STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN"

Transkript

1 STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

2 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014

3 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i Provinsen som supplement til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst Overenskomstreguleringen pr. 1. marts 2014 er indarbejdet i efterfølgende priskurant jf. overenskomstfornyelsen pr. marts Priskurant gældende pr. 1. maj 2014 Samtlige priser i denne priskurant tillægges 1,4 % pr. 1. januar Samtlige priser i denne priskurant tillægges 1,9 % pr. 1. marts

4 Regler for akkordarbejde Almindelige bestemmelser Udover hovedoverenskomstens 37, 40, 42 og 45 gælder følgende særlige regler ved servicepræget stilladsarbejde. Krav om betaling, jf. overenskomstens 45 om ekstraarbejde, skal af arbejderne anføres på dagsedlen for den dag, hvor arbejdsydelsen forekommer. Dagsedler med sådanne krav skal være arbejdsgiveren i hænde senest den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Såfremt arbejderne fremsætter krav, jf. ovennævnte, skal arbejdsgiveren fremsætte skriftlig kritik senest 3 arbejdsdage efter, at arbejdssedlen bevisligt er afleveret. Såfremt ovennævnte frister ikke overholdes, betragtes de fremsatte krav respektive tilbud som godkendt. Vedrørende akkordfastsættelse for stilladstyper, der ikke er anført i nærværende priskurant, henvises til hovedoverenskomstens 42. Dette aftales før arbejdet udføres, såfremt dette ikke er sket eller enighed ikke opnået, udføres arbejdet i timeløn. Al transport til og fra arbejdsstedet samt på- og aflæsning er indbefattet i akkordpriserne. Såfremt forudsætningerne for akkordpriserne ændres væsentligt, skal der optages forhandlinger om ændring af betalingsgrundlaget - eventuelt under organisationernes medvirken. Dagsedlen, afspejler timeforbrug på hver arbejdsopgave og eventuel ekstraarbejde. Akkordsedlen/arbejdssedler afspejler resultatet af akkordsystemets afregning. Akkordsedler/arbejdssedler skal være arbejdsgiveren i hænde senest den efterfølgende arbejdsdag ved normal arbejdstids afslutning. Ved større opgaver/akkordoptællinger skal akkordsedler afleveres senest 3 arbejdsdage efter akkordens afslutning. Lokale forhandlinger Udover hovedoverenskomstens regler for behandling af faglig strid er følgende gældende og skal foretages ved lokale uoverensstemmelser: Det forudsættes indledningsvis, at hvert sjak afleverer dagsseddel eller arbejdsseddel hver dag forsynet med datoen for arbejdets udførelse. For 3

5 arbejdssedlen kvitterer arbejdsgiveren straks ved modtagelsen. Sjakket har ret til kopi af denne arbejdsseddel. Arbejdsgiveren afgiver kritik af arbejdssedlerne senest 3 arbejdsdage efter arbejdssedlens modtagelse. Ved konstaterede uoverensstemmelser, f.eks. vedrørende betaling for gener ved akkordarbejde, skal der inden 6 arbejdsdage foregå en forhandling mellem sjak og arbejdsgiver eller dennes repræsentant. Opnås der ikke enighed, skal der forhandles mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og de ansatte ved deres repræsentant, og disse forhandlinger skal være afsluttet inden 10 arbejdsdage efter afgivelse af kritik over for arbejdssedlerne. Hvis tillidsmand er valgt på virksomheden, skal denne indtræde i forhandlingen. I tilfælde, hvor tillidsmanden på virksomhedens foranledning medvirker ved lokal forhandling af uoverensstemmelser på andre arbejdspladser end den, hvor tillidsmanden er beskæftiget, godtgør arbejdsgiveren tillidsmanden tab af indtægt. Opnås ikke enighed, er parterne forpligtet til skriftligt at formulere på den ene side kravet og begrundelsen herfor samt på den anden side at begrunde kritikken. Sagen kan herefter videreføres til lokal forhandling mellem stedlige 3F afdeling og virksomheden på baggrund af det skriftlige materiale. Parterne kan begære besigtigelse af det udførte arbejde, hvis dette menes påkrævet. Opnås der ikke enighed lokalt ved en sådan forhandling, kan sagen videreføres fagretligt. Ingen af organisationerne er afskåret fra til enhver tid herudover at påtale forhold i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der er videre enighed mellem parterne om, at påbegyndelse af fagretlig behandling vil forudsætte et skriftligt lokalforhandlingsreferat, der redegør for begge parters indstilling til uoverensstemmelsen. Parterne er forpligtet af dette skriftlighedskrav og kan samtidig ensidigt forlange egne synspunkter anført. Referatet fra den lokale forhandling underskrives afslutningsvis af begge parter, og der udleveres et eksemplar til hver. Ved begæring af mæglingsmøde er det aftalt organisationerne imellem, at den klagende part er forpligtet til sammen med mæglingsbegæringen at fremsende skriftligt referat fra lokalforhandling, underskrevet af de implicerede parter. Efter mæglingsmødets afholdelse kan en af organisationerne begære tvisten til høring i Priskurantudvalget, inden sagen videreføres i fagretligt. 4

6 Priskurantudvalg Et paritetisk sammensat priskurantudvalg etableres til behandling af spørgsmål i forbindelse med væsentlig ændrede forudsætninger for de i priskuranten nævnte priser, samt til fastsættelse af akkordenhedspriser ved enighed for nye arbejdsmetoder og / eller materiel. Opbygning af priskurant Priskuranten er opbygget således, at der ud for det enkelte punkt er anført et (G) for grundpris, (T) for transport og (H) for højdetillæg, så man umiddelbart kan se, hvilke punkter der er grundpriser, og om der gives transport og højdetillæg til disse. Tillæg eller fradrag gives/tages af grundpriser, og ikke af tillægspriser, hvis andet ikke er anført. 5

7 Fast timetillæg De 3 gældende timetillæg. 1: 33,16 kr. Gælder alle, der ansættes i branchen fra 1. marts 2009 og ikke opfylder kravene for at opnå sats 2 og 3. Nævnte sats gælder til uddannelsen er gennemført med erhvervelse af uddannelsesbevis 2: 47,01 kr. Gælder for alle, der ikke opfylder kravet til sats 3, og som er ansat i branchen før 1. marts Ansættelse i stilladsbranchen før 1. marts 2009 skal dokumenteres. 3: 55,26 kr. Gælder til alle færdiguddannede 2-årige stilladsmontører og ERFA-linien med koordineret praktikprøve, samt bestået ERFA 2 før marts Medarbejdere ansat før 1. marts 2009 med ERFA 1 kursus, opnår sats 3 når ERFA 2, rør- og industristillads og koordineret praktik er gennemført. Medarbejdere ansat før 1. marts 2009 uden uddannelsesaftale, systemstillads og/eller rør- og industristillads meriteres ind på den 2-årige stilladsmontøruddannelse. 6

8 Opsætning og nedtagning af stillads I Almindelige forudsætninger Stilladset opstilles forskriftsmæssigt i henhold til branchevejledningen for opstilling og nedtagning af stilladser. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 Ved let facadestillads forstås stålrammestilladser med maksimal bredde pr. arbejdsdæk på 70 cm (stilladsklasse 1 3). Ved udtrykket enkeltsøjlesystem, forstås søjlestillads/rammer, med en max belastning på 600 kg pr. m² og en bredde på arbejdsdækket over 70 cm (stilladsklasse ). Alle stillads dele skal være tilpasset systemet. Læsning og aflæsning af materiel på virksomhedens lagerplads samt på montagepladsen er indeholdt i priserne. Nedennævnte priser forudsætter, at der stilles egnet truck eller andet egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på firmaets lagerplads. Ligeledes forudsættes det, at der stilles egnet truck/kranbil til rådighed for af- og pålæsning på montagestedet eller materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet. Såfremt materiellet leveres og/eller afhentes på montagestedet, skal dette aflæsses hensigtsmæssigt efter aftale med sjakket. Såfremt der ikke stilles truck eller kranbil til rådighed eller materiellet ikke bliver leveret/afhentet på montagestedet tillægges nedennævnte priser 15 %. Kun gældende for stillads under A2, pkt i priskuranten. Der afregnes kun for det opstillet/ demonterede materiel. Manuel materieltransport på montagestedet fra lastbil til ophejsningsstedet til og med 15 meter er indeholdt i priserne. 1. Der ydes alene transporttillæg til de punkter, hvor (T) er anført ud for punktet. 2. For transportafstande på terræn og stillads skal herudover såvel ved montage som ved demontage ydes et tillæg på 7 % af montageprisen for hver påbegyndt 10 meter ud over de 15 meter (se figur F og G). 3. Når der ved transport af materiellet stilles tekniske hjælpemidler til rådighed, som trækvogn eller lignende, beregnes transporttillægget alene af montageprisen (grundprisen). Ved 7

9 A 9 A 10 A 11 A 12 8 transportafstande ud over 55 meter ydes tillægget på 7 % for hver påbegyndt 20 meter. 4. Hvor der stilles truck eller andet egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed på montage/demontagestedet er transport op til 150 meter indeholdt i prisen Ved transportafstande ud over 150 meter ydes tillægget på 7 % for hver påbegyndt 50 meter. 5. Hvor specielle forhold gør sig gældende (f.eks. indbæring gennem kældre eller lignende) akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Kørsel udover 20 km pr. arbejdsdag betales de overskydende km med kr. 1,63 pr. mand. Der ydes alene højdetillæg til de punkter, hvor (H) er anført ud for punktet. Der betales højdetillæg, hvor højden regnes fra fodplade ved ophejsningsstedet og op til hvor materiellet er monteret (se figur J og K). For teltoverdækning regnes højdetillægget af afstanden op til midtpunktet mellem underkant dragerrem og overkant kip (se figur C og D). Over 18 meter til og med 22 meter tillægges grundpriserne % Over 22 meter til og med 26 meter tillægges grundpriserne % Over 26 meter til og med 30 meter tillægges grundpriserne % Ved montage i højder over 30 meter tillægges 6 % ekstra pr. meter højde (eks. 31 m = 66 %). Der betales ikke højdetillæg, når materiellet flyttes over langs på stilladset, uden det hejses ned eller op. Der stilles montagedæk til rådighed ved montage/demontage. Montagedækket er alu finèrdæk af den type, der er tilpasset systemet og principielt monteres på tværs i feltet. Kun gældende for stillads under A2. For demontage betales 50 % af montageprisen, hvor andet ikke er anført. A 13 Såfremt en akkord udregnes til en priskurantsum under kr. 369,97 er hver af parterne berettiget til at forlange arbejdet udført på timeløn. A 14 A 15 A 16 Oprydning efter eget arbejde er indeholdt i priserne. Montage af specielle stilladser, som ikke er akkordsat i priskuranten, akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Ved opstilling af stilladser på tage betales alt materiel til og med første gennemgående dæk eller første mulige gennemgående

10 A 17 dæk, dog ikke dækkets fodliste, (se figur H og I) med et tillæg på 100 % for tage med en hældning på 15 grader og derunder og 125 % for tage med en hældning på over 15 grader. Betalingen for underlaget på taget akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Der stilles egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved montage og demontage. Elmontagehejs (wirehejs) anses for nuværende ikke som et egnet teknisk hjælpemiddel ved demontage. 9

11 Let Facade Stillads (Stilladsklasse 1-3) 1. Facaderammer (GTH) Kategori I Akkordpriser a. Rammer indtil og med 2 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 14,35 b. Rammer over 2 meter og indtil 4 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 28,69 c. Gennemgangsrammer i bredde indtil 1,65 meter højde max. 2,25 meters pr. stk.... kr. 34,60 d. Top- / L-ramme pr. stk... kr. 14,34 Kategori II e. Rammer indtil og med 2 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 16,47 f. Rammer over 2 meter og indtil 4 meters højde og indtil 0,85 meters bredde pr. stk.... kr. 32,95 g. Gennemgangsrammer i bredde indtil 1,65 meter højde max. 2,25 meters pr. stk.... kr. 34,60 h. Top- / L-ramme pr. stk.... kr. 16,47 Rammer er standardrammer, højden er excl. indstik /horn. Hvis enkeltsøjler undtagelsesvis bruges i stilladset betales disse som rammer. Enkeltsøjlesystem i. Hvor 2 søjler sammenkobles med en 0,70 m. horisontal, betales som standardrammer (pkt. 1 a.), dog betales særskilt for horisontal pr. stk.... kr. 4,68 Rammens højde afgøres af afstanden mellem dæk /dæk j. Enkelt horisontalrør max. 3,10 m. pr. stk.... kr. 3,72 k. Enkelt horisontalrør 3,11-3,60 m. pr. stk.... kr. 7,81 l. Sko (AVS) til montage for videre bygning pr. stk.... kr. 13,20 Nødvendige rammelåse = grisehaler = sikringsbøjle er incl. i prisen. Kategori I samtlige stilladser, som ikke kan henføres under kategori II. 10

12 Kategori II stilladser opsat under ekstraordinært vanskelige forhold i form af tætte buske/træer eller tæt trafik af fodgængere m.m. 2. Dæk og planker (GTH) a. Dæk i 1/1 bredde i systemet pr. stk.... kr. 4,91 do. som blindrum i konsoller eller skærme max.3,5 m. pr. stk... kr. 4,91 do. som dæk i udkragningskonsol pr. stk.... kr. 9,83 b. Dæk i 3/4 bredde i systemet pr. stk... kr. 4,30 do. som blindrum i konsoller eller skærme max.3,5 m. pr. stk... kr. 4,30 do. som dæk i udkragningskonsol pr. stk.... kr. 8,61 c. Dæk i ½ bredde i systemet pr. stk.... kr. 3,69 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 3,69 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 7,38 d. Ståldæk /-rist i ½ bredde fra 0 2,10 m.... kr. 3,69 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 3,69 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 7,38 e. Ståldæk /-rist i ½ bredde over 2,10 3,50 m.... kr. 6,60 do. som blindrum i konsoller eller skærme pr. stk..... kr. 6,60 do. udkragningskonsol pr. stk.... kr. 13,20 f. Alu / ståldæk i ½ bredde 3,51 4,20 meters længde i pr. stk... kr. 15,62 g. Opgangsdæk i hel- / 0,70 meters bredde pr. stk.... kr. 7,78 h. Stilladsplanker 2 x 7 max. længde 4,00 meter pr. stk... kr. 9,46 i. Oplægning af stilladsdæk som afdækning, max. 3,5 meters længde, incl. lås pr. stk.... kr. 5,73 Fastholdelse af blindrumsdæk og planker betales særskilt. Ved udkragningskonsoller forstås montering af konsoller, som vender væk fra et fast punkt, og hvor den lodrette afstand mellem konsolhøjde og ståstedet ved montagen er over 2 meter. 3. Stiger og trappeløb (GTH) a. Stige/lejder til 3 meters etagehøjde pr. stk.... kr. 3,49 b. Trappeløb i alu med repos, excl. hegn pr. løb pr. stk.... kr. 39,60 do. hegn pr. stk.... kr. 9,90 Hvor der bruges trappeløb mindre end 2 meter betales som trappeløb. 4. Længdeafstivninger og gelændere (GTH) a. Diagonalrør (max. længde 4,20 meter) pr. stk.... kr. 5,61 b. Enkelt gelænder pr. stk.... kr. 2,40 do. 3,51 4,20 meters længde... kr. 4,79 11

13 c. Dobbeltgelænder pr. stk.... kr. 4,80 do. 3,51 4,20 meters længde... kr. 9,59 d. Enkelt gavlgelænder pr. stk.... kr. 2,40 e. Dobbelt gavlgelænder pr. stk... kr. 4,79 f. Gelænderpost 1,1 meter inkl. sikringsbøjle pr. stk.... kr. 6,21 g. Rækværk i alu i et stykke -hånd, knæ og fodlisteexcl. fastholdelse max. 1,50 m. pr. stk... kr. 8,61 Dobbelt gavlgelænder, der betales ikke for evt. påsvejst eller pånittet kobling. Rækværk i alu er en samlet enhed. Gelænderpost er en stilladssøjle, der monteres i/på konsol til montering af rækværk. 5. Forankringer inkl. boringer, plugs og øjeskruer (GTH) a. Bøjlefastgørelser fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 6,33 b. Alu-rørfastgørelse fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 6,33 c. Alu-rørfastgørelse fra 1,31 til og med 1,80 meters længde pr. stk.... kr. 12,93 d. Stål rørfastgørelse fra 0,0 til og med 1,30 meters længde pr. stk.... kr. 7,92 e. Stål rørfastgørelse fra 1,31 til og med 1,80 meters længde pr. stk.... kr. 14,53 Ovennævnte priser er gældende for fastgørelser i mur-og træværk og med en hul-/rawplugstørrelse på op til og med 12 mm. f. Øjeskruer til hul-/ rawplugstørrelse på over 12 mm.- 16 mm med tilhørende hul pr. stk.... kr. 7,44 g. Fastgørelse med klemmer, vandnæseklemmer, eller ekspansionsbolte betales pr. fastgørelse... kr. 5,83 Kobling til rørfastgørelse betales særskilt. Koblingen kan forlanges demonteret ved aflæsning på lagerplads. Længde på fastgørelserne udmåles som afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg. Der betales kun for de anvendte borede huller. Specielle forankringer akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Hvor afstanden fra indvendig søjles centerpunkt vinkelret til væg overstiger 0,50 meter og hvor det er nødvendigt at montere konsoller med tilhø- 12

14 rende dæk for montage af fastgørelser, betales dette arbejde efter priskuranten. Konsol og dæk bliver siddende medmindre andet aftales. 5. A tillæg til fastgørelser a. Boring af hul i beton tillægges fastgørelsen... kr. 5,83 b. Lukning af huller med kit, mørtel, maling eller silikone pr. gang pr. hul... kr. 2,66 c. Lukning af huller med prop pr. stk.... kr. 2,13 Eks. lukning med kit og maling 2 x 2,66 kr. = 5,32 kr. Ved boring stilles slagboremaskine til rådighed, dog tilstræbes anvendt batterislagboremaskine. 6. Konsoller og skærmbæringer mv. (GTH) a. Konsoller med dæklås bredde 0,4 m. -1/2 dæk pr. stk.... kr. 8,50 b. do. 0,7 m. - 1 dæk pr. stk.... kr. 11,69 c. do. 1,2 m /2 dæk pr. stk... kr. 14,88 d. do. 1,5 m. - 2 dæk pr. stk.... kr. 21,26 e. Dækindsats (løse trin) pr. stk.... kr. 11,69 f. Standard afstivningsrør med påmonteret en kobling og gaffel max. længde 2,30 m pr. stk.... kr. 9,90 g. Standard afstivningsrør med påmonterede koblinger max. længde 2,30 m. pr. stk.... kr. 11,58 h. Låseprofilskinne til konsoldæk pr. stk.... kr. 3,08 Konsoller med dæklås integreret i dæk eller konsol er incl. i prisen. Udkragningskonsol afregnes som almindelige konsol. Dækket i udkragningskonsol afregnes efter pkt Skærme og fodbrædder (GTH) a. Udhængt skærmkonsol med dæklås pr. stk. max. 3 dæk... kr. 23,18 b. Net- og kasseskærme ophængt pr. rum... kr. 21,60 c. Finérkasseskærme ophængte pr. rum... kr. 21,60 d. Kasseskærm over 1,00 m og max. 1,80 m. opsat pr. rum... kr. 39,19 Opsætning af kasseskærm max. 100 cm. i højden eller finérkasseskærm max 130 cm i højden, der har påmonteret beslag for montering på gelænder. Ved rum forstås den afstand, der er mellem 2 rammer/søjler, dog max. 3,5 meter. 13

15 Ved afslutning i ender af et stillads betales for antallet af skærme, dog kun 1 skærm for konsoldækket og 1 skærm for hoveddæk. Hvis der ved afslutning i enden af et stillads kun bruges 1 skærm, betales der kun for denne, uanset skærmen dækker over konsol- og hoveddæk. e. Tæt afdækning med finer 12 mm. tykkelse. incl. fastholdelse pr. m²... kr. 6,33 do. 16 mm tykkelse. incl. fastholdelse pr. m²... kr. 7,40 do. 18 mm tykkelse incl. fastholdelse pr. m²... kr. 9,03 do. 22 mm tykkelse incl. fastholdelse pr. m²... kr. 12,75 f. Fodbrædder opsat pr. stk.... kr. 4,85 g. Fodbrætholdere pr. stk.... kr. 0,88 h. Tyverisikring i højde 0,00 3,00 meter pr. m² afdækket areal... kr. 15,94 do over 3,00-5,00 meter pr. m² afdækket areal... kr. 26,57 Tyverisikringen er udført med lægter fastholdt til rammen/søjlen og krydsfinerplader. Tildannelse og fastholdelse af lægter er indeholdt i priserne. Højden regnes fra terræn. Der stilles nødvendige hjælpemidler til rådighed bl.a. rullestillads, betalingen for disse hjælpemidler er indeholdt i ovenstående priser. 7.A. tillæg til tæt afdækning med finer (pkt. f.) a. Hvor der udskæres helt tæt for rammer, horn, nedløb, almindelige bygningsdele mm. i afdækning gives et tillæg pr. lbm facade... kr. 10,10 Elektrisk stiksav stilles til rådighed. Prisen gives ikke ved alm. afdækning og ved demontage. 8. Fodplader og spindler mv. (GTH) a. Fodspindler op til 0,60 meters nyttelængde pr. stk.... kr. 2,06 b. Indstillingsrør inkl. spindel og fodplade pr. stk.... kr. 5,19 c. Opklodsning max. 20 cm. høj(ikke trykfordeling)pr. stk.... kr. 2,59 d. Strø / trykudligning (max. 1,10 meter lang) pr. stk.... kr. 1,37 e. Fodrør på tværs af rammer pr. stk... kr. 3,19 f. Start u-profil til bl.a. ophæng af alu-trappe pr. stk.... kr. 3,19 g. Vippefodspindler pr. stk.... kr. 3,41 9. Rør, koblinger mv. som hjælpematerialer (GTH) a. Stilladsrør pr. stk. i alu. eller stål op til 1,5 meter... kr. 4,25 b. Stilladsrør i alu. over 1,5 meter pr. stk. pr. lb.m.... kr. 3,08 14

16 c. Stilladsrør i stål over 1,5 meter pr. stk. pr. lb.m.... kr. 4,25 d. Koblinger med maks. 2 bolte/kiler pr. stk.... kr. 3,08 e. Stilladstvinger pr. stk.... kr. 3,08 f. Bindinger med bindetråd eller tilsvarende pr. stk.... kr. 3,08 Pr. lbm. afrundes (12,4 m = 12 meter el. 13,6 m. = 14 meter) 10. Dragere og broer og tilbehør til telte mm. (GTH) a. Dragere i alu højde 0,45 meter pr. lbm.... kr. 13,20 b. Dragere i stål højde 0,45 meter pr. lbm.... kr. 23,10 Gitterdrager afregnes i modullængder i hele meter og der rundes op eller ned til nærmeste hele meter. Eks. 1: 2 stk. 6 meter dragere = 2 x 6,10 meter = 12,00 meter Eks. 2: 6 stk. 6 meter dragere = 6 x 6,10 meter = 37,00 meter ) c. Samlepinde til drager max. 0,85 meter lang inkl. 4 bolte pr. stk.... kr. 11,00 d. Samlepinde til drager for kip max.. 0,85 m lang inkl. 4 bolte pr. stk.... kr. 16,50 e. Kipbeslag komplet højde 0,45 meter incl. 8 bolte og kiphegn pr. stk.... kr. 44,00 f. Dragerstyr alu pr. stk.... kr. 7,81 g. Aquadæk pr. m² afdækket areal... kr. 6,60 h. Dragerstyr til længdebjælker... kr. 10,63 i. Afstivningshegn... kr. 7,81 j. Sømbjælke incl. tagskinne og skruer pr. lbm.... kr. 8,25 k. Presenning til sømbjælke incl. hæfteklammer til sømbjælke pr. m² afdækket areal... kr. 4,95 l. Keder-skinner incl. kobling pr. lbm.... kr. 15,94 m. Keder-teltdug pr. m² afdækket areal... kr. 4,95 n. Kranbeslag i stål incl. hegn pr. stk.... kr. 42,51 o. Rækværksholder til montering på drager pr. stk... kr. 15,94 p. Hjulkonsol til 0,45 m. drager pr. stk... kr. 10,63 q. U-skinner til dragere pr. lbm... kr. 7,97 r. Alu-bro over 3,50 m pr. lbm... kr. 11,66 rækværk betales særskilt 15

17 10. A. Alu-dragere med integreret kederskinne t.o.m 65 cm a. Kip ,11 b. 4,5 m drager inkl. samlebeslag ,04 c. 3,0 m drager inkl. samlebeslag... 98,81 d. 1,5 m drager inkl. samlebeslag... 54,59 Pris når stikbolte er klar til brug og i fuld mængde til komplet overdækning e. Kip ,35 f. 4,5 m drager inkl. samlebeslag ,27 g. 3,0 m drager inkl. samlebeslag... 77,20 h. 1,5 m drager inkl. samlebeslag... 36,14 Udvendig horisontal og diagonalpris for øvrige dele. Der betales ikke ekstra for overlæg. For dugene for de første 2 m overlæg. i. Horisontalt i alu pr. stk.... 4,60 j. Diagonalt i alu pr. stk.... 5,51 Ovenstående følger telttillæg i priskurant dog spænd 20 m. 10. B. Tillæg/fradrag teltoverdækning Der gives telttillæg til materiel, som indgår i teltoverdækningen og som er påspændt i forbindelse med gitterspærret. (Se figur A.+ A1.) Ved gavle gives telttillæg til det materiel, som indgår i teltoverdækningen. (Se figur B, C og D.) Telt- og højdetillæg gives af grundpriserne. Priser og tillæg er fastlagt ud fra opbygning af telt med et max. spændvidde på 16 meter. Ved spændvidde forstås afstanden fra dragerrem til dragerrem. Hvor materiellet ophejses og dette bliver opbygget på stedet betales forbrugt tid for hejsetiden, og der betales ikke for evt. højdetillæg. Højdetillæg halveres for de dele, der monteres med kran. Ved knæk i teltflugt eller spændvidde over 16 meter akkorderes særskilt. Telttillæg til og med 16 graders stigning a. Hvor kran benyttes til montering af teltoverdækningen % b. Hvor teltoverdækningen opbygges fra montageplatform og teltoverdækningen skubbes på hjul hen ad remmen % (montageplatform afregnes særskilt) 16

18 c. Hvor der benyttes rullestillads ved opsætning på terræn % d. Hvor der ikke stilles ovennævnte hjælpemidler til rådighed til montagen % Hvor der på tilnærmelsesvis flade tage, skal monteres teltoverdækning, er telttillægget 40 % under forudsætning af materiellet ophejses med kran til taget og at der stilles rullestillads eller lignende til rådighed for montagen. Der betales en gang for montage / demontage af rullestilladset. Hvor der laves telte og der benyttes kran til monteringen af teltoverdækningen betales et telttillæg med 35 % for kassetterne. For det medgåede materiel til lukning mellem tagkassetterne betales et telttillæg på 40 %. Telttillæg over 16 graders stigning e. Hvor kran benyttes til montering af teltoverdækningen % f. Hvor teltoverdækningen opbygges fra montageplatform og teltoverdækningen skubbes på hjul hen ad remmen % (montageplatform afregnes særskilt) g. Hvor der benyttes rullestillads ved opsætning på terræn % h. Hvor der ikke stilles ovennævnte hjælpemidler til rådighed til montagen % Hvor der på tilnærmelsesvis flade tage, skal monteres teltoverdækning, er telttillægget 60 % under forudsætning af materiellet ophejses med kran til taget og at der stilles rullestillads eller lignende til rådighed for montagen. Der betales en gang for montage / demontage af rullestilladset. Hvor der laves telte og der benyttes kran til monteringen af teltoverdækningen betales et telttillæg med 55 % for kassetterne. For det medgåede materiel til lukning mellem tagkassetterne betales et telttillæg på 60 %. 11. Klimaskærm med aquadæk (GTH) a. Montering af rørsæt (se figur E) som klimaskærm eller tilsvarende sæt... kr. 39,60 Prisfastsættelsen gælder for klimaskærmbeslag med max. 3 aquadæk. b. Tagbøjle ekskl. nødvendige hegn max 2 m inkl. eventuelt forlængelsestykke (se figur E1) betales med.... kr. 38,90 c. Tagbøjler over 2 m inkl. nødvendige hegn og eventuelt forlængelsesstykke (se figur E2) betales med... kr. 64,86 Presenning/armeret plast monteret på forannævnte betales efter pkt.13. Plastik og presenninger (GH). 17

19 12. Net (G) a. Opsætning af afskærmningsnet flettet eller uden på stilladset inkl. min. 1 fastbinding til stilladset pr. m² betales med pr. m² afdækket areal... kr. 2,20 Pr. m² afdækket stillads" - her regnes der fra muren f.eks. 1,0 m ud + stilladsets længde + 1,0 m ind til muren - vel at mærke når nettet spændes helt ind til muren i begge ender. Overlapning på langsiden betales der således ikke for. Hvis nettet opsættes ved f.eks. at rulle det om håndlister, som fastsættes i bund og top af stilladser, betales der stadig kun for antallet af afdækkede m² og således intet særskilt for oprulning og påspænding. Ved flettet opsætning forstås, at nettet føres ind bag hegnet. Ved ned- og hjemtagning returneres nettet i håndterbare bundter uanset om det skal genbruges eller kasseres. 12. A Tillæg til net a. Hvor net forlanges monteret i vandrette baner betales et tillæg på % b. For genbrug af net betales et tillæg pr. m² afdækket stillads på... kr. 0,66 Disse tillæg gives ikke ved nedtagning. 13. Plastik og presenninger (GH) a. Opsætning af armeret plastfolie incl. minimum en fastgørelse pr. m² betales med pr. m² afdækket areal ved banebredde 2,25 meter... kr. 4,68 banebredde 3,30 meter... kr. 5,28 banebredde 4,00 meter... kr. 5,58 b. Udlægning af armeret plastfolie vandret liggende incl. tilskæring pr. m² afdækket areal... kr. 2,75 c. Fastgørelse langs mur med 1 x 4 brædder eller lignende incl. fastgørelse til væg med sømplugs pr. lbm.... kr. 10,63 d. Opsætning af andre typer presenninger akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Pr. m² afdækket areal - her regnes der fra muren f.eks. 1,0 m ud + stilladsets længde + 1,0 m ind til muren - vel at mærke når plastik/presenning spændes helt ind til muren i begge ender. Overlapning på langsiden betales der således ikke for. Hvis plast/presenningen opsættes ved f.eks. at rulle det om håndlister, som fastsættes 18

20 i bund og top af stilladser, betales der stadig kun for antallet af afdækkede m² og således intet særskilt for oprulning og påspænding. Ved ned og hjemtagning returneres plastik i sammenfoldet oprullet eller håndterbare bundter uanset om det skal genbruges eller kasseres. 13. A Tillæg til plast og presenninger a. For genbrug af armeret plastfolie/ presenning betales et tillæg på pr. m² afdækket areal... kr. 1,32 Dette tillæg gives ikke ved nedtagning. b. For montering af presenninger på svært stål ved brug af montagedæk betales et tillæg pr. m² afdækket areal... kr. 1, Elhejs (GTH) a. Elhejs (egenvægt max. 15 kg) monteret for andre håndværkere incl. separat ophæng / galge for el-hejs pr. stk.... kr. 118,08 b. Flytning af elhejs (egenvægt max. 15 kg.) for andre håndværkere på samme stillads incl. separat ophæng/ galge for el-hejs pr. stk.... kr. 177,12 c. Elhejs (egenvægt max. 50 kg.) monteret for andre håndværkere incl. separat ophæng / galge for el-hejs pr. stk.... kr. 233,81 d. Flytning af el-hejs (egenvægt max 50 kg.) for andre håndværkere på samme stillads incl. separat ophæng/galge for el-hejs pr. stk.... kr. 350,71 Hvor el-hejset eftermonteres på stilladset tillægges prisen med 25 % Tillægget gives ikke, hvor el-hejset flyttes inden for samme sag. Ved eftermontering forstås, at el-hejset monteres på et bestående og godkendt stillads. 15. Nedstyrtningsskakte (GTH) Kædeskakte i plastik længde 1,25 meter a. Skaktrør plast pr. stk.... kr. 30,08 b. Grenrør plast pr. stk.... kr. 44,00 c. Tragte plast pr. stk.... kr. 30,08 d. Stålforing til plastskakt pr. stk.... kr. 4,40 Kædeskakte i stål længde 1,45 meter e. Skaktrør stål pr. stk... kr. 55,37 f. Grenrør stål pr. stk... kr. 66,00 g. Tragte stål pr. stk... kr. 55,37 19

21 I ovenstående priser er indregnet betaling for fastgørelser af skakten med kæder, sjækkel eller lignende til stilladset eller monteringsbeslag. I ovennævnte priser er regnet med at plastik skaktrøret dækker ca. 0,90 meter, og stålskaktrøret dækker 1,25 meter. Andre skakttyper akkorderes særskilt i henhold til overenskomstens bestemmelser. Hvor skakten eftermonteres på stilladset tillægges prisen med 25 %. Tillægget gives ikke, hvor skakten flyttes inden for samme sag. Ved eftermonteres forstås, at skakten monteres på et bestående og godkendt stillads. 16. Afspærringsmateriel a. Opsætning af vejskilt med fod (max. 30 kg for foden) pr. stk.... kr. 15,94 b. Opsætning af afspærringscylinder med fod (max 12 kg for foden) pr. stk.... kr. 7,97 c. Opsætning af rød/hvid afmærkningsbræt/-lægte pr. stk.... kr. 4,85 Der gives samme pris ved nedtagning som ved opsætning. Nærværende priskurant erstatter alle tidligere indgåede protokollater/aftaler af pris- og arbejdsmæssig art. 20

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM Indledning På baggrund af erfaringer med opstilling af traditionelle overdækninger med bl.a. brug af aquadæk og plastik satte vi i år 2000 som målsætning, at udvikle

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K Forord Malerforbundets Lønfaglige Udvalg har udarbejdet denne informationspjece vedrørende forudakkordering for at fremhæve nogle af de bestemmelser, den enkelte kollega

Læs mere

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2014 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, se nyheder og find montagevejledninger. EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

PRISKURANT. for murerarbejdsmandsarbejde i hele landet undtaget Københavns- og Frederiksberg kommuner gældende mellem

PRISKURANT. for murerarbejdsmandsarbejde i hele landet undtaget Københavns- og Frederiksberg kommuner gældende mellem PRISKURANT Af 1. marts 2006 (uddrag af priskurant af 1. september 1998 for Bygge- og anlægsarbejde mellem BYG og SiD med prisreguleringer pr. 1. marts 2006 ifølge protokollat af 15. juni 2006) for murerarbejdsmandsarbejde

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Branchevejledning om Standardblade for

Branchevejledning om Standardblade for Branchevejledning om Standardblade for systemstilladser Indhold InDhold 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer.

Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 Skovlund Ansager Hallen. Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. From: Jørgen Trap Sent: 23 Feb 2015 13:26:02 +0000 To: Skovlund Ansager Hallen Subject: Samlede tilbud Hej Bent. Som aftalt har jeg vedhæftet de 4 tilbud der gør sig gældende nede ved jer. Den samlede

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg er i gang med en kortlægning af tekniske hjælpemidler,

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES kan tilbyde: Stærke produkter, Stærk service, Stærkt brand. ZARGES er Europas

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere