Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne"

Transkript

1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 015 (OK-stat) Note Overenskomstens dækningsområde Den 17. december 014 Sagsnr. S Dok.nr. D sn/bef 1. Redaktionel præcisering af overenskomstens dækningsområde: a. Selvejeområderne er dækket af overenskomsten b. Det kirkelige område er dækket af overenskomsten. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår for praktikanter. Overenskomstdækning af timelærere ved universiteterne 4. Præcisering af dækningsområdet i akademikeroverenskomstens protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner/professionshøjskoler Løn, skala, regulering, tillæg m.v Procentuelle lønforbedringer 6. Reguleringsordningen videreføres 7. Lønintervallet forlænges for chefkonsulenter med ledelse 8. Omklassificeringer/omplaceringer 9. Mulighed for lokal tillægsdannelse for grupper omfattet af aftale om chefløn 10. Ret til fridage med løn til nyuddannede Lokal løndannelse 11. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes 1. Bedre registrering af løndele og mertimer Pension 1. Pensionsforbedringer Beskæftigelsesfremme Gennemførelse af initiativer til fremme af beskæftigelse Barsel, graviditet, omsorgsdage m.v.

2 Mere øremærket barsel til mænd Side af Opsigelse og seniorordninger 16. Forbedrede regler i forbindelse med opsigelse m.v. 17. Forbedrede seniorordninger Udvikling af den offentlige sektor 18. Udvikling af den offentlige sektor (tillidsreform) Tillidsrepræsentanter 19. Bedre rammer for tillidsrepræsentanternes arbejde Personalepolitik 0. Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser om kompetenceudvikling 1. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Universiteter og forskningsområderne. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne. Forbedrede rammer for arbejdstilrettelæggelsen 4. De lokale lønmuligheder for videnskabelige medarbejdere forbedres 5. Tillæg til seniorrådgivere hæves fra kr til kr Forbedrede vilkår for Ph.d. 7. Ændring af vilkår for adjunkter, post.docs og professor MSO Sektorforskning/nationale forskningsinstitutioner 8. Fri adgang til at oprette professorstillinger 9. Forbedrede rammer for arbejdstilrettelæggelsen Kulturministeriets område 0. Fri adgang til at oprette professorstillinger 1. Forbedrede rammer for arbejdstilrettelæggelsen Professionshøjskoler. Projekt om ny løn på erhvervsakademier og professionshøjskoler med fokus på den lokale løndannelse på undervisningsområderne. Ændring af rektorstilling ved UC Sjælland, omklassificeres fra basisløntrin 1 til basisløntrin

3 Erhvervsakademier 4. Projekt om ny løn på erhvervsakademier (og professionshøjskoler) Erhvervsskoler 5. Bedre vilkår for løst tilknyttede undervisere 6. Projekt der sætter fokus på ny løn på erhvervsskoleområdet 7. Lønanciennitet - og ikke undervisningsanciennitet skal medregnes ved udmøntning af adjunkt/lektortillæg Andre undervisningsområder m.v. 8. Optagelse af drøftelser om karriereforløb på SOSU-skoler 9. Stillingsstruktur for undervisere på politiskolen, svarende til stillingsstruktur på professionshøjskolerne Forbeholdskrav 40. Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af rammeaftaler 41. Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten fremsætter krav 4. Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet 4. Forbedringer opnået på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet 44. Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende voldgiftssager og/ eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden 45. Øvrige forbeholdskrav: a. Der tages forbehold for fremsættelse af krav vedr. ajourføring af stillingsstrukturaftalen af 1997 på Kulturministeriets ABM-område med parallelitet til Uddannelsesministeriets stillingsstruktur samt b. forbehold for fremsættelse af krav vedr. stillingsstruktur for designskolerne c. såfremt der afsættes midler, fremsættes omkostningskrævende krav Side af

4 Noter til forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Forhandles via de generelle CFU-forhandlinger Den 17. december 014 Sagsnr. S Dok.nr. D jeh/bef. Forhandles af Akademikerne med Finansministeriet. Forhandles af FUF på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter 4. Forhandles af forhandlingsdelegationen vedr. dette område på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter 5. Forhandles af forhandlingsdelegationen vedr. dette område på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter Krav specielle for de deltagende akademiker-organisationer forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne.

5 Krav specielle for de deltagende akademikerorganisationer (forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne) Den 17. december 014 Sagsnr. S Dok.nr. D sn/bef BF DDD DdL 1. Ret til 5 dages arbejdsuge men ikke en pligt. En arbejdsdag skal som minimum vare 4 timer 1. Stedfortræderende for veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen omklassificeres til lr Tillæg til beskikkede landinspektører. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til en forhandling om indplacering direkte på trin 5 DdP 1. Ændring af basislønskalaen (Første basisløntrin gøres et-årigt). Forbeholdskrav: TR-Reformens effekter overføres til sognepræster Djøf DM 1. Overenskomstansatte rektorer får samme mulighed for at rykke op i lr. 8 og bevare denne lønramme som tjenestemandsansatte rektorer. Under forudsætning af at der afsættes puljemidler medtages krav om:.(1) kvalifikationstillæg for gennemført uddannelse i retsmægling eller opnået juridisk/erhvervsjuridisk ph.d.-/doktorgrad for dommerfuldmægtige,.() forhøjelse af tillæg D4, nr. 1 på Jus 1. Oprettelse af nye stillinger i lr. 7 som statsgeologer ved GEUS. Forhøjelse af docenttillægget ved musikkonservatorierne, så det nuværende grundbeløb på kr ,- hæves mod niveauet for lektorer (kr ,-) DOKS 1. Der rejses krav om overenskomstdækning af personer med kirkemusikalsk bacheloreksamen fra de danske musikkonservatorier (Ba

6 musicae, kirkemusik), således at de omfattes af lønprotokollat for DOKS organister i overenskomst for organister mellem Kirkeminist Side af DP. Lønforbedringer og ændringer i AC's basislønskala indføres i lønprotokollat for DOKS organister. Forbedringer og ændringer i rådighedstillægget for fuldmægtige under AC's overenskomst indføres i protokollat for DOKS organister 4. Forbedringer og ændringer i pension af basisløn og rådighedstillæg for fuldmægtige under AC's overenskomst indføres i lønprotokollat for DOKS organister 5. Der rejses krav om at ændringer i generelle CFU aftaler implementeres i overenskomst for organister 6. Der tages forbehold for at der kan rejses krav, som følge af krav rejst af CO10 til overenskomst for organister mellem Kirkeministeriet, DOKS og CO10 1. Pligt til at lave lokalaftaler hvis psykologer skal arbejde uden for normal arbejdstid ugens 5 første dage. Autorisationstillæg til alle psykologer FAC 1. Arbejdsmarkedspension til officerselever FAS GL 1. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger, embedslæger, sessionslæger, læger ved universiteterne (Generelt krav) og læger i ledende stillinger i staten. Tillæg til stats- og vicestatsobducenter gøres pensionsgivende. Forbedring/opretning af lønskalaen for speciallægekonsulenter, særligt for speciallægekonsulenter med mellem 4 og 9 timers ugentlig beskæftigelse 4. Overenskomsten ajourføres, således det fælles regelsæt indføres i overenskomsten. Det gælder sygdom. tjenestefrihed, forhandlingsprocedure ved afskedigelse, indbringelse for faglig voldgift, bortvisning, flyttegodtgørelse samt efterindtægt 5. Bedre mulighed for sessionslæger kan deltage i efteruddannelse med betalt frihed uden for de sessionsfri perioder 1. Forbedringer på lønskalaen. Højere basisløn til pædagogiske ledere

7 . Forhøjelse af adjunkt/lektortillæg ved gymnasiale uddannelser Side af 4. Forhøjelse af pensionsprocenten 5. Bedre lokale forhandlings- og procedureregler 6. Præcisering af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde 7. Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø 8. Krav vedr. forpligtigende kompetenceudvikling og efteruddannelse 9. Lønanciennitet -og ikke undervisningsanciennitet- skal medregnes ved udmøntning af adjunkt/lektortillæg IDA KS 1. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til en forhandling om indplacering direkte på trin 5 1. Forbedring af basislønnen, herunder korrespondentløntrinnet (staten), med fokus på sluttrin. Korrespondenter i staten omfattes af overenskomstens bilag 6 Pharmadanmark TF YL 1. Tillægget på kr (01-niveau), der i dag gives til farmaceuter jf. overenskomstens bilag 6, ønskes også at omfatte de resterende uddannelser inden for Pharmadanmarks forhandlingsområde i medfør af overenskomsten 1. De anvendte stillingsbetegnelser i Sundhedsstyrelsen for tandlæger skal implementeres i overenskomsten, dvs. tandlæge, afdelingstandlæge og overtandlæge, og lønstrukturen for tandlæger, skal være den samme som for de tilsvarende stillinger på lægeområdet 1. Sikring af ensartede vilkår for læger i uddannelsesstillinger i staten mht. sygdom og barsel. Bedre honorering af læger på retsmedicinske institutter. Bedre lønvilkår for læger i staten, - herunder læger i uddannelsesstillinger 4. Løn i hele barselsperioden 5. Bedre pensionsforhold

8 Organisationsspecifikke krav (tjenestemænd) (forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne) Den 17. december 014 Sagsnr. S Dok.nr. D sn/bef BIBLIOTEKARER 1. Ret til 5 dages arbejdsuge men ikke pligt. En arbejdsdag skal som minimum vare 4 timer. Kroneforhøjelse for tjenestemænd på Ny Løn på trin 4 DYRLÆGER 1. Stedfortræderende for veterinærdirektøren i Fødevarestyrelsen omklassificeres til lr. 8 PRÆSTER 1. Omklassificering af 10 biskopper til Lønramme 40. Omklassificering af 6 provstestillinger til Lønramme 7. Decentral pulje til lokale forhandlinger for provster (provstepuljen) 4. Pulje til forhøjelse af provsters og biskoppers tillæg 5. Omklassificering/oprykning af 104 stillinger til løngruppe, sats I (Lønramme 5) 6. Forbeholdskrav: Forbedringer af AC-basislønskalaen overføres til tjenestemandsansatte sognepræsters basislønforløb (løngruppe 1) 7. Ændring af basislønskalaen (Første basisløntrin gøres et-årigt) 8. Forbeholdskrav: TR-Reformens effekter overføres til sognepræster MAGISTRE 1. Direktørstillingen på Statsbiblioteket i Aarhus omklassificeres fra lr. 8 til lr. 9 ORGANISTER 1. Der laves en aftale om at tjenestemandsansatte DOKS-organister omfattes af Ny løn

9 . Der tages forbehold for at der rejses krav om omklassificeringer og forbedring af rådighedstillæg for DOKS organister, såfremt der ikke kan opnås enighed om at organister under DOKS' forhandlingsområde omfattes af Ny løn Side af. Der rejses krav om at der laves en arbejdstidsaftale for tjenestemandsansatte DOKS organister PSYKOLOGER 1. Pligt til at lave lokalaftaler hvis psykologer skal arbejde uden for normal arbejdstid ugens 5 første dage OFFICERER 1. Mulighed for opsparing af friheder ( Fridøgnsbank ) til brug i forbindelse med den del af nye videreuddannelser, der skal foregå ved eget tjenestedsted, altså ikke tilstedeværelsesmodulerne. Tillæg i medfør af aftale af 15. april 009 om tildeling af varigt kvalifikationstillæg til fastansatte oberstløjtnanter, kommandørkaptajner, oberster og kommandører forhøjes/der etableres en tilsvarende tillægsdannelse for chefer i Beredskabsstyrelsen. Lokale arbejdstidsaftaler (tjenestemandsområdet) i forsvaret opsiges til bortfald SPECIALLÆGER 1. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger, embedslæger, sessionslæger, læger ved universiteterne (Generelt krav) og læger i ledende stillinger i staten. Forbedring af vagthonorering for overlæger og stabslæger i Forsvaret. Tillæg til stats- og vicestatsobducenter gøres pensionsgivende GYMNASIELÆRERE 1. Forbedringer på lønskalaen. Forhøjelse af adjunkt/lektortillæg ved gymnasiale uddannelser. Forhøjelse af pensionsprocenten 4. Præcisering af bestemmelserne om tidsregistrering og merarbejde 5. Bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø YNGRE LÆGER 1. Bedre lønvilkår for læger i staten, - herunder læger i uddannelsesstillinger. Løn i hele barselsperioden

10 . Bedre pensionsforhold Side af

11 Forhandlingsoplæg. Krav vedrørende tjenestemænd i staten (CFU) på Akademikernes område ved OK15 Løn, herunder tillæg m.v. Den 17. december 014 Sagsnr. S Dok.nr. D sn/bef 1. Procentuelle lønforbedringer. Reguleringsordningen videreføres. Omklassificeringer/omplaceringer 4. Mulighed for lokal tillægsdannelse for grupper omfattet af aftale om chefløn Lokal løndannelse 1. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes. Bedre registrering af løndele og mertimer Pension 1. Pensionsforbedringer Beskæftigelsesfremme 1. Gennemførelse af initiativer til fremme af beskæftigelse Barsel, graviditet, omsorgsdage m.v. 1. Mere øremærket barsel til mænd Opsigelse og seniorordninger 1. Forbedrede regler i forbindelse med opsigelse m.v.. Forbedrede seniorordninger Udvikling af den offentlige sektor 1. udvikling af den offentlige sektor (tillidsreform) Tillidsrepræsentanter 1. Bedre rammer for tillidsrepræsentanter

12 Personalepolitik Side af 1. Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser om kompetenceudvikling. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Forbeholdskrav 1. Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af rammeaftaler. Forbehold for fremsættelse af krav på områder, hvor modparten fremsætter krav. Forbedringer opnået på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet 4. Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende voldgiftssager og/ eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden 5. Øvrige forbeholdskrav: a. Forbehold for fremsættelse af krav vedr. aftaledækning for tjenestemandslignende ansatte på erhvervsakademierne b. Såfremt der afsættes midler, fremsættes omkostningskrævende krav

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere