INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8."

Transkript

1 ÅRSINFO 2012

2 INDHOLD OK koncernen 3 Koncernen i tal 4 OK koncernens resultat 5 Udvikling på moderselskabets hovedområder 6 Datterselskaber 8 Særlige risici 9 Vidensressourcer 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11 OK s repræsentantskab 12 Dette er et uddrag af OK s årsrapport for Den fuldstændige årsrapport er tilgængelig i Erhvervsstyrelsen. Læs her Den lovpligtige redegørelse for OK s forvaltning af sit ansvar som virksomhed i forhold til mennesker og miljø findes på: Læs her 2

3 OK KONCERNEN Koncernen OK koncernen består af det andelsejede moderselskab OK a.m.b.a. samt en række hel- og delejede selskaber. Moderselskabet OK a.m.b.a. beskæftiger sig med salg af brændstof og smøremidler samt olie, el og gas til opvarmning og procesenergi i private og offentlige virksomheder, samt til opvarmning af boliger. Desuden dimensionerer, leverer og installerer OK solcelleanlæg og jordvarmeanlæg, samt yder teknisk service. I tilknytning til OK s aktiviteter på bilistmarkedet sælger OK desuden forsikring og mobiltelefoni. Helejede selskaber Kamstrup-koncernen er en af verdens førende producenter af innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. I løbet af 2012 startede Kamstrup desuden produktion og salg af intelligente vandmålere. Danoil Exploration A/S deltager i olie- og gasefterforskning i den danske del af Nordsøen og har andele i licenserne Syd Arne, Gita, Maja samt 12/06, som inkluderer fundene Broder Tuck og Lille John. OK Plus A/S fungerer som kædekontor for de 87 OK Plusbutikker, der ligger i forbindelse med OK-tankstationer rundt om i landet. Samfinans A/S og DK-Benzin A/S yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Delvist ejede selskaber EnergiData ApS (90 % ejet) udvikler og forhandler smartløsninger til overvågning af energiforbruget og iværksættelse af energibesparende foranstaltninger i bygninger og bygningskomplekser som fx indkøbscentre, offentlige ejendomme, undervisningsinstitutioner og boligforeninger. Samtank A/S (50 % ejet) varetager oplagring af brændstof for aktionærerne, som er Uno-X Energi og OK. Boligejernes lyst til at investere i solcelleanlæg skabte stor travlhed i OK det meste af året 3

4 KONCERNEN I TAL Hovedtal for 5 år for koncernen Nettoomsætning mio. kr Resultat af primær drift mio. kr. (64) Resultat af finansielle poster mio. kr. (93) (44) (35) (12) (2) Resultat før skat og ekstraordinære poster mio. kr. (157) Skat af ordinært resultat mio. kr. 33 (59) (110) (133) (102) Årets resultat mio. kr. (124) Aktiver i alt mio. kr Egenkapital mio. kr Egenkapitalandel (soliditet) 14,7 19,9 28,7 36,6 41,6 Gennemsnitligt antal ansatte Antal ansatte ultimo året Hovedtal for 5 år for moderselskabet Salgskvantum m 3 /t Nettoomsætning mio. kr Resultat af primær drift mio. kr. (156) Resultat af finansielle poster mio. kr. (67) (42) (35) (13) 1 Resultat før skat og ekstraordinære poster mio. kr. (180) Skat af ordinært resultat mio. kr. 56 (49) (81) (83) (50) Årets resultat mio. kr. (124) Aktiver i alt mio. kr Egenkapital mio. kr Egenkapitalandel (soliditet) 17,5 22,5 31,8 40,0 45,6 Gennemsnitligt antal ansatte Antal ansatte ultimo året

5 OK KONCERNENS RESULTAT OK koncernen opnåede et meget tilfredsstillende resultat i Koncernresultat blev et overskud på 416 mio. før skat, og selv om dette er mindre end i 2011, er der alligevel tale om et solidt overskud, der ligger højt historisk set. vandmålerforretning og efterforskningsaktiviteter i Danoil Exploration. Det gode resultat udmønter sig i en udlodning til OK s medejere på i alt 122 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Samtidig blev koncernens egenkapital forøget, så soliditeten ved årets udgang var forøget fra 36,6 % i 2011 til 41,6 %. Udvikling på koncernens hovedområder Brændstof og energi: Volumenomsætningen er fastholdt trods et faldende marked især på fyringsolie til boligopvarmning. Der er opnået et godt resultat primært gennem omkostningseffektiv drift af det allerede etablerede distributions- og salgsnet. Energi- og vandmåling: Målerområdet har opnået et solidt overskud på trods af investeringer i en ny produktlinje, nemlig intelligente vandmålere. Selvom der har været foretaget både udbygninger og efterforskning, har indtjeningen fra Danoil Exploration A/S været meget tilfredsstillende Energistyring og -besparelse: Resultatet af aktiviteterne indenfor energistyring og -besparelser er et lille overskud. Investeringer i en fortsat udvidelse af medarbejderstaben og nye aktiviteter har medvirket til at holde overskuddet på et beskedent niveau. Olieefterforskning og -udvinding: Resultatet og indtjeningen fra olieproduktionen har været meget tilfredsstillende samtidig med, at der foretaget udbygninger og nogen efterforskning. Rente-, pris- og valutakursudvikling Den lave rente i 2012 har bidraget positivt til at reducere koncernens finansieringsomkostninger. Udefrakommende faktorer som udviklingen i valutakurser og konjunkturer har tilsammen kun påvirket årets resultat i relativt begrænset omfang i sammenligning med de foregående år. Forventninger til 2013 Koncernresultatet for 2013 forventes at blive solidt, men dog mindre end i Denne forventning er baseret på en fortsat lønsom drift af de eksisterende forretningsområder samtidig med omkostninger til betydelige udvidelser i forbindelse med udbygning af Kamstrups 5

6 UDVIKLING PÅ MODERSELSKABETS HOVEDOMRÅDER Bilistmarkedet Salg af brændstof fra tankstationer udviser en lille stigning på trods af et faldende marked. Faldet i markedet skyldes hovedsageligt en udskiftning i bilparken fra ældre mellemklassebiler til nye, mindre biler med et lavere brændstofforbrug. Det stigende salg af minibiler betød samtidig, at der igen blev solgt flest benzinbiler i Danmark efter en årrække, hvor tendensen gik fra benzin- til dieselbiler. I årets anden halvdel blev der arbejdet målrettet med dimensionering, salg og etablering af solcelleanlæg til erhvervsbygninger, og de to første større anlæg var etableret ved årets udgang. OK øgede sin markedsandel på benzin en smule, og OK konsoliderede sig således med en solid fjerdedel af det danske benzinsalg. Ændringer i prissætning på tankstationerne har sammen med liberalisering af lukkeloven ændret kundernes tanknings- og indkøbsmønstre. OK arbejder løbende på at tilpasse sig markedets udvikling og sikre konkurrencekraften blev et år med fremgang for OK s kæde af Truck Dieselstationer Boligopvarmning Markedet for salg af fyringsolie til private er faldet markant i de senere år, og denne udvikling fortsætter. Det faldende antal private oliefyrskunder gjorde det nødvendigt at styrke priskoncepterne og rationalisere salgsprocessen bl.a. gennem øget mulighed for selvbetjening på nettet. Afsætningen af naturgas var endnu i en opstartsfase, men udviklede sig positivt i årets løb. På trods af et fald i markedet har OK i år en lille stigning i salg af brændstof fra tankstationer Transport, landbrug og industri OK s kæde af Truck Diesel-stationer har udvist fremgang i regnskabsåret, og en række større transportfirmaer er blevet nye kunder hos OK. Salget til landbrug og entreprenørvirksomheder er fastholdt på et niveau, der er uændret i forhold til året før. Der blev i 2012 indgået en række rammeaftaler med kommuner og større virksomheder omkring levering af brændstof og procesenergi. Desuden har der været en lille fremgang i salget af smøremidler. El til boliger Der var stor tilgang af private elkunder til OK i løbet af 2012, idet OK udviste stor konkurrencekraft på elmarkedet. I løbet af året blev der foretaget store investeringer bl.a. i IT-systemer, der gør det muligt for OK selv at håndtere en række opgaver, der hidtil har været placeret hos eksterne partnere. Der er ændringer af lovgivningen på vej i løbet af I foråret i form af udbud af forsyningspligten og indførelse af en ny en gros-model. Målsætningen er på sigt at styrke den fri konkurrence på elmarkedet. OK var en del af det såkaldte solcelleeventyr i 2012, hvor private boligejere var begunstiget af favorable regler ved etablering af solcelleanlæg. Antallet af solgte solcelleanlæg oversteg langt det forventede, men i november ebbede ordretilgangen ud, da hele regelsættet omkring 6

7 MODERSELSKABET (fortsat) tilskud til solceller blev ændret. På daværende tidspunkt havde OK dog opbygget en rådgivnings- og salgsorganisation, som var klar med løsninger til erhvervslivet. Vindenergi I 2012 gik OK ind i vedvarende energiproduktion. Den første større investering blev køb af en nyopført 125 m høj vindmølle i en vindmøllepark i Hejnsvig. I foråret opførte OK desuden en lille vindturbine i Korsør, som producerer en del af den strøm, der anvendes på tankstationen Ud over købet af en nyopført 125 m høj vindmølle i en vindmøllepark i Hejnsvig, opførte OK også en lille vindturbine i Korsør i 2012, som producerer strøm til en tankstation 7

8 DATTERSELSKABER Kamstrup A/S 2012 stod endnu en gang i udvidelsernes tegn for Kamstrup. Voksende markedsandele gav 80 nye arbejdspladser, de fleste i udviklingsregi. For at huse de mange nye medarbejdere blev en ny treetagers fløj på hovedkontoret i Stilling indviet. Salget af vandmålere til det danske marked voksede i 2012, og også andre europæiske lande tog vel imod den nye måleteknologi. På trods af et stagnerende verdensmarked blev 2012 et år med omsætningsrekord. Ved årets slutning blev der åbnet nye datterselskaber med salgskontorer i USA, Sydafrika og Østrig. I løbet af 2012 blev der udviklet en ny produktplatform til elforsyningen, og vandmålerprogrammet blev udvidet. Dette giver store forhåbninger til nye ordrer og nye markeder i Årets resultat på 144,7 mio. kr. må betegnes som særdeles tilfredsstillende. OK Plus A/S Conveniencemarkedet har siden 2009 været under pres. I 2012 blev dette forstærket med liberaliseringen af lukkeloven. OK Plus-kæden har på den baggrund haft en nettonedgang i antallet af butikker i På baggrund af omsætningsnedgangen vil markedsføringstilskud og bonus fra industrien, som udgør hovedparten af OK Plus A/S indtægtsgrundlag, have en faldende tendens fremadrettet. Som svar på udfordringerne har der i OK Plus været fokuseret på driftsformer, styrkelse af eksisterende konceptelementer, udvikling og test af yderligere koncepter og optimeringer på IT-siden. Årets resultat på - 3,2 mio. kr. er som helhed ikke tilfredsstillende. EnergiData ApS Selskabet har i 2012 haft en mindre fremgang på energistyring med MinEnergi, på etablering af timebaseret fjernaflæsning og kursusaktivitet. På baggrund af øget efterspørgsel i markedet efter virksomhedens ydelser er medarbejderstaben i 2012 blevet udvidet betydeligt. OK s andel af årets resultat på 0,2 mio. kr. er mindre tilfredsstillende. Kamstrup fortsatte fremgangen og ansatte 80 nye medarbejdere. Virksomheden åbnede salgskontorer i bl.a. USA og Sydafrika Danoil Exploration A/S Danoil har licensandele i det producerende oliefelt Syd Arne og efterforskningslicenserne 9/06 Gita og 9/95 Maja. Derudover har Danoil en andel i licens 12/06, hvor der i 2012 blev erklæret to fund, Broder Tuck og Lille John. I 2013 skal der, evt. ved hjælp af yderligere boringer, arbejdes på at bringe disse fund frem imod en endelig kommercialisering. I Syd Arne feltet fortsættes det investeringsprogram, der omfatter etablering af to nye produktionsplatforme samt boring af en række produktionsbrønde. Der forventes at kunne hentes olie op herfra i løbet af Olieproduktionen fra Syd Arne har været tilfredsstillende i 2012, og da oliepriserne har været gunstige året igennem, har Danoils omsætning ligget pænt over budget. Årets resultat på 20,2 mio. kr. efter skat er meget tilfredsstillende. Liberaliseringen af lukkeloven har skærpet presset på conveniencemarkedet og dermed også OK Plus Samtank A/S OK s andel af årets resultat på 0 mio. kr. er tilfredsstillende. Samfinans A/S Årets resultat på - 0,1 mio. kr. er mindre tilfredsstillende. DK-Benzin A/S Årets resultat på 0,5 mio. kr. er mindre tilfredsstillende. 8

9 SÆRLIGE RISICI VIDENSRESSOURCER Markedsrisiko Koncernen er eksponeret overfor prisdannelsen på energiprodukter. Udsving i olieprisen Som følge af de store varebeholdninger af olieprodukter og olieproduktionen i Danoil er koncernen eksponeret overfor udsving i olieprisen. Det er selskabets politik ikke at afdække værdien af varelageret og afsætning af olieproduktion, hvilket kan medføre betydelige udsving i resultaterne mellem de enkelte regnskabsår. Lagerrisikoen søges reduceret mest muligt ved at operere med mindst mulige lagre. I forhold til koncernens forretningsgrundlag er det af afgørende betydning, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau såvel som medarbejdere med faglig og teknologisk indsigt i koncernens forskellige forretningsområder. Koncernen fører en attraktiv personalepolitik og har ikke problemer med at tiltrække veluddannede og kompetente medarbejdere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter ledelsens opfattelse indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som i væsentlig grad har indflydelse på selskabets økonomiske stilling. Udsving i el- og gasprisen Selskabet køber og sælger el og gas og er derved disponeret for udsving i priserne herpå. Risikoen for prisudsving for den del af salget, som sker til faste priser, afdækkes af finansielle købskontrakter. Kreditrisiko Der ydes betydelige kreditter til koncernens kunder, hovedsagligt i form af varekreditter. Det er selskabets politik løbende at kreditvurdere kunderne. Renterisiko Koncernen er hovedsaligt finansieret med banklån med kort rente og er derved eksponeret overfor udsving i renten. Det er koncernens politik løbende at vurdere den delvis afdækning af renterisikoen. Valutarisiko Olieprodukter købes hjem i USD, hvorfor koncernen er eksponeret overfor udsving i valutakursen. Risikoen modsvares dog delvist af varebeholdning af olieprodukter. Nettopositioner afdækkes ikke. Kamstrup er disponeret overfor valutakursudsving på eksportmarkederne, primært på SEK, NOK og GBP. Behovet for sikring af valutapositioner vurderes løbende. Miljø Kamstrup A/S er miljøcertificeret i henhold til ISO Det er koncernens mål at levere produkter, som belaster miljøet mindst muligt. 9

10 RESULTATOPGØRELSE OK a.m.b.a. Årsrapport 2012 CVR-nr Koncern Moderselskab tkr Varesalg inklusive punktafgifter og moms Punktafgifter og moms Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Logistikomkostninger Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat efter skat i datterselskaber Resultat efter skat i associerede selskaber Indtægter af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomheders resultat OK-koncernens andel af årets resultat Forslag til resultatdisponering tkr. Forrentning af andelskapitalen Udbytte Udstedelse af fondsandelsbeviser Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat

11 BALANCE OK a.m.b.a. Årsrapport 2012 CVR-nr Koncern Moderselskab tkr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Goodwill Software Licenser i olieudvinding Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Investeringer, olieudvinding Igangværende investeringer / forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele i associerede selskaber Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Udskudt skatteaktiv Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende hos datterselskaber Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 BALANCE OK a.m.b.a. Årsrapport 2012 CVR-nr Koncern Moderselskab tkr PASSIVER Egenkapital Andelskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reservefond Foreslået forrentning, udbytte og udstedelse af fondsandele Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Medarbejderobligationsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til datterselskaber Gæld til associerede selskaber Offentlige afgifter Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

13 OK s REPRÆSENTANTSKAB Kreds Nord Forhandler: Anders Hedegaard Johnsen, Videbæk Bente Meibom, Tornby Finn Madsen, Tved Hans Jørgen Andersen, Ørnhøj Jens Friis, Ebeltoft Jens Nøhr, Birkelse Keld Madsen, Thorsager Lars Pedersen, Spentrup Niels Bjerg-Nielsen, Hørning Niels Celund Jensen, Solbjerg Ole Olesen, Spjald Palle Strande, Vinderup Peder Bak, Auning René Sørensen, Hammel Torben Frandsen, Hadsund Forbruger: Bent G. Larsen, Lemvig Bruno Andersen, Virring Christian Brath, Vodskov Henning Jensen, Østerild Jens M. Andreasen, Serritslev Niels Jørgen Frederiksen, Sulsted Ole Olesen, Ejsing Poul Vester Pedersen, Holstebro Susanne Vangsgård, Risskov Svend Allerslev, Struer Thue Hansen, Odder Formand: Jens Friis Næstformand: Poul Vester Pedersen Kreds Syd Forhandler: Allan Knudsen, Brørup Bent Skau, Børkop Finn Jensen, Lund Flemming Olsen, Tommerup Flemming Rasmussen, Ribe Henning Jørgensen, Ferritslev Henrik Bak Larsen, Haarby Henrik Dalgaard, Ringe Jan Sandgaard, Kerteminde Jens Wind, Sønderborg John Hansen, Skærbæk Karl Jørgensen, Erritsø Karl Nøhr Pedersen, Strib Kenneth Jespersen, Østbirk Kjeld Mohr Nielsen, Kolding Palle Olesen, Hatting Per Sørensen, Tønder Peter Damgaard Madsen, Padborg Peter med pommes Tolberg, frites, Vorbasse remoulade og agurkesalat Forbruger: Christian Dahl, Ødis Hans Møller Nielsen, Horsens Henrik Butze-Ruhnenstierne, Hesselager Jens Aage Uldall, Vejen John Thor True, Odense Poul Henrik Schou, Odense Svend Erik Børsting, Bramming Torben B. Pedersen, Esbjerg Formand: Flemming Rasmussen Næstformand: Torben B. Pedersen Kreds Øst Forhandler: Finn Skaaning, Stege Henrik Andersen, Højby Jens-Erik Klose, Lynge Lars Corfitzen, Gilleleje Lars Sørensen, Flakkebjerg Leo Cordua, Asnæs Morten Friis Rasmussen, Rødby Per Frederiksen, Sakskøbing Per Nørholm, Ølsemagle Peter Hamberg, Hillerød Peter Nielsen, Slangerup Søren Brøgger, Jægerspris Thomas Eggebrecht, Havdrup Torben Jensen, Guldborg Forbruger: Christian Vestergaard, Skævinge Erik Larsen, Dalmose Henrik Tofteng, Brøndby Jørgen Christiansen, Jægerspris Ole Kildegaard, Sorø Poul Erik Jensen, Ringsted Svend Muusmann, Hørsholm Tove Christensen, Sorø Formand: Henrik Andersen Næstformand: Erik Larsen Landskredsen: Jan Madsen, Coop Danmark A/S Preben Jensen, Coop Danmark A/S Medarbejdervalgte: Jens Jørgen Nielsen Ulrich Mølgaard Hansen Arne Hansen Eksterne bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet: Allan L. Jørgensen, Kemp & Lauritzen A/S Lars Fournais Adm. direktør, Distribution Denmark 13

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici

OK a.m.b.a. Årets resultat Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter Datterselskaber 6 Særlige risici INDHOLD OK a.m.b.a. 2 Årets resultat 3 Bilistmarkedet 4 Energimarkedet 5 Nye produkter 5 Datterselskaber 6 Særlige risici 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 OK s repræsentantskab 12 Dette er et uddrag af

Læs mere

OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5.

OK a.m.b.a. INDHOLD LEDELSESBERETNING. OK a.m.b.a. 1. Årets resultat 2. Bilistmarkedet 3. Energimarkedet 4. Datterselskaber 5. INDHOLD LEDELSESBERETNING OK a.m.b.a. 1 Årets resultat 2 Bilistmarkedet 3 Energimarkedet 4 Datterselskaber 5 Særlige risici 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 OK s repræsentantskab 10 OK a.m.b.a. OK er et

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2012. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2012. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2012 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 12

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7.

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7. Indhold: Side Selskabsoplysninger 1 Hovedtal 4 Koncernstruktur og organisering 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 7 Ansvarlighed 8 Kæder 9 Risikostyring 11 Forventninger til fremtiden 13 Ledelsespåtegning

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

Velkommen. Indhold. Missionen

Velkommen. Indhold. Missionen Årsrapport 2012 Velkommen Velkommen til Neas Energys årsrapport for 2012. Året 2012 i Neas Energy vil blive husket for store positive omstillinger på selskabsniveau, hvor et nyt navn og værdigrundlag blev

Læs mere