Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen."

Transkript

1 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015

2 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Studio Parris Wakefield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

3 1. Indledning Kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet Møde med de fem ø-kommuner Sammenfatning Landevejsprincippet Definition af landevejsprincippet Beregningsforudsætninger Forbehold vedr. beregningerne Dataforbehold Analyse Beregning med afsæt i billetstruktur med 2,5 passagerer i en bil Beregning med afsæt i billetstruktur med bil eksklusiv personer i bilen Udfordringer ved implementering af et landevejsprincip Kapacitet Billige billetter og administrationsomkostninger Øremærket tilskud til nedsættelse af taksterne Effektivisering af færgedriften Ø-kortordning Tilskud og finansiering Eksisterende tilskudsordninger Arbejdsgruppens analyse Bilag Litteraturliste... 61

4

5 Kapitel 1 1. Indledning Nyt kapitel 1.1 Kommissorium Folketinget har med folketingsvedtagelse V 59 Om konkurrencevilkår for ø-kommuner og småøer opfordret regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udrede, hvordan det bedst kan sikres, at danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer. På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at: Analysere, om det såkaldte landevejsprincip kan indføres, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje Forholde sig til, om fastboende på ikke-brofaste ø-kommuner kan opnå ligestilling med 27 1 danske småøer, der siden 2001 har haft gratis personbefordring Udarbejde overslag over de forventede udgifter og se på mulige finansieringsmodeller Beskrivelsen af mulige finansieringsmodeller skal også omfatte overvejelser om implementering. Arbejdsgruppens sammensætning: 4 repræsentanter fra KL, herunder med en repræsentant for henholdsvis Bornholms Regionskommune, en for de øvrige selvstændige ø-kommuner samt en for kommuner med små øer. 1 repræsentant for Sammenslutningen af Danske Småøer 1 repræsentant for Småøernes Færgeselskaber 1 repræsentant for Transportministeriet 1 repræsentant for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 repræsentant for Finansministeriet 1 repræsentant for Økonomi- og Indenrigsministeriet Arbejdsgruppen kan inddrage anden ekspertise og andre interessenter i sit arbejde. 1 Mandø medtages ikke i analysen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø. I stedet er der en såkaldt låningsvej, hvor det er muligt at køre til og fra øen i bil. 5

6 Kapitel 1 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriet har formandskabet. Sekretariatsopgaven varetages i fællesskab af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Transportministeriet. Afrapportering Arbejdsgruppen afrapporterer senest den 1. marts Arbejdsgruppens sammensætning og mødeaktivitet Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer: Søren H. Thomsen Økonomi og Indenrigsministeriet (formand) Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer Søren Adsersen, Småøernes Færgeselskaber Camilla Rosenhagen, KL Henrik Eybye Nielsen, Bornholms Regionskommune Jens Kloster Hedegaard, Haderslev Kommune Keld M. Møller, Ærø Kommune Line Klitsø, Transportministeriet Johan Christian Gamst-Andersen, Finansministeriet Inge Trads Kjeldsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udvalget har afholdt 4 møder. Sekretariatet er blevet varetaget af Økonomi-og Indenrigsministeriet og Transportministeriet, herunder chefkonsulent Mona Boel Østergaard, fuldmægtig Susanne Wad Leth og specialkonsulent Line Klitsø Arbejdsgruppen har afholdt et møde med borgmestrene for ø-kommunerne. 1.3 Møde med de fem ø-kommuner Borgmestrene for de fem ø-kommuner, Bornholm, Ærø, Læsø, Samsø og Fanø var inviteret til arbejdsgruppens møde den 15. januar 2015 med henblik på, at fremføre deres synspunkter i forhold til arbejdsgruppens arbejde. Det blev samstemmende fremhævet, at øerne står overfor store udfordringer i disse år. Det blev positivt bemærket, at regeringen med vækstpakkeinitiativet vedr. nedsættelse af taksterne på godstransport til og fra øerne har taget et skridt på vejen til at hjælpe erhvervslivet på øerne. Der ses imidlertid også nogle muligheder for at skabe flere jobs og mere aktivitet gennem bl.a. en udvikling af turisterhvervet. I den sammenhæng vurderes det, at lavere passagertakster på færgen vil udgøre en væsentlig forbedring af rammevilkårene for turisterhvervet. Der blev herunder peget på mulighederne for at øge weekend-turismen udenfor feriehøjsæsonen. De fem ø-kommuner tilkendegav, at den største barriere for udviklingen af øerne er færgetaksterne. En nedsættelse af taksterne for person- og bilbefordring vil betyde meget for især turisterhvervet på øerne. 6

7 Kapitel 1 Indledning Indførelse af et landevejsprincip har højest prioritet hos de fem ø-kommuner sammenholdt med en udvidelse af ø-kortordningen. En evt. indførelse af et landevejsprincip vurderede ø-kommunerne ville have en gavnlig effekt på ikke alene økonomien på den enkelte ø, men for hele samfundsøkonomien i Danmark. Der var på den baggrund et ønske om, at spørgsmålet om de samfundsøkonomiske gevinster ved indførelse af et landevejsprincip indgår i analysen. Det blev også påpeget, at en reduktion af færgetaksterne også vil have stor betydning for fastboende på øerne. Idet der fortsat finder stor affolkning sted, kan dette være et incitament til at fastholde eksisterende og tiltrække nye øboere. Ø-kommunerne fandt, at hvis der er politisk ønske om at udmelde et tilskud til kommunerne med små øer og ø-kommunerne, der er mindre end det tilskud, der skal til ved fuld indførelse af et landevejsprincip, bør kommunerne selv kunne forvalte et sådant øremærket tilskud efter en lokal vurdering. Det kan fx betyde, at en rute kan sætte billetpriserne ned i turistydersæsonen. Men der blev lagt vægt på, at de lokale behov og forhold er forskellige, hvorfor en fleksibel løsning foretrækkes. 7

8 Kapitel 1 Indledning 8

9 Kapitel 2 2. Sammenfatning Nyt kapitel Arbejdsgruppen har ifølge sit kommissorium haft til opgave at analysere, om det såkaldte landevejsprincip kan indføres, så befordring til og fra ikke-brofaste øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landeveje. Desuden har arbejdsgruppen haft til opgave at forholde sig til, om fastboende på ø-kommunerne Ærø, Læsø, Samsø Bornholm og Fanø kan opnå ligestilling med 26 danske småøer, der har haft gratis person, cykel og invalidebil-transport siden Endelig har arbejdsgruppen undersøgt, om der foreligger finansieringsmuligheder for sådanne ordninger. Færgebetjeningen af de små øer og ø-kommunerne spiller en afgørende rolle for at bevare velfungerende og levende helårssamfund på øerne. Der ydes derfor fra statens side tilskud til kommuner med små øer og ø-kommuner. Det er midler, som skal være med til at finansiere de ekstra omkostninger, der er forbundet med at være en ø-kommune eller en kommune, der har en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Et enigt Folketing vedtog i 2014 folketingsvedtagelse V 59 Om konkurrencevilkår for ø- kommuner og småøer, hvilket er grundlaget for arbejdsgruppens analyser af omkostningerne ved en evt. indførelse af et landevejsprincip og ø-kortordning for ø-kommunerne. Arbejdsgruppen har afholdt et møde med borgmestrene for de fem ø-kommuner. Borgmestrene tilkendegav bl.a., at de ser færgetaksterne som den største barriere for udviklingen af øerne. De fremhævede, at en nedsættelse af taksterne for person- og bilbefordring derfor vil betyde meget for især turisterhvervet på øerne. Det blev endvidere påpeget, at en reduktion af færgetaksterne også vil have stor betydning for fastboende på øerne. Borgmestrene vurderede videre, at en evt. indførelse af landevejsprincippet ville have gavnlig effekt på ikke alene økonomien på den enkelte ø, men for hele samfundsøkonomien. De efterlyste på den baggrund, at spørgsmålet om de samfundsøkonomiske gevinster ved indførelse af landevejsprincippet skulle indgå i analysen. En analyse af de samfundsøkonomiske effekter har imidlertid ligget udenfor arbejdsgruppens kommissorium. Færgedriften til de små øer og ø-kommuner varetages af forskellige parter: Kommunerne, staten og private aktører afhængigt af, hvilken færgerute der er tale om. De statslige ruter til Bornholm og Samsø betjenes af private aktører på baggrund af kontrakter indgået med staten. I analysen indgår desuden en privat færgerute til Orø, mens den private færge til Fanø 9

10 Kapitel 2 Sammenfatning ikke indgår. Selskabet Danske Færger A/S, som besejler ruten til Fanø, har tilkendegivet, at de oplysninger, som arbejdsgruppen har bedt om, er forretningsfølsomme, og at de derfor ikke ønsker at udlevere dem til arbejdsgruppen. De resterende færgeruter varetages af kommuner eller af andre aktører på vegne af kommunerne. Den ansvarlige operatør/udbyder for en given færgerute fastsætter vilkårene for ruten, herunder billetstrukturen. For de statslige ruter er det Transportministeriet, der er den ansvarlige udbyder. Landevejsprincippet Arbejdsgruppen har gennemført en analyse af, hvad det vil koste at indføre et landevejsprincip for de små kommuner og ø-kommunerne. Der har ikke tidligere været indsamlet data, som muliggør en sådan samlet beregning. Til brug for analysen har arbejdsgruppen derfor indhentet data fra hver enkelt af de omhandlede færgeruter om sejlafstand, antallet af passagerer og omsætning for de enkelte passagerkategorier mv. for perioden Analysen af de samlede omkostninger ved at indføre et landevejsprincip tager udgangspunkt i omkostningen ved at køre 1 km på landevej, den såkaldte takst, som er baseret på Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014 og er fastsat på grundlag af oplysninger fra FDM (Forenede Danske Motorejere) og DTL (Dansk Transport og Logistik). Taksten differentieres for de enkelte passager- og billettyper. I beregningerne indlægges en række forudsætninger, fx om det gennemsnitlige antal passagerer i biler. Der er samtidig en række forhold, som arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at medtage, bl.a. prisændringer over tid for benzin og diesel. Desuden har det ikke været muligt for arbejdsgruppen at tage højde for priselasticiteten, dvs. den effekt en reduktion af billetpriserne kan have på antallet af passagerer/ biler mv. Der er dog som en beregningsteknisk illustration foretaget beregninger af indtjeningen og det deraf følgende reducerede tilskudsbehov ved en stigning i omsætningen på hhv. 10 og 20 pct. ved indførelse af et landevejsprincip. Der tages forbehold for datakvalitet, idet det har vist sig at være forskelligt fra rute til rute, hvor detaljeret det er muligt at opgøre antal og omsætning på de forskellige passagerkategorier. Der er desuden stor forskel i billetstrukturen mellem de enkelte færgeruter. Omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip er beregnet som forskellen mellem indtægterne ved et landevejsprincip og den omsætning, de enkelte færgeruter har ved de gældende billetpriser, beregnet som et gennemsnit over perioden Omkostningen ved at indføre et landevejsprincip afhænger af, hvilke præmisser for beregningerne, der tages udgangspunkt i. Arbejdsgruppen har foretaget to beregninger baseret på to forskellige beregningsforudsætninger. 10

11 Kapitel 2 Sammenfatning Dels et landevejsprincip, hvor prisen for en bil på alle ruter inkluderer overfart af i gennemsnit 2,5 passager, inkl. føreren. Dels et landevejsprincip, hvor det for alle ruter lægges til grund, at der betales særskilt for bil og særskilt for fører og passagerer. I begge beregninger er det forudsat, at ø-kortordningen for de små øer bevares. Med de usikkerheder, som følger af forbeholdene for datakvaliteten, er det beregnet at der samlet vil være et øget tilskudsbehov i størrelsesordenen mellem 181 mio. kr. og 281 mio. kr. årligt ved indførelse af et landevejsprincip, hvoraf de små øer tegner sig for mellem 33 og 39 mio. kr., mens ø-kommunernes tilskudsbehov løber op i mellem 148 og 242 mio. kr. Det laveste tilskudsbehov knytter sig til beregningen, hvor der betales særskilt for bil og personer, mens det høje tilskudsbehov knytter sig til beregningen, hvor prisen for en bil inkluderer 2,5 personer. Det bemærkes, at ruten til Fanø, der er den mest passagertunge rute, ikke indgår i beregningerne af finansieringsbehovet, da det ikke har været muligt at indhente omsætningstal for denne rute. Arbejdsgruppen har også drøftet nogle udfordringer ved et landevejsprincip. Erfaringer fra Skotland, hvor man har forsøgt sig med et landevejsprincip, viser, at stigende trafik som følge af et landevejsprincip kan udfordre kapaciteten på færgeruter, særligt i den turistmæssige højsæson. Anvendelse af et landevejsprincip vil indebære, at der skal lovgives om fastsættelse af taksterne på de enkelte ruter. Det gælder også for de private ruter. Dette vil stille særlige krav til udformningen af ordningen med henblik på at sikre et løbende incitament til effektiviseringer. Udvidelse af ø-kortordningen til ø-kommunerne Den nuværende ø-kortordning betyder, at borgere med folkeregisteradresse på 26 småøer har gratis person-, cykel- og invalidebiltransport med færge til og fra de pågældende øer. Ordningen er bl.a. begrundet i nødvendigheden af øboernes transport til fastlandet i forbindelse med brug af offentlig service som fx hospitaler, læge, skole, børnepasning m.v. Arbejdsgruppen er blevet bedt om at gennemføre en analyse af, hvad det vil koste at udvide den statslige ø-kortordning til ø-kommuner. I den anledning har arbejdsgruppen anmodet om oplysninger fra ø-kommunerne om bl.a. antallet af øboere, der rejser med færgerne, samt omsætningen for disse passagerer. Det har imidlertid ikke været muligt at indhente oplysninger om, hvor mange øboere der rejser med færgerne med bopæl på ø-kommunerne, da det ikke registreres i dag. Det har på den baggrund ikke været muligt at gennemføre en analyse af, hvad det vil koste at udvide den statslige ø-kortordning til at omfatte borgere med folkeregisteradresse i ø- kommunerne. 11

12 Kapitel 2 Sammenfatning Finansieringsmuligheder Arbejdsgruppens analyser viser, at det vil koste i størrelsesordenen mellem 181 og 281 mio. kr. at indføre et landsvejsprincip (eksklusiv Fanø). Det indgår også i kommissoriet, at arbejdsgruppen skal se på mulige finansieringsmodeller. Set i lyset af størrelsesordenen af den beregnede omkostning ved at indføre et landevejsprincip, konstaterer arbejdsgruppen, at en evt. indførelse af et landsvejsprincip kun kan ske, såfremt der politisk prioriteres midler hertil. 12

13 Kapitel 2 Sammenfatning 13

14 Kapitel 3 3. Landevejsprincippet Nyt kapitel Indførelse af et landevejsprincip betyder, at det skal koste det samme at sejle som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen. I dette kapitel analyseres omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip på færgeruterne til de små øer og ø-kommunerne. Færgetransporten til de små øer og ø-kommunerne er af afgørende betydning for at bevare levende helårssamfund på øerne. Der ydes derfor fra statens side et tilskud til de kommuner, der har mindre øer og de kommuner, der er øer. Dog ydes ikke noget statsligt tilskud til Fanø. Det statslige tilskud er et generelt tilskud, som er begrundet i de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at kommunen har en ø eller er en ø. Den væsentligste ekstra omkostning er færgedriften. Ansvaret for færgebetjeningen af de små øer og ø-kommunerne ligger hos forskellige parter, - staten, - kommunerne og private aktører alt efter hvilken rute, der er tale om. De statslige ruter drives af private aktører på baggrund af kontrakter indgået med staten. Det er den, der har ansvaret for en given rute, der fastsætter vilkårene for færgeruten, herunder også billettaksterne. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og Udvalg for småøer afholdt i foråret 2014 to høringer, hvor der bl.a. blev sat fokus på færgedriften til øerne. På begge høringer blev der givet udtryk for, at den største barriere for udviklingen på øerne store som små knytter sig til færgedriften, herunder taksterne. På høringerne blev landevejsprincippet også nævnt som en mulig løsning på at understøtte udviklingen på øerne. Landevejsprincippet blev første gang introduceret i 2003 som amtsvejsprincippet i rapporten Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder udarbejdet af AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Rapporten var finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de fire kommuner på Læsø, Samsø og Ærø. Med nedlæggelsen af amterne er princippet efterfølgende omtalt som landevejsprincippet. Siden AKFs rapport i 2003 er landevejsprincippet blevet taget op i forskellige sammenhænge, bl.a. i 2013, hvor Ærø, Læsø og Samsø Kommuner udarbejdede rapporten Betalingsringen. Ærø, Læsø og Samsø, som behandler muligheden for at lade øboere sejle gratis og indførelse af landevejsprincippet for al øvrig person- og køretøjsoverførsel. Landevejsprincippet kaldes også RET-princippet, Road Equivalence Tariff. Dette begreb anvendes bl.a. i Transportministeriets rapport fra juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. 14

15 Kapitel 3 Landevejsprincippet 3.1 Definition af landevejsprincippet Landevejsprincippet indebærer, at billetprisen for at sejle med en færge fastsættes således, at den svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej. Landevejsprincippet forudsætter en beregning af, hvad det vil koste i gennemsnit at køre en strækning på 1 km på landevejen. Der fastsættes på den baggrund en såkaldt takst for de enkelte billetkategorier. Landevejsprincippet er grundlæggende simpelt, men beregningsmæssigt mere kompliceret. Der kan være forskellige måder at operationalisere definitionen på i forbindelse med, at der opstilles præmisser for det konkrete regnestykke for omkostningerne ved at indføre et landevejsprincip. I rapporten fra AKF Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder er det eksempelvis lagt til grund, at taksten for en personbil udover bilen også omfatter føreren, hvorimod udgangspunktet i den seneste rapport om færgebetjeningen af Bornholm er, at en bil i gennemsnit har 2,5 passager, inkl. føreren. I forbindelse med indførelsen af landevejsprincippet på visse færgeruter i Skotland er der fastsat en takst, som også indeholder en vis andel til overhead, fx omkostninger ved vedligeholdelse af havne. Landevejsprincippet er således ikke en entydig størrelse. Der findes forskellige måder at operationalisere landevejsprincippet på, hvilket vil indebære forskelle i det beregnede finansieringsbehov ved indførelsen af et landevejsprincip. Arbejdsgruppen har foretaget to beregninger baseret på to forskellige beregningsforudsætninger. Dels et landevejsprincip, hvor prisen for en bil på alle ruter inkluderer overfart af i gennemsnit 2,5 passager, inkl. føreren. Dels et landevejsprincip, hvor det for alle ruter lægges til grund, at der betales særskilt for bil og særskilt for fører og passagerer. 3.2 Beregningsforudsætninger Der har ikke tidligere været indsamlet data til beregning af, hvad det samlet vil koste at indføre et landevejsprincip for de små øer og ø-kommunerne. Til brug for denne analyse har arbejdsgruppen indhentet oplysninger fra alle færgeruter, der betjener de små øer og ø- kommunerne. Beregninger af omkostningerne ved indførelse af et landevejsprincip er foretaget på baggrund af indsamlet data fra de enkelte færgeruter for perioden samt oplysninger fra Danmarks Statistik. De indsamlede data omfatter oplysninger om sejlafstand i km, antallet af passagerer samt biler, motorcykler, cykler, campingvogne og busser for hver enkelt færgerute. Derudover er der indhentet oplysninger om de enkelte færgeruters omsætning på de forskellige billettyper. I beregningerne anvendes et gennemsnit for hver enkelt færgerute i perioden

16 Kapitel 3 Landevejsprincippet Omkostningen i det følgende benævnt taksten for at køre 1 km på landevej er baseret på Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014, og er fastsat på baggrund af oplysninger fra FDM (Forenede Danske Motorejere) og DTL (Dansk Transport og Logistik). I Transportministeriets rapport er der ikke fastsat en takst for tohjulede køretøjer. Arbejdsgruppen har valgt at anvende samme takst for en cykel som for en gående passager, og for motorcykler, knallerter, m.v. anvendes halvdelen at taksten for en bil. Øboerne på de små øer har gratis personbefordring via Transportministeriets ø-kortordning. Derfor er øboernes rejser med færgerne til de små øer trukket ud af de samlede passagertal. Beregningen af indtægten i den tænkte situation, at et landevejsprincip havde været indført, foretages for hver enkelt passagertype på følgende måde: Pris= sejlafstand i km x antal passagertype x takst for pågældende passagertype. Taksterne, der indgår i beregningerne ses i tabel 3.1. Tabel 3.1 Billettakster til beregning af et landevejsprincip Passagerer/køretøjer Kr. pr. km (2015-niveau) Passager til fods eller i bil 1,27 Cykler 1,27 Personbil 3,62 Motorcykler og knallerter m.v. 1,81 Campingvogn 3,62 Bus 6,11 Anm.: Taksterne bygger på Transportministeriets rapport om Rammerne for den fremtidige færgebetjening for Bornholm fra juni 2014 med arbejdsgruppens tilpasninger. Kilde: Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet Forbehold vedr. beregningerne Der er en række forhold, som arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at medtage i beregningerne. Taksten for at køre 1 km på landevejen varierer alt efter, hvilken personbil, lastbil mv. der køres i. Det er ikke muligt i beregningerne og i fastsættelsen af en generel billettakst baseret på et landevejsprincip at tage hensyn til hvilken bil, der køres i. 16

17 Kapitel 3 Landevejsprincippet Der er i beregningerne ikke taget højde for, at priserne på benzin og diesel ændrer sig over tid og derfor også påvirker taksten for at køre 1 km på landevej. En reduktion af billetpriserne antages at have en positiv effekt på antallet af passagerer på færgeruterne. Alt efter, hvor stor en stigning, der kommer i antallet af passagerer, kan det på sigt påvirke færgeruternes driftsomkostninger og muligvis udfordre kapaciteten på færgerne. Det nuværende prisniveau vurderes at være medvirkende til at begrænse efterspørgslen på færgebilletter, hvilket betyder, at færgerne i et vist omfang har mulighed for at regulere forholdet mellem kapacitet og antallet af passagerer og biler. Den positive effekt ved flere passagerer vil alt andet lige også medføre en stigning i indtægter, og dette vil alt andet lige reducere tilskudsbehovet ved en evt. realisering af et landevejsprincip. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at foretage beregninger af priselasticiteten. Der er dog som en beregningsteknisk illustration foretaget beregninger af indtjeningen og det deraf følgende reducerede tilskudsbehov ved en stigning i omsætningen på hhv. 10 og 20 pct. ved indførelse af et landevejsprincip. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at indhente oplysninger om omsætningen på den private rute til Fanø. Selskabet Danske Færger A/S driver ruten til Fanø på kommercielle vilkår, og ønsker af konkurrencemæssige hensyn ikke at oplyse omsætningen på ruten. Fanø indgår derfor ikke i beregningerne af tilskud ved en evt. indførelse af et landevejsprincip. Det har ligeledes heller ikke været muligt for arbejdsgruppen at indhente fuldstændige oplysninger om omsætningen for de statslige ruter til Bornholm og Samsø. Disse ruter besejles af selskabet Danske Færger A/S efter udbud. Af konkurrencemæssige hensyn ønsker selskabet ikke at oplyse omsætningen på ruterne. Oplysningerne om omsætningen for de statslige ruter til Bornholm og Samsø, som indgår i analysen, stammer fra Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm og fra oplysninger fra Transportministeriet vedrørende selskabets forventede omsætning på ruten til Samsø i forbindelse med afgivelse af tilbud på besejling af ruten. På den baggrund indgår de statslige ruter til Bornholm og Samsø ikke i de detaljerede opgørelser over omsætning på passagerkategorier i analysen. 3.3 Dataforbehold Arbejdsgruppen har indsamlet oplysninger om ruter til øerne fra samtlige kommuner med små øer og ø-kommunerne Ærø og Læsø. Derudover er der indhentet oplysninger fra den private operatør på ruten Orø-Hammer Bakke. Oplysninger vedrørende de statslige ruter til Bornholm og Samsø stammer fra Transportministeriet. Oplysninger om ruten mellem Hou og Samsø stammer fra selskabet Danske Færger A/S, som varetog besejlingen af ruten i perioden For enkelte ruters vedkommende har det ikke været muligt at fremsende data for samtlige år i perioden Beregningerne i analysen er foretaget på baggrund af et gennemsnit 17

18 Kapitel 3 Landevejsprincippet over årene I de tilfælde, hvor der er opgivet data for ét eller to år er gennemsnittet beregnet ud fra antallet af år, der er opgivet data for. Endvidere er nogle af oplysningerne indsamlet fra kommunerne skønnede passagertal og omsætning. Arbejdsgruppen har ikke foretaget yderligere valideringer af kommunernes skøn. For nogle af ruterne indgår antallet af cykler, knallerter, motorcykler, busser og campingvogne i opgørelsen af biler og i omsætningen af biler. Det betyder, at omsætningen for biler ved evt. indførelse af et landevejsprincip i disse tilfælde er overvurderet. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at der ikke er tale om et beløb af større betydning. Enkelte færger er så små, at det ikke er muligt at overføre biler, campingvogne og busser. For disse ruter er antal og omsætning for disse billetkategorier fastsat til nul i beregningerne. Den ene rute fra Ærø, ruten Marstal-Rudkøbing, blev nedlagt i Det er forudsat i beregningerne, at passagererne på denne rute nu benytter en anden rute mellem Ærø og Fyn, Ærøskøbing-Svendborg. Data vedrørende ruten Marstal-Rudkøbing er således tillagt ruten Ærøskøbing Svendborg. 3.4 Analyse Det ekstra tilskudsbehov ved indførelse af et landevejsprincip er beregnet ud fra taksterne ved kørsel på landevej, jf. tabel 3.1, det gennemsnitlige passagertal fra perioden og data for færgeruternes omsætning. Ved en evt. indførelse af et landevejsprincip skal der tages stilling til, hvordan landevejsprincippet skal passes ind i billetstrukturen på færgeruterne. Idet der kan tages afsæt i forskellige præmisser ved beregningen af omkostningen ved at indføre et landevejsprincip, har arbejdsgruppen valgt at foretage to beregninger på baggrund af to forskellige præmisser om billetstrukturen på færgeruterne. Data for ruterne til Bornholm stammer fra Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra juni Det er ikke muligt at opdele omsætningen for ruterne til Bornholm på passagerkategorier Beregning med afsæt i billetstruktur med 2,5 passagerer i en bil I denne beregning tages afsæt i, at der i gennemsnit er 2,5 personer i hver bil, der overføres med færgerne. Det vil sige en beregning for alle ruter svarende til en operationalisering af et landevejsprincip, som i Transportministeriets rapport Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Det er meget forskelligt fra rute til rute, hvor mange personer, der i gennemsnit er i en bil, men arbejdsgruppen har ikke haft mulighed for at indhente oplysninger om, hvor mange personer, der i gennemsnit er i en bil på de enkelte ruter. Det betyder, at en antagelse om, at der er 2,5 personer i en bil for nogle ruters vedkommende er for højt. 18

19 Kapitel 3 Landevejsprincippet For fire ruters vedkommende betyder beregningsmetoden med 2,5 personer i en bil, at det samlede passagertal i biler overstiger det samlede faktiske antal passagerer på ruten. I disse tilfælde er passagertallet for gående passagerer sat til at være nul. For enkelte ruter er den gennemsnitlige omsætning for nogle af billettyperne allerede lavere end indtægten ved beregningen efter et landevejsprincip. Det betyder, at de i dag har en lavere takst end taksten beregnet ved et landevejsprincip. Det skyldes sandsynligvis, at disse passagerer, typisk rejsende i bil, rejser på billetter med betydelige rabatter. I beregningen af tilskudsbehovet ved indførelse af et landevejsprincip er tilskudsbehovet for disse billettyper på disse ruter fastsat til nul kr. Det er i beregningen ikke muligt at taget højde for, at øboere på de små øer i dag har gratis personbefordring. Det skyldes, at der ikke findes oplysninger om, hvorvidt øboerne rejser i bil eller til fods. Det betyder, at tilskudsbehovet ved antagelsen om at der i gennemsnit er 2,5 personer i en bil i et vist omfang overvurderes. Det har endvidere heller ikke været muligt i beregningerne at tage højde for at øboerne gratis kan have en cykel med, og at øboeres invalidebil er gratis. Tabel 3.2 Billetindtægt ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) Passagerer Biler Cykler Motorcykler, knallerter m.v. Busser Campingvogne I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Ekskl. Fanø. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 19

20 Kapitel 3 Landevejsprincippet Tabel 3.3 Billetindtægt ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) Passagerer og biler Øvrige kategorier I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Ekskl. Fanø. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskellen mellem indtægterne ved et landevejsprincip og den omsætning, de enkelte færgeruter har ved de gældende billetpriser, svarer til det øgede tilskudsbehov, der vil være ved indførelse af et landevejsprincip. Dette tilskud er beregnet i nedenstående tabel 3.4 med udgangspunkt i den gennemsnitlige omsætning i perioden for hver enkelt rute og passagerkategori. Tabel 3.4 Tilskudsbehov ved indførelse af et landevejsprincip med 2,5 passagerer i en bil i kr. (2015- niveau) inkl. Bornholm Passagerer og biler Øvrige kategorier I alt Kommuner Kommuner med små øer Ø-kommuner I alt Anm.: Tilskudsbehovet for ø-kommuner er ekskl. Fanø. Bornholm indgår i tilskuddet for ø-kommuner for passagerer og biler. Afvigelser i summering skyldes afrunding. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Indførelse af et landevejsprincip, hvor der på alle ruter i gennemsnit medtages 2,5 passagerer i hver bil for den takst, som betales for bilen, vil samlet koste knap 280 mio. kr. årligt for passagerer og biler. Udvides indførelse af landevejsprincippet med 2,5 passagerer i en bil til også at omfatte cykler, biler, campingvogne og busser er det samlede beløb 281 mio. kr. En betydelig reduktion af taksterne for at sejle med færgerne for passagerer og biler forventes at give en stigning i antallet af rejsende og dermed i omsætningen. Effekten af lavere takster formodes at ville variere bl.a. afhængigt af turistpotentialet i forhold til den enkelte ø. Ud- 20

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 30.10.40G01-0028 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 19-06-2014 5 Kontaktrådet

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Udvalget for Landdistrikter

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Trafikministeriet juni 1997 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrunden for arbejdet----------------------------------------------------------2

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere