IDAs Klimaplan Fjernkøling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling"

Transkript

1 fagligt notat Fjernkøling

2 Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk er fjernkøling produktion og distribution af koldt vand via et fjernkølings-rørsystem, (distributionsnet) hvor det kolde vand er produceret på hhv. centrale og decentrale kølecentraler. Fjernvarmebaseret køling er hvor der distribueres fjernvarme i et fjernvarme-rørsystem, og hvor de enkelte forbrugere producerer køling vha. fjernvarme. I dag anvendes køling i mange forskellige bygninger, primært butikscentre og kontorejendomme. Typisk vil kølingen være produceret på mere eller mindre individuelle kølemaskiner, der bliver drevet af el. Et fjernkølingsanlæg vil distribuere koldt vand til forbrugernes køleflader med en fremløbstemperatur omkring 5 grader C. Returtemperaturen vil være omkring grader C. Der skal derfor til et fjernkølingsanlæg anlægges et nyt rørsystem. Da fjernkøling arbejder med en temperaturdifferens på grader C, vil dimensionerne på et sådan rørsystem blive relativt store. Større fjernkølingsanlæg vil derfor have behov for flere produktionssteder af koldt vand, end hvad vi ser af produktionssteder i et fjernvarmesystem. En væsentlig fordel ved fjernkøling er, at de større produktionsenheder giver flere muligheder for køleproduktion, ved at inddrage flere kilder af køleenergi, end ved et traditionelt system, der som tidligere nævnt, normalt bliver produceret på el. Ideen med fjernkøling er at udnytte flest mulige ressourcer således at energiforbruget minimeres. Disse ressourcer er feks. affaldsvarme, kraftvarme, solvarme eller frikøling. Frikøling er udnyttelse af en lokal ressource i form af f.eks. hav-, grund- eller søvand som kan indvindes med en brugbar temperatur til køleformål. Det vil sige en temperatur lavere end returtemperaturen, således at den indvundne vand kan benyttes til at køle returvandet med. Derved opnår man at en del af køleenergien kan produceres uden brug af energi. Et andet input af koldt vand til et fjernkølingssystem, kan være koldt vand produceret ved hjælp af en absorptionskølemaskine, der anvender varme som drivmiddel. 1 De faglige notater udarbejdes af forskellige eksperter i forbindelse med klimaprojektet og afspejler ikke nødvendigvis IDAs holdninger 1

3 Der er forskellige steder i Danmark overskudsvarme til rådighed året rundt. I vintermånederne kan denne varme udnyttes som fjernvarme, men om sommeren bliver der kølet varme bort blandt andet fra affaldsforbrændingsanlæg. Den overskudsvarme der findes om sommeren, kan udnyttes i en absorptionskølemaskine til at producere koldt vand. Eneste forudsætning er at temperaturen er høj nok, dvs. en temperatur typisk på min 80 grader C. Endelig kan en del af det kolde vand produceres på centrale kompressorkøleanlæg, fortsat med el som drivmiddel. Et stort kompressorkøleanlæg vil have en bedre virkningsgrad end de mindre individuelle anlæg, der i dag findes rundt omkring. Typisk vil man installere kompressorkøleanlæg til spids- og reservelast produktion, mens hovedparten af det kolde vand vil blive produceret ved hjælp af primært frikøling og sekundært med et varmedrevet absorptionskøleanlæg. Fjernvarmebaseret køling produceres jf. definitionen ude hos de enkelte forbrugere, på en kølemaskine der anvender varme som drivmiddel. Det kan være en mindre absorptionskølemaskine, som nævnt tidligere, men det kan endvidere også være på et sorptionskøleanlæg. Hvor absorptionskølemaskine kan producere koldt vand, producere sorptionskøleanlægget kold luft, og vil være en del af en ejendoms ventilationsanlæg. Beskrivelse af teknologien i absorptionskølemaskiner. Absorptionskølemaskiner er en miljøvenlig løsning og der er: Afhængig af drivvarmens oprindelse, mulig at være næsten CO 2 -neutral. Maskinen er ganske støjsvag og der er kun få bevægelige dele Ingen drivhusgas i systemet Elforbruget til drift er ganske få procent af kølemaskinens kølekapacitet. Vedligeholdsomkostninger er næsten negligible og har meget høj tilgængelighed Absorptionskølemaskiner kan udføres med adskillelige interne mediepar, men er langt overvejende med en LithiumBromid H 2 O opløsning som absorbent og H 2 O som kølemiddel. Med H 2 O som kølemiddel og med vakuum i maskinen er det muligt at køle ned til +3,5 C, men af sikkerheds grunde (mod frysning) er en temperatur +4,5 C hensigtsmæssig som koldt vands out-put. Absorptionsmaskiner til fjernkøleanlæg er termisk drevne og kan drives af forskellige medier: varmt vand af min. 75 C, hedtvand, damp, røggas fra gas motor eller direkte olie/gas fyret. Ved drivmedie af lav temperatur er absorptions maskinen er det en såkaldt single effect type med en normal COP på ca. 0,7. Ved drivmedier af højere temperatur kan maskinen udføres som en såkaldt double effect type og da opnå en COP på over 1,2. 2

4 Absorptionsmaskiner fås i en lang række standardmaskiner fra 35 kw til 12MW køleeffekt. Skal der opnås køletemperaturer (brine) under +4,5 C er det muligt ved hjælp af ammonik/vand, hvor det her er vand der er absorbent og ammoniak der er kølemedie. Det er muligt at opnå temperaturer ned til 60 C. Ammoniak maskiner er ikke vi vor del af verden endnu set benyttet til fjernkøleanlæg. Bortkøling af absorptions kølemaskiners overskudsvarme. Absorptionskølemaskinerne består af en fordamper, hvor det kolde fjernkølingsvand produceres, af en absorber/condenser hvor overskudsvarmen bortkøles samt en generator, hvor drivvarmen tilføres. Overskudsvarmen kan bortkøles enten med en radiatorkøler (tørkøler), et køletårn (vådt), sø- eller havvand eller grundvand. I enkelte tilfælde kan temperaturerne på afkølingen af condenseren være tilstrækkelig til evt. forvarmning af fjernvarmevand eller varmt brugsvand og i sådanne tilfælde kan økonomien i systemet forbedres væsentligt. Frikøling. Ovennævnte metoder til bortkøling af absorptionsmaskinernes overskudsvarme giver i alle tilfælde mulighed for at koble anlægget, så der i en stor del af året kan opnås en høj grad af frikøling, når udelufttemperatur eller sø-, hav-, grundvands temperatur er lavere end returtemperaturen fra fjernkøleanlægget. Drivvarme. Drivvarme til absorptionsmaskinerne kan som nævnt opnås fra forskellige kilder. For at opnå en god total økonomi vil det være hensigtsmæssigt at udnytte overskudsvarme fra affaldsforbrænding, industriel overskudsvarme, kraftvarme, eller solvarme. Som regel vil kølebehovet være sammenhængende med manglende mulighed for afsætning af overskudsvarmen i sommer perioden. 2. Anvendelsesperspektiv. Produktion af køling på centrale fjernkøleanlæg. Kølingen leveres som et afkølet medie, der har en nærmere specificeret temperatur og fremløbstemperaturen fra kølecentralen vil være ca. 6 o C og returtemperaturen fra kunderne forventes at være o C. Kølecentral vil få en kapacitet der er tilpasset det aktuelle kølebehov og er baseret på 3 forskellige køleprincipper: 3

5 1. Anvendelse af koldt vand fra havnen/søen i perioder af året, hvor vandet er tilstrækkelig koldt. 2. Varmedrevne kølemaskiner, som kan udnytter overskudsvarme fra affaldsforbrænding, CO 2 neutral fjernvarme og kraftvarme. 3. Eldrevne kompressorer. På grund af kombinationen af flere principper og anlæggets størrelse vil der blive tale om et fleksibelt anlæg med meget høj energieffektivitet. Nuværende individuelle køleanlæg er oftest kun baseret på eldrevne kompressorer, og det centrale køleanlæg har altså et lavere elforbrug, da det udnytter frikøling fra havvandet og varme fra fjernvarmesystemet. Der er udført detaljerede simuleringer af driften af et kendt central køleanlæg og nedenstående figur viser den forventede produktionsfordeling for det fuldt udbyggede projekt. Frikøling benyttes i de perioder hvor havvandet/søvandet, har en tilstrækkelig lav temperatur som kølevand. Absorptionskølerne har en høj minimumsproduktion og sættes derfor først i produktion, når kølebehovet, der ikke dækkes af frikøling, er højere end absorptionskølernes minimumsproduktion. De elektriske kompressorer benyttes til spidsbelastninger, og hvis kølebehovet er mindre end absorptionskølerens minimumsproduktion. Alt efter driftsbetingelser, som vejret og havvandstemperaturen, kan fordelingen mellem de tre køleprincipper ændres år for år. 4 Produktionsfordeling Energimængde (GWh) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Frikøling - havvand Absorptionskøling Eldrevne kompressorer Køleproduktionens fordeling på produktionsmetoder over året for et kendt fjernkøleanlæg. Fjernvarmen kan leveres som damp til absorptionskølerne og kan komme fra affaldsanlæg, CO 2 neutrale fjernvarmeanlæg eller fra kraftvarme. Forbrug. 4

6 Forbruget af køling kan relateres til comfortkøling, dvs. til airkonditioning i byggekomplekser, banker, stormagasiner, butikscentre, supermarkeder og butikker. Fjernkølingen kan anvendes til køling af produktionsprocesser, hvor den krævede procestemperatur matcher fremløbstemperaturen på kølemediet og som comfortkøling i private hjem i begrænset omfang. I alle tilfælde opvarmes kølemediet til en højere returløbstemperatur og kølemediet recirkuleres efter en nedkølende proces i fjernkøleanlægget, på samme måde som fjernvarmevand, blot med omvendte temperaturparametre. Decentral køling. Ved decentral køling foregår produktion og forbrug nøje efter de samme principper som ved central fjernkøling, blot foregår processen i et mindre afgrænset geografisk område, hvor der ikke er behov for nogen infrastruktur arrangementer som et geografisk udbredt fjernkølingsnet, men at kølingen leveres lokalt til en enkelt forbruger eller måske to. 3. Tidsperspektiv. Installering og CO 2 fortrængning. Med vedtagelse af Lov om Kommunal Fjernkøling af 17/06/2008 blev der åbnet op for muligheden for at kommunale varmeværker kan etablerer fjernkølingsselskaber. Loven har dog ikke ryddet alle hindringer af vejen, idet fjernkøling ikke er sidestillet med andre energiforsyningsarter da fjernkøling ikke er omfattet af lånerammebekendtgørelsen. Dette vil være en væsentlig hindring for at få sat aktiviteter i gang, i større omfang, inden for de kommunalt ejede forsyninger. Tidligere undersøgelser viser, at det vil være i de største byer, at behovet og interessen for fjernkøling er størst. Samtidig er det her primært tale om kommunalt ejede forsyninger, og de besværlige muligheder for finansieringen af fjernkølingsaktiviteterne, vil være en væsentlig hindring for at der kommer rigtig gang i sådanne projekter. Teknologien er ellers kendt, og den nødvendige know-how findes også, men der vil formentlig ikke blive igangsat mange projekter i de første år. Der er etableret et par mindre projekter, ligesom endnu et par projekter er på tegnebrættet. Umiddelbart forventes det at 2-4 nye mindre projekter etableret indenfor de næste par år, mens en 5

7 yderlig udbygning formentlig vil afvente driftserfaringer, og ændring i mulighed for finansiering af projekterne. I det centrale København er der dog igangsat et projekt med en samlet kapacitet på 15 MW køleeffekt, til dækning af kølebehov i store kontor og forretningskomplekser Livscyklusperspektiv. Miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Tidligere rapporter har dokumenteret, at traditionel produktion af køling på et kompressoranlæg typisk operere med erfaringsmæssige effektfaktorer på 1,5 til 4 (angives ofte som 2 til 5), eller at der for hver produceret kwh køling bruges mellem 0,2 og 0,5 kwh elektricitet. For at producere denne mængde elektricitet, skal et normal kondens kraftværk (2,5 kwh brændsel for 1 kwh leveret el) anvende mellem 0,5 og 1,3 kwh brændsel. Produceres fjernkølingen ved hjælp af frikøling, solvarme, eller ved udnyttelse af overskudsvarme vil dette, ud over noget strøm til nogle pumper, ikke medføre noget ekstra brændselsforbrug, idet overskudsvarmen jo i stedet ville have været kølet væk. Produceres fjernkølingen ved hjælp af en absorptionskølemaskine bruger en sådan typisk 1,5 kwh varme for hver kwh køling. Afhængig af hvordan varmen bliver produceret vil det påvirke brændselsforbruget til produktion af kølingen. Sker produktionen på et kedelanlæg med en virkningsgrad på 95% giver dette et brændselsforbrug på ca. 1,6 kwh brændsel. Sker produktionen derimod på et kraftvarmeværk med en samproduktion af el- og varme, hvor varmen tillægges 0,5 kwh brændsel til 1 kwh varme, vil brændselsforbruget være ca. 0,8 kwh brændsel pr kwh køling. Endelig kan produktionen af det kolde vand på et kølekompressoranlæg. Et større kølekompressoranlæg vil normalt have en bedre virkningsgrad end mindre enheder. Typisk med effektfaktorer op til en faktor 6. Dette vil give et brændselsforbrug på ca. 0,4 kwh elektricitet pr. 1 kwh køling. Energitabet fra et fjernkølings ledningsnet, er relativt lille, idet forskellen på temperaturen på det kolde vand og jordtemperaturen er yderst beskedne. Det samlede billede af brændselsforbruget skal derfor ses i forhold til en aktuel anlægskonfiguration. Jo mere overskudsvarme/spildvarme og jo mere frikøling der er til rådighed, jo mindre energiforbrug skal der anvendes til køleformål.

8 Miljømæssigt vil det ligeledes være afhængighed mellem den aktuelle anlægskonfiguration og de miljømæssige konsekvenser, og der vil være en sammenhæng mellem reduktionen af energiforbruget og reduktion af f.eks. CO 2 udledningen. Da elektricitet bliver erstattet med varme vil CO 2 besparelsen ligge indenfor kvoteordningen. Anvendelsen af kølemidler til traditionelle kølemaskiner vil blive reduceret ved et fjernkølingsprojekt, og dette vil ligeledes reducere miljøpåvirkningerne. 5. Økonomisk perspektiv. Beregning af miljø- og økonomiske parametre. I rapport fra Euro Heat and Power regnes kølebehovet i Danmark til 3,3 TWh og i Energistyrelsens rapport Fjernkøling i Danmark anvendes tal til beregninger der svarer til 50% af denne værdi og dette kølebehov er også anvendt i nedenstående beregninger. Til beregningerne er anvendt budgettal fra et kendt større anlæg i Hovedstadsområdet og skal ses som et produkt heraf. Tekst Kølebehov TWh Investering mio kr. Investering mio kr./twh Reduceret CO 2 tons/år Investering pr. sparet ton CO 2 over 10 år * DK 50% fjernkøling 1, *Der er regnet med faste stående 4% lån over 10 år Tekst Sparet brændsel PJ Brændselspris mio kr./pj Brændselsbesparelser mio kr./år DK 50% fjernkøling 1,1 37,3 41 Beregningerne viser, at ved et kølebehov fra fjernvarmebaseret fjernkøling på 1,65 TWh skal der investeres ca 10. mia i anlæg og infrastruktur, dvs. i kombinerede køleanlæg og rørledninger. Et fuldt udbygget fjernkølesystem vil give en besparelse på tons CO 2 om året, hvilket svarer til en investering på kr pr. sparet ton CO 2 med en levetid på mindst 10 år. Svarende til en samlet besparelse på tons CO 2. 7

9 Brændselsbesparelsen er beregnet til 1,1 PJ og ved en brændselspris på 37,3 kr/gj svarer det til en besparelse på nationalregnskabet på 41 mio kr. på årsbasis, svarende til 410 mio kr. med 10 års levetid. Det kan udledes heraf, at den største besparelse ved fjernkøleanlæg kommer fra frikølingens andel af den samlede køleeffekt. Denne beregning er udført ud fra et fjernvarmenet med kombinerede forsyningskilder naturgas, affald og kraftvarme og besparelserne vil blandt andet afhænge af det enkelte fjernvarmenets forsyningskilder. Forsynes absorptionskølerne med fjernvarme, der er helt CO 2 neutrale, vil den samlede CO 2 besparelse vokse tilsvarende. Der gøres opmærksom på, at disse beregninger er foretaget ud fra en gennemsnitlig varmepris og hvis der i stedet blev anlagt betragtninger på månedsbasis, hvor der i sommerperioden er rigeligt med affaldsvarme, ville beregningerne i disse måneder i højere grad falde ud til fjernkølingens fordel. 6. Aktørperspektiv. Konklusion. En væsentlig fordel ved fjernkøling er, at man ved produktion af koldt vand, kan inddrage flere kilder af køleenergi, end ved et traditionelt system, der som tidligere nævnt, normalt bliver produceret på el. Ideen med fjernkøling er at flytte mest muligt af energiforbruget til produktionen af det kolde vand væk fra elektricitet, og over til nogle andre energiformer, som f.eks. affaldsvarme, kraftvarme, solvarme eller som frikøling. Frikøling er udnyttelse af en lokal ressource i form af f.eks. hav-, grund- eller søvand som kan indvindes med en brugbar temperatur til køleformål. Det vil sige en temperatur lavere end returtemperaturen, således at den indvundne vand kan benyttes til at køle returvandet med. Derved opnår man at en del af køleenergien kan produceres uden brug af energi. Der er forskellige steder i Danmark overskudsvarme til rådighed året rundt. I vintermånederne kan denne varme udnyttes som fjernvarme, men om sommeren bliver der kølet varme bort blandt andet fra affaldsforbrændingsanlæg. 8

10 Fjernvarmen kan leveres som damp til absorptionskølerne og kan komme fra affaldsanlæg, CO 2 neutrale fjernvarmeanlæg eller fra kraftvarme. Loven har dog ikke ryddet alle hindringer af vejen, idet fjernkøling ikke er sidestillet med andre energiforsyningsarter da fjernkøling ikke er omfattet af lånerammebekendtgørelsen. Dette vil være en væsentlig hindring for at få sat aktiviteter i gang, i større omfang, inden for de kommunalt ejede forsyninger. Tidligere undersøgelser viser, at det vil være i de største byer, at behovet og interessen for fjernkøling er størst. Samtidig er det her primært tale om kommunalt ejede forsyninger, og de besværlige muligheder for finansieringen af fjernkølingsaktiviteterne, vil være en væsentlig hindring for at der kommer rigtig gang i sådanne projekter. Produceres fjernkølingen ved hjælp af frikøling, solvarme, eller ved udnyttelse af overskudsvarme vil dette, ud over noget strøm til nogle pumper, ikke medføre noget ekstra brændselsforbrug, idet overskudsvarmen jo i stedet ville have været kølet væk. Energitabet fra et fjernkølings ledningsnet, er relativt lille, idet forskellen på temperaturen på det kolde vand og jordtemperaturen er yderst beskedne. Det samlede billede af brændselsforbruget skal derfor ses i forhold til en aktuel anlægskonfiguration. Jo mere overskudsvarme/spildvarme og jo mere frikøling der er til rådighed, jo mindre energiforbrug skal der anvendes til køleformål. Miljømæssigt vil det ligeledes være afhængighed mellem den aktuelle anlægskonfiguration og de miljømæssige konsekvenser, og der vil være en sammenhæng mellem reduktionen af energiforbruget og reduktion af f.eks. CO 2 udledningen. Da elektricitet bliver erstattet med varme vil CO 2 besparelsen ligge indenfor CO 2 kvoteordningen. En økonomisk analyse af rentabiliteten over 10 år, hvor den sparede CO 2 mængde regnes til købsprisen på CO2 markedet og brændselsbesparelsen inddrages viser, at projektet er rentabelt, men at der kræves langsigtede investeringer. Den driftsmæssige robusthed vurderes til at være stor, idet der er 3 kilder til produktion af køling i 8 måneder om året og selve anlæggenes mekaniske konstruktion med få bevægelige dele, giver en høj forsyningssikkerhed. Den økonomiske påvirkelighed fra stigende brændselspriser er ringe, da 1/3 af kølingen er gratis idet den stammer fra hav eller søvand og fjernkølingen er også ufølsom i forhold til energiafgifter og moms, der tilbagebetales til den erhvervsmæssige bruger, dette vil være medvirkende til et CO2 besparende system, med en stabil økonomisk drift. 9

11 Kilder: Euro Heat and Power, District Cooling in Europe Energistyrelsen, Fjernkøling I Danmark Københavns Fjernkøling A/S Dansk Fjernvarme Scandinavian Energy Group Energinet DK, Brændselsanalyser 10

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis Soldrevet Fjernkøling Master Thesis Su Cheong Ho MEK-TES-EP-2010-07 May 2010 Soldrevet Fjernkøling Undersøgelse og analyse af et soldrevet ettrins H 2 O-LiBr absorptionskøleanlæg i Danmark Denne rapport

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere