Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen"

Transkript

1 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Opgang Blok B Telefon Web Journal nr.: Ref.: Freddy Lippert Dato: 6. januar 2008 Region Hovedstaden har haft ambulancekørsel og sygetransport i offentligt udbud. Resultatet af udbudet har givet anledning til en række spørgsmål og kommentarer. Disse vedrører primært det forhold, at Københavns Brandvæsen har tabt udbudet til og i konkurrence med Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten Ambulans AB. Der skal her kort redegøres for nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der har været omtalt i medierne og drøftet blandt ambulancepersonalet. Ud over denne redegørelse findes der på regionens hjemmeside to notater fra den 25. november 2008, der giver en beskrivelse af udbudet. Det ene notat Regionens fremtidige ambulancetjeneste og sygetransport beskriver resultatet af udbudet og den fremtidige organisering. Det andet notat Udbud af ambulancetjeneste og sygetransport har en mere udbudsteknisk gennemgang af forløbet. I dette notat er ligeledes en kort gennemgang af ord og begreber, der ofte anvendes. I denne sammenhæng skal blot resumeres følgende: I udbudet af ambulancekørsel er der lagt stor vægt på og stillet høje krav til den sundhedsfaglige kvalitet. Kvaliteten har været ufravigelige krav - altså krav, der skulle opfyldes for overhovedet at komme i betragtning, herunder at fx ambulancetjenesten skal akkrediteres. Ud over den høje sundhedsfaglige kvalitet har det været hensigten at få størst mulig konkurrence blandt eksterne bydere, for derved at få den bedste ambulancetjeneste til borgerne i Region Hovedstaden. Hvordan man vinder udbudet er beskrevet og fremgår tydeligt af udbudsbekendtgørelsens kravspecifikationer og tildelingskriterierne. Begge dele har været kendt af interesserede bydere og har været offentligt tilgængelige. Ud fra de indkomne bud og tildelingskriterierne har Regionsrådet valgt de kommende leverandører efter de gældende regler.

2 Københavns Brandvæsens rolle som ambulancetjeneste for Region Hovedstaden I Region Hovedstaden har der gennem en årrække været fire forskellige ambulanceselskaber eller leverandører af ambulancetjeneste, nemlig Københavns Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen, Gentofte Brandvæsen og Falck. De tre førstnævnte har været tilknyttet de kommunale brandvæsner, mens Falck har fungeret som privat selskab på markedet. Gentofte Brandvæsens ambulancetjeneste blev overdraget af Gentofte Kommune til Falck i Københavns Brandvæsen har som en del af Københavns Kommune drevet ambulancetjeneste i mere end 100 år. Københavns Brandvæsen har således kørt ambulancer for regionen og før den tid for det tidligere H:S. Københavns Brandvæsen har haft et samarbejde med Frederiksberg Brandvæsen gennem en årrække og Frederiksberg Brandvæsen har været såkaldt underleverandør til Københavns Brandvæsen og har dermed også kørt ambulancekørsel for regionen. Hvad mener Region Hovedstaden om Københavns Brandvæsens ambulancetjeneste? Region Hovedstaden har haft et godt samarbejde med Københavns Brandvæsen og værdsat ambulancebehandlerne høje faglige standard og engagement. Region Hovedstaden har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Københavns Brandvæsen om både ambulancekørsel og beredskabet generelt. Det er velkendt at Københavns Brandvæsen har leveret en høj sundhedsfaglig kvalitet med engagerede og dygtige ambulancebehandlere igennem en årrække. Specielt skal det fremhæves, at Københavns Brandvæsen har været internationalt akkrediteret og dermed på forhånd lever op til regionens politik om dokumentation af høj sundhedsfaglig kvalitet. Det er derfor med beklagelse, at vi kan konstatere, at Københavns Brandvæsen ikke har budt på sygetransporten, en opgave som de har løst på bedste vis i en årrække. Det er også beklageligt, at Københavns Brandvæsens bud på ambulancekørsel ikke var konkurrencedygtigt i forhold til Frederiksberg Brandvæsen, Falck eller Samariten. Hvem har ansvaret for ambulancekørsel i Danmark? Regionerne har ansvaret for ambulancekørsel. Ambulancekørsel omfatter kørsel af patienter i ambulance, der har brug for behandling og/eller overvågning før eller under transport til hospital. Ambulancekørsel og herunder krav til ambulancer og uddannelse af personale er nærmere fastlagt i: Bekendtgørelse 977 af 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Side 2

3 Hvorfor sendes ambulancekørsel i udbud, og hvorfor kan regionen ikke blot indgå en aftale med Københavns Brandvæsen eller andre, hvis man ønsker dette? Alle regioner er forpligtet til at sende ambulancekørsel i offentligt udbud, da man ikke selv har en ambulancetjeneste. Regionerne kan løse deres forpligtelse vedrørende ambulancekørsel ved enten selv at have en ambulancetjeneste eller ved at udbyde opgaven til andre. I Danmark har ambulancekørsel været kørt primært af Falck og enkelte kommunale brandvæsner efter aftaler mellem disse og de tidligere amter. I dag er der klare EU-regler og danske regler for, at såfremt regionerne ikke selv ønsker at drive en ambulancetjeneste, skal opgaven i offentligt udbud. Hensigten med dette er at skabe gennemskuelighed for alle særligt i forhold til kontrakter og økonomi. Regionerne kan altså ikke blot indgå en aftale med en ekstern samarbejdspartner, som man i øvrigt er tilfreds med. Regionerne skal sikre, at opgaven udbydes i konkurrence mellem alle interesserede og kvalificerede, således at borgerne får mest muligt ud af de eksisterende økonomiske midler. Hvem har arbejdet med og bidraget til regionens udbudsmateriale? Region Hovedstaden har gennem mere end to år forberedt de nuværende udbud. Udbud af ambulancetjeneste og sygetransport er en kompliceret proces - både fagligt, udbudsteknisk og juridisk. Kravspecifikationer og udbudsbekendtgørelser er udarbejdet med inddragelse af regionens særlige ekspertise inden for det præhospitale område og indenfor udbud og kontrakter. Kammeradvokaten har været Region Hovedstadens eksterne juridiske konsulent. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udarbejdet dataanalyser og beregningsmodeller for kørselsaktivitet. Grontmij Carl Bro har udarbejdet et omfattende kontrolbud. Endelig har hospitalerne og repræsentanter for de praktiserende læger/lægevagten bidraget med erfaringer og ønsker til fremtidige forbedringer. Erfaringer fra enheden for patientsikkerhed har ligeledes været anvendt, ligesom regionens egne erfaringer fra klagesagsområdet er blevet inddraget. Supplerende har regionens internationale samarbejde og kontakter inden for det præhospitale og akut medicinske område været en inspirationskilde til at identificere de bedste erfaringer fra udlandet. Forud for udbudet er der foretaget grundige analyser af al udryknings- og kørselsaktivitet i en to års periode, nemlig for 2005 og Disse analyser er fremskrevet til 2009 niveau, og har været grundlaget for sammensætningen af udbudene og for dimensioneringen. Analyserne er gennemført af DTU med internationalt anerkendt analysemodel. Side 3

4 Hvad har Region Hovedstaden lagt vægt på ved udarbejdelsen af udbudet? Region Hovedstaden har ønsket at forbedre den præhospitale indsats for borgerne ved at stille krav om en sundhedsfaglig ydelse præget af høj kvalitet, gode servicemål, stor fleksibilitet og sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Derfor er følgende principper og krav lagt til grund for udbudene: Høj sundhedsfaglig kvalitet. Reel konkurrence på pris og kvalitet af ambulancekørsel og liggende patientbefordring. Gennemskuelighed i kontrakter og en mulighed for at kontrollere regningerne Kontrakter der muliggør fleksibilitet i kontraktperioden. En mere effektiv og koordineret anvendelse af ressourcerne med en sundhedsfaglig disponering og koordinering på tværs af ambulancetjenester. Dette er søgt opnået på følgende måder: Den sundhedsfaglige kvalitet er fremhævet i udbudsmaterialet og er defineret som ufravigelige krav, dvs. krav der skal opfyldes for overhovedet at blive taget i betragtning. Den akutte ambulancekørsel og liggende patientbefordring er adskilt i to separate udbud. Både ambulancekørsel og sygetransport er udbudt i delområder (delaftaler). En leverandør har højest kunnet byde på et samlet optageområde på 1,3 millioner indbyggere for ambulancekørsel og for 3 ud af 4 delaftaler for sygetransport. Alle aftaler indgås som seksårige aftaler med mulighed for op til et års forlængelse. Opgaven er udbudt som aktive beredskaber (dvs. driftstid) og ikke som antal ambulancer eller som gennemsnitlige responstider. Der er mulighed for til- og frakøb af ambulanceberedskaber i perioden Ambulanceberedskaberne skal løse opgaver i hele regionen og ikke kun i det område hvor de har base. Den regionale vagtcentral vil foretage en sundhedsfaglig vurdering og disponerer alle opgaver uafhængig af leverandør, og vagtcentralen indgår derfor ikke som en del af udbudet. Hvorfor ønskes der konkurrence på ambulanceområdet? Når en opgave udbydes i offentlig licitation er det vigtigt, at der ikke kun er én leverandør, der kan byde, da dette ofte medfører prisstigninger. Det har været regionens hensigt at udarbejde kontrakter, hvor kravene til den sundhedsfaglige kvalitet er højere end i nogen af de eksisterende kontrakter. Det har også været regionens hensigt at udbyde nye kontrakter således at der skabes størst mulig konkurrence både i forbindelse med det aktuelle udbud og i fremtiden. Regionen kunne have udbudt hele regionen samlet og kunne have tilladt at en byder kunne vinde alt. Dette kunne måske have givet lavere priser, fordi en byder kunne be- Side 4

5 nytte sig af stordriftsfordel eller fordi en byder kunne underbyde evt. konkurrenter i en kortere perioder. For at tilgodese fortsat konkurrence har udbudet derfor været delt op i en række delaftaler, og det har været et krav, at ingen enkelt byder har kunne vinde ambulancekørsel i hele regionen. Hvordan har kvalitet været vægtet i forhold til økonomi? Sundhedsfaglig kvalitet har været meget højt vægtet i Region Hovedstadens udbud, da man ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten. Størsteparten af sundhedsfaglige kvalitetskrav har været absolutte og ufravigelige. Et absolut krav har således været at ambulancetjenesten skal være akkrediteret senest inden 3 år. Akkreditering er en national eller international kvalitetsvurdering og godkendelse af høj sundhedsfaglig kvalitet. Når alle kvalitetskrav er opfyldt, kan bydere begynde at konkurrere, men ikke før. Da de væsentligste krav til den sundhedsfaglige kvalitet er minimumskrav, er tildelingskriterierne vægtet med 70 procent på pris, 20 procent på øvrig sundhedsfaglig kvalitet og 10 procent på kvaliteten af de tilbudte køretøjer. Den øvrige sundhedsfaglige kvalitet vedrører forhold, der ikke allerede er anført som minimumskrav. Disse forhold omfatter den lægeligt ansvarlige og omfang af evt. supplerende uddannelse samt vedligeholdelsesuddannelse og kompetenceudvikling. Hvorfor har udbudet haft bestemmelser om bod? Bestemmelser om bod er normalt i denne type af kontrakter og skal sikre, at bydere er seriøse. I det nuværende udbud er der bodsbestemmelser. Bodsbestemmelserne betyder, at såfremt leverandøren ikke kan leve op til aftalen, skal vedkommende betale en bod til regionen. Såfremt en række forskellige aftaler ikke overholdes gentagne gange, kan leverandøren få en bod. Den maksimale bod udgør 20 procent af den samlede fortjeneste. Med dette sikres dels at leverandørerne med deres bud er seriøse, og dels at de også efterfølgende har en fortsat tilskyndelse til at overholde kontrakten. Bodsbestemmelserne svarer populært sagt til de dagbøder som lægges ind i mange kontrakter med håndværkere. Når man som borger laver en kontrakt med en håndværker om at udføre et givet stykke arbejde, vil der være en aftale om, hvordan arbejdet skal udføres, hvilke materialer der skal anvendes og hvornår arbejdet skal være færdig. Til dette hører også en aftalt pris. For at sikre at arbejdet rent faktisk bliver udført som aftalt, er der oftest i kontrakterne dagbøder til håndværkeren, såfremt arbejdet ikke bliver færdigt til tiden og i den kvalitet der var aftalt. Side 5

6 Det skal nævnes, at der i den eksisterende kontrakt med Københavns Brandvæsen som har været grundlaget for samarbejdet siden 2005 er bodsbestemmelser. Bodsbestemmelser er derfor ikke nyt for Københavns Brandvæsen. Hvordan vinder man en ambulancekontrakt? Kontrakter kan vindes ved at følge udbudsbestemmelserne og derefter give et bud, der opfylder alle kvalitetskrav og er konkurrencedygtig på pris. Alle bydere har fået lige vilkår. Dette betyder, at alle interesserede bydere har fået de samme oplysninger om den opgave, de skulle byde på og om de krav, der stilles til dem som bydere. Alle bydere har haft mulighed for at deltage i regionens orienteringsmøder om udbudet og har haft mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudet og betingelserne i forbindelse med udbudet. Alle spørgsmål er blevet besvaret og sendt til alle der er blevet prækvalificeret. De interesserede bydere har herefter indsendt et bud til regionen. På baggrund af udbudsbetingelser og de fastlagte tildelingskriterier er der foretaget en gennemgang af de indkomne bud. Der har været en grundig evalueringsproces af samtlige bud. Evalueringen af tilbudene og dermed fastlæggelse af det økonomisk mest fordelagtig bud jævnfør udbudsbetingelsernes definition, har dannet grundlaget for regionsrådets kontrakttildelinger. Hvem har vundet udbudet og hvem har Københavns Brandvæsen tabt til? Region Hovedstadens udbud er vundet af tre forskellige bydere, nemlig Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten Ambulans. Frederiksberg Brandvæsen har vundet Frederiksberg og Vanløse, Samariten har vundet optageområdet til Bispebjerg Hospital og Falck har vundet ambulancekørslen i den øvrige del af regionen. Københavns Brandvæsen har således ikke kun tabt til en konkurrent, men til tre forskellig konkurrenter og i forskellige områder. Hvorfor kan Regionen ikke bare vælge den ambulancetjeneste, regionen i forvejen har en kontrakt med? Ambulancekørsel skal sendes i offentligt udbud, hvis regionen ikke selv kan eller vil løse opgaven. Reglerne for offentligt udbud er reguleret til mindste detalje og er bydernes garanti for at udbudet er retfærdigt, forstået på den måde at reglerne for hvordan man kan vinde er gennemsigtige for alle og dermed også hvem der vinder og hvorfor de vinder. Er der forskel på, om det er en privat ambulancetjeneste eller en kommunal ambulancetjeneste, der løser opgaven for regionen? Ambulancekørsel er en regional og dermed en offentlig opgave. Der er i princippet ingen forskel på, om det er en kommunalt ambulancetjeneste eller et privat firma, der kører ambulancetjeneste for regionen. Side 6

7 Det er regionen og dermed det offentliges ansvar, at der er et ambulanceberedskab. I Danmark har der imidlertid været tradition for at enten Falck eller kommunale beredskaber blev betalt af amterne (nu regionerne) for at løse denne opgave. Der er derfor principielt ingen forskel på, om det er et privat firma eller et kommunalt beredskab, der på kontraktbasis løser opgaven for regionen. Begge skal leve op til de samme krav. Det er regionens ansvar og regionen betaler enten det private firma eller den kommunale ambulancetjeneste for at løse opgaven. Hvorfor har regionen haft et kontrolbud? Kontrolbudene har haft det formål at få et realistisk indtryk af realistiske og maksimale priser. Regionen har fået udarbejdet et fuldstændigt uafhængigt kontrolbud. Dette betyder at regionen har betalt en ekstern og anerkendt konsulentvirksomhed for at udarbejde et bud på fuldstændig lige vilkår med øvrige bydere. Kontrolbudet er udarbejdet på lige fod og med samme betingelser som for øvrige bydere, dvs. konsulenterne har ikke haft flere eller andre oplysninger til rådighed end de eksterne bydere. Kontrolbudet har kunnet give regionen en indikation af prisniveauet både om en pris er urealistisk lav eller forholdsmæssig høj. Ønsker regionen at spare penge på ambulancekørsel? Regionen betragter ambulancekørsel og præhospital indsats som en kerneydelse og har intet ønske om at spare penge på ambulancekørsel, men vil give en endnu bedre service til borgerne ved at reorganisere området gennem en bedre koordinering. Regionens budget for ambulancekørsel og sygetransport er i 2008 og 2009 samlet set uændret og er på ca. 400 millioner kroner årligt. Det er således ikke målet med udbudet at spare penge i forhold til tidligere budget, men det er regionens mål at effektivisere hele det præhospitale område, således at borgerne får mest ud af pengene. Dette er sket ved at ændre på organiseringen af hele området i forbindelse med udbudet, i overensstemmelse med de politiske anbefalinger om at styrke den præhospitale indsats. Hvorfor er en regional vagtcentral en forbedring? En regional vagtcentral på Herlev Hospital skal fremover give et samlet overblik over alle ambulancer og samtidig skal der knyttes sundhedsfagligt personale til vagtcentralen for at øge kvaliteten i vejledning og prioriteringer. En vagtcentral modtager bestillinger på akutte og ikke-akutte kørsler fra enten 112 eller fra fx hospitaler og/eller lægevagt. Vagtcentralopgaven har tidligere være opdelt og placeret hos de enkelte ambulancetjenester og knyttet til den enkelte leverandør. Regionen har således betalt tre forskellige ambulanceselskaber for hver i sær at have deres egen vagtcentral. Side 7

8 På regionens kommende vagtcentral vil der være overblik over alle ambulancer og sygetransportvogne i hele regionen, uanset hvilke leverandør der har en kontrakt. Dette er nyt i regionen. Opgavetildeling vil fremover ske efter en sundhedsfaglig vurdering af behovet. Der vil i fremtiden blive knyttet sundhedsfagligt personale til den nye vagtcentral, og der vil ske en sundhedsfaglig vurdering og en sundhedsfaglig prioritering af alle indkomne bestillinger. Hvorledes kan ambulancerne styres, hvis det nye landsdækkende beredskabsnet bliver forsinket? Styring af ambulancer sker bedst med det nye landsdækkende beredskabsnet (SINE) og tilhørende faciliteter, men regionen vil sikre at denne overgang fra gammel teknologi på de nuværende vagtcentraler til ny teknologi på regionens vagtcentral sker gradvis og med backup. Økonomistyrelsen og Rigspolitiet arbejder med at etablere et nyt landsdækkende beredskabsnet, som skal give en bedre kommunikation mellem politi, brand og redning og ambulancer i Danmark. Dette net er ved at blive testet, herunder forbindelserne til de regionale vagtcentraler. Region Hovedstaden prioriterer sikkerhed højt. Derfor arbejdes der med alternative løsninger som backup til vagtcentralen. Det er planen, at styringen af ambulancerne gradvist overtages af vagtcentralen efter en indkøringsfase, hvor alle funktioner testes. Indtil da foregår styring af ambulancer som i dag på de eksisterende vagtcentraler. Bliver responstiderne længere, når det er andre end Københavns Brandvæsen der skal køre ambulancerne? Responstiderne i regionen bliver bedre med de nye kontrakter og hjælpen bliver yderligere kvalificeret. Regionens serviceniveau og krav er helt uafhængige af hvem der kører ambulancerne. Det fremhæves ofte, at Københavns Brandvæsen har haft de laveste responstider i landet. Dette er korrekt og skyldes at regionen har haft dette som krav i kontrakten til Københavns Brandvæsen. Regionen har således betalt Københavns Brandvæsen for at levere en bestemt responstid. Lave responstider er vigtigt, når det drejer sig om livstruende tilstande. Regionen opretholder lave responstider og vil med de nye kontrakter forbedre responstiderne væsentligt - specielt i yderområderne. Responstiderne kommer derfor heller ikke til at være afhængig af, hvem der kører ambulancerne, men af de krav, som regionen stiller, og det beredskab, som regionen har. Responstiderne har tidligere været opgjort som gennemsnitlige responstider. Dette er ikke et godt mål for kvalitet, fordi reponstiden kan i gennemsnit være lav samtidig med at en relativ stor del af kørslerne kommer meget sent frem til borgeren. Derfor indføres der nu nye kvalitetskrav, nemlig tiden inden for hvilken 90 procent af alle ambulancer allersenest skal være fremme hos borgeren. Dette svarer reelt til den mak- Side 8

9 simale responstid, der kan accepteres. Hovedparten af ambulancerne vil være fremme langt tidligere. Regionen vil nøje følge responstiderne for ambulancerne og vagtcentralen for hver enkel kørsel. En af grundene til, at responstiderne i fremtiden kan blive bedre selv med et uændret beredskab er, at alle ambulancer kommer på overvågning via GPS. Specielt i København vil der kunne opnås en fordel ved, at alle ambulancer overvåges på vagtcentralen. Dermed vil vagtcentralen altid kunne se, hvilken ambulance der er tættest på det sted, hvor der er behov. I dag er Københavns Brandvæsens ambulancer ikke på GPS, og det er derfor ikke muligt at overvåge alle ambulancer. Falck har egne ambulancer på GPS og kan se dem. Imidlertid kan de konkurrerende selskaber ikke se hinandens ambulancer. Det betyder, at en ambulance fra et konkurrence selskab i dag kan være meget tæt på en ulykke, men ikke vil blive sendt til ulykkesstedet. Dette ændres med udbudet og er en af grundene til, at responstiderne kan blive bedre. Bliver beredskabet dårligere og kommer der færre ambulancer? Beredskabet i Region Hovedstanden bliver bedre i fremtiden og en tredje del af ambulanceberedskabet opgraderes uddannelsesmæssigt med paramedicinere. Ambulanceberedskabet er dimensioneret til at give bedre service end i dag. Imidlertid er de tidligere opgørelser over antal ambulancer og antal beredskaber ikke det samme som Regionens udbud af aktive døgnberedskaber. Oftest opgøres beredskabet i antallet af ambulancer. Imidlertid er der mange ambulancer, der ikke er i drift og derfor heller ikke indgår i det aktive beredskab. I dag er der ligeledes opgørelser af antallet af beredskaber, men disse er ofte et beredskab med personale der er på 24-timers vagt, men som naturligvis ikke har aktiv tjeneste i 24 timer i træk. Regionen har udbudt 24-timers aktive beredskab forstået således, at der købes et beredskab, som er til rådighed for aktiv tjeneste på døgnbasis. Hvor mange ambulancer, og hvor meget personale, der skal til at dække et sådant aktivt beredskab er op til leverandøren. Sammenligninger mellem antal ambulancer, de nuværende såkaldte døgnberedskaber og de nye aktive døgnberedskaber, er derfor ikke muligt. Dimensionering i regionen bliver 36 døgnambulancer med 24 timers aktivitet og hertil kommer 8 ambulancer med 12 timers aktivitet. Samtidig opgraderes 12 ud af 36 ambulancer til ambulancer bemandet med ambulancebehandlere med særlig kompetencer, såkaldte paramedicinere. Dette er en væsentlig udannelsesmæssig forbedring. Side 9

10 Supplerende til dette beredskab findes regionens akutlægebiler bemandet med en speciallæge og en ambulancebehandler. Akutlægebilerne er siden regionsdannelsens gradvist blevet udvidet. Responstiden for akutlægebilen er uændret og er fortsat meget lav i det centrale København. Akutlægebilerne dækker hele regionen og rykker ud til alle borgere med akut livstruende tilstande. Hvad skal der ske med de ambulancebehandlerne, der afskediges af Københavns Brandvæsen? Københavns Brandvæsen afskediger gode ambulancebehandlere og andet personale eftersom Københavns Brandvæsen tabte udbudet til Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten. Regionen har været glade for et mangeårigt samarbejde med de nuværende leverandører og deres ansatte. Særligt har Region Hovedstaden værdsat fagligt engagement og dygtighed blandt ambulancebehandlerne. Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten vil alle have brug for de samme gode medarbejdere, nu hvor de overtager opgaverne efter Københavns Brandvæsen. Region Hovedstaden håber derfor også, at de mange gode ambulancebehandlere og andet personale hos nuværende samarbejdspartnere forsat vil bidrage til at udvikle det præhospitale område til gavn for borgerne. Forstår regionen hvorfor Københavns Brandvæsen tabte udbudet? Regionen forstår ud fra de indkomne bud, hvorfor Københavns Brandvæsen tabte, men står uforstående overfor, at Københavns Brandvæsen ikke kunne levere et konkurrencedygtigt bud. Det er derfor også med beklagelse, at regionen kan konstatere, at Københavns Brandvæsen ikke har budt på sygetransporten, en opgave, som de har løst på bedste vis i en årrække. Københavns Brandvæsen har reelt haft de bedste forudsætninger for at give et konkurrencedygtigt bud i netop København. Københavns Brandvæsen har i forvejen en veletableret ambulancetjeneste med veluddannet og stabilt personale og med en række centralt placerede stationer. Samtidig kan ambulancetjenesten drives med samdriftsfordel med brand- og redningsdelen. Yderligere har regionen efterspurgt en høj faglig kvalitet og herunder akkreditering, hvilket Københavns Brandvæsen allerede opfylder, og derfor ikke ville have ekstraudgifter ved. Side 10

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C) om udbudssagen vedrørende ambulancekørsel i Region Hovedstaden

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C) om udbudssagen vedrørende ambulancekørsel i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN møde den. 2009 Sag nr. Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C) om udbudssagen vedrørende ambulancekørsel Bilag 2 - Notat - En samlet orientering af udbudsforløbet vedrørende

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Sag nr. 5 Emne: Status vedr. Region Hovedstadens Vagtcentral Bilag 1-2 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Akutberedskabet i Region Hovedstaden Gammel vin på nye flasker?

Akutberedskabet i Region Hovedstaden Gammel vin på nye flasker? Akutberedskabet i Region Hovedstaden Gammel vin på nye flasker? Oversigt Akutberedskabet i Region Hovedstaden med vægt på præhospital indsats Planlægningsgrundlaget og udbudsprocessen Erfaringer og status

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab Brand og Redning Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 15/13202 Dok.løbenr.: 121541/15 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 73767294 E-mail: jvh@aabenraa.dk Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk

Læs mere

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Jf. aftale med forvaltningen i Frederiksberg kommune afgiver hermed et samlet høringssvar fra medarbejdersiden i forbindelse med den påtænkte

Læs mere

Der henvises ikke længere til internationale standarder, jf. "Rettelsesblad nr. 2", punkt 4.

Der henvises ikke længere til internationale standarder, jf. Rettelsesblad nr. 2, punkt 4. Emne: Spørgsmåls-svar-ark 3 til: Udbud af ambulancekørsel i Region Midtjylland, nr. 2008-046197 Udbud af ambulancekørsel, sagsnr. 1-23-4-5-08 Dato: 12. august 2008 Id Sektion Afsnit Side Spørgsmål Svar

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014. Udbud af kørsel til elever med særlige behov. Proces, resultat og erfaring

KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014. Udbud af kørsel til elever med særlige behov. Proces, resultat og erfaring KOMMUNEINFORMATIONSMØDE 9. OKTOBER 2014 Udbud af kørsel til elever med særlige behov Proces, resultat og erfaring HOVEDPUNKTER I PROCESSEN 11.8.2014 13.6.2014 23.5.2014 Opstart på skolekørsel 4.4.2014

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren

Leverandør: Ordregiver: (kontrakten gælder for hver enkelt delaftale) indgået mellem. Daglig kontaktperson: Tlf. E-mail. herefter benævnt leverandøren Kontrakt om bemanding af akutlægebilen i Region Hovedstaden med ambulancebehandler/paramediciner som akutlægebilsassistent (herefter kaldet lægeassistent) Delaftale [x] (kontrakten gælder for hver enkelt

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister

Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Fakta om tal fra Dansk Hjertestopregister Nye tal fra Dansk Hjertestopregister De nye tal fra Dansk Hjertestopregister bygger på et datagrundlag på 29.431 hjertestop uden for hospital i perioden juni 2001

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk.

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Afgivelse af tilbud: Bud fremsendes eller overbringes til: Nukissiorfiit, Issortarfimmut 3, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Kuverter med tilbud

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015

Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015 Brugernes oplevelse af Præhospitalet - Hovedrapport for Region Midtjylland, 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Brugernes oplevelse

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere