Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr."

Transkript

1 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94

2 [Blank page]

3 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr Ole Kveiborg Afdeling for Systemanalyse

4 Datablad Titel: Undertitel: Forfatter: Afdeling: Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner - ALTRANS Ole Kveiborg Afdeling for Systemanalyse Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 94 Udgiver: URL: Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: November 1999 Faglig kommentering: Layout: Tegninger: Bedes citeret: Linda Christensen, Uffe Kousgaard Ann-Katrine Holme Christoffersen Ole Kveiborg Kveiborg, O. (1999): Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. ALTRANS. Danmarks Miljøundersøgelser. 84 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 94. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Abstract: Frie emneord: This report describes a model developed under the research project ALTRANS. The model is a sub-model under an overall model complex including as its primary elements a geographical model and a behavioural model. The present model describes the calculation of the emissions from the traffic calculated in the behavioural model. This is done using information from a detailed database on the Danish stock of cars from 1977 until The report describes the database and the developed model. Udvikling i bilparken, skrotninger, kartoffelkur, skrotningspræmie, tidsserieanalyse, maksimum likelihood, energiforbrug, emissioner, emissionsfaktorer. Redaktionen afsluttet: November 1999 ISBN: ISSN: X Papirkvalitet: Cyclus Offeset Tryk: Hvidovre Kopi Sideantal: 84 Oplag: 1 Pris: Kr. 75,- (inkl. 5% moms, ekskl. forsendelse) Købes i boghandelen eller hos: Danmarks Miljøundersøgelser Postboks 358 Frederiksborgvej 399 DK-4 Roskilde Tlf.: Fax: Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde 1 DK-11 København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord 5 Sammenfatning 6 Udviklinger i den danske bilpark 6 En model for bilparkens udvikling 8 Emissioner 9 Anvendelse 9 Summary 11 Developments in the Danish fleet of cars 11 A model for the development of the fleet of cars 13 Emissions 14 Application 14 1 Indledning Princippet i fremskrivningen Modellens struktur 17 Personbildatabasen 19.1 Indledning 19. Generelle tendenser i databasen..1 Sammensætning af bestanden.3 Udvikling af skrotning Generelle konklusioner angående skrotning 34.4 Afsluttende bemærkninger 35 3 Metoder til udvidelse af det oprindelige datasæt Supplerende data Udvidelse vha. entropimaksimering Kalibrering vha. databasen Sammenligning med faktiske tal Udvidelse vha. andre metoder QUAD og LogQUAD metoderne Afsluttende bemærkninger 44 4 Skrotningsmodellen Indledning Diskussion af teoretiske modeller Tidsseriemodeller Least squares metoden Maksimum likelihood estimation Eksogene variable Estimation Resultater Afsluttende bemærkninger 58

6 5 Fremskrivningsmodellen Bestemmelse af udviklingen i bilparken Model til fordeling af nybilsalg 6 5. Model til bestemmelse af energi- og emissionsfaktorer Varmstart Overemissioner ved koldstart Beregning af årskørsel samt energiforbrug og emissioner Modelkørsler Afsluttende bemærkninger 71 6 Afrunding 74 Referenceliste 77 Appendiks A 79 Personbiler 1991 til Appendiks B 8 Fordeling af bilparken 8 Appendiks C 81 Sammenhæng mellem vægt og motorstørrelse 81 Appendiks D 8 Udledning af log-likelihood funktion til estimation af skrotning 8

7 Forord Denne rapport er blevet til som et led i arbejdet på forskningsprojektet ALTRANS (ALternative TRANSportsystemer), der er udført i Afdeling for Systemanalyse på DMU. Projektet er delt i to dele Den første del er afrapporteret i rapporterne Benzin i blodet, kvalitativ del og Benzin i blodet, kvantitativ del (Jensen, 1997a og 1997b). Denne del omfatter udviklingen af en trafikmodel til beskrivelse af persontransporten i Danmark. Arbejdet har været ledet af Linda Christensen og har primært været gennemført af Linda Christensen, Per Thorlacius, Jeppe Husted Rich, Morten Winther, Uffe Kousgaard og Ole Kveiborg. Arbejdet er, udover nærværende rapport, afrapporteret i Christensen (1999a og 1999b), Thorlacius (1998) samt Rich (1999a og b). Denne rapport beskriver den del af trafikmodellen, der vedrører beregningerne af energiforbrug og emissioner fra den trafikale udvikling. En del af arbejdet er baseret på Winther (1999). Et væsentligt input til arbejdet på denne rapport er et datasæt, der er anskaffet for midler bevilget af Miljøstyrelsen som en såkaldt konto 14 bevilling. Rapporten er derfor også en dokumentation af indholdet i dette datasæt. Indholdet i rapporten er blevet til med bidrag fra Morten Winther, Jeppe Husted Rich, Uffe Kousgaard og i særdeleshed Linda Christensen; alle fra Afdeling for Systemanalyse på DMU. En tak skal også lyde til Ann-Katrine Holme Christoffersen for sin hjælp med opsætning af rapporten, og ikke mindst for sit arbejde med at få det engelske summary til at fremstå som engelsk. Desuden har en del af arbejdet været diskuteret i forbindelse med en præsentation under forskernetværket Transport, Land-Use and the Environment, der er sponsoreret af NorFa (Nordisk Forskerutdanningsakademi, Norge) i marts måned Udviklingen i ALTRANS og bilparkmodellen har været muliggjort gennem støtte fra først og fremmest Transportrådet, Miljøstyrelsen samt Energistyrelsen. Arbejdet har ligeledes været et led i Det Strategiske Miljøforskningsprogram AMOR (programmets del 5) omkring videreudvikling af ALTRANS til en prognosemodel. Altrans projektets styringsgruppe, bestående af Robert Heidemann og Pia Berring, Miljøstyrelsen; Susanne Krawack og Johan Nielsen, Transportrådet; OttoAnker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet samt ikke mindst Mogens Fosgerau, COWI Consulting Engineers and Planners A/S, har bidraget med værdifulde kommentarer under arbejdet. 5

8 Sammenfatning Denne rapport er et led i afrapporteringen af persontransportmodellen Altrans, der gennem de sidste år er blevet udviklet på DMU i Afdeling for Systemanalyse. Rapporten beskriver dels udviklingen af en model til efterbehandling af outputtet fra den centrale adfærdsmodel (se Rich, 1999a og b), dels en grundig analyse af det basale datasæt til denne udvikling. Dette datasæt indeholder oplysninger om sammensætningen af den danske bilpark i årene 1991 til Først i rapporten beskrives de nævnte basale datasæt og sidst den egentlige modeludvikling. Udviklinger i den danske bilpark Basalt datasæt Det basale datasæt, indhentet ved Danmarks Statistik for midler bevilget af Miljøstyrelsen, indeholder informationer om antallet af personbiler fordelt på model, mærke, variant, vægt, drivmiddel, alder og ejerskab. Det er et særdeles detaljeret datasæt, hvilket gør det umuligt at overskue uden at foretage forskellige former for aggregeringer. Det er i denne rapport valgt at fokusere på de tendenser, der kan ses ved aggregeringer på vægt, brændstof og aldersklasser, mens analyser af ejerskabet ikke er udført i særligt omfang. Ikke at sådanne analyser ikke er interessante, men til anvendelsen i modellen er dette af mindre vigtighed. Selvom datasættet er en relativ kort tidsserie giver opdelingen på alder alligevel mulighed for også at se længere tilbage end 1991, dog med forbehold for ændringer som skrotning mv. i tiden før Bilparken voksende Den samlede danske bilpark er voksende og har i vid udstrækning været voksende gennem de sidste tre årtier. Dette på trods af svingninger i de økonomiske konjunkturer, oliekriser og økonomiske indgreb. Dette forløb ses illustreret i figur Bestand År Skrotninger Figur 1 Udviklingen i bestanden af personbiler fra 197 til 1997 samt skrotningerne fra 1985 til De nævnte hændelser ses dog tydeligt i figuren som temporære udsving i den overordnede trend. F.eks. skyldes det kraftige fald i antallet af personbiler i begyndelsen af 198 erne den anden oliekrise. År 6

9 Ligeledes er Kartoffelkuren årsag til stagnationen i udviklingen fra 1986 til 199. Derimod er der ikke umiddelbart synlige konsekvenser af skrotningspræmien i Denne bliver til gengæld synlig, når man ser på de elementer, der bestemmer den samlede udvikling: nybilsalget og skrotningerne. I rapporten her, er der primært fokuseret på skrotninger, da der tidligere er foretaget nærmere analyser af nybilsalget (Cowi, 1998). Skrotning I figur 1 ses udviklingen i skrotningen. I 1994 var der en større skrotning end den generelle trend netop som følge af skrotningspræmien. Grunden til denne øgede skrotning er primært en relativ lav skrotning i perioden op til Der er ikke en entydig forklaring på den store skrotning i 1996, men den kan skyldes specielle økonomiske forhold, der har betydet et stort antal midlertidigt afmeldte biler, der i 1997 kommer ud på markedet igen. Dette underbygges af en forholdsvis stor negativ skrotning i En del af stigningen i bilparkens samlede størrelse skyldes en faldende skrotning igennem perioden. Samtidig er anskaffelserne af nye biler steget, hvilket samlet giver den store vækst. Tungere biler Udviklingerne i skrotning og samlet bestand er ikke entydig, når der opdeles på vægt og drivmiddel. Opdelingen på drivmiddel er ikke af væsentlig betydning, da antallet af benzinbiler udgør mere end ca. 95% af den samlede bestand. Derimod fremkommer interessante oplysninger ved opdelingen på vægtklasser. En af de væsentligste observationer er, at det først og fremmest er de små biler, der skrottes og påvirkes af skrotningspræmien, mens mellemstore og store biler både har en længere levetid, og i meget mindre omfang er påvirket af de økonomiske forhold. Det er dog ikke kun i forbindelse med skrotningerne, at der sker en forskydning mod tungere biler. Også i nyanskaffelserne købes større og større biler. En del af forklaringen på dette fænomen er, at de enkelte modeller i sig selv bliver tungere. Dette opfattes ikke umiddelbart af køberne, der tror de køber en bil i samme størrelse som tidligere. Det er således ikke nødvendigvis altid et bevidst valg af større bil. Konsekvensen er entydig: udskiftningen i bilparken til større biler samt den generelle stigning i bilparken betyder, at energiforbruget må forventes at stige. Dette på trods af generelt bedre benzinøkonomi i de enkelte biler. Til anvendelse i tidsserieestimation er en tidsserie på bare 6 år ikke nok. Det er derfor valgt at udvide datasættet med yderligere information om bilparkens sammensætning for en længere tidsperiode. De supplerende informationer eksisterer ikke på det detaljeringsniveau, der kræves i modellen. Det var derfor overvejet at anvende metoder til at generere viden på et højere detaljeringsniveau fra de mindre detaljerede oplysninger. Da dette imidlertid giver risiko for at introducere systematisk bias i estimationerne blev det i stedet valgt at anvende en anden metode: maksimum likelihood estimation, hvor de forskellige sæt af informationer anvendes på en gang i en generelt formuleret estimation. 7

10 En model for bilparkens udvikling Grundlæggende ligning Udviklingen af bilparken foretages ud fra følgende grundlæggende ligning: Bestand t =Bestand t-1 +Nye biler t -Skrotning t hvor bestand er en tilstandsvariabel, mens hhv. skrotning og nye biler er flow variable, der omsættes til faktiske størrelser ved at opgøre dem i en hel tidsperiode. Indeks t angiver tiden. I Altrans adfærdsmodellen bestemmes til hver tidsperiode bestandens samlede størrelse. Det betyder derfor, at enten antallet af nye biler eller antallet af skrotninger skal findes som en residual. For at udnytte de detaljerede informationer om antallet af biler på forskellige aldre, er det valgt at lade antallet af nye biler fremkomme som en residual, når skrotningerne er bestemt. Hovedformålet med modellen er at fordele og udvikle bestanden på hhv. drivmiddel, vægt og aldersklasser. For at gøre dette udvikles skrotningerne i 1 klasser hver for sig ( drivmiddel-, 3 vægt- og aldersklasser). Skrotning i hver af klasserne udvikles principielt fra følgende ligning: Skrotning t = Konstant + a 1 *Bestand t-1 + a *Indkomst t + a 3 *Benzinprisindeks t +a 4 *Vedligeholdelsesomk. hvor a 1 *Bestand t-1 + a *Indkomst t + a 3 *Benzinprisindeks t +a 4 *Vedligeholdelsesomk er estimerede parametre. Der er desuden forsøgt anvendt andre forklarende variable, men de i ligningen angivne, var dem, der gav den bedste forklaringsgrad. Fordelingen af nye biler på drivmiddel og vægtklasser kan principielt foretages med en model udviklet af Cowi Consulting Engineers and Planners A/S til at analysere personbilers energieffektivitet (Cowi, 1998). Det mangler dog endnu at blive klarlagt, om anvendelse af denne model giver bedre resultater end en fordeling baseret på den aktuelle fordeling i Et af de store spørgsmål i estimationen af modellen har været, hvorvidt skrotningerne skulle estimeres på basis af skrotandele eller på de absolutte skrotninger. Der er fordele og ulemper ved begge dele, men mest væsentlig i denne sammenhæng har været hensynet til en konsistent estimation. Det er valgt at basere estimationen på de absolutte skrotninger, men samtidig at anvende den faktiske bestand som en supplerende forklarende variabel. Gode estimationsresultater Estimationerne giver generelt pæne resultater med R værdier på godt,9 (når der korrigeres for antal parametre og antal observationer er R på godt,5). Der er dog i estimationerne mulighed for at forbedre dette yderligere ved at lave separate forklarende variable for hver enkelt af klasserne. Der har der indenfor projektets rammer ikke været mulighed for. 8

11 Emissioner Detaljeret opgørelse af emissionsfaktorer Det overordnede formål med den beskrevne model er, at kunne beregne emissioner og energiforbrug fra det transportarbejde, der bestemmes i Altrans adfærdsmodellen via fordelingen på de forskellige typer af biler. Opdelingen på vægt- og aldersklasser giver mulighed for at anvende differentierede emissionsfaktorer. Emissionerne fra bilerne afhænger af bilens størrelse og i lige så høj grad af bilens alder. Ved opdelingen på aldersklasser er det muligt at indarbejde emissionskrav til fremtidige biler. De hidtil vedtagne EU normer er indarbejdet i modellen. Det er endvidere muligt at indarbejde de nedslidninger af katalysatorer, der nødvendigvis sker, når bilerne bliver brugt. I den udviklede model anvendes begge disse muligheder. Opbygningen af emissionsdelen, der omfatter emissioner af CO, CO, NOx, SO, HC og partikler, er baseret på Winther (1999). En tilpasning af beregninger af koldstartsoveremissioner er foretaget efter en ad hoc metode. Det forventes dog i en fremtidig revision af modellen at blive tilpasset de sandsynlige ture i bil beregnet i adfærdsmodellen. Udviklingen af emissionsfaktorerne baseres på bilernes alder vha. bl.a. oplysninger fra Vejdirektoratet om, hvor langt biler i bestemte aldre kører pr. år. En kobling fra bilens alder til den aktuelle emissionsfaktor etableres for alle emissionskomponenter og for både koldstarts og varme emissioner. Anvendelse Modellen er anvendt på en fremskrivning af bilparken foretaget af Vejdirektoratet i 1998, med udvikling af de betydende forklarende variable, beskrevet af ADAM modellen (Danmarks Statistik, 1995). Resultatet af denne fremskrivning for bilparkens sammensætning er angivet i tabel 1. Den fremskrevne sammensætning af bilparken viser de samme tendenser, som også er set i den historiske udvikling. Dette begrundes med, at de forklarende variable fortsætter den udvikling de havde i det historiske forløb. Tabel 1 Fordeling af bilparken ved fremskrivning af samlede bilpark foretaget af Vejdirektoratet. Drivmiddel Vægt Benzin -8 kg 16,91% 14,3% 11,94% 9,63% 7,55% 5,6% 3,78%,% Benzin 8-1 kg 39,57% 38,18% 37,33% 36,18% 35,37% 34,53% 34,% 33,76% Benzin >1 kg 38,96% 4,7% 45,53% 48,64% 51,13% 53,63% 55,76% 57,49% Diesel -8 kg,1%,6%,5%,4%,%,1%,%,% Diesel 8-1 kg 1,37% 1,18% 1,8%,93%,78%,57%,35%,% Diesel >1 kg 3,7% 3,56% 4,7% 4,58% 5,14% 5,65% 6,1% 6,54% Total 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Svagheder skal udbedres 9

12 1 Den udviklede model har nogle svagheder. Den væsentligste af disse er den manglende kobling til den adfærd der ligger bag udviklingen af bilparken. Eller med andre ord at der ikke er konsistent sammenhæng mellem udviklingen af den samlede bilpark, og de komponenter der beskriver sammensætningen af bilparken. Nybilsalget bestemmes f.eks. som en residual fremfor at anvende de detaljerede oplysninger, der ligger i de offentliggjorte statistikker og i den beskrevne database.

13 Summary This report forms part of the report on the transport model Altrans - a model that during the last couple of years has been developed at the Department of Policy Analysis at NERI - the National Environmental Research Institute. The report describes both the development of a model for the finishing treatment of the output from the central behavioural model (see Rich, 1999a and b), and a thorough analysis of the basic data set used in this development. This data set holds information about the composition of the Danish fleet of cars covering 1991 to The report describes firstly the above mentioned basic data set and secondly deals with the actual development of the model. Developments in the Danish fleet of cars Basic data set The basic data set provided by Statistics Denmark by means of a grant from the Environmental Protection Agency holds information on the number of passenger cars allocated on model, make, version, weight, fuel type, age and ownership. This is a very detailed data set which is impossible to embrace without making certain forms of aggregation. In this report we have chosen to focus on the tendencies that can be seen by aggregation concerning weight, fuel and age groups while analyses of ownership has not been performed to any special extent. Not that such analyses has no interest but the use of this information in the model is less important. Even if the data set is a relatively short time series the segmentation on age still offers the possibility of looking further back in time than 1991, though with reservations of changes such as scrappage etc. during the time before Growing fleet of cars The total Danish fleet of cars is growing and has to a large extent been growing through the last three decades. This in spite of fluctuating economic conditions, oil crises and economic interventions. This development is seen in fig. 1. Stock Scrappage Year Figure The development in the stock of passenger cars from 197 to 1997 and the scrappage from 1985 to Year 11

14 However as it appears in fig. 1 the mentioned events are clearly seen as temporary movements in the overall trend. E.g. the reason for the heavy decline in the number of passenger cars in the beginning of the 198s is a result of the second oil crises. Also the stagnation in the development covering the period from 1986 to 199 is a result of the Danish October 1986 economic policy package. However there are not any immediate visible consequences of the scrapping-of-cars premium in In retaliation the above mentioned premium becomes visible looking beneath the overall development. Here the elements that determine the total development appear: the sale of new cars and the scrappage. The report primarily focus on scrapping one of the reasons being that further analyses of the sale of new cars has been performed (Cowi, 1998). Scrappage The development of scrappage is shown in fig. 1. The year 1994 showed a larger scrappage than the general trend as a result of the scrapping-of-cars premium. It is stated that the reason for this increase of the scrappage primarily is due to a relatively low scrappage in the period up to An unambiguous explanation to the large scrappage in 1996 can not be given but it may be due to special economic conditions that has led to a large number of temporarily unregistered cars which in 1997 were registered again. This is supported by a relatively large negative scrappage in Part of the increase in the total size of the fleet of cars is due to a decrease of scrappage during the period. At the same time the purchase of new cars has increased as well which all together results in the large growth of the fleet of cars. Heavier cars The developments in the scrappage and the total stock is not unambiguous when segmented on weight and fuel type. The segmentation of the fuel type is not of significance as the number of non-petrol-cars does not make up more than 5 percent of the total stock. However, interesting information appears by the division on weight groups. One of the more important observations is that it first and foremost are the small cars that is being scrapped and affected by the scrapping-of-cars premium while medium size cars and large cars have a longer life. These cars are to a much smaller extent affected by the economic impacts. Yet it is not only in connection with the scrappage that a change towards heavier cars appears. Also when buying new cars still larger cars are being purchased. Part of the explanation to this phenomenon is that the individual models become heavier. This is not conceived immediately by the buyers who believe that they buy a car the same size as their former car. In this way it is not necessarily always a conscious choice of a larger car. The consequence is unambiguous: the renewal of the fleet of cars towards larger cars as well as the general rise in the fleet of cars means that the energy consumption must be expected to increase. This despite a general improvement of the petrol consumption of the individual cars. 1 When using time series estimation a time series covering only six years is not long enough. It has therefore been decided to expand the data set with further information about the composition of the fleet of cars for a longer period of time. The supplementary information do not however exist on the level of detail required by the model. Meth-

15 ods to generate knowledge on a high level of detail from the less detailed information were therefore considered. However, as this involves the risk of introducing systematic bias in the estimates another method, maximum likelihood estimation, has been chosen instead. In maximum likelihood estimation the different sets of information are used at the same time in a generally formulated estimation. A model for the development of the fleet of cars Basic equation The development in the fleet of cars is done on the basis of the following equation: Stock t =Stock t-1 +New cars t -Scrappage t Stock is a state variable while scrappage and new cars are flow variables that are being converted into actual sizes by calculating them for a whole period of time. The index t represents the time. The size of the stock for each period of time is determined in the Altrans behavioural model. It means that either the number of new cars or the number of scrapping must be seen as a residual. In order to use the detailed information about the number of cars on different levels of age it has been chosen to let the number of new cars appear as a residual when the scrappage has been determined. The primary purpose with the model is to allocate and develop the stock on fuel type, weight and age groups respectively. In order to do this the scrappage of 1 groups are developed ( fuel type, 3 weight and age groups). In principle the scrappage in each group is developed from the following equation: Scrappage t =Constant+a 1 *Stock t-1 +a *Income t +a 3 *Petrol price index t +a 4 * Maintenance costs where a 1 *Stock t-1 +a *Income t +a 3 *Petrol price index t +a 4 * Maintenance costs are estimation parameters. Other explanatory variables have been tested but those stated in the equation were the ones that presented the best degree of explanation. As a principle the allocation of new cars on fuel type and weight groups can be performed with a model developed by Cowi. This model is developed to analyse the energy-efficiency of passenger cars (Cowi, 1998). However, it still needs to be clarified whether the use of this model gives better results than an allocation based on the actual allocation current in One of the big questions about the estimation of the model has been whether the scrappage should be estimated on the basis of the scrap share or on the absolute scrappage. There are advantages and drawbacks to both models but the most essential feature in this connection has been the regard to a consistent estimation. It has been chosen to base the estimates on the absolute scrappage but at the same time to use the actual stock as a supplementary explanatory variable. Good estimation results In general the estimations presents nice results with R values of well over.9 (after correction of numbers of parameters and number of observations the R are well over,5). Yet, the estimations offer the possibility of improvement by making separate explanatory variables 13

16 for each group. Unfortunately it has not been possible to do so within the scope of this project. Emissions Detailed calculation of emission factors The overall objective of the described model is to be able to calculate the emissions and the consumption of energy from the person kilometres that are determined in the Altrans behavioural model via the allocation on the different types of cars. The allocation of weight and age groups offers the possibility of using differentiated emission factors. The emissions from the cars depend on the size of the car and not least the age of the car. Allocating on age groups it is possible to incorporate emission demands on prospective cars. The hitherto passed EU standards have been implemented in the model. Furthermore it is possible include in the attrition of the catalytic converters that inevitably happens when cars are being used. In the developed model both of these possibilities are used. The construction of the emission part that includes the emissions of CO, CO, NO X, SO, HC and particles is based on Winther (1999). An adjustment of the calculations of the emission contribution due to cold starts has been made on the basis of an ad hoc method. However, in a prospective revision of the model this is expected to be adjusted to the probable rides in car calculated in the Altrans behavioural model. The development of the emission factors is based on the age of the cars. This is, among other things, done by means of information from the Danish Road Directorate about how much cars of different ages drive pr. year. For all emission components and for both cold starts and warm emissions a connection from the age of the car to the actual emission factor is established. Application The model has been used on a prediction of the fleet of cars. The prediction has been made by the Danish Road Directorate in 1998 with the development of the significant explanatory variables described in the ADAM model (Statistics Denmark, 1995). The result of this prediction of the composition of the fleet of cars is indicated in table 1. The projected composition of the fleet of cars shows the same tendencies observed in the historical development. The reason for this is that the explanatory variables likewise continues the development that was seen in the historical progress. 14

17 Table Distribution of the fleet of cars from projection of the total fleet of cars made by the Danish Road Directorate. Fuel type Weight Petrol -8 kg 16,91% 14,3% 11,94% 9,63% 7,55% 5,6% 3,78%,% Petrol 8-1 kg 39,57% 38,18% 37,33% 36,18% 35,37% 34,53% 34,% 33,76% Petrol >1 kg 38,96% 4,7% 45,53% 48,64% 51,13% 53,63% 55,76% 57,49% Diesel -8 kg,1%,6%,5%,4%,%,1%,%,% Diesel 8-1 kg 1,37% 1,18% 1,8%,93%,78%,57%,35%,% Diesel >1 kg 3,7% 3,56% 4,7% 4,58% 5,14% 5,65% 6,1% 6,54% Total 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Weaknesses that need to be improved The developed model has some weaknesses. The most significant being the lacking linkage to the behaviour that lies behind the development of the fleet of cars. In other words there is not a consistent connection between the development of the total fleet of cars and the components that describes the composition of the fleet of cars. For instance the sale of new cars is defined as a residual in stead of being determined by use of the detailed information that exists in the published statistics and in the database described in this report. 15

18 1 Indledning ALTRANS afrapportering Denne rapport er et led i afrapporteringen af forskningsprojektet ALTRANS Mobilitets- og Miljøkrav til ALternative TRANSportsystemer. Rapporten beskriver den del af modellen, der angår den egentlige ALTRANS model, samt den del der angår udviklingen af modellen til en egentlig prognosemodel. En overordnet beskrivelse af modelkomplekset i sin helhed kan findes i Christensen (1999a), mens mere specifikke dele findes i Thorlacius (1998) samt i Rich (1999a). I rapporten beskrives udviklingen af en delmodel til at bestemme sammensætningen af personbilparken ud fra en fremskrivning af bestandens størrelse foretaget i ALTRANS adfærdsmodellen. Rapportens to dele Rapportens første del (kapitel og 3) giver en beskrivelse af det essentielle datasæt et udtræk fra Danmark Statistiks database over bilparken fra 1991 til Herudover indeholder denne del også en analyse af de tendenser, der kan findes i dette datasæt. Til anvendelsen skal datasættet udvides til at dække en længere årrække. Metoderne til dette opstilles ligeledes i den første del. Den anden del af rapporten (kapitlerne 4 og 5) er en teknisk beskrivelse af, hvordan efterbehandlingsmodulet til fremskrivning af bilparken er opbygget. Efterbehandlingsmodulet tager udgangspunkt i output fra adfærdsmodellen, der er beskrevet i Rich (1999a og b), og beregner fordelingen af den samlede bilpark på forskellige bilstørrelser samt diesel- og benzinbiler. Denne fordeling anvendes derefter til at beregne trafikarbejdet i de angivne kategorier, og det resulterende energiforbrug med tilhørende energirelaterede emissioner af CO. En detaljeret beskrivelse af energi- og emissionsfaktorerne samt en metode til at fremskrive disse er beskrevet i Winther (1999). I nærværende rapport gives en kort sammenfatning af metoden. 1.1 Princippet i fremskrivningen Hovedformål Hovedformålet med modellen til fremskrivning af personbilparken er, at kunne beregne energiforbruget og emissionerne ved kørsel i personbil i forskellige scenarier beregnet i ALTRANS. Disse beregninger sker principielt ud fra følgende ligning. E( t) = e( t) P( t) K (1.1) hvor E er energiforbrug(eller emissioner) til tidspunkt t, e er energifaktoren (emissionsfaktoren) til tidspunkt t, P er bestanden af biler til tidspunkt t (bestemt i Altrans) og K er en angivelse af, hvor mange kilometer en bil kører på årsbasis. Denne er estimeret på baggrund af et gennemsnit af eksisterende oplysninger for en række år. 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere