Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Virksomhedens art Beliggenhed Konsulent Virksomhedens ejer Tilsynsmyndighed Sagsbehandler : Husdyrproduktion for mere end stipladser : Teglgårdsvej 12, 9740 Jerslev J : Anna Birgitte Thing : DanHatch, Rugerivej 26, 9760 Vrå : Brønderslev Kommune : Lise Laursen 1

2 Indholdsfortegnelse BILAGSFORTEGNELSE: GODKENDELSEN OG VILKÅR Generelle vilkår Indretning og drift Dyrehold og husdyrgødning Lugt og støv Affald Kemikalier Spildevand Skadedyr Støj Kontrol og egenkontrol Driftsophør Generelt GODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER Baggrund og oplysninger i sagen Beliggenhed Indretning af stald og drift LANDBRUGETS MILJØBELASTNING OG VURDERING HERAF Lokalisering Dyrehold og husdyrgødning Trafikforhold Støj Lugt Affald Driftsforstyrrelser og uheld Miljø- og ressourcestyring samt renere teknologi Samlet vurdering OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING BILAGSFORTEGNELSE: Bilag 1: Situationsplan Bilag 2: Oversigtsplan 2

3 1. GODKENDELSEN OG VILKÅR Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til rugeægsproduktionen på Teglgårdsvej 12, 9740 Jerslev J. Miljøgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens 1 kapitel 5 (jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001). Virksomheden er et husdyrbrug med årshøner (rugeægsproduktion) svarende til 253,01 DE. Ejendommen overskrider stipladser til æglæggende høns, hvorfor der kræves miljøgodkendelse. På baggrund af bekendtgørelsen om listevirksomheder skal en bestående virksomhed, som ikke var godkendelsespligtig før 2. november 1999, men som nu er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen, miljøgodkendes senest den 29. oktober Produktionen er aldrig blevet godkendt efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser hverken helt eller delvist - selvom der helt tilbage i 1993 er foretaget en anmeldelse af dyreholdet til den daværende Brønderslev Kommune. Nærværende godkendelse vil rette op på dette misforhold. DanHatch har ansøgt om IPPC-miljøgodkendelse d. 26/ via husdyrgodkendelse.dk, skema nr samt supplerende oplysninger. Da det er en eksisterende produktion, som nu miljøbehandles, har Brønderslev Kommune vurderet, at sagen skal behandles efter de gamle regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2, jf. overgangsbestemmelserne i husdyrloven 3, 103. Der sker ingen udvidelse af husdyrproduktionen med denne godkendelse og heller ingen udvidelse af produktionsbygningerne. Fundamentet for miljøgodkendelsen er tidligere lovgivning, men landbrugets anlæg og drift er omfattet af gældende lovgivning. 1.1 Generelle vilkår 1. Godkendelsen er gældende i 8 år og er retsbeskyttet i denne periode. Vilkårene kan i visse tilfælde ændres efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens 41 a. 2. Inden for den 8-årige retsbeskyttelsesperiode kan miljømyndigheden til enhver tid revidere vilkårene for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn (jf. 72 i miljøbeskyttelsesloven). 3. Godkendelsen skal mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages efter 8 år dvs. i år Alle krav, der følger af denne miljøgodkendelse, og som ikke er fastlagt med anden frist, skal være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. 5. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt fremgår af godkendelsens vilkår. 6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 1 Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni Bk nr af 13/ Lov nr af 20/ om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 3

4 7. Sker der driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal redningsberedskabet på tlf.: 112 straks underrettes, og efterfølgende skal der ske anmeldelse til Brønderslev Kommune tlf. nr.: Indretning og drift 8. Virksomheden må drives med en maksimal årlig produktion svarende til årshøner (rugeæg). 9. Produktionen må udelukkende finde sted i de nuværende hønsestalde. 10. Der skal føres en driftsjournal over ejendommens dyrehold. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende, og dokumentation skal gemmes i minimum 5 år. 1.3 Dyrehold og husdyrgødning 11. Udvidelse af dyreholdet eller ændringer i sammensætningen må ikke ske uden, at kommunen har vurderet dette i forhold til miljøgodkendelsen. 12. Håndtering af gødning skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 13. Udmugning af den faste gødning skal ske med direkte læsning på lastvogn eller anden transportvogn. Der må ikke placeres markmøddinger i forbindelse med anlægget. 1.4 Lugt og støv 14. Ejendommen skal overalt renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 15. Landbrugsproduktionen må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for ejendommens areal. 16. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. 17. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Herudover kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 18. Fodersiloer mv. skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. 1.5 Affald 19. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald, foderrester, gødning m.v. 20. Eventuelt spild på offentlige veje efter transport i forbindelse med landbrugets drift skal fjernes snarest muligt. 4

5 21. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares skærmet fra offentlig vej, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold. 22. Affaldet skal kildesorteres for sikring af korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn. 23. Olietromler mv. skal placeres på en fast, tæt bund med en opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag. 1.6 Kemikalier 24. Kemikalier skal opbevares i et separat, aflåst rum eller skab, indrettet således, at eventuelt udslip kan konstateres og således, at der ikke kan opstå risiko for forurening. Det må ikke være afløb i det rum, hvori kemikalierne opbevares. 1.7 Spildevand 25. Vask af stalde skal ske efter fjernelse af gødningen og skal ledes til opsamlingsbeholder. 1.8 Skadedyr 26. På landbruget skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 27. Endvidere skal gener fra andre skadedyr som f.eks. rotter ligeledes straks afhjælpes. 28. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 1.9 Støj 29. Ejendommens bidrag til støj i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db (A): Tidsrum Grænse [db(a)] Mandag-fredag: kl Lørdag: kl Mandag-fredag: kl Lørdag: kl Søn- og helligdage: kl Alle dage: kl Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a) Ved vurdering af virksomhedens støjemission, skal der tages højde for de retningslinjer, der opstilles i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984, herunder forhold vedrørende referencetidsrum, korrektion for rene toner og impulsholdig støj m.v. 45 5

6 30. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkåret om støj er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravet kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger. 31. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser at ovenstående vilkår ikke kan overholdes. 32. Levering af kyllinger, afhentning af æg og høns samt foderbussen er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkår Kontrol og egenkontrol 33. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 34. Ejendommen skal kunne dokumentere følgende forbrug; Forbrug af fyringsolie/dieselolie Forbrug af el Forbrug af vand Forbrug af foder Der skal føres journal over følgende; Driftsuheld, som kan forårsage påvirkning af det ydre miljø Driftsforstyrrelser, som kan forklare øget brug af ressourcer 35. Ejendommen skal inddrage renere teknologi i ejendommens udvikling. I forbindelse med ændringer og udvidelse af landbruget skal der foretages en vurdering af de påtænkte tiltag med henblik på at anvende renere teknologi. 36. Ejendommen skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen Driftsophør 37. Ved ophør og delvis ophør (væsentlig nedgang i produktionen ) af virksomheden skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden. 38. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning og afsættes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen Generelt 52. Hvis virksomheden udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der medfører forøget eller anden forurening, skal dette godkendes af Brønderslev Kommune, før udvidelsen eller ændringen sker (jf. 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). 4 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (nr. 853 af 30/ ) 6

7 2. GODKENDELSENS FORUDSÆTNINGER 2.1 Baggrund og oplysninger i sagen DanHatch har den 26. september 2014 søgt om IPPC/miljøgodkendelse af rugeægsproduktionen på Teglgårdsvej 12, 9740 Jerslev J. Husdyrproduktionen er etableret i 1993 af DanHatch, og kontaktperson på bedriften er Peter Dahl. Der er ingen arealer med i ansøgningen al husdyrgødningen afsættes til JSJ AGRO, Kammerherrensvej 62, 9440 Åbybro. Hverken dyreholdet eller bygningerne skal udvides med denne miljøgodkendelse. 2.2 Beliggenhed Ejendommen er et bestående brug beliggende i landzone med 17 m til offentlig vej og 200 m til nærmeste nabo (uden landbrugspligt), som ligger nord for staldbygningerne. Denne nabo er beliggende i et mindre landsbysamfund Klæstrup. Der er ca. 700 m til nærmeste byzone i Jerslev. 2.3 Indretning af stald og drift Landbruget drives som konventionelt landbrug med en produktion på årshøner (rugeæg). Bygn. nr. Staldtype Dyrehold pr. stald Max. ventilation Antal afkast Antal indsug i m 3 /h 1 Hønsestald Rugeægshøner holdes i stalde med meget strenge krav til sikkerheden, da æggene er grundlaget for slagtekyllingeproduktionen 5. Stalden er indrettet med reder, slats (perforeret underlag ovenpå gødningskummen, som hønerne opholder sig på) og skrabeareal. Der tilføres strøelse (spåner) efter behov i produktionsperioden. Under slattet opbygges et lag af fast gødning i æglægningsperioden. Her afsætter hønerne ca. 33 % af gødningen. Hønerne anvender skrabearealet som beskæftigelsesareal, hvor dyrene får mulighed for at udføre deres naturlige trang til at skrabe og støvbade samt parre sig 5. Areal og harmonikrav Der er ingen arealer med i denne godkendelse. Al husdyrgødningen afsættes til JSJ AGRO, Kammerherrensvej 62, 9440 Åbybro. Dyrehold og husdyrgødning Skematisk kan dyrehold og mængde af husdyrgødning på ejendommen beskrives således: Antal (stk.) DE Gyllemængde(ton) Årshøner* , Total 253, *En rugeægshøne starter sit liv som daggammel kylling. Kyllingen går i opdrætsstalden i 18 uger og flyttes over i ægproduktionsanlægget et par uger, før æglægningen starter. En rugeægshøne producerer æg i 42 uger. Hønens produktionsperiode afsluttes i løbet af 47 uger, og hønen opnår en alder af 60 uger. Efter hvert hold rengøres stald og omgivelser grundigt, hvorefter stalden står tom i en kort periode 5. Opbevaringsanlæg 5 Rugeægsproduktion til slagtekyllinger ( ), Miljøstyrelsen 7

8 Der er ingen opbevaringsanlæg på ejendommen. Udmugningen foregår ved mini doser i forbindelse med skift i hønsehold. Stalden bliver først åbnet for udmugning og rengøring, når dyrene er væk efter endt produktionsperiode. Dybstrøelse + fast gødning fra produktionen bliver afsat direkte til JSJ Agro, Kammerherrensvej 62, 9440 Åbybro. Spildevand Produktionsspildevand: Rengøringsvand ledes til opsamlingstank, der i alt er på m 3. Husspildevand: Sanitært spildevand på 170 m 3 fra stuehus ledes til trikstank og herfra til nedsivning. Overfladevand: Der findes en tilladelse fra Nordjyllands Amt fra 1993 til særskilt udledning af spildevand fra tag- og befæstede arealer til grøftesystem, der har udløb til Stubdrup Bæk. Råvare og energiforbrug Forbruget har ca. følgende fordeling: Type Forbrug Opbevaring Dieselolie til traktorer mv l l tank i lagerbygning Fyringsolie driftsbygninger l Jordtank, syd for siloerne Elforbrug (lys/opvarmning/maskiner) kwh Foder - indkøbt t Udendørs siloer på 32 m 3 Rengøringsmiddel til desinfektion af stalde 40 l Oxidan ekstra 120 l Desinol ekstra 160 l sæbe Vaskepakke. Leveres ved behov. Vandforsyning Ejendommen forsynes med vand fra Klæstrup Vandværk. Vandforbrug (beregnet ud fra normværdier) Forbrug (m 3 ) Drikkevand og vaskevand, drift Drikkevand og vaskevand, privat 170 Lugt Lugtkilder på ejendommen er: staldventilation og udmugning. Lugtgener begrænses ved rengøring af staldafsnittene ved hver produktionscyklus. Ventilatorer rengøres efter behov. Udmugningen foregår kun en gang ved hver produktionscyklus, hvilket begrænser lugtgenerne væsentligt. Der opretholdes en høj hygiejnestandard på ejendommen. Støj Støjkilder på ejendommen er ventilationsanlæg, foderanlæg, indblæsning af foder i siloer samt transport til og fra ejendommen. Ventilationsanlæg har kontinuerlig drift i alle døgnets timer. Ventilationsanlægget er nyeste teknologi og afgiver kun minimal støj. Foderanlæg udfodrer 4 gange i døgnet og er placeret inde i bygningerne. Stationære støjkilder er placeret inde i bygningerne. Transport I nedenstående skema ses en opgørelse over den årlige transportmængde. Transporter til og fra Antal/mængde pr. Kapacitet pr. transport Antal transporter pr. år 8

9 ejendommen år Køb af hønniker høner haner Døde dyr Indkøbte foderstoffer tons Salg af rugeæg stk Olie l Husdyrgødning t Spåner 10 t 10 t 1 Transporter i alt Affald Affaldsfraktion Opbevaring Modtager Dagrenovation Container Kommunal ordning hver uge Døde dyr Ved syd-indkørsel (se bilag 1) DAKA - 1 gang om ugen Jern/metal Lagerbygning (se bilag 1) Produkthandler Evt. byggeaffald Lagerbygning (se bilag 1) Entreprenør Lysstofrør Lagerbygning (se bilag 1) Kommunal ordning Spraydåser Lagerbygning (se bilag 1) Kommunal ordning Batterier Lagerbygning (se bilag 1) Kommunal ordning Skadedyr Forekomst af skadedyr bekæmpes i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse. Der er fast aftale med autoriseret firma om skadedyrsbekæmpelse. 3. LANDBRUGETS MILJØBELASTNING OG VURDERING HERAF 3.1 Lokalisering Ejendommen er et bestående brug beliggende i landzone med 17 m til offentlig vej og 200 m til nærmeste nabo (uden landbrugspligt), som ligger nord for staldbygningerne. Afstand fra stald til samlet bebyggelse er ca. 200 m. Ejendommen er i henhold til gældende kommuneplan beliggende i landzone. 3.2 Dyrehold og husdyrgødning Der er i vilkårsdelen pkt. 5 stillet krav til, at landbruget drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Derfor vurderer Brønderslev Kommune ikke, at der er risiko for overproduktion på ejendommen. Der opbevares og anvendes ikke husdyrgødning fra anden ejendom, og der modtages ikke slam eller andet affald. Al husdyrgødning afsættes direkte. Der vurderes derfor ikke at være væsentlige gener for naboer i forbindelse med håndteringen heraf. 3.3 Trafikforhold Der er tale om et eksisterende brug og dermed samme antal transporter, og det vurderes, at disse transporter vil kunne ske uden afgørende trafikale gener. 3.4 Støj Støjkilder på ejendommen er: ventilationsanlæg, foderanlæg, indblæsning af foder i siloer samt transport til og fra ejendommen. Ventilationsanlæg har kontinuerlig drift i alle døgnets timer. Ventilationsanlægget er nyeste teknologi og afgiver kun minimal støj. Foderanlæg udfodrer 4 gange i døgnet og er placeret inde i bygningerne. Stationære støjkilder er placeret inde i bygningerne. I godkendelsen under vilkårsdelen er der 9

10 stillet krav til støjbelastningen fra ejendommen. Hermed skønner Brønderslev Kommune at kunne sikre de omkringboende mod væsentlige støjgener. 3.5 Lugt I ansøgningsskema nr er der via ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk beregnet lugtgenegrænser. Brønderslev Kommune vurderer, at beregningerne givet et mere retvisende billede end de manuelle beregninger, der blev foretaget i godkendelsessagerne i I ansøgningssystemet skal der nemlig anvendes to metoder til beregning af nødvendig geneafstand, både den nye lugtvejledning fra Skov-og Naturstyrelsen og FMK-modellen. Ved modellerne får man beregnet geneafstanden for 3 kategorier. Ved FMK-modellen beregnes endvidere konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende. I ansøgningssystemet vælges den beregningsmodel, som giver den længste geneafstand dvs. at hensynet til naboer derved vægtes højt. Lugtberegningen fremgår af nedenstående skema: Område type Lugtberegning Faktisk afstand (meter) (meter) Enkeltbolig Samlet bebyggelse 252 (korrigeret.) 278 (vægtet) Byzone Geneafstanden er kortere end den faktiske afstand. I forhold til samlet bebyggelse er det den korrigerede geneafstand, der er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand. Udvidelsen overholder dermed de generelle afstandskrav. Det er derfor kommunens opfattelse, at produktionen på ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende, og der er stillet vilkår om, at kommunen kan kræve afhjælpende foranstaltninger, hvis der mod forventning konstateres væsentlige lugtgener. Siden produktionen startede, er der ikke kommet lugtklager til kommunen fra naboer eller andre. 3.6 Affald I vilkårsdelen er der stillet krav til aflevering og opbevaring af affald samt krav til dokumentation for korrekt aflevering. Hermed vurderes det, at håndteringen af affald foregår miljømæssigt forsvarligt. 3.7 Driftsforstyrrelser og uheld I ansøgningen er der nævnt at: Der er alarmanlæg på foder-, vand- og ventilationsanlæg Ejendommen har nødventilationsanlæg Ejendommen har nødstrømsanlæg som staldene tilsluttes ved strømsvigt Det vurderes, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med driften af rugeægsproduktionen. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der kan medføre forurening, og at kommunen orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virksomhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens 71). 3.8 Miljø- og ressourcestyring samt renere teknologi 10

11 For at sikre at landbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelse af ressourcer i produktionen. Det drejer sig om at minimere anvendelse af energi, vand, osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som mulige under hensyntagen til produktionens lønsomhed. Det er også vigtigt, at gener fra støj, støv og lugt fra produktionen er så små som mulige. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om stræben mod renere teknologi i produktionen. Renere teknologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed. At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. Renere teknologi er et bærende element i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. I ansøgningsmaterialet er der nævnt følgende initiativer: Staldenes placering er valgt ud fra tilknytningen til eksisterende stalde, hvor siloer og spildevandstank indgår som fælles faciliteter. Staldene er med nyeste teknologi vedr. tekniske anlæg (ventilation, fodring og opvarmning) Der anvendes det eneste eksisterende staldsystem til produktion af rugeæg. Staldsystemet er gulvdrift, hvor husene er udstyret med netgulv over gødningskummer i 2/3 af husets grundflade og et skrabeareal med strøelse (spåner) i 1/3 af husets grundflade. Idet der er tale om rugeæg til slagtekyllingeproduktion er der høje krav til minimering af evt. smitterisikoer. Ejendommens forbrug registreres løbende, hvilket kan dokumenteres med udskrift af revisionsliste. Der forefindes dokumentation for indkøbte og solgte høns. Ventilationsanlæg i staldene er undertryksanlæg, som har mindre energiforbrug end over- og ligetryksanlæg. Der er afkast i vægventiler og luftindtag gennem tagfladen. Luftindtag sker ved automatisk styrede vægventiler. Ifølge Miljøstyrelsens teknologiblad Rugeægsproduktion til slagtekyllinger ( ) er der kun et system til denne produktion. Fordelingen med 33 % slats (fast gødning) og 67 % fast gulv (dybstrøelse) er det staldsystem hele rugeægsproduktionen i Danmark benytter. Det vurderes på baggrund af ovenstående initiativer, at det ansøgte lever op til målsætningerne om anvendelse af renere teknologi. 3.9 Samlet vurdering Brønderslev Kommune vurderer, at der i denne godkendelse er stillet sådanne krav til Teglgårdsvej 12, at den fremtidige drift af landbruget skønnes at blive på et miljømæssigt tilfredsstillende niveau. Herudover har Brønderslev Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41a, mulighed for i visse tilfælde, at revurdere en eksisterende godkendelse og om nødvendigt meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. 4. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING For-offentlighed 11

12 Ansøgningsmaterialet har været i for-offentlighed på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Dette vurderer Brønderslev Kommune svarer til den for-offentlighedsprocedure, som var gældende for de gamle kapitel 5 godkendelser. Der er i for-offentlighedsfasen ikke kommet bemærkninger til sagen. Offentliggørelse Der vil ske offentliggørelse af denne godkendelse den 11/ på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden arbejdstids ophør den 9. december 2014, påklages. Klageberettigelse Klageberettigede er ansøger, enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller foreninger, hvor klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til: Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Ny Rådhusplads Brønderslev eller sendes via Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Brønderslev Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger, og evt. klage vil sammen med sagens akter blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Opsættende virkning Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ved behandling af sagen ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Civil retssag 12

13 Denne afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 13

14 Kopi af denne godkendelse er sendt til: Da flere af de interesseorganisationer, som modtog de gamle kapitel 5 godkendelser, ikke er eksisterende mere, har Brønderslev Kommune valgt at sende miljøgodkendelsen til de interesseorganisationer, som modtager miljøgodkendelser efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (1572 af 20/ ). Derudover har ansøger, dennes konsulent samt gyllemodtageren modtaget en kopi af godkendelsen. DanHatch v. Peter Dahl Sundhedsstyrelsen Miljøministeriet Danmarks Fiskeriforening Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet Danmarks Naturfredningsforening, att. Lars Schönberg-Hemme, DN Brønderslev Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland, att. Vagn Gjerløv, Danmarks Sportsfiskerforbund, att. Miljøkoordinator Per Michael Sonnesen Det Økologiske Råd LandboNord, att: Anna Birgitte Thing Modtager af husdyrgødning: o JSJ AGRO, Kammerherrensvej 62, 9440 Åbybro

15 1. Situationsplan 15

16 2. Oversigtsplan 16

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014

Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk. Den 14. januar 2014 Langgaard Svineproduktion A/S v/ Bo Elgaard Dølbyvej 166 7800 Skive boelgaard@pc.dk Den 14. januar 2014 Dølbyvej 166 7800 Skive - Anmeldelse 31 - Skift i dyretypen - Afgørelse. Skive Kommune har den 12.

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbygning til garage og udhus

Landzonetilladelse til tilbygning til garage og udhus Bjarne Bjørn Hansen Vamdrupvej 14 6580 Vamdrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til tilbygning til garage og udhus Kolding Kommune har den 19. december 2011 modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 Fax 65 15 14 99 natur-miljo@kerteminde.dk Landzonetilladelse til carport,

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com. Den 23. juli 2014

Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com. Den 23. juli 2014 Tommy Hensberg Østergårdsvej 4 Åsted 7870 Roslev helisby@gmail.com Den 23. juli 2014 Batumvej 9 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse Halmlade Skive Kommune har den 20. juni 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 05.09.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kirke Allé 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg nr. 1 til 12-godkendelse til svineproduktion på Poldervej 80,

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Ægproduktion, økologiske høner Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 frilandshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk. Den 26. juni 2013

Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk. Den 26. juni 2013 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 26. juni 2013 Rettrup Kærvej 21 7860 Spøttrup - Afgørelse - Anmeldelse Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 21. maj 2013 modtaget anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 21 Gærup, Daler, beliggende Gærupvej 17, 6280 Højer Susanne og Leif Eskildsen Gærupvej 17 Gærup 6280 Højer Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-231-13 11-02-2014 Landzonetilladelse til at opstille

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Martin V. Rasmussen Svanemosevej 1 Solbjerg 4270 Høng DATO 17. juni 2009 SAGSNR. 326-2007-14836 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Plan, byg og miljø Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt på Tranumvej 34, 9440 Aabybro

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt på Tranumvej 34, 9440 Aabybro I/S Søborg Tranumvej 34 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tina Dalsgaard Jensen Direkte 7257 7604 tnj@jammerbugt.dk 22-09-2014

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Afdeling: Byg og Miljø Dato: 02.05.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Damkærvej 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund. Ejer Hestkærvej 21 7200 Grindsted Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt efter 12 stk. 2 i Husdyrloven ved etablering af støbt plads på Hestkærvej 21, 7200 Grindsted Dato: 7. januar 2014 Billund Kommune

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er anvendt inden for 3 år fra dato for offentliggørelsen, jævnfør 56 i lov om planlægning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er anvendt inden for 3 år fra dato for offentliggørelsen, jævnfør 56 i lov om planlægning. Dronninglund Civile Hundeførerforeningen v/flemming Wiederholt Vissehøj 6 92010 Aalborg SØ Byggeri, Planer, Trafik og Veje Dato: 23. april 2013 J. nr.: 68877-13 Sagsbeh.: Charlotte Hornemann Lokaltlf.:

Læs mere

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup. Thomas Brøndum Clemmensen Højvej 2 Moseby 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej 45, 8410 Rønde Johannes Sørensen 10-07-2013 Molsvej 45 Sagsnr.: 13/78 8410 Rønde Sagsbehandler: Trine W. Jensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Molsvej

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Kolding og omegnens civile hundeførerforening Att.: Vagn Myrhøj. vagnmyrhoej@gmail.com. Landzonetilladelse til opførelse af hal til hundetræning

Kolding og omegnens civile hundeførerforening Att.: Vagn Myrhøj. vagnmyrhoej@gmail.com. Landzonetilladelse til opførelse af hal til hundetræning Kolding og omegnens civile hundeførerforening Att.: Vagn Myrhøj vagnmyrhoej@gmail.com Landzonetilladelse til opførelse af hal til hundetræning Kolding Kommune har den 27. marts 2014 modtaget din ansøgning

Læs mere

Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk. Den 17. december 2015

Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk. Den 17. december 2015 Søren Andersen Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup svineproduktion@pc.dk Den 17. december 2015 Spøttrup Mark 2 7860 Spøttrup - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - Kornsilo - uden nabohøring Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012 Miljøgodkendelse Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Miljøgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 31973589 Tågerupgård I/S c/o

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Peter Winther Carlsen Aldrupvej 86 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny fodersilo og ændringer ved planlagte minkhaller på Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny fodersilo og ændringer ved planlagte minkhaller på Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering.

Der har været foretaget nabohøring og ingen af naboerne har givet bemærkninger til kommunens udkast til vurdering. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Christian Riis Sindberg Kallerupvej 5 Kallerup 7790 Thyholm Opførelse af kornsilo på ejendommen Kallerupvej

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Dispensationen meddeles jf. 9 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af Korsvanggård I/S Gl. Darumvej 23 6740 Bramming Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 11. juli 2014 14/12731 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse. Stenvad Put & Take Bjerrevænget 44 7080 Børkop Att.: Allan Lindgaard Nielsen Landzonetilladelse til ændring af eksisterende mandskabsbygning til beboelse. Kolding Kommune har den 3. december 2012 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Kirsten og Kristian Hansen Alrøvej 354 8300 Odder Mail: traeldagergaard@live.dk

Kirsten og Kristian Hansen Alrøvej 354 8300 Odder Mail: traeldagergaard@live.dk Kirsten og Kristian Hansen Alrøvej 354 8300 Odder Mail: traeldagergaard@live.dk Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 354, 8300 Odder Afgørelse om at udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd kan bringes til

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag.

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag. Hylke Ridecenter v/ Jonas Torup Hofer Hylkevej 46 8660 Skanderborg Dato: 1. december 2015 Sagsnr.: 15/58672 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hylkevej 46, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har modtaget

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere