IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser."

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. Sagsfremstilling modtog ved brev den 24. juni 2008 en klage fra Cybercity (nu Telenor) over TDC s kommercielle priser for 30A- og 60A-strømydelser over for Cybercity. Cybercity anførte i sit brev, at TDC bør forpligtes til at lade priserne for 30A- og 60A-strømydelser fremgå af selskabets standardtilbud for samhusning og blive underlagt priskontrol. Cybercity henviste i sit brev bl.a. til, at TDC i efteråret 2007 har anvendt priser for 30A- og 60A-strømydelser, som er markant højere end de reelle omkostninger forbundet med udbud heraf som f.eks. afspejlet i den nuværende LRAICbaserede prisregulering, der i dag regulerer en række lignende strømydelser (eksempelvis 16A strømydelsen). Cybercity klager på baggrund af, at selskabet overgår fra 16A til 30A- og 60A-strømydelser på en række eksisterende samhusningslokationer og endvidere efterspørger 30A- og 60A-strømydelserne på en række nye samhusningslokaliteter. 6. juli 2009 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Dan Asbjørn Smitt Telefon Telefax E-post Der har tidligere den 17. april 2008, efter anmodning fra Cybercity, været afholdt møde mellem og Cybercity, hvor Cybercity har nævnt problematikken. har den 26. juni 2008 fremsendt klagen fra Cybercity til TDC og anmodede i den forbindelse om selskabets bemærkninger senest 15. august Herudover blev TDC anmodet om at oplyse om selskabets eget forbrug af strømforsyning i centralbygninger, teknikhuse og gadeskabe, herunder særligt om selskabet selv anvender 30A- eller 60A-strømudtag. TDC har i sit svarbrev af 25. august 2008 anført, at TDC s prissætning i forbindelse med tilbud på 30A- og 60A-strømudtag ikke er udtryk for en kommerciel prissætning, men at de af klagen omhandlede tilbud alle er beregnet ud fra TDC s omkostninger til etablering og drift af strømforsyningsanlæg. I de enkelte tilbud er der taget hensyn til de konkrete forhold, der er gjort gældende for det enkelte individuelle tilbud.

2 TDC oplyser endvidere i sit svarbrev, at selskabet selv anvender 30A- og 60Asikringer. Cybercity har med brev af 26. september 2008 kommenteret TDC's brev af 25. august Cybercity finder, at omkostningsdokumentation for 30A- og 60Astrømydelserne for henholdsvis nye og eksisterende samhusninger er et anliggende alene for TDC at redegøre for. På den baggrund anmodede i brev af 21. oktober 2008 på ny TDC om at fremsende omkostningsdokumentation for 30A- og 60Astrømydelserne, herunder at specificere omkostningerne i hhv. oprettelse og løbende forbrug. TDC blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvilke elementer med tilhørende omkostninger, der skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden strømydelse på en eksisterende samhusning, og hvorfor priser for 30A- og 60Astrømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. Side 2 gjorde herudover i brevet af 21. oktober 2008 TDC opmærksom på 72, stk. 2, i teleloven 1 vedrørende dokumentation for overholdelse af forpligtelser pålagt i medfør af 51 og 76a, samt 72, stk. 4, ifølge hvilken kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 2, ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af, har fremlagt tilstrækkelig supplerende dokumentation. TDC blev derfor anmodet om senest 1 måned fra brevets dato (21. november 2008) at fremkomme med yderligere oplysninger i sagen. TDC vendte tilbage ved brev af 21. november 2008, hvori alene er udarbejdet omkostningsdokumentation for de tilbud på 48V-strømforsyningsudtag med 60Asikring, som selskabet fremsendte til Cybercity den 19. og 26. oktober 2007, og som vedrører henholdsvis 96 og 197 nærmere angivne lokaliteter, jf. bilag 1 og 2 i TDC s brev. Den af TDC fremsendte dokumentation vedrører kun de omkostninger, som TDC har opgjort i relation til deres tilbud til Cybercity - tilbud, hvor omkostningerne er skønsmæssigt opgjort under hensyn til de af TDC skønsmæssigt ansatte forhold, der formodes at være gældende for det enkelte individuelle tilbud. TDC har i sit brev 21. november 2008 herudover ikke forholdt sig til de af styrelsen rejste spørgsmål om, dels hvilke elementer med tilhørende omkostninger der skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden strømydelse på en eksisterende samhusning, dels hvorfor priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, 1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

3 selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. har den 5. december 2008 anmodet Cybercity om selskabets bemærkninger til TDC s brev af 21. november Cybercity har i sit svarbrev af 14. januar 2009 anført, at den af TDC indsendte dokumentation er særdeles mangelfuld og derfor ikke giver et retvisende omkostningsbillede og i sit brev peget på en række fejl og mangler i materialet fra TDC. Cybercity finder således, at installationsarbejde og dermed det faktiske omkostningsgrundlag for de fleste af bestillingerne primært vil udgøres af den afregning, som eksterne leverandører vil fakturere TDC, når de har udført dette arbejde for selskabet. Endvidere har Cybercity peget på, om det forhold, at der er tilstrækkelig strøm- og ventilationskapacitet, eller om der er opsat en fælles strømtavle til brug for de udbydere, der måtte ønske samhusning på en lokation, er at opfatte som grundinvesteringer, der skal dækkes ind via etableringsprisen for leje af stativpladsen, og dette uanset om der er eller skal etableres samhusning på lokationen. De LRAIC-fastsatte pris for samhusningsydelser indeholder også udgifterne hertil, således at TDC eventuelt får dækket sine udgifter mere end én gang. Side 3 Cybercity finder det endvidere uigennemskueligt, at TDC i sin omkostningsdokumentation har sammenblandet ikke nærmere specificerede projekteringsomkostninger med montage, når denne udgiftspost udgør størstedelen af oprettelsesprisen i tilbuddene (op mod 90 pct. af oprettelsesprisen). I den eksisterende LRAIC-model indgår etablering og drift af generelle strømforsynings- og ventilationsanlæg, som en integreret del af omkostningsgrundlaget, hvorfor Cybercity ikke finder det relevant at indregne omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af bestående strømforsynings- og ventilationsanlæg i tilbuddene. Cybercity har afslutningsvis i sit brev af 14. januar 2009 oplyst, at Energitilsynets prisstatistik viser, at store virksomheder i oktober 2008 betalte 0,695 kr. pr. kwh inkl. relevante afgifter. sendte den 18. februar 2009 udkast til foreløbig afgørelse i høring hos TDC og Cybercity med svarfrist 12. marts I udkastet lagde ITog Telestyrelen op til at pålægge TDC i sit standardtilbud for samhusning at angive en oprettelsespris og en årlig forbrugspris for følgende typer af strømudtag: 48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (1000 W), 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (1000 W) og 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (2000 W). Cybercity svarede med mail den 12. marts 2009 og bemærkede, at de af styrelsen anførte priser burde give TDC rigelig dækning for de omkostninger, som TDC i henhold til telereguleringen er berettiget til. Endvidere angav Cybercity at være enig i, at det er nødvendigt med en afgørelse og i øvrigt at være overordnet enig i præmisserne for afgørelsen. TDC anmodede den 9. marts 2009 om et møde med henblik på at orientere styrelsen om selskabets bemærkninger til udkastet til den foreløbige afgørelse. Selskabets bemærkninger er fremsendt til ved brev af 17. april TDC har i sit brev bemærket, at der i selskabets standardtilbud er anført, at: Såfremt der ønskes andre sikringsstørrelser eller forbrug, til-

4 bydes disse på basis af tilbudsgivning. TDC gør i den forbindelse opmærksom på, at der er der tale om accessoriske ydelser, hvorfor priserne er underlagt et krav om at være omkostningsrelaterede i overensstemmelse med historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51f, stk. 5. Dette gælder, uanset om prisen fastlægges i individuelle tilbud, eller som en fast pris i standardtilbuddet. TDC anfører i sit svarbrev, at selskabet har valgt at benytte individuelle tilbud med baggrund i, at der er store forskelle imellem omkostningerne for forskellige kategorier af centralbygninger, ligesom der i sådanne individuelle tilbud kan indregnes den konkrete besparelse ved genanvendelse af eksisterende kabling m.v. ved udvidelser fra strømudtag med mindre effekt. TDC har endvidere i svarbrev yderligere uddybet selskabets omkostningsdokumentation for de tilbud på 48V strømforsyningsudtag med 60 A sikring, som selskabet tilbød Cybercity i oktober TDC s omkostningsdokumentation for henholdsvis engangsbeløbet og det årlige beløb på forskellige kategorier af centraler er sammenfattet i følgende tabel 1 og tabel 2: Kategori 0: 96 centraler u/ udvidelser Kategori 1: 71 af 197 centraler m/udvidelser Kategori 2: 75 af 197 centraler m/udvidelser Kategori 3: 51 af 197 centraler m/udvidelser m/udskiftning 1. Tilbudsgivning Projektering og montage Materiel: kabel og sikring Materiel: Udvidelse af ventilationsanlæg Materiel: Udvidelse af bestående strømforsyningsanlæg Materiel: Udvidelse af bestående strømforsyningsanlæg Omkostninger i alt Side 4 Tabel 1 TDC s opgjorte omkostninger for engangsbeløb Kategori 0: 96 centraler u/ udvidelser Kategori 1: 71 centraler m/udvidelser Kategori 2: 75 centraler m/udvidelser Kategori 3: 51 centraler m/udvidelser m/udskiftning 1. Afskrivning af bestående strømforsyningsanlæg, andel Afskrivning af bestående ventilationsanlæg, andel Drift og vedligeholdelse af strømforsynings- og ventilationsanlæg Beregnet elforbrug Omkostninger i alt Tabel 2 TDC s opgjorte omkostninger for årligt beløb TDC har i relation til det beregnede elforbrug i tabel 2 anført, at det i tilbuddene til Cybercity ikke fremgik, hvilket forbrug der lå til grund, men TDC nævner efterfølgende at have oplyst over for Cybercity, at tilbuddene er afgivet under forudsætning af et gennemsnitsforbrug på 1000 W pr. udtag. Dette forbrug er baseret på, at TDC har konstateret, at en fuldbestykket DSLAM (768 kanaler) forbruger 24 A ved normal batterispænding på 53,5 V eller 30 A ved minimal tilladelig spænding, svarende til et maksimalt forbrug på ca W. Dette forbrug svarer

5 til Cybercitys egne forventninger, idet Cybercity i brev af 24. august 2008 anfører, at: strømbehovet skønnes at ligge tættere på 1kW end 2kW. I marts 2009 har TDC fået antagelserne om dette strømforbrug bekræftet, idet en måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw. Ud af disse 14 udtag dækkede 4 tilsyneladende fuldt bestykkede DSLAM, idet gennemsnitsforbruget her var 1,237 kw. TDC har i relation til beregningen anført, at prisen for elforbruget er baseret på en pris ab lysnettet på 0,75 kr./kwh, men det bemærkes, at effekten på 1kW er målt på 48V grænsesnittet. Endvidere peger TDC på, at der i enhver strømforsyning er et tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end der kan leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herudover peger TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling af strømforsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke strømforsyningsanlægget skal bryde i brand. TDC s formel for beregning af den årlige strømomkostning ved et forbrug på 1kW er således: Side 5 0,75*365*24*(1+0,25+0,125) kr./år = kr./år Indkøbsprisen ab lysnet på 0,75 kr./kwh finder TDC i øvrigt, at selskabet har sat lavt i sin beregning set i forhold til, hvad selskabet aktuelt betaler i gennemsnit for 1 kwh. TDC har i den forbindelse bemærket, at når selskabet åbenbart betaler mere for strøm end store kunder ifølge Energitilsynets statistik, er det fordi TDC s forbrug foregår på en række adskilte forbrugssteder, hvilket betyder, at selskabets forbrug pr. forbrugssted ikke er stort nok til at selskabet kan opnå prisen for store kunder, som denne fremgår af Energitilsynets statistik. anmodede TDC i af den 19. maj 2009 om nærmere at specificere posten projektering og montage i tabel 1 ovenfor således, at denne post blev opdelt på omkostninger til projektering og montage af strøm- og ventilationskapacitet og på omkostninger til etablering af strømudtag. TDC har svaret med brev af 29. maj 2009 og oplyst for kategori 3 i tabel 1 ovenfor, at beløbet på kr. er sammensat af kr. til projektering og kr. til montage. TDC har i den forbindelse oplyst, at i de tilfælde, hvor der på stedet foretages en udskiftning af strømforsyningsanlæg, indgår etablering af kabel og sikring af det enkelte udtag i en samlet arbejdsgang, hvorfor timeantallet ikke naturligt kan udspecificeres. For kategori 1 og 2 i tabel 1 har TDC oplyst, at beløbet på kr. er sammensat af kr. til projektering (8,4 timer a 545 kr.) og kr. til montage (6,8 timer a 506 kr.). TDC har herudover med af 15. juni 2009 oplyst, at de nævnte beløb for kategori 1 og 2 dækker etablering af kabel og sikring til udtaget og omfatter ikke udvidelser af det fælles strøm- og ventilationsanlæg.

6 Lovgrundlag Kontrol med standardtilbud I medfør af telelovens 72, stk. 1, kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af lovens 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af lovens afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. 72, stk. 1, har følgende ordlyd: 72. kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. I medfør af telelovens 73, stk. 1, meddeles resultatet af s kontrol, jf. 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Af telelovens 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det desuden, at: kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Side 6 Af telelovens 73, stk. 2, fremgår, at: Stk. 2. I forbindelse med s påbud efter stk. 1 kan fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene. Når endelig afgørelse er truffet efter telelovens 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud, jf. telelovens 73, stk. 3. Priskontrol I medfør af telelovens 51 f, stk. 1, forstås ved forpligtelse vedrørende priskontrol, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse med udbud af bestemte former for samtrafik. Af telelovens 51 f, stk. 7, fremgår, at: Ved anvendelsen af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode 2 kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51 f, stk. 3. Markedsafgørelser De i denne sammenhæng relevante markeder er engrosmarkedet for fastnetaccess, engrosmarkedet for ubundtet adgang 3, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb. har på disse markeder truffet afgørelse i henhold til telelovens Historiske omkostningers metode (HO-metoden). 3 Nu engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang.

7 traf den 2. april 2007 tillægsafgørelse angående samhusningsforpligtelsen på de ovennævnte fire engrosmarkeder. I tillægsafgørelsen af 2. april 2007 pålægges TDC i henhold til telelovens 72, stk. 3, som affattet ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, en ny samhusningsforpligtelse, som TDC, jf. telelovens 72, stk. 3, har fremsendt standardtilbud for. I afgørelserne pålægges TDC en forpligtelse om samhusning, der er udvidet i forhold til den tidligere gældende samhusningsforpligtelse. I henhold til s markedsafgørelser på de fire relevante markeder er TDC bl.a. pålagt: 1. En priskontrolforpligtelse. 2. En forpligtelse til at udfærdige standardtilbud for samtrafikprodukterne på de enkelte markeder. Priskontrol Af markedsafgørelserne på engrosmarkederne for fastnetaccess, bredbåndstilslutninger og terminerende segmenter af faste kredsløb fremgår det blandt andet: Side 7 For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 60 af 18. januar , vil modificerede historiske omkostningers metode finde anvendelse. Af bilag 1 til s tillægsafgørelse af 2. april 2007 om samhusning fremgår tillige, at historiske omkostningers metode skal finde anvendelse, for så vidt angår ydelser vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser. På engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, jf. afgørelse af 1. maj 2009 over for TDC, fremgår det blandt andet: Der kan være eksisterende ydelser, som blandt andet ud fra disses beskaffenhed, ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette vil blandt andet gælde ydelser med begrænset afsætning og ydelser, der ikke har en tæt relation til selve adgangsprodukterne. Desuden vil der kunne være nye ydelser, der ikke indgår i s årlige maksimalprisafgørelser. For så vidt angår disse eksisterende og nye ydelser, som ikke er omfattet af ITog Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAICpriser, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAICprisfastsættelsesmetoden, skal historiske omkostningersmetode finde anvendelse. TDC skal sikre, at opfyldelsen af priskontrolforpligtelsen sker redeligt, rimeligt og rettidigt. 4 Nu bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006.

8 Standardtilbud I henhold til afgørelserne for engrosmarkedet for fastnetaccess, engrosmarkedet for ubundtet adgang, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb er TDC pålagt at udarbejde standardtilbud, jf. telelovens 51 c, og forpligtelse om priskontrol, jf. telelovens 51 f. Som en del af markedsafgørelserne er der udarbejdet bilag om Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud. Bilaget angiver, hvilke vilkår m.v. et standardtilbud som minimum skal indeholde. Af bilagets pkt. 1 om produktbeskrivelse fremgår, at standardtilbuddets produktbeskrivelse skal omfatte de produkter og ydelser, der bidrager til at opfylde TDC s forpligtelse, og at der skal angives priser for hvert af disse produkter og ydelser. s vurdering Som det fremgår ovenfor skal TDC offentliggøre standardtilbud indeholdende blandt andet prisoplysninger vedrørende de enkelte samtrafikprodukter. Side 8 har noteret sig, at priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1. skal i den forbindelse bemærke, at det er styrelsens vurdering, at adgang til strømforsyning skal tilbydes som en del af adgangen til samhusning, og at prisen skal følge den på samtrafikproduktet samhusning pålagte priskontrol. Det fremgår således af telelovens 40, stk. 2, nr. 3, at: Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til 3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkanaler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes aktiviteter på markedet, Adgang for den samhusningsberettigede til strømforsyning må således siges at være en væsentlig forudsætning for dennes aktiviteter på markedet. fastsætter årligt senest ved afgørelse for maksimale priser efter LRAIC-metoden, herunder også for strømforsyningsydelserne 48 VDC udtag inkl. forbrug (500 W, 200 W og 100W) og 230 VAC 10A udtag, inkl. forbrug (1000 W).

9 Priserne for 30A- og 60A-strømydelserne er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt omfattet af priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter på ovennævnte fire engrosmarkeder, som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, vil historiske omkostningers metode finde anvendelse, jf. de respektive afgørelser for de nævnte markeder. Med informationerne i tabel 1 og tabel 2 ovenfor har TDC opgjort omkostningerne for henholdsvis engangsbeløb og den årlige pris i de tilbud på 48V strømforsyningsudtag med 60 A sikring, som selskabet tilbød Cybercity i oktober 2007, og hvor selskabet har afgivet sine tilbud under forudsætning af et gennemsnitsforbrug på 1000 W pr. udtag. I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at Cybercity oprindeligt har efterspurgt tilbud på henholdsvis 30A- og 60A-strømydelser på lokaliteterne, som baserede sig på de indtil 2006 nævnte 30A- og 60A-strømydelser i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning. Side 9 TDC har med selskabets omkostningsdokumentation alene fremsendt information i form af de omkostninger, som TDC har opgjort i relation til deres tilbud til Cybercity - et tilbud, hvor omkostningerne er skønsmæssigt opgjort under hensyn til de forventede forhold, som selskabet har skønnet vil være gældende for de enkelte individuelle tilbud og uden hensyn til bl.a., at omkostningerne kan være dækket via priserne på andre af de ydelser, som nødvendigvis også må forudsættes at indgå i en given samhusning, som f.eks. stativplads. I LRAIC-modellen er de løbende driftsomkostninger til køling/ventilation således inkluderet i de fælles siteomkostninger. 5 I LRAIC-modellen er den enkelte strømforsyningstjeneste endvidere defineret af følgende parametre: 6 Materialer Antal timer til administration (håndtering af ordre m.v.) Antal timer til en tekniker (fysisk installation) Årligt forbrug i kwh. På denne baggrund har styrelsen i det følgende vurderet de af TDC medtagne omkostninger i dokumentationen for henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for årligt forbrug i kwh. Oprettelsesprisen Med baggrund i, hvorledes samhusningsydelserne er modelleret i LRAICmodellen, er det styrelsens vurdering, at omkostninger til strøm- og ventilationskapacitet vil være dækket via de fælles siteomkostninger. Idet omkostningerne i LRAIC-modellen også omfatter projektering og montage af strøm- og ventilati- 5 jf. nederst side 84 i Rapport om Hybridmodellen, December jf. øverst side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002

10 onskapacitet, skal pkt. 4, 5 og 6 i tabel 1 ovenfor ikke medtages, idet omkostningerne ellers dækkes dobbelt. For så vidt angår pkt. 2 ( projektering og montage ) i tabel 1 ovenfor, gælder, at denne post indeholder omkostninger til projektering og montage af strøm- og ventilationskapacitet samt strømudtag. Posten projektering og montage skal dermed reduceres til kun at omfatte installation(montage) af strømudtag. For kategori 1 og 2 i tabel 1 har TDC i maj 2009 oplyst, at montage er opgjort til kr. (denne udgift til montage har styrelsen også antaget svarer til udgiften i kategori 0 i tabel 1), mens TDC har opgjort montage for kategori 3 til kr. Den vægtede udgift til montage baseret på antal centraler i de fire kategorier i tabel kan således opgøres til kr. ((( )* *30.866)/242). På baggrund af de enkelte omkostningstyper i tabel 1 ovenfor suppleret med oplysninger fra TDC i maj 2009 kan den omkostningsbaserede oprettelsespris for 48 VDC strømudtag for strømydelserne 30 A og 60 A opgøres som følger: Oprettelsespris for 48 VDC strømudtag Tilbudsgivning (jf. tabel 1) kr. 148,- Installation af strømudtag (vægtet udgift for montage for de 4 kategorier under ét) ,- Materiel: Kabel og sikring (jf. tabel 1) - 510,- Omkostningsbaseret oprettelsespris kr. 8,873,- Side 10 har således - ud over de af TDC oplyste poster på hhv. 148 kr. til tilbudsgivning og 510 kr. til kabel og sikring - skønnet, at der alene herudover skal medtages omkostninger til montage for i alt kr., som oplyst af TDC i brev af 29. maj Den årlige pris for 1 kw og 2 kw TDC har i den årlige pris medtaget omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af strømforsynings- og ventilationsanlæg i sine tilbud til Cybercity ultimo oktober Det er dog s opfattelse, at etablering af strøm- og ventilationskapacitet og opsætning af fælles strømtavle til brug for de udbydere, der måtte ønske samhusning på en lokation, er at opfatte som grundinvesteringer. Som ovenfor nævnt, er de løbende driftsomkostninger til køling/ventilation inkluderet i de fælles siteomkostninger i LRAIC-modellen, og er således allerede dækket og skal derfor ikke dækkes af priserne for strømudtag. I LRAIC-modellen er det således forudsat, at de løbende omkostninger udelukkende dækker strømforbruget 7. Givet en omkostning pr. kwh strømforbrug og en antagelse om en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 70 % af det maksimale strømforbrug, beregnes i modellen de årlige løbende omkostninger på dette grundlag. finder det derfor ikke relevant at indregne omkostninger til afskrivning, drift og vedligeholdelse af bestående strømforsynings- og ventilationsanlæg i tilbuddene. Derfor kan pkt. 1-3 i tabel 2 ovenfor ikke medtages. 7 jf. midt side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002

11 Det betyder, at den årlige pris ligesom de LRAIC-baserede priser alene bør fastsættes på baggrund af det forventede strømforbrug. I det følgende er de omkostningsbaserede årlige priser for strømforbrug pr. time på henholdsvis 1 kw og 2 kw vurderet ud fra TDC s dokumentation. Strømforbruget 1 kw er kun relevant i forhold til 30A-strømydelsen, mens både 1 kw og 2 kw kunne være relevant i forhold til 60A-strømydelsen. Strømforbruget 1 kw er i det følgende kun set i forhold til 30 A-strømydelsen. TDC har i sit brev af 21. november 2008 anmodet om at specificere, på hvilke centraler strømforbrug på 2 kw er relevante. skal hertil bemærke, at dette ene og alene må afhænge af hvilken størrelse strømforbrug, der efterspørges på de enkelte centraler. TDC har i sit brev af 17. april 2009 redegjort for beregningen af det årlige strømforbrug, herunder at det gennemsnitlige forbrug på 1 kw pr. time i selskabets beregning er fastsat til 1,375 kw per time, og at selskabet har anvendt en pris på 0,75 kr. pr. kwh. Side 11 TDC har dog ikke dokumenteret gennemsnitsforbruget på 1 kw pr. time, men har oplyst at en måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw. IT- og Telestyrelsen må derfor lægge til grund, at gennemsnitsforbruget på et 48 VDC strømudtag 30A har et gennemsnitsforbrug på 0,765 kw pr. time. Det givne maksimale strømforbrug per time antages for denne type udtag at udgøre 1 kwh. TDC har herudover i sin beregning peget på, at der i enhver strømforsyning er et tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end der kan leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herudover peger TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling af strømforsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke strømforsyningsanlægget skal bryde i brand. Tages der højde for de nævnte to tab i effekt som forudsat af TDC, kan det årlige strømforbrug opgøres til kwh for et 48 VDC strømudtag med strømydelsen 30A og til kwh for et 48 VDC strømudtag med strømydelsen 60A. Med baggrund i den af TDC oplyste pris på 0,75 kr. pr. kwh inkl. relevante afgifter, og hvor det gennemsnitlige forbrug er fastsat som 70 pct. af det maksimale årlige strømforbrug ovenfor, kan de omkostningsbaserede årlige priser for bestilte strømforbrug på henholdsvis 1 kw og 2 kw per time heraf opgøres til: Den årlige pris for strømforbrug på: 1 kw: kwh a 75 øre kr ,- 2 kw: kwh a 75 øre kr ,- ooo0ooo 8 365*24*0,765*1, *24*2*0,765*1,375

12 På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, følgende AFGØRELSE: TDC påbydes hermed i standardtilbuddet for samhusning at indarbejde de nedenfor nævnte priser for de angivne accessoriske delelementer og tjenester, som ikke er LRAIC-regulerede og derfor reguleres efter historiske omkostningers metode. 1 stk. 48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (max W) Engangsbetaling kr ,- ekskl. moms Betaling pr. år kr ,- ekskl. moms 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (max 2000 W) Engangsbetaling Betaling pr. år kr ,- ekskl. moms kr ,- ekskl. moms I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. Side 12 Klagevejledning: s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. ooo0ooo Kopi af denne afgørelse er d.d. sendt til Telenor. Med venlig hilsen Dan Asbjørn Smitt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes:

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 7. februar 2014 om regnskabsregler for koncessionshavere som udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...]

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...] 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen Jylland ApS v/ advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere