Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter"

Transkript

1 Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA September 2014 Som en del af projektet Øget produktivitet og afsætning i SMV er 1

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Introduktion Nøgleressourcer Nøgleaktiviteter Nøglepartnere Værditilbud Afsætningskaneler & distribution Kundesegmenter og kunderelationer Makroøkonomiske kræfter Eksterne faktorer Markedsføringsaktiviteter Vækststrategi Undersøgelsens videre forløb Referencer

3 Executive summary Formål: Projektet Øget produktion og afsætning i SMV er har i foråret 2014 gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt en række små og mellemstore regionale fødevareproducenter for at analysere deres erfaringer med at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen har haft særligt fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for at øge afsætningen af regionale fødevarer. Metode: Undersøgelsen er gennemført ved at interviewe ejere/topledere i 10 regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Interviewpersonerne er udvalgt så de giver et indblik i de forskellige udfordringer der er på markedet. Derfor har vi gennemført interviews med virksomheder af forskellig størrelse, med forskellig grad af produktforarbejdning og inden for forskellige fødevarekategorier. Udgangspunktet for den kvalitative undersøgelse er de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller, hvor bl.a. Business Model Canvas har tjent som inspiration (Osterwalder og Pigneur, 2010). Den anvendte interviewguide indeholdte forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom virksomhedens nøgleressourcer, nøgleaktiviteter og nøglepartnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne marketingaktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. Resultater: Interviewene er analyseret udførligt ud fra de forskellige elementer af Business Canvas-modellen, og resultaterne er samlet i denne rapport. Rapporten indeholder en række interessante key findings: Høj kvalitet og fleksibilitet er en afgørende identitetsmarkør for de regionale fødevareproducenter der har deltaget i undersøgelsen. En stor del af producenterne har idealisme som en drivende kraft, og de fleste opfatter kvalitet som en vigtigere markør end pris. Flere af de regionale fødevareproducenter sælger deres produkter igennem flere/mange forskellige salgskanaler. En gruppe producenter sælger primært gennem store distributører, men oplever at de bliver presset unødvendigt af de store 3

4 aktører. De fleste producenter arbejder aktivt på at udvikle alternative salgskanaler men oplever store udfordringer med distribution og logistik. Ressourcemangel er et tilbagevendende tema for de regionale fødevareproducenter. De oplever manglende ressourcer i forhold til økonomi, kvalificerede medarbejdere (her er især salgskompetencer en udfordring) og virksomhedsledelsens mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Flere af de regionale fødevareproducenter har et bredt netværk, hvor de kan søge sparring og kompetencer. De oplever dog, at det er svært at udnytte og opbygge deres netværk. Dels fordi deres behov for ny viden kan være meget forskelligartet, og dels fordi de bruger mange ressourcer på nødvendige hverdagsaktiviteter i virksomheden. De fleste af fødevareproducenterne vil som udgangspunkt gerne øge deres afsætning (især nævner flere food service som et attraktivt marked) og vokse; blandt andet fordi det kan være nødvendigt for at overleve. Producenterne frygter dog samtidig, at vækst kan være dårligt for virksomheden, da vækst i deres optik ofte kræver risikofulde investeringer. Samtidigt er producenterne også af den opfattelse at vækst kan reducere produktkvaliteten og at det generelt er svært at finde de finansielle ressourcer til at vokse. Den kvalitative rapport har efterfølgende dannet grundlag for en spørgeskemaundersøgelse blandt en stor gruppe små og mellemstore regionale fødevareproducenter. Herudover har den kvalitative og kvantitative undersøgelse skabt fundamentet for en række workshops om, hvordan det fremadrettet er muligt at øge afsætningen af regionale fødevarer fra små og mellemstore fødevareproducenter. 4

5 1. Introduktion Danmark har en meget stærk og globalt orienteret fødevaresektor. I 2012 udgjorde fødevareeksporten 148 milliarder kroner 1, hvilket er næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. Fødevaresektoren har stor betydning for det danske samfund, men sektoren står blandt andet også over for hård konkurrence fra udlandet, og især små og mellemstore fødevareproducenter oplever, at det er svært at overleve og øge afsætningen. Derfor har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gennemført en kvalitativ undersøgelse, for at få indblik i fødevareproducenternes egne erfaringer og ambitioner med at afsætte deres produkter. Denne rapport formidler resultaterne af undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen har været at analysere regionale fødevareproducenters erfaringer, med at øge salget af deres produkter. I denne forbindelse har vi været interesseret i at kortlægge de regionale fødevarevirksomheders forretningsmodeller samt de barrierer og muligheder, producenterne ser i forhold til at øge salget af deres produkter. Undersøgelsen er designet som et holistisk multipelt casestudie (Yin, 2009), hvor vi har studeret en række forskellige cases, som vi har haft fokus på at forstå som isolerede cases snarere end i relation til hinanden. Cases er producenter af regionalt dyrket og/eller forarbejdede fødevarer, samt andre vigtige interessenter på det danske marked for regionale fødevarer. Cases er blevet udvalgt ved en kombination af målrettet udvælgelse og snebold udvælgelse, hvor informanterne løbende er blevet bedt om at identificere cases de mener, er interessante for undersøgelsen, og som har inspireret deres egen praksis. De kriterier, som er blevet anvendt til at målrette udvælgelsen af informanterne i den kvalitative undersøgelse er: Virksomhedens størrelse: Mikrovirksomheder (mindre end 10 ansatte), små virksomheder (mindre end 50 ansatte) og mellemstore virksomheder (mindre end 250 ansatte) er blevet undersøgt. Producenter af regionale fødevarer er ofte mindre, hvorfor det er interessant at sammenligne mikrovirksomheder med virksomheder, der har formået at vokse. 1 5

6 Værditilvækst: Vi har både undersøgt virksomheder, som markedsfører produkter med en lav værditilvækst (typisk varer med en lav grad af forarbejdning), og virksomheder der udbyder varer med en høj værditilvækst (typisk forarbejdede varer). Holdbarhed: Friske råvarer med kort holdbarhed giver anledning til særlige logistiske udfordringer. Derfor har vi undersøgt virksomheder, der sælger produkter med forskellig holdbarhed. Diversitet: Endelig har vi prioriteret at interviewe virksomheder med forskelligartede produkter, idet vi antog, at vi dermed også ville få indsigt i forskelligartede problemstillinger angående afsætning. De empiriske data er blevet indsamlet ved en kombination af semistrukturerede narrative interviews (Kvale og Brinkmann, 2008, Mishler, 1986) samt andet relevant materiale. Der er blevet gennemført interviews med i alt 10 ejere/topledere i de regionale fødevarevirksomheder. Derudover er der også blevet gennemført tre interviews med eksperter på det danske marked for regionale fødevarer. Det teoretiske udgangspunkt for den kvalitative undersøgelse er Business Model Canvas (Osterwalder, 2010). Den interviewguide, der er blevet anvendt, indeholder forskellige temaer i relation til virksomhedens forretningsmodel såsom; nøgleressourcer, -aktiviteter, - partnere, værditilbud, afsætningskanaler, kundesegmenter, eksterne forhold mm. Derudover er det også fundet relevant at inddrage spørgsmål under temaerne; marketings aktiviteter, vækststrategi og inspirerende virksomheder. 6

7 2 Alle interviews er optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. Disse dokumenter er blevet læst grundigt og derefter analyseret ved hjælp af kodning og kategorisering (i N*Vivo), med henblik på at identificere fælles mønstre, ligheder og forskelle mellem casene. Udover disse interviews er der indsamlet og analyseret andet relevant materiale såsom markedsrapporter, årsberetninger, hjemmesider og marketingmateriale fra de deltagende virksomheder. Med udgangspunkt i Osterwalders teori om forretningsmodeller, analyseres følgende temaer i de i de kommende afsnit: 1. Nøgleressourcer 2. Nøgleaktiviteter 3. Nøglepartnere 2 7

8 4. Værditilbud 5. Afsætningskanaler og distribution 6. Kundesegmenter og kunderelationer 7. Makroøkonomiske kræfter 8. Eksterne forhold 9. Markedsføringsaktiviteter 10. Vækststrategi 8

9 2. Nøgleressourcer I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøgleressourcer har fokus været at undersøge de små og mellemstore fødevarevirksomheders oplevelse af, hvor de er ressourcestærke, og hvor de mangler ressourcer. Nøgleressourcerne vedrører virksomhedernes menneskelige, fysiske, økonomiske ressourcer mm. Undersøgelsens interviews kom rundt om mange emner, men der er især tre emner, som interviewpersonerne fremhæver som betydningsfulde for deres virksomheds nøgleressourcer: (1) Økonomi, (2) arbejdskraft og (3) mulighed for at lede og udvikle virksomheden: Økonomi Virksomhedens økonomiske ressourcer spiller en rolle for langt størstedelen af de virksomheder, vi har interviewet, men deres oplevelse af de økonomiske muligheder og begrænsninger er ikke nødvendigvis enslydende. Nogle af de regionale fødevarevirksomheder oplever at de er meget begrænset af mangel på økonomiske ressourcer, mens andre ser økonomiske begrænsninger som en fordel, da det gør at virksomheden udvikler sig i små ryk og dermed udsætter sig for mindst mulig risiko. Som en interviewperson udtrykker det: Altså, så vi kan sætte noget hastighed på i stedet for hele tiden at skulle tjene os til tingene. Og så er der bare det lille men, som jeg er rigtig glad for. Det er, at vi aldrig har investeret mere end 2 mio. ad gangen. Og det gør, at vi hele tiden får rettet os til. [ ] Når det er en lille innovativ virksomhed, så laver du meget hurtigt noget forkert. Så ved kun at tage et lille skridt ad gangen, så får du rettet dig til, så det bliver super effektivt hele tiden. Arbejdskraft Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere, medarbejdernes faglige kompetencer samt generel medarbejderledelse spiller også en central rolle i interviewpersonernes overvejelser om deres nøgleressourcer. De fleste interviewpersoner oplever, at deres medarbejdere er enormt ansvarsbevidste og passionerede i deres arbejde. I flere af virksomhederne er der en oplevelse af at 9

10 medarbejderne er gode til at tage ansvar i deres arbejde og er drevet af et stort personligt engagement. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående udtalelser: Jamen det betyder, at vi giver meget ansvar til medarbejderne her. Det betyder, at de har ansvaret for hele processen. Så de er meget mere omhyggelige end i en stor virksomhed, hvor du har en medarbejder, der ved, at hver tirsdag skal du trykke på knappen. [ ] Det er også derfor, at vi kan yde den service, som kunderne vil have. Medarbejderne tager over og siger: Der er et eller andet galt. [Den kunde] plejer ikke at bestille den her vare. Grib knoglen, af sted. Og det vil ikke ske i et stort firma. Vores produktionsfolk arbejder jo dagligt på initiativer ift. at forbedre produktionen. For interviewpersonerne er medarbejderne en afgørende ressource, og de skal ofte kunne agere fleksibelt og selvstændigt. Flere af interviewpersonerne udtrykker imidlertid, at de ikke har de økonomiske ressourcer til at ansætte nye medarbejdere: Hvis vi så skal højere op, vil det så kunne svare sig at ansætte en? Og det vil det måske kunne, når først vi er nået derop. Men p.t. kan vi ikke, det er der ikke økonomi til. Andre oplever, at det er svært at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig udtrykker nogle af interviewpersonerne også, at det kan være vanskeligt at overføre viden fra medarbejder til medarbejder. Dette kommer blandt andet til udtryk i nedenstående citat: Altså en ting, det er faktisk kvalificerede medarbejdere. Det var meget, meget svært før krisen. Vi kunne simpelthen ikke. Vi måtte til Polen. Det var ikke for timelønnen, det var simpelthen kvalificerede medarbejdere[ ]. Vi har et helt andet [kunde]segment, som er lidt atypisk for det, man er vant til herude. De tænker anderledes. [ ] De vil [ ] have nogle værdibaserede produkter, og det er den værdi, du skal skabe. Og det er svært for mig at få det transmitteret over til vores medarbejdere hvor vigtigt det egentlig er. Det er en udfordring meget stor udfordring. 10

11 De to udfordringer, som de regionale fødevareproducenter især understreger, er mangel på fødevarefaglig viden samt salgskompetencer. Flere interviewpersoner mener, at de som ledere selv mangler specifik faglig viden, mens andre pointerer, at medarbejdere også mangler denne faglige viden. Især mener flere af interviewpersonerne, at medarbejdere der besidder faglig viden om hele produktionsprocessen, er en manglende ressource: De største barrierer har været manglende viden om at fremstille [produktet]. Det var helt klart altså. Vi har haft nogle chancer som har været rimelig gode, hvor vi bare ikke har været gode nok, stadigvæk. Den anden ressource, som interviewpersonerne understreger som en mangel, er på salgssiden. Hvis de i dag skulle ansætte en ny medarbejder, vil de derfor typisk ønske at ansætte en medarbejder, der kan foretage opsøgende salgsarbejde. Flere af interviewpersonerne fortæller, at de ikke selv har tid til at varetage det opsøgende salgsarbejde, eller mener ikke at de har de rette personlighedsprofiler til at gøre det. Uheldigvis har flere af virksomhederne ikke de økonomiske ressourcer til at ansætte en sådan medarbejder. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedenstående citater: Jeg vil meget gerne have, at vi på salgssiden havde råd til at ansætte en medarbejder. [ ] Altså, jeg er ikke sælger som type. [ ] De gode kunder, vi har, det er dem, der er kommet selv. Dem, jeg har været ude at banke på og det er jo fordi, at en sælger skal være vedholdende og blive ved, og det får jeg s gu aldrig gjort. [ ] Og det er igen det med at vi mangler den der salgsarbejder. At få en ud, som siger: Jeg kan sælge jer sådan og sådan. Vi gør sådan og sådan. [ ] Det kan vi ikke. Det ville jeg ønske, vi kunne. Så det er det der professionelle markedsføring. Men vi er ikke store nok, og vi tjener slet ikke nok til at kunne berettige en investering på for en medarbejder. Og vi har ikke flere penge. Altså, jeg har brugt alle mine penge på det her, så jeg er blanket af mere eller mindre. Men altså, jeg tænker egentlig, at hvis vi blev koblet med en eller anden markedsføringsvirksomhed eller salgsvirksomhed, så kunne man sælge masser der. 11

12 Ledelse af virksomheden Den sidste udfordring, som vi vil behandle under nøgleressourcer, er interviewpersonernes oplevelse af deres mulighed for at lede og udvikle virksomheden. Alle interviewpersonerne besidder ledende eller direktionsnære stillinger i virksomhederne og har således stor indflydelse på ledelsen af virksomheden. I forhold til ledelse og udvikling af virksomheden, ser vi en markant forskel mellem de små og de lidt større virksomheder i undersøgelsen. De små regionale fødevarevirksomheder er begrænset i deres forretningsudvikling af for få menneskelige ressourcer. Flere at de små virksomheder er familie-/hobbyvirksomheder og/eller virksomheder med kun få ansatte. Dette betyder, at de ofte ikke har tid og ressourcer til at arbejde strategisk med produkt- og forretningsudvikling: Men det er jo også kun [Anni, Ole] og mig lige nu. Og så har vi [Marianne], som laver regnskaber en gang imellem. Det er virkelig begrænset, hvad vi kan nå ud over. Hvor meget vi kan skubbes ud over rampen. Det ved jeg s gu ikke. Det er nok sådan, det ser ud lige nu. Når der travlhed er der ikke tid til at udvikle nyt, og jeg mener at vi skal - som så lille producent med så kort vej fra handling til beslutning og vise versa det er os, der hele tiden skal komme med nogle nye skud i bøssen. [ ] Så er der jo sådan generelt ting og sager; hvordan folk præsenterer deres produkt. Det er jo der, jeg synes at vi halter gevaldigt. At arbejde med produkterne for at gøre dem lækre. Der mangler jeg lidt. [ ] Vi gør meget ud af design, men det er indpakning, der gør det lækkert. Sammenlignet med de små virksomheder italesætter nogle af de mellemstore regionale fødevarevirksomheder en langt mere professionaliseret tilgang til virksomhedens og produkternes udvikling: Så vi har sat en innovationsmodel op til hvordan vi indsamler innovationer. Så vi har sådan en idémail, hvor folk kan skrive idéer ind. Og så har vi så nogle fysiske postkasser rundt omkring, hvor folk kan lægge idéer. Og så kører vi så nogle konkurrencer med månedens idé for at få lidt gang i de der postkasser. [ ] Jeg 12

13 rangerer dem så efter om det er en generel idé, om det er en salg-marketing eller supply chain idé. Så puljer jeg dem og tager dem med på agendaen. Konklusion I relation til nøgleressourcer har vi valgt at fremhæve tre emner, som har været særdeles fremtrædende i vores interviews med små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder. For det første fortæller interviewpersonerne, at økonomi altid er en afgørende faktor for deres handlerum. Som oftest er der en mangel på midler. Nogle virksomheder oplever det som et stort problem, mens andre virksomheder ser det som en anledning til at bruge deres midler strategisk til at reducere risici i deres udviklingsproces. For det andet kan vi se, at virksomhederne oplever arbejdskraft og tiltrækning af faglige kompetencer som et afgørende parameter for deres mulighed for at vokse. Det kan være svært for dem at skaffe den rette arbejdskraft; især i relation til faglig produktionsviden og salg. Navnlig den manglende salgsviden gør, at virksomhederne oplever, at de forpasser muligheder i markedet, som ellers kunne have øget deres salg. Endelig fortæller især de små fødevarevirksomheder, at udvikling er nødvendig for dem, men at de mangler ressourcer til at arbejde struktureret med produkt- og forretningsudvikling. I analysen af de regionale fødevareproducenters nøgleressourcer er det også et fremherskende tema, at virksomhederne søger eksternt i deres netværk, når de mangler interne ressourcer. Derfor bør dette afsnit læses og kobles tæt sammen med de regionale virksomheders nøglepartnere og netværksaktiviteter generelt. 3. Nøgleaktiviteter Nøgleaktiviteterne i de regionale fødevarevirksomheder omhandler de aktiviteter, der er værdiskabende i virksomhederne. Under interviewene kom flere forskellige emner op, dog var det især temaerne (1) produktionsprocessen (2) den professionaliserede produktion og (3) produktvarianter, som interviewpersonerne understregede som betydningsfulde nøgleaktiviteter, og dem behandler vi i dette kapitel. Udover selve produktionen er 13

14 lovgivning, kvalitetssikring, salg og kunderelationer betydningsfulde nøgleaktiviteter der finder sted i virksomhederne. Disse emner vil dog blive behandlet særskilt i senere kapitler. Produktionsprocessen En stor del af de nøgleaktiviteter, der finder sted i de regionale fødevarevirksomheder, er naturligvis selve produktionen af fødevarerne. I nedenstående er et uddrag af nogle af informanternes beskrivelse af deres produktionsproces, hvor det bl.a. kommer til udtryk, at produktionsprocesserne er meget forskelligartede både i forhold til kompleksitet af produktionsprocessen og lokalitet af produktionen: Vi kører med et kontinuerligt anlæg. [ ] Det er én lang proces i hælene på hinanden. Og den maskine, vi har herude, den kan lave 1200L [ ] i timen, hvis den bliver spændt for. Vi har dem gående i nogle store net-bure. Det svarer til et stort akvarium, altså et net som ligger holdt oppe af flyderinge [Vi har med vilje søgt om at have det liggende langt ude] for at have noget ude på åbent vand. Det giver selvfølgelig nogle lidt vanskelige arbejdsbetingelser, for vi er afhængige af vejret, og man skal nå at få lavet det, når der er godt vejr, og så må vi kæmpe med det dårlige vejr. Min virksomhed det er hovedsageligt en produktionsvirksomhed baseret på i starten grønsager, men nu er det hovedsageligt kartofler. [...] Jeg har jo min kartoffelproduktion, og jeg er selv en del af eller en forholdsvis vigtig brik, i den produktion. Den professionelle produktion Som det også kommer til udtryk i ovenstående er det iøjnefaldende, at mange af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret produktionsproces. Eksempelvis producerer flere af de regionale fødevareproducenter ud fra et forecast: Ja, de [samhandelspartner] ved jo ikke, hvor mange, der bestiller, så det er forecastningerne de bestiller ud fra hos sådan nogen som os. Og hos os kan de jo faktisk på dagen om morgen finjustere deres ordre. De har deadline kl.24 til det, der skal leveres næste dag. Hos [en konkurrent] er det tre dage. Og så får de leveret det fra Spanien, du ved [ ]. Nu er vi nået en størrelse, hvor vi for alvor er nødt til at 14

15 sætte system. Der begynder at ske for mange fejl, og når du bliver professionel, så bliver fejlene ikke accepteret på samme måde, så derfor bliver omkostningerne ved fejlen større og større. Vi har rimelig god viden om, hvornår folk aftager. Jo, vi har noget på lager, men altså, så meget er det ikke. Altså, vi kører forecast produktion, men vi kender ordren i god tid. Produktvarianter Ligeledes producerer flere af de regionale fødevareproducenter også forskellige produktvarianter. Antallet af produktvarianter er imidlertid ofte begrænset da nogle af producenterne er opmærksomme på af opnå stordriftsfordele i deres produktion. En informant beskriver blandt andet hvordan produktionen planlægges i løbet af ugen og hvilke prioriteringer der foretages: Og det er også derfor, at vi laver så få varianter, som vi gør. Det har noget at gøre med den ordreproduktion. Fordi vi skal i princippet kunne køre det hele igennem herude på en uge [med det produkt]. Og det vil sige, at vi kan lave [produktet] efter ordre, og så kan vi fylde ud med [et andet produkt]. Konklusion I afsnittet vedrørende de regionale fødevarevirksomheders nøgleaktiviteter har temaerne; produktionsprocessen, den professionelle produktion samt produktvarianter været fremtrædende. En særlig del af de nøgleaktiviteter, der finder sted ud i de regionale fødevarevirksomheder, er selvfølgelig selve produktionen af fødevarerne. I interviewene er det fremtrædende at produktionsprocesserne er meget forskelligartede i forhold til kompleksitet. Endvidere varierer antallet af produktvarianter, hvor nogle af producenterne har fokus på at opnå stordriftsfordele, hvilket igen vidner om at flere af de regionale fødevareproducenter har en forholdsvis professionaliseret tilgang til deres produktionsproces. 15

16 4. Nøglepartnere I analysen af de regionale fødevarevirksomheders nøglepartnere har omdrejningspunktet været at undersøge om de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder netværker og hvis ja, hvordan deres netværksaktiviteter fungerer. Andre centrale nøglepartnere er producenternes kunder og salgskanaler, men disse behandles særskilt i kapitel 6. Undersøgelsens interviews åbnede op for flere forskellige temaer vedrørende virksomhedens nøglepartnere, dog fremhæver de regionale fødevareproducenter især tre temaer og disse er: (1) produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer, (2) netværk i relation til tid og (3) samarbejde med vidensinstitutioner. Produkt, marked og/eller produktionsmæssige udfordringer Mange af undersøgelsens økologiske fødevarevirksomheder er medlem af en eller flere økologiske organisationer, hvor de drager nytte af produktspecifik viden og af at kunne sparre med andre personer omkring produktionsrelaterede udfordringer. Flere af de små og mellemstore virksomheder har således samarbejdet med eksterne partnere, herunder universiteter, forskningsinstitutioner, konsulenter og virksomheder som agerer i samme branche. Betydningen af virksomhedernes netværksaktiviteter kommer bl.a. til udtryk i følgende udtalelse: "Ja, det gør vi og det har vi faktisk gjort hele vejen igennem. Det kan jeg kun anbefale folk at gøre. Vi havde først et forløb med Økologisk Landsforening, hvor vi arbejdede med design og produkter og hvad der var vores historie. Så havde vi et strategiforløb med Smage Nordjylland [ ]. Så har vi haft noget samarbejde med en botaniker omkring vilde urter. Vi har ramsløg, og vi har også haft lidt samarbejde med en anden kok. Nu er vi i gang i et nyt forløb med økologisk Landsforening. Det er omkring vores [detail]produkter. Vi har også noget med vores forretning, med en der er konsulent i vores bestyrelse, hjælper os med at lave en forretningsplan, så vi kan blive attraktive for en investor. De emner, de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder drøfter med det eksterne netværk, er ofte spørgsmål relateret til selve produktet og/eller decideret produktudvikling. Flere søger deres netværk (universiteter, konsulenter og andre forskningsinstitutioner) i forbindelse med mere produktspecifik viden. Andre virksomheder 16

17 ser udviklingsprocessen som en meget intern proces. Som eksempel har en af virksomhederne draget stor fordel af virksomhedens netværk (en kunde), og har som konsekvens heraf udviklet et nyt produkt til et nyt segment, udelukkende fordi vedkommende tilfældigvis blev kontaktet af en person, der spurgte, om de kunne producere produktet. Et andet emne som flere af informanterne drøfter med deres netværk er spørgsmål vedrørende eksport. Nogle informanter udtaler, at de har drøftet spørgsmål vedrørende opstart af eksport med aktører fra deres egen branche: Jeg ved ikke, hvordan man gør [ ]. Så er der det der med valutaer frem og tilbage, og hvis jeg skulle sende en palle af sted. Men jeg kan bare ringe til [nogle af mine bekendte]. De sælger meget udadtil [ ]. Altså, det er jo: Hvad fanden gør vi. Tid er en knap ressource Flere af de små og mellestore regionale fødevarevirksomheder understreger, at de ofte er fanget i det korte sigt, og "dag til dag-aktiviteter". Denne udfordring betyder, at virksomhederne ofte ikke har tid og ressourcer til aktiviteter, der har et langsigtet mål, herunder strategisk arbejde og udvikling af den respektive virksomheds produkter og forretningsudvikling generelt. Generelt kan virksomhedernes netværksaktiviteter opdeles i kortsigtede netværksaktiviteter ("jeg har et spørgsmål ) - og mere langsigtede netværksrelationer. De undersøgte virksomheder giver udtryk for, at fordelen ved de mere langsigtede netværksrelationer er, at de har mulighed for at diskutere forskellige faglige problemstillinger og sparre med hinanden om de udfordringer, de står over for. Men flere informanter understreger også, at tiden ofte er en knap ressource i forhold til at deltage i disse forskellige netværksaktiviteter: Det er jo sådan meget case-by-case. Hvis man har et problem, så arbejder man med det. Med mindre at man er en stor virksomhed og har folk, som kun arbejder med [netværk]. Så har de jo tid til lige at bruge 3-4 dage om året på den der slags ting. Men det kan små bolchebutikker som os jo ikke rigtig gøre. Samarbejde med vidensinstitutioner Nogle af de regionale fødevarevirksomheder er også i kontakt med universiteter og andre forskningsinstitutioner, ofte fordi de mangler viden om meget produktspecifikke områder 17

18 eller er involveret i forskellige innovationsprojekter. Som eksempel udtrykker en informant, at kontakten med universiteter gør det muligt for ham, at have fingeren på pulsen. Mens andre ser det som en fordel, at universiteterne kan hjælpe dem med forskellige produktions- og produktmæssige udfordringer. Dog oplever nogle af informanterne, at der generelt er mangel på videndeling mellem universiteterne og de små og mellemstore virksomheder: Fordi at de vil mægtig gerne samarbejde, men kan vi ikke lave et projekt, så vi kan søge nogle midler om. Det er forskellen fra for 20 år siden. Der var det så befriende at kunne gå ind til nogen og præsentere et problem, som siger: Aj, det er s gu spændende, det her [ ]. I dag kan du ikke komme igennem uden at du kan kvittere med noget, du kan søge penge om et eller andet sted. En informant mener, at det tidligere var meget nemmere at samarbejde med universiteterne, fordi de nu ofte er nød til at deltage i mere langsigtede forskningsprojekter for at få adgang til rådgivningen. Udfordringen er, at de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har tid og ressourcer til dette, når de står overfor deres dag-til-dag udfordringer. Konklusion Flere af de små og mellemstore regionale fødevarevirksomheder, deltager i forskellige interorganisatoriske relationer og netværksaktiviteter. En vigtig årsag til dette er (som forventet), at de qua deres størrelse ikke har adgang til de nødvendige ressourcer og kompetencer internt og derfor ofte er nødsaget til at søge disse eksternt. Som eksempel opsøger nogle af virksomhederne hjælp til at løse produkt og/eller produktionsmæssige udfordringer, mens andre søger eksternt af mere strategiske årsager. Mange af virksomhederne vil gerne netværke mere, men oplever at det er svært at forene med den tid, de er nødt til at bruge på hverdagens udfordringer i virksomheden. Endelig er det værd at bemærke, at mange virksomheder sætter pris på den sparring, de har med vidensinstitutioner eks. universiteter men at det er blevet meget sværere at få adgang til medarbejdere på vidensinstitutioner. 18

19 5. Værditilbud I analysen af de regionale fødevarevirksomheders værditilbud har fokus været at undersøge hvilke elementer der især er vigtige i deres produkt. Overordnet er værditilbuddet det, virksomheden kan tilbyde sine kunder. Det kan fx være et produkt af en særlig kvalitet, pris eller tilhørende service. Under interviewene dukkede flere interessante emner op når samtalen drejede sig ind på de regionale fødevarevirksomheders værditilbud, dog blev især følgende emner ofte italesat; (1) den fleksibilitet producenterne tilbyder kunderne (2) de regionale fødevareprodukters særlige kendetegn i forbindelse med kvalitet, pris og troværdighed: Fleksibilitet Flere af de interviewede virksomheder fortæller at fleksibilitet er en vigtig del af det, som de regionale fødevarevirksomheder tilbyder markedet, dette både i forhold til serviceniveau og produktudvikling. Fleksibilitet bliver nævnt i flere sammenhænge, både i forhold til at udvikle nye produkter men også i forbindelse med distributions og pakningsløsninger: Hvis vores tyske distributør ringer og siger, at [en detailkæde] nævner det og det og det, så udvikler vi det [ ]. Jamen helt nye produkter. Og det er igen det med, at [en konkurrent] skal have 3-4 dage til at kunne levere og alt det der. Og vi er jo meget mere fleksible og kan levere næsten med dags varsel. Hvorvidt denne fleksibilitet har med virksomhedernes størrelse at gøre, eller hvorvidt de regionale fødevareproducenter bare er mere villige til lade deres fleksibilitet komme til udtryk, vides ikke. Men fødevarevirksomhederne oplever, at deres fleksibilitet gør, at de kan konkurrere på andre præmisser end pris alene. Kvalitet, økologi, pris og troværdighed Stort set alle de adspurgte regionale fødevarevirksomheder ser kvalitet som en afgørende del af deres værditilbud. Dette både i forhold til produktet, produktionen og hvordan dette har betydning for virksomhedens samlede værditilbud: Du får den rene kvalitet. Og jeg tror også, at det er derfor, at der er så mange af dem inden for økologien, for der er mange af de ting, som spiller sammen. 19

20 Ligeledes bliver troværdighed også nævnt som en vigtig faktor i at skabe merværdi, både i forhold til marked og slutkunderne: Troværdighed, faktisk. Det er sådan set det, der lægger mig utroligt meget på sinde. Og der er så meget fusk i fødevarebranchen, så du tror det er løgn. Selvom mange af de deltagende virksomheder nævner emner som fleksibilitet, kvalitet og troværdighed, mener mange af de regionale fødevareproducenter at prisen stadigvæk er en afgørende faktor: Det er det. Det er også derfor jeg siger, at pris er det afgørende. For vi skal have den her pris, ellers kan det ikke hænge sammen. Det er egentlig et meget simpelt regnestykke. [ ] Vi skal bare være bedre kvalitet, vi skal være mere kreative og rationelle og være dygtige til at skabe værdi, hvis vi skal være med. Ellers har vi ikke en chance. Groft sagt. Men vi laver en marginalt til markant bedre produktkvalitet. Og det er klart, at når man taler billige varer, så er det ikke så meget produktkvalitet man taler om, Så taler man om pris, levering, osv.. Konklusion Som beskrevet ovenfor er værditilbuddet de centrale fordele, som en virksomhed tilbyder sine kunder, herunder selve det fysiske produkt. I analysen af de regionale fødevareproducenters værditilbud er det fremtrædende at flere af producenterne anser prisen som afgørende for deres værditilbud. Kvalitet er et gennemgående tema i de regionale fødevareprodukter. Kvaliteten bliver ofte koblet sammen med pris, da de regionale fødevarevirksomheder typisk ikke har en størrelse, hvor de kan konkurrere på pris alene og for at få den nødvendige pris, bliver kvaliteten nødt til at være i top. Ligeledes pointerer de regionale fødevareproducenter, at troværdighed er en vigtig del af deres værditilbud. Ydermere fremhæver de interviewede virksomheder også fleksibilitet som en væsentlig del af deres værditilbud. Dette indebærer både fleksibilitet i forhold til at udvikle nye produkter, men også i forhold til forskellige distributionsløsninger. 20

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv

Rapport fra Workshop - Nordjysk FødevareErhverv Dato Sted Facilitator 9. marts 2015 Auditoriet, NOVI Science Park Tomas Vedsmand & Søren Kielgast, GEMBA Innovation A/S Indholdsfortegnelse Rapport fra Innovations Workshop Deltagerliste... 3 Brainstorm

Læs mere

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening FORRETNINGSMODEL AFSÆTNINGSFREMME FOR DIN VIRKSOMHED OPBYGNING AF NETVÆRK TIL LOKAL AFSÆTNING AF FØDEVARER Omkostningsminimering og effektivisering

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne William S. Andersen Videncentret for Landbrug Gothenborg, 25.-26. august 2014 Fra Bulk-producent til Værditilvækster - Et meget stort

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Følle d. 26 marts 2015 Specialkonsulent William S. Andersen VÆRDITILVÆKST

Følle d. 26 marts 2015 Specialkonsulent William S. Andersen VÆRDITILVÆKST Følle d. 26 marts 2015 Specialkonsulent William S. Andersen VÆRDITILVÆKST WILLIAM SCHAAR ANDERSEN - SPECIALKONSULENT SEGES Arbejdsområder Produktionsøkonomi inden for Økologi Strategi og forretningsudvikling

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Workshop plan for Next Step foråret 2017

Workshop plan for Next Step foråret 2017 Workshop plan for Next Step foråret 2017 Læringsmål Der arbejdes gennem forløbet med fire overordnede dimensioner:,, og (Fonden for Entreprenørskab, 2015). Disse kan ses i til formålene samt i forhold

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Producentsammenslutningen Det økologiske Akademi. Business case Gruppearbejde, Modul D/H, Gothenborg, den 25. august 2014

Producentsammenslutningen Det økologiske Akademi. Business case Gruppearbejde, Modul D/H, Gothenborg, den 25. august 2014 Business case Gruppearbejde, Modul D/H, Gothenborg, den 25. august 2014 Netværk og partnere Ydelse Kunder Folkeskolen Healing og meditation Samarbejde med kok lad en kok fortælle historien Landbrugsskoler

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

CESTE Fremtiden i Ceste Træ

CESTE Fremtiden i Ceste Træ CESTE 2014 - Fremtiden i Ceste Træ 0 -Indhold Forord... 2 Fremtidig organisation... 3 Økonomi og IT... 4 HR... 4 Indkøb... 4 Sortiment:... 4 Planlægning og markedsføring:... 5 Fælles indkøb og beregnere:...

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere