Årsberetning Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Hjerneskade og Kommunikation Høre Læsning, Læring og IT Kommunikationscenter for Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Om ViSP... 5 Hvem henvender ViSP sig til?... 5 Klyngesamarbejdet... 5 Små specialer... 6 ViSPs ydelser i ViSPs medarbejdere... 6 Medarbejderforudsætninger... 6 ViSPs organisation... 7 Samarbejdspartnere... 8 Henvendelse til og oplysninger om ViSP... 8 Ydelseskatalog... 8 Telefonbetjening... 8 Hjemmesiden... 8 Facebook... 8 Fri henvendelse... 9 Hvor finder man ViSP? ViSPs bestyrelse Lovgrundlag Økonomi Ydelserne Kerneydelser Hjerneskade- og Kommunikationsområdet Høreafdelingen Læsning, Læring og IT Cases Statistik for 2014 indenfor abonnementsaftalen Hvad har Høreafdelingen leveret i november 2014? Samlet statistik for ViSP Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Vordingborg Kommune Eksempler på tidsestimater over ikke cpr.relaterede / ikke registrerede ydelser IKT og genbrugsordningen Tilkøbsydelser... 34

3 3 Forord Det er med glæde, at vi kan præsentere denne nyopdaterede årsberetning fra ViSP. Årsberetningen har fået nyt design og indhold afstemt med de ønsker, som vi undervejs har fået fra vores samarbejdskommuner. Med en nyvalgt bestyrelse, som aktivt arbejder for kendskab til ViSP, og de arbejdsområder, som ViSP repræsenterer, er jeg som bestyrelsesformand godt tilfreds med resultatet. Årsberetningen redegør for og giver indblik i de mange aktiviteter, som sker for og sammen med borgere i vores samarbejdskommuner. ViSP er sammen med kommunernes personale med til at gøre en positiv forskel for borgere med funktionsnedsættelser. Kirsten Devantier, Bestyrelsesformand for ViSP

4 4 Indledning Vi ønsker med denne årsberetning at sætte endnu skarpere fokus på vores aktiviteter i forhold til kommunerne og de enkelte borgere. Vi vil gerne agere med mest mulig transparens, da det giver grundlag for at have en forståelse af ViSP som organisation. ViSP er optaget af at være i tæt dialog med de enkelte kommuner for hermed at understøtte det brede samarbejde, som er helt nødvendigt for at skabe gode resultater for de enkelte borgere. I den forbindelse udvikler vi fortsat vores faglighed, således at vi kan bevare et højt specialiseret fagligt miljø, som er grundlaget for at kunne løse komplekse, specialiserede opgaver i relation til udredning, undervisning, rådgivning og vejledning af borgere med funktionsnedsættelser. Vi oplever en stigende interesse for vores kursusvirksomhed, særligt kurser til fagpersonale i kommunerne. Specielt er der interesse for kurser i brugen af MODAK (kommunikation for afasiramte), neuropædagogik og pleje af hørehæmmede. Vi oplever ligeledes en stigende interesse fra uddannelsesområdet og jobcentrene, idet der er behov for en særlig indsats i relation til unge med særligt sammensatte funktionsnedsættelser, som har vanskeligt ved at fastholde en ungdomsuddannelse. Og det kan vi gøre noget ved! Vi har ommøbleret lidt i huset, som konkret rummer bygningerne i Næstved og Nykøbing og decentrale lokationer, herunder omfordelt en del af personalet og givet nye navne til de faglige områder: Afdelingen for Hjerneskade og Kommunikation Afdelingen for Læsning, Læring og IT Høreafdelingen Hertil har vi vores administration og tekniske personale. Annette Torp Jensen Centerleder Årsberetningen 2014 vil være at finde på ViSPs hjemmeside Eller via denne QR-kode: :

5 5 Om ViSP Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker over tilbud til handicappede børn og voksne. Med strukturreformen i 2007 overtog kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for området. IT-baserede kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler mv. Øvrige svære kommunikative vanskeligheder i forhold til de almene krav borgerne udsættes for i det daglige liv Opgaverne på kommunikationsområdet løftes af kommunikationscentrene samt af de landsdækkende og landsdelsdækkende tilbud i Danmark. Ved strukturreformen hjemtog Næstved Kommune således Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). ViSP er et kommunikationscenter, der indgår ved løsningen af flere af kommunernes opgaver i sammenhæng med rehabiliteringsopgaven med henblik på arbejdsmarked og uddannelse samt i forbindelse med sikringen af, at borgere med funktionsvanskeligheder kan bevare, stabilisere og udbygge færdigheder. ViSPs ydelser har et læringssyn og et dannelses-/uddannelsessyn som sin sigtelinie. Hvem henvender ViSP sig til? I overskriftsform tilbyder ViSP ydelser til borgere inden for følgende faglige områder: Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive- /regnevanskeligheder Ordblindhed Klyngesamarbejdet I Region Sjælland er det valgt at organisere kommunikationscentrenes arbejde i klynger bl.a. med den baggrund at sikre nærhed mellem tilbuddene og kommunernes andre opgaver. Den fysiske nærhed spiller en væsentlig rolle for opgaveløsningen også i forhold til at reducere omkostningerne. For ViSPs vedkommende omfatter klyngen følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det, at ViSP leverer ydelser til disse fem kommuner, hvor befolkningsunderlaget udgør ca indbyggere, sikrer en faglighed som også udnyttes på tværs mellem diverse funktionsvanskeligheder fx ved sammenhængen mellem Følger af hjerneskade og hørelse, Hjerneskade og syn, Hjerneskade og psykiske vanskeligheder Flere tværgående eksempler, som ikke er hjerneskaderelateret Relationen mellem disse og bl.a. uddannelses- og sundhedsområderne Hørenedsættelse og læsevanskeligheder Læsevanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelse Indlæring og psykiske lidelser Udviklingsforstyrrelser og læsevanskeligheder Udfordringen er at fastholde balancen mellem det, der lokalt efterspørges og den faglige specialisering og at sikre, at denne

6 6 kan være tilstrækkelig til at bevare og udbygge den faglige bæredygtighed. Små specialer Fagligheden på ViSP spænder vidt (se senere afsnit om fornødne medarbejderforudsætninger). I forhold til små specialer, hvor hyppigheden af fremkomsten er for ringe til at oprette den høje faglighed på ViSP alene, har det vist sig nødvendigt - for at opnå en kritisk masse af borgere og - for at etablere og vedligeholde faglige miljøer at indgå i aftale med de to kommunikationscentre i Region Sjælland i henholdsvis Slagelse og Roskilde om levering af ydelserne i et fællesskab. Disse små specialer er områder som fx APD (Auditory Perception Disorder) Ménière Tinnitus Tegnstøttet Kommunikation Stammen Demens Laryngectomerede Mundhuleopererede Læsp Læbe/gane Tinnitus ViSPs ydelser i 2014 ViSPs medarbejdere ViSP beskæftiger for tiden ca. 75 medarbejdere. Medarbejderforudsætninger ViSP har en omfattende efter- og videreuddannelsesaktivitet. Sideløbende hermed deltager ViSPs medarbejdere i kommunale, regionale og landsdækkende netværk. ViSPs personale har som uddannelsesbaggrunde: Master i o Specialpædagogik o Rehabilitering o Offentlig ledelse Cand mag i o Audiologopædi o Logopædi o Læsning Speciallærer med speciale i o neuropædagogik o læsning Cand pæd.pæd.psyk Cand pæd. i filosofi PD i Specialpædagogik m.speciale i o sprog-/talespeciale Neuropsykolog Fysioterapeut Ergoterapeut I 2014 har ViSP under abonnementet leveret cpr.relaterede ydelser til ca borgere fra de fem samarbejdskommuner Derudover har ViSP afviklet en lang række ikke cpr.relaterede i form af kurser, informationsmøder temadage uddannelsesaktiviteter mv.

7 7 ViSPs organisation ViSP er organiseret i følgende hovedfagområder: Afdelingen for Hjerneskade og Kommunikation under ledelse af afdelingsleder Helle Fejfer Høreafdelingen samt Administration og teknisk personale begge under ledelse af vicecenterleder Ketty Gjellerup Afdelingen for Læsning, Læring og IT under ledelse af afdelingsleder Helle Djuraas Organisationsdiagram

8 8 Samarbejdspartnere ViSP samarbejder med en lang række fagpersoner og uddannelsesinstitutioner. Heraf kan nævnes: Sagsbehandlere i forvaltninger og jobcentre PPR i kommunerne Sociale virksomheder Produktionsskoler VUC Diverse bosteder Ældrecentre Ungdomsuddannelser Sygehuse Privatpraktiserende læger Speciallæger UU Genoptræningscentre 85 Hjerneskadeforum Henvendelse til og oplysninger om ViSP Hjemmesiden Navne på medarbejdere på ViSP kan ligeledes findes på hjemmesiden. ViSPs hjemmeside undergår i tiden en større revision, og i skrivende stund kan man få en god fornemmelse af det færdige resultat. Af vigtige elementer på hjemmesidens forside kan vi, udover beskrivelser af de forskellige fagområder, nævne henvisningsskemaet og tilmelding til ordblindeundervisning, hvor borgere og samarbejdspartnere kan udfylde skemaerne, så vi allerede fra første kontakt modtager de fornødne oplysninger. På hjemmesiden vil man også kunne følge kommende aktiviteter og seneste nyheder. Ydelseskatalog ViSPs tilbud er nærmere beskrevet i et ydelseskatalog, som kan findes på ViSPs hjemmeside Telefonbetjening ViSP har personlig telefonbetjening dagligt mellem kl. 8 og 12 Facebook ViSP er nu også at finde på Facebook. Her kan man læse opslag om aktiviteter, som foregår på ViSP, eller aktiviteter, som ViSPs medarbejdere har været en del af..

9 9 Sagsgang ved henvisning /henvendelse til ViSP Fri henvendelse Borgere fra de fem abonnementskommuner har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med henblik på at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt i forhold til kommunens øvrige tilbud. Sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere har ligeledes mulighed for at rette henvendelse til ViSP. Efter at ViSP har modtaget en henvendelse/ henvisning sendes sagen til visitation i det relevante fagområde. Herefter indkaldes borgeren til en samtale, hvor et evt. følgende forløb afklares. Typisk vil et forløb kunne se ud som følger: Henvisning Udredning Visitation til specialpædagogiske ydelser som o Eneundervisning o Holdundervisning o Rådgivning og vejledning til borgeren og evt også til andre fx personale eller pårørende eller o Henvisning til andre tilbud Evaluering Inden ophør af tilbuddet på ViSP vurderes i samarbejde med borgeren om målet er nået, og hvad der skal ske i det videre, enten i form af afslutning af tilbuddet eller yderligere undervisning til borgeren, pårørende eller personale. Ved undervisningsophør vil en henvisning til andre tilbud også kunne komme på tale.

10 10 Hvor finder man ViSP? For at borgerne i de fem abonnementskommuner kan opnå et så optimalt og lettilgængeligt tilbud som muligt råder ViSP over en række decentrale lokationer, hvor tilbud kan afvikles. Udover hovedadressen Birkebjerg Allé 3 i: Og afdelingsadressen Skovboulevarden 1 i: råder ViSP også over lokaler på Sundhedscentret Præstøvej 78 i: (Undskyld stavningen) Sundhedscentret Sdr. Boulevard 84,1 i: Uddannelsescentret Søvej 8 i: Sundhedscentret Peblingerenden 2 i: Samt Valdemarsgade 39 i: Hvor det skønnes at have stor betydning for udbyttet af undervisningen, kan undervisningen tilbydes i fx: borgerens hjem plejecenter sygehus arbejdsplads sociale institution uddannelsesinstitution mv.

11 11 ViSPs bestyrelse ViSPs bestyrelse er sammensat af repræsentanter for kommunalbestyrelserne i de fem kommuner, som ViSP har abonnementsaftale med, repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer, repræsentant for LO samt repræsentanter for medarbejdere på ViSP. Sammensætningen er som følger: Repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune: Kirsten Devantier (Bestyrelses- og udvalgsformand) Suppleant: Gunver Birgitte Nielsen Åse Christensen Suppleant: Jette Leth Buhl Repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer: Stella Steengaard (Ordblindeforeningen), (næstformand) Bent Vedsø Suppleant: Merete Frederiksen Repræsentant for Landsorganisationen (LO): Kredsformand Lisbeth Schou (Socialpædagogernes Landsforbund) Repræsentanter for personalet på ViSP (HK og Danmarks Lærerforening) Hanne Wolffhechel, underviserrepræsentant, TR Marianne Hansen, HK-repræsentant Tilforordnet bestyrelsen og sekretær: Centerleder Annette Torp Jensen, ViSP Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune: Udvalgsformand Nadja Bruun Thurø Suppleant: Mogens Stilhoff Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune: Udvalgsformand Kim Petersen Suppleant: Peter E. Jonassen Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune: Udvalgsformand Lene Hatt Suppleant: Annette Max Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune: Udvalgsformand Anette Knoblauch

12 12 Karakteristisk for undervisningen er, at den skal være målrettet, fremadskridende og individuelt tilrettelagt. Lovgrundlag ViSP arbejder i henhold til en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er Loven om Specialundervisning for voksne Servicelovens 112 (omhandlende hjælpemidler) og Servicelovens 113 (omhandlende forbrugsgoder). Af bekendtgørelsen til Lov om specialundervisning for voksne fremgår det: 1.Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.. Økonomi ViSPs økonomi er sammensat af abonnementsordningen suppleret med en mindre andel af indtægtsdækket virksomhed: 1. En abonnementsordning, hvor de samarbejdende kommuner betaler ind til et samlet budget i forhold til antal borgere i kommunen og 2. Indtægtsdækket virksomhed, hvor en række samarbejdspartnere har indgået aftaler med ViSP Ad 1. I forhold til abonnementsordningen har ViSP indgået aftale med følgende fem kommuner: Faxe Kommune (13%) Guldborgsund Kommune (23%) Lolland Kommune (16%) Næstved Kommune (31%) og Vordingborg Kommune (17%) Tallene i parentes angiver de fem kommuners %-vise andel af ViSPs samlede abonnement. Stk. 2 Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Herudover kan nævnes andre tilgrænsende lovgivninger, som ViSP agerer i samspil med: Lov om Folkeskolen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Sundhedsloven

13 13 Ydelserne ViSP registrerer cpr-relaterede ydelser med følgende oplysninger: Elevens kommunale tilhørsforhold Elevens navn Cpr. nr. Initialer på underviser Ydelsens timeantal Ugenummer og år for påbegyndt tilbud Kategori (Udredning, undervisning, rådgivning/vejledning eller kvalitetssikring) samt Ydelsen beskrevet i overskrift Hvad er medtaget i registreringen? I den registrerede tid medgår: Konfrontationstid Tid til rådgivning Forberedelse Journalskrivning Samarbejde Hvad er ikke medtaget i registreringen? Til gengæld er tid til: Administration Visitation Opretholdelse af faglighed Kollegial supervision Evt. transport mv. ikke medregnet. Hvor kan man læse mere om ViSPs ydelser? Ydelsesoversigten kan findes på ViSPs hjemmeside Afrapportering til kommunerne To gange årligt fremsender ViSP en detaljeret oversigt over kommunens træk på ydelserne til fagcheferne i de fem samarbejdskommuner.

14 14 Kerneydelser Hjerneskade- og Kommunikationsområdet tilbyder rådgivning/vejledning og undervisning til borgere med Følgevirkninger efter blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen Stemmevanskeligheder efter fx hals- og luftvejssygdomme, cancer, operation, strålebehandling i halsområdet Stammen Artikulationsvanskeligheder fx læsp, læbe/ganeopererede, mundhuleopererede efter cancer Behov for jobrelaterede samtaler fx rådgivning/vejledning til borgeren, virksomhed og kommunale jobcentre Pårørendeundervisning til voksne, børn og unge. Rådgivning/vejledning til samarbejdsparter. Arbejdsafklarende indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade efter særlig aftale med det kommunale jobcenter. Udredninger foretaget på ViSP For alle udredninger gælder det, at når en kommune henvender sig til ViSP for at få en borger udredt inden for rammen sendes udredningen efterfølgende med borgerens samtykke til hjemkommunen.

15 15 Høreafdelingen tilbyder Rådgivning/vejledning og undervisning til borgere med høretab, med skelnetab med høreapparat eller som står for muligvis at skulle have det, hvilket fortsat er en kommunal forpligtelse som er CI-opereret (Cochlear Implantat), eller som står foran en operation som har Meniére som har Tinnitus med behov for ene- eller gruppeundervisning i, hvordan det at have hørevanskeligheder tackles bedst muligt med behov for jobrelaterede samtaler evt i samarbejde med det kommunale jobcenter Ovenstående ydelser er fortsat en kommunal forpligtelse. I ViSPs Høreafdeling er det ligeledes muligt at afprøve høretekniske hjælpemidler samt lære, hvorledes disse anvendes i dagligdagen. Som et nyt tiltag i Høreafdelingen er der indført SMS-adviseringsservice til borgerne.

16 16 Området for Læsning, Læring og IT tilbyder Undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med vanskeligheder i forhold til Opmærksomhed, Hukommelse og struktur Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, herunder ordblindhed/dysleksi og talblindhed/dyskalkuli Kommunikation Afdelingen består af to teams: et IKT-team og et SFV-team (Sammensatte funktionsvanskeligheder) IKT-teamet IKT-teamet udreder borgere med behov for personlige kommunikationshjælpemidler og kognitive hjælpemidler samt skriver anbefalinger til de bevilgende kommuner. Teamet giver instruktion og underviser i - samt giver råd og vejledning om - brugen af hjælpemidlerne. IKT-teamet udreder også borgere med henblik på anbefaling af og pris på jobbevarende hjælpemidler. SFV-teamet Borgere med kognitive funktionsvanskeligheder, evt. i kombination med indlæringsvanskeligheder, bliver udredt og undervist ved SFV-teamet. Teamet varetager også vejledning og rådgivning til uddannelsessteder, netværk, arbejdsgiver mv. i forhold til borgerens resurser og vanskeligheder. ViSP tester for ordblindhed i forbindelse med ansøgning om jobbevarende hjælpemidler. Ordblindeundervisning ViSP tilbyder ordblindeundervisning efter driftsoverenskomst med VUC Storstrøm. Undervisningen kan gives som eneste tilbud til borgeren eller i sammenhæng med et tilbud om specialundervisning for voksne. Undervisningen kan tilbydes i samarbejde med tilbud fra jobcentre, produktionsskoler, sociale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Der kan tilbydes hensyntagende ordblindematematik samt ordblindeengelsk i tilknytning til ordblindeundervisningen.

17 17 Cases - eksempler på forløb på ViSP Case: Hjerneskade Kvinde, 48 år, indlægges via 112 på sygehuset. CT scanningen viste et stort infarkt i højre temporalis og talamus. Fysiske udfald: Venstresidig kraftnedsættelse og let venstresidig facialisparese. Neuropsykologisk undersøgelse viste: Hurtig udtrætning, manglende sygdomserkendelse, manglende initiativ, svingende opmærksomhed og koncentration, problemer med delt opmærksomhed, manglende overblik og indlæringsvanskeligheder på grund af usystematisk arbejdsområde. Udskrives med genoptræningsplan og henvisning til ViSP. Sagen behandles i Kognitive team. Her tilbydes kvinden en specialpædagogisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningstilbud på ViSP. Der igangsættes indledningsvis ene-undervisning, der senere kombineres med holdundervisning. Pårørende modtager pårørendeundervisning og løbende rådgivning/vejledning. Der er tilknyttet 85 som tilbydes faglig supervision, og der er løbende samarbejde for at sikre rette indsats. Kvinden er tilknyttet arbejdsmarkedet og skal senere i forløbet afprøve arbejdsevnen på nuværende arbejdsplads. ViSP tilbyder arbejdsgiver og jbcenter rådgivning/vejledning til forløb og indgår efter aftale med jobcenter et arbejdsafklaringsforløb (tilkøbsydelse). Case: Afasi Mand, 68 år, med apoplexia cerebri i hø. hemisfære overflyttes fra Roskilde Sygehus til Næstved Sygehus efter trombolysebehandling. Pt. er venstrehåndet og havde ved indlæggelsen ve.sidig hemiparese og facialisparese og betydelig grad af afasi. Udskrives med genoptræningsplan og henvisning til ViSP. Sagen behandles i Afasi/dysartri teamet. Her tilbydes borgeren en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningstilbud på ViSP. Der igangsættes ene-undervisning. Pårørende modtager pårørendeundervisning og løbende rådgivning/vejledning. Der tilbydes senere hold-undervisning. Borgeren genindlægges med nyt infarkt og udskrives efter indlæggelsen til en aflastningsplads på plejecenter. Sagen genhenvises til ViSP og der foretages en revurdering af indsats, og der igangsættes ene-undervisning, da der forsat er udviklingspotentiale samt faglig supervision til personalet. Ligeledes nyt rådgivnings-/vejledningsforløb til pårørende. Efter endt undervisningsforløb etableres kontakt til kommunal samtalegruppe for vedligeholdende indsats og socialt samvær med ligestillede.

18 18 Case: Stemmevanskeligheder: Kvinde, 48 år, henvist til foniatrisk klinik i Køge pga. stemmevanskeligheder og er professionel stemmebruger i sit arbejde, nu sygemeldt. Undersøgelse viser laryngitis cronica. Dysfoni. Henvises til ViSP med henblik på logopædisk intervention. Sagen behandles i Stemme-teamet. Her tilbydes borgeren en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb på ViSP. Der tilbydes ene-undervisning. Borgeren kan genoptage sit arbejde. Case: Stemmeundervisning Mand, 50 år, er opereret for byld i halsen og henvises til ViSP af foniatrisk klinik i Køge. Stemmen er nu hæs og luftfuld. Tendens til diplofoni (dobbeltstemme), som oftest skyldes lammelse af stemmebånd. Arbejder som konsulent og taler dagligt meget i telefon og er afhængig af at kunne bruge sin stemme. Manden tilbydes en logopædisk udredning, som danner baggrund for efterfølgende logopædisk intervention, som foregår ved ene-undervisnig. Case: Logopædisk undervisning Kvinde, 40 år, henvist fra Odense Universitets Sygehus til ViSP efter vellykket operation af cancer i mundhulen, hvor halvdelen af tungen er bortopereret. Der høres nu svære artikulationsvanskeligheder. Kvinden henvises til ViSP og tilbydes en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelse af logopædisk intervention på ViSP. Der tilbydes ene-undervisning.

19 19 Case: 1. gangsbruger af høreapparat Kvinde, 81 år henvist fra egen ørelæge til centralvisitationen i Region Sjælland. Har valgt at blive høreaparatbehandlet på audiologisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Kvinden har været gennem en fuld høreundersøgelse på audiologisk afdeling, og det er konstateret, at der er et svært høretab. Der er taget aftryk af ørerne og i samråd med kvinden, er der valgt høreapparater. Da kvinden fremtræder svag og tillige har dårlig gangfunktion har audiologisk afdeling vurderet, at hun vil profitere bedst af at høreapparater bliver tilpasset i eget hjem. Høreapparater bliver sendt til ViSP, og en lokal hørekonsulent tager kontakt til kvinden og aftaler et hjemmebesøg, hvor høreapparater bliver tilpasset til borgers høretab. Der bliver desuden undervist i brug af høreapparater, tilvænning og kommunikationsstategier. Datteren er tilstede ved instruktionen, og det vurderes hvor meget praktisk hjælp der skal iværksættes fra kommunens hjemmepleje til rengøring og vedligeholdelse af høreapparaterne. Isætning af høreapparaterne volder problemer, og det er nødvendigt med et antal opfølgende besøg i hjemmet for at sikre kontinuerlig brug af høreapparater. Ved efterkontrolbesøg efterjusteres høreapparaterne, og hørekonsulenten erfarer, at kvinden har vænnet sig til lyden i høreapparaterne. Der er dog stadig problemer med at høre lyden i TV, og dette er til gene for naboerne. Hørekonsulenten vejleder i muligheden for at afhjælpe disse problemer. Løsninger afprøves efter mindsteindgreb princippet - kan der gøres noget ved TV, placering i stuen, akustik i rummet? osv. Det vurderes at der bør afprøves forskellige hjælpemidler. Der afprøves bl.a teleslynge og borger profiterer af dette. Der søges derfor om dette hjælpemiddel hos kommunen og høreapparater justeres ind ift. anvendelsen af teleslynge.

20 20 Case: Cochlear implantat (CI) Mand, 60 år med progredierende, svært høretab gennem mange år. Er kendt i ViSPs Høreafdeling gennem de sidste 20 år. Høretabet giver svære kommunikationsproblemer, både privat og på arbejdsmarkedet. Telefonering er ikke mulig og deltagelse i møder er vanskeligt. Der er og har været tale om sygemelding og fagforeningen har været inde i billedet mhp. fastholdelse på arbejdsmarkedet. Grundet meget svært høretab og massive skelneproblemer er det ikke længere muligt at kompensere for høretabet med høreapparater, og manden er derfor indstillet til cochlear implantation til operation på CI-centrene i Gentofte, Odense eller Århus. Opereres i Gentofte. Har nu fået CI på begge ører, er blevet opereret med 3/4 års interval. Har i perioden inden operation haft samtaler med en hørekonsulent på ViSP og modtaget rådgivning/vejledning ift. den kommende cochlear implantation. Efter operationen og tilslutning af taleprocessor på Gentofte CI-center har manden modtaget CI undervisning på ViSP. Har efter det første CI gået i et undervisningsforløb på 18 timer med en time 1 gang ugentligt hos en hørekonsulent. Efter 2. CI har han gået i et undervisningsforløb på 12 timer. I undervisningen har manden lært at udnytte lyden i sit CI bedst muligt: Bl.a at høre forskel på hverdagslyde, skelne mellem forskellige stemmer og talesprogslyde og høre musik og instrumenter. Endvidere har han lært strategier til at tackle sin nye identitet som CI bruger og har har fået øvelser og apps til hjemmetræning og trænet dagligt. Hustru har deltaget i dele af samtalerne og undervisningen og har været en god støtte for KL. Der er foretaget en række tests i starten og i slutningen af undervisningsforløbet for at vurdere hørestatus og effekten af undervisning. Manden kan for første gang i 30 år høre i en telefon, og vilkårene for mundtlig kommunikation i hjemmet og andre sociale sammenhænge er forbedret væsentligt. Undervejs er det vurderet, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Rådgivning/vejledning er til en hver tid til rådighed.

21 21 Case: Tværgående forløb, progredierende lidelse Mand 60 år, diagnosticeret med ALS Amyotrofisk Lateral Sklerose. ALS er en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse. Der findes forskellige former for ALS, der er navngivet ud fra de symptomer, den starter med. Fælles for de tre kategorier er, at de alle videre udvikler sig til det, man forstår ved klassisk ALS. Borgeren indberettes til ViSP via ALS-teamet i Roskilde, hvor diagnosen stilles. Borgeren får to dage efter indberetningen til ViSP besøg af en talepædagog, der arbejder med vedligeholdende taletræning (bl.a. stemmetræning og mundmotoriske øvelser) og kommunikation i bredeste forstand (brug af kropssprog, mimik, gestik m.m). I perioden juli - januar undervises der i alt 9 gange. I januar er der stadig nogen talefunktion tilbage hos borgeren, men kontaktes af IKT-teamet på ViSP via talepædagogen, med henblik på afprøvning af alternative kommunikationshjælpemidler, så borgeren er forberedt i det øjeblik talen helt svigter. Der er nu et parallelt samarbejdsforløb ViSPs fagområder imellem, hvor der stadig taletrænes, men hvor der også afprøves forskellige former for kommunikationshjælpemidler, som borgeren endnu kan betjene manuelt. Der afprøves blandt andet Lightwriter, ipad og Alfabetisk-udpegningstavle, for at finde den bedste løsning for borgeren. Borgeren vælger selv at købe en ipad, og forskellige skriveprogrammer til Ipad en afprøves. Efter endt afprøvning vurderes det, at skriveprogrammet Predictable er det bedst egnede for borgeren, og der søges bevilling fra kommunen til indkøb af programmet til borgeren. Efter nogle måneder evner borgeren ikke længere at tale og hans funktion af ekstremiteterne forværres væsentlig, scanning med 0/1-kontakt iværksættes derfor. Det vurderes, at sygdommen nu progredierer i sådan en grad, at det også er væsentligt at bekendtgøre ham med muligheden for øjenstyring af computer og afprøvning heraf. I første omgang afprøves øjenstyringen i forhold til kommunikation via mail m.m., så borgeren længst muligt kan kompenseres for sin manglende kommunikative færdigheder og sociale interaktion, så han får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Med tiden får borgeren så meget styringsbesvær af overekstremiteterne, at han efterhånden har svært ved at betjene sin ipad, og han tilbydes derfor afprøvning af øjenstyring til al kommunikation, via en C12. En C12 er en øjenstyret computer med en simpel opbygning, hvorfra man kan komme på internettet, man kan sende mail og sms, og der er program til den direkte kommunikation. Herudover er det muligt at montere computeren på et gulv- /bordstativ eller på en kørestol.

22 22 Sideløbende med afprøvningen af kommunikationshjælpemidler gives der af talepædagogen rådgivning/vejledning til borgeren og hans pårørende vedr. kommunikation i bredeste forstand i forhold til at mestre sygdommen og dens konsekvenser. På nuværende tidspunkt er rådgivning/vejledning og afprøvning af C12 i gang. På sigt kan det ligeledes være nødvendigt at introducere borgeren og de pårørende i brugen af en partnerstøttet staveplade, som supplement eller alternativ til øjenstyringen. Introduktion og undervisning i partnerstøttet brug af staveplade vil blive varetaget enten af talepædagogen eller af IKT-konsulenten. Case: Sammensatte funktionsvanskeligheder Ung mand på 18 år er droppet ud af ungdomsuddannelsen. Det er tredje forsøg på at få en ungdomsuddannelse siden han forlod 9. klasse uden afgangsprøve. Han er nydiagnosticeret hos psykiater med diagnosen ADHD. Den psykiatriske udredning påpeger, at han har svært ved at få struktur i hverdagslivet og det ytrer sig også markant i undervisningen. Udredningen viser, at han har koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder. Han giver selv udtryk for, at han har svært ved at læse og skrive. Han har i sine forløb på teknisk skole haft en IT-rygsæk stillet til rådighed, men synes ikke han fik tilstrækkelig gavn af den. Han henvises til ViSP efter en vejledningssamtale med en UU-vejleder. Den unge mand har lige søgt kontanthjælp. Han bor hjemme hos sin mor. Moderen er kontanthjælpsmodtager, og lider af svære psykiske vanskeligheder. Mor og søn har en konfliktfyldt relation. Den unge mand ønsker ikke, at mor er samarbejdspart i forhold til ViSP, men er til gengæld glad for samarbejdet med sin UU-vejleder. Den unge mand har et hashmisbrug og er pt. tilbudt et misbrugsbehandlingsforløb og har støtte fra et misbrugscenter. Har en betinget dom for vold. Den unge ordblindetestes indledningsvis- og der bliver opfølgende foretaget en kognitiv udredning. Ordblindetesten viser klart, at den unge er berettiget til ordblindeundervisning. Den kognitive udredning peger på et tilbud om et kognitivt forløb. Der gøres opmærksom på, at det vil forløbe med størst udbytte, når misbrugsbehandlingen er afsluttet - og den unge selv er parat. ViSP indkalder til netværksmøde/rundbordssamtale med deltagelse af UU-vejleder, misbrugskonsulent, sagsbehandler og de to involverede undervisningskonsulenter fra ViSP. Mødet anbefaler, at den unge mand: går aktivt ind i et behandlingsforløb for sit misbrug

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere