Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth F. Christensen, Mini Glud, Nina Thøgersen Mogens Leo Hansen

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget Ansøgninger til Hvidovre Kommunes sundhedspulje Hvidovre Kommunes høringssvar vedrørende Styrket indsats for den ældre medicinske patient Analyse af udvikling i medfinansiering på sundhedsområdet fra Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 INDSTILLING - 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/27086 SAGSFREMSTILLING - 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger J.nr.: P17 Sagsnr.: 11/27738 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning. 2. at Børne- og Ungeforvaltningen udarbejder et svar til Ankestyrelsen efter Kommunalbestyrelses behandling SAGSFREMSTILLING Ankestyrelsen skal følge praksis i kommunerne jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen har med baggrund i dette gennemført en praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Undersøgelsen omfatter en materiel og formel vurdering af 121 sager fra 15 kommuner samt en børnesagkyndig vurdering af 40 sager ud af de 121 sager. De kommuner, der deltager i praksisundersøgelser, bliver udvalgt efter en 3-års plan, som Ankestyrelsen fastlægger ud fra en inddeling af samtlige kommuner i tre grupper. Hver gruppe indgår i praksisundersøgelser hvert tredje år. Planen skal sikre, at alle kommuner deltager i lige mange praksisundersøgelser, så kommunerne bliver benchmarket på et sammenligneligt grundlag. I forbindelse med Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011, skal Ankestyrelsens vurdering i praksisundersøgelser på området for udsatte børn og unge fremover suppleres med en børnesagkyndig vurdering af kommunernes sagsbehandling. Denne praksisundersøgelse er den første, hvori der indgår en børnesagkyndig vurdering, og Ankestyrelsen betragter derfor denne del af undersøgelsen som et pilotprojekt for videre udvikling af konceptet. Undersøgelsen omfatter 3 typer af frivillige foranstaltninger: afgørelser om aflastningsordning afgørelser om fast kontaktperson afgørelse om frivillig anbringelse Hvidovre Kommune har i april 2010 indsendt i alt 9 sager fordelt med 3 sager på hver af ovenstående foranstaltninger. Ankestyrelsen har udfærdiget et måleskema på hver sag vedrørende den materielle og formelle vurdering af sagerne. Måleskemaerne, på de 9 sager Hvidovre Kommune har indsendt, er fremsendt til kommunen i forbindelse med rapporten om selve praksisundersøgelsen. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Som nævnt er der ud af de i alt 121 sager udtaget 40 sager til en børnesagkyndig undersøgelse. Sagerne er valgt ud fra Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt den enkelte sag var særlig egnet til undersøgelse med henblik på at uddrage læring for kommunerne. Sagerne er ikke identificeret, så Hvidovre Kommune kan ikke se, om nogle af kommunens 9 sager er udtaget til den børnesagkyndige undersøgelse. Den materielle og formelle vurdering af Hvidovre Kommunes 9 sager Ankestyrelsen har udarbejdet kommunefordelte resultater på 4 parameter: Samlet vurdering af sagerne, antallet af 50 undersøgelser, antallet af handleplaner og dokumentation i sagerne. Ankestyrelsens resultat af den materielle og formelle vurdering er, at 2 af Hvidovre Kommunes 9 sager samlet set er korrekte, når det gælder overholdelse af regler og praksis. Årsagen til, at de 7 sager ikke vurderes til at være korrekte, er i de fleste tilfælde manglende supplerende 50 undersøgelser i sagerne. I 3 af sagerne, ud af de 9, foreligger 50 undersøgelser. I yderligere 4 sager foreligger der også 50 undersøgelser, men Ankestyrelsen mener, at der burde have været udfærdiget supplerende 50 undersøgelser. I 1 sag har forvaltningen ved en fejl ikke fremsendt en eksisterende 50 undersøgelse, og i 1 sag foreligger der ikke en 50 undersøgelse. Vedrørende handleplaner mangler der handleplan i 1 sag ud af 9. Vedrørende dokumentation i sagerne er 7 ud af 9 sager fuldt oplyst. Forvaltningen har selv udfærdiget statistik på baggrund af måleskemaerne i de 9 sager på yderligere 2 parameter: Inddragelse af forældre og børn og afholdte børnesamtaler. Forældrene er inddraget i høj grad i 7 sager og i nogen grad i 2 sager. Børnene er inddraget i høj grad i 5 sager, i 2 sager var det ikke relevant at inddrage barnet, i 1 sag er barnet inddraget i nogen grad og i 1 sag i ringe grad. Den børnesagkyndige undersøgelse af 40 sager Som nævnt vides ikke om nogle af Hvidovre Kommunes 9 sager indgår i denne undersøgelse. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne er derfor udfærdiget på baggrund af en general vurdering af kommunernes sagsbehandling i de 40 sager. Ankestyrelsen har mange anbefalinger til kommunerne på baggrund af den børnesagkyndige undersøgelse, men hovedanbefalingerne er: faste procedurer for hurtig opfølgning på underretninger og tidlig indsats iværksættelse af relevante og nødvendige undersøgelser helhedsorienteret sagsbehandling sagsbehandlernes styring af sagerne Forvaltningens handleplan 5

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Måleskemaerne fra de enkelte sager er uddelt til familierådgiverne, så de kan drage direkte læring af deres egen sag. Forvaltningen vil gennemgå Ankestyrelsen anbefalinger, både på baggrund af den materielle og formelle vurdering og den børnesagkyndige vurdering, med familierådgiverne. Afdelingen vil især på baggrund af undersøgelsens resultat have fokus på 50 undersøgelserne. Afdelingen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udfærdige retningslinjer/skema til supplerende 50 undersøgelser på samme måde, som afdelingen har vedrørende den første 50 undersøgelse. Afdelingen har siden Barnets Reform trådte i kraft haft fokus på at gennemgå de regelændringer reformen har medført for sagsbehandlingen. Afdelingen vil fremover også inddrage undersøgelses resultater og anbefalinger i dette forum. Forvaltningen vil, når den nye chef for Børne- og Familieafdelingen starter i afdelingen, udarbejde en mere deltaljeret handleplan for implementering af Ankestyrelsens anbefalinger. Ankestyrelsen har anmodet om, at kommunen orienterer Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsen resultater har givet anledning til. På baggrund af denne sag udarbejder forvaltningen et svar til Ankestyrelsen. BILAG: 1 Åben Praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger /11 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud J.nr.: P20 Sagsnr.: 11/10458 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Ad. 1) Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2) Modtagelsen godkendt. Indtægts og udgiftsbevilling anbefales givet. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen 1. at udvalgene tager orienteringen om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældre i dagtilbud til efterretning. 2. at godkende modtagelsen af økonomiske midler fra Integrationsministeriet ved at give indtægtsbevilling i på i alt kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på kr. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune har længe haft fokus på arbejdet med tosprogede børn, og på samarbejdet mellem det enkelte dagtilbud og forældrene til disse børn. Forvaltningen er derfor blevet opmærksom på, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har udbudt en pulje Forældresamarbejde i dagtilbud, hvor der kan søges om midler til en videreudvikling af indsatsen. Formålet med puljen er at styrke forældreinddragelsen af nydanske forældre, udvikle og afprøve nye metoder til samarbejdet samt styrke børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer med særlig fokus på samarbejdet med forældrene. Projektet skal være med til at sikre, at der sker en helhedsorienteret indsats, hvor alle relevante aktører inddrages. Børne- og Ungeforvaltningen har søgt og fået bevilget midler fra Integrationsministeriet. Projektet i Hvidovre Kommune Med udgangspunkt i den udbudte pulje har Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, Legeteket, tre institutioner og Dagtilbudsafdelingen sat sig sammen for at udvikle et projekt. Projektet fik titlen Vil du med på opdagelse? Projektet indeholder i korte træk: En øget indsats i Sundhedsplejen Aktiviteter for at øge forældrenes kendskab til dagliglivet i 7

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget dagtilbuddet Øget forældredialog og inddragelse Muligheden for at komme på flere ture Kompetenceudvikling af medarbejderne Endvidere er der søgt midler til formidling af projektets resultater samt afholdelse af en afslutningskonference. Ministeriet har d. 11. maj 2011 givet tilsagn om, at ministeriet imødekommer Hvidovre Kommunes ansøgning på kr. til at gennemføre projektet i perioden fra 1. august 2011 til 1. august ØKONOMISKE KONSEKVENSER Integrationsministeriet har bevilget kr. Hovedparten af midlerne anvendes til de ovenfor anførte aktiviteter mens de resterende midler anvendes til projektledelse og projektstyring. Projektgennemførelsen er endvidere egenfinansieret med kr. som udelukkende er finansiering af projektmedarbejder og projektledelse. Det er et krav for at modtage pengene, at projektet koordineres med partnerskabsprojektet som også er finansieret af Integrationsministeriet. 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/18794 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de kombinerede daginstitutioner Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2013 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren sammenlægges til en kombineret institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederen af Børneinstitutionen Haren går på pension ultimo De to ledelsesteams i henholdsvis Pindsvinet og Haren har i fællesskab taget initiativ til en sammenlægning. De to institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser har tilkendegivet, at de er positive stemt for en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra alle parter, og der bakkes her op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1-4). Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende reglementets 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF støtter begge sammenlægningen og tilkendegiver, at det giver god mening, da de to institutioner længe har været vant til at arbejde sammen pædagogisk (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med sammenlægningen er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til at styrke institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde samt den pædagogiske idé- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Den sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Det er et formål med sammenlægningen at fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den samlede institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø, mv. Samtidig vil en effektivisering af de administrative opgaver frigive ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således, at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Sammenlægningsprocessen: Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune. Pindsvinets og Harens ledelsesteams afholder allerede fælles ledelsesmøder, og har taget hul på drøftelserne om den eventuelt kommende sammenlægningsproces. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser, en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Nyt ledelsesteam forventes ansat pr. 1. oktober 2011, og ledelsen vil herefter bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra personalet i Haren /11 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Åben Høringssvar fra personalet i Pindsvinet /11 3 Åben Høringssvar fra Harens forældrebestyrelse /11 4 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Pindsvinet /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/22853 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende sammenlægningen af Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. januar at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2014 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Rosenhøj børnehave og Rosenhøj vuggestue sammenlægges til én kombineret institution med virkning fra den 1. januar 2012, idet lederen af Rosenhøj børnehave er gået på pension. Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave er to selvejende institutioner, som er medlem af moderorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem. De to institutioner har i dag hver sin bestyrelse. I forbindelse med sammenlægningen nedsættes der en overgangsbestyrelse, indtil en ny bestyrelse kan vælges. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. De to bestyrelsers begrundelse for en sammenlægning er, at: sikre at børn, der får plads i vuggestuen, også er sikret en plads i børnehaven skabe en større sammenhæng i barnets institutionsliv, ved at barnet forbliver i den samme institution frem til skolestart fastholde og sikre det organisatoriske grundlag i forhold til institutionernes økonomiske, faglige og ledelsesmæssige bæredygtighed styrket ledelse optimal anvendelse af ressourcer på forskellige niveauer effektivisering af de administrative opgaver, så der kan frigives ressourcer til pædagogisk og faglig ledelse Institutionerne søger tilslutning fra Social- og Sundhedsudvalget til at blive sammenlagt til én selvejende kombineret institution med fælles driftsoverenskomst, en fælles ledelse og en fælles overordnet pædagogisk profil. Det nye grundlag skal bygge på det bedste fra de to enheder og tydeliggøre de fælles pejlemærker for den nye institutions udvikling. 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 Punkt 2, blev det godkendt, at et års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning har, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. Indstillingen om at gøre de to institutioner til én kombineret institution har opbakning fra institutionernes ledelser, medarbejdere, forældrebestyrelse og fra Frie Børnehaver. Der indstilles til at sammenlægningen godkendes med virkning fra den 1. januar ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. svarende til i alt kr. I 2012 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2013 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2014 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Ledelsesteamet vil fremover bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra børnehaven Rosenhøj /11 2 Åben Vedtægt for Børnehuset Rosenhøj /11 3 Åben Referat fra bestyrelsesmøde i vuggestuen Rosenhøj /11 4 Åben Overgangsbestyrelses sammensætning /11 5 Åben Orientering fra bestyrelsesmøde i Rosenhøj børnehave /11 6 Åben Orientering af forældrene i børnehavne og vuggestuen Rosenhøj /11 7 Åben Høringssvar fra personalet vuggestuen Rosenhøj /11 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/14723 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de to institutioner Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen sammenlægges til en kombineret 0-6 års institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederstillingen i Baunevangens børnehave er vakant herfra. Der er i 2008 taget politisk beslutning om en udvidelse af lokalerne, da Baunevangens fritidshjem og klub forlader deres lokaler den 1. august Der gives derfor samtidig mulighed for at udvide institutionens børnetal. Sammenlægningen har været drøftet gennem længere tid i institutionen, da det har været kendt, at lederen af Baunevangens børnehave ville gå på efterløn i Desuden har forståelsen efter beslutningen om lokaleudvidelsen i 2008 hele tiden været, at de skulle slås sammen. Institutionerne har derfor haft drøftet sammenlægningen gennem en længere periode, og både de to personalegrupper samt de to forældrebestyrelser er positivt stemt overfor en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Begge parter har haft mulighed for at afgive høringssvar. Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget et samlet høringssvar fra de to forældrebestyrelser, der bakker op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1). Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget udtalelser fra personalegrupperne i Baunevangens børnehave og Baunevangens vuggestue, der begge bakker op om en eventuel sammenlægning, men er også opmærksom på de udfordringer der er i den sammenhæng (jf. bilag 2+3). Personalet ser bl.a. den ukendte ledelsessituation og de mange ubesvarede spørgsmål, som udfordringer. På denne baggrund arbejder proceskonsulent Tina Lerche kontinuerligt med disse udfordringer og inddrager personalet i, hvordan udfordringerne kan søges løst. Der er således udarbejdet En fortælling om Baunevangen, som den kommende ledelse kan arbejde videre fra.(jf. bilag 4) 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med den foreslåede sammenlægning er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til en styrkelse af institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke sammenhæng i institutionslivet for det enkelte barn og dets forældre: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at sikre et mere stabilt institutionsliv for det enkelte barn og dets forældre. Børn og forældre vil ikke komme i den situation, at der ikke er plads i børnehaven, og at de i en periode skal væk fra institutionen, fordi der ikke er plads, og dermed får et ekstra skift i deres institutionsliv. At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den foreslåede sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde, samt den pædagogiske ide- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Den foreslåede sammenlagte institution vil fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den foreslåede sammenlagte institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse. Fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø m.v. Der vil ved en effektivisering af disse udfordringer, blive frigivet ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. At styrke fleksibiliteten i institutionen: Den foreslåede sammenlægning af Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen vil give en større fleksibilitet, når børnene skal indskrives i institutionen, da kombinerede institutioner nemmere kan reguleres i børnetal efter det aktuelle behov. Når der samtidig foretages en udvidelse af det samlede areal vil denne effekt styrkes. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Der skal desuden i processen tages højde for, at der vil starte nyt personale, når ombygningen af Baunevangens er færdig, og de ekstra lokaler kan tages i brug. Sammenlægningsprocessen: 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune. Ledelsen og personalet fra Vuggestuen og Børnehaven har sammen med en proceskonsulent i fællesskab udarbejdet et notat om, hvordan de udfordringer der dukker op kan håndteres, samt en kompetencebeskrivelse af ny leder for en eventuelt sammenlagt institution (jf. bilag 4) På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Der sker ansættelse af fælles leder pr. 1. oktober Samtidig sammenlægges de to institutioner, og ledelsen vil fremadrettet bestå af en fælles leder, en souschef, samt en eller to afdelingsledere. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. Når lokaleudvidelsen er færdig, vil der skulle ansættes nyt personale i forhold til det nye børnetal. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelser i Baunevangens børnehave /11 og vuggestue 2 Åben Udtalelse fra Banevangen vuggestue, personalet /11 3 Åben Udtalelse fra Baunevangens børnehave, personalet /11 4 Åben Fælles fortælling om Baunevangen /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 16

18 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget J.nr.: S00 Sagsnr.: 11/15102 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at der tages stilling til basisbudgettets takster for at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer, samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. Endvidere indstilles det, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2011 basisbudgettet for På fagudvalgets møde i juni skal udvalget godkende basisbudgettet. Og herudover kan udvalget drøfte den strategiske udvikling på dets område. Til Social- og Sundhedsudvalget behandling af budgetforslaget for 2012 foreligger følgende materiale: Budgetrapport med bemærkninger Basisbudgettets takster på Social- og Sundhedsudvalgets område Anlægsoversigt på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetprocessen er herefter, at Økonomiudvalget den 14. juni behandler resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling samt godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsområdet og pl-skøn. I løbet af maj og juni udarbejder direktionen et idékatalog. Primo juni etableres idékasse, hvor borgere og medarbejdere kan fremkomme med forslag til budgettet. Medio/ultimo juni forventes økonomiaftale for 2012 mellem KL og Regeringen at foreligge og eventuelle konsekvenser for kommunens økonomi vil blive forelagt for Økonomiudvalget i juni. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til fremsendte materiale. 17

19 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget BILAG: 1 Åben Budgetrapport til basisbudget pdf /11 2 Åben Takster basisbudget - SSU pdf /11 3 Åben Budgetbemærkninger Budget 2012 SSU.pdf /11 4 Åben Anlægsoversigt SSU pdf /11 5 Åben Tekniske korrektioner SSU pdf /11 6 Åben Overførselsindkomster SSU pdf /11 18

20 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2012 J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/26170 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer og mødetidspunkter for SAGSFREMSTILLING Med forbehold for, at Kommunalbestyrelsen godkender datoerne for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder på mødet den 31. maj 2011, foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Social- og Sundhedsudvalget i 2012: Mandag den 9. januar Mandag den 6. februar Mandag den 5. marts Mandag den 16. april Mandag den 7. maj Mandag den 4. juni Mandag den 13. august Mandag den 3. september Mandag den 1. oktober Mandag den 12. november Mandag den 3. december Møderne foreslås påbegyndt kl Mødetidspunktet for budgetmødet den 13. august er endnu ikke fastlagt. Der foreslås afholdt følgende møder med Ældrerådet: Mandag den 27. februar 2012 kl Mandag den 6. august 2012 kl Mandag den 26. november 2012 kl Social- og Sundhedsudvalgets institutionsbesøg foreslås til følgende dage fra kl til kl : Fredag den 20. januar Fredag den 16. marts Fredag den 27. april Fredag den 21. september Fredag den 16. november

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Socialudvalgsmødet fællesmøde med Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, den 28. november 2006 Kl. 16.00 i Sollentuna I + II på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere