Økonomi for vindmøller i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi for vindmøller i Danmark"

Transkript

1 Økonomi for vindmøller i Danmark Risø-R-1247(DA) Etablerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer Peter Hjuler Jensen, Poul Erik Morthorst, Strange Skriver, Mikkel Rasmussen, Helge Larsen, Lars Henrik Hansen, Per Nielsen og Jørgen Lemming. Forskningscenter Risø, Roskilde Oktober 22

2 Forord I de senere år er der gennemført en række analyser af økonomien i vindkraftanlæg i Danmark, specielt hvad angår investeringsomkostninger og energiproduktion. Men skønt drifts- og vedligeholdelsomkostninger udgør en væsentlig andel af de samlede omkostninger, er disse ikke blevet behandlet tilsvarende grundigt. Formålet med dette projekt er således at opsamle og undersøge drifts- og vedligeholdelseserfaringer fra danske vindmøller. Dette inkluderer den økonomiske og tekniske levetid for møllerne, hvorfor investeringsomkostningerne også er indeholdt og analyseret. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelser samt Energi- og Miljødatas database. Udfra disse data er udledt tidsserier for investerings- og drifts- og vedligeholdsomkostninger tilbage fra starten af 8 erne. Tidsserierne er inddelt i effektklasser og bliver analyseret i forhold til udviklingen af D&V-omkostningerne igennem vindmøllens levetid. Et af projektets væsentlige formål er at projektere udviklingsforløb fra ældre vindmøller (55 kw-225 kw) til de større og nyere vindmøller, (5 kw-75kw) for herigennem at kunne etablere en forventet udvikling for større vindmøllers D&V-omkostninger. Projektarbejdet omkring denne rapport er udført af: Lars Henrik Hansen (Risø National Laboratory) Peter Hjuler Jensen (Risø National Laboratory) Helge Larsen (Risø National Laboratory) Jørgen Lemming (Energistyrelsen) Poul Erik Morthorst (Risø National Laboratory) Per Nielsen (Energi og Miljødata) Mikkel Rasmussen (Risø National Laboratory) Strange Skriver (Danmarks Vindmølleforening) Arbejdet er finansieret af Energistyrelsen via tilskud fra følgende projekter: Opdatering af datagrundlag for vindmøllers økonomi, J.nr /96-39 Basistilskud til prøvestation for vindmøller, J.nr /1-1 ISBN ; (internet) ISSN Print: Pitney Bowes Management Services Denmark A/S, 22

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Formål 6 2 Datagrundlag Dataindsamlingen i dag EMD s database Spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag for spørgeskemaundersøgelsen Datarepræsentation Datahåndtering Datagrundlag for investeringsanalysen Datagrundlag for driftsanalysen Investeringsomkostninger Investeringsposter Benyttelsestid Specifik Effekt 35 5 D&V-omkostninger Om datagrundlaget og definitioner Analyse af de enkelte drifts- og vedligeholdelsesposter Analyse af drift og vedligholdelsesomkostninger for de enkelte møller Analyse af gear Bonus 15 kw møller Vestas 225 kw møller 55 7 Nedtagning af vindmøller Datagrundlaget Analyser af nedtagningsforløb Årsager til nedtagning og vindmøllernes videre skæbne Konklusion vedr. nedtagne vindmøller 64 8 Teknisk og økonomisk levetid Teknisk levetid Økonomisk levetid De teoretiske overvejelser sammenholdt med data fra D&V-analyserne, samt data fra nedtagne møller Konklusion 72 Referencer 74 1 Appendiks 75 Risø-R-1247(DA) 3

4 4 Risø-R-1247(DA)

5 1 Indledning 1.1 Baggrund for undersøgelsen Til trods for at vindmøller såvel teknisk som økonomisk har udviklet sig hurtigt gennem de senere år, er der stadig et behov for støtte til etablering af nye vindkraftanlæg. Som baggrundsinformation for statens engagement i vindkraft er det derfor nødvendigt at have et veldokumenteret datagrundlag, herunder at kende både udviklingen af investerings- og drift og vedligeholdelsesomkostninger for vindmøller. Den største eksisterende database forefindes i dag hos Energi- og Miljødata (EMD) i Aalborg, og den suppleres løbende ved indsamlingen af data gennem Danmarks Vindmølleforening. Denne database indeholder data fra et meget stort antal møller, specielt informationer om investeringsomkostninger og produktionsdata. Databasens indhold af oplysninger om nyere møller og udgifter til drift og vedligeholdelse er dog sparsomme, og beregninger baseret på databasens information giver ikke tilstrækkeligt sikre resultater. Formålet med dette projekt er således primært at opsamle og analysere driftserfaringer fra danske vindmøller med start i de forholdvis små møller fra begyndelsen af 8 erne og til de store møller, der etableres i dag. Undersøgelsen er rettet mod indsamlingen af oplysninger om nye store møller og om data vedrørende drift og vedligeholdelse, og er gennemført ved udsendelse af spørgeskemaer til ejerne af en række vindmøllestørrelser, hvor fokus som udgangspunkt er lagt på 55, 15, 225, 3, 5, 6 og 75 kw. Denne spørgeskemaundersøgelse er suppleret af det eksisterende datagrundlag hos EMD. Projektet er støttet af Energistyrelsens Udviklingsprogram for Vedvarende Energi. Projektet gennemføres i samarbejde med EMD, Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Energistyrelsen og elværkerne. Risø-R-1247(DA) 5

6 1.2 Formål Hovedformålet med dette projekt er : At undersøge udviklingen i investerings- samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger igennem vindmøllers livsforløb udfra historiske data, for herigennem at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuel støtte til møllerne, nu og fremover. Dette implicerer følgende elementer: Etablering af tidsserier for D&V-omkostninger for en række danske møller. At analysere omfanget af konstaterede D&V-omkostninger for ældre møller og overveje hvorvidt erfaringer kan overføres på nye større møller. At fortage en gearanalyse der fastslår type og omfang af gearreparationer mht. omkostninger. At belyse den tekniske og økonomiske levetid for vindmøller. At analysere danske vindmøller, der er taget ud af produktion, med henblik på at klarlægge årsag, videreforløb for vindmøller og pladser og dermed en effektmåling af den lovgivning, der sigter imod udskiftningen af ældre møller til fordel for nyere og større. 6 Risø-R-1247(DA)

7 2 Datagrundlag Den geografiske placering af de vindmøller der indgår i undersøgelsen er vist på Figur 1. Det ses, at undersøgelsen geografisk set dækker stort set hele Danmark, Bornholm dog undtaget. Figur 1 De i undersøgelsen implicerede vindmøllers geografiske placering. 2.1 Dataindsamlingen i dag Indtil nu har der ikke i Danmark været et obligatorisk system, der har pålagt mølleejerne at indrapportere investerings og D&V-omkostninger til Energistyrelsen. I forbindelse med etableringen af det grønne energimarked, vil det i fremtiden blive pålagt ejere og tilsynsførende af elektricitetsproducerende anlæg en række obligatoriske tiltag. Dette medfører bl.a., at vindmølleejere via elselskaber i fremtiden har pligt til at indberette produktionsdata til Energistyrelsen. Ydermere er det planlagt at udvælge en referencegruppe af vindmølleejere, der løbende indrapporterer drift- og vedligeholdelsesdata, således at der opnås et kontinuerligt og mere stabilt datagrundlag, der skal sikre fremtidige undersøgelser. 2.2 EMD s database Oplysningerne i EMD s database er baseret på en dataindsamling, der er foretaget i DV s regi igennem ca. 2 år. Rapporteringerne er sket igennem DV s medlemsblad Naturlig Energi. Herigennem har en større gruppe mølleejere meddelt etableringsomkostninger, driftsøkonomi, driftsfejl og energiproduktion. Risø-R-1247(DA) 7

8 2.3 Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen i dette projekt er udviklet i samarbejde med Vindmølleindustrien, DV og Elværkerne. Den indeholder spørgsmål der kan identificere vindmøllers specifikationer, geografisk placering, investeringsomkostninger, D&V-omkostninger samt type og pris på større reparationer. Med fabrikanternes hjælp blev de udsendt til 2 vindmølleejere, der falder inden for de valgte effektklasser: 55 kw, 15 kw, 225 kw, 3 kw, 5 kw, 6 kw, 66 kw samt 75 kw. Omkring 4 spørgeskemaer kom retur. De indsamlede data blev indlagt i en fælles database med data fra EMD s database. Oplysninger til DV s og Risøs spørgeskemaundersøgelser rapporteres frivilligt af mølleejerne, hvilket giver et usikkerhedsmoment i forhold til kontinuiteten og repræsentativiteten i de indsamlede data. Det kan ikke på forhånd afgøres, om det er mølleejere med succeshistorier, der rapporterer, eller det er de skuffende erfaringer. Det antages her, at de rapporterede data er repræsentative for den samlede population. Der er ikke lavet en samlet undersøgelse af, hvorvidt de rapporterede data er repræsentative. På den anden side er der ikke forhold, der har givet anledning til at formode, at den rapporterede population ikke er repræsentativ for den samlede population. 2.4 Datagrundlag for spørgeskemaundersøgelsen Figur 2 giver en præsentation af datagrundlaget for spørgeskemaundersøgelsen. Af de 381 svar, der kom retur, var der 7 der af forskellige årsager (kvalitet af data) ikke kunne medtages i undersøgelsen. 374 gyldige tilbagemeldinger svarer til en svarandel på omkring 19% af den samlede population af møller inden for de undersøgte effektklasser målt i forhold til antal udsendte skemaer. Udgangspunktet for undersøgelsen var som minimum at opnå besvarelsesprocent på omkring 2% af de udsendte skemaer, og det er opnået Antal Møller Effekt Total Figur 2 Antal tilbagemeldinger fordelt på effektklasser. 8 Risø-R-1247(DA)

9 Figur 3 viser fordelingen af besvarelserne afhængig af effektklasser. Det ses at 15 kw vindmøllerne og 6 kw vindmøllerne tilsammen dækker godt halvdelen af samtlige tilbagemeldinger. 3 kw-, 5 kw- og 66 kw-klasserne er hver især repræsenteret med mindre end 4%. Resten fordeler sig mellem 1 og 17% af svarene. 5% Antal Møller 25% % 14.7% 24.9% 16.3% 3.4% 3.7% 25.5% 1.3% 1.2% Effekt Figur 3 Fordelingen af tilbagemeldingerne på effektklasserne. 2.5 Datarepræsentation Figur 4 viser andelen af møller, der er indeholdt i undersøgelsen, i forhold til det samlede antal møller i Danmark for de undersøgte effektklasser. Det ses, at de to største effektklasser mht. effektstørrelser (66 kw og 75 kw) er svagt repræsenteret med under 5% for begge grupper. Mht. repræsentationen i drifts- og vedligeholdsanalysen ses en generel faldende tendens med den voksende effektstørrelse. I forhold til investeringsanalysen ses et mere stabilt forløb. Den samlede repræsentation for undersøgelsen er på 9,9% og 12,6% for hhv. investeringsanalysen og for drifts- og vedligeholds analysen. 25 Procent af aktive møller ,7 2,1 13,1 21,3 18,5 16,2 14,9 12,3 11,3 11,7 Investering Drift & Vedligehold 12,6 12,1 1,6 9,9 4,6 3,2 2, 1, Effekt Total Figur 4 Andelen af møller i undersøgelsen for hhv. investerings og drift & vedligehold i forhold til opstillede, aktive danske vindmøller. Risø-R-1247(DA) 9

10 2.6 Datahåndtering Datagrundlaget består af data indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen suppleret med data fra EMD-databasen. Der er foretaget en kvalitetskontrol af data, således at større fejl og afvigelser er identificeret og undersøgt. Dette er ikke yderligere beskrevet i rapporten. I visse tilfælde kan der være overlap mellem D&V oplysninger og investeringsoplysninger. Dette er der korrigeret for, ved at overføre data fra investeringsdelen til drifts- & vedligeholdelsesdelen. Således figurerer disse kun en gang, hvorved der undgås forvirring og fejl, som følge af dobbelte inddateringer. Eksempel. Hvis der er anført en forsikringsaftale på 1. kr. løbende over 5 år, er der overført 2. pr. år i de første 5 år. Herefter er dataene deflateret for det respektive år, udfra 1999 BFI-prisindex. For at opnå et sammenligneligt datagrundlag er alle data deflateret med et BFIprisindex med udgangspunkt i 1999-priser. 2.7 Spørgeskemadatagrundlag for investeringsanalysen Figur 5 og Figur 6 viser det kvalitetssikrede datagrundlag bestående af 2762 observationer fordelt på 374 møller, opdelt henholdsvist på møllernes effektklasser og deres registreringsår. Det ses, at 15 og 225 kw vindmøllerne er repræsenteret med henholdsvis 1 stk. og 48 stk. hvilket svarer til 13,1% og 11,3% af møllerne i disse størrelser opstillet i Danmark. Således er der et rimeligt stort antal, men størrelsen af andelen af den samlede population giver anledning til at bemærke, at der kan være en usikkerhed i repræsentativiteten. Dette er ikke undersøgt nærmere i denne undersøgelse, idet der ikke er forhold, der gør, at vi stiller spørgsmål ved repræsentativiteten. Antal Møller Effekt Total Figur 5 Fordelingen af de 374 møller, der indgår i datagrundlaget bag investeringsanalysen. 1 Risø-R-1247(DA)

11 6 Observationer årsfordelte År Figur 6 Fordelingen af de 2762 observationer, der indgår i datagrundlaget bag investeringsanalysen. 2.8 Datagrundlag for driftsanalysen Det validerede datagrundlag for D&V-analysen består af 1942 årsindberetninger fordelt på 474 vindmøller Antal Møller Effekt Total Figur 7 Fordelingen af de 474 møller, der indgår i datagrundlaget bag driftsanalysen. Risø-R-1247(DA) 11

12 Antal årsindberetninger År Figur 8 Fordelingen af de 1942 årsindberetninger bag driftsanalysen. 12 Antal årsindberetninger kw 15 kw 225 kw 3 kw 5 kw 6 kw 66 kw 75 kw Figur 9 Antal årsindberetninger pr. kalenderår fordelt efter effekt. 12 Risø-R-1247(DA)

13 3 Investeringsomkostninger Investeringsomkostninger dækker over de omkostninger, mølleejerne har haft i forbindelse med etableringen af vindmølleanlæg. 3.1 Investeringsposter I det følgende er angivet en oversigt over investeringsposter, der er indeholdt og analyseret i denne undersøgelse. Samlede investeringsomkostninger. Understående poster summeret. Møllepris. Prisen for vindmøllen (tårn, nacelle, vinger, styring og rejsning) ab fabrikant Fundament. Fundament (støbning + monteringsbolte) El-Installation. Installation af mølles interne elnet Nettilslutning. Tilslutning til elnettet Fjernovervågning. Prisen på hardware, software samt installering. Financiering. Omkostninger ved låneoptagning (stempel, byggelånsrenter) Rådgivning og Projektering. Omkostning ved konsulent- og advokatbistand Vejetablering. Etablering af fast vej (giver adgang til kran, betonkanon mm.) Andre investeringsomkostninger. - Anlægstilskud. Statsligt anlægstilskud indtil 1991 Yderligere definition af de enkelte investeringsomkostninger er beskrevet under de respektive poster Skalaeffekt Skalaeffekten er de fordele, der opnås ved at øge eller mindske en mølles dimensioner og effekt. Dette kan belyses ved at relatere prisen til den installerede effekt. 1. En mølles dimensioner og effekt øges uden at arbejdsomfang og/eller materialeudgifterne øges tilsvarende. 2. Ved en skalaeffekt bibeholdes de grundlæggende koncepter, mens de over tiden, gradvist innoveres. Arbejdsgange effektiviseres og produktionsteknikker raffineres. Risø-R-1247(DA) 13

14 3.1.2 Samlede investeringomkostninger Figur 1 viser prisudviklingen for de samlede investeringsomkostninger pr.kw, som funktion af den installerede effekt. Prisen pr. kw er jævnt faldende fra knapt 11 kr/kw for 55 kw vindmøllerne til godt 63 kr/kw for 75-kW vindmøllerne. 12 Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 1 Samlede investeringsomkostningers prisudvikling pr.kw som funktion af den installerede effekt. Figur 11 viser de samlede investeringsomkostninger som funktion af tid (opstillingsår) og installeret effekt. Figur 11 er en tidsmæssig udfoldning af Figur 1, gennemsnittets omkostningerne pr. år pr. kw. Det ses at effektklassernes individuelle omkostningsniveau ikke er stabile over tid. Kr./kW År Figur 11 Samlede omkostninger som funktion af tid og installeret effekt. På Figur 12 ses de samlede omkostninger, vist i procent i forhold til mølleprisen ab fabrik. Der er en svag stigende tendens af de øvrige investeringsomkostninger, dvs. udgifter til fundament, eltilslutning etc. 14 Risø-R-1247(DA)

15 16 14 % af møllepris År Figur 12 De samlede omkostningers andel i procent i forhold til mølleprisen. Opsummerende kan følgende fremføres Figur 1 viser, at de samlede investeringer pr. kw over 2 år, aftager jævnt med møllestørrelsen fra ca. 11 kr/kw for 55 kw møller til ca. 6 kr/kw for 75 kw møller. Figur 11 viser, at der fra 1991 til 1995 er et generelt fald, hvorefter der ses en stabilisering. Øvrige omkostninger ud over selve mølleprisen har i de senere år stabiliseret sig på ca. 2 % af de samlede omkostninger Møllepris Figur 13 viser udviklingen af møllepris i forhold til den installerede effekt. Mølleprisen dækker over vindmøllen, som den bliver leveret fra fabrikanten inkl. opstilling og garanti. Det vil sige, at etableringsudgifter som fundament, vejetablering, nettilslutning, projektering/rådgivning og el-installation ikke er indeholdt i denne pris. Tårn, vinger, gear, generator og styring er inkluderet i mølleprisen. Som ved de samlede investeringsomkostninger ses et tydeligt fald i prisen pr. kilowatt installeret effekt, hvilket er forventeligt, eftersom mølleprisen udgør 65-95% af de samlede etableringsudgifter. Det ses også at kurvens hældning er faldende med den øgede installerede effekt. Det betyder, at skalaeffekten er aftagende. Det hænger måske sammen med at udviklingen begrænses af det teknologispor, der følges af industrien. Dvs. at et indkørt koncept kun raffineres og forbedres inden for teknologisporets rammer. Hvis en skalaeffekt skal øges, kræves formodentlig mere radikale innovationer, evt. med ændringer i grundlæggende koncept. Risø-R-1247(DA) 15

16 Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 13 Mølleprisens udvikling i forhold til den installerede effekt. I Figur 14 er foretaget en analyse af prisudviklingen pr m 2 bestrøget rotorareal. Det ses i Figur 14, at prisudviklingen af mølleprisen i forhold til rotorarealet, er mere svingende og fladere i sin hældning end prissammenligningen i forhold til prisen pr kw. Kr./m Kr/m Antal Obs Effekt Figur 14 Prisudviklingen for mølleprisen i forhold til rotorarealet En analyse af prisudviklingen pr. produceret kwh (beregnet årsproduktion) 1 er vist i Figur 15. Som i Figur 14 ses en udvikling med lavere hældningskoefficient end ved forholdet møllepris/installeret effekt (Figur 13). 1 Den beregnede årsproduktion er en beregning af årsproduktion for en specifik mølle ved det specifikke opstillingssted, ved et middelvindår. I forbindelse med beregningen fastslås den præcise ruhedsklasse udfra det omkringværende landskabs udformning. Disse årsprognoser er præcise. 16 Risø-R-1247(DA)

17 Kr./kWh (årlig) Kr/kWh Antal Obs Effekt Figur 15 Prisudviklingen for mølleprisen i forhold til den beregnede årlige produktion Figur 16 viser udviklingen i investeringsomkostningerne for mølleprisen som funktion af tid og installeret effekt. Den følger omtrent den tilsvarende Figur 11 for de samlede omkostninger (kap ) Denne figur viser bedst den egentlige udvikling i vindmøllers økonomi, idet figuren viser investering pr. ydelse på en referenceplacering Kr./kW År Figur 16 Mølleprisen som funktion af tid og installeret effekt. Opsummerende kan fremføres: Figur 13 viser, at mølleprisen per kw aftager jævnt med møllestørrelsen fra ca. 11 kr/kw for 55 kw møller til ca. 5 kr/kw for 75 kw møller. Figur 15 viser, at prisen pr. ydelse for vindmøller er faldet med størrelsen af møller. Figur 16 viser, at de størrelsesspecifikke investeringer for den enkelte møllestørrelse er relativ konstant, bortset fra 225 kw møllernes priser,der reducerer overtid. Altså må det konkluderes, at reduktionen i mølleprisen per kw i det væsentligste må tilskrives den teknologiske udvikling. En af de forklaringer der påvirker mølleprisen for 55 kw vindmøllerne fra 1982 til 1984 er, at rotordiameteren generelt øges i denne periode. Et af forholdene, Risø-R-1247(DA) 17

18 der påvirker 15 kw vindmøllernes stigning fra kan findes i en øgning af rotordiameteren Fundament Figur 17 viser prisudviklingen (kr/kw) for fundamentet i forhold til den installerede effekt. Prisen for fundamentet falder fra 95 kr/kw for 55 kw vindmøllerne til omkring 3 kr/kw fra 225 kw vindmøllerne og opefter. Grunden til at prisen er stabiliseret, kan forklares med, at fundamentkonceptet er færdigudviklet efter 15 kw vindmøllerne. En anden forstærkende faktor er, at prisen for beton generelt var dyrere i starten af 198 erne, med store lokale prisudsving. Grunden til at der ikke kan findes en skalaeffekt for fundamentet er, at fundamentets størrelse vokser proportionalt med størrelsen af møllen i omfang og pris Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 17 Fundamentets prisudvikling i forhold til den installerede effekt. Figur 18 viser investeringsomkostninger af fundamentet som funktion af tid og installeret effekt. Der ses en fordobling af fundamentprisen for 55 kw vindmøllerne, fra ca. 5 kr/kw til godt 11 kr/kw. Generelt falder prisen for fundamentet ved mellemstørrelserne over tiden, mens der er en spredning over tid for de store effektklasser. 18 Risø-R-1247(DA)

19 Kr./kW År Figur 18 Fundamentet som funktion af tid og installeret effekt. Figur 19 viser fundamentets prisandel af mølleprisen i procent. Der ses et fald fra 1% til 5-6%, hvor der tilsyneladende er nået et konstant niveau % af møllepris År Figur 19 Fundamentets andel i procent i forhold til mølleprisen. Opsummerende kan konstateres følgende: Figur 17: Udgiften per kw til fundament var ret stor for de første møllestørrelser, men allerede med 225 kw møllerne var udgifterne reduceret til et niveau pr. kw, som stort set har holdt sig til i dag. Figur 18: Kun for 15 kw møller synes der at være en reduktion med tiden af udgifterne til fundament. Figur 19: Totalt set udgør udgiften til fundament ca. 5 % af mølleprisen El-installation Figur 2 viser prisudviklingen for el-installation, som en funktion af den installerede effekt. El-installation dækker over tilslutningen fra mølle til tilslutningspunkt. Med styringen som hjernen i møllen forbinder ledningsnettet sensorer, følere til diverse møllekomponenter og sikkerhedssystemer. Denne post har som fundamentet ligeledes stabiliseret sig ved 5-1 kr/kw. Risø-R-1247(DA) 19

20 Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 2 El-installationens prisudvikling i forhold til den installerede effekt. Nedenstående Figur 21 viser el-installationens udvikling som en funktion af tid og installeret effekt. 55 kw vindmøllerne svinger markant imellem 6 og 16 kr/kw. En sandsynlig forklaring er, at der er for få data som grundlag. 15 kw vindmøllerne svinger mellem 2 og 4 kr/kw, 225 kw møllerne mellem 5 og 4 kr/kw. De større klasser holder sig, med en enkelt undtagelse, under 2 kr/kw. Kr./kW År Figur 21 El-installationen som funktion af tid og installeret effekt. Figur 22 viser el-installationens andel af mølleprisen i procent. Der har været et gradvist fald fra op imod 15 % af mølleprisen for 55 kw vindmøllerne, til 2-4 % for de større effektklasser. Det fremtidige niveau skønnes til 2-3 % af mølleprisen. 2 Risø-R-1247(DA)

21 % af møllepris År Figur 22 El-installationens andel i procent i forhold til mølleprisen. Samlet set kan følgende konstateres: Figur 2 og Figur 21: Udgiften per kw til el-installation var ret stor for 55 kw møllerne, men allerede med 15 kw møllerne var udgifterne reduceret meget. Med de seneste møllestørrelser er værdien kommet under 2 kr/kw. Der ses en reduktion i den relative omkostning ved større møller. Figur 22: For nyere møller udgør udgiften til el-installation under 2 % af mølleprisen, dog med undtagelse af 75 kw møllerne med 3-4 % Nettilslutning Figur 23 viser prisudviklingen i kr/kw for nettilslutning som en funktion af den installerede effekt. Denne etableringsomkostning indeholder nedgravning af kabler samt i nogle tilfælde forstærkning af det eksisterende el-net. Denne udgift er betalt af ejeren, det lokale el-selskab eller som en kombination. I fremtiden er der en klar lovgivning på området: Mølleejeren skal betale for nettilslutningen til det nærmeste knudepunkt på nettet, resten skal betales af det relevante el-selskab. Der ses et jævnt aftagende prisudviklingsforløb fra 15 kw vindmøllernes godt 9 kr/kw til 4 kr/kw for 75 kw vindmøllerne. En mulig forklaring på at 55 kw vindmøllerne ligger lavere end 15-3 kw-klasserne er, at de tidlige møller som hovedregel ikke krævede forstærkning af 2kV-nettet. Risø-R-1247(DA) 21

22 Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 23 Nettilslutningens prisudvikling i forhold til den installerede effekt. Figur 24 viser prisudviklingen af nettilslutningen i kr/kw som en funktion af tid og installeret effekt. Det ses, at prisen svinger meget inden for de specifikke effektklasser. Dette kan være et udtryk for, at udgiften kan være afholdt enten af ejerne eller elselskaberne. En væsentlig forklaring er variationen i møllens geografiske placering i forhold til det eksisterende el-net. Omkostningens størrelse vokser med afstanden til det eksisterende el-net. I fremtiden forventes det, at denne omkostning bliver homogeniseret i forbindelse med, at vindmøllerne normalt opstilles i områder der er udlagt til omstilling. Kr./kW År Figur 24 Nettilslutningen som funktion af tid og installeret effekt. Det ses, at nettilslutningens andel af mølleprisen er stærkt varierende fra 24 % til 2 %. Udgiften synes at have stabiliseret sig omkring 5-1 % af mølleprisen. 22 Risø-R-1247(DA)

23 3 25 % af møllepris År Figur 25 Nettilslutningens andel i procent i forhold til mølleprisen. Samlet set kan det konstateres at: Figur 23 viser, at udgiften til nettilslutning pr. kw for mølleprisen aftager jævnt med møllestørrelsen fra ca. 9 kr/kw for 15 kw møller til ca. 4 kr/kw for 75 kw møller. Figur 24 viser for den enkelte møllestørrelse en stor variation i udvikling i udgiften til nettilslutning % af møllepris År Figur 25 viser, at udgiften til nettilslutning i de senere år har stabiliseret sig på 5-1 % af mølleprisen Fjernovervågning Figur 26 viser prisudviklingen i kr/kw af fjernovervågningen, som en funktion af den installerede effekt. Fjernovervågning indeholder prisen for hardware og software, der muliggør monitering af en mølles driftstilstand (produktion, pitchvinkel, omdrejninger af rotor og generator, vindhastighed og retning samt temperaturer i møllens vitale komponenter m.m.). Risø-R-1247(DA) 23

24 I 55 kw vindmøllerne er der ikke installeret fjernovervågning, hvilket også fremgår af figuren. Der ses et kraftigt fald i udgiften fra 122 kr/kw for 15 kw til 22 kr/kw for 5 kw, hvilket udover skalaeffekten, bl.a. kan tilskrives computernes markante prisfald i forhold til ydelsen. At omkostninger begynder at stige kan hænge sammen med udvikling og indkørslen af mere opfattende overvågningssystemer i vindmøllen Kr./kW Kr/kW Antal Obs Effekt Figur 26 Fjernovervågningens prisudvikling i forhold til den installerede effekt. Figur 27 viser prisudviklingen for fjernovervågningen som en funktion af tid og installeret effekt. Der ses et markant fald for 15 kw vindmøllerne. 225 kw vindmøllerne svinger en del, hvilket måske kan forklares med, at der er ganske få observationer. Det reelle niveau skal findes imellem 5-8 kr/kw Kr./kW År Figur 27 Fjernovervågning som funktion af tid og installeret effekt. På Figur 28 ses et fald i prisudvikling på tværs af effektklasserne i forhold til andelen af mølleprisen. Et fald fra ca. 3,5 % for 15 kw vindmøllerne i 1987 til,25 % for 6 kw vindmøllerne i Risø-R-1247(DA)

25 4 3.5 % af møllepris År Figur 28 Fjernovervågningens andel i procent i forhold til mølleprisen. Samlet kan konkluderes at: Figur 26: Fra 15 kw møllerne er udgiften til fjernovervågning gradvist aftaget til ca. 2 kr/kw for 75 kw møllerne. Dog har der været en mindre forøgelse for 6 og 66 kw møllerne. Figur 27 og Figur 28 viser, at udgiften til fjernovervågning i de senere år har stabiliseret sig på under.5 % af mølleprisen. Generelt er prisen for fjernovervågningen faldende indenfor den specifikke effektklasse. Denne tendens forventes at fortsætte med faldende hardwarepriser på overvågningssystemer. Udviklingen og indkørsel af nye features til møllen vil måske give midlertidige stigninger Finansiering Figur 29 viser prisudviklingen for finansieringen i kr/kw, som funktion af den installerede effekt. Finansieringen indeholder omkostninger som låneoprettelsesomkostninger, stempelafgift og byggelånsrente. Der ses et generelt fald i prisudviklingen fra 28 kr/kw for 55 kw vindmøllerne til ca. 35 kr/kw for 75 kw vindmøllerne. Figuren viser, at etableringsomkostningerne falder med størrelsen af vindmøller. For vurderingen af finansieringsomkostningerne er det vigtigt at tage med i betragtning, at lånerenten har ændret sig betydeligt over tiden. Lånerenten var således meget høj i begyndelsen af 8 erne og markant lavere i dag ca. 6-8 % p.a. Det er altså ikke kun udviklingen af mere pålidelige møller og evt. kortere lånetider, der har ført til lavere låneomkostninger pr. kw, men også et generelt faldende renteniveau. Risø-R-1247(DA) 25

Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer

Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 18, 216 Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer Jensen, Peter Hjuler; Morthorst, Poul Erik;

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Notat til Energistyrelsen. Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Notat til Energistyrelsen Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Titel: Opdatering af standardværdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. sam EPU alm. del - Bilag 74,MPU alm. del - Bilag 103 Offentligt Notat af 17. januar 2008 Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i maj 2013 Gert Jørgensen Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i 2012-13 Stævne- og ratinggruppen har 2 typer af opgaver i forhold til ratinglisten. 1. Vi overvåger o Listens evne

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3

1.0 Møllens hovedtræk... 3. 1.1 Regler... 3 Brochure KVA Vind 6 Indholdsfortegnelse 1.0 Møllens hovedtræk... 3 1.1 Regler... 3 2.0 Beskrivelse af KVA Vind 6... 4 3.0 Tegning af KVA Vind 6 på 20.5m mast... 5 4.0 Tegning af fundament til 20.5m mast...

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Status på tælleugen Emne Status på tælleuge Den 10. december Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Status på tælleugen Emne Status på tælleuge Den 10. december Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Den 10. december 2012 Status på tælleugen 2012 Aarhus Kommune I uge 43 blev der afholdt tælleuge i 82 af 98 danske kommuner heriblandt Aarhus Kommune. I MSB er der blevet talt i Ydelsescentret,

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001

Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller. Marts 2001 Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Marts 2001 Titel: Vejledning til beregning af fuldlasttimer for vindmøller Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Telefon: (+45)

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Så er du bedre sikret

Så er du bedre sikret Så er du bedre sikret 1 Offshore konference 28. november 2003 i Ebeltoft Underwriting overvejelser for Havmøller 2 3 ting er afgørende for fastsættelse af præmier og vilkår: Erfaring, viden og indsigt

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen NOTAT Dato 23022016 Dok.nr. 36878/16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNENS VINDMØLLEPLAN OG STATUS FOR REALISERING AF VINDMØLLEPLANEN FEBRUAR 2016 Forudsætninger for vindmølleplanen

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 - kommentarer til undersøgelsesmetode og resu l- tater. 1. Indledning og sammenfatning Dansk Industri offentliggjorde den 4. september 2013 deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller

Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller v/ advokat Thomas Bøgild-Jakobsen Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 25. september 2015 - Vingsted

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere