Årsberetning Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Hjerneskade og Kommunikation Høre Læsning, Læring og IT Kommunikationscenter for Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Om ViSP... 5 Hvem henvender ViSP sig til?... 5 Klyngesamarbejdet... 5 Små specialer... 6 ViSPs ydelser i ViSPs medarbejdere... 6 Medarbejderforudsætninger... 6 ViSPs organisation... 7 Samarbejdspartnere... 8 Henvendelse til og oplysninger om ViSP... 8 Ydelseskatalog... 8 Telefonbetjening... 8 Hjemmesiden... 8 Facebook... 8 Fri henvendelse... 9 Hvor finder man ViSP? ViSPs bestyrelse Lovgrundlag Økonomi Ydelserne Kerneydelser Hjerneskade- og Kommunikationsområdet Høreafdelingen Læsning, Læring og IT Cases Statistik for 2014 indenfor abonnementsaftalen Hvad har Høreafdelingen leveret i november 2014? Samlet statistik for ViSP Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Vordingborg Kommune Eksempler på tidsestimater over ikke cpr.relaterede / ikke registrerede ydelser IKT og genbrugsordningen Tilkøbsydelser... 34

3 3 Forord Det er med glæde, at vi kan præsentere denne nyopdaterede årsberetning fra ViSP. Årsberetningen har fået nyt design og indhold afstemt med de ønsker, som vi undervejs har fået fra vores samarbejdskommuner. Med en nyvalgt bestyrelse, som aktivt arbejder for kendskab til ViSP, og de arbejdsområder, som ViSP repræsenterer, er jeg som bestyrelsesformand godt tilfreds med resultatet. Årsberetningen redegør for og giver indblik i de mange aktiviteter, som sker for og sammen med borgere i vores samarbejdskommuner. ViSP er sammen med kommunernes personale med til at gøre en positiv forskel for borgere med funktionsnedsættelser. Kirsten Devantier, Bestyrelsesformand for ViSP

4 4 Indledning Vi ønsker med denne årsberetning at sætte endnu skarpere fokus på vores aktiviteter i forhold til kommunerne og de enkelte borgere. Vi vil gerne agere med mest mulig transparens, da det giver grundlag for at have en forståelse af ViSP som organisation. ViSP er optaget af at være i tæt dialog med de enkelte kommuner for hermed at understøtte det brede samarbejde, som er helt nødvendigt for at skabe gode resultater for de enkelte borgere. I den forbindelse udvikler vi fortsat vores faglighed, således at vi kan bevare et højt specialiseret fagligt miljø, som er grundlaget for at kunne løse komplekse, specialiserede opgaver i relation til udredning, undervisning, rådgivning og vejledning af borgere med funktionsnedsættelser. Vi oplever en stigende interesse for vores kursusvirksomhed, særligt kurser til fagpersonale i kommunerne. Specielt er der interesse for kurser i brugen af MODAK (kommunikation for afasiramte), neuropædagogik og pleje af hørehæmmede. Vi oplever ligeledes en stigende interesse fra uddannelsesområdet og jobcentrene, idet der er behov for en særlig indsats i relation til unge med særligt sammensatte funktionsnedsættelser, som har vanskeligt ved at fastholde en ungdomsuddannelse. Og det kan vi gøre noget ved! Vi har ommøbleret lidt i huset, som konkret rummer bygningerne i Næstved og Nykøbing og decentrale lokationer, herunder omfordelt en del af personalet og givet nye navne til de faglige områder: Afdelingen for Hjerneskade og Kommunikation Afdelingen for Læsning, Læring og IT Høreafdelingen Hertil har vi vores administration og tekniske personale. Annette Torp Jensen Centerleder Årsberetningen 2014 vil være at finde på ViSPs hjemmeside Eller via denne QR-kode: :

5 5 Om ViSP Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde dækker over tilbud til handicappede børn og voksne. Med strukturreformen i 2007 overtog kommunerne myndigheds- og finansieringsansvaret for området. IT-baserede kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler mv. Øvrige svære kommunikative vanskeligheder i forhold til de almene krav borgerne udsættes for i det daglige liv Opgaverne på kommunikationsområdet løftes af kommunikationscentrene samt af de landsdækkende og landsdelsdækkende tilbud i Danmark. Ved strukturreformen hjemtog Næstved Kommune således Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). ViSP er et kommunikationscenter, der indgår ved løsningen af flere af kommunernes opgaver i sammenhæng med rehabiliteringsopgaven med henblik på arbejdsmarked og uddannelse samt i forbindelse med sikringen af, at borgere med funktionsvanskeligheder kan bevare, stabilisere og udbygge færdigheder. ViSPs ydelser har et læringssyn og et dannelses-/uddannelsessyn som sin sigtelinie. Hvem henvender ViSP sig til? I overskriftsform tilbyder ViSP ydelser til borgere inden for følgende faglige områder: Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme Kognitive vanskeligheder Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade Vanskeligheder i forhold til hørelse Svære læse-/skrive- /regnevanskeligheder Ordblindhed Klyngesamarbejdet I Region Sjælland er det valgt at organisere kommunikationscentrenes arbejde i klynger bl.a. med den baggrund at sikre nærhed mellem tilbuddene og kommunernes andre opgaver. Den fysiske nærhed spiller en væsentlig rolle for opgaveløsningen også i forhold til at reducere omkostningerne. For ViSPs vedkommende omfatter klyngen følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det, at ViSP leverer ydelser til disse fem kommuner, hvor befolkningsunderlaget udgør ca indbyggere, sikrer en faglighed som også udnyttes på tværs mellem diverse funktionsvanskeligheder fx ved sammenhængen mellem Følger af hjerneskade og hørelse, Hjerneskade og syn, Hjerneskade og psykiske vanskeligheder Flere tværgående eksempler, som ikke er hjerneskaderelateret Relationen mellem disse og bl.a. uddannelses- og sundhedsområderne Hørenedsættelse og læsevanskeligheder Læsevanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelse Indlæring og psykiske lidelser Udviklingsforstyrrelser og læsevanskeligheder Udfordringen er at fastholde balancen mellem det, der lokalt efterspørges og den faglige specialisering og at sikre, at denne

6 6 kan være tilstrækkelig til at bevare og udbygge den faglige bæredygtighed. Små specialer Fagligheden på ViSP spænder vidt (se senere afsnit om fornødne medarbejderforudsætninger). I forhold til små specialer, hvor hyppigheden af fremkomsten er for ringe til at oprette den høje faglighed på ViSP alene, har det vist sig nødvendigt - for at opnå en kritisk masse af borgere og - for at etablere og vedligeholde faglige miljøer at indgå i aftale med de to kommunikationscentre i Region Sjælland i henholdsvis Slagelse og Roskilde om levering af ydelserne i et fællesskab. Disse små specialer er områder som fx APD (Auditory Perception Disorder) Ménière Tinnitus Tegnstøttet Kommunikation Stammen Demens Laryngectomerede Mundhuleopererede Læsp Læbe/gane Tinnitus ViSPs ydelser i 2014 ViSPs medarbejdere ViSP beskæftiger for tiden ca. 75 medarbejdere. Medarbejderforudsætninger ViSP har en omfattende efter- og videreuddannelsesaktivitet. Sideløbende hermed deltager ViSPs medarbejdere i kommunale, regionale og landsdækkende netværk. ViSPs personale har som uddannelsesbaggrunde: Master i o Specialpædagogik o Rehabilitering o Offentlig ledelse Cand mag i o Audiologopædi o Logopædi o Læsning Speciallærer med speciale i o neuropædagogik o læsning Cand pæd.pæd.psyk Cand pæd. i filosofi PD i Specialpædagogik m.speciale i o sprog-/talespeciale Neuropsykolog Fysioterapeut Ergoterapeut I 2014 har ViSP under abonnementet leveret cpr.relaterede ydelser til ca borgere fra de fem samarbejdskommuner Derudover har ViSP afviklet en lang række ikke cpr.relaterede i form af kurser, informationsmøder temadage uddannelsesaktiviteter mv.

7 7 ViSPs organisation ViSP er organiseret i følgende hovedfagområder: Afdelingen for Hjerneskade og Kommunikation under ledelse af afdelingsleder Helle Fejfer Høreafdelingen samt Administration og teknisk personale begge under ledelse af vicecenterleder Ketty Gjellerup Afdelingen for Læsning, Læring og IT under ledelse af afdelingsleder Helle Djuraas Organisationsdiagram

8 8 Samarbejdspartnere ViSP samarbejder med en lang række fagpersoner og uddannelsesinstitutioner. Heraf kan nævnes: Sagsbehandlere i forvaltninger og jobcentre PPR i kommunerne Sociale virksomheder Produktionsskoler VUC Diverse bosteder Ældrecentre Ungdomsuddannelser Sygehuse Privatpraktiserende læger Speciallæger UU Genoptræningscentre 85 Hjerneskadeforum Henvendelse til og oplysninger om ViSP Hjemmesiden Navne på medarbejdere på ViSP kan ligeledes findes på hjemmesiden. ViSPs hjemmeside undergår i tiden en større revision, og i skrivende stund kan man få en god fornemmelse af det færdige resultat. Af vigtige elementer på hjemmesidens forside kan vi, udover beskrivelser af de forskellige fagområder, nævne henvisningsskemaet og tilmelding til ordblindeundervisning, hvor borgere og samarbejdspartnere kan udfylde skemaerne, så vi allerede fra første kontakt modtager de fornødne oplysninger. På hjemmesiden vil man også kunne følge kommende aktiviteter og seneste nyheder. Ydelseskatalog ViSPs tilbud er nærmere beskrevet i et ydelseskatalog, som kan findes på ViSPs hjemmeside Telefonbetjening ViSP har personlig telefonbetjening dagligt mellem kl. 8 og 12 Facebook ViSP er nu også at finde på Facebook. Her kan man læse opslag om aktiviteter, som foregår på ViSP, eller aktiviteter, som ViSPs medarbejdere har været en del af..

9 9 Sagsgang ved henvisning /henvendelse til ViSP Fri henvendelse Borgere fra de fem abonnementskommuner har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med henblik på at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune med henblik på at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt i forhold til kommunens øvrige tilbud. Sagsbehandlere, læger, pårørende og andre samarbejdspartnere har ligeledes mulighed for at rette henvendelse til ViSP. Efter at ViSP har modtaget en henvendelse/ henvisning sendes sagen til visitation i det relevante fagområde. Herefter indkaldes borgeren til en samtale, hvor et evt. følgende forløb afklares. Typisk vil et forløb kunne se ud som følger: Henvisning Udredning Visitation til specialpædagogiske ydelser som o Eneundervisning o Holdundervisning o Rådgivning og vejledning til borgeren og evt også til andre fx personale eller pårørende eller o Henvisning til andre tilbud Evaluering Inden ophør af tilbuddet på ViSP vurderes i samarbejde med borgeren om målet er nået, og hvad der skal ske i det videre, enten i form af afslutning af tilbuddet eller yderligere undervisning til borgeren, pårørende eller personale. Ved undervisningsophør vil en henvisning til andre tilbud også kunne komme på tale.

10 10 Hvor finder man ViSP? For at borgerne i de fem abonnementskommuner kan opnå et så optimalt og lettilgængeligt tilbud som muligt råder ViSP over en række decentrale lokationer, hvor tilbud kan afvikles. Udover hovedadressen Birkebjerg Allé 3 i: Og afdelingsadressen Skovboulevarden 1 i: råder ViSP også over lokaler på Sundhedscentret Præstøvej 78 i: (Undskyld stavningen) Sundhedscentret Sdr. Boulevard 84,1 i: Uddannelsescentret Søvej 8 i: Sundhedscentret Peblingerenden 2 i: Samt Valdemarsgade 39 i: Hvor det skønnes at have stor betydning for udbyttet af undervisningen, kan undervisningen tilbydes i fx: borgerens hjem plejecenter sygehus arbejdsplads sociale institution uddannelsesinstitution mv.

11 11 ViSPs bestyrelse ViSPs bestyrelse er sammensat af repræsentanter for kommunalbestyrelserne i de fem kommuner, som ViSP har abonnementsaftale med, repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer, repræsentant for LO samt repræsentanter for medarbejdere på ViSP. Sammensætningen er som følger: Repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune: Kirsten Devantier (Bestyrelses- og udvalgsformand) Suppleant: Gunver Birgitte Nielsen Åse Christensen Suppleant: Jette Leth Buhl Repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer: Stella Steengaard (Ordblindeforeningen), (næstformand) Bent Vedsø Suppleant: Merete Frederiksen Repræsentant for Landsorganisationen (LO): Kredsformand Lisbeth Schou (Socialpædagogernes Landsforbund) Repræsentanter for personalet på ViSP (HK og Danmarks Lærerforening) Hanne Wolffhechel, underviserrepræsentant, TR Marianne Hansen, HK-repræsentant Tilforordnet bestyrelsen og sekretær: Centerleder Annette Torp Jensen, ViSP Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune: Udvalgsformand Nadja Bruun Thurø Suppleant: Mogens Stilhoff Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune: Udvalgsformand Kim Petersen Suppleant: Peter E. Jonassen Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune: Udvalgsformand Lene Hatt Suppleant: Annette Max Repræsentant for kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune: Udvalgsformand Anette Knoblauch

12 12 Karakteristisk for undervisningen er, at den skal være målrettet, fremadskridende og individuelt tilrettelagt. Lovgrundlag ViSP arbejder i henhold til en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er Loven om Specialundervisning for voksne Servicelovens 112 (omhandlende hjælpemidler) og Servicelovens 113 (omhandlende forbrugsgoder). Af bekendtgørelsen til Lov om specialundervisning for voksne fremgår det: 1.Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.. Økonomi ViSPs økonomi er sammensat af abonnementsordningen suppleret med en mindre andel af indtægtsdækket virksomhed: 1. En abonnementsordning, hvor de samarbejdende kommuner betaler ind til et samlet budget i forhold til antal borgere i kommunen og 2. Indtægtsdækket virksomhed, hvor en række samarbejdspartnere har indgået aftaler med ViSP Ad 1. I forhold til abonnementsordningen har ViSP indgået aftale med følgende fem kommuner: Faxe Kommune (13%) Guldborgsund Kommune (23%) Lolland Kommune (16%) Næstved Kommune (31%) og Vordingborg Kommune (17%) Tallene i parentes angiver de fem kommuners %-vise andel af ViSPs samlede abonnement. Stk. 2 Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Herudover kan nævnes andre tilgrænsende lovgivninger, som ViSP agerer i samspil med: Lov om Folkeskolen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Sundhedsloven

13 13 Ydelserne ViSP registrerer cpr-relaterede ydelser med følgende oplysninger: Elevens kommunale tilhørsforhold Elevens navn Cpr. nr. Initialer på underviser Ydelsens timeantal Ugenummer og år for påbegyndt tilbud Kategori (Udredning, undervisning, rådgivning/vejledning eller kvalitetssikring) samt Ydelsen beskrevet i overskrift Hvad er medtaget i registreringen? I den registrerede tid medgår: Konfrontationstid Tid til rådgivning Forberedelse Journalskrivning Samarbejde Hvad er ikke medtaget i registreringen? Til gengæld er tid til: Administration Visitation Opretholdelse af faglighed Kollegial supervision Evt. transport mv. ikke medregnet. Hvor kan man læse mere om ViSPs ydelser? Ydelsesoversigten kan findes på ViSPs hjemmeside Afrapportering til kommunerne To gange årligt fremsender ViSP en detaljeret oversigt over kommunens træk på ydelserne til fagcheferne i de fem samarbejdskommuner.

14 14 Kerneydelser Hjerneskade- og Kommunikationsområdet tilbyder rådgivning/vejledning og undervisning til borgere med Følgevirkninger efter blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen Stemmevanskeligheder efter fx hals- og luftvejssygdomme, cancer, operation, strålebehandling i halsområdet Stammen Artikulationsvanskeligheder fx læsp, læbe/ganeopererede, mundhuleopererede efter cancer Behov for jobrelaterede samtaler fx rådgivning/vejledning til borgeren, virksomhed og kommunale jobcentre Pårørendeundervisning til voksne, børn og unge. Rådgivning/vejledning til samarbejdsparter. Arbejdsafklarende indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade efter særlig aftale med det kommunale jobcenter. Udredninger foretaget på ViSP For alle udredninger gælder det, at når en kommune henvender sig til ViSP for at få en borger udredt inden for rammen sendes udredningen efterfølgende med borgerens samtykke til hjemkommunen.

15 15 Høreafdelingen tilbyder Rådgivning/vejledning og undervisning til borgere med høretab, med skelnetab med høreapparat eller som står for muligvis at skulle have det, hvilket fortsat er en kommunal forpligtelse som er CI-opereret (Cochlear Implantat), eller som står foran en operation som har Meniére som har Tinnitus med behov for ene- eller gruppeundervisning i, hvordan det at have hørevanskeligheder tackles bedst muligt med behov for jobrelaterede samtaler evt i samarbejde med det kommunale jobcenter Ovenstående ydelser er fortsat en kommunal forpligtelse. I ViSPs Høreafdeling er det ligeledes muligt at afprøve høretekniske hjælpemidler samt lære, hvorledes disse anvendes i dagligdagen. Som et nyt tiltag i Høreafdelingen er der indført SMS-adviseringsservice til borgerne.

16 16 Området for Læsning, Læring og IT tilbyder Undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med vanskeligheder i forhold til Opmærksomhed, Hukommelse og struktur Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, herunder ordblindhed/dysleksi og talblindhed/dyskalkuli Kommunikation Afdelingen består af to teams: et IKT-team og et SFV-team (Sammensatte funktionsvanskeligheder) IKT-teamet IKT-teamet udreder borgere med behov for personlige kommunikationshjælpemidler og kognitive hjælpemidler samt skriver anbefalinger til de bevilgende kommuner. Teamet giver instruktion og underviser i - samt giver råd og vejledning om - brugen af hjælpemidlerne. IKT-teamet udreder også borgere med henblik på anbefaling af og pris på jobbevarende hjælpemidler. SFV-teamet Borgere med kognitive funktionsvanskeligheder, evt. i kombination med indlæringsvanskeligheder, bliver udredt og undervist ved SFV-teamet. Teamet varetager også vejledning og rådgivning til uddannelsessteder, netværk, arbejdsgiver mv. i forhold til borgerens resurser og vanskeligheder. ViSP tester for ordblindhed i forbindelse med ansøgning om jobbevarende hjælpemidler. Ordblindeundervisning ViSP tilbyder ordblindeundervisning efter driftsoverenskomst med VUC Storstrøm. Undervisningen kan gives som eneste tilbud til borgeren eller i sammenhæng med et tilbud om specialundervisning for voksne. Undervisningen kan tilbydes i samarbejde med tilbud fra jobcentre, produktionsskoler, sociale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Der kan tilbydes hensyntagende ordblindematematik samt ordblindeengelsk i tilknytning til ordblindeundervisningen.

17 17 Cases - eksempler på forløb på ViSP Case: Hjerneskade Kvinde, 48 år, indlægges via 112 på sygehuset. CT scanningen viste et stort infarkt i højre temporalis og talamus. Fysiske udfald: Venstresidig kraftnedsættelse og let venstresidig facialisparese. Neuropsykologisk undersøgelse viste: Hurtig udtrætning, manglende sygdomserkendelse, manglende initiativ, svingende opmærksomhed og koncentration, problemer med delt opmærksomhed, manglende overblik og indlæringsvanskeligheder på grund af usystematisk arbejdsområde. Udskrives med genoptræningsplan og henvisning til ViSP. Sagen behandles i Kognitive team. Her tilbydes kvinden en specialpædagogisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningstilbud på ViSP. Der igangsættes indledningsvis ene-undervisning, der senere kombineres med holdundervisning. Pårørende modtager pårørendeundervisning og løbende rådgivning/vejledning. Der er tilknyttet 85 som tilbydes faglig supervision, og der er løbende samarbejde for at sikre rette indsats. Kvinden er tilknyttet arbejdsmarkedet og skal senere i forløbet afprøve arbejdsevnen på nuværende arbejdsplads. ViSP tilbyder arbejdsgiver og jbcenter rådgivning/vejledning til forløb og indgår efter aftale med jobcenter et arbejdsafklaringsforløb (tilkøbsydelse). Case: Afasi Mand, 68 år, med apoplexia cerebri i hø. hemisfære overflyttes fra Roskilde Sygehus til Næstved Sygehus efter trombolysebehandling. Pt. er venstrehåndet og havde ved indlæggelsen ve.sidig hemiparese og facialisparese og betydelig grad af afasi. Udskrives med genoptræningsplan og henvisning til ViSP. Sagen behandles i Afasi/dysartri teamet. Her tilbydes borgeren en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningstilbud på ViSP. Der igangsættes ene-undervisning. Pårørende modtager pårørendeundervisning og løbende rådgivning/vejledning. Der tilbydes senere hold-undervisning. Borgeren genindlægges med nyt infarkt og udskrives efter indlæggelsen til en aflastningsplads på plejecenter. Sagen genhenvises til ViSP og der foretages en revurdering af indsats, og der igangsættes ene-undervisning, da der forsat er udviklingspotentiale samt faglig supervision til personalet. Ligeledes nyt rådgivnings-/vejledningsforløb til pårørende. Efter endt undervisningsforløb etableres kontakt til kommunal samtalegruppe for vedligeholdende indsats og socialt samvær med ligestillede.

18 18 Case: Stemmevanskeligheder: Kvinde, 48 år, henvist til foniatrisk klinik i Køge pga. stemmevanskeligheder og er professionel stemmebruger i sit arbejde, nu sygemeldt. Undersøgelse viser laryngitis cronica. Dysfoni. Henvises til ViSP med henblik på logopædisk intervention. Sagen behandles i Stemme-teamet. Her tilbydes borgeren en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb på ViSP. Der tilbydes ene-undervisning. Borgeren kan genoptage sit arbejde. Case: Stemmeundervisning Mand, 50 år, er opereret for byld i halsen og henvises til ViSP af foniatrisk klinik i Køge. Stemmen er nu hæs og luftfuld. Tendens til diplofoni (dobbeltstemme), som oftest skyldes lammelse af stemmebånd. Arbejder som konsulent og taler dagligt meget i telefon og er afhængig af at kunne bruge sin stemme. Manden tilbydes en logopædisk udredning, som danner baggrund for efterfølgende logopædisk intervention, som foregår ved ene-undervisnig. Case: Logopædisk undervisning Kvinde, 40 år, henvist fra Odense Universitets Sygehus til ViSP efter vellykket operation af cancer i mundhulen, hvor halvdelen af tungen er bortopereret. Der høres nu svære artikulationsvanskeligheder. Kvinden henvises til ViSP og tilbydes en logopædisk udredning, som danner baggrund for tilrettelæggelse af logopædisk intervention på ViSP. Der tilbydes ene-undervisning.

19 19 Case: 1. gangsbruger af høreapparat Kvinde, 81 år henvist fra egen ørelæge til centralvisitationen i Region Sjælland. Har valgt at blive høreaparatbehandlet på audiologisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Kvinden har været gennem en fuld høreundersøgelse på audiologisk afdeling, og det er konstateret, at der er et svært høretab. Der er taget aftryk af ørerne og i samråd med kvinden, er der valgt høreapparater. Da kvinden fremtræder svag og tillige har dårlig gangfunktion har audiologisk afdeling vurderet, at hun vil profitere bedst af at høreapparater bliver tilpasset i eget hjem. Høreapparater bliver sendt til ViSP, og en lokal hørekonsulent tager kontakt til kvinden og aftaler et hjemmebesøg, hvor høreapparater bliver tilpasset til borgers høretab. Der bliver desuden undervist i brug af høreapparater, tilvænning og kommunikationsstategier. Datteren er tilstede ved instruktionen, og det vurderes hvor meget praktisk hjælp der skal iværksættes fra kommunens hjemmepleje til rengøring og vedligeholdelse af høreapparaterne. Isætning af høreapparaterne volder problemer, og det er nødvendigt med et antal opfølgende besøg i hjemmet for at sikre kontinuerlig brug af høreapparater. Ved efterkontrolbesøg efterjusteres høreapparaterne, og hørekonsulenten erfarer, at kvinden har vænnet sig til lyden i høreapparaterne. Der er dog stadig problemer med at høre lyden i TV, og dette er til gene for naboerne. Hørekonsulenten vejleder i muligheden for at afhjælpe disse problemer. Løsninger afprøves efter mindsteindgreb princippet - kan der gøres noget ved TV, placering i stuen, akustik i rummet? osv. Det vurderes at der bør afprøves forskellige hjælpemidler. Der afprøves bl.a teleslynge og borger profiterer af dette. Der søges derfor om dette hjælpemiddel hos kommunen og høreapparater justeres ind ift. anvendelsen af teleslynge.

20 20 Case: Cochlear implantat (CI) Mand, 60 år med progredierende, svært høretab gennem mange år. Er kendt i ViSPs Høreafdeling gennem de sidste 20 år. Høretabet giver svære kommunikationsproblemer, både privat og på arbejdsmarkedet. Telefonering er ikke mulig og deltagelse i møder er vanskeligt. Der er og har været tale om sygemelding og fagforeningen har været inde i billedet mhp. fastholdelse på arbejdsmarkedet. Grundet meget svært høretab og massive skelneproblemer er det ikke længere muligt at kompensere for høretabet med høreapparater, og manden er derfor indstillet til cochlear implantation til operation på CI-centrene i Gentofte, Odense eller Århus. Opereres i Gentofte. Har nu fået CI på begge ører, er blevet opereret med 3/4 års interval. Har i perioden inden operation haft samtaler med en hørekonsulent på ViSP og modtaget rådgivning/vejledning ift. den kommende cochlear implantation. Efter operationen og tilslutning af taleprocessor på Gentofte CI-center har manden modtaget CI undervisning på ViSP. Har efter det første CI gået i et undervisningsforløb på 18 timer med en time 1 gang ugentligt hos en hørekonsulent. Efter 2. CI har han gået i et undervisningsforløb på 12 timer. I undervisningen har manden lært at udnytte lyden i sit CI bedst muligt: Bl.a at høre forskel på hverdagslyde, skelne mellem forskellige stemmer og talesprogslyde og høre musik og instrumenter. Endvidere har han lært strategier til at tackle sin nye identitet som CI bruger og har har fået øvelser og apps til hjemmetræning og trænet dagligt. Hustru har deltaget i dele af samtalerne og undervisningen og har været en god støtte for KL. Der er foretaget en række tests i starten og i slutningen af undervisningsforløbet for at vurdere hørestatus og effekten af undervisning. Manden kan for første gang i 30 år høre i en telefon, og vilkårene for mundtlig kommunikation i hjemmet og andre sociale sammenhænge er forbedret væsentligt. Undervejs er det vurderet, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Rådgivning/vejledning er til en hver tid til rådighed.

21 21 Case: Tværgående forløb, progredierende lidelse Mand 60 år, diagnosticeret med ALS Amyotrofisk Lateral Sklerose. ALS er en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse. Der findes forskellige former for ALS, der er navngivet ud fra de symptomer, den starter med. Fælles for de tre kategorier er, at de alle videre udvikler sig til det, man forstår ved klassisk ALS. Borgeren indberettes til ViSP via ALS-teamet i Roskilde, hvor diagnosen stilles. Borgeren får to dage efter indberetningen til ViSP besøg af en talepædagog, der arbejder med vedligeholdende taletræning (bl.a. stemmetræning og mundmotoriske øvelser) og kommunikation i bredeste forstand (brug af kropssprog, mimik, gestik m.m). I perioden juli - januar undervises der i alt 9 gange. I januar er der stadig nogen talefunktion tilbage hos borgeren, men kontaktes af IKT-teamet på ViSP via talepædagogen, med henblik på afprøvning af alternative kommunikationshjælpemidler, så borgeren er forberedt i det øjeblik talen helt svigter. Der er nu et parallelt samarbejdsforløb ViSPs fagområder imellem, hvor der stadig taletrænes, men hvor der også afprøves forskellige former for kommunikationshjælpemidler, som borgeren endnu kan betjene manuelt. Der afprøves blandt andet Lightwriter, ipad og Alfabetisk-udpegningstavle, for at finde den bedste løsning for borgeren. Borgeren vælger selv at købe en ipad, og forskellige skriveprogrammer til Ipad en afprøves. Efter endt afprøvning vurderes det, at skriveprogrammet Predictable er det bedst egnede for borgeren, og der søges bevilling fra kommunen til indkøb af programmet til borgeren. Efter nogle måneder evner borgeren ikke længere at tale og hans funktion af ekstremiteterne forværres væsentlig, scanning med 0/1-kontakt iværksættes derfor. Det vurderes, at sygdommen nu progredierer i sådan en grad, at det også er væsentligt at bekendtgøre ham med muligheden for øjenstyring af computer og afprøvning heraf. I første omgang afprøves øjenstyringen i forhold til kommunikation via mail m.m., så borgeren længst muligt kan kompenseres for sin manglende kommunikative færdigheder og sociale interaktion, så han får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Med tiden får borgeren så meget styringsbesvær af overekstremiteterne, at han efterhånden har svært ved at betjene sin ipad, og han tilbydes derfor afprøvning af øjenstyring til al kommunikation, via en C12. En C12 er en øjenstyret computer med en simpel opbygning, hvorfra man kan komme på internettet, man kan sende mail og sms, og der er program til den direkte kommunikation. Herudover er det muligt at montere computeren på et gulv- /bordstativ eller på en kørestol.

22 22 Sideløbende med afprøvningen af kommunikationshjælpemidler gives der af talepædagogen rådgivning/vejledning til borgeren og hans pårørende vedr. kommunikation i bredeste forstand i forhold til at mestre sygdommen og dens konsekvenser. På nuværende tidspunkt er rådgivning/vejledning og afprøvning af C12 i gang. På sigt kan det ligeledes være nødvendigt at introducere borgeren og de pårørende i brugen af en partnerstøttet staveplade, som supplement eller alternativ til øjenstyringen. Introduktion og undervisning i partnerstøttet brug af staveplade vil blive varetaget enten af talepædagogen eller af IKT-konsulenten. Case: Sammensatte funktionsvanskeligheder Ung mand på 18 år er droppet ud af ungdomsuddannelsen. Det er tredje forsøg på at få en ungdomsuddannelse siden han forlod 9. klasse uden afgangsprøve. Han er nydiagnosticeret hos psykiater med diagnosen ADHD. Den psykiatriske udredning påpeger, at han har svært ved at få struktur i hverdagslivet og det ytrer sig også markant i undervisningen. Udredningen viser, at han har koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder. Han giver selv udtryk for, at han har svært ved at læse og skrive. Han har i sine forløb på teknisk skole haft en IT-rygsæk stillet til rådighed, men synes ikke han fik tilstrækkelig gavn af den. Han henvises til ViSP efter en vejledningssamtale med en UU-vejleder. Den unge mand har lige søgt kontanthjælp. Han bor hjemme hos sin mor. Moderen er kontanthjælpsmodtager, og lider af svære psykiske vanskeligheder. Mor og søn har en konfliktfyldt relation. Den unge mand ønsker ikke, at mor er samarbejdspart i forhold til ViSP, men er til gengæld glad for samarbejdet med sin UU-vejleder. Den unge mand har et hashmisbrug og er pt. tilbudt et misbrugsbehandlingsforløb og har støtte fra et misbrugscenter. Har en betinget dom for vold. Den unge ordblindetestes indledningsvis- og der bliver opfølgende foretaget en kognitiv udredning. Ordblindetesten viser klart, at den unge er berettiget til ordblindeundervisning. Den kognitive udredning peger på et tilbud om et kognitivt forløb. Der gøres opmærksom på, at det vil forløbe med størst udbytte, når misbrugsbehandlingen er afsluttet - og den unge selv er parat. ViSP indkalder til netværksmøde/rundbordssamtale med deltagelse af UU-vejleder, misbrugskonsulent, sagsbehandler og de to involverede undervisningskonsulenter fra ViSP. Mødet anbefaler, at den unge mand: går aktivt ind i et behandlingsforløb for sit misbrug

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Delrapport 2. Side 1 af 28

Delrapport 2. Side 1 af 28 Delrapport 2 Side 1 af 28 Oversigt over ydelser som ViSP leverer under abonnementet I denne delrapport 2 indgår en samlet oversigt over alle ViSPs ydelser. Formål med delrapport 2 Oversigten har til formål

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere