Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen."

Transkript

1 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015

2 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Studio Parris Wakefield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

3 1. Indledning Kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet Møde med de fem ø-kommuner Sammenfatning Landevejsprincippet Definition af landevejsprincippet Beregningsforudsætninger Forbehold vedr. beregningerne Dataforbehold Analyse Beregning med afsæt i billetstruktur med 2,5 passagerer i en bil Beregning med afsæt i billetstruktur med bil eksklusiv personer i bilen Udfordringer ved implementering af et landevejsprincip Kapacitet Billige billetter og administrationsomkostninger Øremærket tilskud til nedsættelse af taksterne Effektivisering af færgedriften Ø-kortordning Tilskud og finansiering Eksisterende tilskudsordninger Arbejdsgruppens analyse Bilag Litteraturliste... 61

4

5 Kapitel 1 1. Indledning Nyt kapitel 1.1 Kommissorium Folketinget har med folketingsvedtagelse V 59 Om konkurrencevilkår for ø-kommuner og småøer opfordret regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udrede, hvordan det bedst kan sikres, at danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer. På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at: Analysere, om det såkaldte landevejsprincip kan indføres, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje Forholde sig til, om fastboende på ikke-brofaste ø-kommuner kan opnå ligestilling med 27 1 danske småøer, der siden 2001 har haft gratis personbefordring Udarbejde overslag over de forventede udgifter og se på mulige finansieringsmodeller Beskrivelsen af mulige finansieringsmodeller skal også omfatte overvejelser om implementering. Arbejdsgruppens sammensætning: 4 repræsentanter fra KL, herunder med en repræsentant for henholdsvis Bornholms Regionskommune, en for de øvrige selvstændige ø-kommuner samt en for kommuner med små øer. 1 repræsentant for Sammenslutningen af Danske Småøer 1 repræsentant for Småøernes Færgeselskaber 1 repræsentant for Transportministeriet 1 repræsentant for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 repræsentant for Finansministeriet 1 repræsentant for Økonomi- og Indenrigsministeriet Arbejdsgruppen kan inddrage anden ekspertise og andre interessenter i sit arbejde. 1 Mandø medtages ikke i analysen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø. I stedet er der en såkaldt låningsvej, hvor det er muligt at køre til og fra øen i bil. 5

6 Kapitel 1 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriet har formandskabet. Sekretariatsopgaven varetages i fællesskab af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Transportministeriet. Afrapportering Arbejdsgruppen afrapporterer senest den 1. marts Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer: Søren H. Thomsen Økonomi og Indenrigsministeriet (formand) Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer Søren Adsersen, Småøernes Færgeselskaber Camilla Rosenhagen, KL Henrik Eybye Nielsen, Bornholms Regionskommune Jens Kloster Hedegaard, Haderslev Kommune Keld M. Møller, Ærø Kommune Line Klitsø, Transportministeriet Johan Christian Gamst-Andersen, Finansministeriet Inge Trads Kjeldsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udvalget har afholdt 4 møder. Sekretariatet er blevet varetaget af Økonomi-og Indenrigsministeriet og Transportministeriet, herunder chefkonsulent Mona Boel Østergaard, fuldmægtig Susanne Wad Leth og specialkonsulent Line Klitsø Arbejdsgruppen har afholdt et møde med borgmestrene for ø-kommunerne. 1.3 Møde med de fem ø-kommuner Borgmestrene for de fem ø-kommuner, Bornholm, Ærø, Læsø, Samsø og Fanø var inviteret til arbejdsgruppens møde den 15. januar 2015 med henblik på, at fremføre deres synspunkter i forhold til arbejdsgruppens arbejde. Det blev samstemmende fremhævet, at øerne står overfor store udfordringer i disse år. Det blev positivt bemærket, at regeringen med vækstpakkeinitiativet vedr. nedsættelse af taksterne på godstransport til og fra øerne har taget et skridt på vejen til at hjælpe erhvervslivet på øerne. Der ses imidlertid også nogle muligheder for at skabe flere jobs og mere aktivitet gennem bl.a. en udvikling af turisterhvervet. I den sammenhæng vurderes det, at lavere passagertakster på færgen vil udgøre en væsentlig forbedring af rammevilkårene for turisterhvervet. Der blev herunder peget på mulighederne for at øge weekend-turismen udenfor feriehøjsæsonen. De fem ø-kommuner tilkendegav, at den største barriere for udviklingen af øerne er færgetaksterne. En nedsættelse af taksterne for person- og bilbefordring vil betyde meget for især turisterhvervet på øerne. 6

7 Kapitel 1 Indledning Indførelse af et landevejsprincip har højest prioritet hos de fem ø-kommuner sammenholdt med en udvidelse af ø-kortordningen. En evt. indførelse af et landevejsprincip vurderede ø-kommunerne ville have en gavnlig effekt på ikke alene økonomien på den enkelte ø, men for hele samfundsøkonomien i Danmark. Der var på den baggrund et ønske om, at spørgsmålet om de samfundsøkonomiske gevinster ved indførelse af et landevejsprincip indgår i analysen. Det blev også påpeget, at en reduktion af færgetaksterne også vil have stor betydning for fastboende på øerne. Idet der fortsat finder stor affolkning sted, kan dette være et incitament til at fastholde eksisterende og tiltrække nye øboere. Ø-kommunerne fandt, at hvis der er politisk ønske om at udmelde et tilskud til kommunerne med små øer og ø-kommunerne, der er mindre end det tilskud, der skal til ved fuld indførelse af et landevejsprincip, bør kommunerne selv kunne forvalte et sådant øremærket tilskud efter en lokal vurdering. Det kan fx betyde, at en rute kan sætte billetpriserne ned i turistydersæsonen. Men der blev lagt vægt på, at de lokale behov og forhold er forskellige, hvorfor en fleksibel løsning foretrækkes. 7

8 Kapitel 1 Indledning 8

9 Kapitel 2 2. Sammenfatning Nyt kapitel Arbejdsgruppen har ifølge sit kommissorium haft til opgave at analysere, om det såkaldte landevejsprincip kan indføres, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje. Desuden har arbejdsgruppen haft til opgave at forholde sig til, om fastboende på ø-kommunerne Ærø, Læsø, Samsø Bornholm og Fanø kan opnå ligestilling med 26 danske småøer, der har haft gratis person, cykel og invalidebil-transport siden Endelig har arbejdsgruppen undersøgt, om der foreligger finansieringsmuligheder for sådanne ordninger. Færgebetjeningen af de små øer og ø-kommunerne spiller en afgørende rolle for at bevare velfungerende og levende helårssamfund på øerne. Der ydes derfor fra statens side tilskud til kommuner med små øer og ø-kommuner. Det er midler, som skal være med til at finansiere de ekstra omkostninger, der er forbundet med at være en ø-kommune eller en kommune, der har en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Et enigt Folketing vedtog i 2014 folketingsvedtagelse V 59 Om konkurrencevilkår for ø- kommuner og småøer, hvilket er grundlaget for arbejdsgruppens analyser af omkostningerne ved en evt. indførelse af et landevejsprincip og ø-kortordning for ø-kommunerne. Arbejdsgruppen har afholdt et møde med borgmestrene for de fem ø-kommuner. Borgmestrene tilkendegav bl.a., at de ser færgetaksterne som den største barriere for udviklingen af øerne. De fremhævede, at en nedsættelse af taksterne for person- og bilbefordring derfor vil betyde meget for især turisterhvervet på øerne. Det blev endvidere påpeget, at en reduktion af færgetaksterne også vil have stor betydning for fastboende på øerne. Borgmestrene vurderede videre, at en evt. indførelse af landevejsprincippet ville have gavnlig effekt på ikke alene økonomien på den enkelte ø, men for hele samfundsøkonomien. De efterlyste på den baggrund, at spørgsmålet om de samfundsøkonomiske gevinster ved indførelse af landevejsprincippet skulle indgå i analysen. En analyse af de samfundsøkonomiske effekter har imidlertid ligget udenfor arbejdsgruppens kommissorium. Færgedriften til de små øer og ø-kommuner varetages af forskellige parter: Kommunerne, staten og private aktører afhængigt af, hvilken færgerute der er tale om. De statslige ruter til Bornholm og Samsø betjenes af private aktører på baggrund af kontrakter indgået med staten. I analysen indgår desuden en privat færgerute til Orø, mens den private færge til Fanø 9

10 Kapitel 2 Sammenfatning ikke indgår. Selskabet Danske Færger A/S, som besejler ruten til Fanø, har tilkendegivet, at de oplysninger, som arbejdsgruppen har bedt om, er forretningsfølsomme, og at de derfor ikke ønsker at udlevere dem til arbejdsgruppen. De resterende færgeruter varetages af kommuner eller af andre aktører på vegne af kommunerne. Den ansvarlige operatør/udbyder for en given færgerute fastsætter vilkårene for ruten, herunder billetstrukturen. For de statslige ruter er det Transportministeriet, der er den ansvarlige udbyder. Landevejsprincippet Arbejdsgruppen har gennemført en analyse af, hvad det vil koste at indføre et landevejsprincip for de små kommuner og ø-kommunerne. Der har ikke tidligere været indsamlet data, som muliggør en sådan samlet beregning. Til brug for analysen har arbejdsgruppen derfor indhentet data fra hver enkelt af de omhandlede færgeruter om sejlafstand, antallet af passagerer og omsætning for de enkelte passagerkategorier mv. for perioden Analysen af de samlede omkostninger ved at indføre et landevejsprincip tager udgangspunkt i omkostningen ved at køre 1 km på landevej, den såkaldte takst, som er baseret på Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014 og er fastsat på grundlag af oplysninger fra FDM (Forenede Danske Motorejere) og DTL (Dansk Transport og Logistik). Taksten differentieres for de enkelte passager- og billettyper. I beregningerne indlægges en række forudsætninger, fx om det gennemsnitlige antal passagerer i biler. Der er samtidig en række forhold, som arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at medtage, bl.a. prisændringer over tid for benzin og diesel. Desuden har det ikke været muligt for arbejdsgruppen at tage højde for priselasticiteten, dvs. den effekt en reduktion af billetpriserne kan have på antallet af passagerer/ biler mv. Der er dog som en beregningsteknisk illustration foretaget beregninger af indtjeningen og det deraf følgende reducerede tilskudsbehov ved en stigning i omsætningen på hhv. 10 og 20 pct. ved indførelse af et landevejsprincip. Der tages forbehold for datakvalitet, idet det har vist sig at være forskelligt fra rute til rute, hvor detaljeret det er muligt at opgøre antal og omsætning på de forskellige passagerkategorier. Der er desuden stor forskel i billetstrukturen mellem de enkelte færgeruter. Omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip er beregnet som forskellen mellem indtægterne ved et landevejsprincip og den omsætning, de enkelte færgeruter har ved de gældende billetpriser, beregnet som et gennemsnit over perioden Omkostningen ved at indføre et landevejsprincip afhænger af, hvilke præmisser for beregningerne, der tages udgangspunkt i. Arbejdsgruppen har foretaget to beregninger baseret på to forskellige beregningsforudsætninger. 10

11 Kapitel 2 Sammenfatning Dels et landevejsprincip, hvor prisen for en bil på alle ruter inkluderer overfart af i gennemsnit 2,5 passager, inkl. føreren. Dels et landevejsprincip, hvor det for alle ruter lægges til grund, at der betales særskilt for bil og særskilt for fører og passagerer. I begge beregninger er det forudsat, at ø-kortordningen for de små øer bevares. Med de usikkerheder, som følger af forbeholdene for datakvaliteten, er det beregnet at der samlet vil være et øget tilskudsbehov i størrelsesordenen mellem 181 mio. kr. og 281 mio. kr. årligt ved indførelse af et landevejsprincip, hvoraf de små øer tegner sig for mellem 33 og 39 mio. kr., mens ø-kommunernes tilskudsbehov løber op i mellem 148 og 242 mio. kr. Det laveste tilskudsbehov knytter sig til beregningen, hvor der betales særskilt for bil og personer, mens det høje tilskudsbehov knytter sig til beregningen, hvor prisen for en bil inkluderer 2,5 personer. Det bemærkes, at ruten til Fanø, der er den mest passagertunge rute, ikke indgår i beregningerne af finansieringsbehovet, da det ikke har været muligt at indhente omsætningstal for denne rute. Arbejdsgruppen har også drøftet nogle udfordringer ved et landevejsprincip. Erfaringer fra Skotland, hvor man har forsøgt sig med et landevejsprincip, viser, at stigende trafik som følge af et landevejsprincip kan udfordre kapaciteten på færgeruter, særligt i den turistmæssige højsæson. Anvendelse af et landevejsprincip vil indebære, at der skal lovgives om fastsættelse af taksterne på de enkelte ruter. Det gælder også for de private ruter. Dette vil stille særlige krav til udformningen af ordningen med henblik på at sikre et løbende incitament til effektiviseringer. Udvidelse af ø-kortordningen til ø-kommunerne Den nuværende ø-kortordning betyder, at borgere med folkeregisteradresse på 26 småøer har gratis person-, cykel- og invalidebiltransport med færge til og fra de pågældende øer. Ordningen er bl.a. begrundet i nødvendigheden af øboernes transport til fastlandet i forbindelse med brug af offentlig service som fx hospitaler, læge, skole, børnepasning m.v. Arbejdsgruppen er blevet bedt om at gennemføre en analyse af, hvad det vil koste at udvide den statslige ø-kortordning til ø-kommuner. I den anledning har arbejdsgruppen anmodet om oplysninger fra ø-kommunerne om bl.a. antallet af øboere, der rejser med færgerne, samt omsætningen for disse passagerer. Det har imidlertid ikke været muligt at indhente oplysninger om, hvor mange øboere der rejser med færgerne med bopæl på ø-kommunerne, da det ikke registreres i dag. Det har på den baggrund ikke været muligt at gennemføre en analyse af, hvad det vil koste at udvide den statslige ø-kortordning til at omfatte borgere med folkeregisteradresse i ø- kommunerne. 11

12 Kapitel 2 Sammenfatning Finansieringsmuligheder Arbejdsgruppens analyser viser, at det vil koste i størrelsesordenen mellem 181 og 281 mio. kr. at indføre et landsvejsprincip (eksklusiv Fanø). Det indgår også i kommissoriet, at arbejdsgruppen skal se på mulige finansieringsmodeller. Set i lyset af størrelsesordenen af den beregnede omkostning ved at indføre et landevejsprincip, konstaterer arbejdsgruppen, at en evt. indførelse af et landsvejsprincip kun kan ske, såfremt der politisk prioriteres midler hertil. 12

13 Kapitel 2 Sammenfatning 13

14 Kapitel 3 3. Landevejsprincippet Nyt kapitel Indførelse af et landevejsprincip betyder, at det skal koste det samme at sejle som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen. I dette kapitel analyseres omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip på færgeruterne til de små øer og ø-kommunerne. Færgetransporten til de små øer og ø-kommunerne er af afgørende betydning for at bevare levende helårssamfund på øerne. Der ydes derfor fra statens side et tilskud til de kommuner, der har mindre øer og de kommuner, der er øer. Dog ydes ikke noget statsligt tilskud til Fanø. Det statslige tilskud er et generelt tilskud, som er begrundet i de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at kommunen har en ø eller er en ø. Den væsentligste ekstra omkostning er færgedriften. Ansvaret for færgebetjeningen af de små øer og ø-kommunerne ligger hos forskellige parter, - staten, - kommunerne og private aktører alt efter hvilken rute, der er tale om. De statslige ruter drives af private aktører på baggrund af kontrakter indgået med staten. Det er den, der har ansvaret for en given rute, der fastsætter vilkårene for færgeruten, herunder også billettaksterne. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Udvalg for småøer afholdt i foråret 2014 to høringer, hvor der bl.a. blev sat fokus på færgedriften til øerne. På begge høringer blev der givet udtryk for, at den største barriere for udviklingen på øerne store som små knytter sig til færgedriften, herunder taksterne. På høringerne blev landevejsprincippet også nævnt som en mulig løsning på at understøtte udviklingen på øerne. Landevejsprincippet blev første gang introduceret i 2003 som amtsvejsprincippet i rapporten Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder udarbejdet af AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Rapporten var finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de fire kommuner på Læsø, Samsø og Ærø. Med nedlæggelsen af amterne er princippet efterfølgende omtalt som landevejsprincippet. Siden AKFs rapport i 2003 er landevejsprincippet blevet taget op i forskellige sammenhænge, bl.a. i 2013, hvor Ærø, Læsø og Samsø Kommuner udarbejdede rapporten Betalingsringen. Ærø, Læsø og Samsø, som behandler muligheden for at lade øboere sejle gratis og indførelse af landevejsprincippet for al øvrig person- og køretøjsoverførsel. Landevejsprincippet kaldes også RET-princippet, Road Equivalence Tariff. Dette begreb anvendes bl.a. i Transportministeriets rapport fra juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. 14

15 Kapitel 3 Landevejsprincippet 3.1 Definition af landevejsprincippet Landevejsprincippet indebærer, at billetprisen for at sejle med en færge fastsættes således, at den svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej. Landevejsprincippet forudsætter en beregning af, hvad det vil koste i gennemsnit at køre en strækning på 1 km på landevejen. Der fastsættes på den baggrund en såkaldt takst for de enkelte billetkategorier. Landevejsprincippet er grundlæggende simpelt, men beregningsmæssigt mere kompliceret. Der kan være forskellige måder at operationalisere definitionen på i forbindelse med, at der opstilles præmisser for det konkrete regnestykke for omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip. I rapporten fra AKF Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder er det eksempelvis lagt til grund, at taksten for en personbil udover bilen også omfatter føreren, hvorimod udgangspunktet i den seneste rapport om færgebetjeningen af Bornholm er, at en bil i gennemsnit har 2,5 passager, inkl. føreren. I forbindelse med indførelsen af landevejsprincippet på visse færgeruter i Skotland er der fastsat en takst, som også indeholder en vis andel til overhead, fx omkostninger ved vedligeholdelse af havne. Landevejsprincippet er således ikke en entydig størrelse. Der findes forskellige måder at operationalisere landevejsprincippet på, hvilket vil indebære forskelle i det beregnede finansieringsbehov ved indførelsen af et landevejsprincip. Arbejdsgruppen har foretaget to beregninger baseret på to forskellige beregningsforudsætninger. Dels et landevejsprincip, hvor prisen for en bil på alle ruter inkluderer overfart af i gennemsnit 2,5 passager, inkl. føreren. Dels et landevejsprincip, hvor det for alle ruter lægges til grund, at der betales særskilt for bil og særskilt for fører og passagerer. 3.2 Beregningsforudsætninger Der har ikke tidligere været indsamlet data til beregning af, hvad det samlet vil koste at indføre et landevejsprincip for de små øer og ø-kommunerne. Til brug for denne analyse har arbejdsgruppen indhentet oplysninger fra alle færgeruter, der betjener de små øer og ø- kommunerne. Beregninger af omkostningerne ved indførelse af et landevejsprincip er foretaget på baggrund af indsamlet data fra de enkelte færgeruter for perioden samt oplysninger fra Danmarks Statistik. De indsamlede data omfatter oplysninger om sejlafstand i km, antallet af passagerer samt biler, motorcykler, cykler, campingvogne og busser for hver enkelt færgerute. Derudover er der indhentet oplysninger om de enkelte færgeruters omsætning på de forskellige billettyper. I beregningerne anvendes et gennemsnit for hver enkelt færgerute i perioden

16 Kapitel 3 Landevejsprincippet Omkostningen i det følgende benævnt taksten for at køre 1 km på landevej er baseret på Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014, og er fastsat på baggrund af oplysninger fra FDM (Forenede Danske Motorejere) og DTL (Dansk Transport og Logistik). I Transportministeriets rapport er der ikke fastsat en takst for tohjulede køretøjer. Arbejdsgruppen har valgt at anvende samme takst for en cykel som for en gående passager, og for motorcykler, knallerter, m.v. anvendes halvdelen at taksten for en bil. Øboerne på de små øer har gratis personbefordring via Transportministeriets ø-kortordning. Derfor er øboernes rejser med færgerne til de små øer trukket ud af de samlede passagertal. Beregningen af indtægten i den tænkte situation, at et landevejsprincip havde været indført, foretages for hver enkelt passagertype på følgende måde: Pris= sejlafstand i km x antal passagertype x takst for pågældende passagertype. Taksterne, der indgår i beregningerne ses i tabel 3.1. Tabel 3.1 Billettakster til beregning af et landevejsprincip Passagerer/køretøjer Kr. pr. km (2015-niveau) Passager til fods eller i bil 1,27 Cykler 1,27 Personbil 3,62 Motorcykler og knallerter m.v. 1,81 Campingvogn 3,62 Bus 6,11 Anm.: Taksterne bygger på Transportministeriets rapport om Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014 med arbejdsgruppens tilpasninger. Kilde: Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet Forbehold vedr. beregningerne Der er en række forhold, som arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at medtage i beregningerne. Taksten for at køre 1 km på landevejen varierer alt efter, hvilken personbil, lastbil mv. der køres i. Det er ikke muligt i beregningerne og i fastsættelsen af en generel billettakst baseret på et landevejsprincip at tage hensyn til hvilken bil, der køres i. 16

17 Kapitel 3 Landevejsprincippet Der er i beregningerne ikke taget højde for, at priserne på benzin og diesel ændrer sig over tid og derfor også påvirker taksten for at køre 1 km på landevej. En reduktion af billetpriserne antages at have en positiv effekt på antallet af passagerer på færgeruterne. Alt efter, hvor stor en stigning, der kommer i antallet af passagerer, kan det på sigt påvirke færgeruternes driftsomkostninger og muligvis udfordre kapaciteten på færgerne. Det nuværende prisniveau vurderes at være medvirkende til at begrænse efterspørgslen på færgebilletter, hvilket betyder, at færgerne i et vist omfang har mulighed for at regulere forholdet mellem kapacitet og antallet af passagerer og biler. Den positive effekt ved flere passagerer vil alt andet lige også medføre en stigning i indtægter, og dette vil alt andet lige reducere tilskudsbehovet ved en evt. realisering af et landevejsprincip. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at foretage beregninger af priselasticiteten. Der er dog som en beregningsteknisk illustration foretaget beregninger af indtjeningen og det deraf følgende reducerede tilskudsbehov ved en stigning i omsætningen på hhv. 10 og 20 pct. ved indførelse af et landevejsprincip. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at indhente oplysninger om omsætningen på den private rute til Fanø. Selskabet Danske Færger A/S driver ruten til Fanø på kommercielle vilkår, og ønsker af konkurrencemæssige hensyn ikke at oplyse omsætningen på ruten. Fanø indgår derfor ikke i beregningerne af tilskud ved en evt. indførelse af et landevejsprincip. Det har ligeledes heller ikke været muligt for arbejdsgruppen at indhente fuldstændige oplysninger om omsætningen for de statslige ruter til Bornholm og Samsø. Disse ruter besejles af selskabet Danske Færger A/S efter udbud. Af konkurrencemæssige hensyn ønsker selskabet ikke at oplyse omsætningen på ruterne. Oplysningerne om omsætningen for de statslige ruter til Bornholm og Samsø, som indgår i analysen, stammer fra Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm og fra oplysninger fra Transportministeriet vedrørende selskabets forventede omsætning på ruten til Samsø i forbindelse med afgivelse af tilbud på besejling af ruten. På den baggrund indgår de statslige ruter til Bornholm og Samsø ikke i de detaljerede opgørelser over omsætning på passagerkategorier i analysen. 3.3 Dataforbehold Arbejdsgruppen har indsamlet oplysninger om ruter til øerne fra samtlige kommuner med små øer og ø-kommunerne Ærø og Læsø. Derudover er der indhentet oplysninger fra den private operatør på ruten Orø-Hammer Bakke. Oplysninger vedrørende de statslige ruter til Bornholm og Samsø stammer fra Transportministeriet. Oplysninger om ruten mellem Hou og Samsø stammer fra selskabet Danske Færger A/S, som varetog besejlingen af ruten i perioden For enkelte ruters vedkommende har det ikke været muligt at fremsende data for samtlige år i perioden Beregningerne i analysen er foretaget på baggrund af et gennemsnit 17

18 Kapitel 3 Landevejsprincippet over årene I de tilfælde, hvor der er opgivet data for ét eller to år er gennemsnittet beregnet ud fra antallet af år, der er opgivet data for. Endvidere er nogle af oplysningerne indsamlet fra kommunerne skønnede passagertal og omsætning. Arbejdsgruppen har ikke foretaget yderligere valideringer af kommunernes skøn. For nogle af ruterne indgår antallet af cykler, knallerter, motorcykler, busser og campingvogne i opgørelsen af biler og i omsætningen af biler. Det betyder, at omsætningen for biler ved evt. indførelse af et landevejsprincip i disse tilfælde er overvurderet. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at der ikke er tale om et beløb af større betydning. Enkelte færger er så små, at det ikke er muligt at overføre biler, campingvogne og busser. For disse ruter er antal og omsætning for disse billetkategorier fastsat til nul i beregningerne. Den ene rute fra Ærø, ruten Marstal-Rudkøbing, blev nedlagt i Det er forudsat i beregningerne, at passagererne på denne rute nu benytter en anden rute mellem Ærø og Fyn, Ærøskøbing-Svendborg. Data vedrørende ruten Marstal-Rudkøbing er således tillagt ruten Ærøskøbing Svendborg. 3.4 Analyse Det ekstra tilskudsbehov ved indførelse af et landevejsprincip er beregnet ud fra taksterne ved kørsel på landevej, jf. tabel 3.1, det gennemsnitlige passagertal fra perioden og data for færgeruternes omsætning. Ved en evt. indførelse af et landevejsprincip skal der tages stilling til, hvordan landevejsprincippet skal passes ind i billetstrukturen på færgeruterne. Idet der kan tages afsæt i forskellige præmisser ved beregningen af omkostningen ved at indføre et landevejsprincip, har arbejdsgruppen valgt at foretage to beregninger på baggrund af to forskellige præmisser om billetstrukturen på færgeruterne. Data for ruterne til Bornholm stammer fra Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra juni Det er ikke muligt at opdele omsætningen for ruterne til Bornholm på passagerkategorier Beregning med afsæt i billetstruktur med 2,5 passagerer i en bil I denne beregning tages afsæt i, at der i gennemsnit er 2,5 personer i hver bil, der overføres med færgerne. Det vil sige en beregning for alle ruter svarende til en operationalisering af et landevejsprincip, som i Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Det er meget forskelligt fra rute til rute, hvor mange personer, der i gennemsnit er i en bil, men arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at indhente oplysninger om, hvor mange personer, der i gennemsnit er i en bil på de enkelte ruter. Det betyder, at en antagelse om, at der er 2,5 personer i en bil for nogle ruters vedkommende er for højt. 18

19 Kapitel 3 Landevejsprincippet For fire ruters vedkommende betyder beregningsmetoden med 2,5 personer i en bil, at det samlede passagertal i biler overstiger det samlede faktiske antal passagerer på ruten. I disse tilfælde er passagertallet for gående passagerer sat til at være nul. For enkelte ruter er den gennemsnitlige omsætning for nogle af billettyperne allerede lavere end indtægten ved beregningen efter et landevejsprincip. Det betyder, at de i dag har en lavere takst end taksten beregnet ved et landevejsprincip. Det skyldes sandsynligvis, at disse passagerer, typisk rejsende i bil, rejser på billetter med betydelige rabatter. I beregningen af tilskudsbehovet ved indførelse af et landevejsprincip er tilskudsbehovet for disse billettyper på disse ruter fastsat til nul kr. Det er i beregningen ikke muligt at taget højde for, at øboere på de små øer i dag har gratis personbefordring. Det skyldes, at der ikke findes oplysninger om, hvorvidt øboerne rejser i bil eller til fods. Det betyder, at tilskudsbehovet ved antagelsen om at der i gennemsnit er 2,5 personer i en bil i et vist omfang overvurderes. Det har endvidere heller ikke været muligt i beregningerne at tage højde for at øboerne gratis kan have en cykel med, og at øboeres invalidebil er gratis. Tabel 3.2 Billetindtægt ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) Passagerer Biler Cykler Motorcykler, knallerter m.v. Busser Campingvogne I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Ekskl. Fanø. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 19

20 Kapitel 3 Landevejsprincippet Tabel 3.3 Billetindtægt ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) Passagerer og biler Øvrige kategorier I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Ekskl. Fanø. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskellen mellem indtægterne ved et landevejsprincip og den omsætning, de enkelte færgeruter har ved de gældende billetpriser, svarer til det øgede tilskudsbehov, der vil være ved indførelse af et landevejsprincip. Dette tilskud er beregnet i nedenstående tabel 3.4 med udgangspunkt i den gennemsnitlige omsætning i perioden for hver enkelt rute og passagerkategori. Tabel 3.4 Tilskudsbehov ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) inkl. Bornholm Passagerer og biler Øvrige kategorier I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Tilskudsbehovet for ø-kommuner er ekskl. Fanø. Bornholm indgår i tilskuddet for ø-kommuner for passagerer og biler. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Indførelse af et landevejsprincip, hvor der på alle ruter i gennemsnit medtages 2,5 passagerer i hver bil for den takst, som betales for bilen, vil samlet koste knap 280 mio. kr. årligt for passagerer og biler. Udvides indførelse af landevejsprincippet med 2,5 passagerer i en bil til også at omfatte cykler, biler, campingvogne og busser er det samlede beløb 281 mio. kr. En betydelig reduktion af taksterne for at sejle med færgerne for passagerer og biler forventes at give en stigning i antallet af rejsende og dermed i omsætningen. Effekten af lavere takster formodes at ville variere bl.a. afhængigt af turistpotentialet i forhold til den enkelte ø. Ud- 20

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 10. marts 2014 kl. 16.30-18.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Fonden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere