Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v."

Transkript

1 Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Forhandlingsfællesskabet: BUPLS-DLS-GEW

2 side 2 Indhold 1 Overenskomstens område Personafgrænsning månedslønnede og timelønnede... 5 I. MÅNEDSLØNNEDE Ansættelse Ansættelsesbrev mv Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Ny Løn Åremålsansættelse Lønberegning/lønfradrag Beskæftigelses-/lønanciennitet Jubilæumsgratiale Lønudbetaling Gruppelivsforsikring ATP Frit valg Midlertidig tjeneste i højere stilling Arbejdstid mv Deltidsbeskæftigede Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser Ferie Ferietimer ud over 5 uger Fravær af familiemæssige årsager Barns første og anden sygedag Opsigelse Løn under sygdom Fratrædelsesgodtgørelse Efterindtægt ved dødsfald Værnepligt Afsked på grund af sygdom Aflysning og omlægning af undervisningen Pligt til at læse vikartimer/overtimer Overtimer Betaling for midlertidige timer og overtimer for lærere med fuld tjenestetid Betaling for midlertidige timer mv. for lærere med nedsat tjenestetid Forsikringspligtige lærere II. TIMELØNNEDE Løn, lønberegning Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår III. ØVRIGE BESTEMMELSER Ikrafttræden og opsigelse... 23

3 side 3 Nedenstående bestemmelser supplerer Fællesoverenskomsten og Generel Overenskomst for medarbejdere ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Der henvises dynamisk til ansættelsesvilkårene for tilsvarende personalegrupper i kommunale institutioner i Danmark. Ved ændringer i overenskomstmæssige bestemmelser eller lovgivningen i overenskomstens løbetid optages forhandlinger herom inden for en måned, hvis en af parterne anmoder om det. 1 Overenskomstens område (1) Overenskomsten omfatter personer, der ansættes ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. i stillinger som lærer, skolekonsulent og skolepsykolog til varetagelse af undervisning, pædagogisk-administrative opgaver og andre opgaver i tilknytning til undervisningen i Skoleforeningens almendannende skoler samt på arbejdspladser med tilknytning til de almendannende skolers arbejde. Ved Skoleforeningens almendannende skoler forstås skoler, der formidler "allgemeine Bildung" i henhold til den slesvig-holstenske skolelov.

4 side 4 (2) Der henvises til 1, stk.3 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Stk. 3 Overenskomsten omfatter ikke: 1. tjenestemænd og reglementsansatte 2. pensionerede tjenestemænd fra: a) staten, folkeskolen og folkekirken b) kommuner c) amter og regioner d) statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder. 3. tjenestemænd, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge 4. ansatte, der får egenpension eller pension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har betalt bidrag til. Ad stk. 3, pkt. 1: Pkt. 1 hindrer ikke, at der i henhold til denne overenskomst med tilhørende protokollat kan ske ansættelse af personer med orlov fra en tjenestemandsstilling. Eventuel ansættelse sker tidsbegrænset, således at den ophører senest ved orlovsperiodens udløb. Ved udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse tager ansættelsesmyndigheden stilling til, om den ansatte skal fratræde eller ansættes varigt. Såfremt der er tale om en tjenestemand fra "den lukkede gruppe og mellemgruppen", vil en varig ansættelse i de i 1, stk. 1 nævnte stillinger finde sted med bevarelse af denne status i henhold til lov nr. 382 af 20. maj 1992 om tjenestemænd i folkeskolen, som ændret ved lov nr. 679 af 17. september Ad stk. 3, pkt. 2, 3 og 4: Såfremt der ansættes personer, der oppebærer helt eller delvist arbejdsgiverbetalt pension, rådighedsløn eller ventepenge, aftales ansættelsesvilkårene mellem ansættelsesmyndigheden og Lærernes Centralorganisation.

5 side 5 2 Personafgrænsning månedslønnede og timelønnede Der henvises til 2 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Stk. 1 Ansatte, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november 2011 til og med 1. december 2011 eller ansættelse fra 16. januar 2012 til og med 16. februar Stk. 2 Ansatte, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. kapitel 3. Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november 2011 til og med 30. november 2011 eller ansættelse fra 16. januar 2012 til og med 15. februar For timelønnede, som er ansat ved undervisning for børn, svarer under 8 timer til under 5 1/3 faktiske timer.

6 side 6 I. MÅNEDSLØNNEDE 3 Ansættelse Der henvises til 3 i Generel overenskomst 2011 for pædagoger og for lærere m.fl. inden for undervisningsområdet ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. (efterfølgende Generel overenskomst 2011). 4 Ansættelsesbrev mv. 1. Der henvises til bestemmelserne i 2 i Fællesoverenskomsten for ansatte ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. (efterfølgende Fællesoverenskomsten). 2. Ansættelsesområdet er Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. 3. Ansættelse kan ske på prøve. Prøvetiden udgør højst 6 måneder. 5 Løn (1) Der henvises til 4 i Generel overenskomst (2) Der henvises til 3, stk. 1 og 3 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Stk. 1 Lønnen består af 4 elementer: 1. grundløn, jf funktionsløn, jf kvalifikationsløn, jf resultatløn, jf. 7. Bilag 1 indeholder fortolkningsbidrag til overenskomstens lønbestemmelser med vejledende kriterier for udmøntning af lokal løndannelse. Der gælder særlige bestemmelser for personer, der indgår i et personligt lønforløb. Regler for denne gruppe findes i Protokollat 2. Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af beskæftigelsesgraden (evt. tidsbegrænset). (3) Alle kronebeløb i denne overenskomst er angivet i 31. marts 2000 niveau. (4) Krone-tillæg i Sydslesvig er ikke pensionsgivende.

7 side 7 (5) For de decentrale lønmidler, der kommer til udbetaling i 2013, foretager Skoleforeningen en lokal opgørelse senest efter tre måneder.

8 side 8 6 Grundløn (1) Der henvises til 4 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Stk. 1 Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat i en basisstilling er i stand til at varetage som nyuddannet/eventuelt nyansat. (2) Stk. 2 Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse Børnehaveklasseledere Lærere/overlærere Skolepsykologer (Skole)konsulenter uden ledelsesbeføjelser Grundløn kr kr kr kr. Lønseddeltekst: grundlønstillæg. (3) For lærere, der er omfattet af en personlig ordning i henhold til Protokollat 2 i OK 2011 (50.01 O.11 29/2011) i Danmark gælder følgende: Undervisningstillæg, akkordtillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, varslingstillæg, tillæg for deltagelse i lejrskoler og frihedsopsparing iht. OK 1999 og OK 2002 i Danmark, konverteres til et løntillæg på 1 løntrin kr. årligt. (4) Lærere uden grunduddannelse som lærer indplaceres med virkning fra 1. oktober løntrin lavere end grundlønnen for en lærer/overlærer i henhold til (2). Dog kan ansatte med en relevant og afsluttet uddannelse indplaceres højere, såfremt parterne er enige herom. For efterregulering af lønnen for ansættelsesperioder i tidsrummet 1. oktober juli 2012 rettes henvendelse til Dansk Skoleforening. For senere ansættelsesperioder efterreguleres lønnen automatisk af Dansk Skoleforening. 7 Funktionsløn Der henvises til 5 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Følgende lokale aftaler gælder: (1) Der henvises til 5, stk. 1 i O.11 29/2011: Stk. 1 Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen.

9 side 9 (2) For lærere på NY LØN gælder følgende: Undervisningstillæg, akkordtillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, varslingstillæg, tillæg for deltagelse i lejrskoler og frihedsopsparing iht. OK 1999 og OK 2002 i Danmark, "Læreraftalerne", konverteres til et funktionstillæg på 3 løntrin kr. årligt. (3) Ved skoler, hvor der ikke er oprettet en stilling som viceskoleinspektør, og hvor der efter nærmere retningslinjer fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. udpeges en stedfortræder for skoleinspektøren, ydes følgende årlige tillæg: ved skoler med 1-2 klasser ved skoler med 3-6 klasser ved skoler med 7 klasser eller flere kr kr kr. Tillægget ydes uafhængigt af beskæftigelsesgraden. Tillægget fastsættes for et skoleår ad gangen (1. august juli) på grundlag af godkendt skoleplan for det pågældende skoleår (antal godkendte klasser). (4) Til vagtlærere på Ungdomskollegiet ydes et årligt rådighedstillæg på kr. Vagtlærere, der er tiltrådt før 1. april 2003, ydes et årligt rådighedstillæg på kr. (5) For lærere på Ladelund Ungdomsskole ydes et årligt kostskoletillæg på kr. Deltidsbeskæftigede lærere får kostskoletillæg i forhold til beskæftigelsesgraden. (6) Funktionsløn til lærere ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: 1. Lærere på grundløn 1 løntrin kr. 2. Lærere på personlig ordning kr. 3. Lærersamarbejde, klasselærerrådsarbejde og udvalgsarbejde (Tj.tid 2013 pkt. 17) kr. Fra kr. 4. Vi er alle sproglærere Fra kr. I perioden har tillægget været udbetalt som overgangstillæg hhv. indeholdt i udligningstillæg 5. Lærere som er klasselærer (Tj.tid 2013, pkt. 4) kr. Bemærkninger: a) Tillægget udløses 1 gang pr. lærer pr. skoleår b) Ved skoler med ikke årgangsdelte klasser kan klasselærerfunktionen deles. Det samlede antal klasser må ikke overstige antallet af godkendte klasser plus 1. Tillægget skal deles ligeligt mellem de berørte lærere. 6. Lærerrepræsentant i skolens samarbejdsråd (Tj.tid 2013, pkt. 8) kr. 7. Lærerrepræsentant i Det Skolepædagogiske Råd (Tj.tid 2013, pkt. 10) 500 kr. 8. Lærerrepræsentant i Ungdomskollegiets bestyrelse (Tj.tid 2013, pkt. 13) 500 kr. 9. Lærere, der fører tilsyn med dataudstyr (Tj.tid 2013, pkt. 35)

10 side 10 Grundbeløb 600 kr. pr. godkendt klasse 100 kr. Tillægget deles ligeligt ved evt. deling af opgaven 10. Mødeleder i skolens pædagogiske råd (Tj.tid 2013, pkt. 11) Grundbeløb 500 kr. pr. godkendt klasse 25 kr. 11. Lærere, der er skolens idrætsrepræsentant (Tj.tid 2013, pkt. 20) Grundbeløb 500 kr. pr. godkendt klasse 25 kr. 12. Lærere, der er kredsrepræsentant i Dansk Skoleidræt i Sydslesvig (Tj.tid 2013, pkt. 20) 900 kr. 13. Formanden for Dansk Skoleidræt i Sydslesvig (Tj.tid 2013, pkt. 20) kr. 14. Sekretæren for Dansk Skoleidræt i Sydslesvig (Tj.tid 2013, pkt. 20) 900 kr. 15. Lærere, der er kontaktlærer til elevrådet (Tj.tid 2013, pkt. 18) Grundbeløb 500 kr. pr. godkendt klasse kl. 25 kr. Tillægget deles ligeligt ved evt. deling af opgaven 16. Lærere, der varetager arbejde med skolepatruljer (Tj.tid 2013, pkt. 19) Grundbeløb 500 kr. pr. godkendt klasse 25 kr. 17. Lærere, der er sikkerhedsrepræsentant (Tj.tid 2013, pkt. 21) kr. 18. Lærere, der varetager arbejdet med skemalægning (Tj.tid 2013, pkt. 14) Grundbeløb 500 kr. pr. godkendt skematime 2 kr. Tillægget deles ligeligt ved evt. deling af opgaven 19. Lærere med flere/skiftende arbejdssteder (Tj.tid 2013, pkt. 16) Tjeneste ved to eller flere sk kr. Ved geografisk adskilte sk.afd. 500 kr. 20. Lærere, der er skolevejleder (Tj.tid 2013, pkt. 5) kr. Tillægget deles ligeligt ved evt. deling af opgaven 21. Lærere, der er kurator (Tj.tid 2013, pkt. 6) kr. 22. Lærere, der varetager feriebørnsarbejde (Tj.tid 2013, pkt. 22) pr. tilmeldt barn ved skolen 60 kr. Tillægget deles ligeligt ved evt. deling af opgaven 23. Læreren, der er faglig medhjælper for faget musik kr. 24. Lærere, der er skolebibliotekar (Tj.tid 2013, pkt. 7) Grundbeløb 500 kr. pr. årlig time 2 kr. Grundbeløbet deles ligeligt og tillægget pr. årlig time deles forholdsmæssigt ved evt. deling af opgaven. 25. Læreren, der varetager skolebiblioteksopgaver ved Centralen for Undervisningsmidler kr. Punkterne 1 til 4 udbetales efter beskæftigelsesgrad. Satserne i punkt 5-25 træder i kraft pr (7) Funktionsløn til lederen af Feriekontoret ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: kr.

11 side 11 (8) Funktionsløn til skolekonsulenter ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: 1. Funktionen som skolekonsulent løntrin kr. Fra løntrin kr. 2. Vi er alle sproglærere Fra kr. I perioden har tillægget været udbetalt som overgangstillæg hhv. indeholdt i udligningstillæg (9) Funktionsløn til skolepsykologer ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: 1. Funktionen som skolepsykolog 3 løntrin kr. Tillægget træder i kraft pr Vi er alle sproglærere Fra kr. I perioden har tillægget været udbetalt som overgangstillæg hhv. indeholdt i udligningstillæg (10) Funktionstillæg oppebæres, så længe funktionen varetages. 8 Kvalifikationsløn Der henvises til 6 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Følgende lokale aftaler gælder: (1) Stk. 1 Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.

12 side 12 (2) Stk Lærere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen til lærer, indplaceres på løntrin 34 + et tillæg på kr. Efter 8 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres lærere på løntrin 39. Efter 12 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres lærere på løntrin 39 + et tillæg på kr. Lønseddeltekst: anciennitetstillæg. Der er tale om en kvalifikationslønsmodel, hvilket betyder, at decentralt opnået funktions- og kvalifikationsløn lægges oven i den centralt aftalte løn, medmindre parterne ved lokale forhandlinger om kvalifikationsløn har opnået enighed om, at den centralt aftalte kvalifikationsløn, jf. pkt. 1-3, helt eller delvist udløses tidligere end forudsat i bestemmelserne fx i forbindelse med nyansættelser. Når læreren har været beskæftiget i 8 år, oprykkes den pågældende til stillingsbetegnelsen overlærer, såfremt de tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende. (3) For lærere uden grunduddannelse til lærer gælder følgende: 1. Efter 4 års sammenlagt beskæftigelse ydes et tillæg på 2 løntrin oveni grundlønnen 2. Efter 8 års sammenlagt beskæftigelse ydes et tillæg på 4 løntrin oveni grundlønnen 3. Efter 12 års sammenlagt beskæftigelse ydes et tillæg på 4 løntrin kr. oveni grundlønnen Tillæggene træder i kraft pr (4) Kvalifikationsløn til lærere ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende efter følgende regler: 1. Kvalifikationstillæg for pædagogiske diplomuddannelser kr. 2. Kvalifikationstillæg for cand.pæd.-uddannelser/masteruddannelser kr. 3. Kvalifikationstillæg for Skole-IT kørekort kr. 4. Kvalifikationstillæg for skolebibliotekaruddannelsen kr.

13 side 13 Stk. 4 For lærere og børnehaveklasseledere, som har bestået de før 1. august 2002 eksisterende Pædagogiske Diplomuddannelser, skal der indgås lokal aftale om, hvor meget gennemførelsen udløser i kvalifikationsløn. For lærere og børnehaveklasseledere, som har bestået følgende Pædagogiske Diplomuddannelser oprettet med virkning fra 1. august 2002, skal der indgås lokal aftale om, hvor meget gennemførelsen udløser i kvalifikationsløn: - PD i IT, medier og kommunikation - PD i skolens fag (dansk, matematik, naturfag og fremmedsprog, alle med didaktik) - PD i indskoling og skolestart - PD i læsning og skrivning - PD i almen pædagogik - PD i pædagogisk arbejde og institutionspædagogik - PD i tværkulturel institutionspædagogik - PD i socialpædagogik - PD i æstetik og kreativitet - PD i design og håndværk - PD i idræt - PD i sundhedspædagogik og - PD i psykologi. (5) Kvalifikationsløn til skolekonsulenter ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: 1. Efter 4 år som skolekonsulent. Erfaring fra tidligere skolekonsulentstillinger medregnes. 1 løntrin 2. Kvalifikationstillæg for pædagogisk diplomuddannelse indenfor fagområdet kr. 3. Kvalifikationstillæg for cand.pæd.-uddannelser/masteruddannelser kr.

14 side 14 (6) Kvalifikationsløn til skolepsykologer ydes som årlige tillæg, der udbetales løbende, efter følgende regler: (7) 1. Efter 4 år som skolepsykolog 2 løntrin Stk. 6 Til skolepsykologer, der har opnået autorisation, ydes et tillæg på kr. Autorisation meddeles af Psykolognævnet i henhold til lov nr. 132 af 27. februar Lønseddeltekst: autorisationstillæg. (8) Stk. 7 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. 9 Ny Løn Der henvises til 5 i Generel overenskomst Åremålsansættelse (1) Der henvises til Rammeaftale om åremålsansættelse for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, kapitel to finder anvendelse. Pr gælder aftalen af 10. juni (2) Ved besættelse af en skolekonsulentstilling på åremål fastsættes følgende tillæg: En åremålsansættelse på 3 år udløser et tillæg på 15 % En åremålsansættelse på 4 år udløser et tillæg på 13,5 % En åremålsansættelse på 5 år udløser et tillæg på 12 % En åremålsansættelse på 6 år udløser et tillæg på 10,5 % (3) Åremålsansættelsen er forbundet med retten til at genindtræde i en stilling som lærer/ overlærer.

15 side Lønberegning/lønfradrag Det danske finansministeriums cirkulære af 24. maj 1985 med tilhørende aftale mellem det danske finansministerium og Statstjenestemændenes Centralorganisation m.fl. af 14. maj 1985 om lønfradrag/-beregning finder tilsvarende anvendelse. Med hensyn til det pligtige ugentlige timetal henvises til gældende tjenestetidsaftale. Bemærkninger vedrørende karensdage gælder ikke. I afsnittet om fradrag erstattes brøkerne 1/2080 hhv. 1/2028 med brøken 1/1924. De oplyste timetal på hhv. 8 timer og 7,8 timer ændres til 7,4 timer. 12 Beskæftigelses-/lønanciennitet (1) Ancienniteten regnes fra den 1. i en måned og altid i hele måneder. Ved tiltrædelse på en dato efter den 1. i en måned regnes ancienniteten fra den 1. i den efterfølgende måned. Ved fratrædelse på en anden dato end den sidste i en måned medregnes hele fratrædelsesmåneden i ancienniteten. (2) Fra 1. april 2002 optjenes fuld anciennitet ved mindst 8 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelse på under 8 timer pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. For beskæftigelse forud for 1. oktober 1995 optjenes der ikke anciennitet ved ansættelse med mindre end 15 timer pr. uge. For beskæftigelse i perioder 1. oktober 1995 til 31. december 2000 optjenes anciennitet ved ansættelse med mindre end 15 timer pr. uge i forhold til den nedsatte arbejdstid. Fra 1. januar 2001 til 31. marts 2002 dog mindre end 10 timer. (3) Ved ansættelse i stillinger som lærere m.fl. medregnes følgende beskæftigelse i ancienniteten undervisning og/eller ledelse i offentlige godkendte skoler og eksamenskurser, bortset fra undervisningsvirksomhed i børnehaveklasser anden ansættelse efter bestået lærereksamen, såfremt læreruddannelsen har været en forudsætning for beskæftigelsen. Følgende fraværsperioder medregnes dog i ancienniteten ferie midlertidig tjeneste i anden stilling sygdom barsel- og adoptionsfravær med løn barsel og adoptionsfravær uden løn i indtil 18 måneder pr. fødsel/adoption tjenestefrihed uden løn af indtil 1 måneds varighed perioder med tjenestefrihed uden løn til videreuddannelse ved godkendte videreuddannelsesinstitutioner for lærere samt tjenestefrihed til organisationsarbejde perioder med tjenestefrihed uden løn med henblik på beskæftigelse med undervisning og/eller ledelse i almendannende skoler i Norden og i EU. fravær med henblik på varetagelse af ombud og medlemskab af Landdagen, Folketinget eller Europa Parlamentet tjenestefrihed med løn indkaldelse til aftjening af værnepligt samt genindkaldelse til militærtjeneste.

16 side 16 (4) En ansat, der overgår til et højere skalatrinsforløb end det hidtidige, får en anciennitet, som svarer til, at pågældende opnår den løn inden for det højere skalatrinsforløb, der ligger nærmest over den senest opnåede løn i det lavere skalatrinsforløb. Indplacering i det nye skalatrinsforløb foretages således, at den ansatte allerede på indplaceringstidspunktet sikres såvel aktuel som en fremtidig højere lønmæssig placering i forhold til de hidtidige skalatrinsforløb. (5) Ved overgang til en stilling i lavere skalatrinsforløb fastsættes ancienniteten således, at såvel ansættelsestiden i det højere skalatrinsforløb som eventuel tidligere ansættelse i det lavere skalatrinsforløb medregnes. (6) Ved fratræden udfærdiger Skoleforeningen efter anmodning en erklæring om den fratrædende persons ansættelse. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger datoen for tiltrædelse datoen for fratrædelse beskrivelse af indplacering og lønforløb i den seneste stilling inden fratræden, herunder oplysning om beskæftigelsesgrad (beskæftigelsesbrøk). 13 Jubilæumsgratiale (1) Bestemmelserne i Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i staten finder anvendelse, jf. dog stk. 2 og stk. 3. Pr. 1. december 2012 gælder cirkulære af 15. april (2) Kun ansættelse ved almendannende skoler indgår i jubilæumsancienniteten. (3) Ansættelse inden for beslægtede skoleområder kan efter Dansk Skoleforenings bestemmelse medregnes i jubilæumsancienniteten. 14 Lønudbetaling (1) Der henvises til 6 i Generel overenskomst (2) Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnede, bevarer retten til forudløn. 15 Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring for lærere m.fl. i folkeskolen i Danmark mellem KTO og KL m.fl. finder tilsvarende anvendelse. Aftalen har nr hos Forenede Gruppeliv. 16 ATP Der henvises til 8 i Generel overenskomst 2011.

17 side Frit valg (1) Der henvises til 13, stk. 1 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (pr O.11 29/2011): Stk. 1 [O.11]Pr. 1. januar 2012 ydes et tillæg svarende til 0,3 % af den pensionsgivende årsløn. Den pensionsgivende årsløn består af følgende løndele: Løntrin samt centrale og lokale pensionsgivende funktions- og kvalifikationstillæg. Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke ydes særlig feriegodtgørelse heraf. Tillægget indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Lønseddeltekst: fritvalgstillæg. (2) Tillægget beregnes af årslønnen bestående af følgende løndele: grundløn, funktions- og kvalifikationstillæg. 18 Midlertidig tjeneste i højere stilling Der henvises til Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling inden for KTO-området i Danmark, dog finder 2 litra a ikke anvendelse. Pr. 1. december 2012 gælder aftale af 1. oktober Arbejdstid mv. Med virkning fra 1. august 2008 anvendes Tjenestetidsaftale 2008 for lærere m.fl. Med virkning fra 1. august 2013 anvendes Tjenestetidsaftale 2013 for lærere m.fl. 20 Deltidsbeskæftigede (1) Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid. (2) Fuldtidsbeskæftigede kan opnå nedsættelse af arbejdstiden efter ansøgning, hvis tjenesten tillader det. Nedsættelsen kan enten være tidsbegrænset for 1 eller 2 år eller være varig. (3) Efter en tidsbegrænset nedsættelse har den ansatte ret til at vende tilbage til en fuldtidsbeskæftigelse. En ansat med varig nedsættelse har fortrinsret til ledige timer ved skolen/ tjenestestedet, såfremt det kan forenes med skolens/tjenestestedets tarv. 21 Godtgørelse for udgifter ved tjenesterejser Der henvises til 9 i Generel overenskomst 2011.

18 side Ferie (1) Der henvises til 10 i Generel overenskomst (2) Ferieperioden fastlægges på følgende måde: a) på fastlandet 5 kalenderuger i skolernes sommerferie regnet fra 1. mandag i ferien b) på øerne 4 uger i skolernes sommerferie fra den 1. feriedag at regne samt den 1. uge i efterårsferien. (3) Skolefridage uden for den for institutionen fastsatte ferielukningsperiode medregnes ikke som feriedage. (4) Hvis lærere m.fl., for hvem arbejdstiden er udtrykt ved et pligtigt undervisningstimetal, afvikler ferie på skoledage, omregnes antallet af feriedage til skoledage med ferie således: antal feriedage x 6 = antal feriedage på skoledage. 7 Det herved fremkomne antal feriedage på skoledage afrundes til nærmeste hele antal feriedage på skoledage. 23 Ferietimer ud over 5 uger (1) Der henvises til 10 Ferie i Generel overenskomst (2) Ferietimer ud over 5 uger kan efter eget valg afvikles som en nedsættelse af det ugentlige pligtige timetal, udbetales eller afvikles som feriedage på skoledage (maksimalt 2 dage pr. skoleår). For lærere, der ikke har været fuldtidsbeskæftiget i hele optjeningsåret indregnes ferietimerne i forhold til beskæftigelsesgrad og ansættelsesperiodens længde. (3) Indregning af ferietimer ud over 5 uger For lærere med fuldt pligtigt timetal i hele optjeningsåret nedsættes det pligtige ugentlige timetal med 0,62 ugtl. løntime. (4) Udbetaling af ferietimer ud over 5 uger For lærere med fuldt pligtigt timetal i hele optjeningsåret udbetales de optjente ferietimer svarende til 24,6 løntimer. (5) Afvikling af feriedage på skoledage Den ansatte har mulighed for at afvikle indtil 2 feriedage på skoledage. For hver afholdt feriedag reduceres indregningen hhv. udbetalingen i henhold til stk. 3 og 4 med en femtedel. Den ansatte skal varsle tidligst muligt, på hvilket tidspunkt vedkommende ønsker at holde sine feriedage. Arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. (5) træder i kraft pr

19 side Fravær af familiemæssige årsager Der henvises til 11 i Generel overenskomst Barns første og anden sygedag Der henvises til 12 i Generel overenskomst Opsigelse Der henvises til i Fællesoverenskomsten samt til 18 i Generel overenskomst Løn under sygdom Der henvises til 13 i Generel overenskomst Fratrædelsesgodtgørelse Der henvises til 15 i Generel overenskomst Efterindtægt ved dødsfald Der henvises til 16 i Generel overenskomst Værnepligt Bestemmelserne i den tyske lovgivning anvendes analogt for danske statsborgere, som indkaldes til aftjening af værnepligt, eller som genindkaldes til militærtjeneste. 31 Afsked på grund af sygdom Der henvises til 18 stk. 3 i Generel overenskomst Aflysning og omlægning af undervisningen (1) Såfremt en lærers skemalagte undervisning aflyses, kan læreren pålægges anden undervisning på samme tidspunkt i skemaet uden ekstra vederlag. (2) Læreren underrettes så vidt muligt i god tid om ændringer i tjenesten. (3) Såfremt der sker bortfald for resten af skoleåret af skematimer mv., hvor bortfald ikke modsvares af nedsættelse af det ugentlige løntimetal, er læreren for hele timer forpligtet til at

20 side 20 læse midlertidige undervisningstimer på fastlagte tidspunkter i skemaet fra den 1. i den efterfølgende måned. 33 Pligt til at læse vikartimer/overtimer Den ansatte er forpligtet til i rimeligt omfang at læse vikartimer/overtimer. 34 Overtimer (1) Overarbejde bør så vidt muligt undgås. (2) Der kan ikke ydes overtimetillæg til lærere, der har opnået timereduktion ved det 60. år. (3) Bortfalder overtimer i et fast skema for resten af skoleåret, nedsættes overtimebetalingen tilsvarende fra den 1. i den efterfølgende måned. 35 Betaling for midlertidige timer og overtimer for lærere med fuld tjenestetid (1) Midlertidige timer som vikartimer Tillægges der en lærer midlertidige timer som enkeltstående tilfældige vikartimer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 2, anvendes følgende betalingssats pr. læst time: 1 årligt pligtigt timetal af vedkommendes årsløn. Betalingssatsen fastsættes efter lærerens lønmæssige placering den 1. i den måned, betalingen sker. Betalingen sker månedligt bagud. (2) Midlertidige timer i samme klasse og fag i mindst 4 kalenderuger Tillægges der en lærer midlertidige undervisningstimer i samme klasse og fag eller lignende i mindst 4 kalenderuger i sammenhæng, ydes den sædvanlige timereduktion for denne undervisning. Timereduktionen beregnes kun for hele kalenderuger. Betalingssatsen pr. læst time beregnes for en lærer med fuld tjenestetid som 1 årligt pligtigt timetal af vedkommendes årsløn med et tillæg på 25 %. (3) Faste overtimer for hele skoleåret Tillægges der en fuldtidsbeskæftiget lærer overtimer i fast skema for et skoleår, beregnes den månedlige betaling for overtimerne således: antal overtimer i fast skema pr. uge x 40 uger x betalingssatsen pr. overtime iht. stk. 2 12

21 side 21 (4) Tillægges der i løbet af skoleåret en fuldtidsbeskæftiget lærer overtimer i fast skema for resten af skoleåret, indregnes betalingen i lønnen fordelt over resten af skoleåret med virkning fra den førstkommende lønudbetaling. Den månedlige betaling fordelt over de resterende lønudbetalinger i skoleåret beregnes således: overtimer pr. uge i fast skema for resten af skoleåret x resterende antal dage i skoleåret fra forhøjelsen x betalingssatsen pr. overtime iht. stk. 2 5 x resterende antal lønudbetalinger i skoleåret (5) For skolepsykologer og skolekonsulenter m.fl. beregnes satserne for midlertidige timer og overtimer efter løntrin Betaling for midlertidige timer mv. for lærere med nedsat tjenestetid (1) Midlertidige timer som vikartimer Tillægges der en lærer midlertidige timer som enkeltstående tilfældige vikartimer, der ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 2, anvendes følgende betalingssats pr. læst time: 1 årligt pligtigt timetal af vedkommendes årsløn. Betalingssatsen fastsættes efter lærerens lønmæssige placering den 1. i den måned, betalingen sker. Betalingen sker månedligt bagud. (2) Midlertidige timer i samme klasse og fag i mindst 4 kalenderuger Tillægges der en lærer midlertidige undervisningstimer i samme klasse og fag eller lignende i mindst 4 kalenderuger i sammenhæng, ydes den sædvanlige timereduktion for denne undervisning. Timereduktionen beregnes kun for hele kalenderuger. Betalingssatsen pr. læst time inden for det pligtige ugentlige løntimetal beregnes som 1 årligt pligtigt timetal af vedkommendes årsløn. Betalingssatsen pr. læst time ud over det pligtige ugentlige løntimetal beregnes som 1 årligt pligtigt timetal af vedkommendes årsløn med et tillæg på 25 %. (3) Ved en permanent forhøjelse af det ugentlige løntimetal i løbet af skoleåret for en lærer, der har nedsat tjenestetid, indregnes de tillagte timer (forhøjelsen) i lønnen fordelt over resten af skoleåret med virkning fra den førstkommende lønudbetaling, hvori indregning af forhøjelsen sker. Forhøjelsen af lønnen beregnes således: tillagte ugentlige løntimer x resterende antal skoledage fra forhøjelsen x 12 5 x 40 x resterende antal lønudbetalinger i skoleåret (4) Eventuelle timer ud over det pligtige ugentlige timetal vederlægges med overtimebetaling.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Opdateret 1. juli 2015. Notat om opdatering indsat som sidste side. Speciel overenskomst 2011 for lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Læs mere

Speciel overenskomst 2006 for lærere, ledere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH

Speciel overenskomst 2006 for lærere, ledere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH Speciel overenskomst 2006 for lærere, ledere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og ved Dansk Skoleforening GmbH Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening GmbH Forhandlingsfællesskabet:

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V.

AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.13 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE OM BESKÆFTIGELSESANCIENNITET FOR ANSATTE I REGIONER M.V. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner og amter

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner og amter Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner O.08 09/2008 Side 1

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner O.08 09/2008 Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 1. Aftalens område... 3 2. Almindelige bestemmelser om beskæftigelsesanciennitet... 3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

50.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Forlængelse af overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Opdateret 1. marts 2015. Notat om opdatering indsat som sidste side. Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

50.01 O.15 44/2016 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 44/2016 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION GÆLDER FRA DEN 1. AUGUST 2014 O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** =

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION O V E R E N S K O M S T vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere