Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Valgundersøgelsen 1981", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0529). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0529: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA udgave (ved Lone Borgersen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (968 respondenter, 361 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (224 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Datasættet blev sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter afleveret til DDA i perioden januar-juni 1982 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Lone Borgersen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0529: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publi-

3 kationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. De relevante dele af det af Gallup-interviewerne anvendte spørgeskema er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. (Det skal fremhæves, at respondenterne har været stillet andre spørgsmål end de i det arkiverede datasæt medtagne). Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV november 1983 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 1981 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: folketingsvalg 1981; folketingsvalg 1979; kommunalvalg 1981; amtsrådsvalg 1981; partipræference; EF, holdning til; valgkamp i massemedier; regeringspræference; atomkraft, holdning til; politik, interesse for; fagforeningsmedlemskab; magt, organisationers; organisationsmagt; klassetilhørsforhold; økonomisk demokrati; demokrati; arbejdsløshed; hverdagsaviser, læsning af; søndagsaviser, læsning af; ugeblade, læsning af; fjortendagsblade, læsning af; månedsblade, læsning af; annonceblade, virkning af; biografbesøg; transport, person-; information, kommune-; kommunal information; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0529: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-0529, 1. udgave (ved Lone Borgersen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (968 respondenter, 361 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (225 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0529. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0529. Studienummer (datasæt): 529. Donor (afleverende instans): Sauerberg, Steen. KU: Institut for Samfundsfag. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Andersen, Jørgen Goul; Borre, Ole; Glans, Ingemar; (B) Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen; (C) Worre, Torben. (A) AU: Institut for Statskundskab; (B) KU: Institut for Samfundsfag; (C) KU: Institut for Samtidshistorie. (A) Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (B) Rosenborggade 15, DK-1130 København K.; (C) Njalsgade 104, DK-2300 København S. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER

8 Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 1981 blev gennemført i december umiddelbart efter folketingsvalget den 8. december, og undersøgelsen drejer sig om dette valg og politiske sagsområder knyttet til valget. Dog er der også i undersøgelsen inddraget spørgsmål om amts- og kommunalvalget den 17. november. De spørgsmål, der er taget op i undersøgelsen, er spørgsmål, der behandler respondentens partipræferencer (herunder respondentens faktiske stemmeafgivelse ved de to valg), og - for folketingsvalgets vedkommende - hvad respondenten opfatter som valgets emne. Udover disse 'valgspecifikke' spørgsmål er den generelle politiske debat forsøgt beskrevet (politiske synspunkter og vigtige politiske sagsområder). Der er i undersøgelsen desuden en række mediespørgsmål og spørgsmål drejende sig om respondentens interesse for forskellige politiske problemer (herunder spørgsmål om de 'store' problemkomplekser: Atom-kraft, EF, ØD og demokrati), og respondentens involvering i politiske diskussioner. Endelig er respondentens klassetilhørsforhold, organisationsmedlemskab og beskæftigelsessituation (ledighed) belyst. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 968. Yderligere oplysninger: Besvarelsesprocenten er Datasættets størrelse: 1500 respondenter; 361 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Materialet indeholder en række rekodede variable bestilt af primærundersøgerne. Det arkiverede studies fuldstændighed: 100 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Da undersøgelsen gennemførtes som en del af Gallup omnibus nr. 22, 1981 kendes antallet af spørgsmål i de oprindelige skemaer ikke; men det modtagne uddrag, der indeholdt ca. 100 spørgsmål, er arkiveret i sin helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Universet er danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. At respondenterne er bosiddende i private husstande implicerer, at personer, der er fastboende i fælleshusstande, f.eks. værnepligtige, plejehjemsbeboere og kollegiebeboere, ikke kan være respondenter. Dette kriterium udelukker - primo ca personer, hvorefter populationen hvoraf stikprøven er udtrukket består af ca personer (stadigvæk 1979-tal). Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til

9 brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid, der er afsat til markarbejdet. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: faktisk antal besøg; dataindsamleren identificeret. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adreser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet m.m. Ingen af disse kontroller afspejles i datamaterialet. Vægtning: Vægtningskriterier: Vægtningen skal kompensere for to faktorer, nemlig eventuelle afvigelser i selve stikprøven og ikke

10 opnåede interviews. Bortfaldet skyldes dels at et vist antal af de udvalgte nægter at lade sig interviewe, dels at et vist antal ikke vil være at træffe på grund af bortrejse, særlig stor udeaktivitet etc. Korrektionen foretages ved i databehandlingen at indsætte en personvægt i tilknytning til oplysningerne fra hver enkelt interviewet person. Ved hjælp af disse vægte opregnes antallet af svar på de forskellige spørgsmål til et skøn over den svarfordeling man ville have fundet, hvis man havde udspurgt hele befolkningen på 15 år og derover. Personvægten er sammensat af to faktorer: a) Ved den første faktor foretages for hver region (de geografiske områder) en opregning af interviewresultaterne til det antal interviews, der teoretisk skulle være gennemført. Herved opnås dels på landsplan en opregning af antallet af gennemførte interviews til det faktiske antal udvalgte, dels en korrektion for geografiske skævheder i fordelingen af non-response procenten. b) Den anden faktor er en korrektionsfaktor, hvorved de interviewede personers fordeling på grupper efter urbanisering, køn og alder bringes i overensstemmelse med populationens faktiske fordeling på de samme grupper. De to faktorer sammensættes til en, således at personvægten for en interviewet person bliver lig med regionvægt gange persongruppevægt. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Der udføres kontroller; men de præcise procedurer kendes ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for Statskundskab. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Nielsen, Hans Jørgen: Danskerne og EF. Økonomi og Politik, nr. 3; 1982; (2) Andersen, Jørgen Goul: Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne. Økonomi & Politik, nr. 4; 1983; (3) Worre, Torben: Vælgeradfærd Økonomi & Politik, nr. 4, pp ; 1983; (4) Nielsen, Hans Jørgen: The Danish Election of West European Politics, Vol. 5, no. 3; 1982; (5) Sauerberg, Steen: Den norske højrebølge - set fra Danmark. Økonomi og Politik, nr. 1; 1982; (6) Bentzon, Karl-Henrik: Påvirkede valgene gensidigt hinanden? Danske Kommuner, nr. 25; 1981; (7) Andersen, Jørgen Goul: Kvinder og Politik. Politica; 312 pp. 1984;

11 (8) Borre, Ole: Folketingsvalget 1981 og den politiske dagsorden. Politica, 14. årgang, nr. 1; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Jensen, Dorte Klint og Schultz, Karin: Metodegennemgang af valgundersøgelsen Institut for Offentlig Økonomi og Politik, Odense Universitet; 45 pp. + bilag; 1985; (2) Håvorsen, Pål: Sosialdemokratiet mellom den røde ghetto og Bryssel. Det danske Socialdemokrati og venstrefløypartiene i Kjøbenhavn i lys av europeisk integrasjon. 156 pp. 1991; (3) Togeby, Lise: Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne. Århus: Politica, 64 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): Datasættet indeholder en række konstruerede variable, bestilt af primærundersøgerne og konstrueret af DDA. Referencer til beslægtede studier: Valgdeltagelsen i forbindelse med Folketingsvalget 1981 er desuden belyst i DDA-0530: Vælgerundersøgelse december 1981 og januar Forhold omkring amts- og kommunalrådsvalget er undersøgt mere detaljeret i DDA-0550: Kommunevalgsundersøgelsen MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Dels: en- eller tofamilieshus/gård/etageejendom/værelse, og dels: ejerbolig/andelsbolig/lejerbolig. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne (15 år eller derover). Antal børn under 15 år. Antal børn under 2 år, 2-6 år, 7-12 år, år. Respondentens stilling i husstanden er angivet som: Husfader, husmoder, anden voksen. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); forsørger: stillingsbetegnelse (eller: kode); forsørger: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode); fader: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Respondentens skoleuddannelse: Folkeskole, mellem-/realskole eller gymnasie-/hf-skole. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politisk information; respondenten: politiske interesse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti; respondenten: identifikation med/præferencer for koalition; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu; respondenten: nuværende

12 medlemsskab af partiet. Desuden stemmeafgivelse ved de faktiske valg (17/ og 8/ ). Varige forbrugsgoder: farve TV; vaskemaskine; køretøjer. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.); radio; TV. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). Medlemskab af foreninger. Andre baggrundsvariable: Rygevaner. Husfaders aflønningsform. INDLEDNING "Valgundersøgelsen 1981" er indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Undersøgelsen er et uddrag af spørgsmål stillet i en Gallupundersøgelse (Gallup omnibus nr. 22, 1981). DDA modtog data fra Gallup i column binary format. Disse data er i DDA blevet spredt v.h.a. programmet DDAQSP. DDA modtog endvidere en datafil i tegn-format fra primærundersøgerne indeholdende efterkodede data til stillings- og erhvervsspørgsmål (V333-V334, V336-V337, V339-V340). Den samlede datafil er oparbejdet til såvel SPSS- som OSIRIS-datasæt med tilhørende maskinlæsbar dokumentation. Rekodninger foretaget i DDA Fejlkoder ("ulovlige" dobbeltsvar) er under spredningen (DDAQSP) omdannet til een fælles kode (strenge af ottetaller: 8, 88,...). I variable dannet på grundlag af et mangesvarsspørgsmål (fx "Hverdagsaviser læst igår?") er "uoplyst"-kategorien (9) dannet ved rekodning. "Irrelevant"-kategorien (10, 100) er - ligeledes ved rekodning - dannet i variable, der er betingede af bestemte svar i andre variable (filtervariable). Missing data MD1 er defineret som kategorien "uoplyst" (streng af nitaller: 9, 99,...), bortset fra de tilfælde hvor "irrelevant"-kategorien optræder (10, 100,...), idet MD1 da er sat til denne kode. MD2 er overalt defineret som den første ikke-substantielle kode, som ikke er omfattet af MD1 ("ved ikke", "fejlkode"). Konstruerede variable De to første variable i en undersøgelse indlægges som standard af DDA til identifikation af undersøgelsen (DDA studienummer)

13 og af den enkelte post (DDA sekvensnummer). Der er i undersøgelsen yderligere nogle variable (V347-V361), som er konstrueret efter ønske fra valgforskningsgruppen. Den præcise fremgangsmåde ved konstruktionen af disse variable kan ses i noterne til de enkelte variable. Referencer til spørgeskemaer m.v Referencer i kodebogen til Gallups spørgeskemaer findes som indledning til spørgsmålsteksten i hver variabel. Spørgsmålsteksten "234: Civilstand" angiver således, at spørgsmålsnummeret i Gallups skemaer er "234"; yderligere henviser nummeret til datas placering i den oprindelige column binary datafil: "234" betyder, at data var hullet på kort 2 med startposition i kol. 34. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA Studienummer. Variablen har for alle respondenter værdien 529. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 DDA sekvensnummer. Respondent-sekvensnummer. V0003 BUS NUMMER start 7, bredde 2 Omnibus nummer. Valgundersøgelsen blev gennemført af Gallup som led i omnibus nr Variablen har for alle respondenter værdien 22. V0004 RESPONDENT ID start 9, bredde 4 203: Skemanummer.

14 Respondent-identifikationsnummer. LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER V0005 HV.AVIS AKTUELT start 13, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0006 HV.AVIS BERL.TIDENDE start 14, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0007 HV.AVIS POLITIKEN start 15, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Politiken.

15 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0008 HV.AVIS B.T. start 16, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0009 HV.AVIS EKSTRA BLADET start 17, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Ekstra Bladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0010 HV.AVIS BØRSEN start 18, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Børsen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500

16 V0011 HV.AVIS INFORMATION start 19, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Information ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0012 HV.AVIS KRIST. DAGBLAD start 20, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Kristeligt Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0013 HV.AVIS LAND OG FOLK start 21, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Land og Folk ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0014 HV.AVIS SOC. DAGBLAD start 22, manglende data: = 9

17 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Socialistisk Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0015 HV.AVIS F.BORG AMTS AVIS start 23, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0016 HV.AVIS FYENS ST.TIDENDE start 24, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Fyens Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0017 HV.AVIS JYDSKE TIDENDE start 25, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Jydske Tidende.

18 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0018 HV.AVIS JYLLANDS-POSTEN start 26, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0019 HV.AVIS VESTKYSTEN start 27, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Vestkysten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0020 HV.AVIS AARH.STIFTSTID. start 28, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Aarhus Stiftstidende ikke læst læst

19 uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0021 HV.AVIS AALB.STIFTSTID. start 29, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0022 HV.AVIS AMTSAVISEN start 30, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Amtsavisen (Randers) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0023 HV.AVIS HORSENS FLKBLAD start 31, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Horsens Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500

20 V0024 HV.AVIS KOLDING FLKBLAD start 32, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Kolding Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0025 HV.AVIS MIDTJYLL. AVIS start 33, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Midtjyllands Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0026 HV.AVIS VEJLE AMTS FOLK start 34, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Vejle Amts Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0027 HV.AVIS VENDS. TIDENDE start 35, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews:

21 i lørdags)? Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0028 HV.AVIS DAGBLADET start 36, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Dagbladet (Ringsted) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0029 HV.AVIS FYNS AMTS AVIS start 37, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Fyns Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0030 HV.AVIS LOLL-FAL.FOLKET. start 38, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Lolland-Falsters Folketidende.

22 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0031 HV.AVIS NÆSTVED TIDENDE start 39, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Næstved Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1499 V0032 HV.AVIS SJÆLLANDS TIDEND start 40, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Sjællands Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0033 HV.AVIS ANDET 1 start 41, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Andet (1). (Svaret noteres) ikke besvaret besvaret uoplyst

23 svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0034 HV.AVIS ANDET 2 start 42, manglende data: = 9 109: Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Andet (2) ikke besvaret besvaret uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1500 V0035 HV.AVIS INGEN LÆST start : Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Ingen hverdagsaviser læst. v% antal kode ikke besvaret besvaret vægtet antal: 1500 LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER V0036 SØND.AV. AKTUELT start 44, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Aktuelt.

24 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0037 SØND.AV. BERL.TIDENDE start 45, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0038 SØND.AV. FR.BORG AMTS AV start 46, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1499 V0039 SØND.AV. JYDSKE TIDENDE start 47, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med

25 andre. (Kort C vises) Jydske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0040 SØND.AV. JYLLANDS-POSTEN start 48, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1499 V0041 SØND.AV. MORGENPOSTEN start 49, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Morgenposten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0042 SØND.AV. POLITIKEN start 50, manglende data: = 9

26 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0043 SØND.AV. VENDS.TIDENDE start 51, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500 V0044 SØND.AV. AALB. STIFTSTID start 52, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1500

27 V0045 SØND.AV. AARH. STIFTSTID start 53, manglende data: = 9 114: Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Aarhus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 65 vægtet antal: 1499 V0046 SØND.AV. INGEN LÆST start : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vises) Ingen af disse søndagsaviser læst. v% antal kode ikke besvaret besvaret vægtet antal: 1500 V0047 LÆST WEEKENDAVISEN start 55, manglende data: = 9 eller >=3 116: Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i Weekendavisen, uanset hvor? (Kort D vises) ja nej ved ikke uoplyst svarprocent: 93 vægtet antal: 1501

28 LÆSEVANER: UGEBLADE O.L Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke ugeblade De har læst eller set i. Det gælder også blade De har byttet med eller lånt af andre eller som De måske har fået foræret. Det kan også være ældre numre. V0048 UGEBLAD ALT 1 start 56, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Alt for damerne ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0049 UGEBLAD ANDERS AND 1 start 57, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Anders And & Co ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0050 UGEBLAD BILLEDBLADET 1 start 58, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Billed bladet.

29 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0051 UGEBLAD FAM.JOURNALEN 1 start 59, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Familie Journalen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V0052 UGEBLAD FEMINA 1 start 60, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Femina ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V0053 UGEBLAD HENDES VERDEN 1 start 61, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Hendes Verden ikke læst læst

30 uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0054 UGEBLAD STOR-HJEMMET 1 start 62, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Stor-Hjemmet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0055 UGEBLAD RAPPORT 1 start 63, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Rapport ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0056 UGEBLAD SE OG HØR 1 start 64, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Se og Hør ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500

31 V0057 UGEBLAD SØNDAGS-B.T. 1 start 65, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Søndags-B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0058 UGEBLAD UDE OG HJEMME 1 start 66, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Nyt Ude og Hjemme ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V0059 UGEBLAD LANDBR.MAGASIN 1 start 67, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Landbrugsmagasinet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0060 UGEBLAD LANDSBLADET 1 start 68, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst

32 eller set i - i går? Landsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1500 V0061 UGEBLAD TIPSBLADET 1 start 69, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Tipsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V0062 UGEBLAD ROMANBLADET 1 start 70, manglende data: = 9 117: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Romanbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 24 vægtet antal: 1501 V0063 UGEBLAD INGEN LÆST 1 start : Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - i går? Ingen af disse læst. v% antal kode

33 ikke besvaret besvaret vægtet antal: 1500 V0064 UGEBLAD ALT 2 start 72, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Alt for damerne ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1499 V0065 UGEBLAD ANDERS AND 2 start 73, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Anders And & Co ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0066 UGEBLAD BILLED BLADET 2 start 74, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Billed Bladet ikke læst læst

34 uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0067 UGEBLAD FAM. JOURNALEN 2 start 75, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Familie Journalen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0068 UGEBLAD FEMINA 2 start 76, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Femina ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0069 UGEBLAD HENDES VERDEN 2 start 77, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Hendes Verden ikke læst læst uoplyst

35 svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0070 UGEBLAD STOR-HJEMMET 2 start 78, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Stor-Hjemmet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0071 UGEBLAD RAPPORT 2 start 79, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Rapport ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0072 UGEBLAD SE OG HØR 2 start 80, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Se og Hør ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500

36 V0073 UGEBLAD SØNDAGS B.T. 2 start 81, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Søndags-B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1499 V0074 UGEBLAD UDE OG HJEMME 2 start 82, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Nyt Ude og Hjemme ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0075 UGEBLAD LANDBR.MAGASIN 2 start 83, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Landbrugsmagasinet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0076 UGEBLAD LANDSBLADET 2

37 start 84, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Landsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0077 UGEBLAD TIPSBLADET 2 start 85, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Tipsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0078 UGEBLAD ROMANBLADET 2 start 86, manglende data: = 9 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Romanbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 72 vægtet antal: 1500 V0079 UGEBLAD INGEN LÆST 2 start 87

38 119: Hvilke af de blade, der står på dette kort har De læst eller set i - inden for de sidste 7 dage? (Kort E vises) Ingen af disse læst. v% antal kode ikke besvaret besvaret vægtet antal: 1500 V D.BLAD MOTOR 1 start 88, manglende data: = 9 121: Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, uanset hvor og hvilket nummer? (Kort F vises) Motor ikke læst læst uoplyst svarprocent: 1 vægtet antal: 1500 V D.BLAD LIVS NOVELLE 1 start 89, manglende data: = 9 121: Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, uanset hvor og hvilket nummer? (Kort F vises) Mit Livs Novelle ikke læst læst uoplyst svarprocent: 1 vægtet antal: 1500 V D.BLAD INGEN LÆST 1 start : Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - i går, uanset hvor og hvilket nummer?

39 (Kort F vises) Ingen af disse læst. v% antal kode ikke besvaret besvaret vægtet antal: 1500 V D.BLAD MOTOR 2 start 91, manglende data: = 9 122: Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor og hvilket nummer? (Kort F vises) Motor ikke læst læst uoplyst svarprocent: 12 vægtet antal: 1500 V D.BLAD LIVS NOVELLE 2 start 92, manglende data: = 9 122: Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor og hvilket nummer? (Kort F vises) Mit Livs Novelle ikke læst læst uoplyst svarprocent: 12 vægtet antal: 1500 V D.BLAD INGEN LÆST 2 start : Og nu 14-dages blade. Hvilke af disse har De læst eller set i - inden for de sidste 14 dage, uanset hvor og hvilket nummer?

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre DDA-007 ------- Datamateriale ------------- For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 ---- -- ----------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning DDA-1040 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1983 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere