o K Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778"

Transkript

1 o K Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar L778 og Skorstensfejerkredsen i Blik- og Rørarbejderforbundet for en 3 årig periode. Aftalen omfatter vedhæftede protokollater nr. 1 til 8 Der tages forbehold for godkendelse af forhändlingsresultatet i pafternes kom petente forsam linger. Der er mellem parterne enighed offi, at forhandlingsresultatet indgår i det mæglingsforslag, som statens forligsmand forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Parterne er endvidere enige om, at nedsætte et udvalg der inden den L.5.20L4 redaktionelt tilpasser overenskomsten i forhold til overenskomstresultatet. Tønder, den 25. februar 2OL4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 7778 For Blik- og rbejderforbundet , 06:35

2 o K Skorstensfejerlauget aí 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet Overenskomst forhandlingerne 20t4 Forha ndlede protokollater: Der er imellem parterne i forbindelse med overenskomst fornyelse udarbejdet og underskrevet papir i henhold til nedennævnte opstilling. 1. Telefonpasning / Vagtordning 2. Feriefridage, svende 3. Feriefridage, lærlinge 4. Uddannelsesforhold 5. Tøjordning m. bilag 1 og 2 6. Arbejdsløn 7. København B. Arbejdstøj Lærlingebestem melser Tønder, den 25. februar 2OI4 la Skorstensfejerlauget af 11. februar L778 For Blik- og Rørarbejderforbundet , 06i34

3 ok 2014 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet Protokollat nr. 1 $3 nyt stk. Telefonpasning For telefonpasning uden udkald, fra arbejdstids ophør og indtil kl på hverdage, betales kr. 100 pr. dag. Telefonpasning kan maksimalt udgøre 10 hverdage pr. måned Aftalen skal være skriftlig. $34, nyt. Stk Vagtordning Vagtordning aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen og betales med minimum kr Vagtordning aftales med 14. dages varsel og kan maksimalt udgøre 2 uger over en periode på 2 måneder. Der er mulighed for at aftale weekendvagt, dette betales med kr Weekendvagt defineres fra arbejdstids ophør fredag til arbejdets begyndelse mandag Weekendvagt skal aftales med 14 dages varsel. Udkald iforbindelse med vagtordning afregnes i henhold t l S 3, stk. 2 Vagtordning på enkeltstående hverdage betales med kr. 450 pr. dag. Enkeltstående hverdage skal varsles med mindst et døgn og kan maksimalt udgøre 5 hverdage pr. måned Arbejdsgiver stiller telefon og arbejdsbil til rådíghed under vagten Tønder u Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 rbundet

4 ok 2014 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Bl ik- og Rø rarbejderforbundet Protokollat nr. 2 Feriefridage, svende $10, stk. 3, ændring Det opsparede beløb for feriefridage optjent a 2013, opgøres og udbetales med 1. lønudbetaling i maj 2014, hvis de ikke er indeholdt i allerede indbetalte feríepenge. Opsparing af feriefridage for perioden tl opgøres og udbetales ligeledes sammen med 1. lønudbetaling i ma Fremover optjenes 2,5 o/o af al A-indkomst til afholdelse af 5 feriefridage i perioden 1/5 til 30t4. Afholdelse af feriefridag udbetales med forskudsbeløb pà kr pr. dag. Der kan ikke udbetales mere end der står på kontoen. Pr. 1. maj udbetales eventuelt indestående på kontoen ved første lønudbetaling i maj. Det skal fremgå af lønsedlen hvor mange kroner der er opsparet, udbetalt og rest. Ved fratrædelse opgøres kontoen og udbetales med sidste lønudbetaling Tønder Skorstensfejerlaugel at 11. februar 1778 Blik og Rør a rbundet

5 ok 2014 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet Protokollat nr. 3 Lærl ingebestemmelser, feriefridage $3, stk. 9, tilføjelse: Det opsparede beløb for feriefridage optjent i 2013, opgøres og udbetales med 1. lønudbetaling i maj 2014, hvis de ikke er indeholdt iallerede indbetalte feriepenge. Opsparing af feriefridage for perioden ttl 3Ol4-14. opgøres og udbetales ligeledes sammen med 1. lønudbetaling i maj2014. Fremover optjenes 2,5 o/o af al A-indkomst til afholdelse af 5 feriefridage i perioden 1/5 til 3014 Afholdelse af feriefridag udbetales forskudsbeløb på henholdsvis o 500 kr. for L og 2. àrs lærlinge I 7OO kr. for 3. og 4. års lærlinge o 700 kr. for 1. og 2. års voksenlærlinge / 900 kr. for 3. og 4. års voksenlærlinge Der kan ikke udbetales mere end der står på kontoen. Pr. 1. maj udbetales eventuelt indestående på kontoen ved første lønudbetaling i maj. Det skal fremgå af lønsedlen hvor mange kroner der er opsparet, udbetalt og rest. Ved fratrædelse opgøres kontoen og udbetales med sidste lønudbetaling Tønder Skorstensfejerlauget af 1 1. februar 177 I Blik og Rø r ndet

6 ok 2014 Skorstensfejerlauget aí 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet Protokollat nr. 4 $1 1, Uddannelsesforhold Ændring af stk. 2 Overenskomstparterne er enige om i samarbejde at sikre virksomhedernes medarbejdere efter- og videreuddannelse for her igennem at fremme branchens arbejdsområder' Ny tekst. Virksomhedeme og medarbejdeme ptantægger ijanuar måned uddannelsesplan for medarbejderen påbasis af relevante kursusudbud iforhold til branchen- Tønder Skorstensfeje aî 11.Íebruar 1778 Blik og Rør rbundet

7 ok 2014 Skorstensfejerlauget aí 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet Tøjordning Ny $ 5 stk.4 Protokollat nr. 5 Parterne er enige om at svendene til en hver tid skal være fagligt korrekt påklædt. Vedrørende arbejdstøjiht. arbejdstilsynets "bekendtgørelse om særligt arbejdstøj" er følgende gældende: Pkt. 1 Der ydes hver svend et rådighedsbeløb på 90,- kr. pr. uge til indkøb af de i bilag 1 og 2 nævnte tøj og artikler. Svenden kan inden for dette beløb få refunderet regningen vedr. tøjkøb med videre mod udlevering af regning/kvittering til firmaet. Et opsparet rådighedsbeløb kan ikke overstige et års opsparing, gældende senest Íra Pkt. 2 Alternativ kan arbejdsgiver og arbejdstager indgå skriftlig aftale om at Generelt: arbejdsgiverne udlevere de ibilag 1og2 nævnte tøjog artikler. Ved indgåelse af denne ordning udtræder man af ordningen i pkt. 1. Ved nyansættelse udleveres der iht. til bilag 1 to sæt løj efter eget valg, samt et sæt iht. Bilag 2. Herefter udleveres der efter behov i bilag 1. I start december hvert år, udleveres der efter bilag 2tøjlartikler. Ordningen kan opsiges med 14 dages varsel af begge parter. De i pkt. 1 nævnte tøjpenge, udbetales under alle forhold hvor der betales fuld løn, med undtagelse af sygdom i forbindelse med arbejdsulykker. Arbejdsgiveren skal kunne oplyse aktuel saldo på tøjkonto eller udleveret tøj mv. i hht. bilag 1 og2. Tønder Skorstensfejerlauget af 1 1. februar 1778 Blik og Rør derforbundet

8 Bilae 1. Yder munder ns til skorstensfeier arbeider. Høj hat o Kollert o Buks til sommer og vinter o Skjorte med lange ærmer. Skjorte med korte ærmer. Munddug. Kæpsel. Sko til sommer og vinter. Vest Der er altid tale om nyt tøj/sko.

9 Bilae 2. T øil iste u nde rmonder ns t l Skorstensfeierfaeet.. T-shits. o Thermo undertrøje 2. stk. o Thermo underbuks 2. stk. o Strømper o Underbukser o Sommer og vinter hansker o Der til kommer sæbe, shampoo og håndrens o Badetøfler Der er altid tale om nyt tøj.

10 OK Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Bl k- og Rørarbejderforbundet PROTOKOLLAT NR.6 Ændring; $ 2. stk. 1. om Arbejdsløn Overenskomstparterne er enige om, at lønsatsen stiger med 2o/o p.a. Overenskomstens paragraf 2. stk. 1 ændres til følgende: Gældende lønsatser pr. 1. marts 2Ot4 Københavns Amt: Ugeløn Kr. 7.5t7,6O Kr.32.78O,29 Mestersvende pr. måned i perioden. Provinsen Ugeløn Kr ,58 Mestersvende r. måned Kr ,51 Gældende lønsatser pr. 1. marts 2015 Københavns Amt: Ugeløn Kr ,96 Mestersvende Pr. måned Kr ,90 Provinsen Ugeløn Mestersvende pr. måned Gældende lønsatser pr. 1. marts 2OL6 Københavns Amt: Ugeløn Mestersvende pr. måned Provinsen Ugeløn Mestersvende pr. måned Kr. 7.08I,43 Kr. 30,894,28 Kr. 7.82L,32 Kr.34.L04,61 Kr.7.223,06 Kr.31.5t2,t7 Tønder, den 25. februar 20L4 Skorstensfejerlauget af 11. februar L778 For Blik- og ra rbejderforbundet , 05:26

11 OK Skorstensfejerlauget al 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet PROTOKOLLAT NR.7 Orga-nisationerne er enige om at der optages forhandlinger for København city området senest den 7 marts 2Ot4 i København, Ingen aftaler om denne overenskomst er gælden de før disse forhandlinger er afsluttet og godkendt af begge organisationers forhandlingsudvalg. Tønder, den 25. februar. marts 2Ol4 Skorstensfejerlauget af 11. februar L77B For Blik- og ra rbejderforbundet ,06:36

12 ok20l4 Skorstensfejerlauget af LL. febru ar L778 Bl k- og Røra rbejderforbu ndet Protokollat nr. 8 Lærlingebestemmelser Stk. L5 Sikkerhed Ny tekst: ArbejdstØj udleveres af arbejdsgiverne iht. 5 5 stk. 4 pkt. 2, med bilag 1 og 2 dog kke høj hat, ved a nsættelses sta rt. dog.senest ved prøvetidens ud løb. Síkkerhedsmæssigt udstyr og personligt værnemidler udleveres under samme betingelser som firmaets øvrige ansatte. Dersom parterne er enige, er det muligt at benytte sig af samme regler som beskrevet i overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar t778 og Blik- og rørarbejderforbundet for skorstensfejerkredsen 5 5 stk.4 pkt. 1 TØnder 25/2201,4 Skorstensfejerlauget af den 1L. februar 1778 BI og RØr rbundet

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Kollektiv overenskomst

Kollektiv overenskomst KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S (DNV), DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S OG VERITAS FUNKTIONÆRFORENING, DK (VEFF) Side 1 af 11 2013 Hvem er omfattet... 2

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL- EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆ- RERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere