Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008"

Transkript

1 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre formål: Nye lønsystemer Chefløn Lokalløn Barselsorlov Tillidsrepræsentanter Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Aftale om kontrolforanstaltninger Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø Fælles regelsæt Arbejdstidsnedsættelse for ansatte på Færøerne Kirkefunktionærer 1

2 Arbejdstid Rammerne for indgåelse af aftaler Ansættelsesområder Aftalen om suspension og ulovlig udeblivelse Ferieregler i Udenrigsministeriet Overenskomsternes dækningsområde Overenskomst/aftaleperiode: Forliget er indgået for perioden 1. april marts Forliget er et delforlig, idet der til organisationsforhandlingerne er afsat en 4-ugers periode - det såkaldte vindue. Et færdigt CFU-forlig, der kan sendes til afstemning, vil således ikke foreligge før medio marts Rammen og generelle lønstigninger: Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 12,80 % Heraf udgør de generelle lønstigninger 8,17 % De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden: 1. april 2008: 3,30 % 1. april 2009: 1,82 % 1. oktober 2009: 0,65 % 1. april 2010: 2,40 % I alt: 8,17 % 2

3 Dato: 17. februar 2008 Rammen OK OK08 Stigninger i pct. April Oktober April Oktober April Oktober I alt Generel reguleringer 3,30-1,82 0,65 2,40-8,17 Puljer 0,06 1,50 0,58-0,06-2,20 Reguleringsordning (skøn)/ Lokal løndannelse (skøn) 0,94 0,75 0,54 2,23 Personalegoder - kompensation* 0,20 0,20 Aftalt ramme inkl. reguleringsordning mv. 4,30 1,50 3,35 0,65 3,00-12,80 * Virkningen på reguleringsordningen neutraliseres Reguleringsordning: Der er aftalt en fortsættelse af reguleringsordningen. Derudover er aftalt, at parterne vil arbejde for, at udviklingen i personalegoder i den offentlige og private sektor prioriteres i Danmarks Statistik og, at der gøres status herpå pr. 1. april Det er aftalt, at 3-partsaftalens virkninger på reguleringsordningen som følge af de særligt afsatte midler til seniorordninger og voksenelevaftalen neutraliseres. Neutraliseringen vil finde sted efter nærmere aftalte kriterier. Parterne vil i aftaleperioden se nærmere på metoden bag beregningen af reguleringsordningen. Lønstatistik: Parterne etablerer i aftaleperioden en arbejdsgruppe, der skal udvikle nye og lettilgængelige statistikværktøjer, der skal anvendes af både tillidsrepræsentanter og af den lokale ledelse. Målet er enkel og let anvendelig lønstatistik, herunder kønsopdelt, på institutionsniveau. Arbejdsgruppen skal komme med konkrete forbedringsforslag senest oktober 2009, og skal herudover drøfte behovet for udvikling og forbedring af statistikgrundlag og informationsmuligheder som udgangspunkt i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Andre formål: 3

4 Nye lønsystemer: Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn med den bidragssats, der gælder på det pågældende overenskomst-/aftaleområde. Det er desuden aftalt, at fælleserklæringens indhold indskrives i cirkulæreteksten til rammeaftalen. Lokalløn: Lokallønspuljerne opskrives med 0,22 % af lønsummen pr. 1. april 2008 for de omfattede grupper, med 0,23 % af lønsummen pr. 1. april 2009 og med 0,22 % af lønsummen pr. 1. april Chefløn: Cheflønspuljerne opskrives med 24,8 mio. kr. 1. april 2008, 24,2 mio. kr. 1. april 2009 og 23,6 mio. kr. 1. april Vedrørende oprettelse af nye stillinger erstattes det hidtidige system med følgende opskrivningsmetodik (i grundbeløb ): Lønramme 35 og 36: Lønramme 37: Lønramme 38 og derover: kr kr kr. Ved nedlæggelse anvendes samme beløb. Sker der overgang til aftalen om kontraktansættelse af chefer, nedskrives cheflønspuljen med det cheflønstillæg, der hidtil har været ydet til den ansatte. Aftale om kontraktansættelse af chefer: Der er enighed om at etablere et nyt lønsystem for administrative chefer i lønramme 37 og derover i departementer, styrelser og direktorater. En række administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater vil med dette initiativ blive omfattet af aftalen om kontraktansættelse. Disse stillinger vil dermed ikke længere være omfattet af cheflønspuljen. Barselsorlov: Der er aftalt nye regler for forældreorlov med ikrafttrædelse 1. april

5 Efter den 14. uge efter fødslen (eller modtagelsen af et adoptivbarn) er den samlede orlovsperiode med løn udvidet fra 12 uger til 18 uger. Heraf er 6 uger reserveret til moderen og 6 uger til faderen. De sidste 6 uger kan forældrene dele imellem sig. Det betyder, at hvis begge forældre er ansat i staten har mor fået mulighed for at få 2 ugers længere orlov med løn, hvis hun bruger hele den fælles orlov, og alligevel har far fået ret 4 ugers længere orlov med løn. De nye regler giver ikke faderen flere ugers orlov med løn, hvis han er ansat i staten og moderen er ansat uden for staten. Moderen har derimod fået 2 ugers orlov med løn, uanset om begge forældre er ansat i staten eller ej. Tidligere regler: Barselsorlov Forældreorlov fælles Særlig lønret til far I I I I 14 uger til mor 10 uger 2 uger Nye regler: Barselsorlov Orlov mor Orlov fælles Orlov til far I I I I I 14 uger til mor 6 uger til mor 6 uger fælles 6 uger til far Barns 1. og 2. sygedag: Med virkning fra 1. oktober 2008 er det aftalt, at ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. Forholdene på tjenestestedet tillader det 3. Barnet er under 18 år og 4. Barnet er hjemmeværende 5

6 Under tjenestefriheden udbetales løn svarende til løn under sygdom. Tillidsrepræsentanter: Der er aftalt følgende ændringer i aftalen om tillidsrepræsentanter: Forlængede varsler ved opsigelse o o For overenskomstansatte er der aftalt, at afskedigelse kan ske med den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. For tjenestemænd er opsigelsesvarslet 6 måneder 10 i aftalen ændres således at institutionen skal anvise tillidsrepræsentanten et passende (fælles)lokale med adgang til telefon og IT-udstyr. Hvis dette af særlige grunde ikke kan lade sig gøre skal der optages drøftelse for at finde en anden løsning Der er aftalt følgende ændringer i cirkulæret til aftalen om tillidsrepræsentanter: Det er præciseret, at ledelsen og de ansatte i situationer, hvor institutioner lægges sammen, men hvor institutionen fortsat er placeret på forskellige geografiske lokaliteter, skal overveje valg af mere end 1 TR eller genoverveje TR s vilkår Det præciseres, at TR beskyttelsen tidligst kan indtræde 1 måned, før hvervet tiltrædes. En afgående TR har ret til en drøftelse om pågældendes behov for efteruddannelse. Tilsvarende gælder sikkerhedsrepræsentanter. Aftale om senior- og fratrædelsesordninger: En styrket indsats for fastholdelse af seniorer på statens arbejdspladser. På baggrund af trepartsaftalerne, hvor der i alt til hele CFU området er afsat 222 mio (SKAF s andel udgør 68 mio) til initiativer til at øge mulighederne for at fastholde seniorer, har CFU og Finansministeriet aftalt, at midlerne anvendes til en seniorbonus, som kommer til udbetaling i perioden 1. januar 2009 til 31. december På CO II s, OC s og LC s område betyder det, at ansatte der ved aftalens ikrafttræden allerede opfylder alderskriteriet, ved førstkommende fødselsdag får ret til seniorbonus. Det betyder eksempelvis, at en ansat der er fyldt 62 år den 1. januar 2009, opnår ret til den første seniorbonus, når den ansatte fylder 63 år og hvis samme person fortsætter ansættelsesforholdet, udløses der en seniorbonus i 2010 og

7 Den ansatte har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til 1-4 seniordage, når man er fyldt 62 år og 1-6 dage når man er fyldt 63 år og derover. Veksling af seniorbonus til seniordage beregnes med 1/260 del af den samlede faste løn, svarende til en omregningsfaktor på 0, og udgør 7,4 timer pr. dag. Det kan aftales, at der kan veksles yderligere seniorbonus til seniordage. En evt. restbonus kan også udbetales eller indbetales på en pensionsordning. Den ansatte kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Fremsætter den ansatte i løbet af dette år ikke ønske om at veksle, udbetales seniorbonussen til den ansatte ved dette års udløb. Veksling til ekstraordinært pensionsbidrag kan anvendes til indbetaling, enten på en eksisterende pensionsordning eller på en privattegnet pensionsordning. Afvikling af seniordage: Som udgangspunkt skal de afvikles som hele dage, men kan efter aftale afvikles som halve dage eller som enkeltstående timer. I selve rammeaftalen om senior- og fratrædelsesordninger er der på baggrund af trepartsaftalen implementeret, at ældre medarbejdere skal have tilbud om en seniorsamtale i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejdernes ønsker og forventninger til arbejdslivet på kortere og længere sigt ( 1, nyt stk. 3). Der er i aftalen aftalt ændringer i forhold til folkepensionsalderen ( 9, 12 og 13). Den tidligere begrænsning på fra (2-4 år) ved tillæg af ekstraordinær pensionsalder er ændret til: kan tillægge op til 4 års ekstraordinær pensionsalder og ved ydelse af til og med 2 års pensionsalder kan der ydes 3-6 måneders løn ( 14 og 17). Endvidere er aftalen suppleret med bestemmelser om, at hvis 70-års grænsen i tjenestemandslovens 29 ophæves, bortfalder aldersgrænsen på 70 år. Det er præciseret, at eksisterende individuelle aftaler indgået i henhold til rammeaftalen om senior- og fratrædelsesordninger videreføres uændret. 7

8 Aftale om kontrolforanstaltninger: Der er indgået en central aftale om kontrolforanstaltninger i lighed med det kommunale område. Arbejdsgiver skal senest 6 uger forud for iværksættelse af nye kontrolforanstaltninger orientere de ansatte Kontrolforanstaltninger omfatter fx o o alkoholtest og urinprøver overvågning af ansatte, hvor overvågning sker via anvendelse af digitale arbejdsredskaber mv. Ved tvingende driftsmæssige grunde m.v. informeres de ansatte snarest muligt efter iværksættelse Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø: Aftale om kompetencepakke samt ændringer i samarbejdsaftalen Den 23. januar blev der indgået delforlig på statens område, for så vidt angår emnerne: Samarbejde, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Det var det første delforlig. Forliget sætter øget fokus på de statslige medarbejderes trivsel og kompetenceudvikling i en tid, hvor der er øget konkurrence om arbejdskraften. Delforliget skal styrke arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og samarbejde på arbejdspladserne ved at: Implementere de dele af trepartsaftalerne, der vedrører kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, trivsel og indsats for nedbringelse af sygefravær på statens arbejdspladser. Styrke kompetencerne ved hjælp af 197 mio. kr. mere til indsatsen for de statslige medarbejdere. Skabe en ny fond - Fonden til udvikling af statens arbejdspladser der erstatter Udviklings- og Omstillingsfonden. Denne fond tilføres ca. 68 mio. kr. i aftaleperioden. I Kompetencefonden lægges 44,8 mio. kr. det første år. Der skal særligt fokus på en indsats for de kortuddannede 8

9 Samarbejdssekretariatet videreføres Delforliget forpligter begge parter til at arbejde aktivt i perioden for at sætte kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og samarbejde i fokus. Forliget indebærer, at samarbejdssystemet fremover bruges mere aktivt i relation til arbejdsmiljøet. Relevante elementer fra 3-parts forhandlingerne er implementeret i samarbejdsaftalen ved, at medarbejderne har fået mere indflydelse på arbejdspladsernes indsats for bedre arbejdsmiljø, trivsel, forebyggelse af sygefravær og mod risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig er der implementeret en EUrammeaftale om bekæmpelse af vold/chikane, herunder også vold fra 3. Person (en i den foreliggende situation umiddelbart udenforstående person). Trepartsaftalen har endvidere medført, at følgende er implementeret i samarbejdsaftalens 5: - personalepolitikken skal fastlægge arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer. - samarbejdsudvalget skal ligeledes fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler. Fælles regelsæt: Arbejdstidsnedsættelse for ansatte på Færøerne: Den gennemsnitlige arbejdstid nedsættes fra 38 timer til 37 timer ugentligt. Ansættelsesområder: Tjenestemænds ansættelsesområder justeres således, at hovedstadsområdet anses som omfattende Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune. Arbejdstid: Den såkaldte kursusaftale (arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse) ophæves, hvorefter en kursusdag medregnes i arbejdstiden med det faktiske antal præsterede arbejdstimer. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale ændres således: Ulempegodtgørelse ( 11, stk. 1) kan efter aftale konverteres til afspadsering Er en ansat syg, når planlagt afspadsering begynder, bortfalder pligten til at påbegynde afspadseringen. 9

10 I bemærkningerne til 10 indsættes en forudsætning om, at der tages størst muligt hensyn til den enkelte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Konkret forudsættes, at tjenesteplaner bekendtgøres tidligst muligt samt, at ændringer varsles tidligst muligt. Plustid: Der indføres bestemmelser om en mulighed for medarbejderne til at aftale plustid op til et maksimalt ugentligt timetal på 42. Aftalen om plustid er nærmere beskrevet i særskilt bilag. Aftalen om suspension og ulovlig udeblivelse: En suspenderet tjenestemand, der er anholdt eller varetægtsfængslet, har ikke krav på løn. Den tilbageholdte løn efterbetales, såfremt påtale opgives, eller den pågældende frifindes. Ferieregler i Udenrigsministeriet: Der optages forhandlinger om at erstatte de særlige feriebestemmelser for udsendte i udenrigstjenesten med regler om tjenestefrihed. Kirkefunktionærer: Antallet af friweekends for deltidsansatte kirkefunktionærer optages til forhandling i perioden, enten i de verserende forhandlinger om nye overenskomster og organisationsaftaler, eller ved en senere forhandling i Finansministeriets eller Kirkeministeriets regi. Overenskomsternes dækningsområde: Bestemmelser i overenskomster om, at de ikke gælder for ansatte fyldt 70 år udgår. For ansatte, der er fyldt 70 år gælder, at det overenskomstmæssige pensionsbidrag udbetales som løn, med mindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning. Pensionsbidraget kan også anvendes til køb af frihed. Udbetales beløbet som løn, Beregnes der ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet Beregnes der ikke pensionsbidrag af beløbet Indgår beløbet ikke ved beregning af over- eller merarbejdsgodtgørelse. Rammerne for indgåelse af aftaler: 10

11 Parterne udarbejder en fælles vejledning om indgåelse af lokale aftaler. Vejledningen skal beskrive rammerne for lokale forhandlinger og de lokale parters ansvar og opgaver samt give råd om god forhandlingsskik og kvalitetssikring af aftalerne. En arbejdsgruppen skal desuden udarbejde retningslinjer for udformningen af bestemmelser i centrale aftaler, der indeholder hjemmel til indgåelse af lokale aftaler, om opsigelse af lokale aftaler, herunder opsigelsesvarsler og skriftlighed. Arbejdsgruppens arbejde søges afsluttet inden 1. juli Pensionsforhold for tjenestemænd: Det er i aftalen præciseret, at visse forhold for åbne tjenestemandsgrupper på nye lønsystemer er implementeret med almindelige opsigelsesbestemmelser i aftale af 19. december I aftaleperioden vil parterne drøfte krav til ydelsessammensætning m.v. i supplerende pensionsordninger for tjenestemænd. Gruppelivsordning nr : Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v. forhøjes fra kr. til kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2008 eller senere. Forhøjelsen finansieres af bonusmidler. Med samme ikrafttrædelsestidspunkt ændres dækningsophørstidspunktet fra den måned, hvor den pågældende fylder 67 år, til den måned, hvor den pågældende fylder 70 år. Ændringen finansieres af bonusmidler. ATP: Pr. 1. januar 2010 oprykkes ansatte under LC s / OC s forhandlingsområde samt Farmakonomer fra sats C til sats A. Tjenesterejseaftalen: I aftaleperioden optages drøftelser om ændringer i tjenesterejseaftalens regler om godtgørelsesmønstret for måltidsudgifter o.l. samt udokumenteret nattillæg med henblik på yderligere tilpasning til skattereglerne. Dette ændrer ikke på tjenesterejseaftalens forudsætninger om, at ansatte på tjenesterejse har krav på at få dækket rimelige merudgifter. Honorering ved udsendelse til internationale missioner: 11

12 Der afsættes en pulje til finansiering af honoreringen til civilt og militært personel i tilknytning til udsendelse til internationale missioner, herunder forbedring af ydelser under international fredsbevarende tjeneste (FN-tillægget). 12

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette.

OK - 2015. til medlemsorganisationernes brug ved afstemninger om et af bestyrelsen tiltrådt forhandlingsresultat en redegørelse for dette. OK - 2015 - Redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 Akademikernes bestyrelse træffer efter indstilling

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere