IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser."

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. Sagsfremstilling modtog ved brev den 24. juni 2008 en klage fra Cybercity (nu Telenor) over TDC s kommercielle priser for 30A- og 60A-strømydelser over for Cybercity. Cybercity anførte i sit brev, at TDC bør forpligtes til at lade priserne for 30A- og 60A-strømydelser fremgå af selskabets standardtilbud for samhusning og blive underlagt priskontrol. Cybercity henviste i sit brev bl.a. til, at TDC i efteråret 2007 har anvendt priser for 30A- og 60A-strømydelser, som er markant højere end de reelle omkostninger forbundet med udbud heraf som f.eks. afspejlet i den nuværende LRAICbaserede prisregulering, der i dag regulerer en række lignende strømydelser (eksempelvis 16A strømydelsen). Cybercity klager på baggrund af, at selskabet overgår fra 16A til 30A- og 60A-strømydelser på en række eksisterende samhusningslokationer og endvidere efterspørger 30A- og 60A-strømydelserne på en række nye samhusningslokaliteter. 6. juli 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Dan Asbjørn Smitt Telefon Telefax E-post Der har tidligere den 17. april 2008, efter anmodning fra Cybercity, været afholdt møde mellem og Cybercity, hvor Cybercity har nævnt problematikken. har den 26. juni 2008 fremsendt klagen fra Cybercity til TDC og anmodede i den forbindelse om selskabets bemærkninger senest 15. august Herudover blev TDC anmodet om at oplyse om selskabets eget forbrug af strømforsyning i centralbygninger, teknikhuse og gadeskabe, herunder særligt om selskabet selv anvender 30A- eller 60A-strømudtag. TDC har i sit svarbrev af 25. august 2008 anført, at TDC s prissætning i forbindelse med tilbud på 30A- og 60A-strømudtag ikke er udtryk for en kommerciel prissætning, men at de af klagen omhandlede tilbud alle er beregnet ud fra TDC s omkostninger til etablering og drift af strømforsyningsanlæg. I de enkelte tilbud er der taget hensyn til de konkrete forhold, der er gjort gældende for det enkelte individuelle tilbud.

2 TDC oplyser endvidere i sit svarbrev, at selskabet selv anvender 30A- og 60Asikringer. Cybercity har med brev af 26. september 2008 kommenteret TDC's brev af 25. august Cybercity finder, at omkostningsdokumentation for 30A- og 60Astrømydelserne for henholdsvis nye og eksisterende samhusninger er et anliggende alene for TDC at redegøre for. På den baggrund anmodede i brev af 21. oktober 2008 på ny TDC om at fremsende omkostningsdokumentation for 30A- og 60Astrømydelserne, herunder at specificere omkostningerne i hhv. oprettelse og løbende forbrug. TDC blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvilke elementer med tilhørende omkostninger, der skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden strømydelse på en eksisterende samhusning, og hvorfor priser for 30A- og 60Astrømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. Side 2 gjorde herudover i brevet af 21. oktober 2008 TDC opmærksom på 72, stk. 2, i teleloven 1 vedrørende dokumentation for overholdelse af forpligtelser pålagt i medfør af 51 og 76a, samt 72, stk. 4, ifølge hvilken kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 2, ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af, har fremlagt tilstrækkelig supplerende dokumentation. TDC blev derfor anmodet om senest 1 måned fra brevets dato (21. november 2008) at fremkomme med yderligere oplysninger i sagen. TDC vendte tilbage ved brev af 21. november 2008, hvori alene er udarbejdet omkostningsdokumentation for de tilbud på 48V-strømforsyningsudtag med 60Asikring, som selskabet fremsendte til Cybercity den 19. og 26. oktober 2007, og som vedrører henholdsvis 96 og 197 nærmere angivne lokaliteter, jf. bilag 1 og 2 i TDC s brev. Den af TDC fremsendte dokumentation vedrører kun de omkostninger, som TDC har opgjort i relation til deres tilbud til Cybercity - tilbud, hvor omkostningerne er skønsmæssigt opgjort under hensyn til de af TDC skønsmæssigt ansatte forhold, der formodes at være gældende for det enkelte individuelle tilbud. TDC har i sit brev 21. november 2008 herudover ikke forholdt sig til de af styrelsen rejste spørgsmål om, dels hvilke elementer med tilhørende omkostninger der skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden strømydelse på en eksisterende samhusning, dels hvorfor priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, 1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

3 selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. har den 5. december 2008 anmodet Cybercity om selskabets bemærkninger til TDC s brev af 21. november Cybercity har i sit svarbrev af 14. januar 2009 anført, at den af TDC indsendte dokumentation er særdeles mangelfuld og derfor ikke giver et retvisende omkostningsbillede og i sit brev peget på en række fejl og mangler i materialet fra TDC. Cybercity finder således, at installationsarbejde og dermed det faktiske omkostningsgrundlag for de fleste af bestillingerne primært vil udgøres af den afregning, som eksterne leverandører vil fakturere TDC, når de har udført dette arbejde for selskabet. Endvidere har Cybercity peget på, om det forhold, at der er tilstrækkelig strøm- og ventilationskapacitet, eller om der er opsat en fælles strømtavle til brug for de udbydere, der måtte ønske samhusning på en lokation, er at opfatte som grundinvesteringer, der skal dækkes ind via etableringsprisen for leje af stativpladsen, og dette uanset om der er eller skal etableres samhusning på lokationen. De LRAIC-fastsatte pris for samhusningsydelser indeholder også udgifterne hertil, således at TDC eventuelt får dækket sine udgifter mere end én gang. Side 3 Cybercity finder det endvidere uigennemskueligt, at TDC i sin omkostningsdokumentation har sammenblandet ikke nærmere specificerede projekteringsomkostninger med montage, når denne udgiftspost udgør størstedelen af oprettelsesprisen i tilbuddene (op mod 90 pct. af oprettelsesprisen). I den eksisterende LRAIC-model indgår etablering og drift af generelle strømforsynings- og ventilationsanlæg, som en integreret del af omkostningsgrundlaget, hvorfor Cybercity ikke finder det relevant at indregne omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af bestående strømforsynings- og ventilationsanlæg i tilbuddene. Cybercity har afslutningsvis i sit brev af 14. januar 2009 oplyst, at Energitilsynets prisstatistik viser, at store virksomheder i oktober 2008 betalte 0,695 kr. pr. kwh inkl. relevante afgifter. sendte den 18. februar 2009 udkast til foreløbig afgørelse i høring hos TDC og Cybercity med svarfrist 12. marts I udkastet lagde ITog Telestyrelen op til at pålægge TDC i sit standardtilbud for samhusning at angive en oprettelsespris og en årlig forbrugspris for følgende typer af strømudtag: 48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (1000 W), 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (1000 W) og 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (2000 W). Cybercity svarede med mail den 12. marts 2009 og bemærkede, at de af styrelsen anførte priser burde give TDC rigelig dækning for de omkostninger, som TDC i henhold til telereguleringen er berettiget til. Endvidere angav Cybercity at være enig i, at det er nødvendigt med en afgørelse og i øvrigt at være overordnet enig i præmisserne for afgørelsen. TDC anmodede den 9. marts 2009 om et møde med henblik på at orientere styrelsen om selskabets bemærkninger til udkastet til den foreløbige afgørelse. Selskabets bemærkninger er fremsendt til ved brev af 17. april TDC har i sit brev bemærket, at der i selskabets standardtilbud er anført, at: Såfremt der ønskes andre sikringsstørrelser eller forbrug, til-

4 bydes disse på basis af tilbudsgivning. TDC gør i den forbindelse opmærksom på, at der er der tale om accessoriske ydelser, hvorfor priserne er underlagt et krav om at være omkostningsrelaterede i overensstemmelse med historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51f, stk. 5. Dette gælder, uanset om prisen fastlægges i individuelle tilbud, eller som en fast pris i standardtilbuddet. TDC anfører i sit svarbrev, at selskabet har valgt at benytte individuelle tilbud med baggrund i, at der er store forskelle imellem omkostningerne for forskellige kategorier af centralbygninger, ligesom der i sådanne individuelle tilbud kan indregnes den konkrete besparelse ved genanvendelse af eksisterende kabling m.v. ved udvidelser fra strømudtag med mindre effekt. TDC har endvidere i svarbrev yderligere uddybet selskabets omkostningsdokumentation for de tilbud på 48V strømforsyningsudtag med 60 A sikring, som selskabet tilbød Cybercity i oktober TDC s omkostningsdokumentation for henholdsvis engangsbeløbet og det årlige beløb på forskellige kategorier af centraler er sammenfattet i følgende tabel 1 og tabel 2: Kategori 0: 96 centraler u/ udvidelser Kategori 1: 71 af 197 centraler m/udvidelser Kategori 2: 75 af 197 centraler m/udvidelser Kategori 3: 51 af 197 centraler m/udvidelser m/udskiftning 1. Tilbudsgivning Projektering og montage Materiel: kabel og sikring Materiel: Udvidelse af ventilationsanlæg Materiel: Udvidelse af bestående strømforsyningsanlæg Materiel: Udvidelse af bestående strømforsyningsanlæg Omkostninger i alt Side 4 Tabel 1 TDC s opgjorte omkostninger for engangsbeløb Kategori 0: 96 centraler u/ udvidelser Kategori 1: 71 centraler m/udvidelser Kategori 2: 75 centraler m/udvidelser Kategori 3: 51 centraler m/udvidelser m/udskiftning 1. Afskrivning af bestående strømforsyningsanlæg, andel Afskrivning af bestående ventilationsanlæg, andel Drift og vedligeholdelse af strømforsynings- og ventilationsanlæg Beregnet elforbrug Omkostninger i alt Tabel 2 TDC s opgjorte omkostninger for årligt beløb TDC har i relation til det beregnede elforbrug i tabel 2 anført, at det i tilbuddene til Cybercity ikke fremgik, hvilket forbrug der lå til grund, men TDC nævner efterfølgende at have oplyst over for Cybercity, at tilbuddene er afgivet under forudsætning af et gennemsnitsforbrug på 1000 W pr. udtag. Dette forbrug er baseret på, at TDC har konstateret, at en fuldbestykket DSLAM (768 kanaler) forbruger 24 A ved normal batterispænding på 53,5 V eller 30 A ved minimal tilladelig spænding, svarende til et maksimalt forbrug på ca W. Dette forbrug svarer

5 til Cybercitys egne forventninger, idet Cybercity i brev af 24. august 2008 anfører, at: strømbehovet skønnes at ligge tættere på 1kW end 2kW. I marts 2009 har TDC fået antagelserne om dette strømforbrug bekræftet, idet en måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw. Ud af disse 14 udtag dækkede 4 tilsyneladende fuldt bestykkede DSLAM, idet gennemsnitsforbruget her var 1,237 kw. TDC har i relation til beregningen anført, at prisen for elforbruget er baseret på en pris ab lysnettet på 0,75 kr./kwh, men det bemærkes, at effekten på 1kW er målt på 48V grænsesnittet. Endvidere peger TDC på, at der i enhver strømforsyning er et tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end der kan leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herudover peger TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling af strømforsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke strømforsyningsanlægget skal bryde i brand. TDC s formel for beregning af den årlige strømomkostning ved et forbrug på 1kW er således: Side 5 0,75*365*24*(1+0,25+0,125) kr./år = kr./år Indkøbsprisen ab lysnet på 0,75 kr./kwh finder TDC i øvrigt, at selskabet har sat lavt i sin beregning set i forhold til, hvad selskabet aktuelt betaler i gennemsnit for 1 kwh. TDC har i den forbindelse bemærket, at når selskabet åbenbart betaler mere for strøm end store kunder ifølge Energitilsynets statistik, er det fordi TDC s forbrug foregår på en række adskilte forbrugssteder, hvilket betyder, at selskabets forbrug pr. forbrugssted ikke er stort nok til at selskabet kan opnå prisen for store kunder, som denne fremgår af Energitilsynets statistik. anmodede TDC i af den 19. maj 2009 om nærmere at specificere posten projektering og montage i tabel 1 ovenfor således, at denne post blev opdelt på omkostninger til projektering og montage af strøm- og ventilationskapacitet og på omkostninger til etablering af strømudtag. TDC har svaret med brev af 29. maj 2009 og oplyst for kategori 3 i tabel 1 ovenfor, at beløbet på kr. er sammensat af kr. til projektering og kr. til montage. TDC har i den forbindelse oplyst, at i de tilfælde, hvor der på stedet foretages en udskiftning af strømforsyningsanlæg, indgår etablering af kabel og sikring af det enkelte udtag i en samlet arbejdsgang, hvorfor timeantallet ikke naturligt kan udspecificeres. For kategori 1 og 2 i tabel 1 har TDC oplyst, at beløbet på kr. er sammensat af kr. til projektering (8,4 timer a 545 kr.) og kr. til montage (6,8 timer a 506 kr.). TDC har herudover med af 15. juni 2009 oplyst, at de nævnte beløb for kategori 1 og 2 dækker etablering af kabel og sikring til udtaget og omfatter ikke udvidelser af det fælles strøm- og ventilationsanlæg.

6 Lovgrundlag Kontrol med standardtilbud I medfør af telelovens 72, stk. 1, kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af lovens 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af lovens afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. 72, stk. 1, har følgende ordlyd: 72. kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. I medfør af telelovens 73, stk. 1, meddeles resultatet af s kontrol, jf. 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Af telelovens 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det desuden, at: kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Side 6 Af telelovens 73, stk. 2, fremgår, at: Stk. 2. I forbindelse med s påbud efter stk. 1 kan fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene. Når endelig afgørelse er truffet efter telelovens 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud, jf. telelovens 73, stk. 3. Priskontrol I medfør af telelovens 51 f, stk. 1, forstås ved forpligtelse vedrørende priskontrol, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse med udbud af bestemte former for samtrafik. Af telelovens 51 f, stk. 7, fremgår, at: Ved anvendelsen af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode 2 kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51 f, stk. 3. Markedsafgørelser De i denne sammenhæng relevante markeder er engrosmarkedet for fastnetaccess, engrosmarkedet for ubundtet adgang 3, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb. har på disse markeder truffet afgørelse i henhold til telelovens Historiske omkostningers metode (HO-metoden). 3 Nu engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang.

7 traf den 2. april 2007 tillægsafgørelse angående samhusningsforpligtelsen på de ovennævnte fire engrosmarkeder. I tillægsafgørelsen af 2. april 2007 pålægges TDC i henhold til telelovens 72, stk. 3, som affattet ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, en ny samhusningsforpligtelse, som TDC, jf. telelovens 72, stk. 3, har fremsendt standardtilbud for. I afgørelserne pålægges TDC en forpligtelse om samhusning, der er udvidet i forhold til den tidligere gældende samhusningsforpligtelse. I henhold til s markedsafgørelser på de fire relevante markeder er TDC bl.a. pålagt: 1. En priskontrolforpligtelse. 2. En forpligtelse til at udfærdige standardtilbud for samtrafikprodukterne på de enkelte markeder. Priskontrol Af markedsafgørelserne på engrosmarkederne for fastnetaccess, bredbåndstilslutninger og terminerende segmenter af faste kredsløb fremgår det blandt andet: Side 7 For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 60 af 18. januar , vil modificerede historiske omkostningers metode finde anvendelse. Af bilag 1 til s tillægsafgørelse af 2. april 2007 om samhusning fremgår tillige, at historiske omkostningers metode skal finde anvendelse, for så vidt angår ydelser vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser. På engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, jf. afgørelse af 1. maj 2009 over for TDC, fremgår det blandt andet: Der kan være eksisterende ydelser, som blandt andet ud fra disses beskaffenhed, ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette vil blandt andet gælde ydelser med begrænset afsætning og ydelser, der ikke har en tæt relation til selve adgangsprodukterne. Desuden vil der kunne være nye ydelser, der ikke indgår i s årlige maksimalprisafgørelser. For så vidt angår disse eksisterende og nye ydelser, som ikke er omfattet af ITog Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAICpriser, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAICprisfastsættelsesmetoden, skal historiske omkostningersmetode finde anvendelse. TDC skal sikre, at opfyldelsen af priskontrolforpligtelsen sker redeligt, rimeligt og rettidigt. 4 Nu bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006.

8 Standardtilbud I henhold til afgørelserne for engrosmarkedet for fastnetaccess, engrosmarkedet for ubundtet adgang, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb er TDC pålagt at udarbejde standardtilbud, jf. telelovens 51 c, og forpligtelse om priskontrol, jf. telelovens 51 f. Som en del af markedsafgørelserne er der udarbejdet bilag om Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud. Bilaget angiver, hvilke vilkår m.v. et standardtilbud som minimum skal indeholde. Af bilagets pkt. 1 om produktbeskrivelse fremgår, at standardtilbuddets produktbeskrivelse skal omfatte de produkter og ydelser, der bidrager til at opfylde TDC s forpligtelse, og at der skal angives priser for hvert af disse produkter og ydelser. s vurdering Som det fremgår ovenfor skal TDC offentliggøre standardtilbud indeholdende blandt andet prisoplysninger vedrørende de enkelte samtrafikprodukter. Side 8 har noteret sig, at priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. skal i den forbindelse bemærke, at det er styrelsens vurdering, at adgang til strømforsyning skal tilbydes som en del af adgangen til samhusning, og at prisen skal følge den på samtrafikproduktet samhusning pålagte priskontrol. Det fremgår således af telelovens 40, stk. 2, nr. 3, at: Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til 3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkanaler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes aktiviteter på markedet, Adgang for den samhusningsberettigede til strømforsyning må således siges at være en væsentlig forudsætning for dennes aktiviteter på markedet. fastsætter årligt senest ved afgørelse for maksimale priser efter LRAIC-metoden, herunder også for strømforsyningsydelserne 48 VDC udtag inkl. forbrug (500 W, 200 W og 100W) og 230 VAC 10A udtag, inkl. forbrug (1000 W).

9 Priserne for 30A- og 60A-strømydelserne er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt omfattet af priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter på ovennævnte fire engrosmarkeder, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, vil historiske omkostningers metode finde anvendelse, jf. de respektive afgørelser for de nævnte markeder. Med informationerne i tabel 1 og tabel 2 ovenfor har TDC opgjort omkostningerne for henholdsvis engangsbeløb og den årlige pris i de tilbud på 48V strømforsyningsudtag med 60 A sikring, som selskabet tilbød Cybercity i oktober 2007, og hvor selskabet har afgivet sine tilbud under forudsætning af et gennemsnitsforbrug på 1000 W pr. udtag. I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at Cybercity oprindeligt har efterspurgt tilbud på henholdsvis 30A- og 60A-strømydelser på lokaliteterne, som baserede sig på de indtil 2006 nævnte 30A- og 60A-strømydelser i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning. Side 9 TDC har med selskabets omkostningsdokumentation alene fremsendt information i form af de omkostninger, som TDC har opgjort i relation til deres tilbud til Cybercity - et tilbud, hvor omkostningerne er skønsmæssigt opgjort under hensyn til de forventede forhold, som selskabet har skønnet vil være gældende for de enkelte individuelle tilbud og uden hensyn til bl.a., at omkostningerne kan være dækket via priserne på andre af de ydelser, som nødvendigvis også må forudsættes at indgå i en given samhusning, som f.eks. stativplads. I LRAIC-modellen er de løbende driftsomkostninger til køling/ventilation således inkluderet i de fælles siteomkostninger. 5 I LRAIC-modellen er den enkelte strømforsyningstjeneste endvidere defineret af følgende parametre: 6 Materialer Antal timer til administration (håndtering af ordre m.v.) Antal timer til en tekniker (fysisk installation) Årligt forbrug i kwh. På denne baggrund har styrelsen i det følgende vurderet de af TDC medtagne omkostninger i dokumentationen for henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for årligt forbrug i kwh. Oprettelsesprisen Med baggrund i, hvorledes samhusningsydelserne er modelleret i LRAICmodellen, er det styrelsens vurdering, at omkostninger til strøm- og ventilationskapacitet vil være dækket via de fælles siteomkostninger. Idet omkostningerne i LRAIC-modellen også omfatter projektering og montage af strøm- og ventilati- 5 jf. nederst side 84 i Rapport om Hybridmodellen, December jf. øverst side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002

10 onskapacitet, skal pkt. 4, 5 og 6 i tabel 1 ovenfor ikke medtages, idet omkostningerne ellers dækkes dobbelt. For så vidt angår pkt. 2 ( projektering og montage ) i tabel 1 ovenfor, gælder, at denne post indeholder omkostninger til projektering og montage af strøm- og ventilationskapacitet samt strømudtag. Posten projektering og montage skal dermed reduceres til kun at omfatte installation(montage) af strømudtag. For kategori 1 og 2 i tabel 1 har TDC i maj 2009 oplyst, at montage er opgjort til kr. (denne udgift til montage har styrelsen også antaget svarer til udgiften i kategori 0 i tabel 1), mens TDC har opgjort montage for kategori 3 til kr. Den vægtede udgift til montage baseret på antal centraler i de fire kategorier i tabel kan således opgøres til kr. ((( )* *30.866)/242). På baggrund af de enkelte omkostningstyper i tabel 1 ovenfor suppleret med oplysninger fra TDC i maj 2009 kan den omkostningsbaserede oprettelsespris for 48 VDC strømudtag for strømydelserne 30 A og 60 A opgøres som følger: Oprettelsespris for 48 VDC strømudtag Tilbudsgivning (jf. tabel 1) kr. 148,- Installation af strømudtag (vægtet udgift for montage for de 4 kategorier under ét) ,- Materiel: Kabel og sikring (jf. tabel 1) - 510,- Omkostningsbaseret oprettelsespris kr. 8,873,- Side 10 har således - ud over de af TDC oplyste poster på hhv. 148 kr. til tilbudsgivning og 510 kr. til kabel og sikring - skønnet, at der alene herudover skal medtages omkostninger til montage for i alt kr., som oplyst af TDC i brev af 29. maj Den årlige pris for 1 kw og 2 kw TDC har i den årlige pris medtaget omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af strømforsynings- og ventilationsanlæg i sine tilbud til Cybercity ultimo oktober Det er dog s opfattelse, at etablering af strøm- og ventilationskapacitet og opsætning af fælles strømtavle til brug for de udbydere, der måtte ønske samhusning på en lokation, er at opfatte som grundinvesteringer. Som ovenfor nævnt, er de løbende driftsomkostninger til køling/ventilation inkluderet i de fælles siteomkostninger i LRAIC-modellen, og er således allerede dækket og skal derfor ikke dækkes af priserne for strømudtag. I LRAIC-modellen er det således forudsat, at de løbende omkostninger udelukkende dækker strømforbruget 7. Givet en omkostning pr. kwh strømforbrug og en antagelse om en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 70 % af det maksimale strømforbrug, beregnes i modellen de årlige løbende omkostninger på dette grundlag. finder det derfor ikke relevant at indregne omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af bestående strømforsynings- og ventilationsanlæg i tilbuddene. Derfor kan pkt. 1-3 i tabel 2 ovenfor ikke medtages. 7 jf. midt side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002

11 Det betyder, at den årlige pris ligesom de LRAIC-baserede priser alene bør fastsættes på baggrund af det forventede strømforbrug. I det følgende er de omkostningsbaserede årlige priser for strømforbrug pr. time på henholdsvis 1 kw og 2 kw vurderet ud fra TDC s dokumentation. Strømforbruget 1 kw er kun relevant i forhold til 30A-strømydelsen, mens både 1 kw og 2 kw kunne være relevant i forhold til 60A-strømydelsen. Strømforbruget 1 kw er i det følgende kun set i forhold til 30 A-strømydelsen. TDC har i sit brev af 21. november 2008 anmodet om at specificere, på hvilke centraler strømforbrug på 2 kw er relevante. skal hertil bemærke, at dette ene og alene må afhænge af hvilken størrelse strømforbrug, der efterspørges på de enkelte centraler. TDC har i sit brev af 17. april 2009 redegjort for beregningen af det årlige strømforbrug, herunder at det gennemsnitlige forbrug på 1 kw pr. time i selskabets beregning er fastsat til 1,375 kw per time, og at selskabet har anvendt en pris på 0,75 kr. pr. kwh. Side 11 TDC har dog ikke dokumenteret gennemsnitsforbruget på 1 kw pr. time, men har oplyst at en måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw. IT- og Telestyrelsen må derfor lægge til grund, at gennemsnitsforbruget på et 48 VDC strømudtag 30A har et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw pr. time. Det givne maksimale strømforbrug per time antages for denne type udtag at udgøre 1 kwh. TDC har herudover i sin beregning peget på, at der i enhver strømforsyning er et tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end der kan leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herudover peger TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling af strømforsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke strømforsyningsanlægget skal bryde i brand. Tages der højde for de nævnte to tab i effekt som forudsat af TDC, kan det årlige strømforbrug opgøres til kwh for et 48 VDC strømudtag med strømydelsen 30A og til kwh for et 48 VDC strømudtag med strømydelsen 60A. Med baggrund i den af TDC oplyste pris på 0,75 kr. pr. kwh inkl. relevante afgifter, og hvor det gennemsnitlige forbrug er fastsat som 70 pct. af det maksimale årlige strømforbrug ovenfor, kan de omkostningsbaserede årlige priser for bestilte strømforbrug på henholdsvis 1 kw og 2 kw per time heraf opgøres til: Den årlige pris for strømforbrug på: 1 kw: kwh a 75 øre kr ,- 2 kw: kwh a 75 øre kr ,- ooo0ooo 8 365*24*0,765*1, *24*2*0,765*1,375

12 På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, følgende AFGØRELSE: TDC påbydes hermed i standardtilbuddet for samhusning at indarbejde de nedenfor nævnte priser for de angivne accessoriske delelementer og tjenester, som ikke er LRAIC-regulerede og derfor reguleres efter historiske omkostningers metode. 1 stk. 48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (max W) Engangsbetaling kr ,- ekskl. moms Betaling pr. år kr ,- ekskl. moms 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (max 2000 W) Engangsbetaling Betaling pr. år kr ,- ekskl. moms kr ,- ekskl. moms I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. Side 12 Klagevejledning: s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. ooo0ooo Kopi af denne afgørelse er d.d. sendt til Telenor. Med venlig hilsen Dan Asbjørn Smitt

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Registrering af CPR-nummer

Registrering af CPR-nummer AFGØRELSE April 2015 Registrering af CPR-nummer A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere