STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE"

Transkript

1 STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

2 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for Tilvalg i Interkulturel Kommunikation og Sprog... 3 A. Mål og forudsætninger Uddannelsens indhold og opbygning Adgangskrav Titel... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel: Placering af undervisning og eksamen Eksamensoversigt... 7 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget Fællesbestemmelser Brug af computer ved skriftlifge eksaminer... 8 II. Beskrivelse af uddannelsens moduler Modul 1: Almen sprogfærdighed Modul 2: Sprog til særlige formål Modul 3: Interkulturel kommunikation Modul 4: Almen sprogfærdighed Modul 5: Sprog til særlige formål Modul 6: Interpersonel Kommunikation Modul 7: Sprogfærdighed Modul 8: Tilvalgsprojekt III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser... 25

3

4 Faglig del I. Bestemmelser for Tilvalg i Interkulturel Kommunikation og Sprog I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 samt bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse udbydes BA-tilvalg i Interkulturel kommunikation og Sprog som åben uddannelse. A. Mål og forudsætninger 1 Uddannelsens indhold og opbygning Tilvalg i arabisk, polsk, russisk eller tyrkisk med interkulturel kommunikation er en forskningsbaseret erhvervsrettet efter- og videreuddannelse, der har til formål at udvikle den studerendes kompetencer til at kommunikere på et af de udbudte fremmedsprog, herunder tilrettelægge, analysere og løse forskellige typer af kommunikationsopgaver med inddragelse af viden om og færdighed i interkulturel kommunikation. Uddannelsen er tilrettelagt som et 2½-årigt deltidsstudium, der udgør 75 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point består af propædeutik, svarende til modulerne 1-3. For sprog, der ikke er omfattet af bestemmelser om propædeutik, er uddannelsen tilrettelagt som et 1 ½-årigt forløb, der udgør 45 ECTS. Uddannelsen kan følges som et samlet forløb eller afrundes med eksamen efter 2. eller 4. semester. Undervisningen finder sted på syv undervisningsdage i et semester, der er placeret i weekender, normalt ca. hver anden lørdag i løbet af semesteret. Den resterende del af studiet er organiseret som fjernstudier, evt. i studiegrupper, med støtte fra universitetets e-læringsplatform. 3

5 Tilvalget kan indgå som en del af en samlet 3½-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 210 ECTS-point, hvoraf 135 ECTS-point er grundfag, 30 ECTS-point er propædeutik og 45 ETCS-point er tilvalg. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål Den studerende skal: 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem, 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder, 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet, 4. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse, 5. kunne indgå i en faglig dialog, 6. have et klart fokus og sammenhæng i løsningen af opgaver, 7. anvende et sprog skriftligt eller mundtligt der er emneorienteret, præcist og korrekt, 8. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper, 9. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog, 10. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også at kunne overholde deadlines og formalia, 11. anvende relevant IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling. Fagspecifikke kompetencemål: Faglige kompetencer Den studerende skal: beherske tale-, lytte- læse- og skrivefærdighed på det valgte fremmedsprog på et sådant niveau at han/ hun kan kommunikere med indfødte sprogbrugere inden for de emner og situationer der er trænet i undervisningen, have grundlæggende viden om kulturforhold i det område, det valgte sprog tales, have grundlæggende viden om kommunikationsformer i det område, det valgte sprog tales, være i stand til at opsøge og anvende nye informationer inden for studiets fagområder. 4

6 Praksiskompetencemål: Den studerende skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt med sprogbrugere i det valgte sprogområde på målsproget, omsætte sin kulturelle og samfundsmæssige viden om det valgte sprogområde til kommunikativ praksis, således at både verbal og nonverbal kommunikation forløber relativt ubesværet kunne løse konkrete kommunikationsopgaver som de fx forekommer i forbindelse med en jobfunktion, rejseaktivitet etc. Tilvalget består af: 7 obligatoriske moduler à 10 ECTS, hvoraf modulerne 1-3 udgør propædeutik. afsluttende tilvalgsprojekt à 5 ECTS 2 Adgangskrav Ansøgere skal opfylde følgende krav for at kunne optages: have gennemført studentereksamen, HF, HH eller HTX beherske dansk og engelsk i skrift og tale Ansøgere, der ikke opfylder disse hovedbetingelser, kan optages, hvis ansøgeren ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med hovedbetingelserne. Kravene gælder såvel for optagelse på den samlede uddannelse som på enkeltmoduler. 3 Titel Uddannelsen betegnelse er Tilvalg i Sprog og Interkulturel Kommunikation, på engelsk Language and Intercultural Communication. 5

7 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 4 Forløbsmodel: Placering af undervisning og eksamen Nedenstående forløbsmodel er et eksempel på, hvordan uddannelsen kan gennemføres på 5 semestre. Det forudsættes, at de sproglige moduler tages i den angivne rækkefølge. Studerende, der gennem eksamensbeviser, tests eller lignende kan dokumentere sproglige forudsætninger i et af de udbudte fremmedsprog svarende til studieordningens bestemmelser, kan søge merit herfor hos studienævnet og i tilfælde af godkendelse starte sprogundervisningen på det efterfølgende niveau. Moduler Undervisningens placering Eksamen Placering Beskr. i 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. Efter semester Modul 1: Almen sprogfærdighed 1 8 x x Modul 2: Sprog til særlige formål 1 9 x x Modul 3: Interkulturel kommunikation 11 x x Modul 4: Almen sprogfærdighed 2 12 x x Modul 5: Sprog til særlige formål 2 13 x x Modul 6: Interpersonel kommunikation 15 x x Modul 7: Sprogfærdighed 3 16 x Modul 8: Tilvalgsprojekt 17 x 5. 5 ECTSvægt Undervisningen er tilrettelagt som lørdagsundervisning mellem normalt mellem 9.30 og 17 hver anden lørdag 7 gange pr. semester. Undtaget er dog modul 7, der afvikles som et sprogkursus i et land, hvor sproget tales, alternativt kan modul 7 afvikles som et praktikophold i en virksomhed, der samarbejder med de(t) land(e), hvor sproget tales samt modul 8, der skrives under vejledning. 6

8 5 Eksamensoversigt Modul Prøveform Censur Modul 1: Almen sprogfærdighed 1 Modul 2: Sprog til særlige formål 1 Modul 1: Almen sprogfærdighed 1 Modul 2: Sprog til særlige formål 1 Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Mundtlig Ingen 15 minutter B/IB Skriftlig Ingen 30 minutter B/IB Modul 3: Interkulturel Kommunikation Mundtlig Intern 20 minutter 7-sk Modul 4: Almen sprogfærdighed 2 Modul 5: Sprog til særlige formål 2 Modul 4: Almen sprogfærdighed 2 Modul 5: Sprog til særlige formål 2 Mundtlig Intern 20 min 7-sk Skriftlig Intern 1 time 7-sk Modul 6: Interpersonel Kommunikation Mundtlig med synopsis Ekstern 30 minutter 7-sk Modul 7: Sprogfærdighed 3 Mundtlig Ekstern 7-sk 5 16 Modul 7: Sprogfærdighed 3 Skriftlig Ekstern 7-sk Modul 8: Tilvalgsprojekt Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-sk Alle mundtlige eksamener er inkl. censur 7

9 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 6 Fællesbestemmelser I fællesbestemmelserne for de åbne uddannelser under Humaniora ved Syddansk Universitet, jf. studieordningens afsnit IV, findes definitioner af: ECTS ( 26) Typeenheder ( 28) Normalsider ( 27) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om: Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Individuelle prøver ( 10) Eksamenssprog ( 11) Regler for afholdelse af sygeeksamen ( 13) 7 Brug af computer ved skriftlige eksaminer Alle skriftlige eksaminer kan afholdes på computer. For disse gælder»det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de studerendes egne computere«. 8

10 II. Beskrivelse af tilvalgets moduler 8 Modul 1: Almen sprogfærdighed 1 a. Undervisningens omfang 56 timer. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne klare dagligdags kommunikationssituationer på det valgte fremmedsprog, herunder beherske et basalt ordforråd beherske grundlæggende sætningsstrukturer have en forståelig udtale kunne læse og forstå enkle tekster I tilfælde af stor forskel på et sprogs tale- og skriftvarianter (diglossi) introduceres den studerende både til en moderne skriftsprogsvariant og en central dialekt. c. Indhold Den studerende forventes ikke at have noget kendskab til det valgte sprog ved uddannelsens begyndelse. Der undervises derfor i lytte-, tale-, læse- og skrivefærdighed i det valgte fremmedsprog på basis af et begyndersystem eller andet sprogmateriale beregnet for begyndere. Undervisningens indhold har almen relevans for de studerende og vil typisk relatere sig til de dagligdagsfunktioner, der opstår i interaktionen med sprogbrugere fra det valgte sprogområde: hilsner, præsentation, træffe aftaler, spørge efter information, etikette, m.m. ligesom der opøves færdigheder i at læse og skrive enkle sætninger. d. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerendes tale- og lyttefærdighed trænes gennem dialoger, rollespil, simulationer og lytteøvelser, mens læse- og skrivefærdighed opøves gennem læse- og skriveøvelser, diktater, cloze-tests m.v. Efter uddannelsens første måneder foregår undervisningen i videst muligt omfang på det valgte fremmedsprog. 9

11 e. Pensumopgivelser Underviseren udleverer senest ved sidste undervisningsgang inden eksamen en pensumliste, der omfatter det materiale, som er gennemgået i undervisningen. Pensumlisten sætter de sproglige og emnemæssige rammer for, hvad den studerende forventes at kunne kommunikere om i forbindelse med eksamen. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Eksamen i Almen sprogfærdighed 1 afvikles sammen med eksamen i Sprog til særlige formål 1. For de nærmere bestemmelser, se 10, nedenfor 9 Modul 2: Sprog til særlige formål 1 a. Undervisningens omfang 28 timer. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne omsætte de kommunikative funktioner, der er gennemgået i faget interkulturel kommunikation til sproglig praksis på det valgte fremmedsprog arbejde selvstændigt med fremmedsproglig interaktion inden for 1-2 emner, som den studerende selv har valgt, og omsætte disse til sproglig praksis på det valgte fremmedsprog. c. Indhold Den studerende forventes ikke at have noget kendskab til det valgte sprog ved fagets begyndelse. Undervisningen omfatter dels praktisk træning i sproglig interaktion inden for de emner, som gennemgås i faget interkulturel kommunikation, dels praktisk træning i at arbejde selvstændigt med fremmedsproglig interaktion inden for emner, som den studerende selv vælger afhængig af jobfunktioner, interesser 10

12 el.lign. Den studerende lærer at afgrænse et kommunikationsfelt, opstille realistiske sproglige krav, finde frem til og anvende sproglige ressourcer i form af ordbøger, grammatikker, relevante corpora, etc., samt udforme et materiale, der konkretiserer det sproglige felt. De selvstændige moduler laves under vejledning og kan hensigtsmæssigt placeres på fagets tre sidste undervisningsgange. d. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerende træner sproglig interaktion inden for de valgte områder gennem dialoger, rollespil, lytte- og læseøvelser m.m. e. Pensumopgivelser Underviseren udleverer senest ved sidste undervisningsgang inden eksamen en fælles pensumliste, der omfatter det materiale, som er gennemgået i undervisningen. Den studerende skal på samme tidspunkt indlevere en kortfattet liste over 1-2 selvvalgte emner samt det materiale den studerende ønsker at lægge til grund for eksamen. Den fælles pensumliste samt den studerendes liste over selvvalgte emner sætter de sproglige og emnemæssige rammer for hvad den studerende forventes at kunne kommunikere om i forbindelse med eksamen. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Eksamen i sprog til særlige formål 1 afvikles sammen med eksamen i almen sprogfærdighed 1. For de nærmere bestemmelser, se 10, nedenfor 10 Eksamensbestemmelser for Almen sprogfærdighed 1 og Sprog til særlige formål 1 Der prøves i såvel mundtlig som skriftlig sprogfærdighed inden for både almen sprogfærdighed 1 og sprog til særlige formål 1 11

13 1. Prøven i mundtlig sprogfærdighed omfatter en elementær dialog i form af spørgsmål og svar til situationer der er gennemgået i undervisningen, rollespil, el.lign. Der inddrages spørgsmål fra den studerendes selvvalgte emner. Prøveform: Varighed: Sprog: Forberedelse: Hjælpemidler: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Mundtlig prøve 15 min. inkl. bedømmelse. Fremmedsproget Ingen Ingen Ingen. B/IB. I fastsættelsen af karakteren vægtes tale- og lyttefærdighed med hver 50 %. 10 ECTS 2. Prøven i skriftlig sprogfærdighed omfatter en læse- og en skriveøvelse, f.eks. i form af besvarelse af spørgsmål til en tekst og fri skriftlig fremstilling om en person, et emne eller lign. Prøveform: Varighed: Hjælpemidler: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Individuel, skriftlig prøve under tilsyn 30 min. Ingen. Ingen. B/ IB. I fastsættelsen af karakteren vægtes læse- og skrivefærdighed med hver 50%. 10 ECTS Studerende som kan sandsynliggøre, at de på anden måde end ved at følge undervisningen har opnået et sprogfærdighedsniveau som angivet i målbeskrivelsen kan af studienævnet fritages fra eksamen efter ansøgning vedlagt behørig dokumentation. I tvivlstilfælde kan der afholdes en særligt tilrettelagt prøve, som finder sted ved undervisningens begyndelse efter aftale mellem studienævnet og den fagansvarlige lærer. 11 Modul 3: Interkulturel kommunikation a. Undervisningens omfang 28 timer. Vægtning: 10 ECTS. 12

14 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne forstå og analysere interkulturelle problemstillinger der har betydning for dagligdags kommunikation på det valgte fremmedsprog. c. Indhold Faget introducerer bredt til situationer og emner der erfaringsmæssigt giver anledning til vanskeligheder i kommunikation mellem danskere og sprogbrugere på det valgte fremmedsprog, hvad enten kommunikationen foregår i en dansk eller en fremmedsproglig kontekst. Undervisningen inddrager konkrete eksempler på kommunikationsvanskeligheder, som fx hilsner, præsentation, træffe aftaler, spørge efter information, argumentationsformer og lign., analyserer disse og diskuterer mulige strategier for at undgå interkulturelle misforståelser. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen bygger på forelæsning, diskussioner og øvelser. Som grundlag for undervisningen inddrages faglitteratur, primært på dansk, der belyser problemstillingerne i et interkulturelt, sociologisk og/ eller antropologisk perspektiv. e. Pensumopgivelser Underviseren udleverer senest ved sidste undervisningsgang inden eksamen en pensumliste, der omfatter det materiale, som er gennemgået i undervisningen. Pensumlisten sætter de emnemæssige rammer for, hvad den studerende forventes at kunne kommunikere om i forbindelse med eksamen. Pensum omfatter ca. 200 sider, primært på dansk. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve på grundlag af et spørgsmål, som stilles af eksaminator Varighed: 20 min. inkl. bedømmelse. Sprog: Dansk Forberedelse: Ingen. 13

15 Hjælpemidler: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Ingen. Intern 7-skala 10 ECTS 12 Modul 4: Almen sprogfærdighed 2 a. Undervisningens omfang 56 timer. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Undervisningen udbygger de sproglige kompetencer, den studerende har opnået i almen sprogfærdighed 1, således at den studerende kan forstå hovedtrækkene af en given mundtlig eller skriftlig kommunikation. kommunikere mundtligt og skriftligt på det valgte sprog med indfødte sprogbrugere uden meningsforstyrrende fejl inden for de emner der er gennemgået i undervisningen håndtere både mundtlige og skriftlige kommunikationssituationer, hvori der forekommer for den studerende uforståeligt sprog. anvende tekstbehandling og elektroniske søgeredskaber på det valgte sprog c. Indhold Faget udbygger de færdigheder, den studerende har opnået i almen sprogfærdighed 1 inden for dagligdags kommunikation, og der inddrages emner og situationer af kulturel, politisk og historisk relevans. Faget skal give den studerende en systematisk indføring i det valgte sprogs ordforråd, grammatiske strukturer og pragmatik og træne den studerende i aktiv brug af sproget inden for de emner, der behandles i undervisningen. d. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerendes tale- og lyttefærdighed trænes gennem dialoger, rollespil, lytteøvelser, samtaler og diskussion, mens læse- og skrivefærdighed opøves gennem strukturerede læse- og skriveøvelser, diktater, fri skriftlig fremstilling, m.v. 14

16 e. Pensumopgivelser Underviseren udleverer senest ved sidste undervisningsgang inden eksamen en pensumliste, der omfatter det materiale, som er gennemgået i undervisningen. Pensumlisten sætter de sproglige og emnemæssige rammer for hvad den studerende forventes at kunne kommunikere om i forbindelse med eksamen. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Eksamen i almen sprogfærdighed 2 afvikles sammen med eksamen i sprog til særlige formål 2. For de nærmere bestemmelser, se 14 nedenfor 13 Modul 5: Sprog til særlige formål 2 a. Undervisningens omfang 28 timer. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne omsætte de kommunikative funktioner, der er gennemgået i faget interpersonel kommunikation til sproglig praksis på det valgte fremmedsprog arbejde selvstændigt med fremmedsproglig interaktion inden for 1-2 emner, som den studerende selv har valgt, og omsætte disse til sproglig praksis på det valgte fremmedsprog. c. Indhold Undervisningen bygger videre på de sproglige færdigheder den studerende har opnået i faget sprog til særlige formål 1, og omfatter dels praktisk træning i sproglig interaktion inden for de emner, som gennemgås i faget interpersonel kommunikation, dels praktisk træning i at arbejde selvstændigt med fremmedsproglig interaktion inden for emner, som den studerende selv vælger afhængig af jobfunktioner, in- 15

17 teresser el.lign. Den studerende udbygger sine kompetencer i at afgrænse et kommunikationsfelt, opstille realistiske sproglige krav, finde frem til og anvende sproglige ressourcer i form af ordbøger, grammatikker, relevante corpora, etc., samt udforme et materiale der konkretiserer det sproglige felt. De selvstændige moduler laves under vejledning og kan hensigtsmæssigt placeres på fagets tre sidste undervisningsgange. d. Undervisnings- og arbejdsformer Den studerende træner sproglig interaktion inden for de valgte områder gennem dialoger, rollespil, lytte- og læseøvelser m.m. e. Pensumopgivelser Underviseren udleverer senest ved sidste undervisningsgang inden eksamen en fælles pensumliste, der omfatter det materiale, som er gennemgået i undervisningen. Den studerende skal på samme tidspunkt indlevere en kortfattet liste over 1-2 selvvalgte emner samt det materiale den studerende ønsker at lægge til grund for eksamen. Den fælles pensumliste samt den studerendes liste over selvvalgte emner sætter de sproglige og emnemæssige rammer for hvad den studerende forventes at kunne kommunikere om i forbindelse med eksamen. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Eksamen i Sprog til særlige formål 2 afvikles sammen med eksamen i Almen sprogfærdighed 2. For de nærmere bestemmelser, se 14, nedenfor 14 Eksamensbestemmelser for almen sprogfærdighed 2 og sprog til særlige formål 2 Der prøves i såvel mundtlig som skriftlig sprogfærdighed inden for både almen sprogfærdighed 2 og sprog til særlige formål 2 16

18 1. Prøven i mundtlig sprogfærdighed omfatter en samtale i form af spørgsmål, svar og diskussion af emner eller situationer der er gennemgået i undervisningen. Der inddrages spørgsmål fra den studerendes selvvalgte emner. Prøveform: Varighed: Sprog: Forberedelse: Hjælpemidler: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Mundtlig prøve 20 min. inkl. bedømmelse. Fremmedsproget Ingen. Ingen. Intern. 7-skala. I fastsættelsen af karakteren vægtes tale- og lyttefærdighed med hver 50 %. Vurderes den ene af de to karakterer til under 02, tages hele prøven om. 10 ECTS 2. Prøven i skriftlig sprogfærdighed omfatter en læse- og en skriveøvelse, f.eks. i form af besvarelse af spørgsmål til en tekst og fri skriftlig fremstilling om emner af samfundsmæssig, kulturel eller personlig karakter. Prøveform: Varighed: Sprog: Hjælpemidler: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Individuel, skriftlig prøve under tilsyn 1 time Fremmedsproget Ingen. Intern 7-skala. I fastsættelsen af karakteren vægtes læse- og skrivefærdighed med hver 50 %. 10 ECTS Studerende, som kan sandsynliggøre, at de på anden måde end ved at følge undervisningen har opnået et sprogfærdighedsniveau som angivet i målbeskrivelsen, kan af studienævnet fritages fra eksamen efter ansøgning vedlagt behørig dokumentation. I tvivlstilfælde kan der afholdes en særligt tilrettelagt prøve, som finder sted ved undervisningens begyndelse efter aftale mellem studienævnet og den fagansvarlige lærer.. 15 Modul 6: Interpersonel kommunikation a. Undervisningens omfang 28 timer. Vægtning: 10 ECTS. 17

19 b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne forstå og analysere typiske dialogiske problemstillinger, der har betydning for interpersonelle relationer. c. Indhold Undervisningen omfatter systematisk indføring i forskellige sprogteorier egnet til analyse af interpersonel kommunikation på mikro- og makroniveau. Den studerende lærer at analysere interpersonel kommunikation inden for bestemte genrer og kulturer, og der arbejdes med modeller og metoder til analyse af talte dialoger i organisatoriske rammer. Der arbejdes analytisk på baggrund af autentisk case-materiale med henblik på at komme med forslag til mulige interventioner. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen bygger på forelæsning, diskussioner og øvelser/workshops. Som grundlag for undervisningen inddrages faglitteratur, primært på dansk samt eksempler (autentisk materiale), der understøtter de teoretiske pointer. e. Pensumopgivelser Der opgives ca. 200 sider teoretisk tekst, primært på dansk samt en egen-optaget kortere dialog i elektronisk og transskriberet form. f. Bedømmelseskriterier Der lægges i bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen ovenfor, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Den studerende beskriver i sin synopsis rammerne for det eget optagede materiale, fx organisationen, situationen, deltagere. Ligeledes redegør den studerende for de problemstillinger, analysen sigter mod til eksamen, ligesom analysens teoretiske grundlag angives. Til eksamen analyseres et eller flere kortere uddrag af det eget optagede materiale med henblik på at belyse de af den studerende udvalgte problemstillinger. Endvidere perspektiveres materialet enten med henblik på en indplacering i en større interpersonel, organisatorisk eller samfundsmæssig ramme eller med henblik på at opstille mulige interventioner i forhold til dialogsituationen og dens deltagere. 18

20 Prøveform: Synopsis: Sprog: Omfang: Flere studerende kan bidrage: Mundtlig prøve med synopsis Dansk 2-3 sider per studerende Op til tre studerende må lave en fælles optagelse af autentisk materiale. Synopsis og eksamen er individuelle Individuel mundtlig prøve: Varighed: 30 min. inkl. censur Sprog: Dansk Forberedelse: Ingen Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 16 Modul 7: Sprogfærdighed 3 Dette modul afvikles som et 2-3 ugers ophold ved en sprogskole eller en institution i det land, hvor sproget tales. Studieopholdet sker for den studerendes egen regning både mht. rejse, skolepenge og opholdsudgifter. Den studerende kan vælge at tilbringe studieopholdet ved en institution, som Syddansk Universitet allerede samarbejder med, eller kan selv tilrettelægge det på en institution efter eget valg. I begge tilfælde skal studieopholdet forhåndsgodkendes af studienævnet, både mht. indhold og niveau. Det er en betingelse for meritoverførsel, at den studerende har deltaget i og bestået en afsluttende eksamen i både mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på et niveau, der i forvejen er forhåndsgodkendt af studienævnet. Senest 2 måneder efter hjemkomsten fremsendes dokumen-tation for bestået eksamen til studienævnet. Alternativt kan modul 7 afvikles som et praktikophold i en virksomhed, der samarbejder med de(t) land(e), hvor sproget tales. 19

21 a. Undervisningens omfang 40 timer. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Undervisningen udbygger de sproglige kompetencer, den studerende har opnået i almen sprogfærdighed 2 samt Sprog til særlige formål 2, således at den studerende kan håndtere mundtlige og skriftlige kommunikationssituationer, der opstår under et ophold i et land, hvor det valgte sprog tales. resumere og referere mundtlige og skriftlige tekster, der er gennemgået i undervisningen, diskutere disse samt i begrænset omfang udtrykke egne synspunkter. udføre opgaveløsninger inden for en rimelig tidshorisont. klare kommunikationssituationer, hvori der forekommer for de studerende uforståeligt sprog. c. Indhold Fagets indhold følger de retningslinier, der er gældende for den valgte sprogskole. d. Undervisnings- og arbejdsformer Fagets undervisnings- og arbejdsformer følger de retningslinier, der er gældende for den valgte sprogskole. e. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier følger de retningslinier, der er gældende for den valgte sprogskole. f. Eksamensbestemmelser Der prøves i både mundtlig og skriftlig sprogfærdighed efter de retningsliner, der gælder for den valgte sprogskole. Censur: Bedømmelse: Vægtning: Ekstern 7-skala 10 ECTS Afvikles modul 7 som et praktikophold i en virksomhed, der samarbejder med de(t) land(e), hvor sproget tales gælder flg. eksamensbestemmelser. 20

22 Prøveform: Sideomfang: Varighed: Sprog: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Skriftlig, individuel rapport på fremmedsprog med mundtligt forsvar uden forberedelse 8-10 normalsider 20 minutter Fremmedsprog Ekstern 7-trinsskala. Karakteren fastsættes ud fra et helhedsindtryk. 10 ECTS 17 Modul 8: Afsluttende tilvalgsprojekt a. Undervisningens omfang Vægtning: 5 ECTS. Seminar og vejledning. b. Målbeskrivelse Den studerende skal på basis af den opnåede viden og færdighed i det valgte sprog og kommunikationsfag selvstændigt behandle et afgrænset emne inden for uddannelsens fagområde. c. Indhold Opgaven skal kombinere det valgte sprog og mindst en af de kommunikationsdiscipliner, der indgår i studiet. Den studerende opfordres til at planlægge og udføre opgaven i samarbejde med eksterne parter som fx en virksomhed, en institution eller en organisation, der arbejder med eller i det valgte sprogområde, men dette er ikke nogen betingelse. d. Arbejdsform Ved starten af opgaveforløbet afholdes et seminar for alle studerende der skal skrive tilvalgsopgave. Herefter arbejder den studerende selvstændigt med sit emne under vejledning af en af uddannelsens undervisere, som også skal godkende emnet. Der kan i forløbet afholdes yderligere fælles seminarer efter behov. e. Bedømmelseskriterier Karakteren gives ud fra, i hvilken grad den studerende dels opfylder ovennævnte målbeskrivelse, dels behersker de i 1 nævnte generelle 21

23 kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Den studerende vælger selv emnet for opgaven efter aftale med vejlederen. Studienævnet fastsætter frist for aflevering af det skriftlige projekt. Prøveform: Hjemmeopgave Omfang: 10 sider pr. studerende Sprog: Valgfrit efter aftale med vejlederen Resume: Opgaven skal forsynes med et resumé på ca. 1/2 side. Bidrag fra flere studerende: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Op til 3 studerende kan bidrage til samme besvarelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Ekstern 7-trinsskalaen. 5 ECTS 22

24 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 samt bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse og har virkning for alle studerende på uddannelsen fra 1. september 2009 Indstillet til godkendelse af Studienævn for International Virksomhedskommunikation 30. april Dekanen har den 23. juni 2009 godkendt studieordning 2009 for tilvalg i Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation. 23

25

26 Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved Syddansk Universitet Fællesbestemmelserne er revideret i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (nr. 338 af 6. maj 2004) og til eksamensbekendtgørelsen (nr. 867 af 19.august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser). Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside: /Intern%20information/Materialesamling.aspx under Studieordningsreform. Revideret af dekanen den 1. september 2007 Om dispensation fra regler i studieordningen Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. kap. 8, 67, stk 5 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 25

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1.

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Indholdsfortegnelse Faglig del...3 I Bestemmelser for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation...3 A. Mål og forudsætninger...3

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del (Ed 1. del) UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Virksomhedskommunikation, Webkommunikation og Informationsvidenskab DET HUMANISTISKE FAKULTET

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 revideret 2012 Odense Indeholder 2010-studieordningen med senere ændringer. Godkendt

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Dansk STUDIEORDNING 2005 KOLDING WWW.SDU.DK OVERGANGSORDNING FOR SIDEFAGSSTUDERENDE PÅ DANSK, PÅBEGYNDT 2005

Dansk STUDIEORDNING 2005 KOLDING WWW.SDU.DK OVERGANGSORDNING FOR SIDEFAGSSTUDERENDE PÅ DANSK, PÅBEGYNDT 2005 STUDIEORDNING 005 Dansk OVERGANGSORDNING FOR SIDEFAGSSTUDERENDE PÅ DANSK, PÅBEGYNDT 005 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK OG ENGELSK, KOLDING, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET KOLDING

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I FILM OG TV DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor Film og Tv ved Aarhus Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2008 Tyrkietstudier TILVALG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i Tyrkietstudier

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Mediterrane Studier STUDIEORDNING 2006 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2006 Mediterrane Studier TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere