Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr PKAT nr. 107 J.nr /74-2

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. - Overenskomst 1. Overenskomstens dækningsområde Kursusdeltagelse Aflønning Lønudbetaling Procentregulering Arbejdstimetal mv Sygdom og barsel Opsigelsesvarsel Feriegodtgørelse Ansættelseskontrakt mv Implementering af deltidsdirektivet Ikrafttræden og opsigelse...10 Bilag 2. Protokollat om talsmænd 1. Valg af talsmand Talsmandens virksomhed Tidsforbruget til talsmandsarbejde Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejde Transportgodtgørelse Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejdet uden for institutionen Afskedigelse Uoverensstemmelser

3 Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 1. Indledning Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende har indgået vedlagte overenskomst af 16. marts 2005 (bilag 1). 2. Det henstilles til styrelserne, at bøger og andre materialer, der skal anvendes i forbindelse med varetagelse af undervisningen, omkostningsfrit stilles til rådighed for de studerende, der er omfattet af nærværende overenskomst. 3. Det henstilles, at der tilsendes henholdsvis Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende kopi af ansættelseskontrakterne for studerende, der er omfattet af overenskomstens 10 og ansættelsesbevisloven. 4. Bemærkninger til overenskomstens enkelte bestemmelser Til 1. Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten finder anvendelse for studerende ansat som undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere og studenterstudievejledere ved de under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling hørende højere uddannelsesinstitutioner samt studerende ansat som demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter ved de lægevidenskabelige fakulteter. Overenskomsten finder tillige anvendelse ved følgende institutioner under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole Arkitektskolen i Århus Danmarks Biblioteksskole Rytmisk Musikkonservatorium 3

4 Det Jyske Musikkonservatorium 4

5 Til 2. Kursusdeltagelse Bestemmelsen vedrører alene kurser, hvori den ansatte deltager på tjenestestedets foranledning, dvs. efter pålæg eller anmodning herom. Til deltagelse i kurser på den ansattes foranledning, kan der ud fra en konkret vurdering ydes løn under kurset, såfremt der inden kurset er indgået aftale herom. Til 3. Aflønning Grundløn og tillæg i overenskomsten er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, medmindre andet er nævnt. Til 8. Opsigelsesvarsel For studenterstudievejledere, der er ansat med en gennemsnitlig beskæftigelse på mindst 8 timer ugentligt, finder funktionærloven anvendelse. 5. Bemærkninger til protokollatet om talsmænd I det omfang protokollatets bestemmelser svarer til bestemmelserne i aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tillidsrepræsentanter i staten m.v., kan der som udgangspunkt anvendes samme fortolkninger. 6. Ikrafttræden Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 19. oktober 2000 (Perst. nr ) om overenskomst for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 16. marts 2005 P.M.V. E.B. Torben Møller 5

6 Bilag 1 Overenskomst for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 1. Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter studerende ansat som undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere, studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter. Stk. 2. Ved undervisningsassistenter forstås studerende, der ansættes i undervisningsassistentstillinger i henhold til 20, stk. 2, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 9. september 1993 om ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og 14, stk. 4, i Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 31. august 2000 om ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet. Stk. 3. Ved timelønnede instruktorer og hjælpelærere forstås studerende ansat i timelønnede hjælpelærerstillinger, jf. de i stk. 1 nævnte bekendtgørelser. Ansættelse som instruktor og hjælpelærer forudsætter, at den studerende har læst ved en højere læreanstalt i 2 år eller har fulgt et studium svarende hertil og har bestået de inden for dette tidsrum forudsatte prøver og eksaminer. Stk. 4. Ved studenterstudievejledere forstås studerende, der er ansat på en uddannelsesinstitution omfattet af lovbekendtgørelse nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) til i samarbejde med andre personalegrupper at varetage vejledningsopgaver i relation til studerende og potentielle studerende herunder angående optagelse, tilrettelæggelse af studieforløb, beskæftigelsesmuligheder, studieordning og eksamensregler, herunder dispensationer, meritoverførsler, studieophør, særlige beskæftigelsesmuligheder inden for den pågældende uddannelse samt økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelsen efter institutionens nærmere bestemmelser om vejledningsopgavernes karakter. 6

7 Studenterstudievejledningen omfattet endvidere deltagelse i studieorienterende møder arrangeret af Undervisningsministeriets Regionale Vejledningscentre. Stk. 5. Ved demonstratorer forstås studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinske-anatomiske institutter. Ansættelse som demonstrator forudsætter, at den studerende har bestået Fase 1. Stk. 6. Ved præparatfremstillere forstås studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de lægevidenskabelige fakulteter. Stk. 7. Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter. 2. Kursusdeltagelse Til studenterstudievejledere, der med tjenestestedets godkendelse deltager i grunduddannelsen, ydes der i uddannelsesugen timebetaling for det antal timer, studenterstudievejlederen deltager i grunduddannelsen. Der kan dog maksimalt ydes betaling for 37 timer. For ansatte, der på tjenestestedets foranledning deltager i kurser, ydes der timebetaling for det antal timer den pågældende deltager i kurset, dog maksimalt med 7,4 timer pr. dag. 3. Aflønning Undervisningsassistenter aflønnes pr. arbejdstime svarende til sats I i Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning. Grundbeløbet pr. 1/10 97 fremgår af stk. 2. Stk. 2. Undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere, studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter aflønnes pr. arbejdstime med følgende grundbeløb (1/10 97 niveau): 7

8 Grundbeløb pr. 1/ kr. pr. time Undervisningsassistenter 173,16 Instruktorer og hjælpelærere 153,22 Studenterstudievejledere 136,52 Demonstratorer 153,22 Præparatfremstillere 132,86 Tekniske assistenter* 114,68 * ) Til tekniske assistenter kan der på tjenestestedets foranledning ydes et kvalifikationstillæg på 2,18 kr. pr. time, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde, som tekniske assistenter i almindelighed udfører. 4. Lønudbetaling For studerende ansat med fast arbejdstimetal udbetales lønnen månedsvis bagud. 5. Procentregulering De i 3, stk. 2, nævnte grundbeløb procentreguleres efter 4 i aftalen af 21. november 2002 om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april Arbejdstimetal mv. I det omfang, der pålægges de i 1, stk. 2 og 3, nævnte studerende konfrontationstimer, regnes der normalt med 1 1/2 times forberedelse pr. undervisningstime i overensstemmelse med reglerne om timelønnet undervisning på universitetsniveau (sats I) i Finansministeriets cirkulære af 17. januar

9 Stk. 2. Såfremt den til konfrontationstimen nødvendige forberedelsestid er væsentlig mindre end den i stk. 1 nævnte forberedelsestid, vil den kunne nedsættes eller helt bortfalde efter aftale mellem den forhandlingsberettigede organisation og Undervisningsministeriet/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling eller - efter bemyndigelse fra disse - pågældende undervisningsinstitution. Stk. 3. Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den fastsatte arbejdstimelønsats. Stk. 4. For opgaveretning ydes ligeledes alene den fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Stk. 5. For mundtlig eksamination ydes til undervisningsassistenter, der fungerer som eksaminatorer, den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af forberedelsestid på 60 minutter. Der ydes betaling for mindst 1 eksaminationstime. Stk. 6. For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling. 7. Sygdom og barsel Såfremt der ved ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover - for studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter dog en ansættelsesperiode svarende til 1 semesters undervisning eller derover - ydes der: a) Løn under sygdom, der kan kræves dokumenteret ved lægeattest, for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den/det undervisning/ arbejde, som den ansatte på grund af sygdommen har været ude af stand til at varetage. Sådan sygeløn kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. For personer - bortset fra studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter - der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at aflyste timer i videst muligt om- 9

10 fang skal søges læst senere, og at der for timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ikke ydes ny betaling. b) Løn under barsel og adoption efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes ikke løn under barsel og adoption i det omfang den pågældende inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad. Løn under barsel og adoption kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb. 8. Opsigelsesvarsel Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra den ansattes side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted. 9. Feriegodtgørelse Til ovennævnte lønninger ydes feriegodtgørelse med 12,5 pct. 10. Ansættelseskontrakt mv. Såfremt ansættelsen for undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere må påregnes at ville vare 4 måneder eller derover, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene, herunder om arbejdets omfang og ansættelsesperiodens længde. Tilsvarende gælder for de i 1, stk. 4, 5, 6 og 7 nævnte studerende, hvis ansættelse må påregnes at ville svare til et semesters undervisning eller derover. 10

11 11. Implementering af deltidsdirektivet De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om implementering af deltidsdirektivet. 12. Ikrafttræden og opsigelse Denne overenskomst har virkning fra den 1. april 2002 og kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 16. marts 2005 Studenterundervisernes Landsforbund P.f.v. Allan Mathorne Rasmussen Foreningen af danske Lægestuderende P.f.v. Jeppe Kildsig Finansministeriet P.M.V. E.B. Torben Møller 11

12 Bilag 2 Protokollat om talsmænd Der er mellem parterne enighed om, at der etableres en talsmandsordning for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner på følgende vilkår. 1. Valg af talsmand På enhver institution - for større institutioners vedkommende i en afdeling af denne - kan vælges 1 talsmand for hver overenskomstgruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 talsmand. Stk. 3. Talsmanden vælges blandt organiserede medarbejdere med mindst 4 måneders tilknytning til uddannelsesinstitutionen. Valget anmeldes skriftligt af den pågældendes organisation. Ansættelsesmyndigheden er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget, når dette sker inden for 3 uger efter, at ansættelsesmyndigheden har modtaget meddelelse fra organisationen. Stk. 4. Talsmanden vælges for 1 år ad gangen. 2. Talsmandens virksomhed Det er talsmandens pligt såvel over for sin organisation som over for ansættelsesmyndigheden at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ansættelsesmyndighedens ledelse og dennes repræsentant. Stk. 2. Talsmanden fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere, talsmanden er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. 12

13 Stk. 3. Talsmanden skal holdes orienteret ved forestående uansøgt afskedigelse af personale inden for ansættelsesperioden, og holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre skridt fra ledelsens side inden for overenskomstgruppen. 3. Tidsforbruget til talsmandsarbejde Talsmanden må anvende den tid, der er nødvendig til talsmandsarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Talsmanden skal dog udføre sine hverv sådan, at de medfører mindst mulig forstyrrelse af pågældendes produktive arbejde. 4. Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejde Hvis der af institutionen lægges beslag på en medarbejder i dennes egenskab af talsmand, ydes der medarbejderen samme løn eller tilsvarende frihed uden lønafkortning, som han/hun ville have opnået, hvis vedkommende i det pågældende tidsrum havde været beskæftiget med sit sædvanlige arbejde. Stk. 2. Ved henvendelse i spørgsmål, der angår institutionen og medarbejderne, fra en talsmand til institutionens stedlige repræsentant eller institutionens ledelse ydes løn som anført i stk Transportgodtgørelse Hvis et talsmandsområde omfatter flere adskilte arbejdssteder, ydes der talsmanden transportgodtgørelse ved hvervets udførelse efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd. Det samme gælder, hvis talsmanden af institutionen tilkaldes uden for sin normale arbejdstid. 6. Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejdet uden for institutionen Hvis det er nødvendigt, at en medarbejder i sin normale arbejdstid må forlade institutionen for at opfylde sine forpligtelser som talsmand, skal der forud træffes aftale herom med institutionens stedlige repræsentant, jf. dog stk. 2. I disse tilfælde ydes der løn som anført i 4. 13

14 Stk. 2. Hvis talsmanden i en akut situation ikke kan træffe forudgående aftale, jf. stk. 1, skal pågældende ved først givne lejlighed orientere om fraværet over for institutionens stedlige repræsentant. Stk. 3. Efter aftale med institutionen gives der talsmanden frihed i passende omfang til at deltage i faglige kurser mv., jf. Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulæreskrivelse af 23. juni Afskedigelse Afsked af en talsmand skal være rimeligt begrundet i talsmandens eller ansættelsesmyndighedens forhold. Stk. 2. Inden en talsmand afskediges, skal sagen være forhandlet efter følgende regler: 1. Sagen skal forhandles mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisation, som talsmanden er medlem af. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat. 2. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i talsmandens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist på 14 dage efter den i punkt 1 nævnte forhandling skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat. Stk. 3. Afsked af en talsmand kan inden for ansættelsesperioden ske med et varsel på 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afsked af talsmanden ske med det varsel, der følger af overenskomsten. Stk. 4. I tilfælde, hvor talsmandens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3. I sådanne tilfælde skal ansættelsesmyndigheden tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, talsmanden er medlem af, snarest muligt. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i talsmandens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist af 14 dage efter forhandlingen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter. 14

15 8. Uoverensstemmelser Tvist om forståelsen af denne aftale søges bilagt ved forhandling mellem overenskomstens parter. København, den 16. marts 2005 Studenterundervisernes Landsforbund P.f.v. Allan Mathorne Rasmussen Foreningen af danske Lægestuderende P.f.v. Jeppe Kildsig Finansministeriet P.M.V. E.B. Torben Møller 15

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere