Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper Priser for C-kunder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser for producenter... 9 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser Side 1

3 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger. Er der flere afregningsmålere på en installation opkræves abonnementsbetaling pr. ekstra måler til dækning af omkostninger forbundet hermed. Transport EM Net: Betaling for brug af EnergiMidt Net A/S net (60/10/0,4 kv). Betalingen dækker bl.a. nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet. Transport overliggende net: Transport på overliggende net opkræves på vegne af Energinet.dk og omfatter betaling for net og system. Nettariffen dækker omkostninger ved det danske transmissionsnet (400/150 kv), mens systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet og systemdrift m.v. For kunder med egen netbevilling opkræves der ikke betaling for transport på overliggende net, da denne afregnes direkte med Energinet.dk. Offentlige forpligtelser (PSO): PSO opkræves på vegne af Energinet.dk og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser som fastsat i elloven. Dette omfatter omkostninger bl.a. til forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændselsberedskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet. For kunder med egen netbevilling opkræves der ikke betaling til offentlige forpligtelser, da denne afregnes direkte med Energinet.dk. Egenproducenter, der anvender nettoafregning, skal kun afholde en del af de offentlige forpligtelser i forhold til deres køb fra nettet. Der opnås således en rabat på de offentlige forpligtelser for det forbrug, man ikke køber. Rådighedstarif: Egenproducenters betaling til dækning af stilstandsomkostninger. Rådighedstarif opkræves også for elkedler med fuld netadgang se priserne under Priser for producenter nettoafregning. Energiafgifter: Der opkræves afgifter på vegne af den danske stat. Elafgift, energispareafgift og eldistributionsbidrag er statsafgifter, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kwh. Afgiftsfri: Virksomheder som er registreret hos SKAT til afgiftsfri elkøb, opkræves ikke afgifter, da den ikke refusionsberettigede del af afgifterne afregnes direkte med SKAT. For at blive godkendt hos SKAT skal virksomhedens årlige elforbrug være mere end kwh inden for samme lokalitet, og den refusionsberettigede del af afgifterne skal være på mindst 90%, jf. Elafgiftslovens 4, stk ) Den, der skal svare afgift efter 3, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Stk. 2. Registreringspligten omfatter desuden den, der uden at være omfattet af 19, 20, stk. 2, eller 21 a i lov om elforsyning, leverer elektricitet til forbrug her i landet. Stk ) Virksomheder med et årligt elektricitetsforbrug på over kwh inden for samme lokalitet direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk. 1, hvor tilbagebetaling af afgift efter 11 i denne lov og 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen. Elvarme: Elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i elafgiftslovens 6, stk. 1, nr. 1, hvis boligenheden er registreret i BBR-registret som elopvarmet helårsbolig. For yderligere oplysninger om afgifter, herunder mulighederne for refusion henvises til gældende toldog skatteregler. Såfremt der er spørgsmål til priser og vilkår er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon EnergiMidt er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor. De til enhver tid gældende priser kan ses på EnergiMidts hjemmeside Side 2

4 Generelle vilkår Gruppe Erhverv Erhverv Bolig og mindre erhverv Øvrige Kundetype A 60 kv A 10 kv B 10 kv B 0,4 kv B 0,4 kv skabelon C timemålt C skabelon Timetalt Midlertidig installation Decentral producent Tilslutningspunkt: 60/10 kv transformerstation 60/10 kv transformerstation 10/0,4 kv (0,69) kv transformerstation 10/0,4 (0,69) kv transformerstation 10/0,4 (0,69) kv transformerstation 0,4 kv fordelingsnet (kabelskab eller mast) 0,4 kv fordelingsnet (kabelskab eller mast) 0,4 kv fordelingsnet eller 10/0,4 kv transformerstation Individuel Individuel Spændingsniveau: Levering og måling på 60 kv niveau Tilslutning og måling på 10 kv niveau Tilslutning og måling på 10 kv niveau Tilslutning på 0,4 (0,69) kv niveau Tilslutning på 0,4 (0,69) kv niveau Tilslutning på 0,4 kv niveau Tilslutning på 0,4 kv niveau Gadelys installationer, tilsluttet 0,4 kv niveau. Forbrug efter måler eller timetæller Installation, som anvendes i begrænset tidsrum, f.eks. markedspladser og byggeinstallationer. Leveringsniveau er aftalt med den enkelte anlægsejer, jf. leveringsaftalen. Afregning og aflæsning: Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst 1 årsopgørelse og 3 eller 4 acontoopkrævninger i løbet af afregningsåret. 1. aconto opkræves sammen med årsopgørelsen. Det er muligt at vælge 1 årlig regning, hvor hele næste års acontoforbrug opkræves i forbindelse med årsopgørelsen Aflæsning pr. 31/12 Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst 1 årsopgørelse og 3 eller 4 acontoopkrævninger i løbet af afregningsåret. 1. aconto opkræves sammen med årsopgørelsen. Det er muligt at vælge 1 årlig regning, hvor hele næste års aconto-forbrug opkræves i forbindelse med årsopgørelsen 1 årsopgørelse og 3 eller 4 acontoopkrævninger i løbet af afregnings-året. 1. aconto opkræves sammen med årsopgørelsen. Målere aflæses ved selvaflæsning pr. 31/12. Timetællere aflæses af EnergiMidt Afregnes kvartalsvis efter faktisk forbrug Afregning af elproduktion foretages af Energinet.dk. Kvartalsvis selvaflæsning Abonnementsbetaling opkræves af Energi- Midt Afregning af vindmøllens eget forbrug opkræves 1 gang årligt. Regning fremsendes normalt ultimo januar måned. Aflæsning pr. 31/12 Antal regninger pr. år: , 3 eller , 4, 3 eller 1 4 eller Side 3

5 Afgrænsning mellem kundetyper Generelt. Årsforbrug opgøres pr. kalenderår. Alt slutforbrug pr. målepunkt med et årsforbrug større end kwh timeregistreres og fjernaflæses, jf. markedsforskrift D1, afsnit 8.2 hos Energinet.dk. Flytning mellem kundetyper påvirker udelukkende fremtidigt forbrug. Ved nytilslutninger eller større ændringer kan tarifgruppen fastsættes efter forventet forbrug. C skabelon Installationer med årsforbrug mindre end kwh og tilslutningspunkt i 0,4 kv fordelingsnettet (kabelskab eller mast). Ved årsforbrug større end kwh etableres timeaflæsning og flytning til kundetype C timemålt. C timemålt Installationer med årsforbrug større end kwh og tilslutningspunkt i 0,4 kv fordelingsnettet (kabelskab eller mast). Ved årsforbrug mindre end kwh flyttes til kundetype C skabelon. B 0,4 kv skabelon Installationer med årsforbrug mindre end kwh samt tilslutningspunkt i 10/0,4 (0,69) kv transformerstation. Ved årsforbrug større end kwh etableres timeaflæsning og flytning til kundetype B 0,4 kv. B 0,4 kv Installationer med årsforbrug større end kwh samt tilslutningspunkt i 10/0,4 (0,69) kv transformerstation. Ved årsforbrug mindre end kwh flyttes til kundetype B 0,4 kv skabelon. Side 4

6 Priser for C-kunder Timemålt Kundetype C Afgiftsfri Detail (se side 2) øre/kwh øre/kwh Transport EM Net 21,52 21,69 Transport overliggende net 7,10 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 Transport EM Net ekskl. moms og afgifter 50,42 50,59 Elafgift 87,80 0,00 Moms 34,56 12,65 Moms og afgifter i alt 122,36 12,65 Samlet pris EM Net inkl. moms og afgifter, ekskl. abonnement og markedsel 172,78 63,24 kr/år kr/år Abonnement Tillæg pr. ekstra måler Skabelonafregnet Kundetype C Afgiftsfri Elvarme Detail (se side 2) (se side 2) øre/kwh øre/kwh øre/kwh Transport EM Net 21,52 21,69 21,52 Transport overliggende net 7,10 7,10 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 21,80 Transport EM Net ekskl. moms og afgifter 50,42 50,59 50,42 Elafgift 87,80 0,00 38,00 Moms 34,56 12,65 22,11 Moms og afgifter i alt 122,36 12,65 60,11 Samlet pris EM Net inkl. moms og afgifter, ekskl. abonnement og markedsel 172,78 63,24 110,53 kr/år kr/år kr/år Abonnement Tillæg pr. ekstra måler Abonnement målerfri installation Rabat ved 1 regning pr. år Tillæg ved 6 regninger pr. år Tillæg ved 12 regninger pr. år Side 5

7 Priser for B-kunder Kundetype B Spændingsniveau 10 kv 0,4 kv Detail Afgiftsfri (se side 2) Detail Egen netbevilling Afgiftsfri (se side 2) øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh Transport EM Net 11,72 11,89 15,18 13,93 15,35 Transport overliggende net 7,10 7,10 7,10 0,00 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 21,80 0,00 21,80 Transport EM Net ekskl. moms og afgifter 40,62 40,79 44,08 13,93 44,25 Elafgift 87,80 0,00 87,80 0,00 0,00 Moms 32,11 10,20 32,97 3,48 11,06 Moms og afgifter i alt 119,91 10,20 120,77 3,48 11,06 Samlet pris EM Net inkl. moms og afgifter, ekskl. abonnement og markedsel 160,53 50,99 164,85 17,41 55,31 kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Abonnement timemålt Tillæg pr. ekstra måler timemålt Abonnement skabelonafregnet Tillæg pr. ekstra måler skabelonafregnet Abonnement målerfri installation 250 Side 6

8 Priser for A-kunder Kundetype A 60 kv Spændingsniveau 10 kv Egen netbevilling (medlem af Dansk Energi Net) Afgiftsfri (se side 2) Detail Detail øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh Transport EM Net 5,24 6,65 5,40 6,82 Transport overliggende net 7,10 7,10 0,00 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 0,00 21,80 Transport EM Net ekskl. moms og afgifter 34,14 35,55 5,40 35,72 Elafgift 87,80 87,80 0,00 0,00 Moms 30,49 30,84 1,35 8,93 Moms og afgifter i alt 118,29 118,64 1,35 8,93 Samlet pris EM Net inkl. moms og afgifter, ekskl. abonnement og markedsel 152,43 154,19 6,75 44,65 kr/år kr/år kr/år kr/år Abonnement Tillæg pr. ekstra måler Side 7

9 Priser for øvrige kundetyper Midlertidig Timetalt installation øre/kwh øre/kwh Transport EM Net 21,52 21,52 Transport overliggende net 7,10 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 Transport EM Net ekskl. moms og afgifter 50,42 50,42 Elafgift 87,80 87,80 Moms 34,56 34,56 Moms og afgifter i alt 122,36 122,36 Samlet pris EM Net inkl. moms og afgifter, ekskl. abonnement og markedsel 172,78 172,78 kr/år kr/år Abonnement Tillæg pr. ekstra måler Side 8

10 Priser for producenter Nettoafregning (Elproduktionen anvendes fortrinsvis af producenten) Transformerstation 60/10 kv station 10/0,4 kv station Nettilslutning Spændingsniveau 10 kv 10 kv 0,4 kv 0,4 kv øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh Priser ekskl. moms Transport EM Net 6,65 11,72 15,18 21,52 Transport overliggende net 7,10 7,10 7,10 7,10 Offentlige forpligtelser (PSO) 21,80 21,80 21,80 21,80 Rabat på offentlige forpligtelser -20,50-20,50-20,50-20,50 Rådighedstarif 2,86 6,02 6,39 12,73 Elafgift 87,80 87,80 87,80 87,80 kr/år kr/år kr/år kr/år Årlig udgift til abonnement for produktionsdel ekskl. moms For gruppeinddeling henvises til Energinet.dk Nettoafregningsgruppe 1, 2 og Nettoafregningsgruppe 4 med krav om produktionsmåler med timeaflæsning Nettoafregningsgruppe 4 med krav om produktionsmåler med måneds- eller kvartalsaflæsning Nettoafregningsgruppe 4 uden krav om produktionsmåler 0 0 Nettoafregningsgruppe 5 med krav om produktionsmåler med timeaflæsning Nettoafregningsgruppe 5 med krav om produktionsmåler med måneds- eller kvartalsaflæsning Nettoafregningsgruppe 5 uden krav om produktionsmåler 0 0 Nettoafregningsgruppe 6 med krav om produktionsmåler med måneds- eller kvartalsaflæsning 0 0 Nettoafregningsgruppe 6 uden krav om produktionsmåler 0 0 Bruttoafregning (Hele elproduktionen leveres til EnergiMidt Net og afregningen foretages af Energinet.dk) Transformerstation 60/10 kv station 10/0,4 kv station Nettilslutning Spændingsniveau 60 kv 10 kv 10 kv 0,4 kv 0,4 kv kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Decentrale producenter Vindmøller Minikraft 268 Onlinemåling Side 9

11 Installationstilsluttede nødstrømsanlæg som regulerkraft Transformerstation 60/10 kv station 10/0,4 kv station Nettilslutning Spændingsniveau 60 kv 10 kv 10 kv 0,4 kv 0,4 kv kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Produktionsmåler samt ekstra energiretning på afregningsmåler Onlinemåling Elkedler for fjernvarmeproduktion Transformerstation 60/10 kv station 10/0,4 kv station Nettilslutning Spændingsniveau 60 kv 10 kv 10 kv 0,4 kv 0,4 kv kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år Forbrugsmåler Onlinemåling Ikke miljøvenlig brændsel Transformerstation 60/10 kv station 10/0,4 kv station Nettilslutning Spændingsniveau 60 kv 10 kv 10 kv 0,4 kv 0,4 kv Tillægsbetaling ekskl. moms: øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh Indfødning EM Net 2,97 3,12 6,28 6,65 12,99 Indfødning overliggende net 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Side 10

12 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms kr. kr. Parcelhus/fritidshus Fritliggende bolig max. 25 ampere pr. stikledning , ,50 Tæt/lav bebyggelse Sammenbyggede boliger i bygninger med 1 eller 2 etager , ,00 Lejligheder Sammenbyggede boliger i bygninger med mere end 2 etager 9.100, ,00 Ungdoms-, ældre- og plejebolig Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maksimalt 65 m , ,00 Enfasede installationer Installationer for teknisk brug med en belastning mindre end eller lig med 1 kw 1.595, ,75 Øvrige installationer til og med 25 A Installationer der ikke er omfattet af ovenstående , ,50 Installationer større end 25 A Pris pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) 1.025, ,25 Pr. kw ved kw-maks afregning Større fjernaflæste installationer på kw-maks afregning 1.640, ,00 Ladestander Ladestander til brug for EL-biler. Opstillet i det offentlige rum. Pr. Amp (Min. 25 Amp) 490,00 612,50 Tilslutningsbidrag A-kunder Pris pr. kva ved tilslutning/udvidelse i eksisterende 60/10 kv stationer 449,00 561,25 Særligt spændingsforstyrrende anlæg Pris pr. ampere for nødvendig forhøjelse af kortslutningseffekt 226,00 282,50 TN-system (nulling) Etablering af TN-system ved direkte tilslutning i transformerstation 9.300, ,00 På EnergiMidts hjemmeside på adressen finder du yderligere oplysninger om netbenyttelsesaftale og tilslutningsbestemmelser. Side 11

13 Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser Afregningsgebyrer Ekskl. moms Inkl. moms kr. kr. Flytteopgørelse 65,00 81,25 Aflæsningsbesøg 270,00 337,50 Regningskopi 35,00 43,75 Rykker selvaflæsning 65,00 81,25 Ekstraordinær opgørelse med måleraflæsning 200,00 250,00 Betalingsgebyrer Ekskl. moms Inkl. moms kr. kr. Betalingsgebyr 39,20 49,00 Rykker 1 100,00 momsfri Inkassomeddelelse - inaktive kunder 100,00 momsfri Betalingsaftale 100,00 momsfri Lukkebrev 100,00 momsfri Lukkebesøg 400,00 momsfri Genoplukning i normal arbejdstid 400,00 500,00 Genoplukning udenfor normal arbejdstid 800, ,00 Fogedforretning 330,00 *) 412,50 *) + faktiske omkostninger til foged/låsesmed Målergebyrer Ekskl. moms Inkl. moms kr. kr. Målerundersøgelsesgebyr Undersøgelse på stedet 370,00 462,50 Undersøgelse på værksted 1.045, ,25 Midlertidig tilslutning (byggestrøm) Installatør sætter måler op 150,00 187,50 EnergiMidt sætter måler op 665,00 831,25 Transformermåling 665,00 831,25 Målergenetablering og installationsopdeling 550,00 687,50 Nedtagning af måler 575,00 718,75 For sent indleveret returmåler (mere end 30 dage) 155,00 193,75 Tillæg pr. impulsudgang pr. måler Oprettelse transformermåling 1.185, ,25 Transformermåling (abonnement pr. år) 365,00 456,25 Oprettelse direkte måling 300,00 375,00 Direkte måling (abonnement pr. år) 95,00 118,75 Side 12

14 Manglende betaling Morarenter: Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a. Rykkerskrivelse: Sker betaling ikke senest sidste rettidige betalingsdato udsendes rykkerskrivelse. Gebyr faktureres på den udsendte rykkerskrivelse. Inkassomeddelelse: Udebliver betalingen fortsat, udsendes inkassomeddelelse med oplysning om, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkassobesøg. Medmindre der betales, indgås betalingsordning eller stilles sikkerhed for fremtidig elforbrug. Inkassobesøg / lukning / genoplukning: Er betaling fortsat ikke sket, søges restancen inddrevet ved inkassobesøg. Såfremt der ikke betales, stilles sikkerhed eller indgås aftale, vil EnergiMidt lukke for elforsyningen. Genoplukning finder først sted når der er betalt, stillet sikkerhed eller oprettet betalingsaftale. Der opkræves et gebyr for såvel lukning (opkræves på næste regning) som genoplukning. Genoplukningsgebyr skal betales kontant inden genoplukning finder sted. Sikkerhedsstillelse: Ved gentagne betalingsoverskridelser eller ved andre særlige omstændigheder kan EnergiMidt udsende krav om sikkerhedsstillelse dækkende op til 4 måneders forbrug. Sikkerhed kan ske som bankgaranti, depositum eller lignende. Side 13

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere