bure. Det svarer til et stort akvarium, altså et net som ligger holdt oppe af flyderinge [Vi har med vilje søgt om at have det liggende langt ude] for at have noget ude på åbent vand. Det giver selvfølgelig nogle lidt vanskelige arbejdsbetingelser, for vi er afhængige af vejret, og man skal nå at få lavet det, når der er godt vejr, og så må vi kæmpe med det dårlige vejr. Min virksomhed det er hovedsageligt en produktionsvirksomhed baseret på i starten grønsager, men nu er det hovedsageligt kartofler. [...] Jeg har jo min kartoffelproduktion, og jeg er selv en del af eller en forholdsvis vigtig brik, i den produktion. Den professionelle produktion Som det også kommer til udtryk i ovenstående er det iøjnefaldende, at mange af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret produktionsproces. Eksempelvis producerer flere af de regionale fødevareproducenter ud fra et forecast: Ja, de [samhandelspartner] ved jo ikke, hvor mange, der bestiller, så det er forecastningerne de bestiller ud fra hos sådan nogen som os. Og hos os kan de jo faktisk på dagen om morgen finjustere deres ordre. De har deadline kl.24 til det, der skal leveres næste dag. Hos [en konkurrent] er det tre dage. Og så får de leveret det fra Spanien, du ved [ ]. Nu er vi nået en størrelse, hvor vi for alvor er nødt til at 14

15 sætte system. Der begynder at ske for mange fejl, og når du bliver professionel, så bliver fejlene ikke accepteret på samme måde, så derfor bliver omkostningerne ved fejlen større og større. Vi har rimelig god viden om, hvornår folk aftager. Jo, vi har noget på lager, men altså, så meget er det ikke. Altså, vi kører forecast produktion, men vi kender ordren i god tid. Produktvarianter Ligeledes producerer flere af de regionale fødevareproducenter også forskellige produktvarianter. Antallet af produktvarianter er imidlertid ofte begrænset da nogle af producenterne er opmærksomme på af opnå stordriftsfordele i deres produktion. En informant beskriver blandt andet hvordan produktionen planlægges i løbet af ugen og hvilke prioriteringer der foretages: Og det er også derfor, at vi laver så få varianter, som vi gør. Det har noget at gøre med den ordreproduktion. Fordi vi skal i princippet kunne køre det hele igennem herude på en uge [med det produkt]. Og det vil sige, at vi kan lave [produktet] efter ordre, og så kan vi fylde ud med [et andet produkt]. Konklusion I afsnittet vedrørende de regionale fødevarevirksomheders nøgleaktiviteter har temaerne; produktionsprocessen, den professionelle produktion samt produktvarianter været fremtrædende. En særlig del af de nøgleaktiviteter, der finder sted ud i de regionale fødevarevirksomheder, er selvfølgelig selve produktionen af fødevarerne. I interviewene er det fremtrædende at produktionsprocesserne er meget forskelligartede i forhold til kompleksitet. Endvidere varierer antallet af produktvarianter, hvor nogle af producenterne har fokus på at opnå stordriftsfordele, hvilket igen vidner om at flere af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret tilgang til deres produktionsproces. 15

16 4. Nøglepartnere I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøglepartnere har omdrejningspunktet været at undersøge om de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder netværker og hvis ja, hvordan deres netværksaktiviteter fungerer. Andre centrale nøglepartnere er producenternes kunder og salgskanaler, men disse behandles særskilt i kapitel 6. Undersøgelsens interviews åbnede op for flere forskellige temaer vedrørende virksomhedens nøglepartnere, dog fremhæver de regionale fødevareproducenter især tre temaer og disse er: (1) produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer, (2) netværk i relation til tid og (3) samarbejde med vidensinstitutioner. Produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer Mange af undersøgelsens økologiske fødevarevirksomheder er medlem af en eller flere økologiske organisationer, hvor de drager nytte af produktspecifik viden og af at kunne sparre med andre personer omkring produktionsrelaterede udfordringer. Flere af de små og mellemstore virksomheder har således samarbejdet med eksterne partnere, herunder universiteter, forskningsinstitutioner, konsulenter og virksomheder som agerer i samme branche. Betydningen af virksomhedernes netværksaktiviteter kommer bl.a. til udtryk i følgende udtalelse: "Ja, det gør vi og det har vi faktisk gjort hele vejen igennem. Det kan jeg kun anbefale folk at gøre. Vi havde først et forløb med Økologisk Landsforening, hvor vi arbejdede med design og produkter og hvad der var vores historie. Så havde vi et strategiforløb med Smage Nordjylland [ ]. Så har vi haft noget samarbejde med en botaniker omkring vilde urter. Vi har ramsløg, og vi har også haft lidt samarbejde med en anden kok. Nu er vi i gang i et nyt forløb med økologisk Landsforening. Det er omkring vores [detail]produkter. Vi har også noget med vores forretning, med en der er konsulent i vores bestyrelse, hjælper os med at lave en forretningsplan, så vi kan blive attraktive for en investor. De emner, de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder drøfter med det eksterne netværk, er ofte spørgsmål relateret til selve produktet og/eller decideret produktudvikling. Flere søger deres netværk (universiteter, konsulenter og andre forskningsinstitutioner) i forbindelse med mere produktspecifik viden. Andre virksomheder 16

17 ser udviklingsprocessen som en meget intern proces. Som eksempel har en af virksomhederne draget stor fordel af virksomhedens netværk (en kunde), og har som konsekvens heraf udviklet et nyt produkt til et nyt segment, udelukkende fordi vedkommende tilfældigvis blev kontaktet af en person, der spurgte, om de kunne producere produktet. Et andet emne som flere af informanterne drøfter med deres netværk er spørgsmål vedrørende eksport. Nogle informanter udtaler, at de har drøftet spørgsmål vedrørende opstart af eksport med aktører fra deres egen branche: Jeg ved ikke, hvordan man gør [ ]. Så er der det der med valutaer frem og tilbage, og hvis jeg skulle sende en palle af sted. Men jeg kan bare ringe til [nogle af mine bekendte]. De sælger meget udadtil [ ]. Altså, det er jo: Hvad fanden gør vi. Tid er en knap ressource Flere af de små og mellestore regionale fødevarevirksomheder understreger, at de ofte er fanget i det korte sigt, og "dag til dag-aktiviteter". Denne udfordring betyder, at virksomhederne ofte ikke har tid og ressourcer til aktiviteter, der har et langsigtet mål, herunder strategisk arbejde og udvikling af den respektive virksomheds produkter og forretningsudvikling generelt. Generelt kan virksomhedernes netværksaktiviteter opdeles i kortsigtede netværksaktiviteter ("jeg har et spørgsmål ) - og mere langsigtede netværksrelationer. De undersøgte virksomheder giver udtryk for, at fordelen ved de mere langsigtede netværksrelationer er, at de har mulighed for at diskutere forskellige faglige problemstillinger og sparre med hinanden om de udfordringer, de står over for. Men flere informanter understreger også, at tiden ofte er en knap ressource i forhold til at deltage i disse forskellige netværksaktiviteter: Det er jo sådan meget case-by-case. Hvis man har et problem, så arbejder man med det. Med mindre at man er en stor virksomhed og har folk, som kun arbejder med [netværk]. Så har de jo tid til lige at bruge 3-4 dage om året på den der slags ting. Men det kan små bolchebutikker som os jo ikke rigtig gøre. Samarbejde med vidensinstitutioner Nogle af de regionale fødevarevirksomheder er også i kontakt med universiteter og andre forskningsinstitutioner, ofte fordi de mangler viden om meget produktspecifikke områder 17

18 eller er involveret i forskellige innovationsprojekter. Som eksempel udtrykker en informant, at kontakten med universiteter gør det muligt for ham, at have fingeren på pulsen. Mens andre ser det som en fordel, at universiteterne kan hjælpe dem med forskellige produktions- og produktmæssige udfordringer. Dog oplever nogle af informanterne, at der generelt er mangel på videndeling mellem universiteterne og de små og mellemstore virksomheder: Fordi at de vil mægtig gerne samarbejde, men kan vi ikke lave et projekt, så vi kan søge nogle midler om. Det er forskellen fra for 20 år siden. Der var det så befriende at kunne gå ind til nogen og præsentere et problem, som siger: Aj, det er s gu spændende, det her [ ]. I dag kan du ikke komme igennem uden at du kan kvittere med noget, du kan søge penge om et eller andet sted. En informant mener, at det tidligere var meget nemmere at samarbejde med universiteterne, fordi de nu ofte er nød til at deltage i mere langsigtede forskningsprojekter for at få adgang til rådgivningen. Udfordringen er, at de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har tid og ressourcer til dette, når de står overfor deres dag-til-dag udfordringer. Konklusion Flere af de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, deltager i forskellige interorganisatoriske relationer og netværksaktiviteter. En vigtig årsag til dette er (som forventet), at de qua deres størrelse ikke har adgang til de nødvendige ressourcer og kompetencer internt og derfor ofte er nødsaget til at søge disse eksternt. Som eksempel opsøger nogle af virksomhederne hjælp til at løse produkt og/eller produktionsmæssige udfordringer, mens andre søger eksternt af mere strategiske årsager. Mange af virksomhederne vil gerne netværke mere, men oplever at det er svært at forene med den tid, de er nødt til at bruge på hverdagens udfordringer i virksomheden. Endelig er det værd at bemærke, at mange virksomheder sætter pris på den sparring, de har med vidensinstitutioner eks. universiteter men at det er blevet meget sværere at få adgang til medarbejdere på vidensinstitutioner. 18

19 5. Værditilbud I analysen af de regionale fødevarevirksomheders værditilbud har fokus været at undersøge hvilke elementer der især er vigtige i deres produkt. Overordnet er værditilbuddet det, virksomheden kan tilbyde sine kunder. Det kan fx være et produkt af en særlig kvalitet, pris eller tilhørende service. Under interviewene dukkede flere interessante emner op når samtalen drejede sig ind på de regionale fødevarevirksomheders værditilbud, dog blev især følgende emner ofte italesat; (1) den fleksibilitet producenterne tilbyder kunderne (2) de regionale fødevareprodukters særlige kendetegn i forbindelse med kvalitet, pris og troværdighed: Fleksibilitet Flere af de interviewede virksomheder fortæller at fleksibilitet er en vigtig del af det, som de regionale fødevarevirksomheder tilbyder markedet, dette både i forhold til serviceniveau og produktudvikling. Fleksibilitet bliver nævnt i flere sammenhænge, både i forhold til at udvikle nye produkter men også i forbindelse med distributions og pakningsløsninger: Hvis vores tyske distributør ringer og siger, at [en detailkæde] nævner det og det og det, så udvikler vi det [ ]. Jamen helt nye produkter. Og det er igen det med, at [en konkurrent] skal have 3-4 dage til at kunne levere og alt det der. Og vi er jo meget mere fleksible og kan levere næsten med dags varsel. Hvorvidt denne fleksibilitet har med virksomhedernes størrelse at gøre, eller hvorvidt de regionale fødevareproducenter bare er mere villige til lade deres fleksibilitet komme til udtryk, vides ikke. Men fødevarevirksomhederne oplever, at deres fleksibilitet gør, at de kan konkurrere på andre præmisser end pris alene. Kvalitet, økologi, pris og troværdighed Stort set alle de adspurgte regionale fødevarevirksomheder ser kvalitet som en afgørende del af deres værditilbud. Dette både i forhold til produktet, produktionen og hvordan dette har betydning for virksomhedens samlede værditilbud: Du får den rene kvalitet. Og jeg tror også, at det er derfor, at der er så mange af dem inden for økologien, for der er mange af de ting, som spiller sammen. 19

20 Ligeledes bliver troværdighed også nævnt som en vigtig faktor i at skabe merværdi, både i forhold til marked og slutkunderne: Troværdighed, faktisk. Det er sådan set det, der lægger mig utroligt meget på sinde. Og der er så meget fusk i fødevarebranchen, så du tror det er løgn. Selvom mange af de deltagende virksomheder nævner emner som fleksibilitet, kvalitet og troværdighed, mener mange af de regionale fødevareproducenter at prisen stadigvæk er en afgørende faktor: Det er det. Det er også derfor jeg siger, at pris er det afgørende. For vi skal have den her pris, ellers kan det ikke hænge sammen. Det er egentlig et meget simpelt regnestykke. [ ] Vi skal bare være bedre kvalitet, vi skal være mere kreative og rationelle og være dygtige til at skabe værdi, hvis vi skal være med. Ellers har vi ikke en chance. Groft sagt. Men vi laver en marginalt til markant bedre produktkvalitet. Og det er klart, at når man taler billige varer, så er det ikke så meget produktkvalitet man taler om, Så taler man om pris, levering, osv.. Konklusion Som beskrevet ovenfor er værditilbuddet de centrale fordele, som en virksomhed tilbyder sine kunder, herunder selve det fysiske produkt. I analysen af de regionale fødevareproducenters værditilbud er det fremtrædende at flere af producenterne anser prisen som afgørende for deres værditilbud. Kvalitet er et gennemgående tema i de regionale fødevareprodukter. Kvaliteten bliver ofte koblet sammen med pris, da de regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har en størrelse, hvor de kan konkurrere på pris alene og for at få den nødvendige pris, bliver kvaliteten nødt til at være i top. Ligeledes pointerer de regionale fødevareproducenter, at troværdighed er en vigtig del af deres værditilbud. Ydermere fremhæver de interviewede virksomheder også fleksibilitet som en væsentlig del af deres værditilbud. Dette indebærer både fleksibilitet i forhold til at udvikle nye produkter, men også i forhold til forskellige distributionsløsninger. 20

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1

FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG. Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1 FOODLINK SALGS- OG DISTRIBUTIONSNETVÆRK FOR LOKALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER KONCEPTFORSLAG Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country 1 Summary FOODLINK er et salgs- og distributionsnetværk

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer Coop Danmark ServicePortal Implementering og erfaringer Julie, Peter og Lisbeth SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Lisbeth Projektet og erfaringer Peter Arbejdet i ServiceDesk Julie Effekt i ServiceDesk

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere