Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth F. Christensen, Mini Glud, Nina Thøgersen Mogens Leo Hansen

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget Ansøgninger til Hvidovre Kommunes sundhedspulje Hvidovre Kommunes høringssvar vedrørende Styrket indsats for den ældre medicinske patient Analyse af udvikling i medfinansiering på sundhedsområdet fra Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 INDSTILLING - 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/27086 SAGSFREMSTILLING - 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger J.nr.: P17 Sagsnr.: 11/27738 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning. 2. at Børne- og Ungeforvaltningen udarbejder et svar til Ankestyrelsen efter Kommunalbestyrelses behandling SAGSFREMSTILLING Ankestyrelsen skal følge praksis i kommunerne jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen har med baggrund i dette gennemført en praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Undersøgelsen omfatter en materiel og formel vurdering af 121 sager fra 15 kommuner samt en børnesagkyndig vurdering af 40 sager ud af de 121 sager. De kommuner, der deltager i praksisundersøgelser, bliver udvalgt efter en 3-års plan, som Ankestyrelsen fastlægger ud fra en inddeling af samtlige kommuner i tre grupper. Hver gruppe indgår i praksisundersøgelser hvert tredje år. Planen skal sikre, at alle kommuner deltager i lige mange praksisundersøgelser, så kommunerne bliver benchmarket på et sammenligneligt grundlag. I forbindelse med Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011, skal Ankestyrelsens vurdering i praksisundersøgelser på området for udsatte børn og unge fremover suppleres med en børnesagkyndig vurdering af kommunernes sagsbehandling. Denne praksisundersøgelse er den første, hvori der indgår en børnesagkyndig vurdering, og Ankestyrelsen betragter derfor denne del af undersøgelsen som et pilotprojekt for videre udvikling af konceptet. Undersøgelsen omfatter 3 typer af frivillige foranstaltninger: afgørelser om aflastningsordning afgørelser om fast kontaktperson afgørelse om frivillig anbringelse Hvidovre Kommune har i april 2010 indsendt i alt 9 sager fordelt med 3 sager på hver af ovenstående foranstaltninger. Ankestyrelsen har udfærdiget et måleskema på hver sag vedrørende den materielle og formelle vurdering af sagerne. Måleskemaerne, på de 9 sager Hvidovre Kommune har indsendt, er fremsendt til kommunen i forbindelse med rapporten om selve praksisundersøgelsen. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Som nævnt er der ud af de i alt 121 sager udtaget 40 sager til en børnesagkyndig undersøgelse. Sagerne er valgt ud fra Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt den enkelte sag var særlig egnet til undersøgelse med henblik på at uddrage læring for kommunerne. Sagerne er ikke identificeret, så Hvidovre Kommune kan ikke se, om nogle af kommunens 9 sager er udtaget til den børnesagkyndige undersøgelse. Den materielle og formelle vurdering af Hvidovre Kommunes 9 sager Ankestyrelsen har udarbejdet kommunefordelte resultater på 4 parameter: Samlet vurdering af sagerne, antallet af 50 undersøgelser, antallet af handleplaner og dokumentation i sagerne. Ankestyrelsens resultat af den materielle og formelle vurdering er, at 2 af Hvidovre Kommunes 9 sager samlet set er korrekte, når det gælder overholdelse af regler og praksis. Årsagen til, at de 7 sager ikke vurderes til at være korrekte, er i de fleste tilfælde manglende supplerende 50 undersøgelser i sagerne. I 3 af sagerne, ud af de 9, foreligger 50 undersøgelser. I yderligere 4 sager foreligger der også 50 undersøgelser, men Ankestyrelsen mener, at der burde have været udfærdiget supplerende 50 undersøgelser. I 1 sag har forvaltningen ved en fejl ikke fremsendt en eksisterende 50 undersøgelse, og i 1 sag foreligger der ikke en 50 undersøgelse. Vedrørende handleplaner mangler der handleplan i 1 sag ud af 9. Vedrørende dokumentation i sagerne er 7 ud af 9 sager fuldt oplyst. Forvaltningen har selv udfærdiget statistik på baggrund af måleskemaerne i de 9 sager på yderligere 2 parameter: Inddragelse af forældre og børn og afholdte børnesamtaler. Forældrene er inddraget i høj grad i 7 sager og i nogen grad i 2 sager. Børnene er inddraget i høj grad i 5 sager, i 2 sager var det ikke relevant at inddrage barnet, i 1 sag er barnet inddraget i nogen grad og i 1 sag i ringe grad. Den børnesagkyndige undersøgelse af 40 sager Som nævnt vides ikke om nogle af Hvidovre Kommunes 9 sager indgår i denne undersøgelse. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne er derfor udfærdiget på baggrund af en general vurdering af kommunernes sagsbehandling i de 40 sager. Ankestyrelsen har mange anbefalinger til kommunerne på baggrund af den børnesagkyndige undersøgelse, men hovedanbefalingerne er: faste procedurer for hurtig opfølgning på underretninger og tidlig indsats iværksættelse af relevante og nødvendige undersøgelser helhedsorienteret sagsbehandling sagsbehandlernes styring af sagerne Forvaltningens handleplan 5

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Måleskemaerne fra de enkelte sager er uddelt til familierådgiverne, så de kan drage direkte læring af deres egen sag. Forvaltningen vil gennemgå Ankestyrelsen anbefalinger, både på baggrund af den materielle og formelle vurdering og den børnesagkyndige vurdering, med familierådgiverne. Afdelingen vil især på baggrund af undersøgelsens resultat have fokus på 50 undersøgelserne. Afdelingen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udfærdige retningslinjer/skema til supplerende 50 undersøgelser på samme måde, som afdelingen har vedrørende den første 50 undersøgelse. Afdelingen har siden Barnets Reform trådte i kraft haft fokus på at gennemgå de regelændringer reformen har medført for sagsbehandlingen. Afdelingen vil fremover også inddrage undersøgelses resultater og anbefalinger i dette forum. Forvaltningen vil, når den nye chef for Børne- og Familieafdelingen starter i afdelingen, udarbejde en mere deltaljeret handleplan for implementering af Ankestyrelsens anbefalinger. Ankestyrelsen har anmodet om, at kommunen orienterer Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsen resultater har givet anledning til. På baggrund af denne sag udarbejder forvaltningen et svar til Ankestyrelsen. BILAG: 1 Åben Praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger /11 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud J.nr.: P20 Sagsnr.: 11/10458 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Ad. 1) Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2) Modtagelsen godkendt. Indtægts og udgiftsbevilling anbefales givet. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen 1. at udvalgene tager orienteringen om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældre i dagtilbud til efterretning. 2. at godkende modtagelsen af økonomiske midler fra Integrationsministeriet ved at give indtægtsbevilling i på i alt kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på kr. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune har længe haft fokus på arbejdet med tosprogede børn, og på samarbejdet mellem det enkelte dagtilbud og forældrene til disse børn. Forvaltningen er derfor blevet opmærksom på, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har udbudt en pulje Forældresamarbejde i dagtilbud, hvor der kan søges om midler til en videreudvikling af indsatsen. Formålet med puljen er at styrke forældreinddragelsen af nydanske forældre, udvikle og afprøve nye metoder til samarbejdet samt styrke børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer med særlig fokus på samarbejdet med forældrene. Projektet skal være med til at sikre, at der sker en helhedsorienteret indsats, hvor alle relevante aktører inddrages. Børne- og Ungeforvaltningen har søgt og fået bevilget midler fra Integrationsministeriet. Projektet i Hvidovre Kommune Med udgangspunkt i den udbudte pulje har Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, Legeteket, tre institutioner og Dagtilbudsafdelingen sat sig sammen for at udvikle et projekt. Projektet fik titlen Vil du med på opdagelse? Projektet indeholder i korte træk: En øget indsats i Sundhedsplejen Aktiviteter for at øge forældrenes kendskab til dagliglivet i 7

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget dagtilbuddet Øget forældredialog og inddragelse Muligheden for at komme på flere ture Kompetenceudvikling af medarbejderne Endvidere er der søgt midler til formidling af projektets resultater samt afholdelse af en afslutningskonference. Ministeriet har d. 11. maj 2011 givet tilsagn om, at ministeriet imødekommer Hvidovre Kommunes ansøgning på kr. til at gennemføre projektet i perioden fra 1. august 2011 til 1. august ØKONOMISKE KONSEKVENSER Integrationsministeriet har bevilget kr. Hovedparten af midlerne anvendes til de ovenfor anførte aktiviteter mens de resterende midler anvendes til projektledelse og projektstyring. Projektgennemførelsen er endvidere egenfinansieret med kr. som udelukkende er finansiering af projektmedarbejder og projektledelse. Det er et krav for at modtage pengene, at projektet koordineres med partnerskabsprojektet som også er finansieret af Integrationsministeriet. 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/18794 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de kombinerede daginstitutioner Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2013 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren sammenlægges til en kombineret institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederen af Børneinstitutionen Haren går på pension ultimo De to ledelsesteams i henholdsvis Pindsvinet og Haren har i fællesskab taget initiativ til en sammenlægning. De to institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser har tilkendegivet, at de er positive stemt for en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra alle parter, og der bakkes her op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1-4). Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende reglementets 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF støtter begge sammenlægningen og tilkendegiver, at det giver god mening, da de to institutioner længe har været vant til at arbejde sammen pædagogisk (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med sammenlægningen er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til at styrke institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde samt den pædagogiske idé- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Den sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Det er et formål med sammenlægningen at fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den samlede institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø, mv. Samtidig vil en effektivisering af de administrative opgaver frigive ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således, at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Sammenlægningsprocessen: Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune. Pindsvinets og Harens ledelsesteams afholder allerede fælles ledelsesmøder, og har taget hul på drøftelserne om den eventuelt kommende sammenlægningsproces. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser, en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Nyt ledelsesteam forventes ansat pr. 1. oktober 2011, og ledelsen vil herefter bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra personalet i Haren /11 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Åben Høringssvar fra personalet i Pindsvinet /11 3 Åben Høringssvar fra Harens forældrebestyrelse /11 4 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Pindsvinet /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/22853 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende sammenlægningen af Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. januar at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2014 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Rosenhøj børnehave og Rosenhøj vuggestue sammenlægges til én kombineret institution med virkning fra den 1. januar 2012, idet lederen af Rosenhøj børnehave er gået på pension. Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave er to selvejende institutioner, som er medlem af moderorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem. De to institutioner har i dag hver sin bestyrelse. I forbindelse med sammenlægningen nedsættes der en overgangsbestyrelse, indtil en ny bestyrelse kan vælges. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. De to bestyrelsers begrundelse for en sammenlægning er, at: sikre at børn, der får plads i vuggestuen, også er sikret en plads i børnehaven skabe en større sammenhæng i barnets institutionsliv, ved at barnet forbliver i den samme institution frem til skolestart fastholde og sikre det organisatoriske grundlag i forhold til institutionernes økonomiske, faglige og ledelsesmæssige bæredygtighed styrket ledelse optimal anvendelse af ressourcer på forskellige niveauer effektivisering af de administrative opgaver, så der kan frigives ressourcer til pædagogisk og faglig ledelse Institutionerne søger tilslutning fra Social- og Sundhedsudvalget til at blive sammenlagt til én selvejende kombineret institution med fælles driftsoverenskomst, en fælles ledelse og en fælles overordnet pædagogisk profil. Det nye grundlag skal bygge på det bedste fra de to enheder og tydeliggøre de fælles pejlemærker for den nye institutions udvikling. 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 Punkt 2, blev det godkendt, at et års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning har, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. Indstillingen om at gøre de to institutioner til én kombineret institution har opbakning fra institutionernes ledelser, medarbejdere, forældrebestyrelse og fra Frie Børnehaver. Der indstilles til at sammenlægningen godkendes med virkning fra den 1. januar ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. svarende til i alt kr. I 2012 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2013 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2014 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Ledelsesteamet vil fremover bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra børnehaven Rosenhøj /11 2 Åben Vedtægt for Børnehuset Rosenhøj /11 3 Åben Referat fra bestyrelsesmøde i vuggestuen Rosenhøj /11 4 Åben Overgangsbestyrelses sammensætning /11 5 Åben Orientering fra bestyrelsesmøde i Rosenhøj børnehave /11 6 Åben Orientering af forældrene i børnehavne og vuggestuen Rosenhøj /11 7 Åben Høringssvar fra personalet vuggestuen Rosenhøj /11 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/14723 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de to institutioner Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen sammenlægges til en kombineret 0-6 års institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederstillingen i Baunevangens børnehave er vakant herfra. Der er i 2008 taget politisk beslutning om en udvidelse af lokalerne, da Baunevangens fritidshjem og klub forlader deres lokaler den 1. august Der gives derfor samtidig mulighed for at udvide institutionens børnetal. Sammenlægningen har været drøftet gennem længere tid i institutionen, da det har været kendt, at lederen af Baunevangens børnehave ville gå på efterløn i Desuden har forståelsen efter beslutningen om lokaleudvidelsen i 2008 hele tiden været, at de skulle slås sammen. Institutionerne har derfor haft drøftet sammenlægningen gennem en længere periode, og både de to personalegrupper samt de to forældrebestyrelser er positivt stemt overfor en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Begge parter har haft mulighed for at afgive høringssvar. Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget et samlet høringssvar fra de to forældrebestyrelser, der bakker op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1). Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget udtalelser fra personalegrupperne i Baunevangens børnehave og Baunevangens vuggestue, der begge bakker op om en eventuel sammenlægning, men er også opmærksom på de udfordringer der er i den sammenhæng (jf. bilag 2+3). Personalet ser bl.a. den ukendte ledelsessituation og de mange ubesvarede spørgsmål, som udfordringer. På denne baggrund arbejder proceskonsulent Tina Lerche kontinuerligt med disse udfordringer og inddrager personalet i, hvordan udfordringerne kan søges løst. Der er således udarbejdet En fortælling om Baunevangen, som den kommende ledelse kan arbejde videre fra.(jf. bilag 4) 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med den foreslåede sammenlægning er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til en styrkelse af institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke sammenhæng i institutionslivet for det enkelte barn og dets forældre: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at sikre et mere stabilt institutionsliv for det enkelte barn og dets forældre. Børn og forældre vil ikke komme i den situation, at der ikke er plads i børnehaven, og at de i en periode skal væk fra institutionen, fordi der ikke er plads, og dermed får et ekstra skift i deres institutionsliv. At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den foreslåede sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde, samt den pædagogiske ide- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Den foreslåede sammenlagte institution vil fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den foreslåede sammenlagte institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse. Fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø m.v. Der vil ved en effektivisering af disse udfordringer, blive frigivet ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. At styrke fleksibiliteten i institutionen: Den foreslåede sammenlægning af Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen vil give en større fleksibilitet, når børnene skal indskrives i institutionen, da kombinerede institutioner nemmere kan reguleres i børnetal efter det aktuelle behov. Når der samtidig foretages en udvidelse af det samlede areal vil denne effekt styrkes. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Der skal desuden i processen tages højde for, at der vil starte nyt personale, når ombygningen af Baunevangens er færdig, og de ekstra lokaler kan tages i brug. Sammenlægningsprocessen: 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune. Ledelsen og personalet fra Vuggestuen og Børnehaven har sammen med en proceskonsulent i fællesskab udarbejdet et notat om, hvordan de udfordringer der dukker op kan håndteres, samt en kompetencebeskrivelse af ny leder for en eventuelt sammenlagt institution (jf. bilag 4) På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Der sker ansættelse af fælles leder pr. 1. oktober Samtidig sammenlægges de to institutioner, og ledelsen vil fremadrettet bestå af en fælles leder, en souschef, samt en eller to afdelingsledere. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. Når lokaleudvidelsen er færdig, vil der skulle ansættes nyt personale i forhold til det nye børnetal. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelser i Baunevangens børnehave /11 og vuggestue 2 Åben Udtalelse fra Banevangen vuggestue, personalet /11 3 Åben Udtalelse fra Baunevangens børnehave, personalet /11 4 Åben Fælles fortælling om Baunevangen /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 16

18 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget J.nr.: S00 Sagsnr.: 11/15102 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at der tages stilling til basisbudgettets takster for at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer, samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. Endvidere indstilles det, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2011 basisbudgettet for På fagudvalgets møde i juni skal udvalget godkende basisbudgettet. Og herudover kan udvalget drøfte den strategiske udvikling på dets område. Til Social- og Sundhedsudvalget behandling af budgetforslaget for 2012 foreligger følgende materiale: Budgetrapport med bemærkninger Basisbudgettets takster på Social- og Sundhedsudvalgets område Anlægsoversigt på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetprocessen er herefter, at Økonomiudvalget den 14. juni behandler resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling samt godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsområdet og pl-skøn. I løbet af maj og juni udarbejder direktionen et idékatalog. Primo juni etableres idékasse, hvor borgere og medarbejdere kan fremkomme med forslag til budgettet. Medio/ultimo juni forventes økonomiaftale for 2012 mellem KL og Regeringen at foreligge og eventuelle konsekvenser for kommunens økonomi vil blive forelagt for Økonomiudvalget i juni. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til fremsendte materiale. 17

19 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget BILAG: 1 Åben Budgetrapport til basisbudget pdf /11 2 Åben Takster basisbudget - SSU pdf /11 3 Åben Budgetbemærkninger Budget 2012 SSU.pdf /11 4 Åben Anlægsoversigt SSU pdf /11 5 Åben Tekniske korrektioner SSU pdf /11 6 Åben Overførselsindkomster SSU pdf /11 18

20 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2012 J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/26170 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer og mødetidspunkter for SAGSFREMSTILLING Med forbehold for, at Kommunalbestyrelsen godkender datoerne for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder på mødet den 31. maj 2011, foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Social- og Sundhedsudvalget i 2012: Mandag den 9. januar Mandag den 6. februar Mandag den 5. marts Mandag den 16. april Mandag den 7. maj Mandag den 4. juni Mandag den 13. august Mandag den 3. september Mandag den 1. oktober Mandag den 12. november Mandag den 3. december Møderne foreslås påbegyndt kl Mødetidspunktet for budgetmødet den 13. august er endnu ikke fastlagt. Der foreslås afholdt følgende møder med Ældrerådet: Mandag den 27. februar 2012 kl Mandag den 6. august 2012 kl Mandag den 26. november 2012 kl Social- og Sundhedsudvalgets institutionsbesøg foreslås til følgende dage fra kl til kl : Fredag den 20. januar Fredag den 16. marts Fredag den 27. april Fredag den 21. september Fredag den 16. november

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere