STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012"

Transkript

1 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004

2 Lokalplan Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS REDEGØRELSE...2 Beliggenhed...2 Formål...3 Eksisterende forhold...3 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål med lokalplanen Lokalplanens område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ophævelse af lokalplan Tilladelse fra andre myndigheder...12 Lokalplanens retsvirkninger...13 Vedtagelsespåtegning...14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR Vedtagelsespåtegning...16 Kortbilag 1: Områdets afgrænsning og vejenes placering Kortbilag 2: Byggelinier - 1 -

3 Lokalplan Redegørelse LOKALPLANENS REDEGØRELSE Beliggenhed Frydensberg Erhvervsområde ligger i den nordlige del af Stenløse, afgrænset af Frederikssundsvej, Dam Agre og Stenløse Å. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommene omkring Frydensbergvej, Dam Enge og Støberivej

4 Lokalplan Redegørelse Formål Byrådet i Stenløse Kommune vil gerne revidere den eksisterende lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, så virksomhederne i området får bedre betingelser og mulighed for vækst. Byrådet vil samtidig sikre, at udviklingen sker under hensyn til det boligområde, der ligger ved siden af. Eksisterende forhold Området Lokalplanområdet er knap 12 ha. Det er fuldt udbygget med blandede boliger og erhverv. Der er ca. 19 boliger spredt i området og 50 virksomheder af forskellig art, herunder autoforhandlere, værksteder, produktionsvirksomheder, detailsalg af særligt pladskrævende varegrupper og kontorer. Virksomhederne varierer meget med hensyn til behov for parkeringspladser, udendørs oplag og den trafikbelastning og forurening de tilfører området. En række af de virksomheder, som i sin tid er lovligt etableret, ville ikke blive lokaliseret i Frydensberg i dag, da miljøkravene er skærpede, specielt fordi der ligger boliger i området. Detailsalg i Frydensberg kan i dag kun bestå af 2 typer af forretning: En mindre forretning med slag af egen produktion, tilknyttede produktionslokalerne eller En større forretning med salg af særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare. Sådan vil det også være fremover. På trods af de forholdsvis mange autoforhandlere, og de 2 store butikker i området, er der under m 2 detailhandel i Frydensberg. Det har betydning, da lokalplanen i henhold til regionplanen skal fastsætte en øvre grænse for det samlede antal etage m 2 til detailhandel, der kan være i området, uden at belaste de øvrige funktioner i og uden for området negativt. Bebyggelsen Bebyggelsen i Frydensberg Erhvervsområde har mange udtryk. Der er brugt forskellige materialer og bygningernes udformning er forskellig. Det er med til at gøre området både spændende og lidt "rodet" at færdes i for den udenforstående. Det kunne være med til at samle indtrykkene, hvis arealerne foran bygningerne var velholdte, og der var nogle enkelte gentagelser i belægning, hegning og beplantning fra ejendom til ejendom

5 Lokalplan Redegørelse Naboområder Langs østsiden af Frydensberg Erhvervsområde ligger Stenløse Å. På den anden side af åen ligger et boligområde. Der er en varierende afstand mellem de to områder, men de fleste steder er der kun 10 m. mellem boligernes haver og erhvervsområdet. Boligområdet lægger restriktioner på virksomhedernes aktiviteter. Der tolereres en mindre grad af støj, støv og lugte i boligområder end i områder til blandet bolig og erhverv. Konsekvensen er, at ikke alle typer af erhverv har mulighed for at etablere sig i Frydensberg Erhvervsområde. Vest for området ligger vejen Dam Agre. På den anden side af vejen ligger Stenløse Gymnasium og erhvervsområdet Maglevad. Områderne ligger i forlængelse af hinanden og det fremtidige erhvervsområde i Ølstykke, omkring Toftegaard Station. Trafik De interne veje i Frydensberg Erhvervsområde er alle private fællesveje, som skal vedligeholdes af ejerne i området. Udformningen af vejene er reguleret i den gældende lokalplan, så der nogle steder er en vejbredde på 10 m. inkl. 1½ m. fortov på begge sider, og andre steder er en smallere vej på 8 m. inkl. fortov på kun den ene side af vejen. Vejene er mange steder ikke vedligeholdt, og der er nogle steder en intensiv trafikbelastning. I forbindelse med en kommende asfaltering kan en evt. ny profil på vejene aftales med Stenløse Kommune. Der kører en del tung trafik ind og ud ad området, der har lukkede vejsystemer og forholdsvis små vendepladser og veje. Det belaster vejene og kan ind imellem virke generende i området. Samtidig er det et signal til kommende virksomheder, således at de der har behov for mange kørsler til og fra området, muligvis vælger et andet sted end Frydensberg. Dette er en fordel i forhold til boligområdet, der grænser op til. Ubebyggede arealer I den eksisterende lokalplan er det forsøgt at regulere de ubebyggede arealer, så området kan fremstå præsentabelt, specielt ud mod Frederikssundsvej og Dam Agre. Dette er kun delvis lykkedes, hvor byggelinierne er overholdt, og der er etableret et græsareal, med en pæn skiltning ud mod vejen. Inde i selve området er der også byggelinier og regler for udendørs oplag, men det er nødvendigt at arealerne foran bygningerne bliver plejet og vedligeholdt, hvis området skal fremstå pænere. For at opnå en sammenhæng og et mere roligt indtryk, kan man desuden lade enkelte elementer som hegning, beplantning eller belægning gentage sig langs de interne veje. Dette kan gøres med en aftale mellem grundejerne om beplantningsplan og vedligeholdelse

6 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens indhold Et af lokalplanens formål er at skabe bedre mulighed for udvidelser af eksisterende og for kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde. Derfor indeholder lokalplanen en forøgelse af den maksimale grundstørrelse og bebyggelsesprocent, i forhold til den eksisterende lokalplan. Den maksimale grundstørrelse øges fra 3000 m 2 til 6000 m 2 Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50 % Foruden de nye grænser for bebyggelsesprocent og ejendomsstørrelser er der fastsat en ramme for det maksimale antal m 2 til detailhandel. Butik til salg af egen produktion, må være op til 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både, byggematerialer, trælaster samt planter og havebrugsvare må være op til 3000 m 2, inkl. alt byggeri og overdækket udendørs udstillingsareal. Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. (Se også afsnittet "regionplan" under "Lokalplanens forhold til anden planlægning") De fastsatte grænser er med til at udelukke de virksomheder, der på grund af deres størrelse og funktion bidrager med for meget trafik eller bliver for dominerende i forhold til de eksisterende virksomheder og boliger i Frydensberg Erhvervsområde. Et andet formål med lokalplanen er at indarbejde miljøhensyn til det nærliggende boligområde. Der er derfor bestemmelser i lokalplanen om hvilke virksomheder der kan placeres i Frydensberg. Der er ikke en kategorisering af virksomheder, hvor nogle foretrækkes frem for andre, i stedet fastsætter lokalplanen nogle miljøkrav svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj- lugt- og luftforurening, (Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/12984), (Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985) og (B-værdier, vejledning nr. 2/2002). Dette gælder selvfølgelig både internt i området og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af, og begrænser hvilke virksomheder der kan ligger i Frydensberg Erhvervsområde

7 Lokalplan Redegørelse Der er desuden i lokalplanens bestemmelser forbeholdt Byrådet en ret til at vurdere, om en virksomhed indeholder en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, selvom den overholder ovenstående grænseværdier. Dette kan f.eks. være ved oplag af farlige kemikalier eller ved en meget stor forøgelse af trafikmængden i området. Der er fastsat byggelinier for hele lokalplanområdet, og derudover er der bestemmelser om udformningen af arealerne mellem byggelinierne og Frederikssundsvej og byggelinierne og Dam Agre. Bestemmelserne har til formål at sikre et ensartet og pænt indtryk, når man kommer til erhvervsområdet. I modsætning til den gældende lokalplan er der ikke i denne lokalplan mulighed for yderligere boliger, der er dog mulighed for tilbygning til eksisterende boliger op til 170 m 2. Denne grænse giver de fleste boliger i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, samtidig svarer det til den byggemulighed, der er i de fleste parcelhuskvarterer. De eksisterende boliger kan omdannes til erhverv. Hvis der på et tidspunkt kun er få eller ingen boliger tilbage i Frydensberg, kan dette betyde lempelser i forhold til de miljøkrav, der gælder for virksomhederne i området. Lokalplanen muliggør en større bebyggelsesprocent, og på sigt kan de eksisterende boliger blive erstattet af virksomheder. Det kan øge befæstelsesgraden i området, og dermed udledningen af regnvand til Stenløse Å. For at undgå dette, er der i lokalplanen medtaget en bestemmelse om, at uudnyttede arealer ikke må befæstes, men skal etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Ligeledes skal mindre parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. Der kan dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der kan findes en anden løsning, som kommunen kan godkende i henhold til Stenløse Kommunes spildevandsplan. (se også afsnittet om tilladelser fra andre myndigheder) - 6 -

8 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lige nu har Hovedstadens Udviklingsråd et forslag i høring med nye retningslinier for placering af detailhandel. I den nye lokalplan optages derfor bestemmelser om detailhandel, således at dette kommer i overensstemmelse med regionplanens retningslinier for detailhandelsstrukturen, der fastlægger, at butikker til dagligvarer og udvalgsvarer først og fremmest skal etableres i de centrale byområder. Ifølge regionplanen kan der udenfor centerområderne, i aflastningsområder eller erhvervs- og industriområder planlægges for butikker til salg af særligt pladskrævende varegrupper, det vil sige biler, campingvogne, lystbåde, landbrugsmaskiner, tømmerhandler samt byggemarkeder, der opføres i tilknytning til og som en integreret del af tømmerhandelen og for mindre butikker der sælger egen produktion f.eks. i forbindelse med et værksted eller en fabrik. I regionplan 2001 er der retningslinier vedrørende erhvervsbyggeri og forurenende virksomhed. Frydensberg er i Regionplan 2001 udlagt til kildepladszone og der skal derfor i lokalplanen være bestemmelser, der sikre at der ikke sker en forurening af grundvandet. Regionplanen arbejder også med begrebet konsekvensområder, der har til formål at tilrettelægge planlægningen så der ikke placeres virksomheder og funktioner i erhvervsområdet, som er til gene for hinanden. I denne lokalplan har vi valgt ikke at zoneinddele området, og vi arbejder heller ikke med en kategorisering af virksomhedstyper, men bestemmer simpelthen i lokalplanen, at alle virksomheder i området skal overholde de vejledende miljøkrav fra miljøstyrelsen om støj, lugt og luftforurening. På den måde bliver de vejledende krav gældende, og da Frydensberg er et blandet bolig og erhvervsområde, med et boligområde til nabo er der tale om forholdsvis høje krav, der på forhånd udelukker en del typer af erhverv. Desuden er der medtaget en bestemmelse, der giver byrådet mulighed for at udelukke virksomheder, der indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. I fællesregulativ for amtsvandløbene i Frederiksborg Amt er der langs Stenløse Å på strækningen ved Frydensberg Erhvervsområde fastsat en byggelinie på 5 m. fra øverste vandløbskant og 3 m. fra midten af den rørlagte å

9 Lokalplan Redegørelse Kommuneplan Kommuneplanen udlægger Frydensberg Erhvervsområde til blandet boliger og erhverv. I kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlægges en grænse for bebyggelsesprocenten på max. 40 og for grundstørrelser på max m 2. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 7 ændres rammerne for området, så der tillades en bebyggelsesprocent på max. 50 og grundstørrelser på max m 2. Der ændres også på rammerne, så det ikke fremover vil være muligt at opføre boliger i området. Anden planlægning Der pågår for tiden undersøgelse af mulighederne for en fremtidig udbygning af den nuværende Frederikssundsvej. En udbygning af Frederikssundsvej gennem Stenløse (bymotorvej) er optaget på vejplan på baggrund af en gennemført undersøgelse af en ny højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Af hensyn til vejplanlægningen skal Stenløse Kommune forinden der kan meddeles tilladelser til ændret udnyttelse og byggeri på arealerne nærmest Frederikssundsvej forelægge sådanne planer for Vejdirektoratet, der i givet fald vil kunne modsætte sig nybyggeri mv., der er i modstrid med vejplanlægningen. Tilladelser fra andre myndigheder Vejdirektoratet har tinglyst en byggelinie i henhold til lov om offentlige veje (vejloven) 34 i Frydensberg Erhvervsområde fra vejskel i Frederikssundsvej og ind på lokalplanområdet. Desuden er der kundgjort vejplanlægningsbyggelinie i henhold til vejlovens 35 på matr.nr. 6kø Stenløse By, Stenløse. Der kan ikke inden for de til enhver tid gældende byggelinien bygges eller etableres andre anlæg af blivende art herunder p-pladser, interne veje, udstillinger, oplagspladser og lignende indretninger uden tilladelse fra vejdirektoratet, dette ophæves såfremt motorvejen placeres et andet sted og vejdirektoratet aflyser deklarationen. Se også 10. Miljøbeskyttelsesloven, herunder miljøgodkendelser, kan ikke tilsidesættes af en lokalplan, og er derfor gældende for eksisterende og fremtidigt erhverv i Frydensberg. Udledning af regnvand fra tagarealer og befæstede arealer kræver tilladelse fra Frederiksborg amt, når der er tale om udledning fra offentlig vej, parkeringspladser for mere end 20 biler og når udledningen af regnvandet fra tage og befæstede arealer indeholder andre stoffer end hvad der normalt forekommer. Skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet - 8 -

10 Lokalplan Bestemmelser LOKALPLANENS BESTEMMELSER Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål med lokalplanen 1.1 Det er lokalplanens formål: - At give eksisterende og kommende virksomheder i Frydensberg Erhvervsområde mulighed for at udvide, selvom området i dag er fuldt udbygget. - At forebygge miljøgener inden for området, og i forhold til boligområdet der ligger ved siden af. - At skabe rum til både de virksomheder der ønsker et præsentabelt område, og de virksomheder der har brug for lidt plads til at rode på. 2 Lokalplanens område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nre 6al, 6an, 6e, 6f, 6fh, 6fi, 6fk, 6fl, 6fm, 6fn, 6fo, 6fp, 6fq, 6fr, 6fs, 6ft, 6fu, 6fv, 6fy, 6fz, 6fæ, 6fø, 6ga, 6gb, 6gc, 6gd, 6kø, 7b, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7fi, 7fk, 7fl, 7fr, 7ft, 7fu, 7fz, 7t, 7v, 7x, 25av, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, Stenløse By, Stenløse samt alle parceller, der efter den 15. december 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 I lokalplanområdet må der kun opføres og indrettes bebyggelse til erhvervsformål. Der er ikke mulighed for etablering af nye boliger i området. 3.2 Eksisterende boliger kan anvendes som hidtil eller omdannes til erhvervsformål

11 Lokalplan Bestemmelser 3.3 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for lugt- og luftforurening. (B-værdivejledningen, vejledning nr. 2/2002 samt ændringer hertil og Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985 samt ændringer hertil) 3.4 Der må kun ligge virksomheder i lokalplanområdet, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for støjforurening. (Ekstern Støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 samt ændringer hertil) 3.5 Der kan ikke ligge virksomheder i lokalplanområdet, der er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bek. 106/2000) samt ændringer hertil. 3.6 Der kan ikke placeres virksomheder der efter kommunalbestyrelsens skøn indebære en væsentlig risiko for grundvandet f.eks. ved nedgravede tankanlæg eller for det omgivende miljø, f.eks. ved en meget stor tilførelse af trafik. 3.7 Der kan ikke etableres detailhandel i området, medmindre der er tale om: Butik til salg af egen produktion. Butikken må max. være 100 m 2, og skal ligge i tilknytning til produktionslokalerne. Butik til salg af meget pladskrævende varegrupper, som f.eks. biler, både og trælaster. Alt byggeri og udendørs overdækket udstillingsareal må til sammen ikke overstige 3000 m Der må maksimalt være m 2 detailhandel i Frydensberg Erhvervsområde. Alle de ovenstående m 2 vil tælle i det samlede regnskab. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke inden for lokalplanområdet udstykkes/sammenlægges grunde, der bliver større end 6000 m Eksisterende virksomhedstilknyttede boliger må ikke frastykkes som selvstændige boliger

12 Lokalplan Bestemmelser 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Vejene i lokalplanområdet udlægges med en vejbredde og en beliggenhed som vist på kortbilag 1. Vejene i lokalplanområdet er privatveje og skal vedligeholdes af grundejerne. Vejenes profil fastlægges efter aftale med Stenløse Kommune. 5.2 Indenfor hver enkelt ejendom skal der reserveres areal til anlæg af parkeringspladser efter følgende regler: - 1 plads pr. 50 m 2 etageareal til erhvervsformål - 2 pladser pr. 50 m 2 etageareal til detailhandel - 1 plads pr. bolig. 5.3 Parkering skal finde sted inden for egen grund. Parkeringspladserne skal ikke nødvendigvis anlægges, men arealet skal være reserveret, såfremt der bliver behov for det. 5.4 For at undgå en meget høj befæstelsesgrad i Frydensberg og dermed en øget udledning af regnvand til Stenløse Å skal uudnyttede arealer etableres som grønt areal, armeret græs eller grus. Hvor det er muligt skal parkeringspladser etableres som armeret græs eller grus. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Eksisterende boliger må udvides op til max. 170 m 2, når den maksimale bebyggelsesprocent overholdes. 6.3 Der må ikke opføres bebyggelse med mere end 2 etager 6.4 Bygningen må ikke være højere end 8,5 m. over det omgivende terræn eller et i henhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan. Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere til en større højde af enkelte bygningsdele eller bygninger, hvor det er nødvendigt for virksomhedens drift. 6.5 Bebyggelse skal opføres med gavl eller facade parallelt med vejlinien. 6.6 Bebyggelsens afstand til vejskel skal minimum være 5 m. dog 8 m. mod Dam Agre (Se byggelinier på kortbilag 2) 6.7 Bebyggelsens afstand til naboskel skal være mindst 2,5 m

13 Lokalplan Bestemmelser 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Plastik, presenninger og reflekterende materialer (som f.eks. glaserede tegl) må ikke anvendes på bygningsflader. 7.2 Alle større bygningsflader skal fremstå i sort, hvid eller jordfarver. Til mindre partier kan der anvendes andre farver. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Udendørs oplag, herunder opstilling eller opbevaring af større genstande må kun finde sted inden for byggelinierne (se kortbilag 2) og skal skærmes eller gives et ordentligt udseende. 8.2 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Frederikssundsvej, som er 5 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.3 Arealet mellem vejskel og lokalplanens byggelinie ud mod Dam Agre, som er 8 m. bredt skal etableres og vedligeholdes som græsplæne. (der er mulighed for dispensation til matr.nre. 7v og 7bq, på grund af niveauforskellen.) 8.4 Skiltning kan finde sted, også uden for byggelinien, dog skal det så være vinkelret herpå. Skilte der sættes i jorden må max være 100 cm. i højden, inkl. ben og 130 cm. i bredden. Skilte op til 200 cm. i højden kan tillades, hvis bredden ikke overstiger 70 cm. Skiltning kan desuden finde sted på bygningernes facader i den størrelse virksomheden ønsker. 8.5 Der må ikke opsættes andre skilte end de i 8.4 tilladte. Der må dog gerne flages, hver ejendom må have max. 2 flagstænger. 9 Ophævelse af lokalplan 9.1 Lokalplan for Frydensberg Erhvervsområde, der blev vedtaget af Stenløse Byråd 21. oktober 1992 og tinglyst i retten i Frederikssund 18. december 1992 aflyses. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra vejdirektoratet om ændringer inden for den af vejdirektoratet tinglyste byggelinie Alt skiltning mod Frederikssundsvej skal godkendes af vejdirektoratet

14 Lokalplan Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger Når en lokalplan er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Det vil sige, at lokalplanens bestemmelser først gøres gældende, når man ønsker at ændre på de eksisterende lovlige forhold, f.eks. når man vil ændre ejendommens anvendelse og indretning, når man vil udstykke ejendommen eller lægge den sammen med en anden, når man vil bygge eller lignende. Når der, som i denne lokalplan, er tale om udlæg til offentlige formål kan ejere kræve de berørte ejendomme eller dele heraf eksproprieret, også selvom planen ikke realiseres. Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med planens hovedprincipper. Mere væsentlige ændringer af lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det vil sige at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelserne i 3. Der kan heller ikke dispenseres fra bestemmelser i de øvrige, hvis de er af væsentlig betydning for, at lokalplanens formål kan opfyldes, som det er formuleret i 1. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven

15 Lokalplan Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj 2004 Lokalplanen kan ses på Stenløse Kommunes hjemmeside under "Information til dig om " og kan købes i Rådhusbutikken for 50 kr. Desuden kan den ses på Stenløse og Ganløse Biblioteker

16 Kommuneplantillæg nr. 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Til kommuneplan Stenløse Kommune Tillægget er udarbejdet på baggrund af lokalplan og omfatter eksisterende rammeområde 2E1, som svarer til lokalplanområdet. Rammebestemmelserne ændres så: bebyggelsesprocenten øges fra 40 til 50 % max grundstørrelsen øges fra 3000 til 6000 m 2 der ikke længere tillades opførelse af nye boliger OMRÅDE ANVENDELSE BEBYGGELSES- REGULERENDE BESTEM- MELSER 2E1 Erhvervsområde, for virksomheder der ikke kræver særlig beliggenhed på grund af forurening Bebyggelsesprocent: max 50 for hver ejendom Grundstørrelse: max m 2 Bygningshøjde: max. 8,5 m. LOKALPLANER BYPLANVED- TÆGTER Lokalplan ANDET - De nye rammebestemmelser

17 Kommuneplantillæg nr. 7 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 7 blev vedtaget af Stenløse Byråd den 26. maj

18 25q 25av DAM ENGE ROSENDALVE GRAV 25x 25v 6fæ 6fø 6 GYMNASIUM 7fz 6ft 6fy 6f FRYDENSBERGVE 6fs 6gd 6g 6 ROSENDALVEJ 6fu 6fo 6fr 6fm 7fu 6fv 6fq 6fp 6fl 6fh 6fi p 7bq 7bm FRYDENSBERG 7 7fi 7t 7bl bh STØBERIV 7fl 7fk 6kø n 6al HØJDEVEJ DAMV Signaturforklaring 7bi Matrikel Lokalplangrænse MUNE ekniske kort Rådhustorvet 2, 3660 Stenl se. Tlf.: Telefax: Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning J. nr.: Dato: 15. dec Sagsbehandler: stj Rev m

19 D DAM ENGE ROSENDALVEJ TAMVEJ GYMNASIUM FRYDENSBERGVEJ DALV ØSE TØ HØJDEVEJ m J. nr.: Sagsbehandler: stj Dato: Rev.

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere