KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL"

Transkript

1 KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger, som blandt andet er afledt af EU s energi- og klimapolitik. Disse målsætninger påvirker systemet af energi- og transportrelaterede afgifter. Det er imidlertid ikke alle dele af dette afgiftssystem, der virker velbegrundede. I dette kapitel analyseres mulighederne for at omlægge afgiftssystemet, så det bedre understøtter Danmarks målsætninger og forpligtelser på energi- og CO 2 -området. Et dominerende tema i EU s og dermed Danmarks energipolitik er hensynet til at reducere udledninger af drivhusgasser, først og fremmest CO 2. Udledningen af CO 2 i Danmark er opdelt i udledninger fra den kvoteomfattede og den ikkekvoteomfattede sektor. Danmark har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledningen i den ikke-kvoteomfattede sektor med 20 pct. i 2020 i forhold til Målet kan bl.a. opfyldes ved at købe udledningsrettigheder i udlandet. I dette kapitel ses på den del af politikområdet, som ligger uden for EU's CO 2 -kvotesystem, og hvor der gælder nationale målsætninger for reduktion af drivhusgasudledningen. Der fokuseres på samspillet mellem energi- og CO 2 - reguleringen samt reguleringen af landbrugets drivhusgasudledninger. Betydningen af forskellige omlægninger af afgifterne og selvpålagte restriktioner på mulighederne for at købe CO 2 -reduktioner i andre EU-lande analyseres. De betragtede afgiftsomlægninger analyseres under et kriterium om provenuneutralitet og belyser konsekvenserne for energiforbrug, CO 2 -udledninger og samfundsmæssige omkostninger. Kapitlet er færdigredigeret den 7.februar

2 Beregningsmetode Indhold i kapitlet Beregningerne tager udgangspunkt i energifremskrivningen, som blev præsenteret i De Økonomiske Råd (2010), hvor energiefterspørgslen er fremskrevet til For at kunne vurdere virkningen af forskellige afgiftsændringer i forhold til niveauet for energiforbrug i energifremskrivningen opstilles der i kapitlet en partiel model, hvor forbruget af forskellige energityper afhænger af priserne på såvel den pågældende energitype som forskellige alternative former for energiforbrug. Nedenfor som afslutning på dette indledende afsnit gennemgås nogle grundlæggende økonomiske principper, der vil gælde for et fornuftigt indrettet afgiftssystem på energiområdet. Gennemgangen af disse principper beskriver samtidig den tankegang og de beregninger, der præsenteres senere i kapitlet. I næste afsnit gennemgås forskellige energi- og transportrelaterede afgifter og deres betydning for finansiering af de offentlige udgifter i Danmark. Derefter følger i afsnit III.3 en beskrivelse af forudsætninger og metode for de regneeksempler, som præsenteres i afsnit III.4. Regneeksemplerne viser konsekvenserne som følge af bl.a. ændringer i energi- og transportbeskatningen under en række forskellige forudsætninger. Afsnit III.5 konkluderer og fremlægger anbefalinger om afgiftsomlægninger. Grundlæggende økonomiske principper for afgifter på energiområdet Analyser af omlægninger af energiafgifter I dette kapitel præsenteres analyser af forskellige omlægninger af energi-, CO 2 - og transportrelaterede afgifter. Afgifter kan have tre primære formål: adfærdsregulering, tilvejebringelse af provenu og omfordeling. I dette kapitel berøres omfordelingen ikke, idet dette hensyn bedst varetages af det mere generelle overførsels- og skattesystem. Afgrænsningen mellem de to øvrige formål spiller derimod en væsentlig rolle i kapitlet, idet de er afgørende for, hvordan forskellige former for energiforbrug bør beskattes. Hvis formålet med en afgift er adfærdsregulering, dvs. regulering af en ekstern effekt (en eksternalitet), skal afgiften lægges så tæt på eksternaliteten som muligt, og dens niveau skal afspejle eksternalitetens størrelse. Dermed fås en mere korrekt prissætning. Hvis afgiften derimod ikke er begrun- 194

3 det i noget ønske om adfærdsændringer, men udelukkende pålægges for at opkræve et provenu til det offentlige, bør den helst lægges på endeligt forbrug. Hermed undgår man forvridninger i virksomhedernes inputsammensætning og minimerer forvridningerne i sammensætningen af forbruget. CO 2 -udledning er en vigtig global ekstern effekt Gensidig fordel ved handel med udledningsrettigheder Danmark har forpligtelser med hensyn til vedvarende energi Luftforurening og vejtrafik I forbindelse med energiområdet mv. kan det diskuteres, hvilke eksterne effekter der er til stede, som det er relevant at korrigere for via afgifter eller subsidier. En vigtig eksternalitet er her CO 2 -udledningen, som bidrager til det globale klimaproblem. Danmark har over for EU forpligtet sig til at medvirke til at nedbringe udledningerne. Dette sker automatisk i kvotesektoren ved hjælp af EU s kvotesystem. I den ikke-kvotebelagte sektor bør udledninger af CO 2 - ækvivalenter tilsvarende afgiftsbelægges med en sats, der svarer til omkostningen ved den eksterne effekt. Også i ikke-kvotesektoren er der åbnet mulighed for at handle udledningsrettigheder internationalt. Omkostningen ved den eksterne effekt i denne sektor kan derfor opgøres som pris på at købe sådanne udledningsrettigheder i udlandet. Det vil være til gensidig fordel for både Danmark og de udenlandske handelspartnere at udnytte sådanne handelsmuligheder. Når omkostningerne ved at foretage yderligere indenlandske reduktioner er højere end prisen på at købe udledningsrettigheder, kan et land få en samfundsmæssig gevinst ved at købe i udlandet i stedet. Hvis omkostningerne ved indenlandske reduktioner omvendt er mindre end prisen på udledningsrettighederne, vil det være en fordel for landet at kunne sælge disse rettigheder. Også på området vedvarende energi har Danmark forpligtet sig internationalt. EU s energi- og klimastrategi indebærer et krav til Danmark om, at den vedvarende energi i 2020 skal udgøre mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug. Opfyldes forpligtelsen ikke automatisk, vil det derfor være hensigtsmæssigt at stimulere produktionen af vedvarende energi, eksempelvis ved hjælp af tilskud. Der er også en række mere lokale luftforureningsproblemer tilknyttet forskellige former for energiforbrug, blandt andet udledninger af svovl, NO x og partikler. Alle disse eksempler 195

4 har negative eksterne effekter, der bør korrigeres ved hjælp af passende grønne afgifter. Det samme gælder for forskellige eksternaliteter forbundet med vejtrafik i form af trængsel, trafikulykker, trafikstøj og slid på infrastrukturen. Svært at se fornuftigt argument for energibesparelser som sådan Her ses kun på omlægninger inden for energiafgifter mv. Forsyningssikkerhed fremføres somme tider som en selvstændig målsætning, som kan opfattes som en ekstern effekt. Det er en politisk vurdering, hvor vigtig en sådan målsætning er. I det omfang man opfatter det som berettiget at afholde samfundsmæssige omkostninger for at opnå større forsyningssikkerhed, bør man eksempelvis snarere lægge afgifter på særligt usikre resurser. Derimod er det ikke noget berettiget argument for at beskatte energi generelt, uanset dennes oprindelse. I det hele taget er det svært at se, at energiforbrug som sådan skulle være forbundet med nogle negative eksterne effekter ud over de ovenfor nævnte, som muligvis er relaterede til energiforbrug, men som alle bør modvirkes ved en afgift så direkte på problemet som muligt. Det kan eksempelvis ske ved en afgift på CO 2 - indholdet snarere end på energiindholdet i de fossile brændsler. I dette kapitel betragtes CO 2 -afgifter altså som velbegrundede med henvisning til den eksterne effekt, som klimaproblemerne udgør. På samme måde opfattes de eksisterende afgifter på benzin og diesel her som motiverede ud fra de ovenfor nævnte eksternaliteter ved vejtrafik. Energiafgifter (inklusive elafgifter, energispareafgift og PSO-tarif) betragtes imidlertid i dette kapitel som rent provenumæssigt begrundede. Som nævnt indledningsvis er sådanne specifikke afgifter, der ikke er begrundet i en ekstern effekt, mindre hensigtsmæssige end bredere funderede skatter som moms eller arbejdsmarkedsbidrag. I kapitlet er det dog valgt kun at se på omlægninger inden for energi- og transportområdet. Denne selvpålagte restriktion skyldes, at en større omlægning ville indebære en generel skattereform og dermed burde baseres på en analyse af hele det samlede skattesystem, hvilket ligger uden for kapitlets rammer. 196

5 Modstridende hensyn til energiafgifter på erhverv Dobbelt forvridning ved beskatning af virksomheders energiforbrug Bred skattebase giver mindre forvridninger En særlig problemstilling drejer sig om, hvorvidt erhverv skal friholdes fra sådanne forvridende energiafgifter, som dermed kun vil blive pålagt privat forbrug, givet at man vil opkræve et bestemt provenu fra energiafgifter overhovedet. Som tidligere nævnt er det et grundlæggende resultat fra skatteteori, at forvridende skatter, som blot har til formål at skaffe et provenu, fortrinsvis bør opkræves som en bred skat på endelig anvendelse. Det betyder imidlertid ikke, at det samme princip automatisk gælder i en situation, hvor man på forhånd har begrænset sig til kun at ville beskatte en ret specifik vare (energi). Her gør to modstridende hensyn sig gældende. På den ene side er der en dobbelt forvridning ved beskatning af virksomheders input. En sådan skat medfører for det første, at virksomheden vil ændre sin inputsammensætning hen imod mindre beskattede varer, hvilket i sig selv forvrider. For det andet vil påvirkningen af virksomhedens omkostninger sætte sig i outputpriserne, så også den endelige anvendelse forvrides. Afgifter, som bliver pålagt virksomhedens output (og dermed det endelige forbrug), vil også medføre sidstnævnte form for forvridning, men ikke den førstnævnte. På den anden side er det for et givet provenu forbundet med de laveste forvridninger at opkræve skatten på en så bred base som muligt. Det betyder nemlig, at skattesatsen skal være tilsvarende lavere, og forvridningerne stiger mere end proportionalt med skattesatsens størrelse for et givet provenu. At friholde virksomhederne for afgifter vil medføre, at afgifterne på forbrugerne skal give et tilsvarende større provenu, hvilket kan medføre meget store forvridninger her. Det sidste hensyn taler for, at virksomheder ikke bør friholdes helt fra provenubegrundede afgifter på deres input, mens det første hensyn taler for, at disse afgifter bør være lavere end tilsvarende afgifter på forbrugerne. Igen bør det nævnes, at dette ræsonnement hviler på en forudsætning om, at man overhovedet vil opkræve et givet provenu via specifikke afgifter som energiafgifter. 197

6 III.2 Det danske system af energiafgifter Afsnittets indhold Dette afsnit behandler først den overordnede regulering af og målsætninger for Danmarks udledning af drivhusgasser. Herefter behandles indtægterne fra de nuværende energi- og transportrelaterede afgifter. Afslutningsvis behandles principperne i den nuværende afgifts- og tilskudsstruktur. Overordnet regulering og målsætninger EU fastlægger overordnet regulering Nationale reduktionsmålsætninger i ikke-kvotesektoren De overordnede rammer for regulering af Danmarks udledning af drivhusgasser er bestemt af EU. Udledningerne af drivhusgasser er opdelt i to kategorier: Kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede. Udledninger fra el- og fjernvarmeværker samt fra store energitunge virksomheder er kvoteomfattede. 1 Det betyder, at de bliver afkrævet en CO 2 -kvote hver gang, de afbrænder fossile brændsler, som giver anledning til udledning af et ton CO 2. De involverede virksomheder får tildelt en vis mængde kvoter gratis. Hvis virksomhederne har brug for yderligere kvoter eller har nogle i overskud, kan kvoterne købes og sælges på en fælles-europæisk børs. Det samlede antal kvoter, som sendes på markedet i EU, reduceres frem mod 2020, hvor kvoteloftet vil være 21 pct. lavere end udledningen i Udledninger fra landbruget, husholdninger, transport og mindre energiforbrugende virksomheder er derimod ikke kvoteomfattede. 2 Danmark har over for EU forpligtet sig til senest i 2020 at reducere de ikke-kvoteomfattede udledninger af drivhusgasser med 20 pct. i forhold til Ved fastsættelsen af den overordnede reduktionsmålsætning i EU for kvote- og ikke-kvotesektoren var hensigten, at de marginale reduktionsomkostninger for EU som helhed i ikke-kvotesektoren skulle svare til kvoteprisen, jf. eksempelvis EU-Kommissionen (2008). I fordelingen af reduktionsindsatsen af drivhusgasser i ikke-kvotesektoren mellem medlemslandene er der lagt vægt på medlemslandenes 1) Affaldsforbrændingsværker samt mindre el- og fjernvarmeværker er ikke kvotebelagte. 2) En lille del af landbrugsproduktionen er kvoteomfattet, bl.a. en del af gartneriproduktionen. 198

7 relative BNP pr. indbygger, og Danmark har derfor fået en relativt stor reduktionsforpligtelse. Hvis landene enkeltvist skulle opfylde reduktionsmålsætningen indenlandsk, ville de marginale reduktionsomkostninger blive forskellige. I Danmarks tilfælde ville den marginale reduktionsomkostning i ikke-kvotesektoren overstige kvoteprisen. Danmark bestemmer selv midlerne i den ikke-kvoteomfattede sektor Danmark bestemmer selv, hvilke midler der skal bruges til at nå målet i den ikke-kvoteomfattede sektor. Det kan både ske ved at reducere udledningen indenlandsk eller ved at købe udledningsrettigheder i udlandet. Mulighederne for at købe udledningstilladelser i udlandet er beskrevet i boks III.1. Handel med udledningsrettigheder indgår i EUkommissionens analyse af omkostningerne ved at opfylde klimamålene, jf. EU-Kommissionen (2010). Tol (2009) finder, at prisen på en udledningsrettighed i ikkekvotesektoren ville blive ca. 30 euro pr. ton i 2020, hvis der var fri mulighed for handel med dem. Til sammenligning anvender han en kvotepris på 40 euro pr. ton i Tols analyse forudsiger således, at målsætningen om ens marginale reduktionsomkostninger i kvote- og ikke-kvotesektoren ikke bliver opfyldt. 199

8 Boks III mål i ikke-kvotesektoren og mulighederne for handel med udledningsrettigheder I henhold til EU s klima- og energipakke er målsætningen, at EU i 2020 samlet skal have reduceret drivhusgasudledningen med 20 pct. i forhold til Det svarer til en reduktion i EU s samlede kvoteomfattede sektorer på 21 pct. i forhold til 2005-niveau og en reduktion i EU s ikke-kvoteomfattede sektorer på 10 pct. i forhold til 2005-niveau. EU styrer antallet af kvoter, der gradvist reduceres i perioden , mens nationalstaterne er blevet pålagt individuelle reduktionsmål for den del af økonomien, der ikke er omfattet af kvotesystemet. Reduktionsforpligtelsen forøges gradvist fra 2013 til I fordelingen af reduktionsindsatsen i den ikke-kvoteomfattede sektor har EU lagt vægt på medlemslandenes relative BNP pr. indbygger. Danmark har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledningen fra den ikke-kvoteomfattede sektor med 20 pct. i forhold til For at sikre omkostningseffektivitet og prisudligning mellem medlemslandene lægger EU op til handel med udledningsrettigheder mellem medlemslandene. Fra 2013 er det således muligt for EU-landene at handle med deres udledningsrettigheder for den ikke-kvoteomfattede sektor. Landene må hvert år ved årets begyndelse sælge op til 5 pct. af deres udledningsrettigheder til andre medlemslande. Hvis de i slutningen af året har et større overskud end 5 pct., har de mulighed for enten at overføre rettighederne til det følgende år eller sælge overskuddet. Der er ikke formuleret begrænsninger for det enkelte lands køb af udledningsrettigheder i andre EU-lande. Medlemslande har også mulighed for at bruge op til 5 pct. af deres egne udledningsrettigheder for året efter. Ud over handel med udledningsrettigheder mellem medlemslandene er det muligt at købe kreditter uden for EU for at imødekomme landenes reduktionsmål. Det kan ske gennem bæredygtige udviklingsprojekter i udviklingslande. EU har som helhed en målsætning om, at en betydelig del af reduktionerne skal foregå inden for EU. Derfor må medlemslandene som udgangspunkt maksimalt årligt købe kreditter uden for EU svarende til 3 pct. af deres udledninger af drivhusgasser i den ikke-kvoteomfattede sektor i Visse lande, herunder Danmark, har yderligere mulighed for at købe kreditter svarende til 1 pct. af deres verificerede emissioner i 2005 fra projekter i udviklingslande. Tilsvarende, som for handel med udledningsrettigheder, har landene mulighed for at overføre ikke-brugte kreditter til det efterfølgende år eller sælge dem til andre medlemslande. Derfor kan Danmark købe sig til muligheden for at hjemtage flere kreditter via projekter uden for EU, end Danmark er blevet tildelt i udgangspunktet. 200

9 Boks III mål i ikke-kvotesektoren og mulighederne for handel med udledningsrettigheder, fortsat Det får følgende konsekvenser, hvis et medlemsland ikke er i stand til at overholde sin målsætning trods mulighederne for at købe udledningsrettigheder og bruge op til 5 pct. af sine egne udledningsrettigheder for året efter. Medlemslandets overskridelse modregnes i dets udledningsrettigheder for året efter tillagt en straf på 8 pct. Medlemslandet fratages midlertidigt muligheden for at sælge udledningsrettigheder eller rettigheder til at købe udledningsrettigheder gennem projekter i udviklingslande. Medlemslandet skal udarbejde en plan for, hvordan det vil opfylde sin reduktionsforpligtelse fremadrettet. Yderligere afgifter i kvotesektoren har ingen effekt på samlet CO 2 -udledning VE-målsætning Økonomisk regulering er omkostningseffektiv Den samlede udledning af drivhusgasser i EU fra den kvoteomfattede sektor er bestemt af det samlede antal af kvoter. En yderligere beskatning af CO 2 fra den kvoteomfattede sektor i Danmark eller af energi produceret i den kvoteomfattede sektor vil ikke sænke antallet af kvoter og derfor ikke sænke udledningen af drivhusgasser på EU-plan. En sådan ekstrabeskatning vil blot flytte CO 2 -udledning fra Danmark til andre EU-lande. Det samme gælder andre tiltag, der reducerer udledningerne fra kvotesektoren nationalt, f.eks. tilskud til vindmøllestrøm. Sådanne tiltag skal altså være begrundet i andre hensyn end CO 2 -reduktion. Ud over CO 2 -reduktionskravet har Danmark over for EU forpligtet sig til, at vedvarende energi (VE) i 2020 skal udgøre mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug. Der er flere former for regulering, som kan bidrage til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser fra den ikkekvoteomfattede sektor. Økonomisk regulering som korrekt fastsatte afgifter sikrer, at reduktionerne foretages omkostningseffektivt, dvs. at udledningen af drivhusgasser reduceres billigst muligt. Det skyldes, at den enkelte virksomhed eller husholdning selv kan vælge, hvordan de vil reducere udledningerne. Hvis alle skal betale den samme afgift for at udlede drivhusgasser, vil husholdninger og virksomheder gennemføre projekter, som kan reducere udledningen af drivhusgasser, hvis prisen på projektet er mindre end de 201

10 sparede udgifter til afgifter. Det medfører, at reduktioner i udledningen af drivhusgasser bliver foretaget af de virksomheder eller husholdninger, som kan gøre det billigst muligt. Delmålsætninger sikrer ikke omkostningseffektivitet Delmålsætninger som sektoropdelte reduktionsmål sikrer ikke, at alle virksomheder på tværs af sektorer får samme økonomiske tilskyndelse til at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor sikrer delmålsætninger ikke, at en samlet målsætning nås billigst muligt. Den overordnede opdeling af økonomien i en kvoteomfattet og en ikkekvoteomfattet sektor kan således give anledning til forskellige marginale omkostninger ved at reducere udledningen af drivhusgasser i de to sektorer, hvilket er uhensigtsmæssigt. Indtægterne fra det nuværende afgiftssystem Overlap mellem energi- og transportrelaterede afgifter Afgifter relateret til energi og transport giver væsentligt provenu Der er overlap mellem de energi- og transportrelaterede afgifter. F.eks. bruges benzin, diesel og gas både til transportformål og andre formål. Herudover er forureningsskatter som CO 2 -afgiften både pålagt brændsler til transportformål og andre brændsler. I denne oversigt henregnes afgifter på benzin og diesel samt forureningsafgifterne til energiafgifterne. Energiafgifter er således givet den bredest mulige definition. Afgifter relateret til energi og transport indbragte i 2009 staten 61 mia. kr., hvilket svarer til godt 3½ pct. af BNP og knap 8½ pct. af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Provenuet fra transport- og energirelaterede afgifter har udgjort en stigende andel af BNP over perioden , hvilket skyldes de energirelaterede afgifter, jf. figur III.1. Indtægterne fra de transportrelaterede afgifter har over perioden svinget mellem 1½ og 2½ pct. af BNP, og udsvingene har fulgt konjunkturerne i økonomien. 202

11 Figur III.1 Transport- og energirelaterede afgifter Pct. af BNP 3.0 Transportrelaterede afgifter Energirelaterede afgifter Anm.: Tal for 2010 og 2011 er skøn. Afgifter fra benzin og diesel er henført under energiafgifter. Kilde: Skatteministeriet, Energirelaterede afgifter domineres af afgifter på primære brændsler De energirelaterede afgifter dækker både egentlige energiafgifter relateret til energiindholdet i de forskellige energiprodukter og afgifter relateret til den forurening, de giver anledning til, som f.eks. CO 2 -afgiften. Et energiprodukt er typisk pålagt både energiafgift og et antal forureningsafgifter. Indtægterne fra de energirelaterede afgifter domineres af energiafgifterne på de primære brændsler kul, gas, visse olieprodukter (herunder diesel- og fyringsolie) og benzin. Indtægterne fra disse afgifter forventes at udgøre godt 34 pct. af de samlede indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter i 2011, jf. tabel III.1. Elafgiften, som er energiafgiften på elektricitet, forventes også at give et væsentligt bidrag på 16 pct. af de samlede indtægter. CO 2 - afgiften er den af de energirelaterede forureningsskatter, som forventes at give det største provenu, og indtægterne herfra udgør 9 pct. af de samlede indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter. Svovl- og NO x -afgiften forventes kun at bidrage med ca. ½ pct. af de samlede indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter. 203

12 Tabel III.1 Provenu af energi- og transportrelaterede afgifter a) a) -- Mio. kr. årets priser Pct Energirelaterede afgifter ,9 50,7 59,7 Heraf Gas og kul ,3 7,2 9,6 Elektricitet ,6 12,1 16,0 Visse olieprodukter b) ,4 11,4 12,8 Benzin ,9 12,8 11,8 CO ,5 7,1 9,0 Svovlafgift ,2 0,1 0,1 NO x -afgift ,4 Transportrelaterede afgifter ,1 49,3 40,3 Heraf Vægt- og ejerafgifter ,1 12,8 15,5 Registreringsafgift ,8 32,9 21,4 Ansvarsforsikringsafgift ,7 2,9 2,9 Vejbenyttelsesafgift ,6 0,6 0,6 I alt ,0 100,0 100,0 a) b) 2011 er skøn. Herunder dieselolie og fyringsolie. Anm.: Afgifter på benzin og diesel er henført under energiafgifter. Kilde: Skatteministeriet, Transportafgifter domineres af registreringsafgiften Afgifter relateret til motorkøretøjer forventes i 2011 at udgøre godt 40 pct. af de samlede indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter. Hvis benzinafgiften, dieselafgiften og den del af CO 2 - og NO x -afgifterne, som stammer fra benzin og diesel, regnes som transportrelaterede afgifter, er det væsentligt over halvdelen af de energi- og transportrelaterede afgifter, som kan henføres til transport. 3 De største indtægter stammer fra registreringsafgiften. 3) Den præcise andel kan ikke uddrages af tabel III

13 Forbrugerne opkræves mest De energi- og transportrelaterede afgifter bliver først og fremmest opkrævet hos forbrugerne, jf. tabel III.2. Det skyldes bl.a., at erhvervene kan opnå fradrag i CO 2 - og energiafgifterne. Det næststørste bidrag kommer fra andre endelige anvendelser, som bl.a. dækker erhvervenes investeringer i køretøjer. Tabel III.2 Indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter, 2008 Energirelaterede afgifter Transportrelaterede afgifter Samlet Samlet mio. kr Pct. - Forbrug Andre endelige anvendelser Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester I alt Anm.: Andre endelige anvendelser dækker bl.a. erhvervenes investeringer. De transportrelaterede afgifter dækker ud over afgifterne i tabel III.1 registreringsafgift af fly mv., indtægter ved salg af nummerplader, afgift af dæk, passagerafgift, miljøbidrag af biler (skrotningsafgift), registreringsafgift for større lystfartøjer og afgift af lystfartøjsforsikring. Kilde: Danmarks Statistik, MREG4T. 205

14 Transportrelaterede afgifter rammer højindkomstgrupper relativt hårdere end energirelaterede afgifter Beregninger i De Økonomiske Råd (2009) viser, at højindkomstgrupper i arbejdsstyrken betaler mere i energi- og transportrelaterede afgifter end lavindkomstgrupper i arbejdsstyrken. Det skyldes to forhold. For det første at højindkomstgrupper i arbejdsstyrken generelt har større forbrug end lavindkomstgrupper i arbejdsstyrken. For det andet at sammensætningen af forbruget er forskelligt mellem indkomstgrupperne i arbejdsstyrken. Sættes energi- og transportrelaterede afgifter i forhold til forbrug, vejer energi- og transportrelaterede afgifter stadig tungest i højindkomstgruppernes forbrug, hvilket skyldes, at transportrelaterede afgifter vejer tungest i højindkomstgruppernes forbrug. Elafgiften vejer derimod tungest i lavindkomstgruppernes forbrug, mens øvrige energiafgifter vejer omtrent lige tungt i de forskellige indkomstgruppers forbrug. I De Økonomiske Råd (2008) sættes punktafgifter i forhold til indkomst i stedet for forbrug, og der ses på fordelingen i hele befolkningen, altså ikke blot arbejdsstyrken. Her analyseres, hvordan ændrede punktafgifter påvirker den såkaldte gini-koefficient, som angiver ulighed i indkomstfordeling. Ifølge denne analyse øger både højere afgifter på energiprodukter og højere afgifter på motorkøretøjer uligheden i indkomstfordelingen. Højere afgifter på motorkøretøjer øger dog uligheden i indkomsterne meget lidt og langt mindre end højere afgifter på energiprodukter. Begge analyser peger således på, at energirelaterede afgifter er relativt mere regressive end transportrelaterede afgifter, selvom de forskellige måleprincipper og forskellig referencegruppe giver modsatrettede resultater med hensyn til transportafgifternes absolutte fordelingspåvirkning. Principperne i afgiftssystemet Forskellige afgifter for energiprodukter Hvilke afgifter der betales for de forskellige energiprodukter, afhænger af energiproduktet, og hvad det bruges til. El og fjernvarme produceres i overvejende grad i den kvoteomfattede del af økonomien. Udledninger af CO 2 som følge af individuel opvarmning med olie- og gasfyr er derimod ikke kvoteomfattede. En oversigt over en del af afgiftsstrukturen på energiområdet er vist i tabel III

15 Tabel III.3 Udsnit af afgiftsstruktur Sektor Brugsformål Brændsler Input Produktion Forbrug Kvotesektor Fjernvarmeproduktion Ikkekvotesektor Elproduktion Kul, olie og gas Individuel opvarmning Biobrændsler Kul, olie og gas Biobrændsler Kul, olie og gas CO 2 -afgift Energiafgift CO 2 -kvoter Svovlafgift NO x -afgift Svovlafgift NO x -afgift CO 2 - kvoter b) Svovlafgift NO x -afgift Svovlafgift NO x -afgift Energispareafgift Elafgift a) PSO-tarif Energispareafgift Elafgift a) PSO-tarif CO 2 -afgift Energiafgift Svovlafgift NO x -afgift Biobrændsler a) For helårshuse, som bliver opvarmet med elvarme eller varmepumper, opnås en rabat på 11,6 øre pr. kwh i elafgiften på den del af elforbruget, som overstiger 4000 kwh. b) Der opkræves kun CO 2 -kvoter, hvis fjernvarmen er produceret i den kvotebelagte sektor. Kilde: Skatteministeriet, El beskattes ved output, mens fjernvarme beskattes ved input Fossile brændsler er pålagt energi-, CO 2 -, svovl- og NO x -afgift I forsyningssektoren ligger energiafgiften for elproduktion på forbrugernes forbrug af el, mens den for fjernvarmeproduktion ligger på input til fjernvarmeproduktion. 4 Fjernvarmeværkernes udgifter til energiafgifter bliver overvæltet i prisen på fjernvarme. Hvis fossile brændsler som kul, olie og gas bruges af virksomheder eller fjernvarmeværker i den ikke-kvoteomfattede sektor, betales fire afgifter: Energiafgift, CO 2 -afgift, svovlafgift og NO x -afgift. Det er her klart energiafgiften, som er den væsentligste, herefter kommer CO 2 -afgiften, jf. tabel III.1. Svovl- og NO x -afgifterne er relativt lave. Virksom- 4) Affald er dog en undtagelse. Her beskattes den producerede mængde fjernvarme. 207

16 heder kan som hovedregel opnå fradrag i energiafgifterne på 92,3 pct. for energi til procesformål i 2011 og Fradraget nedsættes til 74,3 pct. i Virksomheder i den ikke-kvoteomfattede sektor kan opnå et bundfradrag i CO 2 -afgiften Virksomheder i den ikke-kvoteomfattede sektor kan opnå bundfradrag i CO 2 -afgiften. Bundfradraget i CO 2 -afgiften for virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO 2 - kvotesystem, er indført for konkurrencemæssigt at sidestille virksomheder inden for og uden for CO 2 -kvotesystemet. De virksomheder, som ikke er omfattet af EUs CO 2 - kvotesystem, betaler CO 2 -afgift af deres brændselsforbrug. De virksomheder, som er omfattet af kvotesystemet, betaler ikke CO 2 -afgifter, men skal til gengæld aflevere en CO 2 - kvote, hver gang de udleder et ton CO 2. 5 De kvoteomfattede virksomheder får tildelt gratis kvoter på baggrund af deres historiske udledninger af CO 2. Bundfradraget i CO 2 -afgiften for brændsler brugt til særlige energikrævende processer er indført for at kompensere for, at virksomhederne ikke får tildelt gratis kvoter. Udformningen af dette fradrag er beskrevet i boks III.2. 5) Brændsler brugt til fjernvarmeproduktion er dog en undtagelse, da der betales CO 2 -afgift, selvom de bruges i den kvotebelagte sektor. 208

17 Boks III.2 Bundfradrag i CO 2 -afgift for brændsler brugt til tunge processer i virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO 2 -kvotesystem. Der ydes kun bundfradrag for brændselsforbrug brugt til bestemte energikrævende processer. Bundfradraget bliver tildelt på baggrund af det gennemsnitlige årlige brændselsforbrug og nettoudgift til CO 2 -afgift i en basisperiode. Som basisperiode kan virksomhederne enten vælge eller Fjernvarme og el brugt til procesformål indgår ikke i CO 2 -bundfradraget, men der gives fradrag efter andre regler i CO 2 -afgift og energispareafgift, som er den tidligere CO 2 - afgift på el, der er blevet omdøbt. Disse regler er omtalt sidst i boksen. Princippet i bundfradraget er, at virksomhederne får et fradrag, som svarer til udgiften til CO 2 -afgift i 2010 ved uændret brændselsforbrug minus det, der historisk i gennemsnit er blevet betalt netto i CO 2 -afgift årligt. Der indgår således to komponenter til udregning af bundfradraget for Første komponent er virksomhedens gennemsnitlige årlige forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung proces (bortset fra el og fjernvarme) i basisperioden ganget med de CO 2 - afgiftssatser, der gælder for Anden komponent er virksomhedens gennemsnitlige årlige nettoudgift til CO 2 -afgift i basisperioden vedrørende forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung proces, dvs. den CO 2 -afgift, der resterer efter godtgørelse for tung proces. For virksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, endvidere efter fradrag af et såkaldt CO 2 - tilskud. Bundfradraget udregnes som værdien af første komponent minus værdien af anden komponent. Eksempel: 6 En virksomhed bruger 2007 som basisperiode og har ikke indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. I 2007 brugte virksomheden normalkubikmeter (Nm 3 ) naturgas til tunge processer og havde en nettoudgift til CO 2 -afgift for denne naturgas på kr. CO 2 -afgiftssatsen for naturgas i 2010 er 0,351 kr./nm 3. Udregning af bundfradrag for 2010: CO 2 -afgift ved uændret forbrug: Nm 3 * 0,351 kr./nm 3 = kr. Historisk nettoudgift til CO 2 -afgift: kr. Bundfradrag i 2010: kr kr. = kr. Bundfradraget i 2010 er udgangspunktet for bundfradraget i de efterfølgende år. Bundfradraget opskrives med 1,8 pct. årligt i perioden Herefter opskrives det med nettoprisindeket. Bundfradraget skal udfases i takt med, at CO 2 - kvoter overgår fra gratistildeling til bortauktionering. Der er ikke lagt en egentlig plan for det. 6) Eksemplet er taget fra 209

18 Boks III.2 Bundfradrag i CO 2 -afgift for brændsler brugt til tunge processer i virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO 2 -kvotesystem, fortsat Bundfradraget er knyttet til de energitunge processer, som i sin tid gav anledning til, at en virksomhed opnåede bundfradraget. Bundfradraget kan ikke overstige virksomhedens betaling af CO 2 -afgift. Virksomheden kan altså ikke få udbetalt uudnyttet bundfradrag. Uudnyttet bundfradrag kan heller ikke sælges til andre virksomheder eller overføres til efterfølgende år. Uudnyttet bundfradrag kan derimod overføres til tunge processer i andre dele af virksomheden, så længe de oprindelige processer, som oprindeligt gav ret til bundfradraget, opretholdes. Der gives ikke ekstra bundfradrag i forbindelse med produktionsudvidelser. Fjernvarme brugt til procesformål er ikke omfattet af bundfradraget. Ved produktion af fjernvarme betales CO 2 -afgift. Hvis fjernvarmen produceres i den kvoteomfattede sektor, betales ydermere CO 2 -kvoter, og der er således en dobbeltbeskatning af CO 2 ved fjernvarmeproduktion i den kvoteomfattede sektor. Hvis en virksomhed bruger fjernvarme fra en kvoteomfattet fjernvarmeproducent til procesformål, kan virksomheden få hele den implicitte CO 2 -afgift tilbagebetalt. Der er derimod ingen tilbagebetaling af den implicitte CO 2 -afgift fra fjernvarme, som er leveret fra en ikke-kvoteomfattet fjernvarmeproducent. Hvis elektricitet bruges til tung proces, kan virksomhederne få tilbagetalt 57,3 pct. af energispareafgiften. Afgiftssatser Energiafgiften varierer efter energiindholdet i energiproduktet og udgør for primære brændsler, der ikke anvendes til transportformål, 58,40 kr. pr. gigajoule (GJ) i For elektricitet er energiafgiften 73,0 øre pr. kwh svarende til ca. 200 kr. pr. GJ. 7 CO 2 -afgiften varierer med den CO 2 - udledning, som afbrænding af energiproduktet giver anledning til, og udgør 158,2 kr. pr. ton CO 2. Biobrændsler er fritaget for energi- og CO 2 -afgifter. Svovl- og NO x - afgifterne varierer med udledningen af hhv. svovldioxid og NO x. Svovlafgiften på fossile brændsler udgør 21,40 kr. pr. kg svovl i brændsler. For biobrændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over kw, 7) Elafgiften består af en energiafgift på 68,4 øre/kwh, et elsparebidrag (ikke at forveksle med energispareafgiften) på 0,6 øre/kwh og et eldistributionbidrag på 4 øre/kwh. 210

19 betales 10,70 kr. pr. kg svovldioxid udledt til luften. NO x - afgiften udgør 5,1 kr. pr. kg NO x udledt til luften. Lav elafgift for virksomheder og boligopvarmning To tilfælde af dobbeltbeskatning af CO 2 Biobrændsler fritaget for afgifter Boliger opvarmet med el opnår et fradrag i elafgiften på 11,6 øre/kwh på den del af elforbruget, som overstiger 4000 kwh om året. Virksomheder betaler fuld elafgift for el, som bruges til rumvarme og varmt vand. For anden elektricitet betaler virksomheder 2,6 øre/kwh i elafgift for de første 15 mio. kwh. 8 Visse liberale serviceerhverv betaler den fulde elafgift af alt elforbrug. 9 Der er to tilfælde af dobbeltregulering af CO 2 i tabel III.3. Ved elproduktion i den kvoteomfattede sektor reguleres både med CO 2 -kvoter og energispareafgift, som er den tidligere CO 2 -afgift på el, der er blevet omdøbt. Afgiften opkræves stadig med hjemmel i CO 2 -afgiftloven. Afgiftssatsen er 6,3 øre/kwh i 2011, og den fastsættes ud fra det gennemsnitlige CO 2 -indhold i elektricitet. Energispareafgiften pålægges elektricitet ud over elafgiften. Fjernvarme til rumopvarmning produceret ved fossile brændsler i den kvoteomfattede sektor er også dobbeltreguleret, fordi der både betales CO 2 -afgift af brændslerne og reguleres med CO 2 -kvoter ved produktion. Dobbeltregulering er uhensigtsmæssigt, fordi de dobbeltregulerede brændsler bliver for dyre relativt til den CO 2 -udledning, de giver anledning til. Det bevirker, at en reduktion af CO 2 -udledningen ikke gennemføres billigst muligt. Som nævnt ovenfor eksisterer der en række afgiftsfritagelser for biobrændsler. Der betales ikke CO 2 - eller energiafgift af biobrændsler. Ydermere betales der ikke svovl- og NO x -afgift af biobrændsler brugt til individuel opvarmning. Biobrændsler anses for at være CO 2 -neutrale og vedvarende energi. En måde til at opnå både CO 2 -reduktionsmålsætningen og VE-målsætningen er derfor at bruge biobrændsler i stedet for fossilt brændsel. Ved at fritage biobrændsler for CO 2 -afgift gives en omkostningseffektiv 8) Virksomhederne får tilbagebetalt energiafgiften undtagen 1,6 øre/kwh, hele elsparebidraget og eldistributionsbidraget undtagen 1 øre/kwh. Opbygning af elafgiften er beskrevet i fodnote 6. 9) Det gælder advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. 211

20 tilskyndelse til at skifte fossile brændsler ud med biobrændsler. Det er dog ikke omkostningseffektivt ydermere at fritage biobrændsler for energiafgifter. Den fritagelse indskrænker skattebasen for energiafgifter, hvilket kan hæve forvridningstabet ved at opkræve et givet provenu. Udledninger af svovldioxid og NO x ville kunne begrænses mere omkostningseffektivt, hvis biobrændsler brugt til individuel opvarmning ikke var fritaget for svovl- og NO x - afgift. Boks III.3 beskriver mulighederne for at beskatte brugen af biobrændsler. Ved affaldsforbrænding betales afgift af fjernvarmen Ved forbrænding af affald på affaldsforbrændingsanlæg produceres el og fjernvarme. Sådanne anlæg er normalt ikke kvoteomfattede. CO 2 -udledningen fra den biologiske del af affaldet bliver anset for at være CO 2 -neutralt, mens den resterende del tæller med i Danmarks CO 2 -regnskab. Affaldsforbrændingsanlæggene betaler afgift i forhold til den mængde fjernvarme, der produceres. Denne afgiftsstruktur tilskynder ikke affaldsforbrændingsanlæggene til at hæve virkningsgraden, da de i så fald skal betale mere i afgift. Endvidere kan afgiftsstrukturen føre til, at affald med højt energiindhold eksporteres ud af landet. 212

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Unødvendige omkostninger i energipolitikken på 7½ mia.kr.

Unødvendige omkostninger i energipolitikken på 7½ mia.kr. Af Analysechef Otto Brøns- Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 8. oktober 2014 Unødvendige omkostninger i energipolitikken på 7½ mia.kr. Energi- og klimapolitikken drives i meget høj grad af afgifter

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI

KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI KAPITEL I OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL VEDVARENDE ENERGI I.1 Indledning Dansk energipolitik er underlagt EU-krav men er mere ambitiøs på VE-området Den danske energipolitik har siden energikriserne i 1970

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne 13. april 2012 RAPPORT Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter.

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

KAPITEL II GRØNNE AFGIFTER

KAPITEL II GRØNNE AFGIFTER KAPITEL II GRØNNE AFGIFTER II.1 Indledning Miljø- og provenumålsætning 9 pct. af skatter og afgifter Konkurrenceevne og fordeling leder til fritagelser Formålet med kapitlet Der er stort fokus på grønne

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv

Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv af Eirik S. Amundsen Formand for De Økonomiske Råd ( økonomisk vismand ) Professor Københavns Universitet og Universitetet

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 32 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 Dato: 12. December 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af

Læs mere

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen EN MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGIPOLITIK Klima- og energipolitikken indebærer væsentlige omkostninger for husholdninger,

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Økonomi og Miljø 2014

Økonomi og Miljø 2014 Økonomi og Miljø 2014 Economy and Environment 2014 English Summary Omkostninger ved VE-støtte Ressourcestrategi Invasive arter Rekreative værdier Kollektiv trafik Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere