STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012"

Transkript

1 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004

2 Lokalplan Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS REDEGØRELSE...2 Beliggenhed...2 Formål...3 Eksisterende forhold...3 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål med lokalplanen Lokalplanens område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ophævelse af lokalplan Tilladelse fra andre myndigheder...12 Lokalplanens retsvirkninger...13 Vedtagelsespåtegning...14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR Vedtagelsespåtegning...16 Kortbilag 1: Områdets afgrænsning og vejenes placering Kortbilag 2: Byggelinier - 1 -

3 Lokalplan Redegørelse LOKALPLANENS REDEGØRELSE Beliggenhed Frydensberg Erhvervsområde ligger i den nordlige del af Stenløse, afgrænset af Frederikssundsvej, Dam Agre og Stenløse Å. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene omkring Frydensbergvej, Dam Enge og Støberivej

4 Lokalplan Redegørelse Formål Byrådet i Stenløse Kommune vil gerne revidere den eksisterende lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, så virksomhederne i området får bedre betingelser og mulighed for vækst. Byrådet vil samtidig sikre, at udviklingen sker under hensyn til det boligområde, der ligger ved siden af. Eksisterende forhold Området Lokalplanområdet er knap 12 ha. Det er fuldt udbygget med blandede boliger og erhverv. Der er ca. 19 boliger spredt i området og 50 virksomheder af forskellig art, herunder autoforhandlere, værksteder, produktionsvirksomheder, detailsalg af særligt pladskrævende varegrupper og kontorer. Virksomhederne varierer meget med hensyn til behov for parkeringspladser, udendørs oplag og den trafikbelastning og forurening de tilfører området. En række af de virksomheder, som i sin tid er lovligt etableret, ville ikke blive lokaliseret i Frydensberg i dag, da miljøkravene er skærpede, specielt fordi der ligger boliger i området. Detailsalg i Frydensberg kan i dag kun bestå af 2 typer af forretning: En mindre forretning med slag af egen produktion, tilknyttede produktionslokalerne eller En større forretning med salg af særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare. Sådan vil det også være fremover. På trods af de forholdsvis mange autoforhandlere, og de 2 store butikker i området, er der under m 2 detailhandel i Frydensberg. Det har betydning, da lokalplanen i henhold til regionplanen skal fastsætte en øvre grænse for det samlede antal etage m 2 til detailhandel, der kan være i området, uden at belaste de øvrige funktioner i og uden for området negativt. Bebyggelsen Bebyggelsen i Frydensberg Erhvervsområde har mange udtryk. Der er brugt forskellige materialer og bygningernes udformning er forskellig. Det er med til at gøre området både spændende og lidt "rodet" at færdes i for den udenforstående. Det kunne være med til at samle indtrykkene, hvis arealerne foran bygningerne var velholdte, og der var nogle enkelte gentagelser i belægning, hegning og beplantning fra ejendom til ejendom

5 Lokalplan Redegørelse Naboområder Langs østsiden af Frydensberg Erhvervsområde ligger Stenløse Å. På den anden side af åen ligger et boligområde. Der er en varierende afstand mellem de to områder, men de fleste steder er der kun 10 m. mellem boligernes haver og erhvervsområdet. Boligområdet lægger restriktioner på virksomhedernes aktiviteter. Der tolereres en mindre grad af støj, støv og lugte i boligområder end i områder til blandet bolig og erhverv. Konsekvensen er, at ikke alle typer af erhverv har mulighed for at etablere sig i Frydensberg Erhvervsområde. Vest for området ligger vejen Dam Agre. På den anden side af vejen ligger Stenløse Gymnasium og erhvervsområdet Maglevad. Områderne ligger i forlængelse af hinanden og det fremtidige erhvervsområde i Ølstykke, omkring Toftegaard Station. Trafik De interne veje i Frydensberg Erhvervsområde er alle private fællesveje, som skal vedligeholdes af ejerne i området. Udformningen af vejene er reguleret i den gældende lokalplan, så der nogle steder er en vejbredde på 10 m. inkl. 1½ m. fortov på begge sider, og andre steder er en smallere vej på 8 m. inkl. fortov på kun den ene side af vejen. Vejene er mange steder ikke vedligeholdt, og der er nogle steder en intensiv trafikbelastning. I forbindelse med en kommende asfaltering kan en evt. ny profil på vejene aftales med Stenløse Kommune. Der kører en del tung trafik ind og ud ad området, der har lukkede vejsystemer og forholdsvis små vendepladser og veje. Det belaster vejene og kan ind imellem virke generende i området. Samtidig er det et signal til kommende virksomheder, således at de der har behov for mange kørsler til og fra området, muligvis vælger et andet sted end Frydensberg. Dette er en fordel i forhold til boligområdet, der grænser op til. Ubebyggede arealer I den eksisterende lokalplan er det forsøgt at regulere de ubebyggede arealer, så området kan fremstå præsentabelt, specielt ud mod Frederikssundsvej og Dam Agre. Dette er kun delvis lykkedes, hvor byggelinierne er overholdt, og der er etableret et græsareal, med en pæn skiltning ud mod vejen. Inde i selve området er der også byggelinier og regler for udendørs oplag, men det er nødvendigt at arealerne foran bygningerne bliver plejet og vedligeholdt, hvis området skal fremstå pænere. For at opnå en sammenhæng og et mere roligt indtryk, kan man desuden lade enkelte elementer som hegning, beplantning eller belægning gentage sig langs de interne veje. Dette kan gøres med en aftale mellem grundejerne om beplantningsplan og vedligeholdelse

6 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens indhold Et af lokalplanens formål er at skabe bedre mulighed for udvidelser af eksisterende og for kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde. Derfor indeholder lokalplanen en forøgelse af den maksimale grundstørrelse og bebyggelsesprocent, i forhold til den eksisterende lokalplan. Den maksimale grundstørrelse øges fra 3000 m 2 til 6000 m 2 Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50 % Foruden de nye grænser for bebyggelsesprocent og ejendomsstørrelser er der fastsat en ramme for det maksimale antal m 2 til detailhandel. Butik til salg af egen produktion, må være op til 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare må være op til 3000 m 2, inkl. alt byggeri og overdækket udendørs udstillingsareal. Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. (Se også afsnittet "regionplan" under "Lokalplanens forhold til anden planlægning") De fastsatte grænser er med til at udelukke de virksomheder, der på grund af deres størrelse og funktion bidrager med for meget trafik eller bliver for dominerende i forhold til de eksisterende virksomheder og boliger i Frydensberg Erhvervsområde. Et andet formål med lokalplanen er at indarbejde miljøhensyn til det nærliggende boligområde. Der er derfor bestemmelser i lokalplanen om hvilke virksomheder der kan placeres i Frydensberg. Der er ikke en kategorisering af virksomheder, hvor nogle foretrækkes frem for andre, i stedet fastsætter lokalplanen nogle miljøkrav svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj- lugt- og luftforurening, (Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/12984), (Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985) og (B-værdier, vejledning nr. 2/2002). Dette gælder selvfølgelig både internt i området og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af, og begrænser hvilke virksomheder der kan ligger i Frydensberg Erhvervsområde

7 Lokalplan Redegørelse Der er desuden i lokalplanens bestemmelser forbeholdt Byrådet en ret til at vurdere, om en virksomhed indeholder en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, selvom den overholder ovenstående grænseværdier. Dette kan f.eks. være ved oplag af farlige kemikalier eller ved en meget stor forøgelse af trafikmængden i området. Der er fastsat byggelinier for hele lokalplanområdet, og derudover er der bestemmelser om udformningen af arealerne mellem byggelinierne og Frederikssundsvej og byggelinierne og Dam Agre. Bestemmelserne har til formål at sikre et ensartet og pænt indtryk, når man kommer til erhvervsområdet. I modsætning til den gældende lokalplan er der ikke i denne lokalplan mulighed for yderligere boliger, der er dog mulighed for tilbygning til eksisterende boliger op til 170 m 2. Denne grænse giver de fleste boliger i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, samtidig svarer det til den byggemulighed, der er i de fleste parcelhuskvarterer. De eksisterende boliger kan omdannes til erhverv. Hvis der på et tidspunkt kun er få eller ingen boliger tilbage i Frydensberg, kan dette betyde lempelser i forhold til de miljøkrav, der gælder for virksomhederne i området. Lokalplanen muliggør en større bebyggelsesprocent, og på sigt kan de eksisterende boliger blive erstattet af virksomheder. Det kan øge befæstelsesgraden i området, og dermed udledningen af regnvand til Stenløse Å. For at undgå dette, er der i lokalplanen medtaget en bestemmelse om, at uudnyttede arealer ikke må befæstes, men skal etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Ligeledes skal mindre parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. Der kan dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der kan findes en anden løsning, som kommunen kan godkende i henhold til Stenløse Kommunes spildevandsplan. (se også afsnittet om tilladelser fra andre myndigheder) - 6 -

8 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lige nu har Hovedstadens Udviklingsråd et forslag i høring med nye retningslinier for placering af detailhandel. I den nye lokalplan optages derfor bestemmelser om detailhandel, således at dette kommer i overensstemmelse med regionplanens retningslinier for detailhandelsstrukturen, der fastlægger, at butikker til dagligvarer og udvalgsvarer først og fremmest skal etableres i de centrale byområder. Ifølge regionplanen kan der udenfor centerområderne, i aflastningsområder eller erhvervs- og industriområder planlægges for butikker til salg af særligt pladskrævende varegrupper, det vil sige biler, campingvogne, lystbåde, landbrugsmaskiner, tømmerhandler samt byggemarkeder, der opføres i tilknytning til og som en integreret del af tømmerhandelen og for mindre butikker der sælger egen produktion f.eks. i forbindelse med et værksted eller en fabrik. I regionplan 2001 er der retningslinier vedrørende erhvervsbyggeri og forurenende virksomhed. Frydensberg er i Regionplan 2001 udlagt til kildepladszone og der skal derfor i lokalplanen være bestemmelser, der sikre at der ikke sker en forurening af grundvandet. Regionplanen arbejder også med begrebet konsekvensområder, der har til formål at tilrettelægge planlægningen så der ikke placeres virksomheder og funktioner i erhvervsområdet, som er til gene for hinanden. I denne lokalplan har vi valgt ikke at zoneinddele området, og vi arbejder heller ikke med en kategorisering af virksomhedstyper, men bestemmer simpelthen i lokalplanen, at alle virksomheder i området skal overholde de vejledende miljøkrav fra miljøstyrelsen om støj, lugt og luftforurening. På den måde bliver de vejledende krav gældende, og da Frydensberg er et blandet bolig og erhvervsområde, med et boligområde til nabo er der tale om forholdsvis høje krav, der på forhånd udelukker en del typer af erhverv. Desuden er der medtaget en bestemmelse, der giver byrådet mulighed for at udelukke virksomheder, der indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. I fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt er der langs Stenløse Å på strækningen ved Frydensberg Erhvervsområde fastsat en byggelinie på 5 m. fra øverste vandløbskant og 3 m. fra midten af den rørlagte å

9 Lokalplan Redegørelse Kommuneplan Kommuneplanen udlægger Frydensberg Erhvervsområde til blandet boliger og erhverv. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlægges en grænse for bebyggelsesprocenten på max. 40 og for grundstørrelser på max m 2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 7 ændres rammerne for området, så der tillades en bebyggelsesprocent på max. 50 og grundstørrelser på max m 2. Der ændres også på rammerne, så det ikke fremover vil være muligt at opføre boliger i området. Anden planlægning Der pågår for tiden undersøgelse af mulighederne for en fremtidig udbygning af den nuværende Frederikssundsvej. En udbygning af Frederikssundsvej gennem Stenløse (bymotorvej) er optaget på vejplan på baggrund af en gennemført undersøgelse af en ny højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Af hensyn til vejplanlægningen skal Stenløse Kommune forinden der kan meddeles tilladelser til ændret udnyttelse og byggeri på arealerne nærmest Frederikssundsvej forelægge sådanne planer for Vejdirektoratet, der i givet fald vil kunne modsætte sig nybyggeri mv., der er i modstrid med vejplanlægningen. Tilladelser fra andre myndigheder Vejdirektoratet har tinglyst en byggelinie i henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 34 i Frydensberg Erhvervsområde fra vejskel i Frederikssundsvej og ind på lokalplanområdet. Desuden er der kundgjort vejplanlægningsbyggelinie i henhold til vejlovens 35 på matr.nr. 6kø Stenløse By, Stenløse. Der kan ikke inden for de til enhver tid gældende byggelinien bygges eller etableres andre anlæg af blivende art herunder p-pladser, interne veje, udstillinger, oplagspladser og lignende indretninger uden tilladelse fra vejdirektoratet, dette ophæves såfremt motorvejen placeres et andet sted og vejdirektoratet aflyser deklarationen. Se også 10. Miljøbeskyttelsesloven, herunder miljøgodkendelser, kan ikke tilsidesættes af en lokalplan, og er derfor gældende for eksisterende og fremtidigt erhverv i Frydensberg. Udledning af regnvand fra tagarealer og befæstede arealer kræver tilladelse fra Frederiksborg amt, når der er tale om udledning fra offentlig vej, parkeringspladser for mere end 20 biler og når udledningen af regnvandet fra tage og befæstede arealer indeholder andre stoffer end hvad der normalt forekommer. Skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet - 8 -

10 Lokalplan Bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål med lokalplanen 1.1 Det er lokalplanens formål: - At give eksisterende og kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, selvom området i dag er fuldt udbygget. - At forebygge miljøgener inden for området, og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af. - At skabe rum til både de virksomheder der ønsker et præsentabelt område, og de virksomheder der har brug for lidt plads til at rode på. 2 Lokalplanens område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nre 6al, 6an, 6e, 6f, 6fh, 6fi, 6fk, 6fl, 6fm, 6fn, 6fo, 6fp, 6fq, 6fr, 6fs, 6ft, 6fu, 6fv, 6fy, 6fz, 6fæ, 6fø, 6ga, 6gb, 6gc, 6gd, 6kø, 7b, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7fi, 7fk, 7fl, 7fr, 7ft, 7fu, 7fz, 7t, 7v, 7x, 25av, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, Stenløse By, Stenløse samt alle parceller, der efter den 15. december 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 I lokalplanområdet må der kun opføres og indrettes bebyggelse til erhvervsformål. Der er ikke mulighed for etablering af nye boliger i området. 3.2 Eksisterende boliger kan anvendes som hidtil eller omdannes til erhvervsformål

11 Lokalplan Bestemmelser 3.3 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for lugt- og luftforurening. (B-værdivejledningen, vejledning nr. 2/2002 samt ændringer hertil og Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985 samt ændringer hertil) 3.4 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for støjforurening. (Ekstern Støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 samt ændringer hertil) 3.5 Der kan ikke ligge virksomheder i lokalplanområdet, der er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bek. 106/2000) samt ændringer hertil. 3.6 Der kan ikke placeres virksomheder der efter kommunalbestyrelsens skøn indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. 3.7 Der kan ikke etableres detailhandel i området, medmindre der er tale om: Butik til salg af egen produktion. Butikken må max. være 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både og trælaster. Alt byggeri og udendørs overdækket udstillingsareal må til sammen ikke overstige 3000 m Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke inden for lokalplanområdet udstykkes/sammenlægges grunde, der bliver større end 6000 m Eksisterende virksomhedstilknyttede boliger må ikke frastykkes som selvstændige boliger

12 Lokalplan Bestemmelser 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Vejene i lokalplanområdet udlægges med en vejbredde og en beliggenhed som vist på kortbilag 1. Vejene i lokalplanområdet er privatveje og skal vedligeholdes af grundejerne. Vejenes profil fastlægges efter aftale med Stenløse Kommune. 5.2 Indenfor hver enkelt ejendom skal der reserveres areal til anlæg af parkeringspladser efter følgende regler: - 1 plads pr. 50 m 2 etageareal til erhvervsformål - 2 pladser pr. 50 m 2 etageareal til detailhandel - 1 plads pr. bolig. 5.3 Parkering skal finde sted inden for egen grund. Parkeringspladserne skal ikke nødvendigvis anlægges, men arealet skal være reserveret, såfremt der bliver behov for det. 5.4 For at undgå en meget høj befæstelsesgrad i Frydensberg og dermed en øget udledning af regnvand til Stenløse Å skal uudnyttede arealer etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Hvor det er muligt skal parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Eksisterende boliger må udvides op til max. 170 m 2, når den maksimale bebyggelsesprocent overholdes. 6.3 Der må ikke opføres bebyggelse med mere end 2 etager 6.4 Bygningen må ikke være højere end 8,5 m. over det omgivende terræn eller et i henhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere til en større højde af enkelte bygningsdele eller bygninger, hvor det er nødvendigt for virksomhedens drift. 6.5 Bebyggelse skal opføres med gavl eller facade parallelt med vejlinien. 6.6 Bebyggelsens afstand til vejskel skal minimum være 5 m. dog 8 m. mod Dam Agre (Se byggelinier på kortbilag 2) 6.7 Bebyggelsens afstand til naboskel skal være mindst 2,5 m

13 Lokalplan Bestemmelser 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Plastik, presenninger og reflekterende materialer (som f.eks. glaserede tegl) må ikke anvendes på bygningsflader. 7.2 Alle større bygningsflader skal fremstå i sort, hvid eller jordfarver. Til mindre partier kan der anvendes andre farver. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Udendørs oplag, herunder opstilling eller opbevaring af større genstande må kun finde sted inden for byggelinierne (se kortbilag 2) og skal skærmes eller gives et ordentligt udseende. 8.2 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Frederikssundsvej, som er 5 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.3 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Dam Agre, som er 8 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.4 Skiltning kan finde sted, også uden for byggelinien, dog skal det så være vinkelret herpå. Skilte der sættes i jorden må max være 100 cm. i højden, inkl. ben og 130 cm. i bredden. Skilte op til 200 cm. i højden kan tillades, hvis bredden ikke overstiger 70 cm. Skiltning kan desuden finde sted på bygningernes facader i den størrelse virksomheden ønsker. 8.5 Der må ikke opsættes andre skilte end de i 8.4 tilladte. Der må dog gerne flages, hver ejendom må have max. 2 flagstænger. 9 Ophævelse af lokalplan 9.1 Lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, der blev vedtaget af Stenløse Byråd 21. oktober 1992 og tinglyst i retten i Frederikssund 18. december 1992 aflyses. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra vejdirektoratet om ændringer inden for den af vejdirektoratet tinglyste byggelinie Alt skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet

14 Lokalplan Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger Når en lokalplan er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Det vil sige, at lokalplanens bestemmelser først gøres gældende, når man ønsker at ændre på de eksisterende lovlige forhold, f.eks. når man vil ændre ejendommens anvendelse og indretning, når man vil udstykke ejendommen eller lægge den sammen med en anden, når man vil bygge eller lignende. Når der, som i denne lokalplan, er tale om udlæg til offentlige formål kan ejere kræve de berørte ejendomme eller dele heraf eksproprieret, også selvom planen ikke realiseres. Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med planens hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det vil sige at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelserne i 3. Der kan heller ikke dispenseres fra bestemmelser i de øvrige, hvis de er af væsentlig betydning for, at lokalplanens formål kan opfyldes, som det er formuleret i 1. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven

15 Lokalplan Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj 2004 Lokalplanen kan ses på Stenløse Kommunes hjemmeside under "Information til dig om " og kan købes i Rådhusbutikken for 50 kr. Desuden kan den ses på Stenløse og Ganløse Biblioteker

16 Kommuneplantillæg nr. 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Til kommuneplan Stenløse Kommune Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan og omfatter eksisterende rammeområde 2E1, som svarer til lokalplanområdet. Rammebestemmelserne ændres så: bebyggelsesprocenten øges fra 40 til 50 % max grundstørrelsen øges fra 3000 til 6000 m 2 der ikke længere tillades opførelse af nye boliger OMRÅDE ANVENDELSE BEBYGGELSES- REGULERENDE BESTEM- MELSER 2E1 Erhvervsområde, for virksomheder der ikke kræver særlig beliggenhed på grund af forurening Bebyggelsesprocent: max 50 for hver ejendom Grundstørrelse: max m 2 Bygningshøjde: max. 8,5 m. LOKALPLANER BYPLANVED- TÆGTER Lokalplan ANDET - De nye rammebestemmelser

17 Kommuneplantillæg nr. 7 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 7 blev vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj

18 25q 25av DAM ENGE ROSENDALVE GRAV 25x 25v 6fæ 6fø 6 GYMNASIUM 7fz 6ft 6fy 6f FRYDENSBERGVE 6fs 6gd 6g 6 ROSENDALVEJ 6fu 6fo 6fr 6fm 7fu 6fv 6fq 6fp 6fl 6fh 6fi p 7bq 7bm FRYDENSBERG 7 7fi 7t 7bl bh STØBERIV 7fl 7fk 6kø n 6al HØJDEVEJ DAMV Signaturforklaring 7bi Matrikel Lokalplangrænse MUNE ekniske kort Rådhustorvet 2, 3660 Stenl se. Tlf.: Telefax: Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning J. nr.: Dato: 15. dec Sagsbehandler: stj Rev m

19 D DAM ENGE ROSENDALVEJ TAMVEJ GYMNASIUM FRYDENSBERGVEJ DALV ØSE TØ HØJDEVEJ m J. nr.: Sagsbehandler: stj Dato: Rev.

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere