Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel. 31. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 20-6. Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel. 31. maj 2011"

Transkript

1 Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel En kvinde ringede til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. Alarmcentralen gav imidlertid en forkert adresse til ambulanceoperatøren. Det forsinkede ambulancen, og kvindens mand afgik ved døden. Kvinden klagede til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom. Regionen indhentede ikke de nødvendige oplysninger fra alarmcentralen og ambulanceoperatøren for at kunne besvare klagen. Det betød at regionens svar til kvinden ikke indeholdt en redegørelse for forløbet. Regionen forholdt sig heller ikke i sit svar til kvindens klage over ambulancens responstid. Kvinden fremsatte derfor indsigelser mod regionens svar. I første omgang besvarede regionen ikke indsigelserne, men efter at kvinden havde klaget til ombudsmanden, skrev regionen til kvinden at regionen ikke havde svaret fordi den havde anset sagen for afsluttet. 31. maj 2011 Forvaltningsret: Det var ombudsmandens samlede opfattelse at den måde regionen havde behandlet kvindens klage på, var meget kritisabel. Han henstillede til regionen at overveje om der var behov for mere generelt at fastsætte retningslinjer for sagsbehandlingen i regionens præhospitale center. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse 1. Indledning Den 24. april 2009 kl ringede du til alarmcentralen efter at have fundet din mand ( ) bevidstløs. Mens du ventede på ambulancen, gav du sammen med en nabo førstehjælp til din mand. Jeg har forstået at du samtidig havde telefonisk kontakt med alarmcentralen. Ambulancen ankom kl til adressen (U-vej, X-by). Din adresse er imidlertid (V-vej, X-by). Ifølge Region Sjælland bevirkede den fejlagtige adresseangivelse fra alarmcentralens side at ambulancen blev ca. ni minutter forsinket. Ambulancen ankom til sygehuset kl Din mand kom ikke til bevidsthed mere og afgik ved døden.

2 Du klagede den 5. maj 2009 til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom. Den 1. september 2009 modtog du svar fra regionen. Den 1. og 4. september 2009 fremkom du med indsigelser til regionens svar, og den 15. januar 2010 modtog du efter en klage til mig et svar fra regionen på dine indsigelser. Du har klaget til mig over regionens behandling af din klage. Du har endvidere klaget over at alarmcentralens båndede optagelser er blevet slettet, at der ikke er nogen der er blevet stillet til ansvar for alarmcentralens fejlagtige adresseoplysning til ambulancen, og at du ikke har fået svar på hvordan man fremover vil undgå lignende episoder. Det er regionerne der har ansvaret for den præhospitale indsats, herunder bl.a. tilrettelæggelse af ambulanceberedskabet. Det fremgår af 169 i sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) og af kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 977 af 26. september 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. Som konsekvens heraf må regionen også føre tilsyn med at den præhospitale indsats fungerer forsvarligt og efter hensigten. Se i den forbindelse f.eks. 14 i den bekendtgørelse der er nævnt ovenfor, hvorefter regionen løbende skal vurdere kvaliteten af den præhospitale indsats. Alarmcentralen hører derimod (på nær alarmcentralen i Storkøbenhavn) under politiet og dermed i sidste instans under Justitsministeriet. Falck A/S der står for ambulanceberedskabet i Region Sjælland, er en privat ambulanceoperatør. Jeg har ved min behandling af sagen alene taget stilling til Region Sjællands behandling af sagen. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af denne bestemmelse at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Jeg bemærker i den forbindelse at Falck A/S ikke er omfattet af min kompetence. 2. Regionens sagsoplysning og sletning af båndoptagelser Når regionen som ansvarlig for tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats efter en alvorlig hændelse modtager en klage over en ambulances responstid, må regionen efter min opfattelse undersøge sagen forsvarligt for at finde ud af hvad der er sket. Er det relevant i lyset af den rejste problemstilling, må regionen også kontakte alarmcentralen så den kan vurdere om eventuelle båndoptagelser skal gemmes. 2/14

3 Formålet med at undersøge sagen er for det første at regionen, som ansvarlig for den præhospitale indsats, kan tage stilling til om hændelsesforløbet giver regionen anledning til at reagere. For det andet vil en sådan undersøgelse danne grundlag for det svar som regionen skal give klageren Sagsoplysning I anledning af din klage af 5. maj 2009 anmodede regionen samme dag alarmcentralen i Slagelse og Falck A/S om en udtalelse om sagen, herunder om evt referat af samtalen med 112 og en rapport fra vagtcentralen. Jeg må forstå at regionen mente at det var af betydning for at få klarlagt hvad der var sket, at få udtalelser fra både alarmcentralen og Falck A/S, herunder at modtage referat eller båndede optagelser af alarmcentralens samtale med dig og eventuelle oplysninger om ambulanceudrykningen. a. Alarmcentralen i Slagelse oplyste imidlertid med det samme til regionen at det var alarmcentralen i Hillerød (Nordsjællands Politi) der havde behandlet dit opkald. Alarmcentralen henviste i den forbindelse til en navngiven person ved Nordsjællands Politi der kunne kontaktes hvis regionen havde behov for at få belyst kommunikationen mellem dig og alarmcentralen. Jeg kan ikke ud fra sagens akter se at regionen skulle have rettet henvendelse til alarmcentralen i Hillerød. Jeg må således lægge til grund at det ikke er sket. Det er min opfattelse at regionen burde have bedt om en udtalelse fra alarmcentralen i Hillerød, herunder om at modtage referat eller båndede optagelser af samtalen mellem dig og alarmcentralen for at få sagen oplyst. b. Falck A/S reagerede også med det samme og oplyste at de ville undersøge sagen og vende tilbage. Den 29. juni 2009 oplyste regionen dig om at den endnu ikke havde fået svar fra Falck A/S, men samme dag havde rykket Falck A/S for svar. Regionen sendte samme dag en rykker til Falck A/S. Der er imidlertid ikke blandt akterne et endeligt svar fra Falck A/S. Derimod foreligger der en udateret elektronisk udskrift om ambulancekørslen. I den udskrift på side 3 er det kl anført at alarmcentralen havde opgivet forkert adresse. Jeg må herefter lægge til grund at regionen heller ikke har modtaget et høringssvar fra Falck A/S om ambulancekørslen, men kun en elektronisk udskrift. 3/14

4 Efter min opfattelse burde regionen for at få sagen oplyst have indhentet en egentlig udtalelse fra Falck A/S. c. På baggrund af de manglende oplysninger fra alarmcentralen og Falck A/S er det min opfattelse at regionen ikke efter at den modtog din klage i maj 2009, har indhentet de nødvendige oplysninger for at få klarhed over hvad der rent faktisk skete den pågældende nat, og hvad baggrunden var. Det mener jeg er kritisabelt Sletning af båndoptagelser Havde regionen kontaktet alarmcentralen i Hillerød for at få en udtalelse, ville alarmcentralen samtidig være blevet bekendt med at der forelå en klage over episoden, og centralen kunne have sikret sig at eventuelle båndede optagelser af alarmcentralens samtale med dig ikke blev slettet. Regionen har i udtalelsen til mig bl.a. anført at vurderingen af om alarmcentralens telefonsamtaler skal gemmes til brug for yderligere udredning af eventuelle fejl og hvordan disse fremover kan forebygges, kan kun foretages af Politiet. Regionen forudsætter, at Politiet har foretaget denne overvejelse i forbindelse med, at regionen henvendte sig til Politiet om den konkrete sag. Efter min opfattelse havde regionen ikke grundlag for at antage at alarmcentralen i Hillerød havde haft anledning til at foretage en vurdering af om din samtale med alarmcentralen burde gemmes. Jeg henviser til at alarmcentralen i Slagelse med det samme henviste regionen til at kontakte en navngiven person i Nordsjællands Politi hvis regionen havde brug for at få belyst kommunikationen mellem dig og alarmcentralen. Regionen tog imidlertid aldrig kontakt til alarmcentralen i Hillerød, og optagelserne blev som jeg forstår det automatisk slettet efter en vis periode. Efter min opfattelse burde regionen kort tid efter den havde modtaget din klage også af hensyn til eventuel bevarelse af båndoptagelserne have taget kontakt til alarmcentralen i Hillerød så centralen havde fået mulighed for at vurdere om båndoptagelserne skulle bevares. Jeg mener at det er kritisabelt at det ikke skete. 3. Regionens svar af 1. september 2009 En fyldestgørende besvarelse af din klage indebærer både at regionen giver dig en faktuel redegørelse for hændelsesforløbet den 24. april 2009, og at regionen over for dig konkret tager stilling til din klage. Efter min opfattelse følger det af god forvaltningsskik. I din af 5. maj 2009 til regionen klagede du udtrykkeligt over den lange ventetid på ambulancen. Under en telefonsamtale med sagsbehandleren op- 4/14

5 lyste du at du fandt det underligt at alarmoperatøren ikke straks kunne finde din adresse. Af regionens svar til dig af 1. september 2009 fremgik alene at alarmopkaldet blev modtaget i Hillerød, da der var optaget i Slagelse, at systemet meddelte adressen (U-vej), at alarmeringen efter ca. 45 sekunder blev videresendt til Falck A/S vagtcentral, og at ambulancen blev kaldt ud kl Herefter fremgår følgende af svaret: 4. Ambulancen ankommer til adressen kl Ambulance afgår mod sygehus kl Regionen tog ikke i svaret til dig konkret stilling til din klage over responstiden. Som det fremgår ovenfor under afsnit 2, er det min opfattelse at regionen ikke indhentede de nødvendige oplysninger for at få klarhed over hvad der rent faktisk skete den pågældende nat, og hvad baggrunden var. Disse oplysninger skulle også have dannet grundlag for regionens svar til dig. Over for dig burde regionen i det omfang det var muligt, have redegjort for det faktiske forløb af dit opkald til alarmcentralen og ambulanceudrykningen og i den forbindelse være kommet ind på problemet med adresseforvekslingen. Regionen burde også konkret have forholdt sig til din klage. Regionens gengivelse af forløbet fremstår imidlertid alene som en delvis gengivelse af de elektroniske rapporters indhold og uden at forklare at ambulancen først var kørt til en forkert adresse. Regionens svar efterlader således det indtryk at regionen ikke var opmærksom på at ambulancen var kørt til en forkert adresse, og at regionen ikke havde sat sig tilstrækkeligt ind i sagens faktiske omstændigheder inden den besvarede din klage. Jeg bemærker i den forbindelse at det allerede den 5. maj 2009 med svaret fra alarmcentralen i Slagelse stod klart at forsinkelsen af ambulancen angiveligt skyldtes adresseforviklinger. Endvidere havde regionen ikke i svaret til dig taget konkret stilling til din klage over responstiden. Samlet er det min opfattelse at indholdet af regionens brev af 1. september 2009 ikke var et fyldestgørende svar på din klage. Jeg mener at det er i strid med god forvaltningsskik og beklageligt. 5/14

6 4. Regionens svar af 15. januar 2010 Efter at have modtaget Region Sjællands svar af 1. september 2009 kom du i s af 1. og 4. september 2009 med indsigelser mod svaret. I dine breve forklarede du at det ikke passede at ambulancen var fremme hos dig kl , og du skrev om den forkerte adresse som ambulancen var kørt til. Du nævnte også at ambulancen tre gange havde spurgt jer om forskellige veje. Du modtog imidlertid ikke noget svar på dine indsigelser. Du klagede herefter igen til mig ved breve af 29. november og 11. december Den 11. januar 2010 sendte jeg dine breve videre til regionen som en anmodning fra dig om at besvarelsen af dine henvendelser blev fremskyndet. I brev af 15. januar 2010 skrev regionen bl.a. til dig: Da jeg ikke har ment at kunne tilføje yderligere til opklaring af sagen og da jeg efterfølgende er citeret i (Q-avis) d. 13. oktober, efter at have besvaret telefonisk forespørgsel fra journalist ( ), har jeg tilladt mig at betragte sagen som afsluttet. Hvis De er af en anden opfattelse, skal jeg naturligvis beklage dette. Efter min opfattelse er det meget forståeligt at du ikke var enig i regionens beskrivelse af hændelsesforløbet, jf. regionens svar af 1. september 2009 og mine bemærkninger til det. Regionen burde efter at den modtog dine breve i september 2009, på eget initiativ direkte i et brev til dig have uddybet hændelsesforløbet og konkret taget stilling til den klage over responstiden som du så tydeligt fastholdt. Der var ikke grundlag for at betragte sagen som afsluttet, og det gør i den forbindelse ingen forskel at sagsbehandleren havde udtalt sig til avisen om sagen. Efter min opfattelse er det i strid med god forvaltningsskik og meget beklageligt at regionen i perioden fra september 2009 og indtil regionen i begyndelsen af 2010 modtog en henvendelse fra mig, betragtede sagen som afsluttet. I brevet af 15. januar 2010 skrev regionen at der på alarmcentralen i politiets regi var sket en fejl i forhold til adressen hvilket resulterede i en forsinkelse på ca. ni minutter. Samtidig blev du forsikret om at din sag blev gjort til genstand for drøftelse og nyttiggørelse i systemet, ligesom du modtog en beklagelse for forløbet af den hændelse som indtraf da din mand blev akut syg, og sagens forløb i øvrigt. 6/14

7 Som jeg har forstået det, så gjorde regionen ikke yderligere for at oplyse sagen inden regionen den 15. januar 2010 skrev til dig. Den eneste yderligere oplysning du fik, var at ambulancen var forsinket i ca. ni minutter på grund af en fejl i forhold til adressen. Efter min opfattelse var regionens nye brev således heller ikke et fyldestgørende svar på din klage. Jeg mener at det havde været naturligt hvis regionen efter nærmere undersøgelser havde forklaret baggrunden for adressefejlen og hvordan regionen mente at man kunne nyttiggøre sagen i systemet. 5. Sammenfatning Som anført under pkt. 2, 3 og 4, er det min opfattelse at Region Sjællands behandling af din klage på nogle punkter har været kritisabel og på andre punkter i strid med god forvaltningsskik og beklagelig. Når forløbet ses under ét, er det min samlede opfattelse at den måde regionen har behandlet din klage på, har været meget kritisabel. Jeg har gjort regionen bekendt med min opfattelse. Jeg har henstillet til regionen at overveje om der er behov for mere generelt at fastsætte retningslinjer for sagsbehandlingen i Region Sjælland, Præhospital Center, for at undgå lignende situationer. Jeg har bedt om underretning om resultatet af disse overvejelser. Jeg har dog ikke grundlag for at henstille til regionen at genoptage sagens behandling. Baggrunden for det er først og fremmest at der næppe er udsigt til at en ny behandling af din klage på nuværende tidspunkt kan få sagen oplyst bedre. Den 6. september 2011 meddelte regionen mig at den var enig i at der var behov for retningslinjer for sagsbehandlingen i Region Sjælland, Præhospitalt Center. Regionen sendte mig samtidig de retningslinjer som den havde udarbejdet. Den 10. oktober 2011 meddelte jeg regionen at jeg havde noteret mig at der nu var udarbejdet retningslinjer for behandlingen af sager i Præhospitalt Center, herunder serviceklager, men at jeg ikke havde taget stilling til retningslinjernes indhold. Sagsfremstilling ( ) Om aftenen den 24. april 2009 kl ringede A til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. Mens A ventede på ambulancen, gav hun 7/14

8 sammen med en nabo førstehjælp til sin mand. Jeg har forstået at A samtidig havde telefonisk kontakt med alarmcentralen. Det fremgår af en udskrift fra Falck A/S om A s opkald til alarmcentralen at det blev modtaget kl , at der var tale om et hjertetilfælde, og at ambulancen kørte ud kl til adressen U-vej, X-by, hvor den ankom kl A s adresse var imidlertid V-vej, X-by; ambulancens ankomst dér var ikke anført i udskrifterne. Ambulancens ankomsttidspunkt på X-by Sygehus var ifølge udskriften fra Falck A/S kl A s mand kom ikke til bevidsthed mere og afgik ved døden. Ved af 5. maj 2009 klagede A til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom. Samme dag talte A telefonisk med den ansvarlige sagsbehandler om sagen. Efter samtalen rettede sagsbehandleren henvendelse pr. til Falck A/S og til alarmcentralen i Slagelse (Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi). Af e- mailen fremgår bl.a. følgende: Jeg har haft en længere samtale med (A). Jeg kan supplere klagen med, at hun og naboer fandt det underligt, at alarmoperatøren ikke straks kunne finde adressen, da den blev klart meddelt. Endvidere fandt hun ventetiden lang, men så ikke på klokken. Jeg har forsøgt at forklare, at lægebilen ikke altid befinder sig i (X-by), selv om hun ofte har set den i byen. Jeg skal anmode om en udtalelse i sagen, evt referat af samtalen med 112 og en rapport fra vagtcentralen. Der foreligger ikke klage over ambulancepersonalet. Samme dag modtog sagsbehandleren følgende svar fra alarmcentralen i Slagelse: Det er 112-Hillerød, der har behandlet kaldet. Vedr. adresseforviklingerne, skyldes det antageligvis, at abonnentoplysningerne siger; (V-vej, X- by) men adresseoplysningerne jf. systemet siger; (U-vej, X-by), hvortil ambulancen er sendt inden 45 sekunder. Har du behov for at få belyst kommunikationen mellem (A) og alarmcentralen skal jeg bede dig kontakte pk. ( ) i Nordsjællands politi. Falck A/S svarede tillige samme dag at de ville kontakte vagtcentralen og vende tilbage. 8/14

9 Da A ikke havde modtaget svar, skrev hun på ny til regionen den 28. juni 2009 og bad om en kvittering for modtagelsen af sin klage. Dagen efter kvitterede Region Sjælland for modtagelsen af A s klage. Regionen oplyste at den endnu ikke havde modtaget svar fra Falck A/S, men at den samme dag havde rykket for svar. Samtidig oplyste regionen at politiet havde svaret, men ikke havde kunnet oplyse særlig meget. Samme dag rykkede regionen Falck A/S for svar på en af 5. maj Den 1. september 2009 rykkede A regionen for svar på sin klage. Af A s e- mail fremgår bl.a. dette: Jeg bor ca 300 meter og ca 10 min. gang fra sygehuset, så er det bittert, at de ikke kan finde vej. Jeg var så naiv, at jeg troede, at Falck benyttede sig af moderne teknologi, så de ud fra tlf.nr. kunne se adressen Men ikke desto mindre spurgte de 2 gange om det var i nærheden af (S-vej) eller (U-vej). Det rystede os at de kørte rundt i byen uden at kunne finde adressen. Situationen er jo ikke til pjat. (V-vej) er den gamle hovedvej gennem (X-by), og ingen ambulancer kan nå sygehuset uden at passere min adresse. Jeg vil vide, hvorfor akutbilen slet ikke kom. Jeg vil vide, om de har disponeret forkert ( ) Samme dag besvarede Region Sjælland A s henvendelse. Regionen beklagede den lange ventetid og henviste dels til forsinkelse hos Falck A/S, dels til ferieperioden; en fortsatte: Forespørgsel er fremsendt til såvel alarmcentral 112 og vagtcentral hos Falck. Af de elektroniske rapporter fremgår følgende: 1. Alarmen er modtaget på 112 i Hillerød, da der er optaget i Slagelse og systemet meddeler adressen (U-vej ). 2. Denne alarmering er efter ca. 45 sec. videresendt til Falck s vagtcentral kl Ambulance kaldes ud kl og afgår kl Ambulancen ankommer til adressen kl Ambulancen afgår mod sygehus kl Ambulance ankommer til sygehus kl /14

10 Akut lægebil er stationeret i henholdsvis ( ) og ( ) Imidlertid lukker denne ned kl og efter dette tidspunkt er det ikke muligt at sende en lægebil. A sendte bemærkninger til regionen samme dag og efterfølgende den 4. september A anførte at systemet gav et valg mellem henholdsvis U-vej og V-vej, og at man havde valgt forkert; hvis man havde indtastet A s telefonnummer, ville man have fået V-vej, altså den korrekte adresse. Ankomsttidspunktet var heller ikke rigtigt i så fald ville ambulancen være ankommet inden A og naboen var gået i gang med førstehjælp. For så vidt angik tidspunktet for ankomst til sygehus, var det muligvis rigtigt, men der ville i givet fald være gået 40 minutter fra A s opkald til alarmcentralen og indtil ankomsten. A anførte hertil at i så fald gav det ingen mening at prøve genoplivning på sygehus. A anførte yderligere at hun gerne ville have hørt den båndede kommunikation mellem hende og alarmcentralen idet det heraf ville fremgå at centralen tre gange spurgte om forskellige veje, hvor de formentlig befandt sig. Den 29. november 2009 klagede A bl.a. til mig over at regionen ikke havde besvaret hendes henvendelser af 1. og 4. september Den 11. december 2009 sendte hun yderligere bemærkninger og en række bilag. A henviste i sin klage til forskellige avisartikler. Af en artikel i Q-avis den 13. oktober 2009 fremgik det at alarmcentralen i Hillerød kunne bekræfte at ambulancen var blevet sendt til en forkert adresse; alarmcentralen kunne imidlertid ikke forklare hvad der var gået galt. Alarmcentralen oplyste ifølge artiklen i øvrigt at optagelser fra alarmcentralen bliver gemt i tre måneder hvorefter serveren sletter dem automatisk, men hvis der kommer en klage over et bestemt opkald, gemmer alarmcentralen en kopi på en cd. Ifølge samme artikel skulle regionen bl.a. have oplyst at den i forbindelse med behandlingen af A s klage ikke i første omgang var opmærksom på at der var sket en forveksling af de to adresser. Den 11. januar 2010 sendte jeg kopi af A s henvendelser sammen med bilagene til Region Sjælland som en anmodning fra A om at regionen fremskyndede besvarelsen af hendes klage. Samtidig bad jeg om at blive underrettet om regionens svar til A. Den 15. januar 2010 skrev Region Sjælland bl.a. følgende til A: Det fremgår af [ombudsmandens] henvendelse, at De har forventet svar på Deres kommentarer af 1. og 4. september Jeg har imidlertid blot opfattet Deres henvendelse som kommentarer til mit endelige svar af 1. september Da jeg ikke har ment at kunne tilføje yderligere til opklaring af sagen og da jeg efterfølgende er citeret i (Q-avis) d. 13. okto- 10/14

11 ber, efter at have besvaret telefonisk forespørgsel fra journalist ( ), har jeg tilladt mig at betragte sagen som afsluttet. Hvis De er af en anden opfattelse, skal jeg naturligvis beklage dette. Jeg kan fortsat, som jeg mener også at have givet udtryk for tidligere, blot beklage forløbet af den hændelse, som indtraf, da Deres mand blev akut syg, samt sagens forløb i øvrigt. Afslutningsvis kan jeg anføre: 1. Der er på alarmcentralen i politiets regi sket en fejl i forhold til adressen, hvilket bevirkede en forsinkelse af den akutte ambulance på ca. 9 minutter. Dette er i denne situation ganske lang tid. 2. Der findes ikke lægebil i området mellem kl og kl Den senere omtalte akutbil er stationeret i ( ) og er redderbetjent (én mand). Der er således ikke tale om en lægebil. Denne akutbil vil normalt slet ikke kunne være fremme før en ambulance fra (X-by). 4. Jeg kan forsikre, at en sag af denne karakter gøres til genstand for drøftelse og nyttiggørelse i systemet. Den 19. januar 2010 klagede A på ny til mig. Hun kunne bl.a. ikke forstå hvordan regionen kunne tro at hun var tilfreds med svaret af 1. september 2009, når svaret var behæftet med fejl. Hun henviste til at regionen da den svarede hende den 1. september 2009, ikke havde opdaget at der var tale om en forveksling af adresser, men at det fremgik af hendes (fornyede) til regionen. Efter A s opfattelse tydede det således på at regionen ikke havde læst hendes af 4. september A anførte herudover bl.a. at hun var ked af at man ikke havde placeret et ansvar for fejlen. Med sin klage havde hun bl.a. ønsket at man kunne undgå lignende fejl fremover. Ved en telefonsamtale med en af mine medarbejdere den 3. februar 2010 oplyste A at hun var utilfreds med følgende: 1. At alarmcentralens båndoptagelser var blevet slettet inden hendes klage til Region Sjælland blev besvaret, 2. at det første svar fra regionen var fejlbehæftet og uden beklagelse af forløbet, 3. at hun selv havde måttet rekvirere udskrifter fra teleselskab til dokumentation af opkaldstidspunkt og varighed af opkaldet, og 4. at hun ikke havde fået svar på sit spørgsmål om hvordan man ville undgå at lignende hændelser opstod. Den 23. februar 2010 bad jeg Region Sjælland om en udtalelse til sagen og om at låne sagens akter. Den 15. marts 2010 svarede regionen at den havde 11/14

12 besvaret A s henvendelse den 15. januar 2010, og at den tidligere sagsbehandler var gået på pension. Jeg bad ved brev af 19. maj 2010 på ny regionen om en udtalelse. Jeg bad regionen om i udtalelsen at komme ind på det A havde anført om sletning af båndoptagelser og om at regionens brev af 1. september 2009 var behæftet med fejl. Jeg bad endvidere regionen om at udtale sig om baggrunden for at regionen havde anset A s brev af 1. september 2009 for besvaret ved regionens udtalelser til ovennævnte artikel i Q-avis den 13. oktober Endelig bad jeg regionen sende de elektroniske rapporter som var omtalt i regionens brev af 1. september 2009, og alt det materiale der dannede grundlag for regionens behandling af sagen, herunder eventuelle notater, sagsbehandlingsekspeditioner mv. Af Region Sjællands udtalelse af 18. juni 2010 fremgår bl.a. følgende: For at få sagen oplyst bad regionen dels Politiet, hvorunder Alarmcentral/112 hører, dels Falck, som regionen har engageret til ambulancekørsel i det pågældende område, om en udtalelse om sagen. I mail af 1. september 2009 til (A) redegjorde regionen derefter for oplysningerne i de elektroniske rapporter, hvor Falcks vagtcentral registrerer kørsler. Det er anført i mailen, at Ambulancen ankommer til adressen kl Falcks registrering har først og fremmest til formål at dokumentere, at Falck overholder den responstid, der er aftalt med Region Sjælland. Den adresse, ambulancen ankom til kl var derfor den adresse, som Alarmcentralen havde angivet til Falck. Adressen (U-vej) var imidlertid ikke den rigtige, og der gik yderligere ca. 9 minutter før ambulancen ankom til den rette adresse (V-vej). Regionen beklager, at mailen af 1. september 2009 var formuleret således, at (A) måtte få den opfattelse, at ambulancen ankommer til adressen kl var ankomsttidspunktet til den rette adresse (V-vej), og at (A) derfor blev foranlediget til at rette henvendelse til telefonselskabet for at dokumentere tidspunktet. (A) har gjort gældende, at Region Sjælland burde have påset, at Alarmcentralens båndoptagelse af samtalen med (A) ikke blev slettet. Som nævnt hører Alarmcentralen under Politiet. Regionen henvendte sig derfor til Politiet for at få klarhed over, om forløbet skyldtes forhold hos Alarmcentralen eller forhold inden for regionens opgaveområde. Det blev fra Politiet oplyst og bekræftet af oplysninger fra Falcks elektroniske rapport at Alarmcentralen angav en forkert adresse til Falck, og at ambulancen derved blev forsinket. 12/14

13 Vurderingen af om Alarmcentralens telefonsamtaler skal gemmes til brug for yderligere udredning af eventuelle fejl og hvordan disse fremover kan forebygges, kan kun foretages af Politiet. Regionen forudsætter, at Politiet har foretaget denne overvejelse i forbindelse med, at regionen henvendte sig til Politiet om den konkrete sag. I brevvekslingen mellem regionen og (A) har regionens lægebil og akutbil været omtalt og synes at have givet anledning til tvivlsspørgsmål. Til orientering kan det oplyses at Lægebilen er bemandet med en læge og en lægeassistent, der er falckredder. Lægebilen kører ikke om natten, men stopper kl. 23. Akutbilen er bemandet med en falckredder på behandlerniveau med særlig uddannelse. Den nærmeste akutbil i forhold til (X-by) er udstationeret i ( ). Akutbilen blev ikke sendt til stedet i det konkrete tilfælde, idet det ikke kunne forventes at den ville nå frem før ambulancen. I brevet af 19. maj 2010 udbeder ombudsmanden sig en udtalelse om baggrunden for at Region Sjælland har anset (A) s brev af 1. september 2009 for besvaret ved regionens udtalelser til (Q-avis) den 13. oktober Der tænkes hermed antagelig på følgende formulering i regionens brev af 15. januar 2010: Jeg har imidlertid blot opfattet Deres henvendelse som kommentarer til mit endelige svar af 1. september Da jeg ikke har ment at kunne tilføje yderligere til opklaring af sagen og da jeg efterfølgende er citeret i (Q-avis) d. 13. oktober, efter at have besvaret telefonisk forespørgsel fra journalist ( ), har jeg tilladt mig at betragte sagen som afsluttet. Det kan i den anledning oplyses, at henvisningen til, at oplysninger fra regionen er citeret i (Q-avis), alene skal opfattes som en supplerende bemærkning om, at sagen også er omtalt i (Q-avis). Regionens udtalelse var bl.a. vedlagt udskrift fra Falck A/S system. Den 25. juni 2010 sendte jeg A en kopi af udtalelsen, og den 22. juli 2010 sendte A mig sine bemærkninger dertil: 13/14

14 ( ) Det er ikke morsomt at høre alarmcentralen spørge om diverse veje i byen, når man er ved at give mund-til-mund og hjertemassage, i stedet for: hvor bor du. ( ) Jeg ville ønske At regionen ved en klage ville overveje Falcks rapport for urimeligheder. 40 minutter om at køre en patient med hjertestop til sygehus 300 meter væk lyder ikke rimeligt. At fejlkørsler bliver indberettet, fordi det sker så ofte. Det var den almindelige opfattelse, at det sker da så tit. At samtaler gemmes ved klager. At alarmcentralen skulle føre journal over fejlkørsler, hvis det er derfra det stammer. At alarmcentralen ville blive bedre til at lytte til opgiven adresse og se på telefonnummer. Jeg meddelte herefter A at jeg ville forsøge at behandle sagen på grundlag af akterne i sagen. 14/14

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 1121.1 Officialprincippet - 11.9 Andre sagsbehandlingsspørgsmål - 3.7 Straffuldbyrdelse Efter aftale

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Tilsyn om bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og opfølgning herpå Opfølgning i sag om lydsignaler til fare for handicappede Målrettet

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere