OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah"

Transkript

1 V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å

2 lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft. lgnstring 7 Varsling til overarbejde m.m.. 8 Fonkydning af og aflpsning i spisetider.. 9 Forgæves mpde. 9 Opsigelsesregler Bestemmelser vedr. losning og lastning. ndenbordsarbejde Landarbejde Færdiggprelse Spilmand...1 Arbejdsholdene og deres stprrelse Ekstramandskab Bestemmelser vedr. passagerskibe Arbejdslln ved losning og lastningsarbejde. Tonsbetaling Akkordpriserinkluderer Takster for løs sæd m.v.....,., 19 Takster og varefortegnelse for stykgods.. 1 Tillægtiltaksterne...7 Timebetaling m.m....,...,..., 8 Mindstebetaling Betaling for spisetider... 9 Ventetidsbetaling...9 i l. i i i i i i i l! l i '! i

3 \ r i { ft Overarbejdstillæg Dyrtidsregulering Afregning...34 u' *o:111: ::1::*:::::* it:i:llll T-;- $ 6 Særlige ydelser. Dagpenge.., Ferie Slgne- helligdagsbetaling $ 7 Særlige bestemmelser, $ 8 Varighed Arbejdernes ansvar og pligter Selvforskyldt afmønstring.... 3E Behandling af uoverensstemmelser.., Parternesansvar...,...39

4 g 1 Arbejdstid Stk. 1. Ordinær arbejdstid Den ordinære arbejdstid, der andrager 40 timer pr. uge, er fra: ivlandag-fredag: kl med spisetid kl. 09.0m9.30 og kl Arbejdstiden er effektiv. Arbejdet må ikke standses uden for nævnte spisetider, ved at arbejderne f.eks. samlet forlader arbejdsstedet. Arbejderne må ikke uden tvingende nødvendighed forlade deres arbejde, før det pågældende hold afmønstres. Stk.. Overarbejde 7) Tidsbestemt overarbejde. Mandag- 1) kl spisetidkl lredag: ) kl spisetidkl , Lørdag: og kl ) kl spisetid kl , ) kl spisetid kl , og kl Søn- og 1) kl spisetid kl. 09.0H9.30, helligdage: ) kl g.O0-spisetid kl. 09.0H9.30, og kl ) kl spisetid kl , 1.00_1.30, _16.30, 0.00_0.30 og kl

5 ) Færdiggørelse af skib eller luge. På hverdage (mandag-fredag) samt søn- og helligdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl På lørdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl Kun i presserende tilfælde, hvor et skib skal gøres færdigt, kan efter aftale mellem alle parter arbejdstiden forlænges til kl (.00). Passagerskibe er dog undtagne fra denne regel, idet disse altid færdiggøres. For arbejde, der lortrinsvis sker mekanisk, såsom sugearbejde, laderørsarbejde og arbejde med containere, flats o.l. enheder ved såvel containerkraner som 50 tons kran, kan der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem. Spisetider. Mandag , , samt fredag: hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem' Lørdag: , og Søn- og , , , helligdage : , samt hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet døgnet igennem. Stk. 3. Særlig arbejdstid Juleaftensdag og nytårsaftensdag slutter arbejdet kl Stærkt presserende arbejde kan dog forlanges udført efter anførte klokkeslæt. Grundlovsdag og l. maj slutter den ordinære arbejdstid kl

6 g Antagelse af arbejdskraft Stk. 1. Mønstring Al antageise ai arbejdskraft finder sted gennem Københavns Frihavns--A.ktieselskab ved den eller de af Selskabet udpegece repræsentanter og på de steder, som Selske'oet r::"::e'cestemme. J{ønsrrings; ider \{andag-torsdag: kl , Fredage sant hverdage før søgnehelligdage: kl , i1.00. Fredag kan der mønstres til arbejde lørdag,søndag. Arbejdere, der er i arbejde og bliver færdig fredag eftermiddag, kan overføres til nyt arbejde eller lortsat arbejde lørdag/søndag. Ved påmønstring afleverer Havnearbejdernes Fælleslorbunds medlemmer til Selskabet eller dettes repræsentant et af Forbundet udstedt legitimationskort, som må indeholde vedkommende havnearbejders nummer og navn. Legitimationskortet skal tilbageleveres den pågældende havn'earbejder ved afmønstringen. Såfremt sådan tilbagelevering ikke finder sted, har arbejderne krav på erstatning for det dem derved pålørte indtægtstab. Arbejderne er pligtige at lade sig mønstre til ethvert arbejde, også til pakhusarbejde. Til arbejdet antages fortrinsvis de arbejdere, som til stadighed søger Frihavnen. Københavns Frihavns-Aktieselskab har ikke ved den foranførte bestemmelse fraskrevet sig sin ret efter Hovedaftalen af 31. oktober 1973 g 4, stk. l, (vedr. ledelse og fordeling af arbejdet).

7 Såfremt et igangværende arbejde ikke er tiiendebragt ved arbejdstids ophør, møder arbejderne direkte ved arbejdet næste dag uden særlig mønstring. Mønstring til næste dag: Arbejderne indgår på at lade sig mønstre dagen forud til direkte møde på arbejdsstedet næste morgen ved arbejdstids begyndelse, eller tilsvarende lade sig udpege på mønstringsstedet. For så vidt arbejdet ikke straks kommer i gang, skal der betales ventepenge for hele perioden fra arbejdstidens begyndelse til arbejdets påbegyndelse eller eventuel afmønstring. Stk.. Overarbejde Arbejderne er pligtige til at udføre overarbejde nar dette forlanges. Arbejderne forpligter sig til at møde til arbejde om morgenen, når det forlanges. Stk. 3. Varsling til overarbejde m.m. Når overarbejde kræves udført, skal dette meddeles vedkommende arbejdere inden kl Er dette ikke sket, og overarbejde alligevel skønnes at være nødvendigt, ydes der hver af de arbejdere, der mønstres hertil, betaling for dagtime. Dersom varskoet overarbejde annulleres, betales dagtime pr. mand, der skal ydes, selvom ordren annulleres inden nævnte klokkeslæt. Dersom overarbejde, der er rettidigt varskoet, ændres til en anden arbejdstid end først bestemt, betales timer med gældende tillæg pr. mand, hvis ændringen først nreddeles arbejderne efter ordinær arbejdstids ophør. Dette gælder også overskydende mandskab, der hjemsendes eller afmønstres mindst time før arbejdets ophør. 8

8 Hvor overarbejdets varighed fastsættes til et bestemt klokkeslret gælder dog, at såfremt arbejdet ophører før det fastsatte tidspunkt, ydes der timeløn fra arbejdets ophør til nævnte klokkeslæt. de tiiiælde hvor sugearbejde og laderørsarbejde srrækker sig udover kl (kl på lørdage) berales Cer grundbetaling for hele tidsrummet fra arbejdets på'ceglndelse til dets afslutning. -{rbejderne har ret til afløsning, dog således at de - iersorn de ønsker afløsning - skal meddele K.F.A. dette santidig med, at tilsigelsen til overarbejde finder sted. Til arbejde uden for ordinær arbejdstid forbeholder K.F.A. sig ret til at mønstre afløsningshold. Stk. 4. Forskydning af og afløsning i spisetider Under særlige lorhold kan spisetiderne forskydes eller indskrænkes efter aftale i hvert enkelt tilfælde. Dersom et overarbejde skønnes at kunne færdiggøres inden for ca. 1y/ tinte efter de fastsatte spisetiders indtræden, arbejdes normal! igennem uden ophold, såfremt der er enighed derom. Afløsning i spisetiderne betales med dagtime pr. mand til det afløsende hold, ved overarbejde med gældende overtidsprocent. Stk. 5. Forgæves møde Nar arbejderne efter tilsigelse møder til arbejde inden for ordinær arbejdstid, og arbejdet ikke kommer til udførelse, betales timers timeløn for forgæves møde, og

9 uden for ordinær arbejdstid betales med 4 timers timeløn med tillæg af gældende overtidsprocenter. Stk. 6. Opsigelsesregler For arbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor anført, har været beskæftiget uaf brudt i samme virksomhed i nedennævnte tidsrum, der regnes fra vedkommendes fyldte 0. år, gælder lølgende opsigelsesfrister: Fra arbejdsgiverside: Efter 1 års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet... Fra arbejderside: Efter års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet dages opsigelse 1 dages opsigelse 8 dages opsigelse 7 dages opsigelse 14 dages opsigelse 14 dages opsigelse Denne opsigelse løber til en lønningsuges udgang, og hvor der ikke er en lønningsuge til kalenderugens udgang. Som afbrydels! ^rr ancienniteten regnes ikke sygdom, og genindkaldelse til militærtjeneste. Sygdom meddeles K.F.A. den første sygedag. Opsigelsesvarslet bortlalder ved arbejdsledighed, forårsaget af andre arbejderes arbejdsstandsning, ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og enhver force majeure. For uberettiget ophævelse af arbejdslorholdet ifalder den pågældende arbejder en bod, svarende til en uges løn. Forbundet forpligter sig til at medvirke til, at sådanne beløb indkasseres. t0

10 7l 5 3 Bestemmelser vedr. losning og lastning Stk. 1. lndenbords arbejde Til arbejde o::':ord i skibe med trælasr pa 150 srdr. og derover og i andre skibe på over 160 tons d.w. antages arbejdere ira land. ndenbordsarbejde besttn i alt arbejde, der udløres om bord såvel i skibe som i lægtere og pramme, herunder også indbefattet at anhugge og udhugge krankrog og/eller anden kædekrog, samt ved omladning at udføre nedfiring eller nedstyrtning af varerne ud over skibets, ægterens eller prammens lønning. Betalingen for indenbords arbejde i skibe gelder ogsa for indenbords arbejde i lægtere og pramme. som losser til eller indlader lra land. samt for lægtere med dantpspil, der losser ril eller indlader ira lægter, pram eller sejlskib, nar lægterens dampspil benlttes. Stk,. Landarbejde Landarbejde består i at bringe godset fra eller til det lossende eller indladende skib, lægter eller pram til eller lra det af K.F.A. anviste sted, og ved losningen tillige at være afskriverne behjælpelige med sortering al godset samt eventuelt tildække det med presenninger. Stk. 3. Færdiggørelse Et skib betragtes som færdigekspederet, når det forlader Frihavnen. l1

11 Stk. 4. Spilmand Når havnearbejderne udfører arbejdet ombord i et skib med mekanisk spil antages - når spillet benyttes _ spil_ mand fra land, der betales som en mand af holdet. Når der forefindes bomme og spil ved en luge, sættes spilmænd på ved losning og indladning uden kran. (Ved denne bestemmelse fraskriver K.F.A. sig ikke sin ret til at sætte hold på samme luge). Stk. 5. Arbejdsholdene og deres størrelse K.F.A. bestemmer antallet af hold, dog kun et hold for hver løber; men hidtidig praksis bibeholdes. Ved losning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 6 mand i land til oplægning, 3 mand i land til vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mand_ skab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Yed. losning af løse varer med spande eller andre beholdere anvendes dog altid 6 mand i lasten. Yed indladning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 4 mand i land fra pakhus eller plads, 3 mand i land fra vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mandskab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Ved losning og indladning af enkelte sværvægtscolli, hvor godset på forhånd er anlænget, sættes normalt mandskab om bord, samt mand i land. 1

12 Ved losning/lastning af store cont., ffats og lignende enheder over 10' længde: a) Når K.F.-A..'s containerkraner benyttes, anvendes lugenend og handymænd til arbejdet såvel ombord son i land. Suring og afsurring al dækscontainere med enkel suriingskonsiruktion er indbefattet i arbejdet. bt \:l esentlig containerkran ombord benyttes, anvendes - udorer det mandskab, der er nævnt under a) - tillige 1 spilmand til betjening af skibets containerkran. c) Når 5O-tons kranen benyttes, anvendes 1 lugemand, mand ombord og mand i land. d) Når skibsspil eller skibssvingkran med rilhørende automatisk åg benyttes, anvendes i lugemand, spilbetjening,? mand ombord og mand i land. Arbejde i forbindelse med gaffeltruck. Til arbejde i land i forbindelse med losning, når gaffeltruck modtager godset ved skibssiden eller fra kran og transporterer det til oplægningsstedet, hvor det enten aflæsses ira pallet eller gaffeltruck og stables med håndkraft eller stables staende pa pallet, anvendes henholdsvis5ogmand. Ved losning og indladning af jernpakker å ca. ton anvendesmandiland. Til arbejde i land ved indladning med gaffeltruck af gods pa paller fra pakhus eller plads, anvendes mand. luger, hvor alt gods er på paller og/eller i containere og om bord bringes til eller fra lugen af gaffeltruck og bringes i and eller om bord med kran ogieller spil, l3

13 sættes kun 3 mand i det pågøldende lastrum, hvoråf den ene er til hjælp for gaffeltruckføreren til varsko og afstøtning af længen. Såfremt der skal bruges gaffeltruck både ombord i lugen og i land, skal holdet stille en mand til rådighed for gaffeltruckkørsel i land. Det forudsættes, at mindst 1 mand af holdet kan køre gaffeltruck. Stk. 6. Ekstramandskab Ekstramandskab betales i samme forhold som de øvrige i holdet. Lang transport. Når godset ikke kan lægges direkte i pakhus, men skal transporteres langs kaj eller perron, når godset skal oplægges på åben plads eller gade, der ligger bag pakhuset, eller når gods ved losning eller indladning skal bringes gennem pakhus eller langs kaj til eller fra banevogn, sættes det nødvendige ekstramandskab til. Ved omladning med transport over land sættes fornødent ekstramandskab til. Stuvning pd part Når godset ved indladning i D.Ø.K.'s og andre lignende skibe forlanges stuvet udelukkende på mellemdækkenes parter, samt når gods stuves i vingerne i mere end normal oplægningshøjde, sættes det fornødne ekstramandskab til. Køjestropper Når K.F.A. forlanger mand ekstra i lasten. køjestropper anvendt, sættes 14

14 Banevogne Ved al losning til eller indladning fra lukkede banevogne sættes fornødent ekstramandskab i land. Ved åbne banevogne med sække- og ballegods sættes mand ekstra i land. Hoj oplzgning Yed indlacning af gods, der ved losninger er oplagt med >høj oplægning(, sættes mand ekstra i land. Sten i plader Ved iosning af alle stenarter i plader, som skal bæres frem på mellemdæk, sættes nødvendigt ekstramandskab om bord. Chilesalpeter Ved losning af chilesalpeter sættes mand ekstra om bord, når sækkene er sammenbrændte. Sortering af frugt, kafe, garn og spiritus m.m. Ved losning af frisk og tørret frugt, konserves, kokosmel og te (alt i kasser eller kartoner) samt vindruer og rodfrugter, garn og spiritus sættes altid mand ekstra i land, når sortering efter mærker finder sted. Ved losning af appelsiner i kasser, tomater i crates og emballerede bananer, anvendes fra losningens begyndelse 4 mand ekstra om bord og 4 mand ekstra i land. Dette ekstramandskab bibeholdes under hele losningen, uanset sorteringernes antal, dog sættes kun mand ekstra i land ved losning af citrusfrugt fra srael, når frugten sorteres efter størrelser og sorteringernes antal ikke overstiger 10. t5

15 Ved losning af kaffe (undt. fra Sydamerika) i sække og baller, nødder og mandler i sække samt æbler fra Australien og New Zeeland sættes mand ekstra i land, når mærkernes antal under losningen overstiger 10, og yderligere mand, når mærkernes antal overstiger 0. Betalingen ydes kun for det kvantum, der losses efter at de nævnte antal mærker er fremkommet. Ved losning eller indladning af frugt i bins eller på engangspaller (fra eller til rene luger), hvor transporten i land finder sted med gaffeltruck. mønstres kun mand i land. Ved losning af kaffe med sortering sættes 4 mand ekstra i land, dersom >høj oplægning< finder sted. Ved losning af kork samt skåret træ til åben pla<is, når mekaniske hjælpemidler til transport anvendes, sættes mand ekstra i land til an- og afhugning af kraneller lossekrog. Løse varer Når vandglas, støbesand o.lign. (løst) lægges i pakhus eller indlades fra pakhus, sættes mand ekstra i land. Hvis gaffeltruck anvendes, og varerne tippes i land, anvendes dog kun 5 mand i alt. Når løse varer losses i spande eller kasser direkte til åben plads eller byvogn, eller til lægter og pram, anvendes tipmænd. Stk. 7. Bestemmelser vedrørende passagerskibe - gældende alle ugedage l) Ved tilsigelse til møde før kl , arbejdes igennem, men der afløses i spisetiderne mellem holdene l6

16 \ indbyrdes. Hver afløsning betales med 1 overarbejdstime ekstra (incl gældencie procenttillæg) til det afløsende hold. ) Spiseriderne kan vederlagsfrit forskydes til begge sider s:rel incen for som uden for ordinær arbejdstid. i1 \-ed iilsigelse ril mode kl eller senere, holdes der - s:iremt arbejdet skønnes at ville vare ud over ki. :: spisetid mellem kl , men der ai'lcses ved bagagen. Ved gennemarbejde og afløsning berales 1 overarbejdstime ekstra (incl. gældende procenttillæg). 4) Ved tilsigelse til møde kl eller senere undlader arbejderne at holde spisetid mod, at der betal:s dem 1 overarbejdstime ekstra (100 pct.). Annterkning til 1-3. Hvor kun et hold er udmønstret, og muligheden for afløsning således ikke er til stede. betales som ved gennemarbejde. 5) Ved losning og indladning betales et tillæg af 50 pct. til akkordtaksterne. 6) For losning fra og indladning til disse skibe ydes altid mindstebetaling (ved natarbejde * gældende procenttillæg). 7) Dersom der under særlige forhold reserveres arbejdere til ovennævnte skibes ekspedition, betales der ventepenge fra kl , hvis arbejderne tilbageholdes fra andet arbejde. 8) Vedrørende færdiggørelse se $ - stk.. 17

17 S 4 Arbejdsløn ved losninq os lastningsarbejde v -g Stk. 1. Tonsbetaling (akkordpriser) Betalinger i øre pr. ton hvor andet ikke er anført. Ved tonsberegning regnes kun med hele tonr. En tuiu ton og derover regnes for en hel, under en halv ioå,d.r. Der betales mindst for ton, selvom Oer bjanotes mindre end en halv ton i løbet af." Oug. _-fo,on : 1000 kc. For gods, hvis kvantum er angivet i kubikfod, og hvis vægt ikke kan fremskaffes,.år., zot"iltiåo : 1 ton. -Ved voluminøst gods forstås gods, der vejer under 400 kg pr. kubikmeter. Som træ. i blokke regnes altid træ, der måler 15,, og derover. Akkordpriserne inkluderer Vejning af godset. når ikke andet er anflørt. Sortering i land. Fejning af banevogne efter endt aflæsning, for så vidt det af K.F.A. skønnes nødvendigt. At afhente redskaber samt at udføre al til_ og af_ ngning af disse til brug ved arbejdet o* ui Urinr"'a._ tilbage til den i pakhuset med skiltet >Lossemlteriel< afilærkede plads efter afbenyttelsen. 18

18 T Takster for løs sæd m.v. Losning ned sugere: inkl. empning, berjening af suger samt sækkakær;ng Løs sed. bønner, frø og lignende.å,lt andet ') G!undbetallng - nede6tående tillægsb taling øre pr, mand pr, ton *) Grundbetaling er fastsat Orerarbejdsbetaling efter dende regler. t1l 670 øre pr. time. de for fælleskorpset gæl- Takster for løs sæd m.v. ndladning via laderør Jra silopakhus: Løs sted Små rør m. lempning.( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) Ved D.L.G.'s og K.F.K.'s pakhuse: Små rør m. lempning ( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) *) Grundb taiing + nedenståeade tillægsbetalirg i øre pr. mand Pr. ton i Expeller, kagemel og -skrå: Antal mand som anført under løs sæd *) Grundbetaling er fastsat til 670 øre pr. time. Overarbejdsbetaling efter de for fælleskorpset gældende regler. 19

19 Anmerkninger: Ved losning med de store sugere anvendes ved dypning 1 mand pt. w + mand til nedfejning. Ved oprensning anvendes mand pr. rør. De arbejdere, der er udmønstret første dag, møder daglig på skibet. Overarbejde praktiseres i lighed med andet skibsarbejde. For havre, boghvede og solsikkefrø betales 33 [ pct. til akkorden. (Gælder også indladning). Der anvendes kun mandskab ved rørene til skibe på over 160 t d.w. samt lægtere og pramme på 00 t d.w. og derover, når der ikke sættes mandskab i lastrummet til lempning. Ved lastning af løst korn og løse foderstoffer, hvor laderøret manøvreres mekanisk, skal der kun udmønstres folk, såfremt der skal lempes om bord. Sekkeskæring, ikke særlig nævnt: l øre pr. sæk. - Taksten incl. 4 mand til skæring * mand til bundtning. Ved skæring til suger uden forbindelse med losning af løs sæd etc. ydes ingen tillægsbetaling. Såfremt der skæres for sække, hørende til de i lastrummet værende partier løs sæd etc., forhøjes tillægsbetalingen med 50 pct., så længe skæring finder sted. Majsfodermel i sække å 100 kg, der skæres til suger, betales med sækkeskæretakst + 75 pct. Ved styrtning til lægter og oprensning fra skib betales sækkeskærerne med 4 øre pr. ton. 0

20 Takster for stykgods m.v. Alt arbejde om bord eller i land til/fra by- eller banevogn m.m. i forbindelse med iosning eller indladning lra eller til alle fartojer. Varefoftegnelse med takstgruppehenvisn in g Kode nr, Vareart Kode nr. Ore pr. ton pr. mand Grundakkordtakst ,5 l6 Acetylene i sk. (incl. smudstillæg) Agurker i crates Ambassadegods (voluminøst) Automater i fineremb. Autodæk Autos og traktors i kasser kun indladning - pr. ks. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. pr. stk. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. eksp, med dobb. grej - pr. stk. 33 øre. Bagage. beregningsgrundlag 8 tons i timen Bambus Containere, flats og lign. enheder over 10' kengde lossetflastet med: a) Containerkran med automatisk åg: 90 øre pr. enhed hvor automatisk åg ikke anvendes; indtil løft:. 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. ton 1

21 t- Kode nr. Vareart b) 50 tons kran (Levantkaj) med manuelt betjent åg: 10 ørcpr. hvor enhed, åget ikke kan anvendes: indtil løft: 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. 4 ton Containere, flats r længde 'nn'd" (med eods) 10' Crepepapir "-;;;;;.";*li Cyanine blue Cykeldele, løse Emballage, tom, ikke særlig nævnt Ferricsulfat i sk. Fjer i sk. og bil. Flasker, tomme, i åbne kart. å ca. 16 kg. Flamingo i kart. Foamglas Gasflasker, fyldte og tomme Glas i ks. _ indladning Glasballons, fyldte og tomme Glasskår, øse Halm i bt. Halmhylstre i rl. Hospitalsudstyr UNCEF voluminøst Huder, løse, tørede Huder, løse, nedsaltede i last Hulkortpapir i rl. Høibt. Hør i bdt.

22 Kode nr.. Vareart Hørplader, løse soleringsplader, løse å ca. 11,5 kg. Jernoxyd i sk. (incl. smudstillæg) Jermør (knærør) støbte uembl., som ikke kan stables Jomfrubark i bl. Juletræspynt i ks. 3 Kager, firkantede i juteembl. -l 33Vt pct. Kaustisk soda i tromler Kina-, Japan- og ndienvarer i kasser og karton volumin. Klid, løse, hvad enten de styrtes eller ej Klorcalcium i sk. Knallerter i crates Kokosfibre i sk. og bdt. max. 18 kg. Kopra, løs med spande (incl. oprensning) Kork og korkaffald i bl., ks. og kart. Kul i sække Kulstøv (incl. smudstillæg) Kurve - Kurvemøbler Kødkroppe eller dele deraf, uembl. eller i juteembl. Køleskabe Kønrøg i sk., ks. og kart. (incl. smudstillæg) Lammeskind i bdt. indtil 10 kg Landbrugsmaskindele adskilte uembl. Legetøj i ks. Lerrør, små glasserede 1 Lyst- og andre fartøjer - 10 t og derunder 3

23 Kode nr. Vareart ) Lyst- og andre fartøjer over l0 t Løbere i bl- Måtter i bl. Malerbøtter - tomme på palletter ryrangan i sække i alle forbindelser (incl. smudstil_ ifi:lj::i iklernancanerts i tætte sk.) Y-*,]:: i btokke og baner, jern_ og ståtplader samt blikplader (salmebøger) Molersten, øse Motorcykler, uembl. Motorcykler i crates. Musikboxes i findrembl. Møbler _Opvaskemaskiner i st. kart. Peber i crates. Pigtråd, uembl. Pilevidier Pladeradiatorer Plasticfolie i r. Plastickopper og _bægre på palletter Postsække Rockwool Rør - støbte - indladning Skifer i plader Skumgummi i bll. og bdt. Spanskrør Sprøjtemidler i sk.

24 Kode nr, Vareart Stoktrsk i bl. Sæd, løs, med spande Sække, tomme, løst bundtede Tagsten Tekstiler fra Sydamerika (voluminøst) Tomater i crates Træ skåret (i bdt. eller stk.) til og med 500 kg i gennemsnit pr. mfst. no., herunder gennemsavede blk. Trækul (incl. smudstillæg) Træuld i bl. TY-rør Tæpper i bl. Tøndebånd (incl. langning) Tørvestrøelse i bl. Urtepotter i kart. Vaskemaskiner i st. kart. Vindruer i ks. og crates Vægpap i rl. WC- og vaskekummer (incl. langning) WC- og crepepapir også i kart. Wienerbrød i kart. Zinkflugtstøv Zinkoxyd i små papirsk. Ægbakker i pk. og bdt. Gods iøwigt, ikke særlig nævnt, henføres under kode no. 3. 5

25 Mellem parterne er truffet en rammeaftale, således at skibe under 500 NRT efter lokal forhandling kan betales med 33 øre pt. ton pr. mand, uanset godsets art, dog således at luger med rene laster - hermed forstås luger med mindst 80 pct. ensartet gods - afregnes efter de for disse varer almindelige gældende takster. Firkantede kager i juteemballage, bagage og gods med flydekran afregnes dog altid særskilt efter den for disse varer gældende takst. Foreløbig er der enighed om aftale vedrørende skibe fra eller til Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Hamburg, London, Gent, sland og Spanien samt lokalbåde fra eller til sundhavne. Losning af skibe med sideporte (DANA-typen)' særlig aftale. Ved losning og indladning af fiskemel (både i sække og løst pr. suger), samt jernoxyd, kul og kønrøg i sække, betales 1 dagtime pr. mand pr. dag til rengøring. For bortfjernelse af pinde ved losning af frugt betales tl time pr. mand pr, tl dag, ved overarbejde med tillæg af procenter. Ved oprensning af dunnage, som ikke har forbindelse med den for Frihavnen bestemte ladning, ydes et tillæg til timelønnen på 350 øre. Afdækning og dækning af banevogne pr. pres' 15 øre. betalingen er indbefattet sammenlægning af presenninger og henlægning på Plads. Ved losning og lastning af autos ved Ro/Ro - skibe afregnes med 135 øre pr. auto pr' arbejdshold dog 6

26 betales ekspedition ved oceangående skibe med 180 øre pr. auto pr. arbejdshold. Taksten inkluderer aftagning af surringer, påsætning af kabelsko samt ventetid ved påfyldning af benzin. Der ydes et tillæg på henholdsvis 13 og 18 øre når køreafstanden i land fra rampen udgør mellem 00 og 400 meter, og et tillæg på henholdsvis 6 og 36 øre nar kørealstanden udgør mellem 400 og 600 meter. Hvor køreafstanden overstiger 600 meter forhandles om tillægsbetaling i hvert enkelt tilfælde. Tillaeg til taksterne (Tillæggene følger varen til manipulationens alslutning). Af- og tildcekning af luger Når K.F.A. kræver, at havnearbejderne skal foretage af- og tildækning af luger, hejsning af bomme, anbringelse og fjernelse af skærstokke, presenninger, kiler og skalkejern og andet normalt i forbindelse hermed stående arbejde, forhøjes losnings- og lastningsakkorden med 8 pct. Ved lryseluger betales dog som hidtil (timepenge). Spardæk m.v. Ved spardæk, for- og agterpoop, lukkede rum samt i gange, hvor'arbejdet ikke foregår på normal made, betales et tillæg på 1 ørc pr. ton pr. mand. Tillægget betales ikke, hvor gaffeltruck benyttes i gange til transport af palletiseret gods. skibe, hvor hele lastrum er indrettet som køle- eller 7

27 ,- fryserum, betales ved indladningen 6 øre pr. ton pr. mand, ved losning intet. Dette gælder dog ikke, såfremt det drejer sig om køleeller fryselast, hvor der betales som nævnt i forrige afsnit. Ved kanalstuvning betales 7 øre pr. ton pr. mand til den pågældende del af lasten, betaling incl. udlægning af pinde. Når løse kager fyldes i sk. betales 33/s pct. tillæg. Ved losning af ladninger med mindst 50 pct. stumper, små solsikkekager (bondekager), der ikke er stablet, samt løse expeller og løst solsikkemel betales 10 pct. tillæg. Ved indladning af skåret træ, der ved stuvningen planeres og stødes, betales et tillæg af 1 øre pr. ton pr. mand. For losning af løst salt betales 31 øre ekstra pr. ton om bord, når varen forlanges fyldt i sække. Stk.. Timebetaling m.m. 1) For arbejde, der ikke kommer ind under de i priskuranten nævnte akkorder, betales arbejderne med timeløn. ) Timelønnen er 1037 øre (beregnes pr. Vz time), hvortil ydes de til enhver tid gældende dyrtidstillæg. 3) Ovennævnte timeløn forhøjes fra den lønningsuge, hvor henholdsvis oe falder, med 40 øre pr. gang. 8

28 l Stk. 3. Mindstebetaling Akkordarbejde samt timelønsarbejde alregnes med mindst 4 timers timelønsbetaling pr. dag. Ved overarbejde tillægges gældende procenter. Ved adskilt arbejde på samme dag sammenlægges iort_ienesten. hvad enten den er opnået udelukkende ved timelonsarbejde eller ved delvis timeløns- og akkordarb:,ide. og suppleres op til 4 timers timeløn, dersom denne sum ikke er nået. \år samme arbejde fortsættes ud over normal arbejdstid, skal fortjenesten under overtid medregnes, lorinden mindstebetalingen kommer til anvendelse. Ved nyt arbejde på andet skib uden for ordinær arbejdstid betales særskilt nindstebetaling. Stk. 4. Betaling for spisetider Når arbejdet udløres på timebetaling, tilkommer der arbejderne betaling for de fastsatte spisetider med undtagelse af tiden fra kl , og spisetiden mellem den ordinære arbejdstid og overarbejdstiden. Dersom et timelønsarbejde strækker sig ind i spisetiden, betales rl time ekstra med undtagelse af spisetiden kl på mandage-fredage. Stk. 5. Ventetidsbetaling 1) Ventepenge beregnes med almindelig timeløn pr. halv time med gældende tillæg ved overarbejde. ) Nar K.F.A. forlanger, at arbejderne skal vente, betales ventepente som følger: 9

29 a) nden for ordinær arbejdstid Skal der ventes udover / time, betales for hele ventetiden fra standsningens begyndelse. Standsninger i lø_ bet af dagen lægges sammen, og såfremt den samlede ventetid overstiger / time, betales ventepenge for hele tiden. (Ved standsninger skal der være tale om egentlige standsninger og ikke sådanne små afbrydelser, som ikke kan undgås under den normale arbejdsgang). Der be_ tales dog ventepenge ved standsningens begyndelse, såfremt der ved arbejdets påbegyndelse eller under arbejdet opstår ventetid for en del af holdet, medmindre det overskydende mandskab efter K.F.A.'s bestentmelse deltager i arbejdet. Det samme gælder, zzir arbejderne er udmønstret til timelønsarbejde, og afmønstring ikke finder sted, når arbejdet skifter fra akkord til timeløn, og arbejderne ikke afmønstres, når akkordarbejdet er endt, og nrir arbejderne fra en andenplads mønstres til arbejde i Frihavnen, og arbejdet ikke straks kommer i gang ved arbejdernes møde her. b) Uden Jbr ordiner arbejdstid Fra standsningens indtræden til arbejdets påbegyndelse eller arbejdernes afmønstring, jfr. dog g, stk. 5, ved tilsigelse til overarbejde mandag-fredag fra kl , selvom arbejderne møder senere, p:1 lørdage fra kl indtit arbejdets påbegyndelse i tiden indtil kl , eller ved tilsigelse til nararbejde fra kl , og på søn- og helligdage fra kl eller til natarbejde på disse dage fra kl , alt indtil arbejdets påbegyn_ delse eller i så lang tid, som det forlanges, at arbejderne skal vente, jfr. dog g stk

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus.

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus. LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus 2010 2012 Tillægsoverenskomst 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst. indgået mellem. Fagligt Fælles Forbund 3F. Danmarks Fiskeriforening. -o0o-

Overenskomst. indgået mellem. Fagligt Fælles Forbund 3F. Danmarks Fiskeriforening. -o0o- 2007 Overenskomst indgået mellem Fagligt Fælles Forbund 3F og Danmarks Fiskeriforening. -o0o- 1 Aftalen er gældende for alle de i Danmarks Fiskeriforenings tilsluttede fiskefartøjer arbejdende fiskere.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og HK/Privat 3F/Industri (Emballage) 2014 Gældende

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere