OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah"

Transkript

1 V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å

2 lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft. lgnstring 7 Varsling til overarbejde m.m.. 8 Fonkydning af og aflpsning i spisetider.. 9 Forgæves mpde. 9 Opsigelsesregler Bestemmelser vedr. losning og lastning. ndenbordsarbejde Landarbejde Færdiggprelse Spilmand...1 Arbejdsholdene og deres stprrelse Ekstramandskab Bestemmelser vedr. passagerskibe Arbejdslln ved losning og lastningsarbejde. Tonsbetaling Akkordpriserinkluderer Takster for løs sæd m.v.....,., 19 Takster og varefortegnelse for stykgods.. 1 Tillægtiltaksterne...7 Timebetaling m.m....,...,..., 8 Mindstebetaling Betaling for spisetider... 9 Ventetidsbetaling...9 i l. i i i i i i i l! l i '! i

3 \ r i { ft Overarbejdstillæg Dyrtidsregulering Afregning...34 u' *o:111: ::1::*:::::* it:i:llll T-;- $ 6 Særlige ydelser. Dagpenge.., Ferie Slgne- helligdagsbetaling $ 7 Særlige bestemmelser, $ 8 Varighed Arbejdernes ansvar og pligter Selvforskyldt afmønstring.... 3E Behandling af uoverensstemmelser.., Parternesansvar...,...39

4 g 1 Arbejdstid Stk. 1. Ordinær arbejdstid Den ordinære arbejdstid, der andrager 40 timer pr. uge, er fra: ivlandag-fredag: kl med spisetid kl. 09.0m9.30 og kl Arbejdstiden er effektiv. Arbejdet må ikke standses uden for nævnte spisetider, ved at arbejderne f.eks. samlet forlader arbejdsstedet. Arbejderne må ikke uden tvingende nødvendighed forlade deres arbejde, før det pågældende hold afmønstres. Stk.. Overarbejde 7) Tidsbestemt overarbejde. Mandag- 1) kl spisetidkl lredag: ) kl spisetidkl , Lørdag: og kl ) kl spisetid kl , ) kl spisetid kl , og kl Søn- og 1) kl spisetid kl. 09.0H9.30, helligdage: ) kl g.O0-spisetid kl. 09.0H9.30, og kl ) kl spisetid kl , 1.00_1.30, _16.30, 0.00_0.30 og kl

5 ) Færdiggørelse af skib eller luge. På hverdage (mandag-fredag) samt søn- og helligdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl På lørdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl Kun i presserende tilfælde, hvor et skib skal gøres færdigt, kan efter aftale mellem alle parter arbejdstiden forlænges til kl (.00). Passagerskibe er dog undtagne fra denne regel, idet disse altid færdiggøres. For arbejde, der lortrinsvis sker mekanisk, såsom sugearbejde, laderørsarbejde og arbejde med containere, flats o.l. enheder ved såvel containerkraner som 50 tons kran, kan der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem. Spisetider. Mandag , , samt fredag: hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem' Lørdag: , og Søn- og , , , helligdage : , samt hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet døgnet igennem. Stk. 3. Særlig arbejdstid Juleaftensdag og nytårsaftensdag slutter arbejdet kl Stærkt presserende arbejde kan dog forlanges udført efter anførte klokkeslæt. Grundlovsdag og l. maj slutter den ordinære arbejdstid kl

6 g Antagelse af arbejdskraft Stk. 1. Mønstring Al antageise ai arbejdskraft finder sted gennem Københavns Frihavns--A.ktieselskab ved den eller de af Selskabet udpegece repræsentanter og på de steder, som Selske'oet r::"::e'cestemme. J{ønsrrings; ider \{andag-torsdag: kl , Fredage sant hverdage før søgnehelligdage: kl , i1.00. Fredag kan der mønstres til arbejde lørdag,søndag. Arbejdere, der er i arbejde og bliver færdig fredag eftermiddag, kan overføres til nyt arbejde eller lortsat arbejde lørdag/søndag. Ved påmønstring afleverer Havnearbejdernes Fælleslorbunds medlemmer til Selskabet eller dettes repræsentant et af Forbundet udstedt legitimationskort, som må indeholde vedkommende havnearbejders nummer og navn. Legitimationskortet skal tilbageleveres den pågældende havn'earbejder ved afmønstringen. Såfremt sådan tilbagelevering ikke finder sted, har arbejderne krav på erstatning for det dem derved pålørte indtægtstab. Arbejderne er pligtige at lade sig mønstre til ethvert arbejde, også til pakhusarbejde. Til arbejdet antages fortrinsvis de arbejdere, som til stadighed søger Frihavnen. Københavns Frihavns-Aktieselskab har ikke ved den foranførte bestemmelse fraskrevet sig sin ret efter Hovedaftalen af 31. oktober 1973 g 4, stk. l, (vedr. ledelse og fordeling af arbejdet).

7 Såfremt et igangværende arbejde ikke er tiiendebragt ved arbejdstids ophør, møder arbejderne direkte ved arbejdet næste dag uden særlig mønstring. Mønstring til næste dag: Arbejderne indgår på at lade sig mønstre dagen forud til direkte møde på arbejdsstedet næste morgen ved arbejdstids begyndelse, eller tilsvarende lade sig udpege på mønstringsstedet. For så vidt arbejdet ikke straks kommer i gang, skal der betales ventepenge for hele perioden fra arbejdstidens begyndelse til arbejdets påbegyndelse eller eventuel afmønstring. Stk.. Overarbejde Arbejderne er pligtige til at udføre overarbejde nar dette forlanges. Arbejderne forpligter sig til at møde til arbejde om morgenen, når det forlanges. Stk. 3. Varsling til overarbejde m.m. Når overarbejde kræves udført, skal dette meddeles vedkommende arbejdere inden kl Er dette ikke sket, og overarbejde alligevel skønnes at være nødvendigt, ydes der hver af de arbejdere, der mønstres hertil, betaling for dagtime. Dersom varskoet overarbejde annulleres, betales dagtime pr. mand, der skal ydes, selvom ordren annulleres inden nævnte klokkeslæt. Dersom overarbejde, der er rettidigt varskoet, ændres til en anden arbejdstid end først bestemt, betales timer med gældende tillæg pr. mand, hvis ændringen først nreddeles arbejderne efter ordinær arbejdstids ophør. Dette gælder også overskydende mandskab, der hjemsendes eller afmønstres mindst time før arbejdets ophør. 8

8 Hvor overarbejdets varighed fastsættes til et bestemt klokkeslret gælder dog, at såfremt arbejdet ophører før det fastsatte tidspunkt, ydes der timeløn fra arbejdets ophør til nævnte klokkeslæt. de tiiiælde hvor sugearbejde og laderørsarbejde srrækker sig udover kl (kl på lørdage) berales Cer grundbetaling for hele tidsrummet fra arbejdets på'ceglndelse til dets afslutning. -{rbejderne har ret til afløsning, dog således at de - iersorn de ønsker afløsning - skal meddele K.F.A. dette santidig med, at tilsigelsen til overarbejde finder sted. Til arbejde uden for ordinær arbejdstid forbeholder K.F.A. sig ret til at mønstre afløsningshold. Stk. 4. Forskydning af og afløsning i spisetider Under særlige lorhold kan spisetiderne forskydes eller indskrænkes efter aftale i hvert enkelt tilfælde. Dersom et overarbejde skønnes at kunne færdiggøres inden for ca. 1y/ tinte efter de fastsatte spisetiders indtræden, arbejdes normal! igennem uden ophold, såfremt der er enighed derom. Afløsning i spisetiderne betales med dagtime pr. mand til det afløsende hold, ved overarbejde med gældende overtidsprocent. Stk. 5. Forgæves møde Nar arbejderne efter tilsigelse møder til arbejde inden for ordinær arbejdstid, og arbejdet ikke kommer til udførelse, betales timers timeløn for forgæves møde, og

9 uden for ordinær arbejdstid betales med 4 timers timeløn med tillæg af gældende overtidsprocenter. Stk. 6. Opsigelsesregler For arbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor anført, har været beskæftiget uaf brudt i samme virksomhed i nedennævnte tidsrum, der regnes fra vedkommendes fyldte 0. år, gælder lølgende opsigelsesfrister: Fra arbejdsgiverside: Efter 1 års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet... Fra arbejderside: Efter års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet dages opsigelse 1 dages opsigelse 8 dages opsigelse 7 dages opsigelse 14 dages opsigelse 14 dages opsigelse Denne opsigelse løber til en lønningsuges udgang, og hvor der ikke er en lønningsuge til kalenderugens udgang. Som afbrydels! ^rr ancienniteten regnes ikke sygdom, og genindkaldelse til militærtjeneste. Sygdom meddeles K.F.A. den første sygedag. Opsigelsesvarslet bortlalder ved arbejdsledighed, forårsaget af andre arbejderes arbejdsstandsning, ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og enhver force majeure. For uberettiget ophævelse af arbejdslorholdet ifalder den pågældende arbejder en bod, svarende til en uges løn. Forbundet forpligter sig til at medvirke til, at sådanne beløb indkasseres. t0

10 7l 5 3 Bestemmelser vedr. losning og lastning Stk. 1. lndenbords arbejde Til arbejde o::':ord i skibe med trælasr pa 150 srdr. og derover og i andre skibe på over 160 tons d.w. antages arbejdere ira land. ndenbordsarbejde besttn i alt arbejde, der udløres om bord såvel i skibe som i lægtere og pramme, herunder også indbefattet at anhugge og udhugge krankrog og/eller anden kædekrog, samt ved omladning at udføre nedfiring eller nedstyrtning af varerne ud over skibets, ægterens eller prammens lønning. Betalingen for indenbords arbejde i skibe gelder ogsa for indenbords arbejde i lægtere og pramme. som losser til eller indlader lra land. samt for lægtere med dantpspil, der losser ril eller indlader ira lægter, pram eller sejlskib, nar lægterens dampspil benlttes. Stk,. Landarbejde Landarbejde består i at bringe godset fra eller til det lossende eller indladende skib, lægter eller pram til eller lra det af K.F.A. anviste sted, og ved losningen tillige at være afskriverne behjælpelige med sortering al godset samt eventuelt tildække det med presenninger. Stk. 3. Færdiggørelse Et skib betragtes som færdigekspederet, når det forlader Frihavnen. l1

11 Stk. 4. Spilmand Når havnearbejderne udfører arbejdet ombord i et skib med mekanisk spil antages - når spillet benyttes _ spil_ mand fra land, der betales som en mand af holdet. Når der forefindes bomme og spil ved en luge, sættes spilmænd på ved losning og indladning uden kran. (Ved denne bestemmelse fraskriver K.F.A. sig ikke sin ret til at sætte hold på samme luge). Stk. 5. Arbejdsholdene og deres størrelse K.F.A. bestemmer antallet af hold, dog kun et hold for hver løber; men hidtidig praksis bibeholdes. Ved losning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 6 mand i land til oplægning, 3 mand i land til vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mand_ skab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Yed. losning af løse varer med spande eller andre beholdere anvendes dog altid 6 mand i lasten. Yed indladning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 4 mand i land fra pakhus eller plads, 3 mand i land fra vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mandskab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Ved losning og indladning af enkelte sværvægtscolli, hvor godset på forhånd er anlænget, sættes normalt mandskab om bord, samt mand i land. 1

12 Ved losning/lastning af store cont., ffats og lignende enheder over 10' længde: a) Når K.F.-A..'s containerkraner benyttes, anvendes lugenend og handymænd til arbejdet såvel ombord son i land. Suring og afsurring al dækscontainere med enkel suriingskonsiruktion er indbefattet i arbejdet. bt \:l esentlig containerkran ombord benyttes, anvendes - udorer det mandskab, der er nævnt under a) - tillige 1 spilmand til betjening af skibets containerkran. c) Når 5O-tons kranen benyttes, anvendes 1 lugemand, mand ombord og mand i land. d) Når skibsspil eller skibssvingkran med rilhørende automatisk åg benyttes, anvendes i lugemand, spilbetjening,? mand ombord og mand i land. Arbejde i forbindelse med gaffeltruck. Til arbejde i land i forbindelse med losning, når gaffeltruck modtager godset ved skibssiden eller fra kran og transporterer det til oplægningsstedet, hvor det enten aflæsses ira pallet eller gaffeltruck og stables med håndkraft eller stables staende pa pallet, anvendes henholdsvis5ogmand. Ved losning og indladning af jernpakker å ca. ton anvendesmandiland. Til arbejde i land ved indladning med gaffeltruck af gods pa paller fra pakhus eller plads, anvendes mand. luger, hvor alt gods er på paller og/eller i containere og om bord bringes til eller fra lugen af gaffeltruck og bringes i and eller om bord med kran ogieller spil, l3

13 sættes kun 3 mand i det pågøldende lastrum, hvoråf den ene er til hjælp for gaffeltruckføreren til varsko og afstøtning af længen. Såfremt der skal bruges gaffeltruck både ombord i lugen og i land, skal holdet stille en mand til rådighed for gaffeltruckkørsel i land. Det forudsættes, at mindst 1 mand af holdet kan køre gaffeltruck. Stk. 6. Ekstramandskab Ekstramandskab betales i samme forhold som de øvrige i holdet. Lang transport. Når godset ikke kan lægges direkte i pakhus, men skal transporteres langs kaj eller perron, når godset skal oplægges på åben plads eller gade, der ligger bag pakhuset, eller når gods ved losning eller indladning skal bringes gennem pakhus eller langs kaj til eller fra banevogn, sættes det nødvendige ekstramandskab til. Ved omladning med transport over land sættes fornødent ekstramandskab til. Stuvning pd part Når godset ved indladning i D.Ø.K.'s og andre lignende skibe forlanges stuvet udelukkende på mellemdækkenes parter, samt når gods stuves i vingerne i mere end normal oplægningshøjde, sættes det fornødne ekstramandskab til. Køjestropper Når K.F.A. forlanger mand ekstra i lasten. køjestropper anvendt, sættes 14

14 Banevogne Ved al losning til eller indladning fra lukkede banevogne sættes fornødent ekstramandskab i land. Ved åbne banevogne med sække- og ballegods sættes mand ekstra i land. Hoj oplzgning Yed indlacning af gods, der ved losninger er oplagt med >høj oplægning(, sættes mand ekstra i land. Sten i plader Ved iosning af alle stenarter i plader, som skal bæres frem på mellemdæk, sættes nødvendigt ekstramandskab om bord. Chilesalpeter Ved losning af chilesalpeter sættes mand ekstra om bord, når sækkene er sammenbrændte. Sortering af frugt, kafe, garn og spiritus m.m. Ved losning af frisk og tørret frugt, konserves, kokosmel og te (alt i kasser eller kartoner) samt vindruer og rodfrugter, garn og spiritus sættes altid mand ekstra i land, når sortering efter mærker finder sted. Ved losning af appelsiner i kasser, tomater i crates og emballerede bananer, anvendes fra losningens begyndelse 4 mand ekstra om bord og 4 mand ekstra i land. Dette ekstramandskab bibeholdes under hele losningen, uanset sorteringernes antal, dog sættes kun mand ekstra i land ved losning af citrusfrugt fra srael, når frugten sorteres efter størrelser og sorteringernes antal ikke overstiger 10. t5

15 Ved losning af kaffe (undt. fra Sydamerika) i sække og baller, nødder og mandler i sække samt æbler fra Australien og New Zeeland sættes mand ekstra i land, når mærkernes antal under losningen overstiger 10, og yderligere mand, når mærkernes antal overstiger 0. Betalingen ydes kun for det kvantum, der losses efter at de nævnte antal mærker er fremkommet. Ved losning eller indladning af frugt i bins eller på engangspaller (fra eller til rene luger), hvor transporten i land finder sted med gaffeltruck. mønstres kun mand i land. Ved losning af kaffe med sortering sættes 4 mand ekstra i land, dersom >høj oplægning< finder sted. Ved losning af kork samt skåret træ til åben pla<is, når mekaniske hjælpemidler til transport anvendes, sættes mand ekstra i land til an- og afhugning af kraneller lossekrog. Løse varer Når vandglas, støbesand o.lign. (løst) lægges i pakhus eller indlades fra pakhus, sættes mand ekstra i land. Hvis gaffeltruck anvendes, og varerne tippes i land, anvendes dog kun 5 mand i alt. Når løse varer losses i spande eller kasser direkte til åben plads eller byvogn, eller til lægter og pram, anvendes tipmænd. Stk. 7. Bestemmelser vedrørende passagerskibe - gældende alle ugedage l) Ved tilsigelse til møde før kl , arbejdes igennem, men der afløses i spisetiderne mellem holdene l6

16 \ indbyrdes. Hver afløsning betales med 1 overarbejdstime ekstra (incl gældencie procenttillæg) til det afløsende hold. ) Spiseriderne kan vederlagsfrit forskydes til begge sider s:rel incen for som uden for ordinær arbejdstid. i1 \-ed iilsigelse ril mode kl eller senere, holdes der - s:iremt arbejdet skønnes at ville vare ud over ki. :: spisetid mellem kl , men der ai'lcses ved bagagen. Ved gennemarbejde og afløsning berales 1 overarbejdstime ekstra (incl. gældende procenttillæg). 4) Ved tilsigelse til møde kl eller senere undlader arbejderne at holde spisetid mod, at der betal:s dem 1 overarbejdstime ekstra (100 pct.). Annterkning til 1-3. Hvor kun et hold er udmønstret, og muligheden for afløsning således ikke er til stede. betales som ved gennemarbejde. 5) Ved losning og indladning betales et tillæg af 50 pct. til akkordtaksterne. 6) For losning fra og indladning til disse skibe ydes altid mindstebetaling (ved natarbejde * gældende procenttillæg). 7) Dersom der under særlige forhold reserveres arbejdere til ovennævnte skibes ekspedition, betales der ventepenge fra kl , hvis arbejderne tilbageholdes fra andet arbejde. 8) Vedrørende færdiggørelse se $ - stk.. 17

17 S 4 Arbejdsløn ved losninq os lastningsarbejde v -g Stk. 1. Tonsbetaling (akkordpriser) Betalinger i øre pr. ton hvor andet ikke er anført. Ved tonsberegning regnes kun med hele tonr. En tuiu ton og derover regnes for en hel, under en halv ioå,d.r. Der betales mindst for ton, selvom Oer bjanotes mindre end en halv ton i løbet af." Oug. _-fo,on : 1000 kc. For gods, hvis kvantum er angivet i kubikfod, og hvis vægt ikke kan fremskaffes,.år., zot"iltiåo : 1 ton. -Ved voluminøst gods forstås gods, der vejer under 400 kg pr. kubikmeter. Som træ. i blokke regnes altid træ, der måler 15,, og derover. Akkordpriserne inkluderer Vejning af godset. når ikke andet er anflørt. Sortering i land. Fejning af banevogne efter endt aflæsning, for så vidt det af K.F.A. skønnes nødvendigt. At afhente redskaber samt at udføre al til_ og af_ ngning af disse til brug ved arbejdet o* ui Urinr"'a._ tilbage til den i pakhuset med skiltet >Lossemlteriel< afilærkede plads efter afbenyttelsen. 18

18 T Takster for løs sæd m.v. Losning ned sugere: inkl. empning, berjening af suger samt sækkakær;ng Løs sed. bønner, frø og lignende.å,lt andet ') G!undbetallng - nede6tående tillægsb taling øre pr, mand pr, ton *) Grundbetaling er fastsat Orerarbejdsbetaling efter dende regler. t1l 670 øre pr. time. de for fælleskorpset gæl- Takster for løs sæd m.v. ndladning via laderør Jra silopakhus: Løs sted Små rør m. lempning.( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) Ved D.L.G.'s og K.F.K.'s pakhuse: Små rør m. lempning ( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) *) Grundb taiing + nedenståeade tillægsbetalirg i øre pr. mand Pr. ton i Expeller, kagemel og -skrå: Antal mand som anført under løs sæd *) Grundbetaling er fastsat til 670 øre pr. time. Overarbejdsbetaling efter de for fælleskorpset gældende regler. 19

19 Anmerkninger: Ved losning med de store sugere anvendes ved dypning 1 mand pt. w + mand til nedfejning. Ved oprensning anvendes mand pr. rør. De arbejdere, der er udmønstret første dag, møder daglig på skibet. Overarbejde praktiseres i lighed med andet skibsarbejde. For havre, boghvede og solsikkefrø betales 33 [ pct. til akkorden. (Gælder også indladning). Der anvendes kun mandskab ved rørene til skibe på over 160 t d.w. samt lægtere og pramme på 00 t d.w. og derover, når der ikke sættes mandskab i lastrummet til lempning. Ved lastning af løst korn og løse foderstoffer, hvor laderøret manøvreres mekanisk, skal der kun udmønstres folk, såfremt der skal lempes om bord. Sekkeskæring, ikke særlig nævnt: l øre pr. sæk. - Taksten incl. 4 mand til skæring * mand til bundtning. Ved skæring til suger uden forbindelse med losning af løs sæd etc. ydes ingen tillægsbetaling. Såfremt der skæres for sække, hørende til de i lastrummet værende partier løs sæd etc., forhøjes tillægsbetalingen med 50 pct., så længe skæring finder sted. Majsfodermel i sække å 100 kg, der skæres til suger, betales med sækkeskæretakst + 75 pct. Ved styrtning til lægter og oprensning fra skib betales sækkeskærerne med 4 øre pr. ton. 0

20 Takster for stykgods m.v. Alt arbejde om bord eller i land til/fra by- eller banevogn m.m. i forbindelse med iosning eller indladning lra eller til alle fartojer. Varefoftegnelse med takstgruppehenvisn in g Kode nr, Vareart Kode nr. Ore pr. ton pr. mand Grundakkordtakst ,5 l6 Acetylene i sk. (incl. smudstillæg) Agurker i crates Ambassadegods (voluminøst) Automater i fineremb. Autodæk Autos og traktors i kasser kun indladning - pr. ks. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. pr. stk. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. eksp, med dobb. grej - pr. stk. 33 øre. Bagage. beregningsgrundlag 8 tons i timen Bambus Containere, flats og lign. enheder over 10' kengde lossetflastet med: a) Containerkran med automatisk åg: 90 øre pr. enhed hvor automatisk åg ikke anvendes; indtil løft:. 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. ton 1

21 t- Kode nr. Vareart b) 50 tons kran (Levantkaj) med manuelt betjent åg: 10 ørcpr. hvor enhed, åget ikke kan anvendes: indtil løft: 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. 4 ton Containere, flats r længde 'nn'd" (med eods) 10' Crepepapir "-;;;;;.";*li Cyanine blue Cykeldele, løse Emballage, tom, ikke særlig nævnt Ferricsulfat i sk. Fjer i sk. og bil. Flasker, tomme, i åbne kart. å ca. 16 kg. Flamingo i kart. Foamglas Gasflasker, fyldte og tomme Glas i ks. _ indladning Glasballons, fyldte og tomme Glasskår, øse Halm i bt. Halmhylstre i rl. Hospitalsudstyr UNCEF voluminøst Huder, løse, tørede Huder, løse, nedsaltede i last Hulkortpapir i rl. Høibt. Hør i bdt.

22 Kode nr.. Vareart Hørplader, løse soleringsplader, løse å ca. 11,5 kg. Jernoxyd i sk. (incl. smudstillæg) Jermør (knærør) støbte uembl., som ikke kan stables Jomfrubark i bl. Juletræspynt i ks. 3 Kager, firkantede i juteembl. -l 33Vt pct. Kaustisk soda i tromler Kina-, Japan- og ndienvarer i kasser og karton volumin. Klid, løse, hvad enten de styrtes eller ej Klorcalcium i sk. Knallerter i crates Kokosfibre i sk. og bdt. max. 18 kg. Kopra, løs med spande (incl. oprensning) Kork og korkaffald i bl., ks. og kart. Kul i sække Kulstøv (incl. smudstillæg) Kurve - Kurvemøbler Kødkroppe eller dele deraf, uembl. eller i juteembl. Køleskabe Kønrøg i sk., ks. og kart. (incl. smudstillæg) Lammeskind i bdt. indtil 10 kg Landbrugsmaskindele adskilte uembl. Legetøj i ks. Lerrør, små glasserede 1 Lyst- og andre fartøjer - 10 t og derunder 3

23 Kode nr. Vareart ) Lyst- og andre fartøjer over l0 t Løbere i bl- Måtter i bl. Malerbøtter - tomme på palletter ryrangan i sække i alle forbindelser (incl. smudstil_ ifi:lj::i iklernancanerts i tætte sk.) Y-*,]:: i btokke og baner, jern_ og ståtplader samt blikplader (salmebøger) Molersten, øse Motorcykler, uembl. Motorcykler i crates. Musikboxes i findrembl. Møbler _Opvaskemaskiner i st. kart. Peber i crates. Pigtråd, uembl. Pilevidier Pladeradiatorer Plasticfolie i r. Plastickopper og _bægre på palletter Postsække Rockwool Rør - støbte - indladning Skifer i plader Skumgummi i bll. og bdt. Spanskrør Sprøjtemidler i sk.

24 Kode nr, Vareart Stoktrsk i bl. Sæd, løs, med spande Sække, tomme, løst bundtede Tagsten Tekstiler fra Sydamerika (voluminøst) Tomater i crates Træ skåret (i bdt. eller stk.) til og med 500 kg i gennemsnit pr. mfst. no., herunder gennemsavede blk. Trækul (incl. smudstillæg) Træuld i bl. TY-rør Tæpper i bl. Tøndebånd (incl. langning) Tørvestrøelse i bl. Urtepotter i kart. Vaskemaskiner i st. kart. Vindruer i ks. og crates Vægpap i rl. WC- og vaskekummer (incl. langning) WC- og crepepapir også i kart. Wienerbrød i kart. Zinkflugtstøv Zinkoxyd i små papirsk. Ægbakker i pk. og bdt. Gods iøwigt, ikke særlig nævnt, henføres under kode no. 3. 5

25 Mellem parterne er truffet en rammeaftale, således at skibe under 500 NRT efter lokal forhandling kan betales med 33 øre pt. ton pr. mand, uanset godsets art, dog således at luger med rene laster - hermed forstås luger med mindst 80 pct. ensartet gods - afregnes efter de for disse varer almindelige gældende takster. Firkantede kager i juteemballage, bagage og gods med flydekran afregnes dog altid særskilt efter den for disse varer gældende takst. Foreløbig er der enighed om aftale vedrørende skibe fra eller til Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Hamburg, London, Gent, sland og Spanien samt lokalbåde fra eller til sundhavne. Losning af skibe med sideporte (DANA-typen)' særlig aftale. Ved losning og indladning af fiskemel (både i sække og løst pr. suger), samt jernoxyd, kul og kønrøg i sække, betales 1 dagtime pr. mand pr. dag til rengøring. For bortfjernelse af pinde ved losning af frugt betales tl time pr. mand pr, tl dag, ved overarbejde med tillæg af procenter. Ved oprensning af dunnage, som ikke har forbindelse med den for Frihavnen bestemte ladning, ydes et tillæg til timelønnen på 350 øre. Afdækning og dækning af banevogne pr. pres' 15 øre. betalingen er indbefattet sammenlægning af presenninger og henlægning på Plads. Ved losning og lastning af autos ved Ro/Ro - skibe afregnes med 135 øre pr. auto pr' arbejdshold dog 6

26 betales ekspedition ved oceangående skibe med 180 øre pr. auto pr. arbejdshold. Taksten inkluderer aftagning af surringer, påsætning af kabelsko samt ventetid ved påfyldning af benzin. Der ydes et tillæg på henholdsvis 13 og 18 øre når køreafstanden i land fra rampen udgør mellem 00 og 400 meter, og et tillæg på henholdsvis 6 og 36 øre nar kørealstanden udgør mellem 400 og 600 meter. Hvor køreafstanden overstiger 600 meter forhandles om tillægsbetaling i hvert enkelt tilfælde. Tillaeg til taksterne (Tillæggene følger varen til manipulationens alslutning). Af- og tildcekning af luger Når K.F.A. kræver, at havnearbejderne skal foretage af- og tildækning af luger, hejsning af bomme, anbringelse og fjernelse af skærstokke, presenninger, kiler og skalkejern og andet normalt i forbindelse hermed stående arbejde, forhøjes losnings- og lastningsakkorden med 8 pct. Ved lryseluger betales dog som hidtil (timepenge). Spardæk m.v. Ved spardæk, for- og agterpoop, lukkede rum samt i gange, hvor'arbejdet ikke foregår på normal made, betales et tillæg på 1 ørc pr. ton pr. mand. Tillægget betales ikke, hvor gaffeltruck benyttes i gange til transport af palletiseret gods. skibe, hvor hele lastrum er indrettet som køle- eller 7

27 ,- fryserum, betales ved indladningen 6 øre pr. ton pr. mand, ved losning intet. Dette gælder dog ikke, såfremt det drejer sig om køleeller fryselast, hvor der betales som nævnt i forrige afsnit. Ved kanalstuvning betales 7 øre pr. ton pr. mand til den pågældende del af lasten, betaling incl. udlægning af pinde. Når løse kager fyldes i sk. betales 33/s pct. tillæg. Ved losning af ladninger med mindst 50 pct. stumper, små solsikkekager (bondekager), der ikke er stablet, samt løse expeller og løst solsikkemel betales 10 pct. tillæg. Ved indladning af skåret træ, der ved stuvningen planeres og stødes, betales et tillæg af 1 øre pr. ton pr. mand. For losning af løst salt betales 31 øre ekstra pr. ton om bord, når varen forlanges fyldt i sække. Stk.. Timebetaling m.m. 1) For arbejde, der ikke kommer ind under de i priskuranten nævnte akkorder, betales arbejderne med timeløn. ) Timelønnen er 1037 øre (beregnes pr. Vz time), hvortil ydes de til enhver tid gældende dyrtidstillæg. 3) Ovennævnte timeløn forhøjes fra den lønningsuge, hvor henholdsvis oe falder, med 40 øre pr. gang. 8

28 l Stk. 3. Mindstebetaling Akkordarbejde samt timelønsarbejde alregnes med mindst 4 timers timelønsbetaling pr. dag. Ved overarbejde tillægges gældende procenter. Ved adskilt arbejde på samme dag sammenlægges iort_ienesten. hvad enten den er opnået udelukkende ved timelonsarbejde eller ved delvis timeløns- og akkordarb:,ide. og suppleres op til 4 timers timeløn, dersom denne sum ikke er nået. \år samme arbejde fortsættes ud over normal arbejdstid, skal fortjenesten under overtid medregnes, lorinden mindstebetalingen kommer til anvendelse. Ved nyt arbejde på andet skib uden for ordinær arbejdstid betales særskilt nindstebetaling. Stk. 4. Betaling for spisetider Når arbejdet udløres på timebetaling, tilkommer der arbejderne betaling for de fastsatte spisetider med undtagelse af tiden fra kl , og spisetiden mellem den ordinære arbejdstid og overarbejdstiden. Dersom et timelønsarbejde strækker sig ind i spisetiden, betales rl time ekstra med undtagelse af spisetiden kl på mandage-fredage. Stk. 5. Ventetidsbetaling 1) Ventepenge beregnes med almindelig timeløn pr. halv time med gældende tillæg ved overarbejde. ) Nar K.F.A. forlanger, at arbejderne skal vente, betales ventepente som følger: 9

29 a) nden for ordinær arbejdstid Skal der ventes udover / time, betales for hele ventetiden fra standsningens begyndelse. Standsninger i lø_ bet af dagen lægges sammen, og såfremt den samlede ventetid overstiger / time, betales ventepenge for hele tiden. (Ved standsninger skal der være tale om egentlige standsninger og ikke sådanne små afbrydelser, som ikke kan undgås under den normale arbejdsgang). Der be_ tales dog ventepenge ved standsningens begyndelse, såfremt der ved arbejdets påbegyndelse eller under arbejdet opstår ventetid for en del af holdet, medmindre det overskydende mandskab efter K.F.A.'s bestentmelse deltager i arbejdet. Det samme gælder, zzir arbejderne er udmønstret til timelønsarbejde, og afmønstring ikke finder sted, når arbejdet skifter fra akkord til timeløn, og arbejderne ikke afmønstres, når akkordarbejdet er endt, og nrir arbejderne fra en andenplads mønstres til arbejde i Frihavnen, og arbejdet ikke straks kommer i gang ved arbejdernes møde her. b) Uden Jbr ordiner arbejdstid Fra standsningens indtræden til arbejdets påbegyndelse eller arbejdernes afmønstring, jfr. dog g, stk. 5, ved tilsigelse til overarbejde mandag-fredag fra kl , selvom arbejderne møder senere, p:1 lørdage fra kl indtit arbejdets påbegyndelse i tiden indtil kl , eller ved tilsigelse til nararbejde fra kl , og på søn- og helligdage fra kl eller til natarbejde på disse dage fra kl , alt indtil arbejdets påbegyn_ delse eller i så lang tid, som det forlanges, at arbejderne skal vente, jfr. dog g stk

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind:

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Textil & Beklædningsoverenskomsten Textil & Beklædningsoverenskomsten 2010-2012 INDHOLD Indledning... 3 stk. 1: Ansættelsesaftale - ansættelse ud over 1 måned... 3 stk. 2: Ansættelsesaftale - medarbejdere ansat før 1. juli 1993... 4 stk.

Læs mere

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget Overenskomsten 2014-2017 mellem Skrædderlauget & Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og 3F med nedenstående

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF 2 0 1 2-2 0 1 4 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde...

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere