OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad side 1 -

2 Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters løn- og arbejdsvilkår. For alle forhold gælder, at bestående aftaler ikke kan forringes, så længe overenskomsten er gældende. 1. Ansættelse Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde. Til journalistisk arbejde ansættes som hovedregel medlemmer af Dansk Journalistforbund. 2. Løn Lønnen består af en grundløn på kr og et personligt tillæg, som forhandles individuelt ved ansættelsen. Grundlønnen forhøjes pr. 1. marts 2015 med kr. 250 til kr. og igen den 1. marts 2016 med kr. 250 til kr. De personlige tillæg tages på ledelsens foranledning op til drøftelse en gang årligt i første halvår med tilbagevirkende kraft til 1. marts. Tillidsrepræsentanten inddrages i drøftelserne. Evt. funktionstillæg forhandles individuelt. 3. Bonus Hver ansat på overenskomsten får en årlig bonus på 1 procent af den del af Dansk Handelsblads driftsresultatet, der overstiger kr. (resultat før rente og afskrivninger). Dog maksimalt kr. om året. Første gang, der sker udbetaling af eventuel bonus, er i 2016 på basis af resultatet i Arbejdstid Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt over ugens fem første dage. Den daglige arbejdstid finder almindeligvis sted i tidsrummet mellem kl og Overarbejde bør undgås, og især reportageture bør tilrettelægges, så afspadsering undgås. Overarbejde kan kun finde sted efter forudgående aftale og kompenseres med fritid i forholdet 1:1½. Afspadsering skal være afviklet senest to måneder efter optjeningen. Undtagelsesvist og efter aftale mellem journalisternes tillidsrepræsentant og Dansk Handelsblad kan kompensation ydes i betaling. Den økonomiske kompensation beregnes efter medarbejderens samlede månedsløn. Satsen for arbejde på hverdage mellem kl og og på lør-, søn- og helligdage udløser genetillæg, der udgør 80 kr. pr. time. Arbejdstiden i forbindelse med udlandsrejser samt møder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem medarbejderen og ledelsen. Transporttid i arbejdets medfør er arbejdstid. 5. Pension - side 2 -

3 Medarbejderen pensionsforsikres som aftalt mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund i Fællesoverenskomsten vedr. provinsdagbladene. Arbejdsgiverens pensionsbidrag ligger 0,25 procent under Fællesoverenskomsten. 6. Ferie Stk. 1. Medarbejdere, som omfattes af overenskomsten, har ret til 6 ugers ferie. Retten til ferie og feriegodtgørelse optjenes, og ferien afholdes i overensstemmelse med Ferielovens principper. Stk. 2. Ved fratræden beregnes feriegodtgørelse med 15 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Ved fratræden kan anvendes feriekort. Stk. 3. Medarbejderen har udover de 6 ugers ferie ret til fem feriefridage med løn. Feriefridagene skal afholdes i en af de uger, hvor Dansk Handelsblad ikke udkommer. Derudover gælder Ferielovens principper, således at feriefridage tilskrives pr. 1. maj. Nyansatte har alene ret til det proportionale antal feriefridage i det første ansættelsesår frem til den førstkommende 1. maj. 7. Arbejdsredskaber Medarbejderen har ret til et avisabonnement efter eget valg betalt af Dansk Handelsblad. Dansk Handelsblad stiller en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen. Dansk Handelsblad betaler abonnement og samtaleafgifter. Dansk Handelsblad bestemmer, hvilken udbyder og hvilken abonnementsform, der vælges. Tilskud til telefon, licens og avis herudover forhandles lokalt. Virksomheden stiller en tidssvarende hjemmecomputer til rådighed for medarbejderen. Se protokollat Barsel og adoption Stk. 1. En medarbejder, der i henhold til lov om ligebehandling m.v. er fraværende fra arbejde p.g.a. barsel/adoption, er berettiget til sin normale, fulde løn på følgende betingelser(stk. 2-6): Stk. 2. I forbindelse med en kvindelig medarbejders graviditet og barsel ydes fuld løn under orlov, dog tidligst 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Stk. 3. I forbindelse med en mandlig medarbejders fædreorlov ydes fuld løn i op til 2 uger inden udløbet af de 14 ugers barselsorlov, jf. stk. 2. Stk. 4. I forbindelse med en medarbejders forældreorlov ydes fuld løn i op til 12 uger til hver af forældrene i ugerne efter fødslen. Stk. 5. I forbindelse med adoption ydes fuld løn efter tilsvarende principper som i stk. 2-4 på betingelse af, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller skal være i hjemmet. Stk. 6. Arbejdsgiverens pligt til at yde fuld løn, jf. stk. 2-5, er betinget af, at medarbejderen efter lov om - side 3 -

4 dagpenge er berettiget til fulde dagpenge, som refunderes til arbejdsgiveren. 9. Børns sygdom Ved hjemmeboende børns sygdom har medarbejderen ret til frihed med løn på barnets 1. sygedag. 10. Efteruddannelse Stk. 1. Medarbejderne er berettigede til at følge journalistisk efteruddannelse i op til 1 uge i løbet af et kalenderår med fuld løn og kursusudgifter betalt. Efteruddannelse uden for de af Pressens Uddannelsesfond støttede kurser skal godkendes af selskabets ledelse, hvorefter medarbejderen oppebærer deres fulde løn under uddannelsen, ligesom selskabet afholder rimelige udgifter i forbindelse hermed. Stk. 2. Kun efter aftale med redaktionsledelsen kan en medarbejder opspare to ugers efteruddannelse. Ønsker om efteruddannelse drøftes ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler, og ledelse og tillidsrepræsentant indkalder to gange årligt ønsker om efteruddannelse i så god tid, at der inden fristen kan gennemføres en dialog mellem ledelse, den enkelte medarbejder og tillidsrepræsentanten, når der er behov herfor, og ske en opsamlende evaluering af efteruddannelsesmidlernes anvendelse. Medarbejdere, der pga. barsel er afskåret fra efteruddannelse, får automatisk overført denne til næste år. Stk. 3. Ved opsigelse fra medarbejderens side bortfalder krav på efteruddannelsesuger, ligesom kravet på efteruddannelsesuger bortfalder ved udløbet af hvert kalenderår, medmindre der foreligger anden konkret aftale. Stk. 4. I tiltrædelsesåret har medarbejderen alene krav på en forholdsmæssig del heraf. Stk. 5. Tillidsrepræsentanten kan deltage i den samlede efteruddannelsesplanlægning som medarbejdernes repræsentant. 11. Opsigelse Om opsigelse gælder de i Funktionærloven fastsatte regler. Afskedigelser begrundet i medarbejdernes forhold kan ikke gennemføres uden forudgående skriftlig advarsel, som skal indeholde en tidsmæssig begrænsning på maksimalt 6 måneder. Afskedigelser begrundet i Dansk Handelsblads forhold skal så tidligt som muligt drøftes med tillidsrepræsentanten med henblik på, at ledelsen og tillidsrepræsentanten i fællesskab undersøger mulighederne for at undgå afskedigelserne, begrænse disse eller afbøde følgerne af dem. Skønner Dansk Journalistforbund, at afskedigelsen af en medarbejder er urimelig, kan forbundet kræve afskedigelsen behandlet i det i 14 nævnte Faglige Fællesudvalg, evt. tiltrådt af opmand. Hvis Det Faglige Fællesudvalg finder, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i Dansk Handelsblads eller medarbejderens forhold, kan Det Faglige Fællesudvalg efter påstand herom underkende opsigelsen. Finder Det Faglige Fællesudvalg, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, kan Det Faglige Fællesudvalg bestemme, at Dansk Handelsblad skal betale den pågældende en godtgørelse. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. - side 4 -

5 12. Samarbejde Medarbejderne vælger en tillidsrepræsentant, der er berettiget til at forelægge de ansatte journalisters synspunkter for ledelsen. Tillidsrepræsentanten skal sikres ret til og mulighed for at udføre fagligt arbejde i arbejdstiden. Det er ledelsens og tillidsrepræsentantens pligt at gøre det bedste for at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde. Tillidsrepræsentanten kan ikke afskediges med mindre tvingende grunde taler herfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes, før Dansk Journalistforbund har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved det i 14 nævnte Faglige Fællesudvalg. Finder Det faglige Fællesudvalg evt. tiltrådt af opmanden, at tvingende grunde ikke har foreligget, er opsigelsen ugyldig. Det faglige Fællesudvalg kan også efter påstand herom tilkende tillidsrepræsentanten en godtgørelse. Godtgørelsen kan ikke overstige 104 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. Aftalt kørsel og diæter betales efter Statens regler. 13. Kørsel og diæter 14. Ligestilling Overenskomstparterne fremhæver betydningen af, at ligestillingsaspektet inddrages i spørgsmål om ansættelse, forfremmelse, løn, uddannelse og beskæftigelse. 15. Afgørelse af tvister Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten skal forelægges Det faglige Fællesudvalg, som består af 2 repræsentanter for hver af overenskomstens parter. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en upartisk opmand. Kan parterne ikke enes om valg af opmand, skal de i fællesskab anmode formanden for Arbejdsretten om at udpege en opmand. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod, der maksimalt kan beløbe sig til kroner. Møde i fællesudvalget indkaldes så vidt muligt senest 7 dage efter, at en af parterne har begæret møde afholdt. Parterne bærer hver sine udgifter, mens opmandshonoraret deles lige. 16. Digital udgivelse Stk. 1. Dansk Handelsblad kan videreudnytte det redaktionelle stof, som er udarbejdet af de fastansatte, som nævnt nedenfor. Stk. 2. Dansk Handelsblad kan sælge enkelte artikler og fotos til tredjemand. For denne videreudnyttelse betaler Dansk Handelsblad 40 % af bruttoindtægterne til den fastansatte, der har skrevet artiklen/taget foto. Stk. 3. Dansk Handelsblad kan indgå distributionsaftaler med tredjemand, eksempelvis Infomedia, om løbende - side 5 -

6 salg af redaktionelt stof. Dansk Handelsblad betaler 35 % af bruttoindtægterne til de fastansatte. De fastansatte fordeler disse indtægter imellem sig i lige store dele. I det omfang en ny løbende distributionsaftale med tredjemand kræver, at Dansk Handelsblad etablerer et system til digital overførsel af det redaktionelle stof, betaler Dansk Handelsblad i det første år 17.5% af bruttoindtægten til de fastansatte. Dette gælder ikke for aftaler, der er indgået på tidspunktet for indgåelsen af denne overenskomst. Stk. 4. De fastansatte modtager dog ikke særskilt betaling for videreudnyttelsen af det redaktionelle stof på Dansk Handelsblads hjemmeside. Stk.5. Dansk Handelsblad har ret til at genbruge redaktionelt stof produceret af fastansatte på hjemmesider, der oprettes i samarbejde med andre aktører. Som honorering af denne videreudnyttelsesret betaler Dansk Handelsblad hver fastansat et vederlag på 50 kr. om måneden (for eventuelle deltidsansatte forholdsmæssig andel) Stk. 6. Dansk Handelsblad forsøger ved et ethvert salg at opnå den højest mulige pris. Stk. 7. De fastansatte bevarer deres rettigheder til vederlag i henhold til de enhver tid gældende aftaler om vederlag gennem Copy-Dan og lignende forvaltningsstrukturer og fra aftaler med tredjemand om lydaviser, AiU og Avisnet. Stk. 8. Videreudnyttelse er underlagt den samme redaktionelle ledelse som den trykte udgave, og det skal på alle måder sikres, at stoffet behandles journalistisk forsvarligt og under respekt for ophavsretslovens 3. Stk. 9. Dansk Handelsblad vil over for alle, der får adgang til artiklerne i digital/elektronisk form på Dansk Handelsblads hjemmeside, præcisere de ophavsretlige begrænsninger i udnyttelsen af det redaktionelle stof på følgende måde: Artiklerne stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print af skærmbilledet til privat brug. Yderligere rettigheder til artiklerne kan aftales ved henvendelse til Dansk Handelsblad, der i givet fald vil sørge for at træffe aftale med de berørte journalister. Stk. 10 Dansk Journalistforbund har i henhold til Ophavsretslovens 57 ret til at få forelagt nødvendige oplysning i forbindelse med eventuel revision af denne paragraf. Stk.11. Medarbejdernes vederlag i kraft af denne aftale medregnes ikke i lønsummen i forbindelse med overenskomstfornyelser. 17. Varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2014 og gælder til den 28. februar Hvis den ikke inden udløbstiden er opsagt med mindst 3 måneders varsel, løber den videre med ét år ad gangen, indtil den opsiges med 3 måneders varsel. Åbyhøj, den 28. Februar 2014 Sign. Niels H. Carstensen For Dansk Handelsblad Sign. Henrik Bruun For Dansk Journalistforbund - side 6 -

7 Protokollat 1 Vedr. den i 7 fastlagte hjemmecomputerordning er der enighed om følgende: I forbindelse med ansættelsen tages der efter forhandling med medarbejderen stilling til behov og krav til hjemmecomputeren, herunder f. eks. i forbindelse med en vurdering af arbejdsopgaverne et ønske/behov for anskaffelse af en stationær eller bærbar computer. Grundlæggende skal computeren have en kapacitet og hastighed svarende til normal standard på markedet. Maskinen skal have de grundlæggende tekstbehandlings- og internetværktøjer og være tilsluttet bladets netværk. Til standardudstyret hører også en printer. Eventuelle opgraderinger eller nyanskaffelser i ansættelsesperioden aftales med bladets ledelse og betales ligesom eventuelle reparationer af maskinen normalt af bladet. Indkøb eller reparationer, der ikke på forhånd er aftalt med bladet, er bladet ikke forpligtet til at betale. Medarbejderen tilstræber at underrette bladets ledelse i så god tid som muligt om behovet for en eventuel udskiftning/større opgradering af udstyret, så bladet i sidste kvartal af regnskabsåret har mulighed for at indarbejde udgiften i det kommende års budget. I forbindelse med fratræden fra virksomheden tages der efter forhandling stilling til medarbejderens eventuelle overtagelse af computeren. Generelt er bladet velvilligt indstillet overfor medarbejderens eventuelle ønske om overtagelse af udstyret. Overtagelsen sker til markedspris. Praktikanter og vikarer med under 9 måneders tidsbegrænset ansættelse er ikke omfattet af ordningen. - side 7 -

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere