ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR Amagerfælledvej København S Tlf Fax CVR Klageemne: v / SEAS-NVE Holding A/S CVR Hovedgaden Svinninge Regningsklage Fejl i årsopgørelse Regulering forsyningspriser - Forældelse - Erstatning. Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Helle Birthe Jensen Hans Christian Wenzelsen

2 Side 2 4/ SAGSFREMSTLLNG Perioden, der klages over: 14. januar oktober Påklaget beløb: ,88 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 22. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 18. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 3. januar Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. december Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni KLAGENS NDHOLD OG FORLØB Klager er tilflyttet installationsadressen den 14. januar Herefter begyndte klager med at modtage elregninger. midlertid blev klager kun tilmeldt netdelen, og forsyningsdelen blev ikke opkrævet. Frem til årsopgørelsen den 18. november 2010 var det kun netbetalingen, der blev opkrævet på klagers regninger. Klagers måler blev udskiftet den 19. maj 2010 til en elektronisk måler. Den 18. november 2010 fremsendte indklagede en årsopgørelse til klager med et betalingskrav på ,88 kr. for et registreret forbrug på kwh i perioden 14. januar oktober 2010 (bilag 1). ndklagedes afregningssystem opdagede i forbindelse med målerudskiftningen fejlen, og der blev i årsopgørelsen efterreguleret med prisen for kilowatttimer for markedsel tilbage i tid til den 14. januar Klager kontaktede indklagede den 22. november 2010 og protesterede over den fremsendte regning. ndklagede tilbød klager en betalingsaftale uden gebyr og renter. ndklagede valgte samtidig at godskrive klager for 5.794,49 kr., hvilket svarede til forsyningspligtig el i 2006 og Godskrivningen fremkom således:

3 Side 3 4/ = kwh x 0,53 kr. = 3.036,90 kr = kwh x 0,53 kr. = 2.757,59 kr. alt 5.794,49 kr. Efter godskrivningen blev der dannet en ny årsopgørelse på 9.292,39 kr. (bilag 2). Dette var klager ikke tilfreds med og fremsendte en klage til indklagede. ndklagede besvarede klagers henvendelse den 7. december Heri fastholdt indklagede betalingskravet men oplyste, at indklagede havde godskrevet 5.794,49 kr. og stadig tilbød klager en betalingsaftale uden gebyr og renter. Klager oplyste, at han ønskede at klage til Ankenævnet for Energiområdet. ndklagede meddelte klager den 13. december 2010, at indklagede satte henstand med betalingen, indtil afgørelsen fra ankenævnet forelå. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Frafald af betalingskrav Klagers oplysninger og begrundelse: Klager har anført, at den manglende betaling for forsyningsdelen stammer tilbage fra den tidligere ejer på installationsadressen. Efter klagers opfattelse har han fra overtagelse af installationsadressen den 14. januar 2006 fortsat kundeforholdet på de samme betingelser, som den tidligere ejer havde. Klager gjort gældende, at han har været i god tro og har betalt de årsopgørelser, som indklagede har fremsendt, og han har indrettet sig på, at elforbruget er endeligt afregnet. Klager har derfor stillet spørgsmål til, om indklagede kan gøre et betalingskrav gældende for fejlen. ndklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse af betalingskrav på 9.292, 39 kr. ndklagedes oplysninger og begrundelse: ndklagede har oplyst, at man forud for fremsendelsen af de påklagede årsopgørelser burde have opdaget, at klager ikke blev afregnet for forsyningsdelen. ndklagede burde desuden have fremsendt en følgeskrivelse med årsopgørelsen for at forklare efterregningen, men dette skete desværre ikke.

4 Side 4 4/ ndklagede har anført, at man ikke er forpligtet til at godskrive klager for et beløb på 5.794, 49 kr. for forsyningsdelen i 2006 og 2007, da forældelsesfristen på daværende tidspunkt var 5 år. Uddrag af 6.15 Forbrug og afregning i tilfælde af målerfejl Konstateres det, at måleren viser forkert, fastsætter SEAS-NVE forbruget i den periode, hvor måleren har vist forkert, efter forhandling med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt op til 5 år forud for den dag, kunden er blevet bekendt med fejlen. Hvis fejlen kan tilskrives SEAS-NVE, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan SEAS-NVE alene kræve efterbetaling for de seneste 12 måneder forud for, at fejlen blev konstateret. Netselskabet godskriver kunden for meget erlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o. lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselskabet. BLAG TL SAGEN Bilag 1: Årsopgørelse af Bilag 2: Ny årsopgørelse

5 BLAG ~"~~ Side,.;;' '------, -;>--.1-' ::li DK-4500 Nykøbing Sj Arlig opgørelse Kundenummer Aftagenummer 18~-C79 74~uu64 : 6 Aftalekonto Fakturanummer l1ulti4820 Fakturadato Forfaldsdato M~lernummer 176. _ Nykøbing Sj Arllg opgørelse for perioden El-forbrug i alt Opkrævet a conto kwh kwh ,81 kr ,93 kr. Heraf udgør 25% moms 3.017,38 kr ,88 kr. Da du inden for det sidste år har fået ny måler, gør vi opmærksom på, at dette er den sidste årsopgørelse, du modtager. Fremover vil du overgå til kvartalvis afregning af dit faktiske forbrug. Den næste opgørelse vil du modtage i januar måned. SEAS-NVE Strømmen A/S CVR-nr Hovedgaden Svinninge. Telefon Fax L Røg.nr. Betalings-O og indbetaler (1""1) Kontonr...luen L EgeoJ'" " DK-4500 Nykøbing Sj - ' '. ' NDBETALNGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kredilomummer og beløbsmodtager seas nve Underskrift ved overførsel fra konto KA 71 Ctlecks og!lgnefllle accepteres under forbehold af at penge inst~unet modlager belalingen. Ved kontant betating i penge. nst~ut med terminal er del udelukkende pengainslilunets kvitleringstryk der er broois for iwilkel beløb der er indbetalt. Kreditomummer og beløbsmodtager KVTTERNG seas nve Kvittering Titmelding til BetalingsService PBS nr Oeb.gr nr Kundenr J ---.Kroner -ri Øre... Selallngsdato ~ Kroner "T, Øre ,:-' -:-_L-.,...,...,._...,.. Oag - Måned_" --:C~:-:-:-: L--:c~: L---- Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive nedenstående felt FK 752 (03.00) 347 Kundenr _ D < Fakturanr Arlig opgørelse

6 ;:-;:--;;::----, ANE BLAG nr_: Side nr.: 1 Side 2 Kundenummer Aftagenummer 18~ Aftalekonto ! 15 Fakturanummer Fakturadato Forfaldsdato nformation om opgørelsen Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug. Opgørelsen beregnes efter de priser, afgifter m.v., som har været gældende i løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret el regning p~ eller i Kundeeentret p~ telefon MAleraflæsning M leraflæsning den Elektronisk aflæsning M~leraflæsning den 20.0S Aflæsning via forsyningsvirksomhed Forbrug i perioden kwh O kwh kwh Forbrug fra tidligere m~ler: M~leraflæsning den 19.0S Aflæsning via forsyningsvirksomhed Måleraflæsning den Aflæsning via kunde Forbrug i perioden kwh kwh kwh Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskl. abonnement 0,53 kr./kwh nkl. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskl. abonnement 0,27 kr./kwh inkl. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen A/S, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er indkøbt p det frie el marked. Abonnement Markeds-el kwh Heraf udgør moms kr. 701,05 kr ,91 kr ,98 kr. Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr , betaler du for transport af strøm i el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser kwh Heraf udgør moms ,37 kr ,05 kr kr ,83 kr. OP9ørelse total Heraf udgør moms 4.879,57 kr ,81 kr. SEAS- NVE Strømmen NS sikrer dig fordelagtige el-priser og ml!ilrettet rl!idgivnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige el-selskaber i Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

7 ANE BLAG nr.: "----,~-- Side nr.: Her kan du se udviklingen dit el-forbrug. ps oversigten nedenfor kan du blandt andet se, hvordan dit el-forbrug har været de seneste tre Sr. Side 3 r-' Fort> rug 07/08 r-fort>rug 09/10 Ændring: 7% Personer, ro- ~orbrug OB/09 Ændring : + H10f0! i ' '''''''- 1 i L.J. o : rj Meget lavt el-forbrug El B Lavt el-forbrug r;j lidt under Gennemsnit Udt over gennemsnit iii Hojt el-forbrug m Meget h0jt el-forbrug kwl Arllgt el-forbrug Denne graf viser forskellige husstandes gennemsnitlige ehorbrug ; enfamilieshuse uden el -varme. Energikaraktereme fra A til G kan give dg et indtryk af, om jeres forbrug er lavt, normalt eller højt. Hold øje med dit el-forbrug løbet af året. Regelmæssig aflæsning af el -m3leren giver et godt overblik, Du kan følge dit forbrug ps www mlnmaaler,dk, Her kan du nemt og hurtigt se forandringer i dit el-forbrug, Brmndselsdeklaration Vil du vide, hvordan din strøm er produceret? G~ nd pa nve,dk for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser V du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? GA ind på www,seas-nve,dk for at se fordelingen, For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundecentret kan du tilmelde dig Betalingsservice, Du skal have personnummer, bankkonto og oplysninger fra girokort klar, når du ringer, Flytning forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundeeentret, s3 du ikke kommer til at hæfte for forbruget ps adressen, efter at du er flyttet, Selvbetjening p kan du registrere flytning og aflæsning af din el-måler under "Selvbetjening-. Du kan ~ss se en oversigt over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og målernummer - numrene finder du øverst pa dine el-regninger, God fornøjelse! SEfl5 NVE Strømmen A/S sikrer dig fordelagtige el-priser 00 mjlrettet rldghmlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEA$-NVE 00 de selvstændige et-sel skaber Koge, Nakskov, Næ.stved og Vordingborg.

8 .:1..., '-. DK-4500 Nykøbing Sj Arlig opgørelse Kundenummer Aftagenummer b4o'"tL6 Aftalekonto 3"... q~ ~ Fakturanummer 1273,-=,. Fakturadato Forfaldsdato M~lernummer Nykøbing Sj Arli9 op9ørelse for perioden El-forbrug i alt kwh Opkrævet a conto kwh Øvrige beløb - se specifikation side 2 Heraf udgør 25% moms 1.858,48 kr, ,81 kr ,93 kr ,49 kr ,39 kr. Da du inden for det sidste år har fiet ny måler, gør vi opmærksom pi, at dette er den sidste årsopgørelse, du modtager. Fremover vil du overgå til kvartalvis afregning af dit faktiske forbrug. Den næste opgørelse vil du modtage i januar måned. L Reg.nr. SEA5-NVE Strømmen A/S CVR- nr Hovedgaden Svinninge Telefon Fax www,seas-nve,dk Kantonr. - ' ' NDBETALNGSKORT KA 71 KVTTERNG Checks ag lignende accepteres under forbehold af at penge.. instituttet modtager betalinger. Ved konlant betaling 1 penge inst~ut med terminal er det udelukkende pengeinst~uttets Kan betales i pengeinstitut og på posthuse kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetah ~~==~~~~~~==~ Betalings-D og indbetaler Kreditomummer og beløbsmodtager Kreditornummer og belebsmodtager V tgt..._.. _ seas ove seas n\le DK-4500 Nykøbing Sj Underskrift ved overf"rsel fra konto Kvittering Tilmelding Ul BetalingsService PBS nr Deb.gr.nr Kundenr Kroner ri Øre... Betallngsdata.J ~Kroner------_.i Øre ,,-L...,. -:-_L......,._..,., Oag _ Måned '" _...",.,.",,,...,,,,..,.:":"-:-..J ,-L---- Til maskinel aflæsning. Undgå venligst at skrive i nedenstående felt FK 752 (03.00) 347 Kundenr Fakturanr < < Arlig opgørelse

9 ~ --J.\-:-N=E:----' BLAG nr.: 2... Side nr.: 9, Side 2 Kundenummer Aftagenummer li Aftalekonto 342 Fakturanummer 127: 14 Fakturadato Forfaldsdato nformation om opgørelsen Opgørelsen viser forskellen mellem det, du har betalt a conto og dit faktiske forbrug. Opgørelsen beregnes efter de priser, afgifter m.v., som har været gældende i løbet af perioden. Du kan bestille en mere specificeret el-regning p~ eller i Kundeeentret på telefon Måleraflæsning Måleraflæsning den Elektronisk aflæsning Måleraflæsning den Aflæsning via forsyningsvirksomhed Forbrug i perioden Forbrug fra tidligere måler: Måleraflæsning den Aflæsning via forsyningsvirksomhed M31eraflæsning den Aflæsning via kunde Forbrug i perioden kwh O kwh kwh kwh kwh kwh Gennemsnitspris Gennemsnitlig pris for el ekskj. abonnement 0,53 kr./kwh inkj. moms. Gennemsnitlig pris for transport af el og afgifter ekskj. abonnement 0,27 kr./kwh inkj. moms. Opgørelse Til SEAS-NVE Strømmen NS, CVR-nr , betaler du for levering af strøm, som er indkøbt p~ det frie el-marked. Abonnement Markeds-el kwh Heraf udgør moms 3.136,20 kr. 701,06 kr ,91 kr ,98 kr. Til SEAS-NVE Net A/S, CVR-nr , betaler du for transport af strøm i el-nettet og for afgifter. Abonnement Transport og offentlige forpligtelser kwh Heraf udgør moms 1.743,37 kr ,05 kr ,78 kr ,83 kr. Til SEAS-NVE Holding NS, CVR-nr , betaler du for gebyrer, renter mv. Regulering af forbrug Heraf udgør moms ,90 kr ,49 kr ,49 kr. SEAS NVE Strømmen A/S sikrer dig fordelagtige el priser og m.lllrettet rsdgivnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige el-selskaber i Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

10 BLAG ~~f-=1 Side nr.: ~ Opgørelse total Heraf udgør moms 3.720,67 kr ,32 kr. Her kan du se udviklingen dit el-forbrug. pa oversigten nedenfor kan du blandt andet se, hvordan dit el-forbrug har været de seneste tre ~r. ir Fo r b ru g 07/08 Personer 2 ~.+, :., '--l-- _l o r-forbrug 09/10 Ændring: -7% r-forbrug 08/09 Ændring : +10% - 6_000 8_000, a Meget lavt el-forbrug 8 Lavt el-forbrug ri Udt under gennemsnit (Q] Gennemsnit f Udt over gennemsnit D Højt el-forbrug m Meget højt el forbrug kwh Artigt el~forbrug Denne graf viser forskellige husstandes gennemsnitlige el-forbrug i enfamilieshuse uden el-varme. Energikaraktererne fra A til G kan give dig et indtryk af, om jeres forbrug er lavt, normalt eller højt. Hold øje med dit el-forbrug i løbet af året. Regelmæssig aflæsning af el-måleren giver et godt overblik. Du kan følge dit forbrug på Her kan du nemt og hurtigt se forandringer i dit el-forbrug. Brændselsdeklaration Vil du vide, hvordan din strøm er produceret? Gå ind på nve.dk for at finde den seneste brændselsdeklaration. Offentlige forpligtelser Vil du se, hvordan de offentlige forpligtelser administreres? Gå ind på for at se fordelingen. For sen betaling Overskridelse af betalingsfristen medfører opkrævning af gebyr og renter. Betalingsservice Hos Kundecentret kan du tilmelde dig Betalingsservice. Du skal have personnummer, bankkonto og oplysninger fra girokort klar, når du ringer. Flytning forbindelse med flytning skal du henvende dig til Kundecentret, så du ikke kommer til at hæfte for forbruget på adressen, efter at du er flyttet. Selvbetjening på kan du registrere flytning og aflæsning af din el-måler under "Selvbetjening", Du kan 09så se en oversigt over dit el-forbrug. Du skal bruge dit kundenummer og målernummer - numrene finder du øverst p~ dine el-regninger. God fornøjelse!

11 ANKENÆVNET pa ENERGOMRAOET Side 11 4/ NÆVNETS BEMÆRKNNGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der er så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitisynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. af tale- og købeloven. Passivitet i relation til efterregulering af betaling for "markedsel" Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at klager frem til målerudskiftningen i 20 O kun har betalt for net ydelsen. ndledningsvis lægger nævnet til grund, at indklagedes betalingskrav ikke er forældet hverken efter den tidligere gældende S-årige forældelsesfrist i forældeisesloven fra 1908, jf. herved overgangsbestemmelserne i den nye forældeiseslov, samt den 3-årige forældelse i den nugældende forældelseslov. Nævnet er i overensstemmelse med parternes oplysninger af den opfattelse, at klager, der er overbevist om at have betalt for den forbrugte el i perioden, er bibragt den opfattelse, at han har betalt, hvad han skulle. Klager er således i fornøden god tro. Som hændelsesforløbet foreligger, er det erkendt af indklagede, at det er indklagedes egne forhold i form af afregningsfejl, der i tilstrækkeligt omfang bibringer klager opfattelsen af, at det totale forbrug til og med udsendelsen af opgørelsen den 18. november 20 O er blevet endeligt afregnet.

12 ANKENÆVNET PÅ ENERGOMRÅDET Side 12 4/ ndklagede har i øvrigt heller ikke inden for fornøden rimelig tid, herunder i tiden efter målerudskiftningen den 19. maj 20 O, forsøgt at rette for sig. Det forholdsvise lange tidsrum, der går, inden indklagede forsøger at rette fejlen, har derfor bibragt klager en fortsat god tro, som alene tilskrives indklagedes forhold. denne situation må kreditor fremsætte krav om efterbetaling inden for en rimelig tid, jf. herved principperne om condictio indebiti. På denne baggrund finder nævnet derfor, at indklagede ved retsfortabende passivitet har mistet retten til at kræve efterregulering for hele perioden frem til opdagelse affejlen i 20 O. Reguleringfor "måletfejl" efter leveringsbestemmelserne ndklagede har i punkt 6.15 i leveringsbestemmelserne en bestemmelse om, at ved målerfejl kan efterbetaling kun ske 12 måneder tilbage i tid fra tidspunktet, hvor fejlen opdages. Denne bestemmelse svarer i indhold til Dansk Energis vejledning, pkt og 6.16, der efter overskriften også omfatter afregningsfejl. Af indklagedes bestemmelse fremgår, at godskrivning/efterbetaling ifølge punktets afsnit 2 kan ske»som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o. lign.«. Afregningsfejl kan i den sammenhæng efter nævnets opfattelse fortolkes som hørende ind under "o. lign.", jf. også at teksten indholdsmæssigt svarer til teksten i Dansk Energis vejledning. Hertil kommer også, at den sidste sætning foreskriver, at»som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselskabet«. Hermed udvider indklagede rækkevidden af leveringsbestemmelsernes pkt til andet end "rene målerfejl". På denne baggrund vurderer nævnet, at pkt i indklagedes leveringsbestemmeiser også omfatter afregningsfejl og dermed skal anvendes i denne sag til at beregne efterreguleringen. Efter leveringsbestemmelserne reguleres der 12 måneder tilbage fra det tidspunkt, hvor fejlen konstateres. Dette sker ifølge sagen i forbindelse med målerbytningen den 19. maj 2010, men indklagede vælger først at kræve efterreguleringen betalt i forbindelse med årsopgørelsen per den 31. oktober 20 O, udsendt den 18. november 20 l O. Ved at lade hengå så lang tid efter opdagelse af fejlen i forbindelse med målerudskiftningen har indklagede forspildt retten til at efterregulere 12 måneder tilbage i tid fra den 19. maj 2010, men kan alene gå 12 måneder tilbage fra opgørelsestidspunktet den 31. oktober 20 O.

13 ANKENÆVNET pa ENERGOMRAOET Side 13 4/ Reguleret efterbetalingskrav Uanset at det reelle forbrug således ikke bliver betalt fuldt ud efter de normale principper, er klager i denne situation med både passivitet og leveringsbestemmelsernes reguleringsregel ikke forpligtet til at betale yderligere for perioden frem til og med 31. oktober Da indklagede har allerede godskrevet et beløb for betaling for forsyningspligtig el med 5.794,49 kr. for forbrugsårene frem til 31. oktober 2007, kan indklagede kun opkræve efterbetaling for den efterfølgende periode fra den. november 2009 til den 31. oktober 2010 med anvendelse af de i perioderne gældende tariffer. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk., nr., i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt la, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2 Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Ankenævnet afgør, at indklagede. SJ:< \S-NVE Net AJS & SEAS-NVE Strømmen AJS, over for klager, L~."lC _. _ j, alene kan opkræve efterbetaling for perioden fra. november 2009 til 31. oktober 2010 med anvendelse af de i perioderne gældende priser for "markedsel". SEAS-NVE Holding AJS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. ink!. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNETPAENERGOMRADET. DEN O 8. JUL 2011 Q 'or-m--+-t..-- forman specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere