OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah"

Transkript

1 V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å

2 lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft. lgnstring 7 Varsling til overarbejde m.m.. 8 Fonkydning af og aflpsning i spisetider.. 9 Forgæves mpde. 9 Opsigelsesregler Bestemmelser vedr. losning og lastning. ndenbordsarbejde Landarbejde Færdiggprelse Spilmand...1 Arbejdsholdene og deres stprrelse Ekstramandskab Bestemmelser vedr. passagerskibe Arbejdslln ved losning og lastningsarbejde. Tonsbetaling Akkordpriserinkluderer Takster for løs sæd m.v.....,., 19 Takster og varefortegnelse for stykgods.. 1 Tillægtiltaksterne...7 Timebetaling m.m....,...,..., 8 Mindstebetaling Betaling for spisetider... 9 Ventetidsbetaling...9 i l. i i i i i i i l! l i '! i

3 \ r i { ft Overarbejdstillæg Dyrtidsregulering Afregning...34 u' *o:111: ::1::*:::::* it:i:llll T-;- $ 6 Særlige ydelser. Dagpenge.., Ferie Slgne- helligdagsbetaling $ 7 Særlige bestemmelser, $ 8 Varighed Arbejdernes ansvar og pligter Selvforskyldt afmønstring.... 3E Behandling af uoverensstemmelser.., Parternesansvar...,...39

4 g 1 Arbejdstid Stk. 1. Ordinær arbejdstid Den ordinære arbejdstid, der andrager 40 timer pr. uge, er fra: ivlandag-fredag: kl med spisetid kl. 09.0m9.30 og kl Arbejdstiden er effektiv. Arbejdet må ikke standses uden for nævnte spisetider, ved at arbejderne f.eks. samlet forlader arbejdsstedet. Arbejderne må ikke uden tvingende nødvendighed forlade deres arbejde, før det pågældende hold afmønstres. Stk.. Overarbejde 7) Tidsbestemt overarbejde. Mandag- 1) kl spisetidkl lredag: ) kl spisetidkl , Lørdag: og kl ) kl spisetid kl , ) kl spisetid kl , og kl Søn- og 1) kl spisetid kl. 09.0H9.30, helligdage: ) kl g.O0-spisetid kl. 09.0H9.30, og kl ) kl spisetid kl , 1.00_1.30, _16.30, 0.00_0.30 og kl

5 ) Færdiggørelse af skib eller luge. På hverdage (mandag-fredag) samt søn- og helligdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl På lørdage afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 0.00, undtagelsesvis kl Kun i presserende tilfælde, hvor et skib skal gøres færdigt, kan efter aftale mellem alle parter arbejdstiden forlænges til kl (.00). Passagerskibe er dog undtagne fra denne regel, idet disse altid færdiggøres. For arbejde, der lortrinsvis sker mekanisk, såsom sugearbejde, laderørsarbejde og arbejde med containere, flats o.l. enheder ved såvel containerkraner som 50 tons kran, kan der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem. Spisetider. Mandag , , samt fredag: hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem' Lørdag: , og Søn- og , , , helligdage : , samt hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet døgnet igennem. Stk. 3. Særlig arbejdstid Juleaftensdag og nytårsaftensdag slutter arbejdet kl Stærkt presserende arbejde kan dog forlanges udført efter anførte klokkeslæt. Grundlovsdag og l. maj slutter den ordinære arbejdstid kl

6 g Antagelse af arbejdskraft Stk. 1. Mønstring Al antageise ai arbejdskraft finder sted gennem Københavns Frihavns--A.ktieselskab ved den eller de af Selskabet udpegece repræsentanter og på de steder, som Selske'oet r::"::e'cestemme. J{ønsrrings; ider \{andag-torsdag: kl , Fredage sant hverdage før søgnehelligdage: kl , i1.00. Fredag kan der mønstres til arbejde lørdag,søndag. Arbejdere, der er i arbejde og bliver færdig fredag eftermiddag, kan overføres til nyt arbejde eller lortsat arbejde lørdag/søndag. Ved påmønstring afleverer Havnearbejdernes Fælleslorbunds medlemmer til Selskabet eller dettes repræsentant et af Forbundet udstedt legitimationskort, som må indeholde vedkommende havnearbejders nummer og navn. Legitimationskortet skal tilbageleveres den pågældende havn'earbejder ved afmønstringen. Såfremt sådan tilbagelevering ikke finder sted, har arbejderne krav på erstatning for det dem derved pålørte indtægtstab. Arbejderne er pligtige at lade sig mønstre til ethvert arbejde, også til pakhusarbejde. Til arbejdet antages fortrinsvis de arbejdere, som til stadighed søger Frihavnen. Københavns Frihavns-Aktieselskab har ikke ved den foranførte bestemmelse fraskrevet sig sin ret efter Hovedaftalen af 31. oktober 1973 g 4, stk. l, (vedr. ledelse og fordeling af arbejdet).

7 Såfremt et igangværende arbejde ikke er tiiendebragt ved arbejdstids ophør, møder arbejderne direkte ved arbejdet næste dag uden særlig mønstring. Mønstring til næste dag: Arbejderne indgår på at lade sig mønstre dagen forud til direkte møde på arbejdsstedet næste morgen ved arbejdstids begyndelse, eller tilsvarende lade sig udpege på mønstringsstedet. For så vidt arbejdet ikke straks kommer i gang, skal der betales ventepenge for hele perioden fra arbejdstidens begyndelse til arbejdets påbegyndelse eller eventuel afmønstring. Stk.. Overarbejde Arbejderne er pligtige til at udføre overarbejde nar dette forlanges. Arbejderne forpligter sig til at møde til arbejde om morgenen, når det forlanges. Stk. 3. Varsling til overarbejde m.m. Når overarbejde kræves udført, skal dette meddeles vedkommende arbejdere inden kl Er dette ikke sket, og overarbejde alligevel skønnes at være nødvendigt, ydes der hver af de arbejdere, der mønstres hertil, betaling for dagtime. Dersom varskoet overarbejde annulleres, betales dagtime pr. mand, der skal ydes, selvom ordren annulleres inden nævnte klokkeslæt. Dersom overarbejde, der er rettidigt varskoet, ændres til en anden arbejdstid end først bestemt, betales timer med gældende tillæg pr. mand, hvis ændringen først nreddeles arbejderne efter ordinær arbejdstids ophør. Dette gælder også overskydende mandskab, der hjemsendes eller afmønstres mindst time før arbejdets ophør. 8

8 Hvor overarbejdets varighed fastsættes til et bestemt klokkeslret gælder dog, at såfremt arbejdet ophører før det fastsatte tidspunkt, ydes der timeløn fra arbejdets ophør til nævnte klokkeslæt. de tiiiælde hvor sugearbejde og laderørsarbejde srrækker sig udover kl (kl på lørdage) berales Cer grundbetaling for hele tidsrummet fra arbejdets på'ceglndelse til dets afslutning. -{rbejderne har ret til afløsning, dog således at de - iersorn de ønsker afløsning - skal meddele K.F.A. dette santidig med, at tilsigelsen til overarbejde finder sted. Til arbejde uden for ordinær arbejdstid forbeholder K.F.A. sig ret til at mønstre afløsningshold. Stk. 4. Forskydning af og afløsning i spisetider Under særlige lorhold kan spisetiderne forskydes eller indskrænkes efter aftale i hvert enkelt tilfælde. Dersom et overarbejde skønnes at kunne færdiggøres inden for ca. 1y/ tinte efter de fastsatte spisetiders indtræden, arbejdes normal! igennem uden ophold, såfremt der er enighed derom. Afløsning i spisetiderne betales med dagtime pr. mand til det afløsende hold, ved overarbejde med gældende overtidsprocent. Stk. 5. Forgæves møde Nar arbejderne efter tilsigelse møder til arbejde inden for ordinær arbejdstid, og arbejdet ikke kommer til udførelse, betales timers timeløn for forgæves møde, og

9 uden for ordinær arbejdstid betales med 4 timers timeløn med tillæg af gældende overtidsprocenter. Stk. 6. Opsigelsesregler For arbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor anført, har været beskæftiget uaf brudt i samme virksomhed i nedennævnte tidsrum, der regnes fra vedkommendes fyldte 0. år, gælder lølgende opsigelsesfrister: Fra arbejdsgiverside: Efter 1 års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet... Fra arbejderside: Efter års anciennitet Efter 3 års anciennitet... Efter 5 års anciennitet dages opsigelse 1 dages opsigelse 8 dages opsigelse 7 dages opsigelse 14 dages opsigelse 14 dages opsigelse Denne opsigelse løber til en lønningsuges udgang, og hvor der ikke er en lønningsuge til kalenderugens udgang. Som afbrydels! ^rr ancienniteten regnes ikke sygdom, og genindkaldelse til militærtjeneste. Sygdom meddeles K.F.A. den første sygedag. Opsigelsesvarslet bortlalder ved arbejdsledighed, forårsaget af andre arbejderes arbejdsstandsning, ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og enhver force majeure. For uberettiget ophævelse af arbejdslorholdet ifalder den pågældende arbejder en bod, svarende til en uges løn. Forbundet forpligter sig til at medvirke til, at sådanne beløb indkasseres. t0

10 7l 5 3 Bestemmelser vedr. losning og lastning Stk. 1. lndenbords arbejde Til arbejde o::':ord i skibe med trælasr pa 150 srdr. og derover og i andre skibe på over 160 tons d.w. antages arbejdere ira land. ndenbordsarbejde besttn i alt arbejde, der udløres om bord såvel i skibe som i lægtere og pramme, herunder også indbefattet at anhugge og udhugge krankrog og/eller anden kædekrog, samt ved omladning at udføre nedfiring eller nedstyrtning af varerne ud over skibets, ægterens eller prammens lønning. Betalingen for indenbords arbejde i skibe gelder ogsa for indenbords arbejde i lægtere og pramme. som losser til eller indlader lra land. samt for lægtere med dantpspil, der losser ril eller indlader ira lægter, pram eller sejlskib, nar lægterens dampspil benlttes. Stk,. Landarbejde Landarbejde består i at bringe godset fra eller til det lossende eller indladende skib, lægter eller pram til eller lra det af K.F.A. anviste sted, og ved losningen tillige at være afskriverne behjælpelige med sortering al godset samt eventuelt tildække det med presenninger. Stk. 3. Færdiggørelse Et skib betragtes som færdigekspederet, når det forlader Frihavnen. l1

11 Stk. 4. Spilmand Når havnearbejderne udfører arbejdet ombord i et skib med mekanisk spil antages - når spillet benyttes _ spil_ mand fra land, der betales som en mand af holdet. Når der forefindes bomme og spil ved en luge, sættes spilmænd på ved losning og indladning uden kran. (Ved denne bestemmelse fraskriver K.F.A. sig ikke sin ret til at sætte hold på samme luge). Stk. 5. Arbejdsholdene og deres størrelse K.F.A. bestemmer antallet af hold, dog kun et hold for hver løber; men hidtidig praksis bibeholdes. Ved losning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 6 mand i land til oplægning, 3 mand i land til vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mand_ skab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Yed. losning af løse varer med spande eller andre beholdere anvendes dog altid 6 mand i lasten. Yed indladning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5 mand om bord, 4 mand i land fra pakhus eller plads, 3 mand i land fra vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller, sættes kun mand om bord i pram * nødvendigt mandskab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift). Ved losning og indladning af enkelte sværvægtscolli, hvor godset på forhånd er anlænget, sættes normalt mandskab om bord, samt mand i land. 1

12 Ved losning/lastning af store cont., ffats og lignende enheder over 10' længde: a) Når K.F.-A..'s containerkraner benyttes, anvendes lugenend og handymænd til arbejdet såvel ombord son i land. Suring og afsurring al dækscontainere med enkel suriingskonsiruktion er indbefattet i arbejdet. bt \:l esentlig containerkran ombord benyttes, anvendes - udorer det mandskab, der er nævnt under a) - tillige 1 spilmand til betjening af skibets containerkran. c) Når 5O-tons kranen benyttes, anvendes 1 lugemand, mand ombord og mand i land. d) Når skibsspil eller skibssvingkran med rilhørende automatisk åg benyttes, anvendes i lugemand, spilbetjening,? mand ombord og mand i land. Arbejde i forbindelse med gaffeltruck. Til arbejde i land i forbindelse med losning, når gaffeltruck modtager godset ved skibssiden eller fra kran og transporterer det til oplægningsstedet, hvor det enten aflæsses ira pallet eller gaffeltruck og stables med håndkraft eller stables staende pa pallet, anvendes henholdsvis5ogmand. Ved losning og indladning af jernpakker å ca. ton anvendesmandiland. Til arbejde i land ved indladning med gaffeltruck af gods pa paller fra pakhus eller plads, anvendes mand. luger, hvor alt gods er på paller og/eller i containere og om bord bringes til eller fra lugen af gaffeltruck og bringes i and eller om bord med kran ogieller spil, l3

13 sættes kun 3 mand i det pågøldende lastrum, hvoråf den ene er til hjælp for gaffeltruckføreren til varsko og afstøtning af længen. Såfremt der skal bruges gaffeltruck både ombord i lugen og i land, skal holdet stille en mand til rådighed for gaffeltruckkørsel i land. Det forudsættes, at mindst 1 mand af holdet kan køre gaffeltruck. Stk. 6. Ekstramandskab Ekstramandskab betales i samme forhold som de øvrige i holdet. Lang transport. Når godset ikke kan lægges direkte i pakhus, men skal transporteres langs kaj eller perron, når godset skal oplægges på åben plads eller gade, der ligger bag pakhuset, eller når gods ved losning eller indladning skal bringes gennem pakhus eller langs kaj til eller fra banevogn, sættes det nødvendige ekstramandskab til. Ved omladning med transport over land sættes fornødent ekstramandskab til. Stuvning pd part Når godset ved indladning i D.Ø.K.'s og andre lignende skibe forlanges stuvet udelukkende på mellemdækkenes parter, samt når gods stuves i vingerne i mere end normal oplægningshøjde, sættes det fornødne ekstramandskab til. Køjestropper Når K.F.A. forlanger mand ekstra i lasten. køjestropper anvendt, sættes 14

14 Banevogne Ved al losning til eller indladning fra lukkede banevogne sættes fornødent ekstramandskab i land. Ved åbne banevogne med sække- og ballegods sættes mand ekstra i land. Hoj oplzgning Yed indlacning af gods, der ved losninger er oplagt med >høj oplægning(, sættes mand ekstra i land. Sten i plader Ved iosning af alle stenarter i plader, som skal bæres frem på mellemdæk, sættes nødvendigt ekstramandskab om bord. Chilesalpeter Ved losning af chilesalpeter sættes mand ekstra om bord, når sækkene er sammenbrændte. Sortering af frugt, kafe, garn og spiritus m.m. Ved losning af frisk og tørret frugt, konserves, kokosmel og te (alt i kasser eller kartoner) samt vindruer og rodfrugter, garn og spiritus sættes altid mand ekstra i land, når sortering efter mærker finder sted. Ved losning af appelsiner i kasser, tomater i crates og emballerede bananer, anvendes fra losningens begyndelse 4 mand ekstra om bord og 4 mand ekstra i land. Dette ekstramandskab bibeholdes under hele losningen, uanset sorteringernes antal, dog sættes kun mand ekstra i land ved losning af citrusfrugt fra srael, når frugten sorteres efter størrelser og sorteringernes antal ikke overstiger 10. t5

15 Ved losning af kaffe (undt. fra Sydamerika) i sække og baller, nødder og mandler i sække samt æbler fra Australien og New Zeeland sættes mand ekstra i land, når mærkernes antal under losningen overstiger 10, og yderligere mand, når mærkernes antal overstiger 0. Betalingen ydes kun for det kvantum, der losses efter at de nævnte antal mærker er fremkommet. Ved losning eller indladning af frugt i bins eller på engangspaller (fra eller til rene luger), hvor transporten i land finder sted med gaffeltruck. mønstres kun mand i land. Ved losning af kaffe med sortering sættes 4 mand ekstra i land, dersom >høj oplægning< finder sted. Ved losning af kork samt skåret træ til åben pla<is, når mekaniske hjælpemidler til transport anvendes, sættes mand ekstra i land til an- og afhugning af kraneller lossekrog. Løse varer Når vandglas, støbesand o.lign. (løst) lægges i pakhus eller indlades fra pakhus, sættes mand ekstra i land. Hvis gaffeltruck anvendes, og varerne tippes i land, anvendes dog kun 5 mand i alt. Når løse varer losses i spande eller kasser direkte til åben plads eller byvogn, eller til lægter og pram, anvendes tipmænd. Stk. 7. Bestemmelser vedrørende passagerskibe - gældende alle ugedage l) Ved tilsigelse til møde før kl , arbejdes igennem, men der afløses i spisetiderne mellem holdene l6

16 \ indbyrdes. Hver afløsning betales med 1 overarbejdstime ekstra (incl gældencie procenttillæg) til det afløsende hold. ) Spiseriderne kan vederlagsfrit forskydes til begge sider s:rel incen for som uden for ordinær arbejdstid. i1 \-ed iilsigelse ril mode kl eller senere, holdes der - s:iremt arbejdet skønnes at ville vare ud over ki. :: spisetid mellem kl , men der ai'lcses ved bagagen. Ved gennemarbejde og afløsning berales 1 overarbejdstime ekstra (incl. gældende procenttillæg). 4) Ved tilsigelse til møde kl eller senere undlader arbejderne at holde spisetid mod, at der betal:s dem 1 overarbejdstime ekstra (100 pct.). Annterkning til 1-3. Hvor kun et hold er udmønstret, og muligheden for afløsning således ikke er til stede. betales som ved gennemarbejde. 5) Ved losning og indladning betales et tillæg af 50 pct. til akkordtaksterne. 6) For losning fra og indladning til disse skibe ydes altid mindstebetaling (ved natarbejde * gældende procenttillæg). 7) Dersom der under særlige forhold reserveres arbejdere til ovennævnte skibes ekspedition, betales der ventepenge fra kl , hvis arbejderne tilbageholdes fra andet arbejde. 8) Vedrørende færdiggørelse se $ - stk.. 17

17 S 4 Arbejdsløn ved losninq os lastningsarbejde v -g Stk. 1. Tonsbetaling (akkordpriser) Betalinger i øre pr. ton hvor andet ikke er anført. Ved tonsberegning regnes kun med hele tonr. En tuiu ton og derover regnes for en hel, under en halv ioå,d.r. Der betales mindst for ton, selvom Oer bjanotes mindre end en halv ton i løbet af." Oug. _-fo,on : 1000 kc. For gods, hvis kvantum er angivet i kubikfod, og hvis vægt ikke kan fremskaffes,.år., zot"iltiåo : 1 ton. -Ved voluminøst gods forstås gods, der vejer under 400 kg pr. kubikmeter. Som træ. i blokke regnes altid træ, der måler 15,, og derover. Akkordpriserne inkluderer Vejning af godset. når ikke andet er anflørt. Sortering i land. Fejning af banevogne efter endt aflæsning, for så vidt det af K.F.A. skønnes nødvendigt. At afhente redskaber samt at udføre al til_ og af_ ngning af disse til brug ved arbejdet o* ui Urinr"'a._ tilbage til den i pakhuset med skiltet >Lossemlteriel< afilærkede plads efter afbenyttelsen. 18

18 T Takster for løs sæd m.v. Losning ned sugere: inkl. empning, berjening af suger samt sækkakær;ng Løs sed. bønner, frø og lignende.å,lt andet ') G!undbetallng - nede6tående tillægsb taling øre pr, mand pr, ton *) Grundbetaling er fastsat Orerarbejdsbetaling efter dende regler. t1l 670 øre pr. time. de for fælleskorpset gæl- Takster for løs sæd m.v. ndladning via laderør Jra silopakhus: Løs sted Små rør m. lempning.( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) Ved D.L.G.'s og K.F.K.'s pakhuse: Små rør m. lempning ( mand) Små rør u. lempning (1 mand v. rør) *) Grundb taiing + nedenståeade tillægsbetalirg i øre pr. mand Pr. ton i Expeller, kagemel og -skrå: Antal mand som anført under løs sæd *) Grundbetaling er fastsat til 670 øre pr. time. Overarbejdsbetaling efter de for fælleskorpset gældende regler. 19

19 Anmerkninger: Ved losning med de store sugere anvendes ved dypning 1 mand pt. w + mand til nedfejning. Ved oprensning anvendes mand pr. rør. De arbejdere, der er udmønstret første dag, møder daglig på skibet. Overarbejde praktiseres i lighed med andet skibsarbejde. For havre, boghvede og solsikkefrø betales 33 [ pct. til akkorden. (Gælder også indladning). Der anvendes kun mandskab ved rørene til skibe på over 160 t d.w. samt lægtere og pramme på 00 t d.w. og derover, når der ikke sættes mandskab i lastrummet til lempning. Ved lastning af løst korn og løse foderstoffer, hvor laderøret manøvreres mekanisk, skal der kun udmønstres folk, såfremt der skal lempes om bord. Sekkeskæring, ikke særlig nævnt: l øre pr. sæk. - Taksten incl. 4 mand til skæring * mand til bundtning. Ved skæring til suger uden forbindelse med losning af løs sæd etc. ydes ingen tillægsbetaling. Såfremt der skæres for sække, hørende til de i lastrummet værende partier løs sæd etc., forhøjes tillægsbetalingen med 50 pct., så længe skæring finder sted. Majsfodermel i sække å 100 kg, der skæres til suger, betales med sækkeskæretakst + 75 pct. Ved styrtning til lægter og oprensning fra skib betales sækkeskærerne med 4 øre pr. ton. 0

20 Takster for stykgods m.v. Alt arbejde om bord eller i land til/fra by- eller banevogn m.m. i forbindelse med iosning eller indladning lra eller til alle fartojer. Varefoftegnelse med takstgruppehenvisn in g Kode nr, Vareart Kode nr. Ore pr. ton pr. mand Grundakkordtakst ,5 l6 Acetylene i sk. (incl. smudstillæg) Agurker i crates Ambassadegods (voluminøst) Automater i fineremb. Autodæk Autos og traktors i kasser kun indladning - pr. ks. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. pr. stk. Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. eksp, med dobb. grej - pr. stk. 33 øre. Bagage. beregningsgrundlag 8 tons i timen Bambus Containere, flats og lign. enheder over 10' kengde lossetflastet med: a) Containerkran med automatisk åg: 90 øre pr. enhed hvor automatisk åg ikke anvendes; indtil løft:. 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. ton 1

21 t- Kode nr. Vareart b) 50 tons kran (Levantkaj) med manuelt betjent åg: 10 ørcpr. hvor enhed, åget ikke kan anvendes: indtil løft: 16 øre pr. ton flere end løft: 4 øre pr. 4 ton Containere, flats r længde 'nn'd" (med eods) 10' Crepepapir "-;;;;;.";*li Cyanine blue Cykeldele, løse Emballage, tom, ikke særlig nævnt Ferricsulfat i sk. Fjer i sk. og bil. Flasker, tomme, i åbne kart. å ca. 16 kg. Flamingo i kart. Foamglas Gasflasker, fyldte og tomme Glas i ks. _ indladning Glasballons, fyldte og tomme Glasskår, øse Halm i bt. Halmhylstre i rl. Hospitalsudstyr UNCEF voluminøst Huder, løse, tørede Huder, løse, nedsaltede i last Hulkortpapir i rl. Høibt. Hør i bdt.

22 Kode nr.. Vareart Hørplader, løse soleringsplader, løse å ca. 11,5 kg. Jernoxyd i sk. (incl. smudstillæg) Jermør (knærør) støbte uembl., som ikke kan stables Jomfrubark i bl. Juletræspynt i ks. 3 Kager, firkantede i juteembl. -l 33Vt pct. Kaustisk soda i tromler Kina-, Japan- og ndienvarer i kasser og karton volumin. Klid, løse, hvad enten de styrtes eller ej Klorcalcium i sk. Knallerter i crates Kokosfibre i sk. og bdt. max. 18 kg. Kopra, løs med spande (incl. oprensning) Kork og korkaffald i bl., ks. og kart. Kul i sække Kulstøv (incl. smudstillæg) Kurve - Kurvemøbler Kødkroppe eller dele deraf, uembl. eller i juteembl. Køleskabe Kønrøg i sk., ks. og kart. (incl. smudstillæg) Lammeskind i bdt. indtil 10 kg Landbrugsmaskindele adskilte uembl. Legetøj i ks. Lerrør, små glasserede 1 Lyst- og andre fartøjer - 10 t og derunder 3

23 Kode nr. Vareart ) Lyst- og andre fartøjer over l0 t Løbere i bl- Måtter i bl. Malerbøtter - tomme på palletter ryrangan i sække i alle forbindelser (incl. smudstil_ ifi:lj::i iklernancanerts i tætte sk.) Y-*,]:: i btokke og baner, jern_ og ståtplader samt blikplader (salmebøger) Molersten, øse Motorcykler, uembl. Motorcykler i crates. Musikboxes i findrembl. Møbler _Opvaskemaskiner i st. kart. Peber i crates. Pigtråd, uembl. Pilevidier Pladeradiatorer Plasticfolie i r. Plastickopper og _bægre på palletter Postsække Rockwool Rør - støbte - indladning Skifer i plader Skumgummi i bll. og bdt. Spanskrør Sprøjtemidler i sk.

24 Kode nr, Vareart Stoktrsk i bl. Sæd, løs, med spande Sække, tomme, løst bundtede Tagsten Tekstiler fra Sydamerika (voluminøst) Tomater i crates Træ skåret (i bdt. eller stk.) til og med 500 kg i gennemsnit pr. mfst. no., herunder gennemsavede blk. Trækul (incl. smudstillæg) Træuld i bl. TY-rør Tæpper i bl. Tøndebånd (incl. langning) Tørvestrøelse i bl. Urtepotter i kart. Vaskemaskiner i st. kart. Vindruer i ks. og crates Vægpap i rl. WC- og vaskekummer (incl. langning) WC- og crepepapir også i kart. Wienerbrød i kart. Zinkflugtstøv Zinkoxyd i små papirsk. Ægbakker i pk. og bdt. Gods iøwigt, ikke særlig nævnt, henføres under kode no. 3. 5

25 Mellem parterne er truffet en rammeaftale, således at skibe under 500 NRT efter lokal forhandling kan betales med 33 øre pt. ton pr. mand, uanset godsets art, dog således at luger med rene laster - hermed forstås luger med mindst 80 pct. ensartet gods - afregnes efter de for disse varer almindelige gældende takster. Firkantede kager i juteemballage, bagage og gods med flydekran afregnes dog altid særskilt efter den for disse varer gældende takst. Foreløbig er der enighed om aftale vedrørende skibe fra eller til Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Hamburg, London, Gent, sland og Spanien samt lokalbåde fra eller til sundhavne. Losning af skibe med sideporte (DANA-typen)' særlig aftale. Ved losning og indladning af fiskemel (både i sække og løst pr. suger), samt jernoxyd, kul og kønrøg i sække, betales 1 dagtime pr. mand pr. dag til rengøring. For bortfjernelse af pinde ved losning af frugt betales tl time pr. mand pr, tl dag, ved overarbejde med tillæg af procenter. Ved oprensning af dunnage, som ikke har forbindelse med den for Frihavnen bestemte ladning, ydes et tillæg til timelønnen på 350 øre. Afdækning og dækning af banevogne pr. pres' 15 øre. betalingen er indbefattet sammenlægning af presenninger og henlægning på Plads. Ved losning og lastning af autos ved Ro/Ro - skibe afregnes med 135 øre pr. auto pr' arbejdshold dog 6

26 betales ekspedition ved oceangående skibe med 180 øre pr. auto pr. arbejdshold. Taksten inkluderer aftagning af surringer, påsætning af kabelsko samt ventetid ved påfyldning af benzin. Der ydes et tillæg på henholdsvis 13 og 18 øre når køreafstanden i land fra rampen udgør mellem 00 og 400 meter, og et tillæg på henholdsvis 6 og 36 øre nar kørealstanden udgør mellem 400 og 600 meter. Hvor køreafstanden overstiger 600 meter forhandles om tillægsbetaling i hvert enkelt tilfælde. Tillaeg til taksterne (Tillæggene følger varen til manipulationens alslutning). Af- og tildcekning af luger Når K.F.A. kræver, at havnearbejderne skal foretage af- og tildækning af luger, hejsning af bomme, anbringelse og fjernelse af skærstokke, presenninger, kiler og skalkejern og andet normalt i forbindelse hermed stående arbejde, forhøjes losnings- og lastningsakkorden med 8 pct. Ved lryseluger betales dog som hidtil (timepenge). Spardæk m.v. Ved spardæk, for- og agterpoop, lukkede rum samt i gange, hvor'arbejdet ikke foregår på normal made, betales et tillæg på 1 ørc pr. ton pr. mand. Tillægget betales ikke, hvor gaffeltruck benyttes i gange til transport af palletiseret gods. skibe, hvor hele lastrum er indrettet som køle- eller 7

27 ,- fryserum, betales ved indladningen 6 øre pr. ton pr. mand, ved losning intet. Dette gælder dog ikke, såfremt det drejer sig om køleeller fryselast, hvor der betales som nævnt i forrige afsnit. Ved kanalstuvning betales 7 øre pr. ton pr. mand til den pågældende del af lasten, betaling incl. udlægning af pinde. Når løse kager fyldes i sk. betales 33/s pct. tillæg. Ved losning af ladninger med mindst 50 pct. stumper, små solsikkekager (bondekager), der ikke er stablet, samt løse expeller og løst solsikkemel betales 10 pct. tillæg. Ved indladning af skåret træ, der ved stuvningen planeres og stødes, betales et tillæg af 1 øre pr. ton pr. mand. For losning af løst salt betales 31 øre ekstra pr. ton om bord, når varen forlanges fyldt i sække. Stk.. Timebetaling m.m. 1) For arbejde, der ikke kommer ind under de i priskuranten nævnte akkorder, betales arbejderne med timeløn. ) Timelønnen er 1037 øre (beregnes pr. Vz time), hvortil ydes de til enhver tid gældende dyrtidstillæg. 3) Ovennævnte timeløn forhøjes fra den lønningsuge, hvor henholdsvis oe falder, med 40 øre pr. gang. 8

28 l Stk. 3. Mindstebetaling Akkordarbejde samt timelønsarbejde alregnes med mindst 4 timers timelønsbetaling pr. dag. Ved overarbejde tillægges gældende procenter. Ved adskilt arbejde på samme dag sammenlægges iort_ienesten. hvad enten den er opnået udelukkende ved timelonsarbejde eller ved delvis timeløns- og akkordarb:,ide. og suppleres op til 4 timers timeløn, dersom denne sum ikke er nået. \år samme arbejde fortsættes ud over normal arbejdstid, skal fortjenesten under overtid medregnes, lorinden mindstebetalingen kommer til anvendelse. Ved nyt arbejde på andet skib uden for ordinær arbejdstid betales særskilt nindstebetaling. Stk. 4. Betaling for spisetider Når arbejdet udløres på timebetaling, tilkommer der arbejderne betaling for de fastsatte spisetider med undtagelse af tiden fra kl , og spisetiden mellem den ordinære arbejdstid og overarbejdstiden. Dersom et timelønsarbejde strækker sig ind i spisetiden, betales rl time ekstra med undtagelse af spisetiden kl på mandage-fredage. Stk. 5. Ventetidsbetaling 1) Ventepenge beregnes med almindelig timeløn pr. halv time med gældende tillæg ved overarbejde. ) Nar K.F.A. forlanger, at arbejderne skal vente, betales ventepente som følger: 9

29 a) nden for ordinær arbejdstid Skal der ventes udover / time, betales for hele ventetiden fra standsningens begyndelse. Standsninger i lø_ bet af dagen lægges sammen, og såfremt den samlede ventetid overstiger / time, betales ventepenge for hele tiden. (Ved standsninger skal der være tale om egentlige standsninger og ikke sådanne små afbrydelser, som ikke kan undgås under den normale arbejdsgang). Der be_ tales dog ventepenge ved standsningens begyndelse, såfremt der ved arbejdets påbegyndelse eller under arbejdet opstår ventetid for en del af holdet, medmindre det overskydende mandskab efter K.F.A.'s bestentmelse deltager i arbejdet. Det samme gælder, zzir arbejderne er udmønstret til timelønsarbejde, og afmønstring ikke finder sted, når arbejdet skifter fra akkord til timeløn, og arbejderne ikke afmønstres, når akkordarbejdet er endt, og nrir arbejderne fra en andenplads mønstres til arbejde i Frihavnen, og arbejdet ikke straks kommer i gang ved arbejdernes møde her. b) Uden Jbr ordiner arbejdstid Fra standsningens indtræden til arbejdets påbegyndelse eller arbejdernes afmønstring, jfr. dog g, stk. 5, ved tilsigelse til overarbejde mandag-fredag fra kl , selvom arbejderne møder senere, p:1 lørdage fra kl indtit arbejdets påbegyndelse i tiden indtil kl , eller ved tilsigelse til nararbejde fra kl , og på søn- og helligdage fra kl eller til natarbejde på disse dage fra kl , alt indtil arbejdets påbegyn_ delse eller i så lang tid, som det forlanges, at arbejderne skal vente, jfr. dog g stk

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn.

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn. VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn DI nr. 794618 2014 2017 2014-2017 Tillægsoverenskomst

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN VERENSKOMST 2014 2017 HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening og DSA) og 3F

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST (til Fællesoverenskomst) mellem. DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) 3F Frederikshavn. gældende for

TILLÆGSOVERENSKOMST (til Fællesoverenskomst) mellem. DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) 3F Frederikshavn. gældende for 2012-2014 TILLÆGSOVERENSKOMST (til Fællesoverenskomst) mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn gældende for Fiskernes Fiskeindustri (lastning af fiskemel) og Claus Sørensen A/S,

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til Fællesoverenskomst 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F ESBJERG TRANSPORT DI nr. 794571 2017 2020 Esbjerg Havn TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

VERENSKOMST FISKERNES FISKE INDUSTRI (LASTNING AF FISKEMEL) OG CLAUS SØRENSEN A/S, SKAGEN. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst

VERENSKOMST FISKERNES FISKE INDUSTRI (LASTNING AF FISKEMEL) OG CLAUS SØRENSEN A/S, SKAGEN. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst VERENSKOMST FISKERNES FISKE INDUSTRI (LASTNING AF FISKEMEL) OG CLAUS SØRENSEN A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Vendsyssel) og 3F

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Havnearbejde, HOrsens

Havnearbejde, HOrsens Havnearbejde, HOrsens tillægsoverenskomst til fællesoverenskomsten 2010 2012 om løn- og arbejdsforhold ved havnearbejde i Horsens Indgået mellem DI overenskomst II (HTS-A,Horsens) og 3F, Horsens 2010 2012

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus.

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus. LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus 2010 2012 Tillægsoverenskomst 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

havnearbejdere i aalborg

havnearbejdere i aalborg havnearbejdere i aalborg tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Den Særlige Arbejdsgiverforening (DSA)) og 3F, Aalborg Gældende for havnearbejdere i Aalborg

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

DANBOR SERVICE A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. Danbor Service A/S. 3F, Esbjerg Transport

DANBOR SERVICE A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. Danbor Service A/S. 3F, Esbjerg Transport DANBOR SERVICE A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem Danbor Service A/S og 3F, Esbjerg Transport Gældende for arbejdet på basen og ved ekspedition af forsyningsskibene

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere