Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth F. Christensen, Mini Glud, Nina Thøgersen Mogens Leo Hansen

2 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget Ansøgninger til Hvidovre Kommunes sundhedspulje Hvidovre Kommunes høringssvar vedrørende Styrket indsats for den ældre medicinske patient Analyse af udvikling i medfinansiering på sundhedsområdet fra Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 INDSTILLING - 2

4 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Status på fusionen i Børne- og Ungeforvaltningen J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/27086 SAGSFREMSTILLING - 3

5 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger J.nr.: P17 Sagsnr.: 11/27738 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning. 2. at Børne- og Ungeforvaltningen udarbejder et svar til Ankestyrelsen efter Kommunalbestyrelses behandling SAGSFREMSTILLING Ankestyrelsen skal følge praksis i kommunerne jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen har med baggrund i dette gennemført en praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Undersøgelsen omfatter en materiel og formel vurdering af 121 sager fra 15 kommuner samt en børnesagkyndig vurdering af 40 sager ud af de 121 sager. De kommuner, der deltager i praksisundersøgelser, bliver udvalgt efter en 3-års plan, som Ankestyrelsen fastlægger ud fra en inddeling af samtlige kommuner i tre grupper. Hver gruppe indgår i praksisundersøgelser hvert tredje år. Planen skal sikre, at alle kommuner deltager i lige mange praksisundersøgelser, så kommunerne bliver benchmarket på et sammenligneligt grundlag. I forbindelse med Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011, skal Ankestyrelsens vurdering i praksisundersøgelser på området for udsatte børn og unge fremover suppleres med en børnesagkyndig vurdering af kommunernes sagsbehandling. Denne praksisundersøgelse er den første, hvori der indgår en børnesagkyndig vurdering, og Ankestyrelsen betragter derfor denne del af undersøgelsen som et pilotprojekt for videre udvikling af konceptet. Undersøgelsen omfatter 3 typer af frivillige foranstaltninger: afgørelser om aflastningsordning afgørelser om fast kontaktperson afgørelse om frivillig anbringelse Hvidovre Kommune har i april 2010 indsendt i alt 9 sager fordelt med 3 sager på hver af ovenstående foranstaltninger. Ankestyrelsen har udfærdiget et måleskema på hver sag vedrørende den materielle og formelle vurdering af sagerne. Måleskemaerne, på de 9 sager Hvidovre Kommune har indsendt, er fremsendt til kommunen i forbindelse med rapporten om selve praksisundersøgelsen. 4

6 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Som nævnt er der ud af de i alt 121 sager udtaget 40 sager til en børnesagkyndig undersøgelse. Sagerne er valgt ud fra Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt den enkelte sag var særlig egnet til undersøgelse med henblik på at uddrage læring for kommunerne. Sagerne er ikke identificeret, så Hvidovre Kommune kan ikke se, om nogle af kommunens 9 sager er udtaget til den børnesagkyndige undersøgelse. Den materielle og formelle vurdering af Hvidovre Kommunes 9 sager Ankestyrelsen har udarbejdet kommunefordelte resultater på 4 parameter: Samlet vurdering af sagerne, antallet af 50 undersøgelser, antallet af handleplaner og dokumentation i sagerne. Ankestyrelsens resultat af den materielle og formelle vurdering er, at 2 af Hvidovre Kommunes 9 sager samlet set er korrekte, når det gælder overholdelse af regler og praksis. Årsagen til, at de 7 sager ikke vurderes til at være korrekte, er i de fleste tilfælde manglende supplerende 50 undersøgelser i sagerne. I 3 af sagerne, ud af de 9, foreligger 50 undersøgelser. I yderligere 4 sager foreligger der også 50 undersøgelser, men Ankestyrelsen mener, at der burde have været udfærdiget supplerende 50 undersøgelser. I 1 sag har forvaltningen ved en fejl ikke fremsendt en eksisterende 50 undersøgelse, og i 1 sag foreligger der ikke en 50 undersøgelse. Vedrørende handleplaner mangler der handleplan i 1 sag ud af 9. Vedrørende dokumentation i sagerne er 7 ud af 9 sager fuldt oplyst. Forvaltningen har selv udfærdiget statistik på baggrund af måleskemaerne i de 9 sager på yderligere 2 parameter: Inddragelse af forældre og børn og afholdte børnesamtaler. Forældrene er inddraget i høj grad i 7 sager og i nogen grad i 2 sager. Børnene er inddraget i høj grad i 5 sager, i 2 sager var det ikke relevant at inddrage barnet, i 1 sag er barnet inddraget i nogen grad og i 1 sag i ringe grad. Den børnesagkyndige undersøgelse af 40 sager Som nævnt vides ikke om nogle af Hvidovre Kommunes 9 sager indgår i denne undersøgelse. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne er derfor udfærdiget på baggrund af en general vurdering af kommunernes sagsbehandling i de 40 sager. Ankestyrelsen har mange anbefalinger til kommunerne på baggrund af den børnesagkyndige undersøgelse, men hovedanbefalingerne er: faste procedurer for hurtig opfølgning på underretninger og tidlig indsats iværksættelse af relevante og nødvendige undersøgelser helhedsorienteret sagsbehandling sagsbehandlernes styring af sagerne Forvaltningens handleplan 5

7 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Måleskemaerne fra de enkelte sager er uddelt til familierådgiverne, så de kan drage direkte læring af deres egen sag. Forvaltningen vil gennemgå Ankestyrelsen anbefalinger, både på baggrund af den materielle og formelle vurdering og den børnesagkyndige vurdering, med familierådgiverne. Afdelingen vil især på baggrund af undersøgelsens resultat have fokus på 50 undersøgelserne. Afdelingen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udfærdige retningslinjer/skema til supplerende 50 undersøgelser på samme måde, som afdelingen har vedrørende den første 50 undersøgelse. Afdelingen har siden Barnets Reform trådte i kraft haft fokus på at gennemgå de regelændringer reformen har medført for sagsbehandlingen. Afdelingen vil fremover også inddrage undersøgelses resultater og anbefalinger i dette forum. Forvaltningen vil, når den nye chef for Børne- og Familieafdelingen starter i afdelingen, udarbejde en mere deltaljeret handleplan for implementering af Ankestyrelsens anbefalinger. Ankestyrelsen har anmodet om, at kommunen orienterer Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsen resultater har givet anledning til. På baggrund af denne sag udarbejder forvaltningen et svar til Ankestyrelsen. BILAG: 1 Åben Praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger /11 6

8 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Orientering om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældresamarbejde i dagtilbud J.nr.: P20 Sagsnr.: 11/10458 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Ad. 1) Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2) Modtagelsen godkendt. Indtægts og udgiftsbevilling anbefales givet. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen 1. at udvalgene tager orienteringen om tildeling af midler fra Integrationsministeriets pulje Forældre i dagtilbud til efterretning. 2. at godkende modtagelsen af økonomiske midler fra Integrationsministeriet ved at give indtægtsbevilling i på i alt kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på kr. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune har længe haft fokus på arbejdet med tosprogede børn, og på samarbejdet mellem det enkelte dagtilbud og forældrene til disse børn. Forvaltningen er derfor blevet opmærksom på, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har udbudt en pulje Forældresamarbejde i dagtilbud, hvor der kan søges om midler til en videreudvikling af indsatsen. Formålet med puljen er at styrke forældreinddragelsen af nydanske forældre, udvikle og afprøve nye metoder til samarbejdet samt styrke børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer med særlig fokus på samarbejdet med forældrene. Projektet skal være med til at sikre, at der sker en helhedsorienteret indsats, hvor alle relevante aktører inddrages. Børne- og Ungeforvaltningen har søgt og fået bevilget midler fra Integrationsministeriet. Projektet i Hvidovre Kommune Med udgangspunkt i den udbudte pulje har Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, Legeteket, tre institutioner og Dagtilbudsafdelingen sat sig sammen for at udvikle et projekt. Projektet fik titlen Vil du med på opdagelse? Projektet indeholder i korte træk: En øget indsats i Sundhedsplejen Aktiviteter for at øge forældrenes kendskab til dagliglivet i 7

9 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget dagtilbuddet Øget forældredialog og inddragelse Muligheden for at komme på flere ture Kompetenceudvikling af medarbejderne Endvidere er der søgt midler til formidling af projektets resultater samt afholdelse af en afslutningskonference. Ministeriet har d. 11. maj 2011 givet tilsagn om, at ministeriet imødekommer Hvidovre Kommunes ansøgning på kr. til at gennemføre projektet i perioden fra 1. august 2011 til 1. august ØKONOMISKE KONSEKVENSER Integrationsministeriet har bevilget kr. Hovedparten af midlerne anvendes til de ovenfor anførte aktiviteter mens de resterende midler anvendes til projektledelse og projektstyring. Projektgennemførelsen er endvidere egenfinansieret med kr. som udelukkende er finansiering af projektmedarbejder og projektledelse. Det er et krav for at modtage pengene, at projektet koordineres med partnerskabsprojektet som også er finansieret af Integrationsministeriet. 8

10 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af Børneinstitutionen Haren og Børneinstitutionen Pindsvinet til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/18794 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de kombinerede daginstitutioner Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2013 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Børneinstitutionen Pindsvinet og Børneinstitutionen Haren sammenlægges til en kombineret institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederen af Børneinstitutionen Haren går på pension ultimo De to ledelsesteams i henholdsvis Pindsvinet og Haren har i fællesskab taget initiativ til en sammenlægning. De to institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser har tilkendegivet, at de er positive stemt for en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra alle parter, og der bakkes her op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1-4). Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende reglementets 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF støtter begge sammenlægningen og tilkendegiver, at det giver god mening, da de to institutioner længe har været vant til at arbejde sammen pædagogisk (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med sammenlægningen er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til at styrke institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde samt den pædagogiske idé- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: 9

11 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Den sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Det er et formål med sammenlægningen at fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den samlede institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø, mv. Samtidig vil en effektivisering af de administrative opgaver frigive ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således, at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Sammenlægningsprocessen: Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune. Pindsvinets og Harens ledelsesteams afholder allerede fælles ledelsesmøder, og har taget hul på drøftelserne om den eventuelt kommende sammenlægningsproces. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser, en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Nyt ledelsesteam forventes ansat pr. 1. oktober 2011, og ledelsen vil herefter bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra personalet i Haren /11 10

12 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Åben Høringssvar fra personalet i Pindsvinet /11 3 Åben Høringssvar fra Harens forældrebestyrelse /11 4 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Pindsvinet /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 11

13 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af de selvejende institutioner Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/22853 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende sammenlægningen af Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. januar at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra 2014 SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Rosenhøj børnehave og Rosenhøj vuggestue sammenlægges til én kombineret institution med virkning fra den 1. januar 2012, idet lederen af Rosenhøj børnehave er gået på pension. Rosenhøj vuggestue og Rosenhøj børnehave er to selvejende institutioner, som er medlem af moderorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem. De to institutioner har i dag hver sin bestyrelse. I forbindelse med sammenlægningen nedsættes der en overgangsbestyrelse, indtil en ny bestyrelse kan vælges. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Både personalegrupper og bestyrelser har haft mulighed for at afgive høringssvar. De to bestyrelsers begrundelse for en sammenlægning er, at: sikre at børn, der får plads i vuggestuen, også er sikret en plads i børnehaven skabe en større sammenhæng i barnets institutionsliv, ved at barnet forbliver i den samme institution frem til skolestart fastholde og sikre det organisatoriske grundlag i forhold til institutionernes økonomiske, faglige og ledelsesmæssige bæredygtighed styrket ledelse optimal anvendelse af ressourcer på forskellige niveauer effektivisering af de administrative opgaver, så der kan frigives ressourcer til pædagogisk og faglig ledelse Institutionerne søger tilslutning fra Social- og Sundhedsudvalget til at blive sammenlagt til én selvejende kombineret institution med fælles driftsoverenskomst, en fælles ledelse og en fælles overordnet pædagogisk profil. Det nye grundlag skal bygge på det bedste fra de to enheder og tydeliggøre de fælles pejlemærker for den nye institutions udvikling. 12

14 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 Punkt 2, blev det godkendt, at et års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning har, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. Indstillingen om at gøre de to institutioner til én kombineret institution har opbakning fra institutionernes ledelser, medarbejdere, forældrebestyrelse og fra Frie Børnehaver. Der indstilles til at sammenlægningen godkendes med virkning fra den 1. januar ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. svarende til i alt kr. I 2012 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2013 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2014 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Hvis sammenlægningen besluttes, vil der umiddelbart efter beslutningen er truffet blive nedsat et ansættelsesudvalg i forhold til ansættelse af det nye ledelsesteam. Ledelsesteamet vil fremover bestå af en fælles leder, en souschef samt en afdelingsleder. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra børnehaven Rosenhøj /11 2 Åben Vedtægt for Børnehuset Rosenhøj /11 3 Åben Referat fra bestyrelsesmøde i vuggestuen Rosenhøj /11 4 Åben Overgangsbestyrelses sammensætning /11 5 Åben Orientering fra bestyrelsesmøde i Rosenhøj børnehave /11 6 Åben Orientering af forældrene i børnehavne og vuggestuen Rosenhøj /11 7 Åben Høringssvar fra personalet vuggestuen Rosenhøj /11 13

15 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Sammenlægning af vuggestuen Baunevangen og børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/14723 INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at godkende en sammenlægning af de to institutioner Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen til én kombineret 0-6 års institution pr. 1. oktober at sparet grundbeløb på kr. tilgår kassebeholdningen fra SAGSFREMSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen sammenlægges til en kombineret 0-6 års institution med virkning fra den 1. oktober 2011, idet lederstillingen i Baunevangens børnehave er vakant herfra. Der er i 2008 taget politisk beslutning om en udvidelse af lokalerne, da Baunevangens fritidshjem og klub forlader deres lokaler den 1. august Der gives derfor samtidig mulighed for at udvide institutionens børnetal. Sammenlægningen har været drøftet gennem længere tid i institutionen, da det har været kendt, at lederen af Baunevangens børnehave ville gå på efterløn i Desuden har forståelsen efter beslutningen om lokaleudvidelsen i 2008 hele tiden været, at de skulle slås sammen. Institutionerne har derfor haft drøftet sammenlægningen gennem en længere periode, og både de to personalegrupper samt de to forældrebestyrelser er positivt stemt overfor en sammenlægning. I overensstemmelse med principperne i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune, godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2008, er begge institutioners personalegrupper og forældrebestyrelser orienteret om forslaget, dets konsekvenser og hovedtrækkene i den proces, der forestår. Begge parter har haft mulighed for at afgive høringssvar. Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget et samlet høringssvar fra de to forældrebestyrelser, der bakker op om en eventuel sammenlægning af de to institutioner (jf. bilag 1). Børne- og Ungeforvaltningen har modtaget udtalelser fra personalegrupperne i Baunevangens børnehave og Baunevangens vuggestue, der begge bakker op om en eventuel sammenlægning, men er også opmærksom på de udfordringer der er i den sammenhæng (jf. bilag 2+3). Personalet ser bl.a. den ukendte ledelsessituation og de mange ubesvarede spørgsmål, som udfordringer. På denne baggrund arbejder proceskonsulent Tina Lerche kontinuerligt med disse udfordringer og inddrager personalet i, hvordan udfordringerne kan søges løst. Der er således udarbejdet En fortælling om Baunevangen, som den kommende ledelse kan arbejde videre fra.(jf. bilag 4) 14

16 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeforvaltningen har afholdt møde med de faglige organisationer, BUPL og FOA/PMF vedrørende 33 stk. 1. BUPL og FOA/PMF (jf. bilag 5). Formålet med sammenlægningen Det overordnede formål med den foreslåede sammenlægning er at udvikle det organisatoriske grundlag i forhold til en styrkelse af institutionens faglige, ledelsesmæssige og økonomiske bæredygtighed, herunder: At styrke sammenhæng i institutionslivet for det enkelte barn og dets forældre: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at sikre et mere stabilt institutionsliv for det enkelte barn og dets forældre. Børn og forældre vil ikke komme i den situation, at der ikke er plads i børnehaven, og at de i en periode skal væk fra institutionen, fordi der ikke er plads, og dermed får et ekstra skift i deres institutionsliv. At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning: Den foreslåede sammenlagte institution vil råde over flere faglige kompetencer og specialviden, hvilket giver større mulighed for at kvalificere det daglige pædagogiske arbejde, samt den pædagogiske ide- og metodeudvikling. At styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: Den foreslåede sammenlagte institution vil have bedre mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale andre faglige udviklingsmuligheder og dermed også muligheden for at udvikle en stærk og attraktiv pædagogisk profil. At styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamarbejdet: Den foreslåede sammenlagte institution vil fremtidssikre det udviklingsorienterede og ledelsesmæssige arbejde i institutionen i forhold til at imødekomme lovgivningsmæssige og kommunale krav. At styrke institutionens samlede ressourceanvendelse: Den foreslåede sammenlagte institution vil kunne optimere den økonomiske og faglige ressourceanvendelse. Fx i forhold til obligatoriske arbejdsopgaver, indkøb, ferieperioder, ydertimer, svingende børnetal, udvikling af det pædagogiske miljø m.v. Der vil ved en effektivisering af disse udfordringer, blive frigivet ressourcer til at styrke den pædagogfaglige ledelse til gavn for kerneydelsen. At styrke fleksibiliteten i institutionen: Den foreslåede sammenlægning af Vuggestuen Baunevangen og Børnehaven Baunevangen vil give en større fleksibilitet, når børnene skal indskrives i institutionen, da kombinerede institutioner nemmere kan reguleres i børnetal efter det aktuelle behov. Når der samtidig foretages en udvidelse af det samlede areal vil denne effekt styrkes. Vision for sammenlægningen: Sammenlægningen ønskes foretaget således at kvalitet, børn og pædagogik er de styrende pejlemærker i overvejelserne og processerne igennem beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af sammenlægningen. Der skal desuden i processen tages højde for, at der vil starte nyt personale, når ombygningen af Baunevangens er færdig, og de ekstra lokaler kan tages i brug. Sammenlægningsprocessen: 15

17 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Processen for sammenlægningen planlægges og gennemføres med baggrund i Drejebog for sammenlægninger af kommunale 0-6 års institutioner i Hvidovre Kommune. Ledelsen og personalet fra Vuggestuen og Børnehaven har sammen med en proceskonsulent i fællesskab udarbejdet et notat om, hvordan de udfordringer der dukker op kan håndteres, samt en kompetencebeskrivelse af ny leder for en eventuelt sammenlagt institution (jf. bilag 4) På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev det godkendt, at det første års sparede grundbeløb fra de sammenlagte institutioner indgår i puljen til sammenlægninger. De efterfølgende års sparede grundbeløb tilfalder kassebeholdningen. I forhold til de økonomiske konsekvenser en sammenlægning kan have, kan der søges midler fra puljen til sammenlægninger. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hver af de to institutioners ramme indeholder et grundbeløb på kr. (2011 pris) svarende til i alt kr. I 2011 vil de to grundbeløb forblive i den sammenlagte institution. I 2012 tilgår det ene grundbeløb på kr. Dagtilbudsafdelingens sammenlægningspulje, og kan fra 2013 tilgå kassebeholdningen. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Der sker ansættelse af fælles leder pr. 1. oktober Samtidig sammenlægges de to institutioner, og ledelsen vil fremadrettet bestå af en fælles leder, en souschef, samt en eller to afdelingsledere. Personalegrupperne fra de to institutioner overføres til den nye sammenlagte institution. Når lokaleudvidelsen er færdig, vil der skulle ansættes nyt personale i forhold til det nye børnetal. BILAG: 1 Åben Høringssvar fra forældrebestyrelser i Baunevangens børnehave /11 og vuggestue 2 Åben Udtalelse fra Banevangen vuggestue, personalet /11 3 Åben Udtalelse fra Baunevangens børnehave, personalet /11 4 Åben Fælles fortælling om Baunevangen /11 5 Åben Referat fra møde med BUPL og FOA vedr. reglementets 33, stk /11 16

18 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Forslag til budget Social- og Sundhedsudvalget J.nr.: S00 Sagsnr.: 11/15102 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at der tages stilling til basisbudgettets takster for at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer, samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. Endvidere indstilles det, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2011 basisbudgettet for På fagudvalgets møde i juni skal udvalget godkende basisbudgettet. Og herudover kan udvalget drøfte den strategiske udvikling på dets område. Til Social- og Sundhedsudvalget behandling af budgetforslaget for 2012 foreligger følgende materiale: Budgetrapport med bemærkninger Basisbudgettets takster på Social- og Sundhedsudvalgets område Anlægsoversigt på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetprocessen er herefter, at Økonomiudvalget den 14. juni behandler resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling samt godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsområdet og pl-skøn. I løbet af maj og juni udarbejder direktionen et idékatalog. Primo juni etableres idékasse, hvor borgere og medarbejdere kan fremkomme med forslag til budgettet. Medio/ultimo juni forventes økonomiaftale for 2012 mellem KL og Regeringen at foreligge og eventuelle konsekvenser for kommunens økonomi vil blive forelagt for Økonomiudvalget i juni. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til fremsendte materiale. 17

19 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget BILAG: 1 Åben Budgetrapport til basisbudget pdf /11 2 Åben Takster basisbudget - SSU pdf /11 3 Åben Budgetbemærkninger Budget 2012 SSU.pdf /11 4 Åben Anlægsoversigt SSU pdf /11 5 Åben Tekniske korrektioner SSU pdf /11 6 Åben Overførselsindkomster SSU pdf /11 18

20 Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget Mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget 2012 J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/26170 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer og mødetidspunkter for SAGSFREMSTILLING Med forbehold for, at Kommunalbestyrelsen godkender datoerne for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder på mødet den 31. maj 2011, foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Social- og Sundhedsudvalget i 2012: Mandag den 9. januar Mandag den 6. februar Mandag den 5. marts Mandag den 16. april Mandag den 7. maj Mandag den 4. juni Mandag den 13. august Mandag den 3. september Mandag den 1. oktober Mandag den 12. november Mandag den 3. december Møderne foreslås påbegyndt kl Mødetidspunktet for budgetmødet den 13. august er endnu ikke fastlagt. Der foreslås afholdt følgende møder med Ældrerådet: Mandag den 27. februar 2012 kl Mandag den 6. august 2012 kl Mandag den 26. november 2012 kl Social- og Sundhedsudvalgets institutionsbesøg foreslås til følgende dage fra kl til kl : Fredag den 20. januar Fredag den 16. marts Fredag den 27. april Fredag den 21. september Fredag den 16. november

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere