Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 34

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Stenbanen Stenbanen Rønne Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (erhvervet hjerneskade, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse) Pladser i alt: til 85 år (udviklingshæmning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Christina Dahl (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Stenbanen er et længerevarende botilbud til borgere med fysisk og/eller psykisk udviklingshæmning. Tilbuddet har 5 bogrupper, hvor borgerne bor ud fra målgruppe og vurdering af funktionsniveau, hvilket socialtilsynet konkluderer, at Side 2 af 34

3 *Samlet vurdering: tilbuddet har en særlig opmærksomhed omkring. Stenbanen kan også rumme borgere med autismespektrumforstyrrelser, og de har en bogruppe for borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for helhedstilbud i enkeltmandsprojekt. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, hvor tilbuddets faglige tilgange og metoder sikrer, at borgernes behov og ønsker understøttes. Tilbuddet har indført elektronisk journal (EKJ) og er nu i gang med implementering af systemet og udvikling af ensartede arbejdsgange i relation til dokumentations- og evalueringspraksis, knyttet til EKJ. Socialtilsynet konkluderer, at det vil være nødvendigt med opkvalificering af medarbejdernes kompetencer i forbindelse med implementering af den skriftlige dokumentation, herunder opstilling af mål og opfølgning til brug for evaluering af egen indsats. Dette er et opmærksomhedspunkter, som socialtilsynet vil følge op på ved kommende tilsyn. Socialtilsynet konkluderer, at Stenbanen understøtter borgernes potentiale for beskæftigelse og er aktive omkring at motivere og sikre relevante tilbud til borgerne. Stenbanen skal være opmærksomme på, at opstille mål for borgers beskæftigelse og/eller uddannelse i henhold til kvalitetsmodellen, og at der følges op her på. Socialtilsynet konkluderer, at borgernes selv- og medbestemmelse respekteres, og de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynets samlede konklusion er, at Stenbanen har den fornødne kvalitet i henhold til at sikre borgernes udvikling og trivsel. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 34

4 Socialtilsynet kan se, at Stenbanen bør have fokus på at opkvalificere den skriflige dokumentation, og sikre at den pædagogiske praksis er afspejlet i den skriftlige dokumentation. Socialtilsynet kan se, at Stenbanen med fordel kan: - sikre at der opstilles mål for borgernes beskæftigelse og/eller uddannelse og følge op her på. - udarbejde skriftligt beredskab i henhold til forebyggelse af overgreb. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Stikprøve at daglige notater for en borger - periode på 14 dage. Pædagogisk handleplan for en borger. Gennemgang af tilbuddets indberetning på Tilbudsportalen. Samspil mellem medarbejere og borgere. Leder, 4 medarbejdere, uddannet pædagog, ansat siden opstart. Borger, boet i tilbuddet i et år. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 34

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : 3700 (Uanmeldt) Christina Dahl Rikke Callesen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Teamer der ikke er belyst under dette tilsyn, er overført fra tilsynet d , både på indikator, kriterium og temaniveau. Side 5 af 34

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 34

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Socialtilsynet vurderer, at Stenbanen har fokus på, at beskæftigelse og/ eller uddannelse er et centralt mål, og at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et stabilt samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud samt er aktive omkring at etablere kontakt til relevante tilbud, til de borgere som ikke er i beskæftigelse og/eller uddannelse. Tilbuddet tilrettelægger en dagsstruktur, i relation til borgernes behov og formåen for de borgere som ikke har et beskæftigelsestilbud. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet med fordel han have øget fokus på at opstille konkrete mål for borgernes beskæftigelse, for at understøtte borgernes fulde potentiale for at opnå beskæftigelse og/eller uddannelse. Stenbanen kan med fordel sikre at der opstilles mål for borgernes beskæftigelse og/eller uddannelse og følge op her på. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Side 7 af 34

8 Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelse. Dette gøres ved at understøtte borgernes hverdag og for de borgere, som ikke ønsker beskæftigelse, arbejder tilbuddet med at borgerne har en dagsrytme efter egne ønsker og interesser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder motiverende, for at sikre relevant beskæftigelse til de borgere, som ikke har et tilbud. I samtale med leder fremgår det hvordan tilbuddet arbejder med, at de borgere fastholder dagsrutiner. Medarbejder beskriver, at der ikke er så mange valgmuligheder. Dog beskrives opstarten af et nyt projekt, men særligt kan det være svært at finde relevant dagtilbud til borgere med autisme og leder understeger, at borgerne ikke ønsker at få etableret formaliseret beskæftigelsestilbud i sammenhæng med deres private bolig. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør have fokus på, at opstille konkrete mål for borgernes beskæftigelse og eller uddannelse i henhold til borgernes ønsker og interesser samt sikre opfølgning af målene. Side 8 af 34

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder fortæller, at de har fokus på at understøtte borgerne i deres dagligdag, og borgerne beskrives overordnet som værende gode til give udtryk for deres ønsker og interesser, hvor medarbejderne har som opgave at afstemme målene for beskæftigelse i relation til borgernes funktionsniveau. Socialtilsynet har foretaget stikprøve af faglig plan på en borger, hvor der er beskrevet status på det forløbne år, samt målet for borgeren er, at finde et relevant tilbud. Endvidere er det beskrevet, hvordan medarbejderne understøtter, at borgeren får en struktureret hverdag med aktiviteter. Det fremgår ikke af den skriftlige dokumentation, hvordan der følges op på borgernes mål for beskæftigelse. Af tilsyn fra 2014 fremgår det, at Stenbanen er delt ind i fem grupper, hvoraf gruppe fem er et helhedstilbud til to borgere. De daglige aktiviteter planlægges i samarbejde med borgerne, i det omfang borgerne kan magte dette. Dette bekræftes ved tilsynet fortsat at være gældende. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have fokus på at sikre opfølgning, af de mål der er sat for borgernes beskæftigelse eller planer for at opnå beskæftigelse. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at 4 borgere ikke er i dagtilbud. En medarbejder understeger, at en faktor er manglende egnet tilbud. I samtalen gives der eksempler på type af beskæftigelse, som strækker sig fra ordinære dagtilbud til arbejde i forretninger i nærmiljøet. Den borger socialtilsynet taler med har et beskæftigelsestilbud, samt er aktiv med sport i sin fritid. Både medarbejder og leder giver eksempler på, hvordan der sikres en aktiv hverdag for dem, bl.a. fortælles om en borger som deltager i cykelløb i udlandet. Det fremgår af tilsynet fra 2014, at de borgere som ikke har et beskæftigelsestilbud bliver motiveret Side 9 af 34

10 eller har opgaver i botilbuddet, der understøtter en aktiv og struktureret hverdag. Dette bekræftes i dialog med både medarbejdere og leder under nærværende tilsyn. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Socialtilsynet bemærker og anerkender, at tilbuddet sikrer en dagsrytme, til de borgere som er uden beskæftigelses- eller uddannelsestilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Overført fra tilsyn af : Socialtilsynets vurdering er, at tilbuddet arbejder fagligt med metoder, som understøtter den enkelte borgers selvstændighed. Tilbuddet har fokus på, at den enkelte borger er et individ med ønsker og behov, men er samtidig bevidst om, at borgerne har behov for støtte og vejledning. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne og ledelse har kompetence til at håndtere de mulige dilemmaer, der kan opstå. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet sikrer borgernes mulighed for udvikling, gennem deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Dog kan tilbuddet til tider være udfordret af, at borgerne ikke altid har fuld forståelse for de konsekvenser det eksempelvis kan have, at købe alkohol til mindreårige. Socialtilsynets vurdering er, at medarbejderne arbejder kompetent med disse problemstillinger. Socialtilsynets videre vurdering er, at tilbuddet udviser åbenhed og involverer lokal - og civil samfund, Side 10 af 34

11 eksempelvis ved, sammen med borgerne, at benytte cafe og by livet. Enkelte borgere går selv ud og bliver støttet af medarbejderne til dette. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets opgave både er at støtte borgerne i kontakt med de pårørende, men også at støtte borgerne i, og samtidig være opmærksom på, at kontakten foregår ud fra den enkelte borgers behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Overført fra tilsyn af : Socialtilsynets bedømmelse er, at tilbuddet arbejder relevant med at selvstændiggøre borgerne via metoder som er målrettet de enkelte målgrupper, samt individuelt tilpasset den enkelte borger. Dette bliver beskrevet i borgernes faglige planer, og daglige noteret i fysiske dagbøger. Tilbuddet skal i efteråret 2014, implementere et digitalt dokumentationssystem. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på at udvikle borgernes sociale kompetencer, og går eksempelvis ind og relevant støtter borgerne i, at afkode og forstå sociale koder. Side 11 af 34

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Overført fra tilsyn af : Medarbejderne beskriver, at de i gruppe tre, arbejder aktivt med at selvstændiggøre borgerne, via "sidemandsoplæring", hvor formålet er, at de på sigt skal kunne det selv. I gruppe to, fortæller medarbejderne, at de tager udgangspunkt i borgernes ønsker og formåen, mens der i gruppe fire er fokus på, at hjemmedagen benyttes til, at borgerne lærer at meste daglige opgaver selv. De fortæller videre, at de tiltag der arbejdes efter, er beskrevet i de faglige planer, og opfølgningen foregår i den fysiske dagbog. Alle faglige planer tages op til evaluering hver 3. måned. Socialtilsynet har læst nedslag i handleplaner og de pædagogiske planer, hvori det fremgår mål for borgernes selvstændighed. Ydermere fremgår der, hvorvidt målene er opnået. I handleplanen er der ydermere et tema om sociale forhold, hvor der for en enkelt borger er beskrevet et mål om, at borgeren skal få støtte til sociale medier. I en anden handleplan er der nedskrevet et mål om, at borgeren skal lære sociale koder i samvær med andre. I det skriftlige materiale redegøres for flere tiltag, hvis formål er, at styrke borgernes selvstændighed, eksempelvis er der udarbejdet en billedbog, som understøtter en enkelte borger på vedkommendes indkøbsture. Det fremgår, at borgerne ikke nødvendigvis er inddraget i alle mål, da enkelte mål defineres som pædagogiske. Borgerne er vidende om proceduren og har givet samtykke hertil. Dertil deltager borgerne altid i udarbejdelse af mål. Der er borgere der ikke ønsker, at der afholdes handleplansmøde, i de tilfælde afholdes statusmøde. Overført fra tilsyn af : Medarbejderne fortæller, at borgerne er accepteret i lokalsamfundet, hvilket de vurderer giver tryghed for borgerne. Eksempelvis er der en buschaffør, der giver botilbuddet besked, når en borgers buskort er ved at løbe ud. Videre fortælles der om udfordringer med, at borgerne til tider kan holde feste for mindreårige. Det er medarbejdernes vurdering, at borgerne bliver udnyttet, og eksempelvis køber drikke og holder Side 12 af 34

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse 4 (i høj grad hus, uden at kende konsekvenserne af sine handlinger. Ledelsen fortæller, at tilbuddet støtter op om, at der skal skabes netværk med borgere fra andre tilbud, men også mellem grupperne på Stenbanen. Enkelte borgere er selv opsøgende for at opnå sociale relationer, andre skal støttes. I det skriftlige materiale fremgår der, at enkelte borgere tager på selvstændige ture, og den pædagogiske opgave er, at guide via telefon. Overført fra tilsyn af : Medarbejderne fortæller, at de overordnet har et godt samarbejde med de pårørende, men at der kan opstå udfordringer, da enkelte pårørende har svært ved at børnene bliver voksne. Dette bekræftes i samtale med en enkelt pårørende, som selv beskriver, at vedkommende har svært ved at give slip. Medarbejderne beskriver at deres opgave til tider er, at støtte den løsrivningsproces borgeren ønsker. Det er et stort fokus på, at overholde tavshedspligten. Lederen beskriver, at der er borgere som er udfordret i samarbejde med deres pårørende, og den pædagogiske opgave heraf, er, at have støttende samtaler med borgeren, hvor fokus er, at borgeren skal lære at sætte grænser ovenfor de pårørende. Socialtilsynet læser i en handleplan, at en borger har glæde af medarbejdernes netværk. Direkte adspurgt svarer leder, at dette accepteres, så fremmest det er en del af borgernes faglige plan. Medarbejderne fortæller, at de selv bestemmer, hvorvidt og hvornår de vil have besøg af familie og venner. En beboer beskriver videre, hvordan vedkommende får hjælp af sin mor, en anden fortæller, om cafe og hyggetur med sin mor. Borgerne fortæller videre, at de er glade for sine naboer, og at de hygger og pjatter sammen. Den pårørende socialtilsynet snakket med, gav udtryk for, at føle sig både velkommen og hørt i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,6 Socialtilsynet vurderer, at Stenbanen tager udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, og tilbuddets Socialtilsynet kan se, at Stenbanen bør have fokus på at opkvalificere den skriflige dokumentation, og sikre at den Side 13 af 34

14 resultater overordnede referenceramme er kendt af medarbejderne. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet i deres indsats opstiller mål for borgerne, og der følges op her på. Det vurderes, at tilbuddet kan øge kvaliteten i deres arbejde med resultatdokumentation, og at tilbuddet relevant redegør for hvordan tilbuddet fremadrettet vil øge kvaliteten i den skriftlige dokumentation og dermed bedre kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, hvor der i indsatsen er fokus på borgernes sundhedstilstand, og der opstilles mål for borgernes mentale sundhed, hvor balancen mellem omsorg og respekten for borgernes selvbestemmelse er præsent. Socialtilsynet vurderer, at med pædagogisk intervention sikrer tilbuddet forebyggelse af magtanvendelser og overgreb. pædagogiske praksis er afspejlet i den skriftlige dokumentation. Socialtilsynet kan med fordel se, at Stenbanen kan udarbejde skriftligt beredskab i henhold til forebyggelse af overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Både leder og Side 14 af 34

15 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne medarbejderne beskriver opdeling af målgrupper i bogrupperne, som blandet andet består af enkeltmandsprojekter, som modtager helhedstilbud og unge udviklingshæmmede der generelt har et bedre funktionsniveau. Blandt disse borgere, kan der være potentiale for flytning til mere selvstændig bolig. I arbejdet med borgerne, er der fokus på botræning med videre, og det understeges, at ved nyvisitation er både myndighed og tilbuddet opmærksomme på målgruppen. I henhold til udviklingspunkt fra tilsynet i 2014, fortæller leder, at det har medført flere tiltag, om fx skriftlig formidling, opstille SMART mål med videre. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for tilbuddets overordnede pædagogiske referenceramme, og hvordan faglig refleksion er en del af den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal sikre sig, at der er overensstemmelse mellem den daglige pædagogiske praksis, og det der kommer til udtryk i den skriftlige dokumentation. For at sikre en ensartet tilgang vurderer socialtilsynet, at tilbuddet bør have en overordnet drøftelse af anvendelse af den daglige dokumentation, herunder at tilbuddet sikrer faglige drøftelser af både sprog, etik med videre i den skriftlige dokumentation. Fx anvendelse af begrebet lommepenge til myndige personer over 18 år. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for at have kendskab til de mål borgernes handlekommune opstiller, men ved stikprøve af dokumentationen, ses der ikke at være opsat myndighedsmål. Ved stikprøver at faglig plan, ses der i mindre grad handleanvisninger og begrænset anvendelse af faglige refleksioner omkring en konkret borgers adfærd. Fx er det beskrevet, at en borger foretrækker nogle personer, og isolerer sig når der er vikarer på arbejde. Ud fra stikprøve af den daglige dokumentation kan socialtilsynet ikke læse beskrivelse af faglige tilgange og metoder i relation med arbejdet med pædagogiske udviklingspunkter eller borgernes egne mål, og dermed ses der ikke at være en systematisk anvendelse af faglige tilgange og metoder. Både medarbejder og leder fortæller om opstarten af ICF, der skal implementeres i tilbuddet i løbet af 2016/2017. Side 15 af 34

16 Socialtilsynet vurderer, at der er divergens mellem det som medarbejderne beskriver, og det som socialtilsynet ser ved stikprøve i den skriftlige dokumentation. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne i dialogen beskriver, hvilke udfordringer og mangler der er på nuværende tidspunkt i den skriftlige dokumentation. Dermed vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er bevidste om behovet for at styrke medarbejdernes viden og bevidsthed omkring dokumentation. Socialtilsynet anerkender prioriteringen af, at udpege en faglig koordinator til at understøtte arbejdet med at opkvalificere den skriftlige dokumentation. I samtalen kommer flere faglige refleksioner frem, om hvordan den skriftlige dokumentation fremstår fagligt velfunderet, med etiske overvejelser uden det bliver personlige holdninger, der kommer til udtryk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, hvordan den neuropædagogiske indgangsvinkel anvendes, og at medarbejderne i samarbejde udarbejder den neuropædagogiske screening og har systematiske gennemgange og drøftelse af alle borgere, hvor der foretages beskrivelse af både de fysiske og kognitive funktionsniveau. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare 3 (i middel grad Stikprøve af den skriftlige dokumentation viser eksempler på beskriver af gøremål i relation til borgerne, og begrænset eksempler på inddragelse af faglige metoder og indsatser. Socialtilsynet vurderer, at der er et gab imellem den praksis medarbejderne og leder beskriver, og det som kommer til udtryk i det skriftlige materiale, både hvad angår den faglige plan og den daglige dokumentation. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne beskriver, hvordan der følges op på borgernes mål hver 3. måned. Ved stikprøve i en faglig plan, ses der at være foretaget opfølgning, men det er ikke angivet, hvorvidt det er mål opsat Side 16 af 34

17 mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen af borgerne eller pædagogiske mål opsat på vegne af borgerne. Der fremgår ikke beskrivelse af den faglige tilgang eller valg af metode, og der ses der ikke være refleksioner eller systematisk opfølgning med henblik på forbedring af den faglige indsats. Der ses få eksempler på handleanvisninger fx omkring tandbørstning. Den borger socialtilsynet taler med, kan ikke huske hvorvidt der foreligger en handleplan med opsat mål, men borger giver udtryk for at have selvbestemmelse og indflydelse i sin dagligdag, og har givet udtryk for ønske om at få etableret en fodboldbane. I dialogen med medarbejderne, gives der flere eksempler på både generelle og specifikke mål, og hvordan de forskellige målgrupper har mål i henhold til borgernes udvikling og/eller vedligeholdelse af færdigheder. I dialogen fremgår det, hvordan de hele tiden har refleksioner omkring borgerne, og at både dag- og aftenvagt skriver i daglige notater. Endvidere har de et mindre overlap dagligt. Medarbejderne er opmærksomme på, at det ikke tydeligt fremgår i dokumentationen, hvilke mål der arbejdes ud fra. Ud fra stikprøve af den daglige dokumentation, kan socialtilsynet ikke læse beskrivelse af faglige tilgange i relation med arbejdet med pædagogiske udviklingspunkter eller borgernes egne mål. Der ses begrænset beskrivelse af faglige refleksioner, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal have fokus på at bruge daglige notater efter hensigten, herunder øget opmærksomhed på hvornår der skrives om konkret borger, øvrige borgere og beskeder medarbejderne imellem. I den daglige dokumentation er der eksempler på brug af ikke anerkendende sprog, borger der omtales ironisk og udtryk for personlige holdninger. Socialtilsynet kan med fordel se, at tilbuddet fortsat sikrer opkvalificering af den skriftlige dokumentation, herunder drøftelse af faglige og etiske tilgange i den skriftlig dokumentation. Socialtilsynet bemærker, at medarbejder fortæller, hvordan vedkommende har fået som konkret Side 17 af 34

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad opgave at understøtter processen omkring øget fokus på skriftligheden i tilbuddets dokumentation, og i dialogen gives der flere eksempler på, hvordan der kan arbejdes målrettet for at sikre kvalitet og anvendelighed i den skriftlige dokumentation. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i lav grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejder oplyser, at der afholdes et årligt handleplansmøde med borgernes handlekommune. I dialogen gives praksis eksempler på mål fra myndigheden. For de borgere som har betydelig nedsat funktionsevne, er det ofte generelle mål af vedligeholdende karakter. Fx har en borger som mål dagligt at få besøg af fysioterapeuten. Ud fra dette mål har medarbejderne opsat specifikke mål, fx at borgeren dagligt skal i ståstol. Ved stikprøve er det ikke tydeligt for socialtilsynet, om der for denne borger er opsat mål fra handle kommunen, eller om de pædagogiske mål der stå beskrevet er opstillet ud fra mål opsat ud fra mål opsat af myndigheden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det fremgår af dialogen med både borger, medarbejdere og leder, hvordan tilbuddet sikrer borgernes med- og selvbestemmelse. Socialtilsynet bemærker en belønningstavle i et fællesrum, og adspurgt fortæller medarbejder, at tavlen er indført efter borgernes ønske, og det understeges, at tavlen ikke benyttes af medarbejderne. Socialtilsynet taler med en borger, som giver udtryk for at selv kunne tilrettelægge sin hverdag, og får den hjælp og støtte der er behov for. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har fundet en respektfuld og anerkendende løsning på et konkret behov for hyppig overvågning og kontakt til borger. Side 18 af 34

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at både medarbejder leder og borgere med flere praksiseksempler redegør for, hvordan borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. De borgere som er i enkeltmandsprojekter har hver beskrevet en dagsrytme, der sikrer en fast struktur. I dialogen gives flere praksis eksempler på indhold af aktiviteterne, og hvordan borgerne inddrages ved at få konkrete valgmuligheder og inddrages i alle de aktiviteter, hvor det er muligt. Borger fortæller, at vedkommende har givet udtryk for ønske om at opstille fodboldmål, og i samarbejde med medarbejder arbejdes der på at etablere en fodboldbane udendørs. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det fremgår af tilsynet fra 2014, at tilbuddet har et beboerråd, og at medarbejderne er opmærksomme på, at tolke på de borgere som ikke har verbalt sprog. Dette bekræftes også i nærværende tilsyn. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgeren giver udtryk for at være glad for at bo i tilbuddet og fortæller, at der kan være dårlige dage, hvor det hele kan være lidt kedeligt. Men fortæller, hvordan medarbejderne sikrer respektfuld støtte og hjælp. Borgeren har af sundhedsmæssige årsager særlige behov for overvågning. Både medarbejder og borger fortæller, hvordan de har indarbejdet systemer for kontakten, så borgerens privatsfære ikke overskrides, og pågældende har forståelse for nødvendigheden af den hyppige kontakt til medarbejderne. Borger fortæller, at de en gang om måneden afholder husmøder, hvor borgerne bestemmer, hvad der skal tales om, og referat fra mødet hænger tilgængeligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det fremgår af dialog med medarbejderne og ved dokumentanalyse, at tilbuddet i deres indsats har fokus på dette emne. Det ses Side 19 af 34

20 og mentale sundhed og trivsel blandt andet ved, at en borger har opsat mål for motion, hvor der er beskrevet handleanvisninger. I dialog med medarbejderne, gives der eksempler på både trivsel og mistrivsel, og hvordan medarbejderne finder relevante handleanvisninger. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet skal implementere ICF i løbet af 2016/2017, hvilket vurderes også kan have positiv indvirkning på borgernes sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt, der er lagt vægt på, at både borger, medarbejdere og leder i dialogen giver flere praksiseksempler på borgernes trivsel i tilbuddet. Fx fortæller den borger socialtilsynet taler med, at medarbejderne støtter op om borgerne - både individuelt og understøtter deres sociale relationer, og pågældende oplever, at borgerne indbyrdes i tilbuddet har det godt med hinanden og fortæller, at de blandt andet spiser sammen flere gange om ugen. Borger fortæller om en typisk hverdag og giver udtryk for en velfungerende hverdag efter egne ønsker og interesser. Socialtilsynet bemærker, at under interview med en medarbejder er vedkommende opmærksom på borgerens lyde og reagerer for at sikre sig, om der er behov for hjælp. Socialtilsynets scorer afspejler, at medarbejderne i nogle tilfælde skal tolke på borgernes kommunikation. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere beskriver, hvordan de udarbejder udviklingsbeskrivelser af borgerne, og ved behov er der kontakt til/ og samarbejde til fx psykiatrien. På tilsynsdagen modtager en borger fysioterapeutiske behandling i eget hjem, og medarbejderen fortæller, at det er et af borgerens mål. Det fremgår af tilsynet fra 2014, hvordan medarbejderne ledsager borgerne til fx læge, tandlæge og fodterapeut, som en naturlig del af indsatsen. Hvilket også bekræftes i dokumentanalysen. Side 20 af 34

21 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at i dialog med borger gives der udtryk for, hvordan medarbejderne støtter op om situationer, der ellers kan udvikle sig og medføre negative konsekvenser for borgeren både fysisk og mentalt. jf. indikator 4.b skal medarbejderne have særlig opmærksomhed på en borger. Socialtilsynet vurderer, at den konkrete indsats har relevant fokus på borgerens sundhed. Ved dokumentanalyse ses der at være handleanvisninger, der retter sig mod en borgers mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres indsats forebygger brug af magtanvendelser. Der anvendes faglige relevante indsatser og refleksioner i den pædagogiske praksis, og der ses ikke at være registeret brug af magtanvendelser i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 1 (i meget lav grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at i dialog med medarbejderne gives der flere praksis eksempler på, hvordan de med pædagogisk intervention sikrer forebyggelse af magtanvendelse, fx anvendes social stories. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ikke har haft nogle magtanvendelser, hvorfor der ikke indenfor det sidste år foreligger dokumentation, og af den grund ikke har været opfølgning på magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der forebygger overgreb. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne beskriver et systematisk beredskab med anvendelse af relevant Side 21 af 34

22 pædagogisk intervention. Tilbuddet kan med fordel nedskrive de procedurer og beredskab som medarbejderne benytter sig af. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at i dialogen giver medarbejderne konkret eksempel på et dilemma, hvor medarbejderne har viden om, at en borger kan blive udsat for overgreb af sin kæreste. Medarbejderne har refleksioner om dette problem både i relation til den skriftlige dokumentation og den faglige tilgang til borgeren, og der gives praksiseksempler på, hvordan de i deres indsats finder metoder til at opnå dialog med borgerne. I henhold til en konkret borger, har medarbejderne dermed kunne motivere pågældende borger til at anmelde overgrebet til politiet. Medarbejderne fortæller, at borgerne indbyrdes kan have verbale skænderier, men har ikke kendskab til vold indbyrdes. På husmøderne kan adfærd også være et punkt til drøfelse og beskriver, hvordan borgerne er gode til at være opmærksomme på hinanden, og på de yderpunkter hvor der ikke er medarbejdere, ringer de efter medarbejdere fra en af de øvrige bogrupper. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige refleksioner i henhold til konkret problemstilling og kan med fordel se, at tilbuddet bør udarbejde et skriftligt beredskab, både i henhold til den konkrete borger hvor der er viden om risikoen for overgreb, og generelt for alle borgere i tilbuddet og sikre at beredskabet er kendt af alle medarbejdere. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at jf. indikator 7.a har medarbejderne faglige drøftelser i henhold til forebygge overgreb og i dialogen beskriver socialtilsynet muligheden for, at udarbejde skriftlig beredskab jævnfør de faglige overvejelser de i dialogen redegør for, så det bliver kendt og tydeligt for hele medarbejdergruppen. Medarbejderne beskriver, fx hvis der har været verbale sammenstød mellem to borgere, tages der hånd om både de borgere som har været involveret eller vidne til episoden, og der anvendes også Side 22 af 34

23 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse billede og/eller tekstmateriale. Medarbejderne beskriver nul tolerance overfor vold, og såfremt der skulle ske et overgreb, fortæller medarbejderne med praksiseksempler, hvordan det bliver håndteret, i henhold til omsorg og respekt for borgeren. Det oplyses, at der ikke er nedskrevet procedure eller beredskab, med fokus på hvordan borgerne bedst muligt støttes. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at Stenbanen ledes kompetent og ansvarligt med en hensigtsmæssig organisering. Der er lagt vægt på, at tilbuddet siden sidste tilsyn ikke har haft nogen personalegennemstrømning og at sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Nærværende tilsyn har ikke belyst indikator 8.a, da der ikke er sket ledelsesmæssige ændringer siden tilsynet i Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets brug af supervision og faglig sparring i de forskellige fora understøtter den faglige tilgang til borgerne. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet skal sikre sig, at dokumentation af personfølsomme oplysninger sker i henhold til lovgivningen. Side 23 af 34

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Overført fra tilsyn af : Leder har været leder for Stenbanen siden Hun er uddannet pædagog og er i gang med lederuddannelse som forventes afsluttes i december Lederen beskriver, at uddannelsen har givet hende bevidsthed om at sætte retning for tilbuddet. Det gøres ved at arbejde aktivt med vision og kultur. Lederen stiller høje krav til fagligheden og beskriver vigtigheden af, at ny viden skal omdannes til praksis. Endvidere beskriver lederen, at hun vægter faglig sparring og det at mærke, hvad der rører sig fagligt og etisk. Endvidere fokuserer lederen på at se sammenhænge i det faglige arbejde og videreformidle dette til medarbejderne. Medarbejderne beskriver, at lederen er anerkendende, viser tillid, stoler på medarbejderne, men kan også skære igennem på en god måde. Endvidere er deres oplevelse, at hun er faglig dygtig og har et godt kendskab til arbejdet og målgruppen. Lederen er ikke altid lige synlig, men medarbejderne oplever, at de altid kan få fat på hende. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at både medarbejderne og leder oplyser, at de har fast ekstern supervision hver 3. måned. Leder indgår i ledelsesnetværk på tværs af andre tilbud. Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne beskriver den faglige sparring, der foregår på både teammøder og personalemøder, i dialogen fremgår det, at disse faglige refleksioner fremgår af personalemødereferaterne. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet skal sikre sig, at dokumentation af personfølsomme oplysninger sker i henhold til lovgivningen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at Stenbanens daglige drift overordnet varetages kompetent. Medarbejderne har relevante kompetencer, og medarbejder beskriver fokus på, at nogle borgeres behov skal varetages af faste medarbejdere eller faste vikarer. Der beskrives procedure for oplæring af nye medarbejdere, og socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværet er på niveau med sammenlignelige tilbud. Side 24 af 34

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt, der er lagt vægt på, at den samlede medarbejdergruppe er fagligt relevant sammensat, af både pædagoger, social- og sundhedsassistenter med videre. I samtalen beskriver medarbejderne de rutiner, de som medarbejderne er forpligtet til at sikre dagligt, så som at åbne elektroniske dokumenter med videre. Jf. indikator 3.b. gives der flere praksiseksempler på, hvilke faglige drøftelser og refleksioner de har foretaget, omkring skriftligheden i dokumentationen. Blandt andet adskille diverse beskeder fra borgernes daglige notater. Socialtilsynet har lagt vægt på, at den skriflige dokumentation afspejler et behov for opkvalificering af kompetencer. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ikke har været udskiftning i personalegruppen siden sidste tilsyn i Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt, der er lagt vægt på, at stigning af sygefraværet, oplyser leder skyldes langtidssygemeldinger. Siden 2014 er det steget til 6,7 sygefraværsdage. Medarbejderne beskriver, at det særligt en bogruppe har været påvirket af langtidssygemeldinger og dermed øget forbrug af vikarer. I samtalen beskrives hvordan de systematisk sikrer, at vikarerne indføres i arbejdet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere Side 25 af 34

26 besidder relevante kompetencer der understøtter borgernes behov og medarbejderne får de nødvendige kompetencer for at opnå kendskab til tilbuddets metoder og overordnede referenceramme. Socialtilsynet vurderer, at de flerfaglige kompetencer imødekommer borgernes behov for både pædagogisk og sundhedsfaglig indsats. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet er proces med at alle medarbejdere skal opnå viden om neuropædagogik, ICF og skriftlighed i dokumentationen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer, der understøtter borgernes behov, og medarbejderne får de nødvendige kompetencer for at opnå kendskab til tilbuddets metoder og overordnede referenceramme Socialtilsynet bemærker, at medarbejdergruppen består af flere faggrupper, der understøtter både en pædagogisk og sundhedsfaglig praksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør have fokus på, at der er overensstemmelse mellem den pædagogiske praksis og den skriftlige dokumentation, og at medarbejdernes relation til/og beskrivelse af borgerne, afspejler at borgerne er voksne myndige personer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejder og leder fortæller om, at hovedparten af alle faste medarbejder har gennemgået neuropædagogisk kursus, og de er i proces omkring skriftligheden i dokumentationen. En medarbejder fortæller, at pågældende er udpeget som ressourceperson omkring implementeringen af ICF. Endvidere har medarbejderne deltaget i kursus om løsningsfokuserede samtaler og autisme. Indikator 10.b: Det er afspejlet i 3 (i middel Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at ved Side 26 af 34

27 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse grad stikprøver i tilbuddets skriftlige dokumentation, ses der eksempler på formuleringer, der kan indikere, at der er divergens mellem den pædagogiske praksis, som medarbejdere og leder beskriver i dialogen, og det der fremgår af den skriftlige dokumentation. Den borger socialtilsynet taler med, fortæller om en konflikt på sin arbejdsplads og det fremgår, at borgeren får handleanvisninger af medarbejderne til at håndtere konflikten. Generelt fortæller borger, at vedkommende kan tale med medarbejderne om sine problemer. Socialtilsynet observerer, at borgerne henvender sig til medarbejderne, der besvarer dem og er opmærksomme på dem. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,7 Temaet blev ikke belyst på det uanmeldt tilsyn d , og vurderingen er på baggrund af data overført fra tilsyn af Overført fra tilsyn af : Socialtilsynet vurderer at Stenbanen har en bæredygtigt økonomi med forudsætninger for, at tilbuddet kan udvikle sig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kriteriet blev ikke færdigbehandlet på tilsynet d Der blev fremført flere forhold omkring budgettet, som leder vil undersøge nærmere. Kriteriet er derfor alene bedømt på baggrund af data overført fra tilsyn d Overført fra tilsyn af : Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet er økonomiske bæredygtigt. Side 27 af 34

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Indikatoren har ikke været berørt i uanmeldt tilsyn d og er alene bedømt på baggrund af data overført fra Overført fra tilsyn af : Indikatoren er ikke aktuelt for kommunale tilbud i Indikatoren er ikke berørt i uanmeldt tilsyn d og er alene bedømt på baggrund af data fra tilsyn af d Ved samtalen med leder blev der problematiseret manglende oplysninger i budget 2015, og dette vil blive gennemgået af leder påny og lagt op på Tilbudsportalen i en ny version. Overført fra tilsyn af : Socialtilsynet er ikke bekendt med, at tilbuddet har planer om store investeringer. Af bugettet kan der læses, at tilbuddet har invisteret i IT- udstyr, hvilket hænger sammen med, at tilbuddet skal indføre digitale dokumentationsredskaber i Videre har socialtilsynet fået oplyst, at tilbuddet har en belægningsprocent på 100%. Der budgetteres med en belægingsprocent på 98,5%. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Kriteriet blev ikke belyst under uanmeldt tilsyn d og er alene bedømt på baggrund af data fra tilsyn af : Overført fra tilsyn af : Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets budget overordnet afspejler tilbuddets målgruppe. Der er budgetttet med Side 28 af 34

29 mulighed for kompetence udvikling, ligeledes er der afsat økonomiske midler til anskaffelse af it- udstyr, hvilket vil understøtte tilbuddets proces med, at indføre digitale dokumenationsredskaber. Socialtilsynets videre bedømmelse er, at tilbuddets lønramme kan medføre, at tilbuddet er begrænset i henhold til hvilke faggrupper de har mulighed for at rekruttere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad Indikatoren blev ikke berørt i uanmeldt tilsyn d , og er alene bedømt på baggrund af data overført fra tilsyn af Overført fra tilsyn af : Stenbanen har budgetteret med et uddannelses beløb der tager højde for øgede transportudgifter, grundet at der er begrænset hvilke kursus der udbydes på Bornholm. Socialtilsynet er ikke informeret om større ændringer, udover at tilbuddet skal indføre digitale kommunikationsredskaber. Tilbuddets budget ramme kan medføre, enkelte begrænsninger i henhold til, hvilke faggrupper der kan rekrutteres. Overordnet genspejler budgettet tilbuddets målgruppe, da der er budgetteret med eksempelvis hjælpemidler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Kriteriet blev ikke belyst under uanmeldt tilsyn d og er alene bedømt på baggrund af data fra tilsyn af : Overført fra tilsyn af : Ude fra de oplysninger socialtilynet har modtaget er det socialtilsynets overordnende bedømmelse, at tilbuddets økonomi fremstår som gennemskuelig. Socialtilsynet kan af fremsendte oplysninger ikke læse, hvordan de økonomiske omkostninger der er i forbindelse med personale faciliteret bliver dækket. Side 29 af 34

30 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Indikatoren blev ikke berørt i uanmeldt tilsyn d , og er alene bedømt på baggrund af data overført fra tilsyn af Overført fra tilsyn af : Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke beregnet nøgletal for Kravet om nøgletal, gælder for budgetåret 2015, og den årsrapport, som der skal afleveres af tilbuddet, 1. maj 2015, for året * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Indretningen i tilbuddets forskellige bogrupper tager hensyn til de forskellige målgruppers behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Under tilsynsbesøget møder socialtilsynet flere borgere, der færdes trygt omkring i tilbuddet. Det er oplyst til socialtilsynet, at der ikke er sket ændringer af tilbuddets fysiske rammer siden sidste tilsyn, og dermed vurderer socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer lever op til de krav og behov målgruppen har. Side 30 af 34

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at den borger socialtilsynet taler med, giver udtryk for at være glad for sin bolig. Socialtilsynet møder borgeren i egen bolig, hvor vedkommende er i gang med praktiske gøremål med støtte fra en medarbejder. Boligen består af to rum, køkken og badeværelse. Lejligheden har udgang til terrasse. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Det fremgår af tilsynet fra 2014, at borgerne giver udtryk for, at de trives godt i deres lejligheder og med fællesarealerne. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt på, at indretningen i bogrupperne afspejler de forskellige behov og interesser, borgerne har. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet er ved at indrette fodboldbane efter ønske fra en borger. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Socialtilsynet bliver fremvist en lejlighed og borger giver udtryk for selv at have bestemt køb af møbler og indretningen. Socialtilsynet bemærker, at boligen fremstår hjemlig ud fra borgerens interesser og ønsker. Side 31 af 34

32 Side 32 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere