Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder"

Transkript

1 Socialforvaltningen Dato: Sagsnr.: Dok.nr.: Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter Socialforvaltningens reelle regnskab 2007 udviser et merforbrug på drift på serviceudgifter på 15,5 mill. kr. Tabel 1 viser beregningen fra teknisk regnskab til reelt regnskab I det tekniske regnskab (tabel 1 nr.1) indgår lån til finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug som et mindreforbrug dette er der i forhold til den reelle afvigelse korrigeret for i tabellen (tabel 1 nr. 4) derved fås det reelle regnskab Der er tale om en afvigelse ift. budget på 0,4 pct. (jf. tabel 2) og Socialforvaltningen ligger dermed klart under de 2,0 pct. der er angivet som mål i Københavns Kommune i forbindelse med benchmarking af økonomistyring i forvaltningerne. Socialforvaltningen forventede et merforbrug på 23,8 mill. kr. i forbindelse med sagen om finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i oktoberprognosen (BR 592/07 den 13. december 2007). Den primære årsag til forbedringen af resultatet er, at Socialforvaltningen iværksatte en række konkrete initiativer som skulle medvirke til finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i 2007 samt en generel besparelse på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget. Endvidere blev der opfordret til tilbageholdenhed på det administrative område og engangsindtægter for refusionsopgørelse fra Koncernservice blev større end ventet, hvilket bl.a. har bidraget til at merforbruget er blevet mindre end forventet i oktober. Herunder er der tilbageført midler fra Børne- og Ungdomsudvalget (jf. ØU 438/07, d ) på i alt 6,3 mill. kr. samt en budgetopskrivning på i alt 4,3 mill. kr. som følge af øget integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (jf. ØU 430/07 den ). Disse midler er anvendt til finansiering af det forventede merforbrug og dette gør, sammen med den generelle besparelse og tilbageholdenhed, at området udviser et reduceret merforbrug på i alt ca. 8,3 mill. kr. (jf. tabel 2). Tabel 1. Beregning af reelt regnskab 2007 og finansieringsbehov Emne Sag Mill. kr. (1) Teknisk regnskab -73,8 (2) Forventede overførsler fra ,5 (3) Forventet overførsel til kommunens kasse BR 455/07 d ,4 (4) Lån på 23,8 mill. kr. til finansiering af BR 592/07 d ,8 Socialforvaltningens forventede merforbrug i 2007 (5) Øvrige tekniske korrektioner Beskrevet i bilag 2 6,6 Reel afvigelse regnskab 2007 (eksl. lån) 15,5

2 Socialforvaltningens nettobudget udgjorde i alt mill. kr. i Heraf relaterer mill. kr. sig til de styrbare rammer inkl. anlæg og mill. kr. relaterer sig til de efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundne område) og finansposter. Jf. tabel 2. Side 2 af 10 Socialforvaltningens regnskab 2007 udviser på de styrbare rammer rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser et reelt merforbrug på drift på i alt 15,4 mill. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2008 samt konteringstilpasninger. Det tekniske regnskab udgør et mindreforbrug på 73,8 mill. kr. ud af et budget på 4.052,8 mill. kr. på de styrbare rammer. Øvrige rammer På anlægsområdet udviser regnskabet balance når der tages højde for forventede overførsler til 2007 og konteringstilpasning. Det tekniske regnskab udviser et mindreforbrug på 18,5 mill. kr. ud af et budget på 25,1 mill. kr. De efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundne område) udviser i regnskabet et reelt samt teknisk mindreforbrug på 111,2 mill. kr. ud af et budget på 1.701,0 mill. kr. På finansposter udviser regnskabet en forskydning på 34,6 mill. kr. Jævnfør fordelingen på de enkelte områder i tabel 2. Tabel 2. Oversigt over årsregnskab 2007 Korrigeret budget 2007 Forbrug 2007 Afvigelse Teknik Forventede overførsler Reel afvigelse Pct. afvigelse Bevilling netto Netto netto netto Netto netto kr kr kr kr kr kr. Serviceudgifter, drift Børnefamilier med særlige behov ,0 Voksne med særlige behov ,9 Stofafhængige ,9 Handicappede ,2 Administration ,4 Budgetkorrektion* I alt ,4 Budgetkorrektion (Lån) I alt ,2 Rammebelagte områder, anlæg Børnefamilier med særlige behov Voksne med særlige behov Stofafhængige Handicappede I alt Efterspørgselsstyrede overførsler (Lovbundne) ,5 Finansposter *Budgetkorrektion: Øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 4,3 mill. kr. og tilbageførsel af midler fra Børne- og Ungdomsudvalget på 6,3 mill. kr.

3 Socialudvalget fik til dækning af det forventede merforbrug i regnskab 2007 på 23,8 mill. kr. pr. oktober (BR 592/07 den 13. december 2007) bevilget et internt lån på 23,8 mill. kr. i Økonomiforvaltningen med tilbagebetaling over 3 år startende i Lånets størrelse skal reguleres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Side 3 af 10 I den reelle afvigelse i tabel 2 er det tekniske mindreforbrug korrigeret for optagelse af internt lån på 23,8 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug (BR 592/07 den 13. december 2007). Foretages denne korrektion ikke udviser Socialforvaltningens regnskab 2007 er mindreforbrug på 8,3 mill. kr. (se tabel 1). Anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2008 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning kan foretages i forbindelse med indstilling om Socialforvaltningens årsregnskab Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 21,3 mill. kr. Alle anmodninger om overførsel af mindreforbrug på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning fra 2007 til 2008 fremgår af bilag 4. Socialforvaltningen vil i forbindelse med den ordinære overførselssag anmode om overførsel af yderligere 48,5 mill. kr. Der vil i forbindelse med den afsluttende overførselssag blive fremsendt forslag til anvendelse af disse midler. Særligt dyre enkeltsager Socialforvaltningen er i øjeblikket i gang med at få skabt et overblik og en tilstrækkelig dokumentation for de særligt dyre enkeltsager forvaltningen har og de udgifter der er hertil på tværs af rammer og forvaltninger. Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager omfatter sager, hvor ydelserne efter Serviceloven til samme borger, samlet set beløber sig til over kr. årligt, når ordningen er implementeret i Til den tid vil statsrefusion ikke berører så mange sager, men i overgangsårene fra 2007 til 2010 opererer man med andre beløbsgrænser, med den laveste i 2007 på kr. årligt. Det betyder langt flere sager i 2007 og det har vist sig at være en mere ressourcekrævende opgave end hidtil anset. Dette skyldes blandt andet at Københavns Kommune har mange sager; at det er vanskeligt at få samlet alle oplysninger om samtlige tilbud/ydelser den enkelte borger får, på tværs af målgruppeområder og dermed diverse sagssystemer samtidig med, at der er specifikke krav til dokumentationen af både aktivitet og udgifter. Desuden findes der borgere, som modtager ydelser efter serviceloven, fra flere

4 forvaltninger (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen), som der også skal tages højde for. Til at løse opgaven har forvaltningen indhentet ekstern bistand fra BDO Kommunernes Revision A/S, der også har arbejdet på kvalitetssikring af data og modelopbygning i andre kommuner. Dette er sket efter aftale med Økonomiforvaltningen. Velfærdsministeriet har efter henvendelse fra flere kommuner udskudt fristen for aflevering af refusionsoplysninger, hvilket betyder, at forvaltningen nu skal have endeligt grundlag for refusionshjemtagelsen for 2007 primo maj måned. Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision A/S munder ud i en samlet beregningsmodel, der skal sikre metode og beregningsgrundlag fremadrettet, så der dels bliver et bedre grundlag for prognosearbejdet og dels en sikker dokumentation til indhentning af refusionen, som er afklaret med kommunens egen revision. På baggrund af anbefalinger fra BDO Kommunernes Revision A/S vil forvaltningen tage stilling til fordeling af refusionsbudgettet og forretningsgange. Side 4 af 10 Beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov Området udviser et samlet teknisk mindreforbrug på 14,6 mill. kr., fordelt med 12,5 mill. kr. i mindreforbrug på drift og 2,1 mill. kr. i mindreforbrug på anlæg. Efter korrektion for overførsler samt tekniske korrektioner er der et reelt merforbrug på 23,1 mill. kr. I det reelle merforbrug er korrigeret for forventede overførsler til 2008 på 19,5 mill. kr.. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 7,3 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 30,4 mill. kr. Årsregnskabet udviser et teknisk mindreforbrug på 12,5 mill. kr. Korrigeret for optagelse af internt lån på 12,7 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug (BR 592/07 den 13. december 2007), forventede overførsler til 2008 på 19,5 mill. kr., mindreforbrug på 4,8 mill. kr. vedrørende midler til døgninstitution for unge som ikke kan anvendes til finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2007 (jf. BR 455/07 den 25. oktober 2007) samt ikke gennemførte overførsler mellem bevillingsområder er der et reelt merforbrug på 23,1 mill. kr. på driften. Det reelle merforbrug på 23,1 mill. kr. fordeler sig primært på Plejefamilier og opholdssteder med 17,8 mill. kr. og Forebyggende foranstaltninger med 19,2 mill. kr. Merforbruget reduceres primært af

5 mindreforbrug på Døgninstitutioner for børn og unge på 5,4 mill.kr. samt et mindreforbrug på Fælles formål på 2,9 mill. kr. Side 5 af 10 Årsagen til det reelle merforbrug på 23,1 mill. kr. skyldes primært, at socialcentrene har et samlet merforbrug på 69,1 mill. kr. i forhold til den ramme der er udmeldt til centrene (inkl. 18,8 mill. kr. tildelt budgetområdet fra døgnanbringelsespuljen). Socialcentrenes merforbrug reduceres primært af et mindreforbrug på mellemkommunal refusion på 14,8 mill. kr., mindreforbrug vedr. døgnanbringelsespuljen på 12,6 mill. kr., mindreforbrug på 4,3 mill. kr. primært hent via besparelser til at dække det forventede merforbrug samt midler der som udgangspunkt var afsat til bl.a. at dække uforudsete udgifter på 5,1 mill. kr. På det rammebelagte område anlæg, er der en reel afvigelse på 0,0 mill. kr. på bevillingsområdet. I forhold til det tekniske regnskab er der korrigeret for overførsel af 2,1 mill. kr. I det forventede regnskab 2007 pr. oktober forventedes et reelt mindreforbrug på 12,7 mill. kr. Der er således et merforbrug i forhold til oktoberprognosen på 8,7 mill. kr. Årsagen til afvigelsen ift. oktoberprognosen er et øget pres på børneområdet og mangelfuld økonomistyring på nogle Socialcentre. Voksne med særlige behov På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der i regnskab 2007 et samlet teknisk mindreforbrug på 47,4 mill. kr. fordelt med 37,1 mill. kr. til drift og 10,3 mill. kr. på anlæg. Fra de 47,4 mill. kr. er fratrukket forventede overførsler til 2008 på 22,7 mill. kr., dækning af merforbrug vedrørende rammeaftalen på bevillingsområdet Handicappede på 1,2 mill. kr. samt forbrug der vedrører andre bevillingsområder på 0,3 mill. kr. udviser bevillingsområdet Voksne med særlige behov samlet set et reelt mindreforbrug på 13,7 mill. kr. Det reelle mindreforbrug er på driften, mens der forventes balance på anlæg. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 5,2 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 8,5 mill. kr. Mindreforbruget består primært af 1) Køb/salg 6,9 mill. kr. 2) Bocentre/projekter 3,1 mill. kr. 3) Tryghedsplan 3,8 mill. kr. 4) Hjemmepleje + 3,2 mill. kr.

6 Ad 1) Køb/salg af pladser udviser et samlet mindreforbrug på 6,9 mill. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere pladstakst end forventet, færre købte pladser til unge end forventet i prognosen, udokumenterede regningskrav fra andre kommuner hvorved betalingstilsagnet er afvist, manglede fakturering fra andre kommuner for 2007 som betyder, at udgiften først forventes modtaget i Side 6 af 10 Ad 2) Herudover udviser bocentrene og projekter et mindreforbrug på 3,1 mill. kr. som følge af mindrebelægning efter renovering af boliger, et mindreforbrug på 0,9 mill. kr. vedrørende projekterne samt en efterregulering af tilskuddet for 2006 til et projekt på Lindebakken, hvor indtægterne først er modtaget i regnskab Ad 3) Tryghedsplan I udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr. der skyldes, at et projekt under Tryghedsplan I til 8 beboere ikke er påbegyndt og ibrugtaget i 2007 som forventet. Ad 4) Derimod udviser lokalcentrenes hjemmehjælp og sygeplejen et merforbrug på i alt 3,2 mill. kr. Merforbruget skyldes primært effektivitetsproblemer i hjemmeplejen. I oktoberprognosen forventedes på bevillingsområdet Voksne med særlige behov et samlet mindreforbrug på 0,7 mill. kr. Forskellen mellem det reelle mindreforbrug på 13,7 mill. kr. i regnskab 2007 og det forventede mindreforbrug i oktoberprognosen på 0,7 mill. kr., skyldes primært følgende forhold: Mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 6,9 mill. kr. Kontering af forventede indtægter fra Velfærdsministeriet på i alt 3,1 mill. kr. vedrørende bloktilskud til en række projekter. Revisionsdirektoratet har anmodet forvaltningen om at kontere disse indtægter i regnskab 2007, på trods af at midlerne ikke er modtaget fra ministeriet. Det er p.t. usikkert om midlerne modtages i regnskab Stofafhængige Bevillingsområdet Stofafhængige udviser samlet set et reelt mindreforbrug på 27,2 mill. kr. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 1,1 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 26,1 mill. kr.

7 Teknisk set udviser regnskabet et mindreforbrug på 36,7 mill. kr. Forventede overførsler udgør i alt 9,1 mill. kr., og konteringer som vedrører andre bevillingsområder udgør i alt 0,4 mill. kr. Side 7 af 10 Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på det boligsociale område og andre faste ejendomme på 1,5 mill. kr., alkoholområdet 5,2 mill. kr., stofmisbrugsbehandling 11,3 mill. kr., støttekontaktpersonsordningen 7,6 mill. kr., 4,7 mill. kr. på husvildeområdet, 4,3 mill. kr. på området for specialiserede botilbud og 0,6 mill. kr. på området for andre faste ejendomme. Dette opvejes af et merforbrug på 8,0 mill. kr. på følgende områder 6,5 mill. kr. på hjemløseområdet pga. køb/salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre fratrukket ekstra statsrefusion, 0,9 mill. kr. til tagreperation på kvindehjemmet, 0,3 mill. kr. på aktivitetsog samværstilbud samt 0,3 mill. kr. på området for Pleje og omsorg. Handicappede Regnskab 2007 på handicapområdet udviser et tekniske merforbrug på 39,3 mill. kr. Når der tages højde for krydsforklaringer til andre bevillingsområder på 2,4 mill. kr., forventet overførsel af 5,1 mill. kr. til 2008 samt det faktum at, der allerede er tilført 11,1 mill. kr. til dækning af Socialforvaltningens merforbrug, er der et reelt merforbrug på 57,9 mill. kr. på rammebelagte områder og efterspørgselsstyrede serviceydelser. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 3,9 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 61,8 mill. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af et merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 60,0 mill. kr. samt et mindreforbrug på det rammebelagte område på 2,0 mill. kr. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 5,1 mill. kr. som søges overført til 2008 Merforbruget på det efterspørgselsstyrede område på 60,0 mill. kr. vedrører primært hjemmeplejen som har et merforbrug på 54,0 mill. kr., hjælpemiddelområdet med et merforbrug på 6,9 mill. kr. samt botilbudsområdet med et merforbrug på 8,7 mill. kr. Dette modsvares af et samlet mindreforbrug på børneområdet på 10,1 mill. kr. fordelt på flere funktioner. Mindreforbruget på 2,1 mill. kr. på det rammebelagte område skyldes især mindreforbrug på Blindeinstituttet på 7,6 mill. kr. Dertil er der en række mindreforbrug på de øvrige funktioner på samlet 3,2 mill. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedr. handicaphjælpere på 8,7 mill. kr.

8 I oktoberprognosen forventede der på bevillingsområdet et merforbrug på 45,2 mill. kr. efter indregningen af den generelle besparelse til dækning af Socialforvaltningens merforbrug. Dermed er regnskabsresultatet 12,7 mill. kr. højere end forventet pr. oktober. Udviklingen kan tilskrives stigende udgifter til hjemmepleje. Side 8 af 10 Det skal desuden bemærkes, at regnskab 2007 på bevillingsområdet Handicappede bærer præg af, at implementeringen af den nye kontoplan og KØR 7 har betydet, at der en række områder hvor vedtaget budget ikke længere er i overensstemmelse med kontoplanen og dermed konteringspraksis. Der vil 2008 blive iværksat en større gennemgang af kontoplan, konteringspraksis samt budgettet, der samlet skal sikre at der bliver langt færre krydsforklaringer i regnskab Administration På bevillingsområdet Administration er der et teknisk mindreforbrug på 21,3 mill. kr. og et reelt mindreforbrug på 13,9 mill. kr. Forskellen på 7,4 mill. kr. mellem det tekniske og det reelle mindreforbrug skyldes korrektioner for følgende forhold: Forbrug og budget på placeret på andre bevillingsområder, der tilsammen reducerer mindreforbruget på bevillingsområdet Administration med 6,2 mill. kr. Forventede overførsler til 2008 på alt 1,2 mill. kr. Overførslerne vedrører formålsbestemte midler som følge af BR- og SUD-beslutninger. Det reelle mindreforbrug på 13,9 mill. kr. skyldes, at bevillingsområdet Administration sent på året blev tilført en refusionsopgørelse på 3,9 mill. kr. fra Koncern Service, hvor Socialforvaltningen havde forventet at skulle betale 1 mill. kr. Derudover har forvaltningen udvist generelt tilbageholdenhed som følge af forvaltningens generelle økonomiske situation. Som et led i dette har forvaltningen iværksat særlige initiativer på bevillingsområdet Administration for i alt 2,5 mill. kr. til at reducere forvaltningens samlede merforbrug (alle initiativer er besluttet af SUD eller BR) samt gennemførsel af generel besparelse på 0,29 pct. af budgettet (i alt 1,6 mill. kr.). Der forventes fremadrettet, at der på bevillingsområdet Administration vil være balance mellem budget og forbrug. Hertil kommer, at der har været usikkerhed om husleje fra Københavns Ejendomme og at engangsmidler reserveret hertil ikke er blevet anvendt. Der skal gøres opmærksom på, at der er stor usikkerhed omkring regnskabet vedr. administrationsbygninger, da Københavns

9 Ejendomme endnu ikke har redegjort for de beløb, de har konteret i Socialforvaltningen. Der er således et generelt forbehold for huslejeudgifter på socialcentrene og i centralforvaltningen, idet der mangler afklaring på en række af centrenes samt centralforvaltningens lejekontrakter. Der er en dialog i gang mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen herom. Deraf kan der komme en efterregulering af husleje. Side 9 af 10 Budgetkorrektion BIF og BUF Korrigeret budget (jf. tabel 2) indeholder en tilbageførsel på 6,3 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen som tidligere på året blev overført fra Socialforvaltningen pga. forventet merforbrug i Børne- og ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen konstaterede i efteråret et mindreforbrug og tilbagebetalte midlerne. Socialudvalget har besluttet, at midlerne skal anvendes til dækning af Socialforvaltningens generelle merforbrug (SUD 450/2007). Derudover er der tilbageført 4,3 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. øgede integrationsindtægter, som følge af ændret skøn. Det er besluttet, at midlerne skal anvendes til dækning af Socialforvaltningens generelle merforbrug. Da tilbageførslen af de 10,6 mill. kr. vedrører hele Socialforvaltningen, fremgår budgetkorrektionen særskilt i tabel 2 og er ikke placeret specifikt på et bevillingsområde. Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler (tidligere kaldet det lovbundne område ), udviser i 2007 et samlet teknisk og reelt mindreforbrug på 111,2 mill. kr. Mindreforbruget optræder først og fremmest på førtidspensionsområdet, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 93,4 mill. kr. Årsagen er en lavere tilgang af nye pensioner i forhold til det budgetterede antal. I budgettet for 2007 var der således budgetteret med en løbende tilgang på nye pensioner. Den faktiske tilgang af nye pensioner i løbet af året var kun på 475. Som det var tilfældet i 2006, er der tale om en lavere tilgang af nye pensioner når der sammenlignes med situationen før Der har løbende igennem 2007 i prognoserne været omtalt en sagspukkel af ubehandlede førtidspensionssager, der er opstået i løbet af 2006 og 2007 som konsekvens af det lave antal nytilkendelser. Det har været forventningen, at denne sagspukkel ville blive påbegyndt nedbragt i løbet af Dette har imidlertid ikke kunnet konstateres i statistikken vedrørende nytilkendte pensioner. Om sagspuklen er en mere blivende størrelse, og om antallet af nytilkendelser mere strukturelt vil befinde sig på et lavere niveau end før 2006 må vurderes i løbet af 2008.

10 Side 10 af 10 På området enkeltydelser og kontanthjælp er der et mindreforbrug på 15,7 mill. kr. netto. Årsagen er et fald i antallet af udbetalinger af enkeltydelser set i forhold til det budgetterede antal udbetalinger. Faldet, der allerede kunne konstateres i 2006 og som er fortsat i løbet af 2007, skal ses i sammenhæng med det faldende antal kontanthjælpsmodtagere i byen. På boligstøtteområdet er der et mindreforbrug på 7,5 mill. kr. der kan henføres til boligsikring. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere af boligsikring set i forhold til det budgetterede antal. Sundhedsudgifterne på bevillingsområdet medfinansiering af sundhedsvæsenet for indlagte psykiatriske patienter udviser et mindreforbrug på 4,8 mill. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at det har været vanskeligt at budgettere udgifterne, hvilket skyldes, at det er første år ordningen eksisterer. I år 2008 er området, sammen med betaling for færdigbehandlede patienter, placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Øvrige områder udgøres først og fremmest af driftssikring af boligbyggeri, hvor der ikke har været budget på området i I 2008 er området flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige, og der er afsat budget til udgifterne. Finansposter På finansposter udviser årsregnskabet en reel forskydning på -34,6 mill.kr., når købsmoms og likvide midler udtrækkes, da disse forklares af Økonomiforvaltningen. Forskydningen vedrørende tilgodehavender hos staten skyldes afregning af statsrefusion. Herudover er der forskydninger på kortfristede tilgodehavender i øvrigt, der skyldes en stigning i tilgodehavender. En forskydning i langfristede tilgodehavender, der skyldes registrering, af indskud i Landsbyggefonden, som tilgodehavende. Endvidere er der forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt, der skyldes periodeforskydning i mellemregningen med de sociale edb-systemer samt ændringer i andre gældsposter. Endelig er der forskydninger i langfristet gæld, der skyldes ændringer i prioritetsgælden hos selvejende institutioner.

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011

Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen SAGSNUMMER regnskab 2005 INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget. At Sundheds- og Omsorgsudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere