Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisfølsomt elforbrug i husholdninger"

Transkript

1 Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

2 øre/kwh Fleksibelt elforbrug i husholdninger Der er alment accepteret, at det er nødvendigt at spare på energien. For at reducere drivhuseffekten og reducere afhængighed af importeret energi er det nødvendigt at spare på energien. Dette gælder også elforbruget. Men det elforbrug, som ikke kan spares væk, skal i fremtiden også styres. Visse typer elforbrug er endda velegnet til at blive styret. Fx kan elvarme uden problemer afbrydes i kortere tid, uden at brugeren mærker det umiddelbart. Andre eksempler er varmepumper, elbiler, frysere og køleskabe. Fra erhvervslivet kan nævnes frysehuse, vandværker, aluminiumsværker og støberier. Det at styre elforbruget kan kaldes fleksibelt elforbrug eller prisfølsomt elforbrug. Det drejer sig, som navnet antyder, om at styre elforbruget i forhold til udviklingen i elprisen på timebasis. Forbrugeren skal populært sagt flytte sit elforbrug fra de dyre timer, hvor der er stor efterspørgsel på strøm til de billige timer, hvor efterspørgslen er knap så stor. Således opnås ikke bare en økonomisk besparelse for forbrugeren men ændringerne er også til gavn for elsystemet. I dag har udviklingen inden for computere og kommunikation gjort det nemt at styre selv relativt små elforbrug. Ved at styre elforbruget kan samfundet opnå en bedre forsyningssikkerhed og sikre en bedre indpasning af vindkraften. De samlede omkostninger til elsystemet kan reduceres, og kunderne kan få lavere elregninger. Et eksempel: I november 2007 kostede 1 kwh i gennemsnit på en gros markedet (Nord Pool) 32 øre. Men den 15. november 2007 mellem klokken 17 og 18 kostede elektriciteten 703 øre/kwh eller mere end 20 gange det normale. To timer før og fire timer efter kostede den igen under 50 øre. Se nedenstående figur: DK-Vest DK-Øst Figur 1: Udviklingen i elprisen den 15. november Ved at flytte et forbrug fra den dyreste time nogle få timer kunne der spares penge. Men praktisk talt ingen forbrugere reagerede på dette. Fra kl. 17 til 18 2

3 blev der derfor anvendt elektricitet til formål, som godt kunne have været realiseret et par timer før eller fire timer efter eller ventet til dagen efter. Fleksibelt elforbrug handler om at bruge automatik og moderne kommunikationssystemer til at justere elforbrug. Ved at reducere elforbruget en lille smule den 15. november 2007 mellem kl. 17 og 18 ville det ikke være nødvendigt at anvende kraftværker, som kostede det 20-dobbelte af den normale pris. Hvis mange havde fleksibelt elforbrug kunne det yderste kraftværk spares væk. Det er velkendt, at industrivirksomheder kan tilpasse forbruget til varierende elpriser, men kan også husholdninger bidrag med fleksibelt elforbrug? Og kan den økonomiske besparelse for kunden blive af en sådan størrelse at det er interessant? Det er blandt andet demonstrationsprojektet handler om. Praktisk forsøg med elvarmekunder For at opnå erfaringer med fleksibelt elforbrug i forbindelse med husholdningers elforbrug er der gennemført et større demonstrationsprojekt med husholdninger med elvarme. Mere end 500 husholdninger fra hhv. SydEnergis og SEAS/NVEs områder har medvirket. Disse er udvalgt blandt elvarmekunder med et særligt højt elforbrug (over kwh/år). De medvirkende husholdninger var inddelt i fire grupper: En gruppe, som har fået installeret automatikudstyr (Devi), der automatisk regulerer elvarmen i forhold til elprissignalerne efter foruddefinerede standarder. En gruppe, som har fået modtaget elektronikudstyr (Electronic Housekeeper), som kan vise prissignalerne, hvorefter forsøgsdeltageren selv regulerer elvarmen i forhold hertil. En gruppe, som dagligt har modtaget en eller en sms med angivelse af udsving i elprisen, hvorefter forsøgsdeltageren selv regulerer elvarmen i forhold hertil. En kontrolgruppe, som hverken har haft viden om eller deltaget i forsøget. Electronic Housekeeper har i forsøget ikke fungeret efter hensigten, hvorfor resultaterne fra denne gruppe i flere sammenhænge er udeladt. Det praktiske forsøg er gennemført fra april 2007 til marts I den afsluttende evaluering af forsøget indgår en kvantitativ og en kvalitativ analyse. Den kvantitative del består i behandling og analyse af indsamlede data omkring husstandene, udviklingen i elprisen, temperaturudvikling mv. mens den kvalitative del består i telefoninterviews med samtlige forsøgsdeltagere samt kontrolgruppe plus dybdeinterviews i mindre grupper blandt de tre forsøgsgrupper. 3

4 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 okt-08 dec-08 feb-09 kr per måned, gennemsnit per kunde Resultater - prissikring Kunderne har sparet mange penge ved at deltage i forsøget. Typisk mellem og Kr./år. Nedenfor ses den gennemsnitlige besparelse per måned for Devi kunderne SydEnergi SEAS/NVE Figur 2: Gennemsnitlig besparelse for Devi-kunderne per måned. Pengene er imidlertid ikke sparet ved at flytte elforbruget, således som forventet, men derimod ved at kunderne i forsøget har købt elektricitet på en anden måde end sædvanligt. De fleste danske elkunder har ikke skiftet elleverandør, og det betyder at de stadig køber elektricitet fra det selskab, som også før år 2000 leverede strøm til dem. Dette selskab kaldes forsyningspligtselskabet og var tænkt som et værn for svage kunder som ikke kunne gennemskue elmarkedet. Der er kun et forsyningspligtselskab i hvert område og deres priser er nøje reguleret af Energitilsynet. Forsyningspligtselskabets priser er faste for et kvartal af gangen. Kort fortalt bliver priserne prissikret et par uger før kvartalskiftet. Dette sker mekanisk hvert kvartal og dette forhold er kilden til den store besparelse. I forsøget har kunderne betalt for strømmen på samme måde som store virksomheder ofte gør det: Til én gros-pris eller det der kaldes spotpris. Det betyder at kunden for hver time betaler den pris som er gældende på den nordiske elbørs, Nord pool. Se man over de sidste 3 og et halvt år, så har det være 12% billigere at købe ind til spot pris. Den prissikring, som ligger i forsyningspligtselskabets pris, giver en sikkerhed for at priserne ikke varierer i det kommende kvartal men omkostningen for denne sikkerhed er relativ høj. Besparelsen er her udtrykt i forhold til eludgiften før afgifter og tariffer. Også i forsøgsperioden fra april 2007 til marts 2009 har det været billigere med spotpris end med den faste pris, ca. 9%. Der har været måneder hvor 4

5 apr-07 jun-07 aug-07 okt-07 dec-07 feb-08 apr-08 jun-08 aug-08 okt-08 dec-08 feb-09 øre/kwh den faste pris var billigere, men dette har langt fra kunne opveje de måneder, hvor spotprisen var billigst ET Vest Øst Figur 3: De gennemsnitlige forsyningspligtpriser (ET) sammenlignet med de gennemsnitlige spotpriser for Øst og Vestdanmark i forsøgsperioden. Den udbredte måde at købe el på via forsyningspligtselskaber med prissikring hvert kvartal synes således at være en dyr løsning. Et alternativ kunne være at lade elhandlerne tilbyde et produkt, som bestod i prissikring af varierende længde og kun når det var attraktivt. De kunder, der var med i forsøget, boede alle i parcelhus, som var opvarmet med elvarme. Forsøgsdeltagerne var som nævnt udvalgt blandt elvarmekunder med et særlig højt elforbrug. Typisk har deltagerne anvendt mellem 15. og kwh/år. Fx kwh/år koster med en gros-pris på 30 øre/kwh Kr./år. Hertil kommer betaling til netselskabet for transport m.m. og der kommer en række afgifter og moms. Den samlede betaling kommer op på 30. til Kr./år. Resultater fleksibelt elforbrug Forsøget har vist at det ikke giver nogen signifikant effekt alene at oplyse kunderne om udviklingen i elprisen og gøre opmærksom på dyre timer. Kun hvis der er installeret automatik til at styre forbruget bliver effekten så tydelig at den kan ses på det samlede forbrug. Der har i forsøget været kunder, som har modtaget og SMS-beskeder om, hvornår priserne var høje, og som følge heraf selv har skullet reagere ved at flytte deres elvarmeforbrug. En række kunder har sikkert reageret på disse beskeder, men effekten har ikke kunne ses på gruppens samlede elforbrug. Nedenfor ses et eksempel på det prissignal forsøgsdeltagerne har modtaget på . Farvekoden er en billedliggørelse af elprisens afvigelser fra gennemsnittet, således at rød farve er et udtryk for en dyr time, gul en normal time og grøn en billig time. Niveauerne er sat således at en afvigelse på mere end 5 % fra gennemsnittet gav udslag i en rød eller grøn farve. 5

6 Figur 4: Et eksempel på om morgendagens priser. 45 kunder havde fået installeret automatikudstyr, som automatisk styrede elvarmen i forhold til prissignaler. Kunden kunne selv indstille hvor kraftigt der skulle reageres. En kunde kunne således bede udstyret om at sænke setpunktet for den ønskede temperatur med 2 o C, når der optrådte røde timer og at øge set-punktet 2 o C, i den sidste grønne time. Derved blev forbruget flyttet fra de dyre røde timer til de billigere grønne. Andre kunder kunne angive andre tal. Analysen viser at automatikudstyr har en tydelig effekt. I de røde timer blev forbruget reduceret med ca. 200 W og ved første grønne time blev forbruget øget med ca. 300 W. Disse resultater gælder, når udetemperaturen er på frysepunktet. Ved lavere temperaturer vil effekten være højere. Automatikudstyret og systemet med at sende opdaterede prisoplysninger virkede efter hensigten. Dog var der en alvorlig mangel i den måde systemet blev installeret på. Ideelt set skulle der være en termostat i hvert rum. Af budgetmæssige årsager blev der imidlertid kun installeret én termostat per husstand, som automatikudstyret kunne kommunikere med. Det skønnes at en fuld installation ville kunne have givet en markant større effekt. Måske en fordobling eller mere af effekten. Den økonomiske besparelse af tilpasningen af elforbruget er kun opgjort med stor usikkerhed. Resultaterne viser en besparelse på Kr./år ved at tilpasse forbruget til priserne. Det har dog været vanskeligt at skelne ændringerne i forbruget fra den almindelige variation af elforbruget. Forsøgsdeltagernes oplevelse De gennemførte dybdeinterviews i minigrupper danner et billede af, hvordan forsøgsdeltagerne har taget imod forsøget og hvilken oplevelse de selv har af forløbet. En af hovedkonklusionerne fra disse interviews er, at der er et potentiale for at aktivere elforbrugerne med henblik på at flytte deres elforbrug afhængigt af den variable elpris. Dette konkluderes på baggrund af en generel velvilje over- 6

7 for forsøget og et generelt højt aktivitetsniveau fra deltagernes side for at få forsøget til at fungere. Det viste sig endvidere, at der blandt deltagerne var flere motiverende faktorer for deltagelse i forsøget end udsigten til en personlig økonomisk besparelse. Samfundsmæssige og miljømæssige perspektiver viste sig også at være motiverende for flere af deltagerne, hvilket kan bruges i forbindelse med fremtidige forsøg af lignende karakter. Det står dog også klart efter dybdeinterviewene, at forudsætningen for deltagernes involvering i forsøget er, at det er omkostningsfrit at deltage og at deltagelsen giver en mulighed for økonomisk besparelse. God kommunikation og information mellem kunder og elselskab er ligeledes afgørende for deltagernes motivation. Som illustreret på nedenstående figur, udtrykte deltagerne et stærkt ønske om mere og hyppigere information og en stærkere involvering i selve forsøgets formål: DEN REELLE INFORMATION Informationen opleves som værende meget begrænset Informationen har primært været knyttet til forsøgets opstart > ingen løbende information Begrænset information omkring besparelse kun Devi kunderne i SEAS/NVE's område har fået dette Deltagerne har i høj grad selv skulle være aktive i forhold til at få information DEN ØNSKEDE INFORMATION Ønske om langt mere information (både hyppigere samt mere indhold) Ønske om mere løbende information > gode tips og idéer til yderligere besparelser Mere forståelig og forbrugerorienteret information (der pushes) omkring priser Ønske om mere proaktivitet i forhold til information vær på forkant, involvering af deltagere, oplys når funktioner er mulige Figur 5: Forsøgsdeltagernes oplevelser af den reelle information, de har modtaget, og den information, de ønsker. The Nielsen Company (2008). Dette kan ses som en positiv mulighed for et fremtidigt tættere samspil med forsøgsdeltagere i lignende forsøg, som efter eget udsagn med fordel kunne involveres mere i forsøgets formål og forløb og motiveres til at levere en yderligere indsats. Sammenfattende vurderes det dog, at mængden af information har været for lille og kommunikationsstilen har været for neutral. Perspektivering Der er høje afgifter på elektricitet anvendt i husholdninger. Hertil kommer betydelige tariffer. Både afgifter og tariffer betales som faste beløb per kwh. Det betyder, at der til spotprisen skal lægges mellem 0,85 og 1 kr/kwh til afgifter og tariffer. Hertil kommer moms. 7

8 Afgifterne på energi er i de fleste tilfælde lagt på brændslet, men for elektricitet er afgiften på grund af den store internationale handel lagt på elforbruget. Afgiften forstyrrer dermed ikke spørgsmålet om import og eksport. Elafgiften er i runde tal tre gange brændselsafgiften, hvilket afspejler virkningsgraden i et traditionelt kraftværk, som fx producerer el på basis af kul. Et sådan kraftværk kan i de fleste tilfælde betragtes som det marginale kraftværk. Det betyder at når der spares 1 kwh elektricitet, så spares der ca. tre kwh brændsel. Denne logik holder imidlertid ikke i de timer, hvor der er høj andel af vindkraft. I visse timer kan vindkraften siges at være det marginale kraftværk. Det er tilfældet, når transmissionsledningerne ud af landet er helt fyldt og der er risiko for at det bliver nødvendigt at slukke for vindmøllerne for at holde balancen i elsystemet. I disse tilfælde, som måske forekommer i timer om året kunne elafgiften reduceres. I Ea Energianalyse (2009) er det skitseret, at den lave afgift kan være glædende når spotprisen er nul (eller negativ) eller når vindkraften producerer mere end 100% af elforbruget. En sådan dynamisk elafgift ville kunne øge incitamentet for fleksibelt elforbrug. Også nettarifferne kunne med fordel gøres dynamiske. Nettarifferne skal bl.a. dække omkostningen til nettab i transmissions- og distributionssystemet. Dette tab udgør typisk 7% af elforbruget, men varierer med nettets belastning. Omkostningen svarer til spotprisen, så hvis alle betalte 7% af deres forbrug til spotpris, så ville dette også øge incitamentet til fleksibelt elforbrug. Andre forhold kan fremover øge incitamentet til fleksibelt elforbrug. Fra oktober 2009 kan der forekomme negative priser (ned til -1,60 Kr./kWh) på én grosmarkedet. Dette betyder at forbrugerne kan modtage penge for at brug el. Tariffer og afgifter skal dog betales. Det forventes ikke, at de negative priser vil forekomme ofte, men det påvirkes dog af hvor mange nye vindmøller, som bygges og hvilke andre tiltag, som gøres for at gøre elmarkedet mere dynamisk. En række organisationer har for Klima- og Energiministeriet beskrevet hvilke produkter eller priskontrakter som elhandlerne kunne tilbyde til kunderne for at fremme det fleksible elforbrug. Ud over en spotpris (som afprøvet i dette forsøg) kan der være tale om forenklede produkter, fx med lavere priser i weekender og om natten. Eller det kunne omfatte en fjernstyring af udvalgt forbrug. Ved at lade elhandleren styre forbruget kan det tænkes at omkostningerne til automatik kan reduceres, og at der alligevel kan indgås en fleksibel aftale, som tilfredsstiller kundens behov for komfort. Referencer Ea Energianalyse og Risø (2009): Bedre integration af vindkraft. Energiindustrien i Dansk Industri, SydEnergi, SEAS/NVE, Siemens, Danfoss og Ea Energianalyse (2009): Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. 8

9 Arbejdsgruppen vedrørende udvikling af salgsprodukter på elmarkedet, der understøtter det intelligente elforbrug (2009): Det intelligente elforbrug - Salgsprodukter på elmarkedet. The Nielsen Company (2008): Præsentation af Louise Refsgaard, juli

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation E-mail Title of dissemination Type of activity Ebbe Münster, PlanEnergi, Denmark em@planenergi.dk

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere