Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er;"

Transkript

1 Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/12630 Dato: Sag: Sagsbehandler: Kortlægning af misbrugsområdet Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og indledning: Udvalget for Voksne og Sundhed godkendte i oktober 2009 kvalitetsstandarder for alkohol- og misbrugsområdet. Ved samme møde blev det besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning af de eksisterende indsatser på misbrugsområdet i Halsnæs Kommune. Ved mødet den 25. oktober 2010 blev kommissorium for kortlægning af misbrugsområdet godkendt. Af kommissoriet fremgår det, at formålet med kortlægningen af misbrugsområdet er; At, Byrådet får klarlagt problemstillingerne og indsigt i de indsatser Halsnæs Kommune har på misbrugsområdet. At, Byrådet får et afsæt for videre arbejde med at udforme og videreudvikle indsatser på misbrugsområdet. Kortlægningen er baseret på viden, erfaringer og data fra Området for Familie og Børn, Området for Job og Arbejdsmarked, Området for Velfærdsservice og Området for Forebyggelse og Sundhed. 2. Definition I forbindelse med kortlægningen af misbrugsområdet er der taget udgangspunkt i kommissoriets definition på en misbruger. Denne definition er taget fra WHO og beskriver en misbruger som; den der indtager et givent rusmiddel i et sådant omfang, at vedkommendes afhængighed fører til : mærkbare psykiske forstyrrelser nedsat fysisk sundhed ødelagte menneskelige relationer og manglende evne til at fungerer socialt og økonomisk«. I denne kortlægning er definitionen af en misbruger udvidet til også at indeholde misbrug af spil, dvs. ludomani.

2 Grænsen mellem forbrug og misbrug kan generelt være flydende. Der skelnes mellem et eksperimenterende forbrug, et problematisk forbrug og et misbrug der føre til afhængighed. Det er specielt de unge der eksperimenterer med hash og andre euforiserende stoffer og dermed kan befinde sig i grænsefeltet mellem forbrug og misbrug. 3. Målgrupper Misbrugsområdet er præget af 3 forskellige målgrupper, herunder børn og unge, voksne og ældre og pårørende til misbrugere. Der er en tendens til, at de fleste indsatser vedrørende børn og unge er forebyggende, mens indsatser for gruppen af voksne og ældre omfatter behandling. Dette er dog en naturlig følge af lovgivningen, som alt overvejende fokusere på behandling af alkohol- og stofmisbruger. 4. Lovgivning Kommunernes forpligtelser på misbrugsområdet omfatter lovgivningsmæssigt to områder; alkohol- og stofmisbrugsområdet. Ved en sammenligning med andre kommuner er det da også hovedsageligt disse to områder, som kommunernes politikker og indsatser er rettet imod. Alkoholbehandlingen reguleres af Sundhedslovens 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af Servicelovens 101, dels af Sundhedslovens 142. På begge områder gælder der en behandlingsgaranti på 14 dage, fra borgeren har udtrykt ønske om at komme i behandling. På stofmisbrugsområdet gælder behandlingsgarantien også for personer, der er under 18 år. Borgerne har ifølge Sundhedsloven ret til at modtage ambulant alkoholbehandling anonymt. Det vil sige, at borgeren ikke behøver at visiteres til ambulant alkoholbehandling og at vedkommende frit og vederlagsfrit kan vælge behandling udenfor bopælskommunen. Derudover er kommunerne ifølge servicelovens 99 forpligtet til at tilbyde en støttekontaktperson til de svageste misbrugere og til hjemløse. De øvrige misbrugsproblemstillinger der er identificeret i denne kortlægning herunder Ludomani, madmisbrug, medicinmisbrug, tobaksmisbrug har kommunen ikke nogle lovgivningsmæssig forpligtigelse til at tilbyde ydelser i forhold til. Indsatser i forhold til disse problemstillinger kan derfor karakteriseres ved at være kan- opgaver for kommunen. Kommunen er dog forpligtet efter Sundhedsloven i forhold til at arbejde med borgerrettet forebyggelse, hvilke oftest er KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). 5. Misbrugsproblemstillinger i Halsnæs Kommune Det, at kommunen lovgivningsmæssigt kun er forpligtiget til at tilbyde behandling til stof- og alkoholmisbrugere har måske præget indsatsen, idet størstedelen af de indsatser Halsnæs Kommune tilbyder er rettet mod alkohol og stofmisbrug. Alkohol og stofmisbrug udgør dog også langt størstedelen af (de erkendte) misbrugere, som kommunen er bekendt med og som henvender sig til kommunen for at blive visiteret til behandling. Side 2 af 11

3 5.1 Alkohol- og stofmisbrug Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme, for personskader og ulykker som f.eks. bilulykker og for ødelagte socialforhold som f.eks. ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, udstødelse af arbejdsmarkedet, kriminalitet og vold (Sundhedsstyrelsen, 2008). I Sundhedsprofilen af 2010 skelnes der mellem det at være rusdrikker, storforbruger eller have tegn på afhængighed 1. En borger har en risikabel alkoholadfærd, når vedkommende har mindst én af de tre nævnte former for alkoholadfærd. Sundhedsprofilen viser, at 24% af borgerne i Halsnæs Kommune har en risikabel alkoholadfærd, samt at 17% har tegn på alkoholafhængighed. Risikabel alkoholadfærd er mest udpræget for de årige og de årige. Opgørelser fra Voksen og Handicaprådgivningen viser, at der i 2010 i gennemsnit dagligt har været 47 voksne over 18 år i behandling for alkoholmisbrug. Ifølge Sundhedsprofilen 2010 er der i Region Hovedstaden 55% af de unge årige der har eksperimenteret med hash, mens 18% har eksperimenteret med andre euforiserende stoffer. I Halsnæs Kommune har 55% af de årige og 31% af de unge årige prøvet hash mens 28% af de årige og 13 % af de årige har prøvet andre euforiserende stoffer (Sundhedsprofil, 2010). Ifølge sundhedsprofilen har de fleste unge, der prøver Hash eller andre euforiserende stoffer deres debut inden de fylder 20 år. Derefter stopper langt de fleste. Af Sundhedsprofilen fremgår det, at 4,3% af de unge årige og årige i Halsnæs Kommune har prøvet hash og andre euforiserende stoffer inden for den seneste måned. Opgørelser fra Voksen og Handicaprådgivningen viser, at der i 2010 i gennemsnit dagligt har været 51 voksne over 18 år i behandling for stofmisbrug. Stofmisbrug i Halsnæs Kommune er typisk karakteriseret ved brug af hash, heroin, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, lightergas, poppers (fælgrens) og eller anden kemi. 5.2 Blandingsmisbrug Et blandingsmisbrug er kendetegnet ved, at to eller flere rusmidler blandes samtidig. Denne cocktail kan være livsfarlig, fordi man ikke kan forudsige, hvilken indvirkning, de forskellige stoffer har på hinanden. I Halsnæs Kommune får en blandingsmisbruger samme behandlingstilbud som en stofmisbruger. 1 Rusdrikkeri personen drikker mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen Storforbrug personen har et ugentligt alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd Tegn på alkoholafhængighed personen klassificeres på baggrund af sin alkoholadfærd ud fra CAGE-C-spørgsmål. Som er en række spørgsmål om alkohol. Antallet af positive svar siger noget om personens alkoholafhængighed. Side 3 af 11

4 5.3 Medicinmisbrug Sundhedsstyrelsen indførte i 2007 en stramning af retningslinjerne for, hvornår de praktiserende læger må/bør udskrive benzodiazepiner. I forlængelse heraf startede Halsnæs Kommunes lægelaug den 1. januar 2008 et projekt hvor formålet var at reducere forbruget af benzodiazepiner. Benzodiazepiner er et beroligende og angstdæmpende medicin, som ofte er ordineret som sovemedicin og benzodiazepiner beskrives som værende mere vanedannende end heroin. Projektet i Halsnæs lægelaug indeholdt blandt andet en aftale om, at borgeren ved hver receptfornyelse skulle tilses af lægen samt, at lægerne kun skulle udskive den mindste dosispakning. Indsatsen i Halsnæs har reduceret forbruget af benzodiazepiner med langt over 50% og for nogle borgeres vedkommende med helt op til 70%. Mange ældre mennesker har været afhængige af benzodiazepiner i mange år og derfor har indsatsen for at reducere brugen af benzodiazepiner også omfattet kommunens plejecentre. 5.4 Madmisbrug Der findes ikke nogle konkrete tal for madmisbrug forstået som overspisning, men det er en lægelig vurdering, at der er et stigende antal af personer i Halsnæs Kommune, der har et madmisbrug og i forlængelse heraf har problemstillinger, som svær eller ekstrem overvægt. Dette bekræftes i Sundhedsprofilen af 2010 hvoraf det fremgår, at 13% af borgerne i Halsnæs Kommune har meget usunde kostvaner, at 37% er fysisk inaktive og at 52% er overvægtige. En usund kost, højt energiindtag kombineret med manglende bevægelse medfører øget risiko for udvikling af overvægt, samt risiko for udvikling af kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme og kræft i fordøjelsessystemet. Der er ifølge de praktiserende læger også flere borgere end tidligere der henvender sig til egen læge med henblik på at få slankemedicin eller Gastric bypass, der kan reducere vægten med 60-70%. 5.5 Ludomani Ludomani kan defineres som værende en sygelig lidenskab for at spille, der ofte i lighed med de øvrige misbrugstyper har en negativ eller destruktiv indvirken på arbejdsliv, familieliv og sociale relationer. Der er kun registreret meget få personer med Ludomani som afhængighed i Halsnæs Kommune og i 2010 var der ifølge Voksen og Handicaprådgivningen kun en borger der henvendte sig med ludomani som problemstilling. I Socialpsykiatrien er der pt. 3 brugere med ludomani som misbrug. 5.6 Tobaksmisbrug Tobaksmisbrug behandles her som et misbrug hvortil der er forskellige konkrete indsatser. Sundhedsprofilen for 2010 viser, at der i Halsnæs Kommune er 25% af borgerne, der ryger dagligt, mens det for Allerød er 14 % og for den samlede Region Hovedstad er 20%. Halsnæs Kommune har således forholdsvis mange borgere der ryger dagligt. Side 4 af 11

5 5.7 Misbrug og psykiatriske lidelser, samt sociale problemer Misbrug af hash eller misbrug af euforiserende stoffer kan på den ene side udløse alvorlige psykotiske tilstande. Samtidig ses der ofte et alkohol- og stofmisbrug hos personer med psykiatriske sygdomme. Dette kan være med til at vanskeliggøre en behandling men betyder også, at problemstillinger omkring misbrug ofte skal ses i sammenhæng med psykiatriske tilbud. Det vurderes, at op i mod 80% af misbrugerne i Halsnæs Kommune også har en psykiatriske lidelser. Siden åbning af Alkohol- og Stofrådgivningen den 5. februar 2011 er alle nytilkomne alkohol- og stofmisbrugere blevet screenet for om de samtidig med deres misbrug har en psykiatriske lidelse. Dette for at sikre den mest helhedsorienterede indsats. Socialpsykiatrien foretog den 25. marts 2011 en opgørelse over antallet af indskrevne brugere. Opgørelsen viste, at Socialpsykiatrien havde 145 brugere i den individuelle støtte og herudover 17 brugere som er indskrevet via 104 (samværs- og aktivitetstilbud). 51 af brugerne havde udover deres psykiske sygdom også et misbrug, heraf havde 12 et stofmisbrug, 14 et alkoholmisbrug, 1 et medicinmisbrug, 18 et blandingsmisbrug, 3 et madmisbrug og 3 var ludomaner. Endelig har mange misbrugere også andre relaterede problemer så som sociale problemer, beskæftigelsesproblemer, boligproblemer og kriminalitet. Problemstillingerne på misbrugsområdet er således ofte meget komplekse og kræver i høj grad helhedsorienteret og tværfaglig indsats. 6. Indsatser i Halsnæs Kommune 6.1 Voksne og ældre alkohol- og stofmisbrugere Kortlægningen viser, at der ikke for nuværende er nogle forebyggende indsatser der retter sig mod voksne alkohol- og stofmisbrugere i Halsnæs Kommune, kun for så vidt angår tilbagefalds forebyggelse, men kommunen har da heller ikke nogen lovgivningsmæssig forpligtelse til at tilbyde forebyggelse til voksne alkohol- og stofmisbrugere. De tilbagefalds forebyggende indsatser omfatter typisk kognitive gruppeforløb hvor misbrugeren får redskaber til at klare de situationer hvor det er særligt svært, samt mulighed for at skabe et nyt socialt netværk med andre personer der er på vej ud af misbruget. Både på alkohol- og stofmisbrugsområdet er der mindst tre forskellige tilbudstyper. KL har udarbejdet en fælles definition af disse tilbud. Ad hoc Intensitet: Der leveres en ydelse under hver 14. dag (ikke social stofmisbrugsbehandling) Ambulantbehandling Intensitet: Der tilbyder en ydelse, enten individuelt eller i grupper, mindst hver 14. dag og højst to gange om ugen Ambulant dagbehandling Intensitet: Der leveres en ydelse tre til fem dage om ugen af højst to timers varighed Dagbehandling - Intensitet: Der leveres en ydelse tre til fem gange om ugen i mere end to timer. (Kriterierne for dagbehandling kan også opfyldes, hvis der leveres ydelser i to dage i over to timer og to dage i under to timer, således at der tilsammen er leveret ydelser i mindst tre dage i mere end to timer.) Side 5 af 11

6 Døgnbehandling- Behandlingsintensitet: Der leveres en ydelse hver dag, og ydelsen inkluderer overnatning. Myndighedsopgaven er dels placeret i Voksen og Handicaprådgivningen der visiterer voksne alkohol og stofmisbrugere til behandling og dels i Familieafdelingen, som visiterer børn og unge til behandling. Kommunens tilbud læner sig op af KL s definition og er yderligere beskrevet i de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder, samt i notat om rammer for etablering af Alkohol og Stofrådgivningen og pjece om Alkohol og Stofrådgivningen. Tilbuddene i Halsnæs Kommune omfatter blandt andet; Ambulant behandling, dagbehandling, aftenbehandling, døgnbehandling, omsorgsbehandling, tilbagefaldsforebyggelse. socialbehandling, skadesreducerende behandling (AS rådgivning) og substitutionsbehandling (metadon), samt antabusbehandling. Byrådet vedtog i efteråret 2010 at iværksætte etableringen af et tilbud om alkohol-og stofmisbrugsbehandling i Halsnæs Kommune. Dette tilbud er nu etableret og organisatorisk forankret i virksomheden Voksenstøtte. Formålet med tilbuddet om alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er; At bidrage til at borgere fastholder eller udbygger tilknytningen til arbejdsmarkedet og fastholder deres familierelationer. At forebygge funktionsnedsættelser som følge af et misbrug ved at reducere misbruget og mindske de afledte sociale og sundhedsmæssige problemer. At yde en tidlig indsats i forhold til misbrug af alkohol og stoffer blandt andet gennem præventivt og opsøgende arbejde. Alkohol- og Stofrådgivningen åbnede den 15. februar 2011 og havde den 25. marts 2011 i alt 54 brugere. 24 af disse var alkoholmisbrugere, 24 stofmisbrugere via 101, 4 stofmisbrugere via 142 og 2 pårørende. Pårørende har ikke krav på behandling, men bliver i Halsnæs Kommune altid bevilliget dette ved ansøgning i henhold til Servicelovens 102. Ud over de kommunale indsatser kan misbrugere også rette henvendelse til de praktiserende læger som kan henvise til antabusbehandling. De pårørende henvises til anonyme alkoholikere eller Al-anon, som er foreninger for pårørende. Hjemmeplejen og enkelte plejecentre er ligeledes involveret i misbrugsproblemstillinger, idet omfang, at personalet efter aftale med borgerens praktiserende læge giver medicin og antabus til borgeren Børn- og Unge alkohol- og stofmisbrugere Området for Familie og Børn og herunder familiesagsbehandlere, familierådgivere, SSP konsulenterne og sundhedsplejerskerne arbejder aktivt med forebyggende tiltag i og omkring skole, SFO-klub og ungdomsskolen. Ligeledes spiller Ung dialog en stor rolle i den forebyggende indsats. Organisationen består af gymnasielever og studerede som går i dialog med elever i 6-10 klasse om temaer inden for seksuel sundhed, alkohol, misbrug og rygning. I 2010 havde Ung dialog omkring 40 møder med elever fra 6-10 klasse i Halsnæs kommune. Generelt indeholder den forebyggende indsats information, rådgivning og vejledning til børn, unge, forældre og fagpersoner. Side 6 af 11

7 Som tidligere nævnt kan grænsen mellem forbrug og misbrug være flydende når det gælder unge der bevæger sig mellem det eksperimenterende forbrug, over et problematisk forbrug til et decideret misbrug med afhængighed. I forbindelse med kortlægningen af misbrugsområdet var det vurderingen, at alkohol efterfulgt af hash er det mest udbredte rusmiddel blandt unge i Halsnæs Kommune. I det omfang et barn eller en ung har et erkendt misbrug visiterer familieafdelingen til døgnbehandling eller ambulantbehandling. Langt de fleste af de unge misbrugere har også andre problemstillinger end misbrug og vil derfor som oftest samtidig med deres misbrugsbehandling være omfattet af andre former for foranstaltninger og behandlingsformer. 6.3 Ludomani Halsnæs Kommune har ingen egne indsatser når problemstillingen alene er ludomani. Der henvises til Center for Ludomani i København som er et gratis tilbud finansieret af Tips- og lottomidler. I de tilfælde hvor der er en dobbelt problemstilling, f.eks. en psykiatrisk lidelse vil borgeren kunne få hjælp i Socialpsykiatrien eller Voksen- og Handicaprådgivningen kan visitere en støtteperson som kan hjælpe til at understøtte misbrugeren i sin behandling hos Center for Ludomani. 6.4 Tobaksmisbrug Som en del af sundhedspolitikken og sundhedsfremme tiltag tilbyder Halsnæs Kommune hvert år rygestopkurser. Rygestopkurserne gennemføres af et eksternt firma (Rygestopkonsulenterne) og henvender sig til alle voksne rygere over 18 år. Der er siden 2007 ca. 350 voksne, der har gennemført et rygestopkursus. Halsnæs Kommune i form af Sundhedskonsulenter, SSP, SFO-klub og ungdomsklubben tilbyder forebyggelse af rygestart. I denne forebyggelse sættes der fokus på rygning blandt unge, og de unge tilbydes hjælp og vejledning til rygestop lokalt i deres ungdomsklub. I 2011 vil Sundhedsservice gå i dialog med skolerne om muligheden for at indlede et samarbejde om forebyggelse af rygestart. 6.5 Madmisbrug I forhold til problemstillinger med madmisbrug der føre til problemer med vægten i form af svær eller ekstrem overvægt har Halsnæs kommune to projekter hvor det ene har været rettet mod voksne og det andet mod børn og unge. Begge projekter afsluttes i Projekt vind over vægten (VOV) blev igangsat primo Projektet omfatter både kurser for overvægtige voksne og et uddannelsesforløb i vægtstoprådgivning. 110 personer har deltaget i kurserne og 18 medarbejdere fra kommunale virksomheder er blevet uddannet til sundhedsambassadører og vægtstoprådgivere. Det forventes, at disse medarbejdere fremover kan rådgive overvægtige borgere og igangsætte sundhedsfremmende tiltag. Projekterne Glade og sunde børn og MEND handler om forebyggelse og behandling af overvægtige børn i alderen 8 år til 12 år og hjælp til deres familier. I alt har 60 børn og deres familier deltaget i projektet. Efter projektperioden er det forventningen, at indsatsen forankres i Sundhedstjenesten. Side 7 af 11

8 Endelig henviser de praktiserende læger børn og unge i alderen 6-18 år til overvægtambulatoriet i Hillerød. Dette ambulatorium har 150 pladser som optages af borgere i hele regionen. I kategorien madmisbrug er andre spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. Disse behandles ikke i nærværende notat, idet der tages vare på denne gruppe i psykiatrien. 6.6 Medicinmisbrug I forlængelse af projektet i Halsnæs Kommunes lægelaug omkring nedbringelse af borgernes forbrug af benzodiazepiner har de praktiserende læger generelt haft/fået et stort fokus på ordinering af medicin. Der skelnes mellem fysiske og psykiske lidelser og mellem et medicinforbrug og et medicinmisbrug. 7. Organisering, resultater og effekter Misbrugsindsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrug er forankret i området for Velfærdsservice og i området for Familie og Børn, hvor myndighedsansvaret er placeret, samt muligheden for at visitere til behandling. Misbrugsindsatsen i forhold til rygning og mad er i høj grad placeret i Forebyggelse og Sundhed og indgår som del i implementeringen af sundhedspolitikken. Andre dele af den kommunale organisation er ligeledes, i større eller mindre grad, i berøring med borgere der har eller er berørt af misbrugsproblemstillinger. For eksempel er Området for Job og Arbejdsmarked involveret i misbrugsproblemstillinger i de tilfælde hvor misbrug er en barriere for, at den ledige kan komme i arbejde. Udenfor den kommunale organisation er især de praktiserende læger i berøring med misbrugsproblemstillinger, men også en række frivillige og private organisationer er i berøring med misbrugsområdet. Der er i Halsnæs Kommune ingen dokumenterede resultater og effekter omkring forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. I forhold til de unge er det vurderingen, at det har en stor effekt, når indsatsen sættes tidligt ind. Det vurderes endvidere, at de unge relativt let kan afvendes for deres fysiske afhængighed af rusmidlerne, hvorimod den psykiske afhængighed er svær at komme af med og kræver mere behandling og opfølgning. I forhold til rygemisbrug kan det dokumenteres, at rygestopkurser og rådgivningsforløb kombineret med medicinske hjælpemidler, hvor det er relevant, er en rigtig god og effektiv hjælp til rygestop. I Halsnæs Kommune har ca. 350 voksne gennemført et rygestopkursus siden % af deltagerne er røgfri ved kursets afslutning og af disse er der gennemsnitligt set 40 % der også er røgfri 6 måneder efter kursets afslutning. Ligeledes har projekter som Vind over vægten og MEND kurser for børn i 8-12 års alderen givet nogle flotte resultater hvor der har været et vægttab og vægtkurven er stoppet. Det er dog ikke pt. muligt at dokumentere hvor mange der fastholder vægtstoppet efter, at kurset er afsluttet. Side 8 af 11

9 8. Antal og Økonomi: Ved en gennemgang af data fra 2010 viser det sig, at kommunen i 2010 gennemsnitlig set har haft 51,2 voksne i behandling for stofmisbrug hver måned, samt 46,91 voksne i behandling for alkoholmisbrug hver måned. Der har i 2010 været et forbrug på ca. 8 millioner til behandling af stofmisbrug, herunder ambulantbehandling, dagbehandling og døgnbehandling, mens der har været et forbrug på ca. 3 millioner kroner til behandling af alkohol, herunder ambulantbehandling, dagbehandling og døgnbehandling. - Voksne i behandling for alkohol- og stofmisbrug 2010 Misbrugsområdet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme * Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned * Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag * Tal fra november og december 2009 mangler og har manglet i alle rapporteringer i Forbruget til Alkohol og stofmisbrugsområdet, for så vidt angår de voksne, har i 2008, 2009 og 2010 været stigende. Forbruget fremgår af tabellen nedenfor; Forbrug Forbrug Forbrug Budget Side 9 af 11

10 Ved en screening af sager i Jobcentret i marts 2011 var der ca sager ud af de 550 registrerede ledige i alderen år som ud over deres ledighed også havde et misbrug. Blandt de 1800 registrerede ledige over 30 år var der ca. 75 der havde et misbrug. Ved en screening af sagerne i Området for Familie og Børn har der i 2010 været 14 unge under 18 år der har modtaget behandling for et stofmisbrug, heraf 10 i ambulantbehandling og fire i døgnbehandling. Derudover har området for Familie og Børn kendskab til yderligere 14 unge der eksperimenterer med euforiserende stoffer. Der har i 2010 været et forbrug på ca kroner til dagbehandling af unge stofmisbrugere. - Børn og unge i behandling for stofmisbrug i Ambulant behandling i alt 10 Døgnbehandling i alt 4 Kendskab til unge der eksperimenterer Perspektiver i forhold til videre udvikling af misbrugsindsatsen i Halsnæs Kommune Kortlægningen viser, at Halsnæs Kommune har de væsentligste indsatser på de områder, hvor opgaven er lovbestemt og forbundet med myndighedsudøvelse. Derfor er det særligt områderne Familie og Børn og Velfærdsservice, der i dag forankrer indsatserne. 9.1 tidlig forebyggende indsats overfor de unge Set i relation til omfanget af de forskellige misbrug viser der sig et billede af, at de årige er en målgruppe, der med fordel kunne udvikles flere tilbud til. I alt viser sundhedsprofilen, at 24 % af kommunens borgere har en risikabel alkoholadfærd. Denne risikable adfærd er mest udbredt for de årige og årige. Sundhedsprofilen viser ligeledes, at knapt hver fjerde af de unge har prøvet andre stoffer end hash. 43% af de unge har prøvet hash. Ifølge sundhedsprofilen er eksperimenter med euforiserende stoffer et ungdomsfænomen. De fleste, der eksperimenterer med stoffer er under 20 år, og de fleste stopper heldigvis igen. Eksperimenterende brug af stoffer medfører en større risiko for ulykker og forgiftninger og brug af hash hæmmer indlæringsevnen i op til 4 uger efter indtaget. Begge dele påvirker den unges skolegang i væsentlig grad eller resultere i alvorlige senfølger. På baggrund af oplysningerne i sundhedsprofilen, samt de fagprofessionelles erfaringer med unges misbrug i Halsnæs Kommune vil en opprioritering af forebyggelsen af alkoholmisbrug og stofmisbrug blandt de årige være væsentlig. Side 10 af 11

11 9.2 Misbrug og beskæftigelse Med beslutningen om at ændre aktiveringsindsatsen til en minimums aktivering med øget fokus på aktivering i virksomhedscentre og virksomhedspraktikker er der fremover øget mulighed for at tilbyde en bred og mere individuel vifte af tilbud for både ledige der har et misbrug og ledige der er på vej ud af et misbrug. Det er en ny mulighed, som ikke tidligere har været tilstede idet både aktive misbrugere og tidligere misbrugere har fået samme aktiveringstilbud. Aktiveringsindsatser ud over den virksomhedsrettede indsats, herunder f.eks. uddannelse vil i øget omfang kræve parallel indsatser fra Voksen og Handicaprådgivningen eller Socialpsykiatrien. 9.3 Misbrug og sundhed Sundhedsprofilen viser, at 52% af kommunens borgere er moderat eller svært overvægtige. De praktiserende læger giver samtidigt udtryk for en stigning i antallet af borgere med et decideret madmisbrug. Det bør overvejes at opprioritere sundhedsindsatser, der forebygger overvægt og madmisbrug. Udvikling af indsatserne kunne ske på baggrund af de indhentede erfaringer fra Vind over Vægten og MEND/glade og sunde børn. 9.4 Alkohol- og stofrådgivning og tværfaglig indsats Etableringen af Alkohol- og stofrådgivningen i Halsnæs Kommune kan blive en væsentlig løftestang for udviklingen af en koordineret og tværfaglig indsats såvel i forebyggelsen, som i behandlingen af alkohol- og stofmisbrug i Halsnæs Kommune. Alkohol- og stofrådgivningen er på nuværende tidspunkt målrettet behandlingstilbud til voksne alkohol- og stofmisbrugere. Det kan overvejes om Alkohol- og stofrådgivningen på sigt skal tilbyde ambulant behandling til yngre misbrugere, dvs. under 18 år. Alkohol- og stofrådgivningen kan på sigt også forankre udvikling af netværkssamarbejde, pårørendesamarbejde og frivilligt socialt arbejde i relation til forebyggelse og tilbagefald. Målgrupperne kunne f.eks. være unge med risikoadfærd og misbrugere i behandling. For at styrke den forebyggende indsats vil der være et behov for, at der etableres flere pårørende grupper, herunder grupper til børn i misbrugsfamilier. Endelig kunne der ske en tydeligere koordination af indsatser på tværs af kommunens administrative organiseringer. Såfremt, der etableres et særligt 17,4 udvalg vedrørende ungeindsatsen, kunne den forebyggende og behandlende indsats over for de unge også indgå som en del af arbejdet. Side 11 af 11

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug

Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Politik for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug Borgere i Skanderborg Kommune trives uden misbrug af alkohol eller brug af euforiserende stoffer

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Velfærdsservice Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/11233 Dato: 25-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer:

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 9. DE UNGES SUNDHED Sundhedsprofilen for unge beskriver sundhedsvaner blandt etnisk danske personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland. Fokus rettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere