STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN"

Transkript

1 STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

2 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014

3 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i Provinsen som supplement til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst Overenskomstreguleringen pr. 1. marts 2014 er indarbejdet i efterfølgende priskurant jf. overenskomstfornyelsen pr. marts Priskurant gældende pr. 1. maj 2014 Samtlige priser i denne priskurant tillægges 1,4 % pr. 1. januar Samtlige priser i denne priskurant tillægges 1,9 % pr. 1. marts

4 Regler for akkordarbejde Almindelige bestemmelser Udover hovedoverenskomstens 37, 40, 42 og 45 gælder følgende særlige regler ved servicepræget stilladsarbejde. Krav om betaling, jf. overenskomstens 45 om ekstraarbejde, skal af arbejderne anføres på dagsedlen for den dag, hvor arbejdsydelsen forekommer. Dagsedler med sådanne krav skal være arbejdsgiveren i hænde senest den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Såfremt arbejderne fremsætter krav, jf. ovennævnte, skal arbejdsgiveren fremsætte skriftlig kritik senest 3 arbejdsdage efter, at arbejdssedlen bevisligt er afleveret. Såfremt ovennævnte frister ikke overholdes, betragtes de fremsatte krav respektive tilbud som godkendt. Vedrørende akkordfastsættelse for stilladstyper, der ikke er anført i nærværende priskurant, henvises til hovedoverenskomstens 42. Dette aftales før arbejdet udføres, såfremt dette ikke er sket eller enighed ikke opnået, udføres arbejdet i timeløn. Al transport til og fra arbejdsstedet samt på- og aflæsning er indbefattet i akkordpriserne. Såfremt forudsætningerne for akkordpriserne ændres væsentligt, skal der optages forhandlinger om ændring af betalingsgrundlaget - eventuelt under organisationernes medvirken. Dagsedlen, afspejler timeforbrug på hver arbejdsopgave og eventuel ekstraarbejde. Akkordsedlen/arbejdssedler afspejler resultatet af akkordsystemets afregning. Akkordsedler/arbejdssedler skal være arbejdsgiveren i hænde senest den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Ved større opgaver/akkordoptællinger skal akkordsedler afleveres senest 3 arbejdsdage efter akkordens afslutning. Lokale forhandlinger Udover hovedoverenskomstens regler for behandling af faglig strid er følgende gældende og skal foretages ved lokale uoverensstemmelser: Det forudsættes indledningsvis, at hvert sjak afleverer dagsseddel eller arbejdsseddel hver dag forsynet med datoen for arbejdets udførelse. For 3

5 arbejdssedlen kvitterer arbejdsgiveren straks ved modtagelsen. Sjakket har ret til kopi af denne arbejdsseddel. Arbejdsgiveren afgiver kritik af arbejdssedlerne senest 3 arbejdsdage efter arbejdssedlens modtagelse. Ved konstaterede uoverensstemmelser, f.eks. vedrørende betaling for gener ved akkordarbejde, skal der inden 6 arbejdsdage foregå en forhandling mellem sjak og arbejdsgiver eller dennes repræsentant. Opnås der ikke enighed, skal der forhandles mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og de ansatte ved deres repræsentant, og disse forhandlinger skal være afsluttet inden 10 arbejdsdage efter afgivelse af kritik over for arbejdssedlerne. Hvis tillidsmand er valgt på virksomheden, skal denne indtræde i forhandlingen. I tilfælde, hvor tillidsmanden på virksomhedens foranledning medvirker ved lokal forhandling af uoverensstemmelser på andre arbejdspladser end den, hvor tillidsmanden er beskæftiget, godtgør arbejdsgiveren tillidsmanden tab af indtægt. Opnås ikke enighed, er parterne forpligtet til skriftligt at formulere på den ene side kravet og begrundelsen herfor samt på den anden side at begrunde kritikken. Sagen kan herefter videreføres til lokal forhandling mellem stedlige 3F afdeling og virksomheden på baggrund af det skriftlige materiale. Parterne kan begære besigtigelse af det udførte arbejde, hvis dette menes påkrævet. Opnås der ikke enighed lokalt ved en sådan forhandling, kan sagen videreføres fagretligt. Ingen af organisationerne er afskåret fra til enhver tid herudover at påtale forhold i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der er videre enighed mellem parterne om, at påbegyndelse af fagretlig behandling vil forudsætte et skriftligt lokalforhandlingsreferat, der redegør for begge parters indstilling til uoverensstemmelsen. Parterne er forpligtet af dette skriftlighedskrav og kan samtidig ensidigt forlange egne synspunkter anført. Referatet fra den lokale forhandling underskrives afslutningsvis af begge parter, og der udleveres et eksemplar til hver. Ved begæring af mæglingsmøde er det aftalt organisationerne imellem, at den klagende part er forpligtet til sammen med mæglingsbegæringen at fremsende skriftligt referat fra lokalforhandling, underskrevet af de implicerede parter. Efter mæglingsmødets afholdelse kan en af organisationerne begære tvisten til høring i Priskurantudvalget, inden sagen videreføres i fagretligt. 4

6 Priskurantudvalg Et paritetisk sammensat priskurantudvalg etableres til behandling af spørgsmål i forbindelse med væsentlig ændrede forudsætninger for de i priskuranten nævnte priser, samt til fastsættelse af akkordenhedspriser ved enighed for nye arbejdsmetoder og / eller materiel. Opbygning af priskurant Priskuranten er opbygget således, at der ud for det enkelte punkt er anført et (G) for grundpris, (T) for transport og (H) for højdetillæg, så man umiddelbart kan se, hvilke punkter der er grundpriser, og om der gives transport og højdetillæg til disse. Tillæg eller fradrag gives/tages af grundpriser, og ikke af tillægspriser, hvis andet ikke er anført. 5

7 Fast timetillæg De 3 gældende timetillæg. 1: 33,16 kr. Gælder alle, der ansættes i branchen fra 1. marts 2009 og ikke opfylder kravene for at opnå sats 2 og 3. Nævnte sats gælder til uddannelsen er gennemført med erhvervelse af uddannelsesbevis 2: 47,01 kr. Gælder for alle, der ikke opfylder kravet til sats 3, og som er ansat i branchen før 1. marts Ansættelse i stilladsbranchen før 1. marts 2009 skal dokumenteres. 3: 55,26 kr. Gælder til alle færdiguddannede 2-årige stilladsmontører og ERFA-linien med koordineret praktikprøve, samt bestået ERFA 2 før marts Medarbejdere ansat før 1. marts 2009 med ERFA 1 kursus, opnår sats 3 når ERFA 2, rør- og industristillads og koordineret praktik er gennemført. Medarbejdere ansat før 1. marts 2009 uden uddannelsesaftale, systemstillads og/eller rør- og industristillads meriteres ind på den 2-årige stilladsmontøruddannelse. 6

8 Opsætning og nedtagning af stillads I Almindelige forudsætninger Stilladset opstilles forskriftsmæssigt i henhold til branchevejledningen for opstilling og nedtagning af stilladser. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 Ved let facadestillads forstås stålrammestilladser med maksimal bredde pr. arbejdsdæk på 70 cm (stilladsklasse 1 3). Ved udtrykket enkeltsøjlesystem, forstås søjlestillads/rammer, med en max belastning på 600 kg pr. m² og en bredde på arbejdsdækket over 70 cm (stilladsklasse ). Alle stillads dele skal være tilpasset systemet. Læsning og aflæsning af materiel på virksomhedens lagerplads samt på montagepladsen er indeholdt i priserne. Nedennævnte priser forudsætter, at der stilles egnet truck eller andet egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på firmaets lagerplads. Ligeledes forudsættes det, at der stilles egnet truck/kranbil til rådighed for af- og pålæsning på montagestedet eller materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet. Såfremt materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet, skal dette aflæsses hensigtsmæssigt efter aftale med sjakket. Såfremt der ikke stilles truck eller kranbil til rådighed eller materiellet ikke bliver leveret/afhentet på montagestedet tillægges nedennævnte priser 15 %. Kun gældende for stillads under A2, pkt i priskuranten. Der afregnes kun for det opstillet/ demonterede materiel. Manuel materieltransport på montagestedet fra lastbil til ophejsningsstedet til og med 15 meter er indeholdt i priserne. 1. Der ydes alene transporttillæg til de punkter, hvor (T) er anført ud for punktet. 2. For transportafstande på terræn og stillads skal herudover såvel ved montage som ved demontage ydes et tillæg på 7 % af montageprisen for hver påbegyndt 10 meter ud over de 15 meter (se figur F og G). 3. Når der ved transport af materiellet stilles tekniske hjælpemidler til rådighed, som trækvogn eller lignende, beregnes transporttillægget alene af montageprisen (grundprisen). Ved 7

9 A 9 A 10 A 11 A 12 8 transportafstande ud over 55 meter ydes tillægget på 7 % for hver påbegyndt 20 meter. 4. Hvor der stilles truck eller andet egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på montage/demontagestedet er transport op til 150 meter indeholdt i prisen Ved transportafstande ud over 150 meter ydes tillægget på 7 % for hver påbegyndt 50 meter. 5. Hvor specielle forhold gør sig gældende (f.eks. indbæring gennem kældre eller lignende) akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Kørsel udover 20 km pr. arbejdsdag betales de overskydende km med kr. 1,63 pr. mand. Der ydes alene højdetillæg til de punkter, hvor (H) er anført ud for punktet. Der betales højdetillæg, hvor højden regnes fra fodplade ved ophejsningsstedet og op til hvor materiellet er monteret (se figur J og K). For teltoverdækning regnes højdetillægget af afstanden op til midtpunktet mellem underkant dragerrem og overkant kip (se figur C og D). Over 18 meter til og med 22 meter tillægges grundpriserne % Over 22 meter til og med 26 meter tillægges grundpriserne % Over 26 meter til og med 30 meter tillægges grundpriserne % Ved montage i højder over 30 meter tillægges 6 % ekstra pr. meter højde (eks. 31 m = 66 %). Der betales ikke højdetillæg, når materiellet flyttes over langs på stilladset, uden det hejses ned eller op. Der stilles montagedæk til rådighed ved montage/demontage. Montagedækket er alu finèrdæk af den type, der er tilpasset systemet og principielt monteres på tværs i feltet. Kun gældende for stillads under A2. For demontage betales 50 % af montageprisen, hvor andet ikke er anført. A 13 Såfremt en akkord udregnes til en priskurantsum under kr. 369,97 er hver af parterne berettiget til at forlange arbejdet udført på timeløn. A 14 A 15 A 16 Oprydning efter eget arbejde er indeholdt i priserne. Montage af specielle stilladser, som ikke er akkordsat i priskuranten, akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Ved opstilling af stilladser på tage betales alt materiel til og med første gennemgående dæk eller første mulige gennemgående

10 A 17 dæk, dog ikke dækkets fodliste, (se figur H og I) med et tillæg på 100 % for tage med en hældning på 15 grader og derunder og 125 % for tage med en hældning på over 15 grader. Betalingen for underlaget på taget akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der stilles egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved montage og demontage. Elmontagehejs (wirehejs) anses for nuværende ikke som et egnet teknisk hjælpemiddel ved demontage. 9

11 Let Facade Stillads (Stilladsklasse 1-3) 1. Facaderammer (GTH) Kategori I Akkordpriser a. Rammer indtil og med 2 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 14,35 b. Rammer over 2 meter og indtil 4 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 28,69 c. Gennemgangsrammer i bredde indtil 1,65 meter højde max. 2,25 meters pr. stk.... kr. 34,60 d. Top- / L-ramme pr. stk... kr. 14,34 Kategori II e. Rammer indtil og med 2 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 16,47 f. Rammer over 2 meter og indtil 4 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 32,95 g. Gennemgangsrammer i bredde indtil 1,65 meter højde max. 2,25 meters pr. stk.... kr. 34,60 h. Top- / L-ramme pr. stk.... kr. 16,47 Rammer er standardrammer, højden er excl. indstik /horn. Hvis enkeltsøjler undtagelsesvis bruges i stilladset betales disse som rammer. Enkeltsøjlesystem i. Hvor 2 søjler sammenkobles med en 0,70 m. horisontal, betales som standardrammer (pkt. 1 a.), dog betales særskilt for horisontal pr. stk.... kr. 4,68 Rammens højde afgøres af afstanden mellem dæk /dæk j. Enkelt horisontalrør max. 3,10 m. pr. stk.... kr. 3,72 k. Enkelt horisontalrør 3,11-3,60 m. pr. stk.... kr. 7,81 l. Sko (AVS) til montage for videre bygning pr. stk.... kr. 13,20 Nødvendige rammelåse = grisehaler = sikringsbøjle er incl. i prisen. Kategori I samtlige stilladser, som ikke kan henføres under kategori II. 10

12 Kategori II stilladser opsat under ekstraordinært vanskelige forhold i form af tætte buske/træer eller tæt trafik af fodgængere m.m. 2. Dæk og planker (GTH) a. Dæk i 1/1 bredde i systemet pr. stk.... kr. 4,91 do. som blindrum i konsoller eller skærme max.3,5 m. pr. stk... kr. 4,91 do. som dæk i udkragningskonsol pr. stk.... kr. 9,83 b. Dæk i 3/4 bredde i systemet pr. stk... kr. 4,30 do. som blindrum i konsoller eller skærme max.3,5 m. pr. stk... kr. 4,30 do. som dæk i udkragningskonsol pr. stk.... kr. 8,61 c. Dæk i ½ bredde i systemet pr. stk.... kr. 3,69 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 3,69 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 7,38 d. Ståldæk /-rist i ½ bredde fra 0 2,10 m.... kr. 3,69 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 3,69 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 7,38 e. Ståldæk /-rist i ½ bredde over 2,10 3,50 m.... kr. 6,60 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 6,60 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 13,20 f. Alu / ståldæk i ½ bredde 3,51 4,20 meters længde i pr. stk... kr. 15,62 g. Opgangsdæk i hel- / 0,70 meters bredde pr. stk.... kr. 7,78 h. Stilladsplanker 2 x 7 max. længde 4,00 meter pr. stk... kr. 9,46 i. Oplægning af stilladsdæk som afdækning, max. 3,5 meters længde, incl. lås pr. stk.... kr. 5,73 Fastholdelse af blindrumsdæk og planker betales særskilt. Ved udkragningskonsoller forstås montering af konsoller, som vender væk fra et fast punkt, og hvor den lodrette afstand mellem konsolhøjde og ståstedet ved montagen er over 2 meter. 3. Stiger og trappeløb (GTH) a. Stige/lejder til 3 meters etagehøjde pr. stk.... kr. 3,49 b. Trappeløb i alu med repos, excl. hegn pr. løb pr. stk.... kr. 39,60 do. hegn pr. stk.... kr. 9,90 Hvor der bruges trappeløb mindre end 2 meter betales som trappeløb. 4. Længdeafstivninger og gelændere (GTH) a. Diagonalrør (max. længde 4,20 meter) pr. stk.... kr. 5,61 b. Enkelt gelænder pr. stk.... kr. 2,40 do. 3,51 4,20 meters længde... kr. 4,79 11

13 c. Dobbeltgelænder pr. stk.... kr. 4,80 do. 3,51 4,20 meters længde... kr. 9,59 d. Enkelt gavlgelænder pr. stk.... kr. 2,40 e. Dobbelt gavlgelænder pr. stk... kr. 4,79 f. Gelænderpost 1,1 meter inkl. sikringsbøjle pr. stk.... kr. 6,21 g. Rækværk i alu i et stykke -hånd, knæ og fodlisteexcl. fastholdelse max. 1,50 m. pr. stk... kr. 8,61 Dobbelt gavlgelænder, der betales ikke for evt. påsvejst eller pånittet kobling. Rækværk i alu er en samlet enhed. Gelænderpost er en stilladssøjle, der monteres i/på konsol til montering af rækværk. 5. Forankringer inkl. boringer, plugs og øjeskruer (GTH) a. Bøjlefastgørelser fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 6,33 b. Alu-rørfastgørelse fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 6,33 c. Alu-rørfastgørelse fra 1,31 til og med 1,80 meters længde pr. stk.... kr. 12,93 d. Stål rørfastgørelse fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 7,92 e. Stål rørfastgørelse fra 1,31 til og med 1,80 meters længde pr. stk.... kr. 14,53 Ovennævnte priser er gældende for fastgørelser i mur-og træværk og med en hul-/rawplugstørrelse på op til og med 12 mm. f. Øjeskruer til hul-/ rawplugstørrelse på over 12 mm.- 16 mm med tilhørende hul pr. stk.... kr. 7,44 g. Fastgørelse med klemmer, vandnæseklemmer, eller ekspansionsbolte betales pr. fastgørelse... kr. 5,83 Kobling til rørfastgørelse betales særskilt. Koblingen kan forlanges demonteret ved aflæsning på lagerplads. Længde på fastgørelserne udmåles som afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg. Der betales kun for de anvendte borede huller. Specielle forankringer akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Hvor afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg overstiger 0,50 meter og hvor det er nødvendigt at montere konsoller med tilhø- 12

14 rende dæk for montage af fastgørelser, betales dette arbejde efter priskuranten. Konsol og dæk bliver siddende medmindre andet aftales. 5. A tillæg til fastgørelser a. Boring af hul i beton tillægges fastgørelsen... kr. 5,83 b. Lukning af huller med kit, mørtel, maling eller silikone pr. gang pr. hul... kr. 2,66 c. Lukning af huller med prop pr. stk.... kr. 2,13 Eks. lukning med kit og maling 2 x 2,66 kr. = 5,32 kr. Ved boring stilles slagboremaskine til rådighed, dog tilstræbes anvendt batterislagboremaskine. 6. Konsoller og skærmbæringer mv. (GTH) a. Konsoller med dæklås bredde 0,4 m. -1/2 dæk pr. stk.... kr. 8,50 b. do. 0,7 m. - 1 dæk pr. stk.... kr. 11,69 c. do. 1,2 m /2 dæk pr. stk... kr. 14,88 d. do. 1,5 m. - 2 dæk pr. stk.... kr. 21,26 e. Dækindsats (løse trin) pr. stk.... kr. 11,69 f. Standard afstivningsrør med påmonteret en kobling og gaffel max. længde 2,30 m pr. stk.... kr. 9,90 g. Standard afstivningsrør med påmonterede koblinger max. længde 2,30 m. pr. stk.... kr. 11,58 h. Låseprofilskinne til konsoldæk pr. stk.... kr. 3,08 Konsoller med dæklås integreret i dæk eller konsol er incl. i prisen. Udkragningskonsol afregnes som almindelige konsol. Dækket i udkragningskonsol afregnes efter pkt Skærme og fodbrædder (GTH) a. Udhængt skærmkonsol med dæklås pr. stk. max. 3 dæk... kr. 23,18 b. Net- og kasseskærme ophængt pr. rum... kr. 21,60 c. Finérkasseskærme ophængte pr. rum... kr. 21,60 d. Kasseskærm over 1,00 m og max. 1,80 m. opsat pr. rum... kr. 39,19 Opsætning af kasseskærm max. 100 cm. i højden eller finérkasseskærm max 130 cm i højden, der har påmonteret beslag for montering på gelænder. Ved rum forstås den afstand, der er mellem 2 rammer/søjler, dog max. 3,5 meter. 13

15 Ved afslutning i ender af et stillads betales for antallet af skærme, dog kun 1 skærm for konsoldækket og 1 skærm for hoveddæk. Hvis der ved afslutning i enden af et stillads kun bruges 1 skærm, betales der kun for denne, uanset skærmen dækker over konsol- og hoveddæk. e. Tæt afdækning med finer 12 mm. tykkelse. incl. fastholdelse pr. m²... kr. 6,33 do. 16 mm tykkelse. incl. fastholdelse pr. m²... kr. 7,40 do. 18 mm tykkelse incl. fastholdelse pr. m²... kr. 9,03 do. 22 mm tykkelse incl. fastholdelse pr. m²... kr. 12,75 f. Fodbrædder opsat pr. stk.... kr. 4,85 g. Fodbrætholdere pr. stk.... kr. 0,88 h. Tyverisikring i højde 0,00 3,00 meter pr. m² afdækket areal... kr. 15,94 do over 3,00-5,00 meter pr. m² afdækket areal... kr. 26,57 Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og krydsfinerplader. Tildannelse og fastholdelse af lægter er indeholdt i priserne. Højden regnes fra terræn. Der stilles nødvendige hjælpemidler til rådighed bl.a. rullestillads, betalingen for disse hjælpemidler er indeholdt i ovenstående priser. 7.A. tillæg til tæt afdækning med finer (pkt. f.) a. Hvor der udskæres helt tæt for rammer, horn, nedløb, almindelige bygningsdele mm. i afdækning gives et tillæg pr. lbm facade... kr. 10,10 Elektrisk stiksav stilles til rådighed. Prisen gives ikke ved alm. afdækning og ved demontage. 8. Fodplader og spindler mv. (GTH) a. Fodspindler op til 0,60 meters nyttelængde pr. stk.... kr. 2,06 b. Indstillingsrør inkl. spindel og fodplade pr. stk.... kr. 5,19 c. Opklodsning max. 20 cm. høj(ikke trykfordeling)pr. stk.... kr. 2,59 d. Strø / trykudligning (max. 1,10 meter lang) pr. stk.... kr. 1,37 e. Fodrør på tværs af rammer pr. stk... kr. 3,19 f. Start u-profil til bl.a. ophæng af alu-trappe pr. stk.... kr. 3,19 g. Vippefodspindler pr. stk.... kr. 3,41 9. Rør, koblinger mv. som hjælpematerialer (GTH) a. Stilladsrør pr. stk. i alu. eller stål op til 1,5 meter... kr. 4,25 b. Stilladsrør i alu. over 1,5 meter pr. stk. pr. lb.m.... kr. 3,08 14

16 c. Stilladsrør i stål over 1,5 meter pr. stk. pr. lb.m.... kr. 4,25 d. Koblinger med maks. 2 bolte/kiler pr. stk.... kr. 3,08 e. Stilladstvinger pr. stk.... kr. 3,08 f. Bindinger med bindetråd eller tilsvarende pr. stk.... kr. 3,08 Pr. lbm. afrundes (12,4 m = 12 meter el. 13,6 m. = 14 meter) 10. Dragere og broer og tilbehør til telte mm. (GTH) a. Dragere i alu højde 0,45 meter pr. lbm.... kr. 13,20 b. Dragere i stål højde 0,45 meter pr. lbm.... kr. 23,10 Gitterdrager afregnes i modullængder i hele meter og der rundes op eller ned til nærmeste hele meter. Eks. 1: 2 stk. 6 meter dragere = 2 x 6,10 meter = 12,00 meter Eks. 2: 6 stk. 6 meter dragere = 6 x 6,10 meter = 37,00 meter ) c. Samlepinde til drager max. 0,85 meter lang inkl. 4 bolte pr. stk.... kr. 11,00 d. Samlepinde til drager for kip max.. 0,85 m lang inkl. 4 bolte pr. stk.... kr. 16,50 e. Kipbeslag komplet højde 0,45 meter incl. 8 bolte og kiphegn pr. stk.... kr. 44,00 f. Dragerstyr alu pr. stk.... kr. 7,81 g. Aquadæk pr. m² afdækket areal... kr. 6,60 h. Dragerstyr til længdebjælker... kr. 10,63 i. Afstivningshegn... kr. 7,81 j. Sømbjælke incl. tagskinne og skruer pr. lbm.... kr. 8,25 k. Presenning til sømbjælke incl. hæfteklammer til sømbjælke pr. m² afdækket areal... kr. 4,95 l. Keder-skinner incl. kobling pr. lbm.... kr. 15,94 m. Keder-teltdug pr. m² afdækket areal... kr. 4,95 n. Kranbeslag i stål incl. hegn pr. stk.... kr. 42,51 o. Rækværksholder til montering på drager pr. stk... kr. 15,94 p. Hjulkonsol til 0,45 m. drager pr. stk... kr. 10,63 q. U-skinner til dragere pr. lbm... kr. 7,97 r. Alu-bro over 3,50 m pr. lbm... kr. 11,66 rækværk betales særskilt 15

17 10. A. Alu-dragere med integreret kederskinne t.o.m 65 cm a. Kip ,11 b. 4,5 m drager inkl. samlebeslag ,04 c. 3,0 m drager inkl. samlebeslag... 98,81 d. 1,5 m drager inkl. samlebeslag... 54,59 Pris når stikbolte er klar til brug og i fuld mængde til komplet overdækning e. Kip ,35 f. 4,5 m drager inkl. samlebeslag ,27 g. 3,0 m drager inkl. samlebeslag... 77,20 h. 1,5 m drager inkl. samlebeslag... 36,14 Udvendig horisontal og diagonalpris for øvrige dele. Der betales ikke ekstra for overlæg. For dugene for de første 2 m overlæg. i. Horisontalt i alu pr. stk.... 4,60 j. Diagonalt i alu pr. stk.... 5,51 Ovenstående følger telttillæg i priskurant dog spænd 20 m. 10. B. Tillæg/fradrag teltoverdækning Der gives telttillæg til materiel, som indgår i teltoverdækningen og som er påspændt i forbindelse med gitterspærret. (Se figur A.+ A1.) Ved gavle gives telttillæg til det materiel, som indgår i teltoverdækningen. (Se figur B, C og D.) Telt- og højdetillæg gives af grundpriserne. Priser og tillæg er fastlagt ud fra opbygning af telt med et max. spændvidde på 16 meter. Ved spændvidde forstås afstanden fra dragerrem til dragerrem. Hvor materiellet ophejses og dette bliver opbygget på stedet betales forbrugt tid for hejsetiden, og der betales ikke for evt. højdetillæg. Højdetillæg halveres for de dele, der monteres med kran. Ved knæk i teltflugt eller spændvidde over 16 meter akkorderes særskilt. Telttillæg til og med 16 graders stigning a. Hvor kran benyttes til montering af teltoverdækningen % b. Hvor teltoverdækningen opbygges fra montageplatform og teltoverdækningen skubbes på hjul hen ad remmen % (montageplatform afregnes særskilt) 16

18 c. Hvor der benyttes rullestillads ved opsætning på terræn % d. Hvor der ikke stilles ovennævnte hjælpemidler til rådighed til montagen % Hvor der på tilnærmelsesvis flade tage, skal monteres teltoverdækning, er telttillægget 40 % under forudsætning af materiellet ophejses med kran til taget og at der stilles rullestillads eller lignende til rådighed for montagen. Der betales en gang for montage / demontage af rullestilladset. Hvor der laves telte og der benyttes kran til monteringen af teltoverdækningen betales et telttillæg med 35 % for kassetterne. For det medgåede materiel til lukning mellem tagkassetterne betales et telttillæg på 40 %. Telttillæg over 16 graders stigning e. Hvor kran benyttes til montering af teltoverdækningen % f. Hvor teltoverdækningen opbygges fra montageplatform og teltoverdækningen skubbes på hjul hen ad remmen % (montageplatform afregnes særskilt) g. Hvor der benyttes rullestillads ved opsætning på terræn % h. Hvor der ikke stilles ovennævnte hjælpemidler til rådighed til montagen % Hvor der på tilnærmelsesvis flade tage, skal monteres teltoverdækning, er telttillægget 60 % under forudsætning af materiellet ophejses med kran til taget og at der stilles rullestillads eller lignende til rådighed for montagen. Der betales en gang for montage / demontage af rullestilladset. Hvor der laves telte og der benyttes kran til monteringen af teltoverdækningen betales et telttillæg med 55 % for kassetterne. For det medgåede materiel til lukning mellem tagkassetterne betales et telttillæg på 60 %. 11. Klimaskærm med aquadæk (GTH) a. Montering af rørsæt (se figur E) som klimaskærm eller tilsvarende sæt... kr. 39,60 Prisfastsættelsen gælder for klimaskærmbeslag med max. 3 aquadæk. b. Tagbøjle ekskl. nødvendige hegn max 2 m inkl. eventuelt forlængelsestykke (se figur E1) betales med.... kr. 38,90 c. Tagbøjler over 2 m inkl. nødvendige hegn og eventuelt forlængelsesstykke (se figur E2) betales med... kr. 64,86 Presenning/armeret plast monteret på forannævnte betales efter pkt.13. Plastik og presenninger (GH). 17

19 12. Net (G) a. Opsætning af afskærmningsnet flettet eller uden på stilladset inkl. min. 1 fastbinding til stilladset pr. m² betales med pr. m² afdækket areal... kr. 2,20 Pr. m² afdækket stillads" - her regnes der fra muren f.eks. 1,0 m ud + stilladsets længde + 1,0 m ind til muren - vel at mærke når nettet spændes helt ind til muren i begge ender. Overlapning på langsiden betales der således ikke for. Hvis nettet opsættes ved f.eks. at rulle det om håndlister, som fastsættes i bund og top af stilladser, betales der stadig kun for antallet af afdækkede m² og således intet særskilt for oprulning og påspænding. Ved flettet opsætning forstås, at nettet føres ind bag hegnet. Ved ned- og hjemtagning returneres nettet i håndterbare bundter uanset om det skal genbruges eller kasseres. 12. A Tillæg til net a. Hvor net forlanges monteret i vandrette baner betales et tillæg på % b. For genbrug af net betales et tillæg pr. m² afdækket stillads på... kr. 0,66 Disse tillæg gives ikke ved nedtagning. 13. Plastik og presenninger (GH) a. Opsætning af armeret plastfolie incl. minimum en fastgørelse pr. m² betales med pr. m² afdækket areal ved banebredde 2,25 meter... kr. 4,68 banebredde 3,30 meter... kr. 5,28 banebredde 4,00 meter... kr. 5,58 b. Udlægning af armeret plastfolie vandret liggende incl. tilskæring pr. m² afdækket areal... kr. 2,75 c. Fastgørelse langs mur med 1 x 4 brædder eller lignende incl. fastgørelse til væg med sømplugs pr. lbm.... kr. 10,63 d. Opsætning af andre typer presenninger akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Pr. m² afdækket areal - her regnes der fra muren f.eks. 1,0 m ud + stilladsets længde + 1,0 m ind til muren - vel at mærke når plastik/presenning spændes helt ind til muren i begge ender. Overlapning på langsiden betales der således ikke for. Hvis plast/presenningen opsættes ved f.eks. at rulle det om håndlister, som fastsættes 18

20 i bund og top af stilladser, betales der stadig kun for antallet af afdækkede m² og således intet særskilt for oprulning og påspænding. Ved ned og hjemtagning returneres plastik i sammenfoldet oprullet eller håndterbare bundter uanset om det skal genbruges eller kasseres. 13. A Tillæg til plast og presenninger a. For genbrug af armeret plastfolie/ presenning betales et tillæg på pr. m² afdækket areal... kr. 1,32 Dette tillæg gives ikke ved nedtagning. b. For montering af presenninger på svært stål ved brug af montagedæk betales et tillæg pr. m² afdækket areal... kr. 1, Elhejs (GTH) a. Elhejs (egenvægt max. 15 kg) monteret for andre håndværkere incl. separat ophæng / galge for el-hejs pr. stk.... kr. 118,08 b. Flytning af elhejs (egenvægt max. 15 kg.) for andre håndværkere på samme stillads incl. separat ophæng/ galge for el-hejs pr. stk.... kr. 177,12 c. Elhejs (egenvægt max. 50 kg.) monteret for andre håndværkere incl. separat ophæng / galge for el-hejs pr. stk.... kr. 233,81 d. Flytning af el-hejs (egenvægt max 50 kg.) for andre håndværkere på samme stillads incl. separat ophæng/galge for el-hejs pr. stk.... kr. 350,71 Hvor el-hejset eftermonteres på stilladset tillægges prisen med 25 % Tillægget gives ikke, hvor el-hejset flyttes inden for samme sag. Ved eftermontering forstås, at el-hejset monteres på et bestående og godkendt stillads. 15. Nedstyrtningsskakte (GTH) Kædeskakte i plastik længde 1,25 meter a. Skaktrør plast pr. stk.... kr. 30,08 b. Grenrør plast pr. stk.... kr. 44,00 c. Tragte plast pr. stk.... kr. 30,08 d. Stålforing til plastskakt pr. stk.... kr. 4,40 Kædeskakte i stål længde 1,45 meter e. Skaktrør stål pr. stk... kr. 55,37 f. Grenrør stål pr. stk... kr. 66,00 g. Tragte stål pr. stk... kr. 55,37 19

21 I ovenstående priser er indregnet betaling for fastgørelser af skakten med kæder, sjækkel eller lignende til stilladset eller monteringsbeslag. I ovennævnte priser er regnet med at plastik skaktrøret dækker ca. 0,90 meter, og stålskaktrøret dækker 1,25 meter. Andre skakttyper akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Hvor skakten eftermonteres på stilladset tillægges prisen med 25 %. Tillægget gives ikke, hvor skakten flyttes inden for samme sag. Ved eftermonteres forstås, at skakten monteres på et bestående og godkendt stillads. 16. Afspærringsmateriel a. Opsætning af vejskilt med fod (max. 30 kg for foden) pr. stk.... kr. 15,94 b. Opsætning af afspærringscylinder med fod (max 12 kg for foden) pr. stk.... kr. 7,97 c. Opsætning af rød/hvid afmærkningsbræt/-lægte pr. stk.... kr. 4,85 Der gives samme pris ved nedtagning som ved opsætning. Nærværende priskurant erstatter alle tidligere indgåede protokollater/aftaler af pris- og arbejdsmæssig art. 20

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2012 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Hvidbog til Stilladspriskuranten for servicepræget stilladsarbejde i tilknytning til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund indgået Bygge- og anlægsoverenskomst Læsevejledning; Faglige afgørelser;

Læs mere

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands. 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund 2010

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands. 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund 2010 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2010 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Forbund: Gruppe: Afgørelsestype: Tema: SiD T.S. Faglig Voldgift stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Virksomhed: MK-Stilladser A/S 13108382-0000 Vingelodden

Læs mere

Fortegnelse over voldgiftkendelser. servicepræget stilladsarbejde. Dansk Byggeri

Fortegnelse over voldgiftkendelser. servicepræget stilladsarbejde. Dansk Byggeri Fortegnelse over voldgiftkendelser servicepræget stilladsarbejde mellem Entreprenørforeningen Danske Entreprenører nu Dansk Byggeri og Specialarbejderforbundet i Danmark nu 3F Sagsnr. År Virksomhed Emne

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING Beskrivelse PERI UP stilladsbaseret telt er bygget i stillads materialet Systemet er PERI UP Roset. På begge sider af byggeriet monteres facadestilladser. På toppen

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund (3F) Gældende for hele landet

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM Indledning På baggrund af erfaringer med opstilling af traditionelle overdækninger med bl.a. brug af aquadæk og plastik satte vi i år 2000 som målsætning, at udvikle

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler.

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. EBA opmålingsregler. 2016-01-11 01 Generelle opmålingsregler Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. De efterfølgende sider viser opmålingsregler for særlige varegrupper.

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål - kl. 3 Brochure og monteringsanvisning Juni 2008 Facadestillads i stål kl. 3 Facadestillads/trappetårn. kl. 3 rammestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn

Læs mere

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh.

Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Lidt mere 1920-historie fra de første 25 år Af: Bjarne Holm, JG Stilladser, Kbh. Overenskomstmæssigt foregik der hele tiden en udvikling. Allerede otte måneder efter klubbens start tages forhandlingsprotokollen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA.

Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA. Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA. 1. Nye begreber i EBA. Operationstid. Operationstid er den tid som bliver studeret af tidsstudie udvalget under Tekniq og Dansk El-forbund. Disse tider

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v.

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. FACADESTIGER til mange formål Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. Facadestige Varmforzinket udførelse. Let stige med stor stabilitet. Vanger i

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere