Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Skrå tagbeplantning med system. skaber liv på taget. Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage"

Transkript

1 Planlægningsguide Skrå tagbeplantning med system skaber liv på taget Ingeniørværkstedet + systemer til grønne tage

2 Vedvarende frodig tagbeplantning på tage med hældning Hvad forstår vi ved skrå tage? Flade tage bør have en hældning på 2,5%. Det er dog først tage med en hældning på over 18%, som denne brochure omhandler (18% svarer til 10 hældning, se side 3). Over denne hældningsprocent ændres det grønne tags opbygning. Det er nødvendigt at sikre taget mod nedskridning og erosion, idet fremdriftskræfterne øges, som følge af tagets hældning. Dette gælder for såvel underlaget som vækstsubstratet. Planteudvalget og etableringsmetoden skal ligeledes afstemmes efter såvel taghældning som tagets orientering i forhold til solindfald m.v. Dette tag på ca 5 bliver afvandet ved en afløbsrende. Her er ingen særlige foranstaltninger krævet. En rodfast tagmembran er en forudsætning En faglig korrekt udført tagflade tætnet med f.eks. en tagpap eller tagfolie er en forudsætning for et vedvarende velfungerende grønt tag. Beplantningerne kan f.eks. omkranses af tagafslutningsprofiler i galvaniseret stål. Ved tage med større hældning med eller uden lange skridflader skal Der blev etableret en svelle mod fremdriften lige over tagfoden ved dette tag med hældning til en side. Der afvandes via en synlig tagrende. Taghældning: Grader Procent 15 % 30 % 45 % 60 % 80 % 100 % Tagmembranen bør være rodfast, da udlæggelsen af et ekstra rodbeskyttelseslag ved skrå tage kan være mere besværligt. Det er vigtigt på forhånd at tage stilling til spørgsmålene omkring den senere pleje og vedligeholdelse. Tagvinduer kan her bruges som udgang. På hele tagarealet skal et tilstrækkeligt antal af anhugningsøje etableres til taggartnerens sikkerhedsudstyr ved pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Ved perforering (f.eks. ovenlys) af taget skal der tages højde for at membranen bliver trukket min. 10 cm op over overkant af substratlaget. parallel med tagafslutning etableres ekstra sveller mod fremdriftskraften. Også ved tage med hældning er det muligt at etablere solfanger til både vandopvarmning og el-energi. Hvordan disse anlæg kan monteres uden at ødelægge membranen mekanisk, bør afklares i det enkelte tilfælde. Ved dette tag med ca. 30 hældning var det nødvendigt at etablere en ekstra svelle i midten af selve tagfladen ud over en stabil udformning af tagfoden. Ekstra vanding En ekstra vanding i tørkeperioder sikrer et pænt og tilfredsstillende udseende og forlænger blomstringsperioden. Vanding kan enten ske via drypvandingsslanger langs med tagryggen eller sprinkleranlæg. Dimensionering af tagafslutningen og tværgående sveller er ikke kun afhængig af det grønne tags vægt i jordfugtig tilstand, den lokale snebelastning kan også spille en væsentlig rolle. Fremdriftskraft Skemaet til højre tydeliggør, hvilke hældninger der kræver hvilke foranstaltninger. Derudover skal det også undersøges om tagets underbygning kræver særlige foranstaltninger, for at forhindre en rutschen af hele den grønne opbygning. Systemopbygninger for flade tage (planlægningsguide for ekstensive tage) 90 Systemopbygning grønt skråtag (se side 4) Sikringsforanstaltninger ved tiltagende taghældning Fra 30 Fra 20 Fra 15 Fra 10 Systemopbygning grønt stejlt tag (se side 8) brug af prækultiverede elementer eller vegetationsmåtter etablering af ekstra sveller til fremdriftssikring etablering af væv som erosionsbeskyttelse Specialløsninger i samarbejde med ZinCo s ingeniørværksted. rodfast membran / stabil tagfod 0 2 3

3 Systemopbygning for det grønne tag med hældning: grønt skråtag med Floraset FS 75 Floraset FS 75 er afprøvet på tusindvis af kvadratmeter skrå tage og er beregnet til tagflader med 10 til 25 hældning med lav vedligeholdelse. Floraset FS 75-elementerne lagt på hele arealet giver en god binding med substratet og forhindrer effektivt dets fremdrift. Elementerne leder fremdriftskræfterne sikkert videre til en tagafslutning eller ekstra tværgående sveller, hvis belastningsevne skal være beregnet af en ingeniør. Ekstra beskyttelse mod erosion med et groft jutevæv ved taghældninger > 15 og ved stor vindudsathed. Opbygningen er modstandsdygtig overfor flyvbrand og varmestrålinger og betegnes som hård tagdækning. Vægt kg/m² Højde cm Planter fra speedlingsbakker ifølge planteliste husløgeng Over 15 hældning med beskyttende jute-erosionsvæv JEG Denne privatvilla, som en tagdækkermester har bygget til sig selv blev allerede i 1987 forsynet med systemet grønt skråtag og beplantet med stauder. Taghældningen er på næsten 25. Helt uden ekstra vanding og ved kun én til to plejeomgange pr. år, har tagvegetationens karakter stort set ikke ændret sig. Selvfølgelig kan enkelte plantearter være forsvundet i tidens løb, andre er så til gengæld kommet til med vinden eller bragt af fuglene. Plantetæppet er lukket og der er ikke tegn på erosion. Beplantningen, såvel som den rodfaste membran er stadig fuldt ud funktionsdygtige og træhuset med dets grønne tag er et attraktivt syn. Tør Vandmættet fra 5 8 Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftsikring og dræn Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Systemjord husløgeng fra 5 cm over knopperne af Floraset 75 Floraset 75 Vandreservoir- og beskyttelsesmåtte BSM 64 OBS: En rodfast membran er en forudsætning; ved større taghældninger er det på grund af fremdriftskræfterne sjældent muligt at lægge en ekstra rodbeskyttende folie på. Taghældning: Opbygningshøjde ca cm Vægt, vandmættet: ca kg/m 2 Volumen, vandreservoir: ca l/m 2 4 5

4 Teknisk korrekte detaljeløsninger giver garanti for et vedvarende funktionelt tag Tagafsluttende bjælke med udvendig regnvandsrende Det er ofte ønsket, at afvanding af et skråt tag sker via en udvendig tagrende. Her er det vigtigt at den forventede fremdriftskraft modvirkes enten ved et tagafslutningsprofil med slidse holdt af et fremdriftsikringselement eller ved en tagafsluttende bjælke, som med stålvinkler bliver holdt på plads i ca.1-2 cm afstand fra membranen. På denne måde kan overskydende nedbør uhindret bortledes. Fremdriftsikringselementet og stålvinkler etableres iht. Ingeniørberegningerne. Støttebeslag TSH 140 Tagafslutning med udspyer og opsamlingsrende. Støttebeslag TSH 100 Et grønt skråtag kan også bygges som et fladt tag som står på skrå. Afslutningen ved tagfoden skal her opbygges tilstrækkelig høj og stabil. Det overskydende vand kan bortledes over et udspyer og ud til samlingsrenden, hvorfra det bliver ført videre til nedløbet. Floraset-elementerne omfatter et afløbs-/kanal-system, som sørger for den nødvendige tværgående fordeling af vandet; ekstra dræn er ikke nødvendig. Afvanding gennem nedløbsbrønd er princpielt også muligt. Dette udstyr skal dog i så fald etableres direkte indenfor tagopkantningen. slank tagkant ønskes Støttebeslag TSH 60 Ekstra sveller til fremdriftssikring På grund af den gode forankring som Floraset-elementerne giver substratet, kan fremdriftskræfter op til en hældning på ca 20 som regel afbødes af en stabil tagafslutning. Ved større taghældninger og / eller store taglængder, er det nødvendigt at etablere ekstra fremdriftsikrende sveller. Disse skal forankres i den underliggende tagkonstruktion og skal inddækkes særskilt. Derudover bør de stedvis være gennembrudt, så overskydende vand uhindret kan ledes bort. Fremdriftskraften som ved tagafslut- α Systemopbygning: Skrå tage Fra 20 : Stejle tage Fra 25 : Fra 30 : ca. 10 m ca. 8 m ca. 5 m * Ved snebelastning over 75 kg pr m 2 må afstanden formindskes. Bygningsingenør inddrages. Af visuelle grunde ønskes ved halvtage ofte en slank tagkant. Dette kan opnås f.eks. ved at etablere en svelle i en vis afstand fra tagafslutningen, som bærer hovedvægten. Under denne svelle er det så tilstrækkeligt at fastgøre et tyndt tagafslutningsprofil, som ydermere kan monteres tilbagetrukket fra tagkanten. Membranen bør her ligeledes være fastgjort mekanisk eller klæbes fast. Tagafslutningsprofil i galvaniseret stål; fastgjort på membranen. Inddækket fremdriftssikrende svelle; stedvis gennembrudt for at sikre vandafstrømning. ningen hhv. den fremdriftssikrende svelle skal kunne bære er afhængig af opbygningens vægt (inkl. Snelast), tagets hældning (sin α), fremdriftens længde og membranens ruhed. Dog bør man af sikkerhedsmæssige grunde ikke tage membranens ruhed med i beregningen. Bortset fra forudgående beregninger bør nedenfor nævnte afstand imellem svellerne ikke overskrides: 6 7

5 Systemopbygningen for taghældninger op til 35 Det grønne stejltag med ZinCo-georaster Ved hjælp af disse elementer er det muligt på sikker vis at begrønne tagflader med en hældning på over 25. ZinCo-georaster -elementer er patentmærket, 54 x 54 cm stor og 10 cm høj. De er fremstillet af genbrugspolyætylen (HD-PE) og monteres uden værktøj, ved at de forbindes med hinanden. Dette giver straks et stabilt forband over hele fladen. En flade, som er belagt med raster-elementer, er til at færdes på og kan fyldes med systemjord. Takket være ZinCo-georasters lave egenvolumen bliver der en relativ stor volumen til rødderne. Planterne skal naturligvis udvælges efter det ekstreme voksested stejltag, hvor solens indstråling (på sydsiden) har en højere intensitet og hvor vandet løber noget hurtigere væk end på et fladt tag. For at undgå huller i beplantningen, der kan blive kilde til erosion, bør der være mulighed for vanding, også selv om det som regel kun vil blive brugt i krisesituationer. Også her ved systemet grønt stejltag skal det sikres, at de aktuelle fremdriftskrafter bliver overført til en stabil tagafslutning og om nødvendigt skal der ligeledes etableres ekstra tværgående sveller. Udover til skrå tage kan disse ZinCogeoraster -elementer også anvendes til armering af makadam græsareal og til vejbyggeri, som skrænt-sikring og mange andre lignende opgaver. Arbejdstrin ved en stejltag-beplantning: Tæt beplantning hovedsagligt med sedumspeedlingsplanter med flad klump* Vægt Højde Fyldt med systemjord lavendelmark (op til 1 cm over Georaster -elementerne) GEORASTER -elementer 4 1 Tagfladen bliver dækket med en membran, der har rodspærrende egenskaber. Tør Vandmættet Planteareal Bærende vegetationslag Fremdriftens retning Beskyttelseslag Tagopbygning med rodfast tagmembran Vandgemmende måtte WSM 150 Georaster -Element Retning 2 Efter tagfladen er blevet dækket af med den vandgemmende måtte WSM 150 startes nedefra med at lægge ZinCo-georaster -elementerne ud. 3 Systemjorden lavendelmark bliver f.eks. leveret af en silovogn og gennem en slange blæst op på taget og i elementerne, så disse bliver fyldt til ca. 1 cm over kanten. 4 Efterfølgende plantes der rela tivt 5 tæt forskellige sedumarter og div. andre stauder. 5 Allerede efter en vækstsæson dan nes et i vidt omfang lukket plantetæppe. Afvanding af tagarealet ved fremviste projekt sker gennem en ydertagrende, til hvilke det overskydende vand føres gennem vandspyer. Opbygningshøjde: ca. 12 cm Vægt, vandmættet: ca. 155 kg/m 2 Volumen vandreservoir: ca. 64 l/m cm *Georaster -elementer bliver som regel beplantet med min. 28 sedumspeedlingsplanter pr. m², dvs. det svarer til min. 2 planter til hvert felt af elementerne. Flere planter anses som supplement. 8 9

6 Løsninger for grønne skråtage af den lidt mere usædvanlige slags. Objektspecifik systemteknik gør det muligt. Ved den preussiske kasematte i Saarlouis, som gennemgik en totalsanering i 2003 og derved fik ny tagmembran, har man ligeledes brugt Georaster -elementerne. En tagkant, som ville have støttet det grønne tags opbygning manglede, derfor blev hele tagfladen dækket med et meget strækstærkt plastiknet, hvorpå man bandt georaster -elementerne fast med strips. Raster-elementerne blev fyldt med specialsubstrat og dækket med rullegræsmåtte. Allerede efter få uger var måtterne groet fast i underlaget. Et vandingsanlæg sørger for at græsset overlever varme og tørre perioder. Sådan så den preussiske kasamatte i Saarlouis ud inden den blev saneret i marts Presenninger beskyttede kun nødtørftig mod regn. Taghældningen er op til 45. Taget blev dækket med et strækstabilt net, hvortil Georaster -elementerne blev fastgjort med strips. Specialsubstratet blev indbygget uden overhøjde i jordfugtig konsistens og græsmåtterne (se billede til højre) blev udlagt herpå. Den preussiske kasematte i Saarlouis med beliggenhed ved porten til byens gågade, huser en række restauranter. Fra etableringstekniske synsvinkler et meget krævende objekt: Stejle former til større arkitektonisk afveksling! Grundkonstruktionen i denne nye ufo kontorbygning i Riedel- Baustoff-Recycling i Moers er en gammel messestander af stål. Taget er udelukkende fremstillet af affaldstræ fra nedbrydning. For at beskytte det ene lag kunstofmembran, har man etab leret et grønt tag svarende til firmaets recyclings-koncept (systemjord og drænelementerne blev fremstillet af RC-materialer). En særlig udfordring var at etablere beplantning ved tagkanten, som har en hældning på 45. Man startede med at fastgøre 12 cm høje tagafslutningsprofiler af galvaniseret stål som kantomkransning. Floraset FS 75 elementerne og ca. 8 cm systemjord husløgeng blev til underbygning for sedum-vegetationsmåtter. Floraset FS 5 elementerne rækker til 50 cm ind under det vandrette areal. Grønne tage kan få de mest mærkværdige former, som dette eksemplar fra Duisburg (for oven) hhv. fra Köngen am Necker (til venstre) begge Tyskland beviser. I begge tilfælde med Floraset FS 75 elementerne som underlag

7 Visuelt et highlight, teknisk en udfordring! Nybyggeriet af et erhvervs- og boligbyggeri skulle også være et reklameskilt. Bygningen er derfor på sydsiden forsynet med solceller, hvorimod tagets øverste, mere flade areal er et grønt tag. Det mere stejle areal nederst, inddækket med metal som stående fals. Pga. den vanskelige plejeopgave skal beplantningen være vedvarende vedligeholdelsesfri og gro så fast ind i substratet, at der ikke opstår erosion. Udgangspunkt for begrønningen er en rodfast membran, hvorpå der er lagt beskyttende vandreservoirmåtter samt 40 mm høje floradrain-elementer i baner, fremstillet efter mål. Som en ekstra fremdriftssikrende foranstaltning er der i det grønne areal etableret rækker af stålrørstøtteelementer, som forløber parallelt med tagkanten. Disse er forankrede i tagets underkonstruktion og dækket særskilt ind og holder på substratet ved hjælp af foranliggende hulprofiler af galvaniseret stål. Det grove erosionsbeskyttende jutevæv JEG er lagt på det ca. 10 cm tykke lag af systemjord husløgeng og er indarbejdet heri. Plantesamfundet husløgeng er etableret som speedlingsplanter. Beplantningstæthed i de mere flade områder er på ca. 16 stk./m² og i de mere stejle områder 24 stk./m². Bolig- og erhvervsbyggeri i Sydtyskland fanger blikket med sin utraditionelle udformning. Også en idé for et tag: Kombination af teglsten og beplantning Hvælvede tage som grønne tage Denne tyske villa ved Bodensøen har den særegenhed at halvdelen af huset er dækket med teglsten og den anden halvdel har fået et grønt tag. Udgangspunktet for den grønne del er selvfølgelig en rodfast membran. Opbygningen svarer til systemet grønt skråtag, som er beskrevet på side 4 og 5. Dette dobbelthus viser ligeledes kontrasten af meget forskellige måder at bygge på: Træ- og pudsfacade, teglog grønt tag. Det grønne tag på 30 er efterhånden 10 år gammelt. Grønt skråtag kan som udgangspunkt også etableres på et tøndehvælvet tag, blot tagkanten er stabil. Ved større hvælving på taget bør Florasetelementerne muligvis deles en gang over i midten, som det er tilfældet ved det tidligere borganlæg Lunette i Rastatt (se ovenfor). Mangler en stabil tagkant kan med fordel anvendes baner af det 40mm høje Floradrain FD 40 element, der kan produceres efter mål. Udlagt uden systemfi lter opnås her en god sikring mellem drænlaget og substrat. Det grønne tags skubbende fremdriftskræfter bliver omdannet til trækkende kræfter. Denne måde at bygge på har man f.eks. brugt ved de æggeformede færdig-garager, som fa. Zapf (billede til højre) producerer dem. Der findes ingen standardløsning for tøndehvælvede tage, dog er det som regel muligt at finde en objektspecifik løsning sammen med ZinCo-ingeniørværkstedet, som f.eks. ved dettte objekt med et tag i galvaniseret stål i Ingolstadt (til højre). Ved større hældninger skal substratlaget igen inddeles i mindre afsnit. Dette kan f.eks. ske ved at fastgøre L-profiler på stålbånd i galvaniseret stål (nedenfor), som senere bliver dækket af substratlaget. Brug af ZinCo-georaster -elementer er ikke muligt på hvælvede flader

8 Meget vigtigt ved beplantning af skrå tage: Det rigtige plantevalg! Udover at give et smukt udseende er det på skrå flader specielt nødvendigt, at plantedækket altid er tæt. Derved sikrer man effektivt tagfladen mod erosionsproblemer. Skrå tages funktion adskiller sig fra de flade tage på flere punkter: Vand løber hurtigere væk og bliver dårligere holdt tilbage. Græs på taget Som dette eksempel viser, kan der uden problemer etableres græs på tage med hældning. Der skal så blot tages højde for, at græsset skal slås regelmæssigt, og at afklippet skal kunne fjernes fra taget. Ved lave opbygningshøjder skal et funktionsdygtigt vandingsanlæg sørge for en vedvarende vandforsyning. Som regel er det dog mere hensigtsmæssigt at etablere en tørketålende græs-urte-vegetation,som f.eks. plantesamfund blomser-eng sammen med sedum i stedet for græs. Ved store hældninger og orienteret mod syd, er disse forskelle særligt udprægede. En forøgelse af substrattykkelsen er ofte ikke mulig af belastningsmæssige årsager. Uden vandingsmuligheder er planteudvalget derfor begrænset. Hvilken vegetation der kan overleve uden ekstra vanding, fremgår af disse tre billeder. Rullegræsset, som blev lagt på tagets nordside, faldt efter kun kort tid helt bort, hvorefter tagets sedum-urte-vegetation fra sydsiden (plantesamfundet husløgeng ) lige så stille også erobrede nordsiden. Planteudvalg Til tage med hældning kan med fordel vælges speedlingsplanter af plantesamfundet husløgeng. Sedum er som regel den bærende vegetationsbestanddel. Som ekstra blomst ringeseffekt kan andre stauder med fordel vælges til solfattige og nordvendte tagflader med over 20 hældning. Disse bør dog som regel ikke bruges i grupper på over 3-7 ens planter. Fra 25 og op efter bør man reducere staudernes andel, da sedum er mere velegnet ved små vandmængder og herved vil sikre bedre mod erosionen. Tage over 30 bør udelukkende beplantes med sedum. Der bør her tages højde for, at den enkle sedumarts samlet flade ikke overskrider 1-2 m². Minimum fire sedumarter sikrer en stabil vegetation. Egnede arter for beplantning af skrå tage fremgår af listen nedenfor og i ZinCo-plantelisterne sedumtæppe, husløgeng og blomstereng. Resultatet bliver så, som her på blokhuset et tag med vildmarkskarakter. Artmangfoldigheden vedligeholdes ved slåning én gang om året. Anbefalede planter til skrå grønne tage Overfladestauder Anbefalede antal Sedum album i sorter ca % Sedum floriferum Weihenstephaner Gold ca % Sedum hybridum Immergrünchen ca % Sedum Sexangulare ca % Sedum spurium i sorter ca % Smågruppestauder Supplerende er velegnet stauder af plantesamfundet husløgeng Sedum-Arter 4-5 Stk/m² Plantetæthed: (inkl. Smågruppestauder) Indtil 15 : mind. 20 Stk/m² Over 20 : mind. 24 Stk/m² Over 25 : mind. 28 Stk/m² Over 30 : mind. 34 Stk/m² Taghældning over 30 Over denne hældning samt på udsatte tagryg- og tagkantområder bør anvendes prækultiverede sedumvegetationsmåtter eller EcoSedum-elementer. For specielle opgaver: ZinCo-EcoSedum 33 cm 33 cm Ved taghældninger over 35 : Rekvirerer løsningsforslag til opbygning og plantevalg

9 Med systemteknik til et vedvarende perfekt grønt tag Denne planlægningsguide er tænkt til at give dig et generelt overblik over teknikken til den ekstensive brug af tage. Vores tekniske konsulent står altid til rådighed ved specielle problemstillinger til konkrete byggeopgaver, helt fra projekteringsfasen til udarbejdelse af licitationsmaterialet. ZinCo Norge AS Postboks Bergen Telefon: E-post: 8/10...vi skaper grønt liv på taket 16 TRYKK: BODONI AS

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside).

Garantibeviser. Produktgaranti & Udførselsgaranti. Produktgarantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Garantibeviser garanti & Udførselsgaranti garantien: dækker udbedring af mangler ved produkt i 10 år (iht. Protan s gamle hjemmeside). Udførselsgarantien: dækker udførsel og er en forsikringsdækket garanti.

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Tag- og facadebeklædning som kan klare al slags vind og vejr Sommerens sol, for- og

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012 Idékatalog Levende tagflader Frederiksberg Kommune - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 1 1 2. MAJ 2012 Idékataloget er udarbejdet af Frederiksberg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard,

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer Fordele ved RRL: Motor og drevmekanismer skjult i karmprofil Godkendt iht. DS/EN 12101-2 Mindre strømforbrug - maks. 1,2 A Besparelse på kabeldimensioner Mindre og færre centraler Størrelse op til 240

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri LindabTopline Produktbrochure LindabTopline Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri DK 5.01.01 SEP 04 2 LindabTopline Så flot kan det gøres Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere