STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012"

Transkript

1 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004

2 Lokalplan Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS REDEGØRELSE...2 Beliggenhed...2 Formål...3 Eksisterende forhold...3 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål med lokalplanen Lokalplanens område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ophævelse af lokalplan Tilladelse fra andre myndigheder...12 Lokalplanens retsvirkninger...13 Vedtagelsespåtegning...14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR Vedtagelsespåtegning...16 Kortbilag 1: Områdets afgrænsning og vejenes placering Kortbilag 2: Byggelinier - 1 -

3 Lokalplan Redegørelse LOKALPLANENS REDEGØRELSE Beliggenhed Frydensberg Erhvervsområde ligger i den nordlige del af Stenløse, afgrænset af Frederikssundsvej, Dam Agre og Stenløse Å. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene omkring Frydensbergvej, Dam Enge og Støberivej

4 Lokalplan Redegørelse Formål Byrådet i Stenløse Kommune vil gerne revidere den eksisterende lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, så virksomhederne i området får bedre betingelser og mulighed for vækst. Byrådet vil samtidig sikre, at udviklingen sker under hensyn til det boligområde, der ligger ved siden af. Eksisterende forhold Området Lokalplanområdet er knap 12 ha. Det er fuldt udbygget med blandede boliger og erhverv. Der er ca. 19 boliger spredt i området og 50 virksomheder af forskellig art, herunder autoforhandlere, værksteder, produktionsvirksomheder, detailsalg af særligt pladskrævende varegrupper og kontorer. Virksomhederne varierer meget med hensyn til behov for parkeringspladser, udendørs oplag og den trafikbelastning og forurening de tilfører området. En række af de virksomheder, som i sin tid er lovligt etableret, ville ikke blive lokaliseret i Frydensberg i dag, da miljøkravene er skærpede, specielt fordi der ligger boliger i området. Detailsalg i Frydensberg kan i dag kun bestå af 2 typer af forretning: En mindre forretning med slag af egen produktion, tilknyttede produktionslokalerne eller En større forretning med salg af særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare. Sådan vil det også være fremover. På trods af de forholdsvis mange autoforhandlere, og de 2 store butikker i området, er der under m 2 detailhandel i Frydensberg. Det har betydning, da lokalplanen i henhold til regionplanen skal fastsætte en øvre grænse for det samlede antal etage m 2 til detailhandel, der kan være i området, uden at belaste de øvrige funktioner i og uden for området negativt. Bebyggelsen Bebyggelsen i Frydensberg Erhvervsområde har mange udtryk. Der er brugt forskellige materialer og bygningernes udformning er forskellig. Det er med til at gøre området både spændende og lidt "rodet" at færdes i for den udenforstående. Det kunne være med til at samle indtrykkene, hvis arealerne foran bygningerne var velholdte, og der var nogle enkelte gentagelser i belægning, hegning og beplantning fra ejendom til ejendom

5 Lokalplan Redegørelse Naboområder Langs østsiden af Frydensberg Erhvervsområde ligger Stenløse Å. På den anden side af åen ligger et boligområde. Der er en varierende afstand mellem de to områder, men de fleste steder er der kun 10 m. mellem boligernes haver og erhvervsområdet. Boligområdet lægger restriktioner på virksomhedernes aktiviteter. Der tolereres en mindre grad af støj, støv og lugte i boligområder end i områder til blandet bolig og erhverv. Konsekvensen er, at ikke alle typer af erhverv har mulighed for at etablere sig i Frydensberg Erhvervsområde. Vest for området ligger vejen Dam Agre. På den anden side af vejen ligger Stenløse Gymnasium og erhvervsområdet Maglevad. Områderne ligger i forlængelse af hinanden og det fremtidige erhvervsområde i Ølstykke, omkring Toftegaard Station. Trafik De interne veje i Frydensberg Erhvervsområde er alle private fællesveje, som skal vedligeholdes af ejerne i området. Udformningen af vejene er reguleret i den gældende lokalplan, så der nogle steder er en vejbredde på 10 m. inkl. 1½ m. fortov på begge sider, og andre steder er en smallere vej på 8 m. inkl. fortov på kun den ene side af vejen. Vejene er mange steder ikke vedligeholdt, og der er nogle steder en intensiv trafikbelastning. I forbindelse med en kommende asfaltering kan en evt. ny profil på vejene aftales med Stenløse Kommune. Der kører en del tung trafik ind og ud ad området, der har lukkede vejsystemer og forholdsvis små vendepladser og veje. Det belaster vejene og kan ind imellem virke generende i området. Samtidig er det et signal til kommende virksomheder, således at de der har behov for mange kørsler til og fra området, muligvis vælger et andet sted end Frydensberg. Dette er en fordel i forhold til boligområdet, der grænser op til. Ubebyggede arealer I den eksisterende lokalplan er det forsøgt at regulere de ubebyggede arealer, så området kan fremstå præsentabelt, specielt ud mod Frederikssundsvej og Dam Agre. Dette er kun delvis lykkedes, hvor byggelinierne er overholdt, og der er etableret et græsareal, med en pæn skiltning ud mod vejen. Inde i selve området er der også byggelinier og regler for udendørs oplag, men det er nødvendigt at arealerne foran bygningerne bliver plejet og vedligeholdt, hvis området skal fremstå pænere. For at opnå en sammenhæng og et mere roligt indtryk, kan man desuden lade enkelte elementer som hegning, beplantning eller belægning gentage sig langs de interne veje. Dette kan gøres med en aftale mellem grundejerne om beplantningsplan og vedligeholdelse

6 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens indhold Et af lokalplanens formål er at skabe bedre mulighed for udvidelser af eksisterende og for kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde. Derfor indeholder lokalplanen en forøgelse af den maksimale grundstørrelse og bebyggelsesprocent, i forhold til den eksisterende lokalplan. Den maksimale grundstørrelse øges fra 3000 m 2 til 6000 m 2 Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50 % Foruden de nye grænser for bebyggelsesprocent og ejendomsstørrelser er der fastsat en ramme for det maksimale antal m 2 til detailhandel. Butik til salg af egen produktion, må være op til 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare må være op til 3000 m 2, inkl. alt byggeri og overdækket udendørs udstillingsareal. Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. (Se også afsnittet "regionplan" under "Lokalplanens forhold til anden planlægning") De fastsatte grænser er med til at udelukke de virksomheder, der på grund af deres størrelse og funktion bidrager med for meget trafik eller bliver for dominerende i forhold til de eksisterende virksomheder og boliger i Frydensberg Erhvervsområde. Et andet formål med lokalplanen er at indarbejde miljøhensyn til det nærliggende boligområde. Der er derfor bestemmelser i lokalplanen om hvilke virksomheder der kan placeres i Frydensberg. Der er ikke en kategorisering af virksomheder, hvor nogle foretrækkes frem for andre, i stedet fastsætter lokalplanen nogle miljøkrav svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj- lugt- og luftforurening, (Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/12984), (Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985) og (B-værdier, vejledning nr. 2/2002). Dette gælder selvfølgelig både internt i området og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af, og begrænser hvilke virksomheder der kan ligger i Frydensberg Erhvervsområde

7 Lokalplan Redegørelse Der er desuden i lokalplanens bestemmelser forbeholdt Byrådet en ret til at vurdere, om en virksomhed indeholder en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, selvom den overholder ovenstående grænseværdier. Dette kan f.eks. være ved oplag af farlige kemikalier eller ved en meget stor forøgelse af trafikmængden i området. Der er fastsat byggelinier for hele lokalplanområdet, og derudover er der bestemmelser om udformningen af arealerne mellem byggelinierne og Frederikssundsvej og byggelinierne og Dam Agre. Bestemmelserne har til formål at sikre et ensartet og pænt indtryk, når man kommer til erhvervsområdet. I modsætning til den gældende lokalplan er der ikke i denne lokalplan mulighed for yderligere boliger, der er dog mulighed for tilbygning til eksisterende boliger op til 170 m 2. Denne grænse giver de fleste boliger i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, samtidig svarer det til den byggemulighed, der er i de fleste parcelhuskvarterer. De eksisterende boliger kan omdannes til erhverv. Hvis der på et tidspunkt kun er få eller ingen boliger tilbage i Frydensberg, kan dette betyde lempelser i forhold til de miljøkrav, der gælder for virksomhederne i området. Lokalplanen muliggør en større bebyggelsesprocent, og på sigt kan de eksisterende boliger blive erstattet af virksomheder. Det kan øge befæstelsesgraden i området, og dermed udledningen af regnvand til Stenløse Å. For at undgå dette, er der i lokalplanen medtaget en bestemmelse om, at uudnyttede arealer ikke må befæstes, men skal etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Ligeledes skal mindre parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. Der kan dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der kan findes en anden løsning, som kommunen kan godkende i henhold til Stenløse Kommunes spildevandsplan. (se også afsnittet om tilladelser fra andre myndigheder) - 6 -

8 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lige nu har Hovedstadens Udviklingsråd et forslag i høring med nye retningslinier for placering af detailhandel. I den nye lokalplan optages derfor bestemmelser om detailhandel, således at dette kommer i overensstemmelse med regionplanens retningslinier for detailhandelsstrukturen, der fastlægger, at butikker til dagligvarer og udvalgsvarer først og fremmest skal etableres i de centrale byområder. Ifølge regionplanen kan der udenfor centerområderne, i aflastningsområder eller erhvervs- og industriområder planlægges for butikker til salg af særligt pladskrævende varegrupper, det vil sige biler, campingvogne, lystbåde, landbrugsmaskiner, tømmerhandler samt byggemarkeder, der opføres i tilknytning til og som en integreret del af tømmerhandelen og for mindre butikker der sælger egen produktion f.eks. i forbindelse med et værksted eller en fabrik. I regionplan 2001 er der retningslinier vedrørende erhvervsbyggeri og forurenende virksomhed. Frydensberg er i Regionplan 2001 udlagt til kildepladszone og der skal derfor i lokalplanen være bestemmelser, der sikre at der ikke sker en forurening af grundvandet. Regionplanen arbejder også med begrebet konsekvensområder, der har til formål at tilrettelægge planlægningen så der ikke placeres virksomheder og funktioner i erhvervsområdet, som er til gene for hinanden. I denne lokalplan har vi valgt ikke at zoneinddele området, og vi arbejder heller ikke med en kategorisering af virksomhedstyper, men bestemmer simpelthen i lokalplanen, at alle virksomheder i området skal overholde de vejledende miljøkrav fra miljøstyrelsen om støj, lugt og luftforurening. På den måde bliver de vejledende krav gældende, og da Frydensberg er et blandet bolig og erhvervsområde, med et boligområde til nabo er der tale om forholdsvis høje krav, der på forhånd udelukker en del typer af erhverv. Desuden er der medtaget en bestemmelse, der giver byrådet mulighed for at udelukke virksomheder, der indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. I fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt er der langs Stenløse Å på strækningen ved Frydensberg Erhvervsområde fastsat en byggelinie på 5 m. fra øverste vandløbskant og 3 m. fra midten af den rørlagte å

9 Lokalplan Redegørelse Kommuneplan Kommuneplanen udlægger Frydensberg Erhvervsområde til blandet boliger og erhverv. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlægges en grænse for bebyggelsesprocenten på max. 40 og for grundstørrelser på max m 2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 7 ændres rammerne for området, så der tillades en bebyggelsesprocent på max. 50 og grundstørrelser på max m 2. Der ændres også på rammerne, så det ikke fremover vil være muligt at opføre boliger i området. Anden planlægning Der pågår for tiden undersøgelse af mulighederne for en fremtidig udbygning af den nuværende Frederikssundsvej. En udbygning af Frederikssundsvej gennem Stenløse (bymotorvej) er optaget på vejplan på baggrund af en gennemført undersøgelse af en ny højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Af hensyn til vejplanlægningen skal Stenløse Kommune forinden der kan meddeles tilladelser til ændret udnyttelse og byggeri på arealerne nærmest Frederikssundsvej forelægge sådanne planer for Vejdirektoratet, der i givet fald vil kunne modsætte sig nybyggeri mv., der er i modstrid med vejplanlægningen. Tilladelser fra andre myndigheder Vejdirektoratet har tinglyst en byggelinie i henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 34 i Frydensberg Erhvervsområde fra vejskel i Frederikssundsvej og ind på lokalplanområdet. Desuden er der kundgjort vejplanlægningsbyggelinie i henhold til vejlovens 35 på matr.nr. 6kø Stenløse By, Stenløse. Der kan ikke inden for de til enhver tid gældende byggelinien bygges eller etableres andre anlæg af blivende art herunder p-pladser, interne veje, udstillinger, oplagspladser og lignende indretninger uden tilladelse fra vejdirektoratet, dette ophæves såfremt motorvejen placeres et andet sted og vejdirektoratet aflyser deklarationen. Se også 10. Miljøbeskyttelsesloven, herunder miljøgodkendelser, kan ikke tilsidesættes af en lokalplan, og er derfor gældende for eksisterende og fremtidigt erhverv i Frydensberg. Udledning af regnvand fra tagarealer og befæstede arealer kræver tilladelse fra Frederiksborg amt, når der er tale om udledning fra offentlig vej, parkeringspladser for mere end 20 biler og når udledningen af regnvandet fra tage og befæstede arealer indeholder andre stoffer end hvad der normalt forekommer. Skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet - 8 -

10 Lokalplan Bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål med lokalplanen 1.1 Det er lokalplanens formål: - At give eksisterende og kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, selvom området i dag er fuldt udbygget. - At forebygge miljøgener inden for området, og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af. - At skabe rum til både de virksomheder der ønsker et præsentabelt område, og de virksomheder der har brug for lidt plads til at rode på. 2 Lokalplanens område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nre 6al, 6an, 6e, 6f, 6fh, 6fi, 6fk, 6fl, 6fm, 6fn, 6fo, 6fp, 6fq, 6fr, 6fs, 6ft, 6fu, 6fv, 6fy, 6fz, 6fæ, 6fø, 6ga, 6gb, 6gc, 6gd, 6kø, 7b, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7fi, 7fk, 7fl, 7fr, 7ft, 7fu, 7fz, 7t, 7v, 7x, 25av, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, Stenløse By, Stenløse samt alle parceller, der efter den 15. december 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 I lokalplanområdet må der kun opføres og indrettes bebyggelse til erhvervsformål. Der er ikke mulighed for etablering af nye boliger i området. 3.2 Eksisterende boliger kan anvendes som hidtil eller omdannes til erhvervsformål

11 Lokalplan Bestemmelser 3.3 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for lugt- og luftforurening. (B-værdivejledningen, vejledning nr. 2/2002 samt ændringer hertil og Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985 samt ændringer hertil) 3.4 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for støjforurening. (Ekstern Støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 samt ændringer hertil) 3.5 Der kan ikke ligge virksomheder i lokalplanområdet, der er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bek. 106/2000) samt ændringer hertil. 3.6 Der kan ikke placeres virksomheder der efter kommunalbestyrelsens skøn indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. 3.7 Der kan ikke etableres detailhandel i området, medmindre der er tale om: Butik til salg af egen produktion. Butikken må max. være 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både og trælaster. Alt byggeri og udendørs overdækket udstillingsareal må til sammen ikke overstige 3000 m Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke inden for lokalplanområdet udstykkes/sammenlægges grunde, der bliver større end 6000 m Eksisterende virksomhedstilknyttede boliger må ikke frastykkes som selvstændige boliger

12 Lokalplan Bestemmelser 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Vejene i lokalplanområdet udlægges med en vejbredde og en beliggenhed som vist på kortbilag 1. Vejene i lokalplanområdet er privatveje og skal vedligeholdes af grundejerne. Vejenes profil fastlægges efter aftale med Stenløse Kommune. 5.2 Indenfor hver enkelt ejendom skal der reserveres areal til anlæg af parkeringspladser efter følgende regler: - 1 plads pr. 50 m 2 etageareal til erhvervsformål - 2 pladser pr. 50 m 2 etageareal til detailhandel - 1 plads pr. bolig. 5.3 Parkering skal finde sted inden for egen grund. Parkeringspladserne skal ikke nødvendigvis anlægges, men arealet skal være reserveret, såfremt der bliver behov for det. 5.4 For at undgå en meget høj befæstelsesgrad i Frydensberg og dermed en øget udledning af regnvand til Stenløse Å skal uudnyttede arealer etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Hvor det er muligt skal parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Eksisterende boliger må udvides op til max. 170 m 2, når den maksimale bebyggelsesprocent overholdes. 6.3 Der må ikke opføres bebyggelse med mere end 2 etager 6.4 Bygningen må ikke være højere end 8,5 m. over det omgivende terræn eller et i henhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere til en større højde af enkelte bygningsdele eller bygninger, hvor det er nødvendigt for virksomhedens drift. 6.5 Bebyggelse skal opføres med gavl eller facade parallelt med vejlinien. 6.6 Bebyggelsens afstand til vejskel skal minimum være 5 m. dog 8 m. mod Dam Agre (Se byggelinier på kortbilag 2) 6.7 Bebyggelsens afstand til naboskel skal være mindst 2,5 m

13 Lokalplan Bestemmelser 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Plastik, presenninger og reflekterende materialer (som f.eks. glaserede tegl) må ikke anvendes på bygningsflader. 7.2 Alle større bygningsflader skal fremstå i sort, hvid eller jordfarver. Til mindre partier kan der anvendes andre farver. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Udendørs oplag, herunder opstilling eller opbevaring af større genstande må kun finde sted inden for byggelinierne (se kortbilag 2) og skal skærmes eller gives et ordentligt udseende. 8.2 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Frederikssundsvej, som er 5 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.3 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Dam Agre, som er 8 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.4 Skiltning kan finde sted, også uden for byggelinien, dog skal det så være vinkelret herpå. Skilte der sættes i jorden må max være 100 cm. i højden, inkl. ben og 130 cm. i bredden. Skilte op til 200 cm. i højden kan tillades, hvis bredden ikke overstiger 70 cm. Skiltning kan desuden finde sted på bygningernes facader i den størrelse virksomheden ønsker. 8.5 Der må ikke opsættes andre skilte end de i 8.4 tilladte. Der må dog gerne flages, hver ejendom må have max. 2 flagstænger. 9 Ophævelse af lokalplan 9.1 Lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, der blev vedtaget af Stenløse Byråd 21. oktober 1992 og tinglyst i retten i Frederikssund 18. december 1992 aflyses. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra vejdirektoratet om ændringer inden for den af vejdirektoratet tinglyste byggelinie Alt skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet

14 Lokalplan Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger Når en lokalplan er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Det vil sige, at lokalplanens bestemmelser først gøres gældende, når man ønsker at ændre på de eksisterende lovlige forhold, f.eks. når man vil ændre ejendommens anvendelse og indretning, når man vil udstykke ejendommen eller lægge den sammen med en anden, når man vil bygge eller lignende. Når der, som i denne lokalplan, er tale om udlæg til offentlige formål kan ejere kræve de berørte ejendomme eller dele heraf eksproprieret, også selvom planen ikke realiseres. Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med planens hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det vil sige at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelserne i 3. Der kan heller ikke dispenseres fra bestemmelser i de øvrige, hvis de er af væsentlig betydning for, at lokalplanens formål kan opfyldes, som det er formuleret i 1. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven

15 Lokalplan Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj 2004 Lokalplanen kan ses på Stenløse Kommunes hjemmeside under "Information til dig om " og kan købes i Rådhusbutikken for 50 kr. Desuden kan den ses på Stenløse og Ganløse Biblioteker

16 Kommuneplantillæg nr. 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Til kommuneplan Stenløse Kommune Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan og omfatter eksisterende rammeområde 2E1, som svarer til lokalplanområdet. Rammebestemmelserne ændres så: bebyggelsesprocenten øges fra 40 til 50 % max grundstørrelsen øges fra 3000 til 6000 m 2 der ikke længere tillades opførelse af nye boliger OMRÅDE ANVENDELSE BEBYGGELSES- REGULERENDE BESTEM- MELSER 2E1 Erhvervsområde, for virksomheder der ikke kræver særlig beliggenhed på grund af forurening Bebyggelsesprocent: max 50 for hver ejendom Grundstørrelse: max m 2 Bygningshøjde: max. 8,5 m. LOKALPLANER BYPLANVED- TÆGTER Lokalplan ANDET - De nye rammebestemmelser

17 Kommuneplantillæg nr. 7 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 7 blev vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj

18 25q 25av DAM ENGE ROSENDALVE GRAV 25x 25v 6fæ 6fø 6 GYMNASIUM 7fz 6ft 6fy 6f FRYDENSBERGVE 6fs 6gd 6g 6 ROSENDALVEJ 6fu 6fo 6fr 6fm 7fu 6fv 6fq 6fp 6fl 6fh 6fi p 7bq 7bm FRYDENSBERG 7 7fi 7t 7bl bh STØBERIV 7fl 7fk 6kø n 6al HØJDEVEJ DAMV Signaturforklaring 7bi Matrikel Lokalplangrænse MUNE ekniske kort Rådhustorvet 2, 3660 Stenl se. Tlf.: Telefax: Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning J. nr.: Dato: 15. dec Sagsbehandler: stj Rev m

19 D DAM ENGE ROSENDALVEJ TAMVEJ GYMNASIUM FRYDENSBERGVEJ DALV ØSE TØ HØJDEVEJ m J. nr.: Sagsbehandler: stj Dato: Rev.

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere