Ansvarligt og intelligent indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarligt og intelligent indkøb"

Transkript

1 7. marts Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI

2 7. marts Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger juraen? Hvad skal du, og hvad må du? Hvad har SKI gjort og erfaret? Hvad har andre gjort, og hvad har de opnået? Hvad gør miljøstyrelsen? Hvad kan du selv gøre? gode råd til komme videre

3 Dine tanker om ansvarligt og totaløkonomisk indkøb 7. marts

4 7. marts Hvorfor er totalomkostninger og bæredygtighed aktuelt og vigtigt? Juridisk Bæredygtighed Totaløkonomisk Holdbart indkøb

5 7. marts Totalomkostninger TCO - total cost of ownership Anskaffelsesprisen er ofte kun toppen af isbjerget. Det, som befinder sig under vandoverfladen, kan vise sig at give de største udgifter for pengepungen og miljøet TCO-beregninger omfatter kun de direkte økonomiske udgifter for ejeren af et produkt TCO er summen af Anskaffelsespris Transaktionsomkostninger Driftsomkostninger Service og vedlighed Bortskaffelse

6 7. marts Livcyklusomkostninger LCC Life Cycle Cost Livscyklusomkostninger medregner potentielt tre faser: Før brug Udvendig af råstoffer, transport og produktion Under brug Driftsomkostninger, service og vedligehold Efter Brug Bortskaffelse eller videresalg De omkostninger, der skal medregnes kan, udover de direkte økonomiske udgifter for produktets ejer, omfatte de eksterne miljøomkostninger i produktets samlede livscyklus, hvis disse kan værdisættes og verificeres. Et eksempel er de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med at udlede drivhusgasser.

7 7. marts Gæt en TCO-gevinst Hvilken samlet årlig besparelse ville Herlev Kommune kunne opnå ved at udskifte alle opvaskemaskiner i 27 institutioner og storkøkkener? A. Ca. 40 tons CO 2, 650 m 3 vand og kr. B. Ca. 20 tons CO 2, 325m 3 vand og kr.

8 7. marts Generelt om de juridiske rammer Udbudsdirektivet Krav, kriterier m.v. skal have tilknytning til det, der udbydes Krav, kriterier m.v. skal være verificerbart Det skal være gennemsigtigt hvorledes TCO/LCC o.l. indgår i udbuddet Det skal være muligt for alle tilbudsgivere at få adgang til materialet, hvor oplysningerne fremgår

9 7. marts Hvordan gøres det så? To metoder til at få bæredygtig totaløkonomi ind i udbuddet Mindstekrav (direktivets art. 23) Evaluering (direktivets art. 53) Metoderne kan kombineres - dvs. der stilles mindstekrav til visse aspekter og evalueres på andre aspekter

10 7. marts Mindstekrav De tekniske specifikationer dvs. krav til det specifikke produkt kan f.eks. være krav til særlige miljøkrav til produktet Særlige kontraktretlige forpligtelser den ordregivende myndighed kan medtage særlige kontraktretlige forpligtelser, der ikke nødvendigvis er knyttet til produktets/ydelsens karakteristika, se dom C-31/87 Beentjes fra Eudomstolen.

11 7. marts Tilbudsevaluering på LCC-pris Betingelser, der skal være opfyldt Være baseret på objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier Metoden må ikke uberettiget favorisere eller forringe vilkårene for visse virksomheder, herunder særligt hvis metoden endnu ikke er godkendt til gentagen eller vedvarende anvendelse

12 7. marts Tilbudsevaluering på LCC-pris, fortsat Den skal være tilgængelig for alle interessenter De data, som kræves, skal kunne fremskaffes ved en rimelig indsats af tilbudsgivere, der udviser almindelig påpasselighed, herunder aktører fra tredjelande, der er parter i GPA-aftalen eller andre internationale aftaler, som Unionen er bundet af

13 7. marts Fordele og ulemper tekniske specifikationer Fordele Den ordregivende myndighed ved hvad han/hun får sikkerhed for resultatet Ulempe Kræver at den ordregivende myndighed har en meget stor viden om markedet, og om hvilke mindstekrav der kan stilles, for at opnå det ønskede resultat. Kan være tidskrævende at afdække markedet i denne henseende

14 7. marts Fordele & ulemper - tilbudsevaluering Fordele Mulighed for at skabe en konkurrence på grundlag af leverandørernes kendskab til markedet. De ved, hvad markedet kan tilbyde Ulempe Den ordregivende myndighed kan ikke være sikker på resultatet. Risiko for at den ordregivende myndighed ender med et uønsket resultat

15 7. marts Kan det lade sig gøre? Ja, det er muligt at TCO/LCC kan indgå ved udbud Det kan ske ved Tekniske specifikationer Tilbudsevaluering En kombination af de to

16 7. marts Gæt en TCO-gevinst Hvor meget sparer Københavns Universitet samlet på indkøb af ULT-frysere, fordi tilbudsevalueringen blev fortaget på en samlet pris på udstyret? Den samlede pris = anskaffelsespris, levering, tilslutning, idriftsættelse og 15 års el-regning (svarende til garantiperioden) Aftalen lægger op til indkøb af mellem 200 og 400 nye enheder i de mulige 4 år aftalen kan løbe. Samlet besparelse i produktets levetid A mio. kr. og ton CO 2 B mio. kr. og ton CO 2

17 7. marts Lovkrav om LCC Når en fælles metode til beregning af livscyklusomkostninger er gjort obligatorisk ved en lovgivningsmæssig EU-retsakt, anvendes denne fælles metode til vurderingen af livscyklusomkostninger Det er ikke at krav, at man anvender LCC. Heller ikke selv om der er udviklet en metode. Men hvis man bruger LCC og Kommissionen har udviklet en metode, så skal man anvende denne Gældende EU-retsakt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EØS-relevant tekst) Implementeret i danske lov ved bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport Dansk lov. Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145555

18 cleanvehicle.eu 7. marts

19 7. marts Hvad gør SKI? Multifunktionsmaskiner (forpligtende 1 leverandør) Tildeling efter TCO-pris Printere (forpligtende 1 leverandør) Tildeling efter TCO-pris Computere (1 leverandør) Tildeling efter TCO-pris Computere (miniudbud) Tildeling efter TCO pris Kunden tildeler i miniudbud ligeledes på TCO-pris Delaftale 2, Standardarbejdspladser Kunder tildeler i miniudbud på TCO-pris AV-udstyr (forpligtende) SKI tildeler efter TCO-pris

20 7. marts Hvordan udregnes TCO-prisen? Computere og skærme SKI TCO-pris = anskaffelsespris + 3 års el-regning Kopi/print SKI TCO-pris = anskaffelsespris + 5 års el-regning + klikpris + serviceaftale Projektorer (interaktive tavler, interaktive projektorer, alm. projektorer m.v.) SKI TCO-pris = anskaffelsespris + 5 års el-regning + 1 lampeudskiftning + serviceaftale Info skærme SKI TCO-pris = anskaffelsespris + 3 års el-regning Konkurrencen på TCO-pris sker blandt de mest energieffektive Produkterne skal opfylde energikravene i Energistyrelsens Indkøbsvejledning.

21 7. marts Skema til beregning af TCO-pris for bærbar PC Leverandørnavn: Producentnavn Model for beregning af TCO bærbar type 1 Total Heraf strømforbrug Til kundens udfyldelse - medsendes miniudbudsmaterialet Tilstand Procentvis andel af Effekt tiden(watt) Udfyldes af leverandøren Tændt (for computere: i tomgang/idle) 30% Fastlåst Standby/slumre/sleep 10% Slukket 60% TCO = B /1000 * (B6 * C6 + B7 * C7 + B8 * C8) * B12 * B13 0,00 0,00 Antal El-pris: 1,5 kr. pr. KWh 1,5 Levetid: 3 år ligger fast 3 Anskaffelsespris: f.eks 3721 kr Total 0,00

22 7. marts Gæt en TCO-gevinst Hvor stor el-besparelse opnås samlet på den forpligtende computeraftale med én leverandør, fordi der blev valgt leverandør ud fra TCO-prisen? 40 kommuner har forpligtet sig til at købe for 340 mio. kr. på aftalen A kwh svarende til 7,6 mio. kr., tons CO 2 B kwh svarende til 11 mio. kr., tons CO 2

23 7. marts Hvilke erfaringer er SKI blevet rigere? I de udbud, hvor vi har evalueret på TCO-pris, har brancherne spillet med Alle tilbudsgivere har været i stand til at leveret de data, de skulle TCO kan være med til at skabe en sammenhæng mellem miljø/klima-mål og økonomiske hensyn TCO forudsætter et smalt sortiment pga. stor datamængde og risiko for fejl

24 7. marts TCO arbejdsgruppe - under FFBI SKI har stået i spidsen for arbejdsgruppen, som har: Indsamlet cases (inkl. SKI cases) Indsamlet værktøjer (inkl. SKI s værktøjer) Lavet 10 gode råd til at komme i gang med TCO.

25 7. marts Gæt en TCO-gevinst Hvad er den årlige besparelse for Københavns Kommune ved at anlægge en ny permanent isskøjtebane? A kwh/år (svarende til kr. og 185 tons CO2) og 200 m3 vand svarende til kr. B kwh/år (svarende til 1,33 mill. kr og 278 tons CO2) og 300 m3 vand svarende til kr.

26 7. marts Miljøstyrelsens TCO projekt Der udvikles metode samt undervises i TCO-beregning inden for følgende produktgrupper Belysning Indendørsbelysning Udendørsbelysning Kontorudstyr Bærbare computere, stationære computere og skærme Multifunktionsmaskiner og printere AV-udstyr Toiletter Køle/fryseskabe Selvbetjeningsmaskiner

27 7. marts Hvad gør SKI fremadrettet? Strategien for intelligent offentligt indkøb forpligter os til TCO TCO i SKI udbud af it-udstyr Samt andre energiforbrugende produkter Nye udbud med TCO-priser p.t. Storkøkkenudstyr Sygeplejeartikler Videnscenter Værktøjer og metoder deles fortsat på SKI.dk/samfundsansvar Netværk, dialog og samarbejde Artikler (2014 foreløbig - Andersens forlag og Rent i Danmark)

28 7. marts Gode råd til at komme i gang Skab opbakning i organisationen Pluk de lavthængende frugter først Brug eksisterende værktøjer Lær af andres erfaringer Involvér relevante personer Tal med branchen Aftal hvem der får gevinsten Realisere TCO-gevinsten Synliggør resultaterne Del dine erfaringer

29 7. marts Hvordan kommer du videre? Brug eksisterende værktøjer SKI, TCO-beregning Københavns Kommune, Københavns Ejendomme TCO værktøj fra Green 21 Værktøj til nybyggeri eller Istandsættelse TCO Tool Dansk elbil alliance Flådeoptimering SMART SPP - innovation through sustainable procurement

30 7. marts Den samlede TCO-besparelse 6850 tons CO2 svarende til 867 danskers årlige CO2 udslip 850 m3 vand svarende til 15 danskers årlige vandforbrug 26 mill. kr. som kan bruges til

31

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere