Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage"

Transkript

1 Planlægningsguide Skrå tagbeplantning med system skaber liv på taget Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

2 Vedvarende frodig tagbeplantning på tage med hældning Hvad forstår vi ved skrå tage? Flade tage bør have en hældning på 2,5%. Det er dog først tage med en hældning på over 18%, som denne brochure omhandler (18% svarer til 10 hældning, se side 3). Over denne hældningsprocent ændres det grønne tags opbygning. Det er nødvendigt at sikre taget mod nedskridning og erosion, idet fremdriftskræfterne øges, som følge af tagets hældning. Dette gælder for såvel underlaget som vækstsubstratet. Planteudvalget og etableringsmetoden skal ligeledes afstemmes efter såvel taghældning som tagets orientering i forhold til solindfald m.v. Dette tag på ca 5 bliver afvandet ved en afløbsrende. Her er ingen særlige foranstaltninger krævet. En rodfast tagmembran er en forudsætning En faglig korrekt udført tagflade tætnet med f.eks. en tagpap eller tagfolie er en forudsætning for et vedvarende velfungerende grønt tag. Beplantningerne kan f.eks. omkranses af tagafslutningsprofiler i galvaniseret stål. Ved tage med større hældning med eller uden lange skridflader skal Der blev etableret en svelle mod fremdriften lige over tagfoden ved dette tag med hældning til en side. Der afvandes via en synlig tagrende. Taghældning: Grader Procent 15 % 30 % 45 % 60 % 80 % 100 % Tagmembranen bør være rodfast, da udlæggelsen af et ekstra rodbeskyttelseslag ved skrå tage kan være mere besværligt. Det er vigtigt på forhånd at tage stilling til spørgsmålene omkring den senere pleje og vedligeholdelse. Tagvinduer kan her bruges som udgang. På hele tagarealet skal et tilstrækkeligt antal af anhugningsøje etableres til taggartnerens sikkerhedsudstyr ved pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Ved perforering (f.eks. ovenlys) af taget skal der tages højde for at membranen bliver trukket min. 10 cm op over overkant af substratlaget. parallel med tagafslutning etableres ekstra sveller mod fremdriftskraften. Også ved tage med hældning er det muligt at etablere solfanger til både vandopvarmning og el-energi. Hvordan disse anlæg kan monteres uden at ødelægge membranen mekanisk, bør afklares i det enkelte tilfælde. Ved dette tag med ca. 30 hældning var det nødvendigt at etablere en ekstra svelle i midten af selve tagfladen ud over en stabil udformning af tagfoden. Ekstra vanding En ekstra vanding i tørkeperioder sikrer et pænt og tilfredsstillende udseende og forlænger blomstringsperioden. Vanding kan enten ske via drypvandingsslanger langs med tagryggen eller sprinkleranlæg. Dimensionering af tagafslutningen og tværgående sveller er ikke kun afhængig af det grønne tags vægt i jordfugtig tilstand, den lokale snebelastning kan også spille en væsentlig rolle. Fremdriftskraft Skemaet til højre tydeliggør, hvilke hældninger der kræver hvilke foranstaltninger. Derudover skal det også undersøges om tagets underbygning kræver særlige foranstaltninger, for at forhindre en rutschen af hele den grønne opbygning. Systemopbygninger for flade tage (planlægningsguide for ekstensive tage) 90 Systemopbygning grønt skråtag (se side 4) Sikringsforanstaltninger ved tiltagende taghældning Fra 30 Fra 20 Fra 15 Fra 10 Systemopbygning grønt stejlt tag (se side 8) brug af prækultiverede elementer eller vegetationsmåtter etablering af ekstra sveller til fremdriftssikring etablering af væv som erosionsbeskyttelse Specialløsninger i samarbejde med ZinCo s ingeniørværksted. rodfast membran / stabil tagfod 0 2 3

3 Systemopbygning for det grønne tag med hældning: grønt skråtag med Floraset FS 75 Floraset FS 75 er afprøvet på tusindvis af kvadratmeter skrå tage og er beregnet til tagflader med 10 til 25 hældning med lav vedligeholdelse. Floraset FS 75-elementerne lagt på hele arealet giver en god binding med substratet og forhindrer effektivt dets fremdrift. Elementerne leder fremdriftskræfterne sikkert videre til en tagafslutning eller ekstra tværgående sveller, hvis belastningsevne skal være beregnet af en ingeniør. Ekstra beskyttelse mod erosion med et groft jutevæv ved taghældninger > 15 og ved stor vindudsathed. Opbygningen er modstandsdygtig overfor flyvbrand og varmestrålinger og betegnes som hård tagdækning. Vægt kg/m² Højde cm Planter fra speedlingsbakker ifølge planteliste husløgeng Over 15 hældning med beskyttende jute-erosionsvæv JEG Denne privatvilla, som en tagdækkermester har bygget til sig selv blev allerede i 1987 forsynet med systemet grønt skråtag og beplantet med stauder. Taghældningen er på næsten 25. Helt uden ekstra vanding og ved kun én til to plejeomgange pr. år, har tagvegetationens karakter stort set ikke ændret sig. Selvfølgelig kan enkelte plantearter være forsvundet i tidens løb, andre er så til gengæld kommet til med vinden eller bragt af fuglene. Plantetæppet er lukket og der er ikke tegn på erosion. Beplantningen, såvel som den rodfaste membran er stadig fuldt ud funktionsdygtige og træhuset med dets grønne tag er et attraktivt syn. Tør Vandmættet fra 5 8 Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftsikring og dræn Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Systemjord husløgeng fra 5 cm over knopperne af Floraset 75 Floraset 75 Vandreservoir- og beskyttelsesmåtte BSM 64 OBS: En rodfast membran er en forudsætning; ved større taghældninger er det på grund af fremdriftskræfterne sjældent muligt at lægge en ekstra rodbeskyttende folie på. Taghældning: Opbygningshøjde ca cm Vægt, vandmættet: ca kg/m 2 Volumen, vandreservoir: ca l/m 2 4 5

4 Teknisk korrekte detaljeløsninger giver garanti for et vedvarende funktionelt tag Tagafsluttende bjælke med udvendig regnvandsrende Det er ofte ønsket, at afvanding af et skråt tag sker via en udvendig tagrende. Her er det vigtigt at den forventede fremdriftskraft modvirkes enten ved et tagafslutningsprofil med slidse holdt af et fremdriftsikringselement eller ved en tagafsluttende bjælke, som med stålvinkler bliver holdt på plads i ca.1-2 cm afstand fra membranen. På denne måde kan overskydende nedbør uhindret bortledes. Fremdriftsikringselementet og stålvinkler etableres iht. Ingeniørberegningerne. Støttebeslag TSH 140 Tagafslutning med udspyer og opsamlingsrende. Støttebeslag TSH 100 Et grønt skråtag kan også bygges som et fladt tag som står på skrå. Afslutningen ved tagfoden skal her opbygges tilstrækkelig høj og stabil. Det overskydende vand kan bortledes over et udspyer og ud til samlingsrenden, hvorfra det bliver ført videre til nedløbet. Floraset-elementerne omfatter et afløbs-/kanal-system, som sørger for den nødvendige tværgående fordeling af vandet; ekstra dræn er ikke nødvendig. Afvanding gennem nedløbsbrønd er princpielt også muligt. Dette udstyr skal dog i så fald etableres direkte indenfor tagopkantningen. slank tagkant ønskes Støttebeslag TSH 60 Ekstra sveller til fremdriftssikring På grund af den gode forankring som Floraset-elementerne giver substratet, kan fremdriftskræfter op til en hældning på ca 20 som regel afbødes af en stabil tagafslutning. Ved større taghældninger og / eller store taglængder, er det nødvendigt at etablere ekstra fremdriftsikrende sveller. Disse skal forankres i den underliggende tagkonstruktion og skal inddækkes særskilt. Derudover bør de stedvis være gennembrudt, så overskydende vand uhindret kan ledes bort. Fremdriftskraften som ved tagafslut- α Systemopbygning: Skrå tage Fra 20 : Stejle tage Fra 25 : Fra 30 : ca. 10 m ca. 8 m ca. 5 m * Ved snebelastning over 75 kg pr m 2 må afstanden formindskes. Bygningsingenør inddrages. Af visuelle grunde ønskes ved halvtage ofte en slank tagkant. Dette kan opnås f.eks. ved at etablere en svelle i en vis afstand fra tagafslutningen, som bærer hovedvægten. Under denne svelle er det så tilstrækkeligt at fastgøre et tyndt tagafslutningsprofil, som ydermere kan monteres tilbagetrukket fra tagkanten. Membranen bør her ligeledes være fastgjort mekanisk eller klæbes fast. Tagafslutningsprofil i galvaniseret stål; fastgjort på membranen. Inddækket fremdriftssikrende svelle; stedvis gennembrudt for at sikre vandafstrømning. ningen hhv. den fremdriftssikrende svelle skal kunne bære er afhængig af opbygningens vægt (inkl. Snelast), tagets hældning (sin α), fremdriftens længde og membranens ruhed. Dog bør man af sikkerhedsmæssige grunde ikke tage membranens ruhed med i beregningen. Bortset fra forudgående beregninger bør nedenfor nævnte afstand imellem svellerne ikke overskrides: 6 7

5 Systemopbygningen for taghældninger op til 35 Det grønne stejltag med ZinCo-georaster Ved hjælp af disse elementer er det muligt på sikker vis at begrønne tagflader med en hældning på over 25. ZinCo-georaster -elementer er patentmærket, 54 x 54 cm stor og 10 cm høj. De er fremstillet af genbrugspolyætylen (HD-PE) og monteres uden værktøj, ved at de forbindes med hinanden. Dette giver straks et stabilt forband over hele fladen. En flade, som er belagt med raster-elementer, er til at færdes på og kan fyldes med systemjord. Takket være ZinCo-georasters lave egenvolumen bliver der en relativ stor volumen til rødderne. Planterne skal naturligvis udvælges efter det ekstreme voksested stejltag, hvor solens indstråling (på sydsiden) har en højere intensitet og hvor vandet løber noget hurtigere væk end på et fladt tag. For at undgå huller i beplantningen, der kan blive kilde til erosion, bør der være mulighed for vanding, også selv om det som regel kun vil blive brugt i krisesituationer. Også her ved systemet grønt stejltag skal det sikres, at de aktuelle fremdriftskrafter bliver overført til en stabil tagafslutning og om nødvendigt skal der ligeledes etableres ekstra tværgående sveller. Udover til skrå tage kan disse ZinCogeoraster -elementer også anvendes til armering af makadam græsareal og til vejbyggeri, som skrænt-sikring og mange andre lignende opgaver. Arbejdstrin ved en stejltag-beplantning: Tæt beplantning hovedsagligt med sedumspeedlingsplanter med flad klump* Vægt Højde Fyldt med systemjord lavendelmark (op til 1 cm over Georaster -elementerne) GEORASTER -elementer 4 1 Tagfladen bliver dækket med en membran, der har rodspærrende egenskaber. Tør Vandmættet Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftens retning Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Vandgemmende måtte WSM 150 Georaster -Element Retning 2 Efter tagfladen er blevet dækket af med den vandgemmende måtte WSM 150 startes nedefra med at lægge ZinCo-georaster -elementerne ud. 3 Systemjorden lavendelmark bliver f.eks. leveret af en silovogn og gennem en slange blæst op på taget og i elementerne, så disse bliver fyldt til ca. 1 cm over kanten. 4 Efterfølgende plantes der rela tivt 5 tæt forskellige sedumarter og div. andre stauder. 5 Allerede efter en vækstsæson dan nes et i vidt omfang lukket plantetæppe. Afvanding af tagarealet ved fremviste projekt sker gennem en ydertagrende, til hvilke det overskydende vand føres gennem vandspyer. Opbygningshøjde: ca. 12 cm Vægt, vandmættet: ca. 155 kg/m 2 Volumen vandreservoir: ca. 64 l/m cm *Georaster -elementer bliver som regel beplantet med min. 28 sedumspeedlingsplanter pr. m², dvs. det svarer til min. 2 planter til hvert felt af elementerne. Flere planter anses som supplement. 8 9

6 Løsninger for grønne skråtage af den lidt mere usædvanlige slags. Objektspecifik systemteknik gør det muligt. Ved den preussiske kasematte i Saarlouis, som gennemgik en totalsanering i 2003 og derved fik ny tagmembran, har man ligeledes brugt Georaster -elementerne. En tagkant, som ville have støttet det grønne tags opbygning manglede, derfor blev hele tagfladen dækket med et meget strækstærkt plastiknet, hvorpå man bandt georaster -elementerne fast med strips. Raster-elementerne blev fyldt med specialsubstrat og dækket med rullegræsmåtte. Allerede efter få uger var måtterne groet fast i underlaget. Et vandingsanlæg sørger for at græsset overlever varme og tørre perioder. Sådan så den preussiske kasamatte i Saarlouis ud inden den blev saneret i marts Presenninger beskyttede kun nødtørftig mod regn. Taghældningen er op til 45. Taget blev dækket med et strækstabilt net, hvortil Georaster -elementerne blev fastgjort med strips. Specialsubstratet blev indbygget uden overhøjde i jordfugtig konsistens og græsmåtterne (se billede til højre) blev udlagt herpå. Den preussiske kasematte i Saarlouis med beliggenhed ved porten til byens gågade, huser en række restauranter. Fra etableringstekniske synsvinkler et meget krævende objekt: Stejle former til større arkitektonisk afveksling! Grundkonstruktionen i denne nye ufo kontorbygning i Riedel- Baustoff-Recycling i Moers er en gammel messestander af stål. Taget er udelukkende fremstillet af affaldstræ fra nedbrydning. For at beskytte det ene lag kunstofmembran, har man etab leret et grønt tag svarende til firmaets recyclings-koncept (systemjord og drænelementerne blev fremstillet af RC-materialer). En særlig udfordring var at etablere beplantning ved tagkanten, som har en hældning på 45. Man startede med at fastgøre 12 cm høje tagafslutningsprofiler af galvaniseret stål som kantomkransning. Floraset FS 75 elementerne og ca. 8 cm systemjord husløgeng blev til underbygning for sedum-vegetationsmåtter. Floraset FS 5 elementerne rækker til 50 cm ind under det vandrette areal. Grønne tage kan få de mest mærkværdige former, som dette eksemplar fra Duisburg (for oven) hhv. fra Köngen am Necker (til venstre) begge Tyskland beviser. I begge tilfælde med Floraset FS 75 elementerne som underlag

7 Visuelt et highlight, teknisk en udfordring! Nybyggeriet af et erhvervs- og boligbyggeri skulle også være et reklameskilt. Bygningen er derfor på sydsiden forsynet med solceller, hvorimod tagets øverste, mere flade areal er et grønt tag. Det mere stejle areal nederst, inddækket med metal som stående fals. Pga. den vanskelige plejeopgave skal beplantningen være vedvarende vedligeholdelsesfri og gro så fast ind i substratet, at der ikke opstår erosion. Udgangspunkt for begrønningen er en rodfast membran, hvorpå der er lagt beskyttende vandreservoirmåtter samt 40 mm høje floradrain-elementer i baner, fremstillet efter mål. Som en ekstra fremdriftssikrende foranstaltning er der i det grønne areal etableret rækker af stålrørstøtteelementer, som forløber parallelt med tagkanten. Disse er forankrede i tagets underkonstruktion og dækket særskilt ind og holder på substratet ved hjælp af foranliggende hulprofiler af galvaniseret stål. Det grove erosionsbeskyttende jutevæv JEG er lagt på det ca. 10 cm tykke lag af systemjord husløgeng og er indarbejdet heri. Plantesamfundet husløgeng er etableret som speedlingsplanter. Beplantningstæthed i de mere flade områder er på ca. 16 stk./m² og i de mere stejle områder 24 stk./m². Bolig- og erhvervsbyggeri i Sydtyskland fanger blikket med sin utraditionelle udformning. Også en idé for et tag: Kombination af teglsten og beplantning Hvælvede tage som grønne tage Denne tyske villa ved Bodensøen har den særegenhed at halvdelen af huset er dækket med teglsten og den anden halvdel har fået et grønt tag. Udgangspunktet for den grønne del er selvfølgelig en rodfast membran. Opbygningen svarer til systemet grønt skråtag, som er beskrevet på side 4 og 5. Dette dobbelthus viser ligeledes kontrasten af meget forskellige måder at bygge på: Træ- og pudsfacade, teglog grønt tag. Det grønne tag på 30 er efterhånden 10 år gammelt. Grønt skråtag kan som udgangspunkt også etableres på et tøndehvælvet tag, blot tagkanten er stabil. Ved større hvælving på taget bør Florasetelementerne muligvis deles en gang over i midten, som det er tilfældet ved det tidligere borganlæg Lunette i Rastatt (se ovenfor). Mangler en stabil tagkant kan med fordel anvendes baner af det 40mm høje Floradrain FD 40 element, der kan produceres efter mål. Udlagt uden systemfi lter opnås her en god sikring mellem drænlaget og substrat. Det grønne tags skubbende fremdriftskræfter bliver omdannet til trækkende kræfter. Denne måde at bygge på har man f.eks. brugt ved de æggeformede færdig-garager, som fa. Zapf (billede til højre) producerer dem. Der findes ingen standardløsning for tøndehvælvede tage, dog er det som regel muligt at finde en objektspecifik løsning sammen med ZinCo-ingeniørværkstedet, som f.eks. ved dettte objekt med et tag i galvaniseret stål i Ingolstadt (til højre). Ved større hældninger skal substratlaget igen inddeles i mindre afsnit. Dette kan f.eks. ske ved at fastgøre L-profiler på stålbånd i galvaniseret stål (nedenfor), som senere bliver dækket af substratlaget. Brug af ZinCo-georaster -elementer er ikke muligt på hvælvede flader

8 Meget vigtigt ved beplantning af skrå tage: Det rigtige plantevalg! Udover at give et smukt udseende er det på skrå flader specielt nødvendigt, at plantedækket altid er tæt. Derved sikrer man effektivt tagfladen mod erosionsproblemer. Skrå tages funktion adskiller sig fra de flade tage på flere punkter: Vand løber hurtigere væk og bliver dårligere holdt tilbage. Græs på taget Som dette eksempel viser, kan der uden problemer etableres græs på tage med hældning. Der skal så blot tages højde for, at græsset skal slås regelmæssigt, og at afklippet skal kunne fjernes fra taget. Ved lave opbygningshøjder skal et funktionsdygtigt vandingsanlæg sørge for en vedvarende vandforsyning. Som regel er det dog mere hensigtsmæssigt at etablere en tørketålende græs-urte-vegetation,som f.eks. plantesamfund blomser-eng sammen med sedum i stedet for græs. Ved store hældninger og orienteret mod syd, er disse forskelle særligt udprægede. En forøgelse af substrattykkelsen er ofte ikke mulig af belastningsmæssige årsager. Uden vandingsmuligheder er planteudvalget derfor begrænset. Hvilken vegetation der kan overleve uden ekstra vanding, fremgår af disse tre billeder. Rullegræsset, som blev lagt på tagets nordside, faldt efter kun kort tid helt bort, hvorefter tagets sedum-urte-vegetation fra sydsiden (plantesamfundet husløgeng ) lige så stille også erobrede nordsiden. Planteudvalg Til tage med hældning kan med fordel vælges speedlingsplanter af plantesamfundet husløgeng. Sedum er som regel den bærende vegetationsbestanddel. Som ekstra blomst ringeseffekt kan andre stauder med fordel vælges til solfattige og nordvendte tagflader med over 20 hældning. Disse bør dog som regel ikke bruges i grupper på over 3-7 ens planter. Fra 25 og op efter bør man reducere staudernes andel, da sedum er mere velegnet ved små vandmængder og herved vil sikre bedre mod erosionen. Tage over 30 bør udelukkende beplantes med sedum. Der bør her tages højde for, at den enkle sedumarts samlet flade ikke overskrider 1-2 m². Minimum fire sedumarter sikrer en stabil vegetation. Egnede arter for beplantning af skrå tage fremgår af listen nedenfor og i ZinCo-plantelisterne sedumtæppe, husløgeng og blomstereng. Resultatet bliver så, som her på blokhuset et tag med vildmarkskarakter. Artmangfoldigheden vedligeholdes ved slåning én gang om året. Anbefalede planter til skrå grønne tage Overfladestauder Anbefalede antal Sedum album i sorter ca % Sedum floriferum Weihenstephaner Gold ca % Sedum hybridum Immergrünchen ca % Sedum Sexangulare ca % Sedum spurium i sorter ca % Smågruppestauder Supplerende er velegnet stauder af plantesamfundet husløgeng Sedum-Arter 4-5 Stk/m² Plantetæthed: (inkl. Smågruppestauder) Indtil 15 : mind. 20 Stk/m² Over 20 : mind. 24 Stk/m² Over 25 : mind. 28 Stk/m² Over 30 : mind. 34 Stk/m² Taghældning over 30 Over denne hældning samt på udsatte tagryg- og tagkantområder bør anvendes prækultiverede sedumvegetationsmåtter eller EcoSedum-elementer. For specielle opgaver: ZinCo-EcoSedum 33 cm 33 cm Ved taghældninger over 35 : Rekvirerer løsningsforslag til opbygning og plantevalg

9 Med systemteknik til et vedvarende perfekt grønt tag Denne planlægningsguide er tænkt til at give dig et generelt overblik over teknikken til den ekstensive brug af tage. Vores tekniske konsulent står altid til rådighed ved specielle problemstillinger til konkrete byggeopgaver, helt fra projekteringsfasen til udarbejdelse af licitationsmaterialet. ZinCo Norge AS Postboks Bergen Telefon: E-post: 8/10...vi skaper grønt liv på taket 16 TRYKK: BODONI AS

Byggros A/S Egegårdsvej 5 5260 Odense S Tlf.: +45 5948 9000 Fax: +45 5948 9005 Info@byggros.com www.byggros.com

Byggros A/S Egegårdsvej 5 5260 Odense S Tlf.: +45 5948 9000 Fax: +45 5948 9005 Info@byggros.com www.byggros.com Byggros A/S Egegårdsvej 5 5260 Odense S Tlf.: +45 5948 9000 Fax: +45 5948 9005 Info@byggros.com www.byggros.com INTRODUKTION PRODUKTGRUPPER INTRODUKTION INDHOLD Sikkerhed på højt plan! Diadems vision er

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere