Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:"

Transkript

1 Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse MEN PÅ DEN GODE MÅDE. Det samme må siges for den øvrige bestyrelse og ikke mindst driftsleder Richard Boisen og de ansatte, idet 2012 igen var et år med stor travlhed, idet vi skulle have fokus på den daglige drift samtidig med Projekt Tange, hvor værket blev udvidet med 775 m2 bygninger, ny elkedel og flis kedel samt tilslutning af nye forbrugere. Alt det vil jeg komme tilbage til senere. Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Vagn Sørensen, Næstformand Mogens Dahl Jens Hunderup Henrik Frederiksen Det er vigtig for mig som formand, at alle bestyrelsesmedlemmer er engageret og ikke mindst har en aktiv holdning og tager ansvar i forhold til de beslutninger, som træffes på bestyrelsesmøderne, og jeg kan love for, at det SKER. Vi har et godt og konstruktivt arbejdsklima med respekt for hinanden og ikke mindst for forskelligheder, hvilket er en klar styrke. Vi har netop gennemført en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet og måden, som vi arbejder på, og konklusionen herpå var langt overvejende positivt, og jeg kan love jer, at dette ikke skyldes, at medlemmerne er nikkedukker. Så en stor tak for samarbejdet for det forgangne år. Jeg har struktureret min beretning således: Overordnet økonomisk status for 2012 og budget Afslutning af Projekt Tange. Fremadrettet brændsler og fleksibiliteten heri. Ny Vision frem mod Benchmark og udfordringen heri. Generationsskifte. Ribe Fjernvarme er underlagt varmeforsyningsloven, hvilket betyder, at økonomien i selskabet skal hvile i sig selv og derfor ikke må opsamle overskud og som konsekvens heraf ikke kan oparbejde en egenkapital. Igennem de sidste 37 år har bestyrelsen i Ribe Fjernvarme skulle tage stilling til, hvorvidt overskuddet skal udbetales til forbrugerne eller overføres til det kommende driftsår. 1

2 2012 var ingen undtagelse i forhold til dette, og overskuddet for året udgjort ca. 1,3 mio. kr., som vi besluttede overført til budgetåret har været et koldt år både i starten af året og ikke mindst i slutningen, og der er det glædeligt, at maskineriet virker, når det skal, idet vi har haft en forsyningssikkerhed tæt på 100% - kun påvirket af enkelte ej unormale nedlukninger, som konsekvens af brud i ledningsnettet har også været et år vi producerede ca. 60% af vores varme i gasmotorerne via naturgas, men fremadrettet er det slut, idet vi omkring 1. oktober 2012 indviede vores nye Flis-kedel og efter en indkøringsperiode har den kørt, som forventet, siden nytåret. Alt i alt havde vi kun lidt glæde af den nye produktionsform i Vi er driftmæssigt i 2012 ramt af en række eksterne forhold, som vi desværre ikke er herre over: Biproduktet, når vi producere varme på naturgas er el, og priserne herfor har i 2012 været meget lave, og vi har trods en 6% større produktion i MWh haft et fald i indtjeningen fra El på 3,0 mio. kr. svarende til ca. 14%. Det skal her bemærkes, at vi har modtaget ca. 7,2 mio. kr. for at stå standby, hvilket udgør 37% af indtjeningen herfra! Ribe Fjernvarme får årligt tildelt CO2 kvoter mere end vi skal bruge, hvorfor bestyrelsen løbende har solgt den overskydende andel af disse. I 2010 generede dette en indtjening på 1,7 mio. kr., i ,4 mio. kr. og i 2012 ingenting. Dette er en konsekvens af, at vi modtager færre kvoter, og prisen på kvoterne er helt i bund. Med de seneste politiske tiltag må vi fremadrettet forventer, at vi skal betale for kvoterne. Et eksempel på, hvor en tidligere indtægt må forventes, at blive en udgift! Herudover er der naturligvis afgifterne, som løbende pålægges, og politikkerne finder løbende på nye herunder NOX- og forsyningssikkerhedsafgifter, og der er desværre kun forbrugerne til at betale. Tange Projektet har endvidere i 2012 medført en række ekstra vedligeholdelsesopgaver, som er valgt gennemført, idet vi har vurderet, at det var billigere, at få dem udført nu, hvor vi var i gang i ledningsnettet og bygningerne. Vores revisor Lone Hansen vil komme nærmere ind på regnskabet senere, hvorfor jeg ikke vil gå yderligere i dybden på nuværende tidspunkt. Overordnet er vi tilfredse. Omkring vores regnskab kan det oplyses, at Energistyrelsen har pålagt alle fjernvarmeværkerne, at lave selvevaluering af regnskaberne for årene 2009, 2010 og 2011, hvilket blev gennemført af revisionsselskabet KPMG i efteråret KPMG påtalte en række mindre forhold, men helt overordnet var konklusionen, at vores regnskaber bliver aflagt efter reglerne hvilket vi også forventede. Lone Hansen, Deloitte vil ligeledes komme nærmere ind på dette i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet for 2012 i næste punkt på dagsordenen. 2

3 Budget 2013 Budgettet for 2013 indeholder en række plusser og minusser, men heldigvis samlet set flest plusser, herunder: Flis-kedelen er budgetteret med, at den i 2013 skal levere mellem 40-45% af varmeforbruget i vintermånederne, og da produktionsprisen herfor er ca. 50% billigere end naturgas falder den gennemsnitlige pris pr. produceret KWh. En række ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger fra 2012 kommer ikke igen i Omvendt belastes budgettet af en række andre forhold: Elpriserne er fortsat meget lave, hvorfor indtjeningen herfra fortsat presses. Vi er dog mindre følsomme fremadrettet, idet vores væsentligste produktionsenhed ikke er naturgas fremadrettet. Forhøjede afgifter, hvor Ribe Fjernvarme in- og direkte pålægges NOX- og Forsyningssikkerhedsafgift på hhv. XX og tkr En afgift, som kun forbrugerne kan betale. Herudover har bestyrelsen valgt at hensætte 2,8 mio. kr. til fremadrettede investeringer, hvoraf 1,6 mio. kr. er nye hensættelser til primært ledningsrenovering og fjernaflæsningsudstyr og 1,2 mio. kr. er henlæggelser fra tidligere år, som er ført tilbage, og derefter henlagt til nye formål. Samlet set et budget, hvor vi reducerer den variable forbrugspris med ca. 6% til 4,41 kr. ex. moms pr. kwh. Følsomheden i Ribe Fjernvarme er, at pålægges vi 1,0 mio. kr. ekstra i afgifter eller omvendt sparer tilsvarende påvirker dette prisen med 15 øre pr. KWh ex. moms eller en ændring i prisen på ca. +- 3,5%. Afslutning af Projekt Tange. Projekt Tange blev afsluttet i efteråret 2012, og har uden tvivl taget en masse resurser fra driftsleder Richard Boisen, de ansatte samt bestyrelsen. Et projekt, som for alvor blev sat i gang i januar 2011 med godkendelsen fra Esbjerg Kommune, hvilket skete på baggrund af, at det var en god økonomisk ide for samfundet, eksisterende brugere og ikke mindst de nye forbrugere i Tange. Overordnet status på projektet: Vi har samlet investeret 53,3 mio. kr., og modtaget 9,1 mio. kr. i tilslutningsafgifter mv. Projektet er blevet dyrere end oprindelig budgettet (ca. 5,0 mio. kr.), men det er en 3

4 konsekvens af en række tilvalg samt at nedgravning af ledningsnettet blev dyrere, grundet flere tilslutning samt overraskelser i jorden. Vi har sagt velkommen til 412 nye forbrugere i Tange. Opgravning af 8,6 km hovedledning, 8,1km stikledning, nedlægning af fjernvarmerør, påfyldning og asfaltering. Opgradering af nuværende pumpehus på Seminarievej. Opførelse af 775 m2 tilbygning på Mosevej og ny skorsten på Mosevej. Flis-kedel på 4 MW med en effekt på 6-7 MW. El-patron på 10 MW. Den 1. oktober 2012 blev flis-kedlen og El-patronen taget i brug, og har efter indkøringsperioden kørt rigtig fornuftig med de forventede effekter og den 17. November 2012 holdt vi Åbent Hus på værket med mere end 500 fremmødte. For os var det en fantastisk oplevelse med masser af nysgerrighed og interesse for værket. Hvilke brændsler har Ribe Fjernvarme fremadrettet: Fremadrettet produceres varme på Ribe Fjernvarme med følgende brændsler: Flis 40-45% El-patron Dansk Træ Emballage 10-20% Ribe Biogas 20-25% Naturgas 15%-30%. Dette betyder for det første, at op til 80% af vores produktion af varme er grøn, men også, at vi har fået en meget stor fleksibilitet i udnyttelse af de forskellige brændsler alt efter, hvor produktionsprisen er billigst. Vi indgår 1-årige prisaftaler på indkøb af flis fra pt. 2 leverandører. Vores erfaringer på driften af flis kedlen er, at det er vigtigt, at vi modtager flis af god kvalitet uden sand- og jord, og at en merpris på den gode kvalitet giver en højere effekt, og dermed er sund fornuftig. Vi har netop indgået ny et-årig prisaftale med en lille prisstigning på 3%. El-patronen på 10 MW skal samle overskudsstrøm op fra el-nettet, og indtil videre har dette være fornuftig. Investeringen er truffet på baggrund af en forventning om fremadrettet store udsving på strømpriserne lidt som vind blæser i takt med at antallet af vindmøller udvides. Vi kan samle overskudsstrømmen op, når den er meget billig eller når vi ligefrem for penge for at modtage den. Dansk Træ Emballage har vi en løbende aftale med omkring aftagelse af overskudsvarme, og det er efter vores opfattelse en fornuftig aftale for begge parter. Indkøbsprisen herpå er lidt dyrere end produktionsprisen på Flis, men rigtig fornuftig. Vi er glade for samarbejdet. 4

5 Hvorvidt vi har overskudsvarmen i 3, 5 eller 10 år ved vi desværre ikke. Omkring Ribe Biogas har vi en kontrakt, som løber frem til udgangen af Prismæssigt, er vi underlagt Varmeforsyningsloven, hvilket gør, at vi skal betale den billigste pris af den omkostningsbestemte pris (Produktionsprisen hos Ribe Biogas) eller substitutionsprisen i forhold til Naturgas. Det, at vores kontrakt er underlagt Varmeforsyningsloven, giver en række uhensigtsmæssigheder, og gør, at oplagte investeringer ikke gennemføres hos Ribe Biogas og hos os, idet gevinsten på investeringen ikke nødvendigvis kommer modparten tilgode måske endda omvendt. Ribe Biogas har fra 2009 og frem til 2012 ramt biogasprisen meget tæt på substitutionsprisen i forhold til naturgassen, hvilket er sket via målrettet brug af henlæggelser til fremtidige investeringer. Samlet set har de henlagt 9,4 mio. kr. i denne periode til fremtidige investeringer, og da der er usikkerhed, grundet kontaktens løbetid, hvorvidt investeringerne kommer forbrugerne i Ribe Fjernvarme til gavn, har vi primo 2012 forespurgt Energitilsynet omkring rimeligheden heri. Tilbagemeldingen herfra er, at henlæggelserne ligger indenfor Varmeforsyningslovens rammer, hvorfor vi ikke kan gøre indsigelser imod disse. Vi har dog meddelt bestyrelsen i Ribe Biogas, at såfremt kontrakten ikke forlænges i 2017, vil vi prøve sagen i Energitilsynet, idet vi er af den opfattelse, at Ribe Fjernvarme allerede har betalt for Biogasanlægget en gang via afskrivningerne. Bestyrelserne har i samarbejde i 2012 igangsat et projekt omkring, at finde en afregningspris på biogassen, som er fornuftig for begge parter, men indtil videre er den gyldne middelvej endnu ikke fundet. Jeg er sikker på, at vi finder en løsning på prisproblematikken, som begge parter kan være tilfredse med. Den sidste brændsel er Naturgas, og vil blive brugt i spidsbelastningerne samt når strømpriserne er høje. Der er dog ingen tvivl om, at gasmotorerne på værket kommer til at køre markant mindre fremadrettet. Vi har en risikopolitik, hvor vi minimum afdækker 50% af forbruget inden varmesæsonen går i gang!. Alt i alt har vi fået markant flere muligheder for at sammensætte vores produktionen, hvilket på langsigt, efter min opfattelse, skal komme forbrugerne tilgode via lavere varmepriser i forhold til alternativet!! 5

6 Ny Vision frem mod Bestyrelsen og driftsleder Ricard Boisen afholdte den 16. marts 2013 strategidag med målet om at finde en ny fremadrettet Vision for Ribe Fjernvarme AmbA. En vision, som skal være solen for arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst for medarbejderne på Ribe Fjernvarme. Det er det, som forbrugerne skal forvente af os. Vision er: Ribe Fjernvarme vil via åbenhed overfor ny teknologi & kontinuerlig optimering af vores resurser, sikre høj forsyningssikkerhed og langsigtede konkurrencedygtige priser, primært baseret på grøn energi. Vores produkt i forhold til forbrugerne er varme, og den skal være til rådighed hos forbrugerne, når behovet er der vel og mærket til en langsigtet konkurrencedygtig pris. Dette stiller efter vores mening store krav til værket og ledningsnettet, at det altid er i fornuftig vedligeholdelsesmæssig stand og eftersyn mv. overholdes planmæssigt måske lidt dyrere på kort sigt, men på lang sigt en rigtig god investering. Vi har gennem årene haft fokus på nye teknologier, hvor vi kan trække yderligere energi ud af vores produktion f.eks. røggasser, således at vi lukker lavest mulige varme ud af skorstene. Vi har løbende været hurtige til at få disse investering implementeret på værket til gavn for forbrugerne og typisk med meget hurtige tilbagebetalingstider. Dette skal vi målrettet fortsætte, således at vi altid har et værk, som er optimeret. Herudover har den nuværende bestyrelse besluttet, at de kommende år skal stå i konsolideringstegn ovenpå Projekt Tange hermed forstået, at fokus skal være på løbende optimering af værket og ledningsnettet. Vi har 2 umiddelbare projekter, som kræver investeringer indenfor de kommende år: Ledningsnettet på Nørremarken, hvor ledningstabet ligger omkring 28% - det er for højt. Vi har igangsat en analyse af ledningsnettet, og modtager i løbet af de kommende måneder en rapport og en anbefaling omkring udskiftninger. På baggrund af anbefalingen samt konkret handleplan træffer bestyrelsen en hurtig beslutning og igangsætning heraf. Dette er sund fornuftig, og vil kræve, at vi skal låne penge hertil. Udskiftning af fjernvarmemålene, således at vi kan lave løbende aflæsninger og dermed give forbrugerne bedre information omkring løbende forbrug og eventuelle fejl. Herudover giver det os mulighed for optimering af driften i forhold til løbende at finde forbruger med for høj returtemperatur, og lave en målrettet indsats for at sænke den. Der er der penge i. 6

7 Alt i alt er fokus på optimering af værket og ledningsnettet, og der bruges ikke resurser på nye større konverteringsområder. MEN der er fremadrettet udfordringer for Ribe Fjernvarme og øvrige Kraftvarmeværker i Danmark, idet: vi bliver pålagt øget afgifter, såsom NOX- og Forsyningssikkerhedsafgifter, ændringer i CO2 kvoter fra indtægt til udgift, udfasning af grundbeløb for at have gasmotorer klar til elproduktion udfases frem mod 2018 dette grundbeløb udgjorde i 2012 for Ribe Fjernvarme 7,2 mio. kr. Der arbejdes via Dansk Fjernvarme politisk på en forlængelse, men hvorvidt dette lykkes er usikker. I forhold til Ribe Fjernvarme passer udfasningen dog med, at vores udgifter renter- og afskrivninger falder med 5,0 mio. kr. på nogenlunde samtidig tidspunkt. Alt i alt er det fremadrettet en lang række udfordringer, men Ribe Fjernvarme er efter min opfattelse godt rustet til disse efter investeringen i Flis kedel, bortfald af afskrivninger samt målrettet fokus på optimering af værket kræver dog løbende investeringer. Benchmark og udfordringen heri. Vi har modtaget en række gode og konstruktive spørgsmål og et forslag fra Lars Møllgaard, Damvej. Forslaget behandles under punkt 6, hvorfor jeg overordnet vil redegør for spørgsmålene her: Spørgsmål 1: Kan bestyrelsen forklare for generalforsamlingen, hvorfor Ribe Fjernvarmeværk ligger som nr. 279 ud af 430 værker. Hvad er det som andre fjernvarmeværker gør bedre end Ribe Fjernvarmeværk? Hvorfor kan fx Ishøj Fjernvarmeværk levere opvarmning til et standardhus for kr., når Ribe Fjernvarmeværk for den samme ydelse skal have mere end dobbelt så meget, nemlig kr.? Spørgsmål 2: Hvordan arbejder bestyrelsen på en løbende forbedring af Ribe listen? Fjernvarmeværks placering på Jeg vil efter bedste evne svare på spørgsmålene under et og nogle af elementerne har jeg været inde på tidligere i beretningen. Bestyrelsen og jeg har de sidste 5 år haft følgende overordnet strategiske målsætninger: Stor grad af forsyningssikkerheder Stabile og konkurrencedygtige priser i forhold til alternativ opvarmning Lav miljøbelastning ved brug af prisneutral grøn energi. Som det fremgår af planchen er vi for indretningen nr. 273 ud af de 420 værker lidt bedre. 7

8 Vi har i bestyrelsen et langsigtet fokus, hvilket betyder, at vi sikrer os, at produktionsapparatet altid er bedst muligt vedligeholdt, løbende udskiftning af ledningsnettet mv. med det mål, at vi ikke pludselig står med et totalt nedslidt anlæg, og dermed meget store investeringer til følge. Dette er bestyrelses holdning og beslutning. Et alternativ hertil er en nedslidningsstrategi, hvor vi sikrer billigere varme - om ikke andet på kort sigt. Der er i Danmark ikke 2 fjernvarmeværker, som er ens, idet vi alle har: Forskellig afskrivningspolitikker. Som tidligere nævnt er det gamle værk og ledningsnet fuldt afskrevet og betalt om 5 år, og vores afskrivninger og renter reduceres med med ca. 5,0 mio. kr. svarende til et prisfald på ca. 17% på det løbende forbrug. Vi kunne vælge, at opskrive anlægget og ledningsnettet, og afskrive over f.eks. 20 år, hvilket vil reducere fjernvarme prisen. Det har vi fravalgt! Forskellig hensættelsespolitikker. I udgangen af 2013 vil Ribe Fjernvarme samlet have henlagt 4,25 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. kommer fra 2013 budgettet. Beløbet er henlagt til ledningsrenovering, fjernafløsningsudstyr og nyt SRO-anlæg. Alternativt hertil er, at foretage investeringen eller vedligeholdelsen og derefter afskrive på investeringen over en årrække. Forskellig brændselssammensætninger, hvor vi først har fået biomassen ind på værket ifm. Tange-projektet. Mange af værkerne, som ligger foran os har historisk anderledes set-up på brændsel og vi har reelt først fået mulighed for biomasse nu, idet der ikke er frit brændselsvalg i Danmark! Forskellige størrelser - Du spørger til Ishøj Fjernvarme, som er et kommunalt ejet værk, som modtager 90% af varmen fra VEKS, som ejes af 12 kommuner og leverer varme hertil om sætter samlet for 1 mia. kr. og har markante stordriftsfordele. Det kan vi ikke matche. Det samme gælder en række andre meget store værker. Forskellige historiske opbygninger af ledningsnettet. Såfremt vi skulle etablere ledningsnettet i Ribe i dag skulle det være gjort anderledes, da det ikke er optimalt!. Dette er et vilkår. Afgifter, hvor der løbende kommer nye til, såsom NOX afgifter og Forsyningssikkerhedsafgift. Dette rammer ligeledes værkerne forskellige alt efter brændsel, herunder biomasse, naturgas med videre. Decentral kraftvarmeproduktion ved naturgas giver 2 produkter, nemlig varme, som sælges til forbrugerne og strøm, som sælges til dette Elselskaberne. Strømpriserne har været meget lave i en længere periode, hvorfor indtjeningen herfra er reduceret. Vi er blevet mindre afhængige heraf efter, at 40-45% af vores varme kommer fra Flis, men dette er en løbende udfordring, hvor vi hele tiden arbejder på optimering. Afregning af faste omkostninger. I de øvrige værker anvendes primært m2 eller m3 til fordeling af værkets faste omkostninger, hvor vi i Ribe Fjernvarme har valgt "spidseffekt" med midling over 24 timer. Dette giver lidt udfordringer i forhold til indberetning jf. nedenfor. Afstand til forbrugerne fra værket, hvilket har betydning for varmetabet i ledningsnettet og dermed prisen. og så videre. Alt i alt har værkerne vidt forskellige forudsætninger! 8

9 Ribe Fjernvarme foretager indberetninger af varmeprisen på baggrund af et hus på 130 m2 samt et forbrug på kwh., hvilket altid sker på baggrund af vores budget for det kommende år. Vores nuværende placering med en varmepris på kr. ud af 430 værker i Danmark er umiddelbart ikke overbevisende, men jeg har dog et par kommentar til den: 1. Statistikken er på baggrund af indberettet budgettal, og vores tidligere driftsleder Bjarne Buelund har i hans 37 år på Ribe Fjernvarme ikke leveret et eneste underskud, hvilket går, at Ribe Fjernvarme hvert år enten udbetaler overskuddet helt eller delvist eller indregner det i næste år. Typisk både og. Dette tager statistikken ikke hensyn til. 2. Ribe Fjernvarme har ikke valgt m2 eller m3, som grundlag til opkrævning af de faste afgifter, som hovedparten af andre værker gør. I stedet har vi valgt den variable spidseffekt, som forbrugeren i Ribe har mulighed for at minimere, såfremt de foretager energirenoverende investeringer og har et optimalt indstillet anlæg. I ovennævnte pris har vi indberettet en spidseffekt på 7. Vi har på baggrund af Lars henvendelse lavet et udtræk af alle huse på Nørremarken mellem m2 - samlet 212 stk. for at se, hvorvidt vores forudsætninger for indberetningen er korrekte. Det gennemsnitlige nøgletal kan opgøres således: Gennemsnitlige forbrug kwh Gennemsnitlig spidseffekt 4,58 kw Gennemsnitlig m2 131,1 m2. Note: Jeg har valgt, at fratrække de 10 bedste/laveste og 10 højest/dårligste forbrug/spidseffekt. Det mest interessante ved dette udtræk er, at spidseffekt i gennemsnit er på 4,58 kw og ikke 7 kw, som vi har indberettet. Dette betyder faktisk, at skulle vi indberette samme pris i dag vil den udgøre kr. og dermed kr. billigere og med den pris vil vi ligge som nr. 174 på listen. Derudover belønner Ribe Fjernvarme de hustande, som har en lav afkøling med et fradrag i prisen, og i 2012 har Ribe Fjernvarme givet større fradrag for lavere afkøling end tillæg for det omvendte. Dette indregnes ikke i prisen, men fradragene ligger 0 kr. til 800 kr. Forbrugerne i Ribe har faktisk mulighed for at spare på varmeregningen, såfremt de har et optimalt anlæg samt investerer i energiforbedrende tiltag, idet det påvirker varmeafregningen på: Spidseffekten - jo bedre isoleret - jo lavere andel af de faste udgifter. (Spidseffekten varierer i de 212 huse fra 2,0 til 8,3). Dette incitament ville ikke være tilstede, hvis vi afregnede efter m2, men der er fordele og ulemper ved begge valg. 9

10 Herudover har jeg tilbageført henlæggelserne på 2,8 mio. kr. indregnet i 2013 budgettet, hvilket svarer til en ekstraudgift på ca. 800 kr. pr. hustand. Vi har pt. samlet henlagt 4,2 mio. kr. til ledningsrenovation, fjernaflæsningsmålere samt nyt SRO-anlæg!. Alt i alt giver vi et incitament til energioptimering, og en forbruger, som ligger under 1,0 KWH under gennemsnittet og med en god afkøling og et fortsat meget højt forbrug på kw kan reducere varmeregningen med ca kr. og dermed en pris på kr. og dermed ligge som nummer 113. Havde vi ikke indregnet hensættelser kunne samme forbruger rykke op på plads 81. Vi har ikke målrettet med Benchmark listen da de forskellige varmeværkets forudsætninger for indberetning er meget forskellige, og indberetningen ikke tager højde for alt, hvilket jeg håber, at have illustreret med nærværende gennemgang. Derfor mener jeg faktisk ikke, at en plads som nummer 273 er retvisende.! Som jeg håber, at I har fået opfattelse af har bestyrelsen og ikke mindst de ansatte altid arbejdet for opnåelse af billigst mulige varme, men det er og bliver, så længe jeg er formand, på lang sigt. Generationsskifte I september 1976 blev Bjarne Buelund ansat som Driftsleder på Ribe Fjernvarme, og præcis 37 år senere, nemlig den 30. august 2013 går Bjarne Buelund på velfortjent pension. Bjarne Buelund har altid været et kæmpe aktiv for Ribe Fjernvarme og har igennem årene leveret en meget stor arbejdsindsats og er en væsentlig årsag til, at Ribe Fjernvarme er det fjernvarmeselskab, som vi kender i dag. Bjarne Buelund har overlevet 4 formænd og adskillige bestyrelsesmedlemmer. Herudover har du været omdrejningspunktet i udvikling af værket med nye produktionsformer, investering, fusionen i 2001 mellem værkerne i Ribe og så videre altid på loyal og dygtigste vis. Vi har haft fornøjelse af hinanden de sidste 5 år, og det har været et godt og konstruktivt samarbejde. Som du forhåbentlig ved har jeg stor respekt og tillid til dig som person, og jeg vil gerne takke mange gange for din indsats for Ribe Fjernvarme. Skal vi give Bjarne en kæmpe hånd for hans indsats gennem alle årene for Ribe Fjernvarme. Generationsskiftet er gennemført, idet Richard Boisen har haft det overordnet ansvar som driftsleder de sidste 3 år og lært alt fra Bjarne. Samtidig har vi nu udnævnt Torben Feddersen, som Driftslederassistent og ansat en ny fjernvarmeassistent pr. 1. Maj Dette betyder, at teamet omkring Ribe Fjernvarme snart er på plads og klar til at arbejde for jer. Afslutning Som tidligere nævnt er Henrik Frederiksen, Jens Hunderup og jeg selv på valg til bestyrelsen, og alle ønsker genvalg. 10

11 Her på falderebet skal der lyde en stor tak til Kirsten K. Jensen, Jack Schou, Torben Feddersen, Bjarne Buelund og vores driftsleder Richard Boisen, som jo alle er ansat på Ribe Fjernvarme. I yder alle en stor arbejdsindsats i det daglige, som dels sikrer, at vores anlæg kører optimalt samt at alle vores forbrugere får en god oplevelse, når de er i kontakt med Ribe Fjernvarme. Dette var mine afsluttende ord, og såfremt der er spørgsmål vil jeg forsøge, at svare efter bedste evne, og omkring de tekniske spørgsmål har jeg en back-up i Richard Boisen. 11

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen:

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen: Bestyrelsesberetning 2014 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Indledningsvist er det min og bestyrelsens opfattelse, at driftsåret 2014 ikke har været så ringe endda taget alt i betragtning, og det er derfor

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

Strategien og dermed målet for bestyrelsen har i 2011 været uændret, hvor nøgleordene er:

Strategien og dermed målet for bestyrelsen har i 2011 været uændret, hvor nøgleordene er: Bestyrelsesberetning 2011 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. 2011 har efter min opfattelse været endnu et utroligt spændende år for Ribe Fjernvarme, hvor bestyrelsen og ikke mindst driftsleder Richard

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme

Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme 2013 har været et godt og spændende år for Ribe Fjernvarme, men i forhold til bestyrelsesarbejdet har det være lidt mere stille, end de tidligere år, og det

Læs mere

2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme.

2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme. Bestyrelsesberetning 2010 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. 2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme. Strategien og dermed solen for bestyrelsen har i 2010 været uændret,

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Nye forbrugere P2 Støvring by fortsætter med at vokse. Der er i det forgangne varmeår tilkommet 42 nye forbrugere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING Glamsbjerg Fjernvarme 55. generalforsamling Dagsorden jf. vedtægterne 6 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl i Ørting Hallen.

Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl i Ørting Hallen. Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl. 19.30 i Ørting Hallen. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med fremmødte 16 forbrugere ex. bestyrelsen og revisor. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Beretning for Dias: Indledning

Beretning for Dias: Indledning Beretning for 2016. : Indledning Grindsted El & Varmeværk A.m.b.A. Flowafgift Serviceordningen Engrosmodellen Forbrugerweb Blue idea Flexafregning Ændring i afregningsperioder Bortfald af grundbeløb Status

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 10. juni 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 10. juni 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 10. juni 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2015

Fjernvarmeprisen 2015 Fjernvarmeprisen 2015 6. oktober 2015 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet betydeligt

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4.

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Balance pr. 30. juni 2008 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret

Læs mere