Trafikhandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikhandlingsplan 2013-2020"

Transkript

1 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan Marts 2013

2 Thisted Kommune Asylgade Thisted Telefon Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto: Henrik Ole Jensen og Grontmij A/S Udarbejdet af Thisted Kommune i samarbejde med Grontmij A/S

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 OVERSIGT 6 GENERELT 7 Generelt 7 Tættere på trafikanten 8 Trafikpolitik for Thisted Kommune (som arbejdsplads) 9 Det lokale færdselssikkerhedsråd 10 Arbejdsgruppe under Det lokale Færdselssikkerhedsråd 11 Trafiksikkerhedsrevision 12 Aktivitetskalender 13 Trafik på Facebook 14 VEJNETTET 15 For høj hastighed 15 Vejkryds 16 Trafikafvikling 18 Gennemfartsbyer 19 Modulvogntog 20 SKOLEVEJENE 21 Færdselskontaktlærer 21 Trafikpolitik 22 Skolepatrulje 24 Trafikfarlige skoleveje 25 Busdrift 27 KAMPAGNER 28 Landsdækkende kampagner 28 Lokale / egne kampagner dag 30 3

4 SAMARBEJDET MED INTERESSENTER 31 Ungdomsuddannelserne 31 Stormøde med trafikkens interessenter 32 Skoleforvaltning, skoleledere og skolebestyrelser 33 Færdselskontaktlærerne 34 MILJØ 35 Kollektiv trafik på VE (vedvarende energi) 35 Kommunale el-biler 36 4

5 INDLEDNING Denne plan supplerer de Politiske målsætninger og sætter handling bag målsætningerne. Trafikhandlingsplanen skal sikre, at de politiske prioriteringer, mål og fokusområder understøttes, og den beskriver en konkret handling til hvordan målene nås, og hvornår målene kan påregnes nået. Handlingsplanen er udarbejdet med henblik på, at være det værktøj der sikre overblik og gør arbejdet omkring trafik, trafiksikkerhed og vejplanlægning lettere tilgængeligt, og som sikre at trafikarbejdet er i sikker daglig drift hos medarbejderne i Thisted Kommune. Handlingsplanen skal ligeledes sikre, at samarbejdet med vejnettets interessenter, politikkere, forvaltninger m.v. fungerer, at dialogen styrkes og at det er tydeligt, hvad der kan forventes og af hvem. Arbejdsgange, sagsbehandling og procedurer er synliggjort i handlingsplanen, hvorved det sikres, at viden og erfaring aldrig går helt tabt. Handlingsplanen er udarbejdet i faglig sparring med Grontmij i Aalborg. Planens handlinger omkring skolevejene er udarbejdet i samarbejde med skoleforvaltningen. Planen har været i offentlig høring i perioden 1. maj 30. juni Trafikhandlingsplanen er vedtaget i Thisted Byråd den 20. august

6 OVERSIGT Trafikpolitiske sætninger Generelt Trafikhandlingsplan Samarbejdet m. interessenter Kampagner Vejnettet Skolevejene Miljø Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 2012 Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Bilag til Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog Borgerundersøgelse Projektkatalog skoleveje Aktivitetskalender Trafikpolitik skoler Skolevejsanalyse Baggrundsmateriale Uheldsrapport Borgerundersøgelse Trafikhandlingsplanen for Thisted Kommune består af de ovenfor viste dele og i hierarkisk orden som vist. Alle handlinger er bundet op på de Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommunes politiske målsætninger ligger sig tæt op ad Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for , hvorfor den nationale handlingsplan ligger parallelt med arbejdet i Thisted Kommune. Med de politiske målsætninger følger en handleplan, Trafikhandlingsplan , der mere konkret forholder sig til hvordan og hvornår de skrevne mål kan forventes omsat til handlinger. Handlingsplanen er det daglige værktøj, som er bygget op over områderne Generelt, Vejnettet, Skolevejene, Kampagner, Samarbejdet med interessenter og Miljø. Under handlingsplanen ligger Thisted Kommunes trafiksikkerhedsplan, Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplanen udpeger en række indsatsområder og konkrete fysiske tiltag, som Thisted Kommune vil arbejde med i den kommende 3 årige periode frem til og med Trafiksikkerhedsplanen skal sikre en dynamisk proces omkring arbejdet, således at opsamlede erfaringer og det voksende datagrundlag løbende omsættes til praksis, samtidigt med at det sikres at overordnede planer og linjer fastholdes. Med de Trafikpolitiske målsætninger, Trafikhandlings- og Trafiksikkerhedsplan ligger der et forudgående arbejde med stor inddragelse af kommunens skoler og friskoler samt trafikkens interessenter. 27 skoler har sammen med skoleelever bidraget med viden og oplysning. 677 borgere har bidraget med værdifuld viden omkring vej- og stinettet i kommunen gennem en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Alt dette materiale er samlet som Baggrundsmateriale. Den del som er fremhævet, er den del af trafikhandlingsplanen, som du læser i nu. 6

7 GENERELT Generelt Generelt Thisted Kommune vil følge målene i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan Arbejdet med trafiksikkerhed i Thisted Kommune tager udgangspunkt i handlingsplanens 10 fokusområder og tiltag. For høj hastighed Spiritus, narkotika og medicin Uopmærksomhed Manglende sele- og hjelmbrug Fodgængere Cyklister og knallertførere Unge bilister op til 24 år Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land Den nationale handlingsplan danner baggrund og er derved en del af det samlede materiale for Thisted Kommunes Trafikhandlingsplan. At Thisted Kommune aktivt, målt i vores handlinger, bidrager til indfrielsen af målsætningerne i den nationale handlingsplan. At antallet af uheld i Thisted Kommune falder i henhold til målsætningerne. At tendensen med fald i antallet ulykker fastholdes i Thisted Kommune. Løbende. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg 7

8 Tættere på trafikanten Generelt Tættere på trafikanten Thisted Kommune vil i arbejdet med trafik og trafiksikkerhed tættere på trafikanten for at sikre at indsatsen ligges på de rigtige og væsentligste ting. På er der mulighed for, at indberette en nærved ulykke eller en ulykke (som ikke kommer til Politiets kendskab), en utryghed, et forslag til forbedring eller? At udvide Thisted Kommunes egen viden omkring vejnettet samt at udbygge datagrundlaget for de faktisk skete uheld, det er kun de politiregistrerede uheld vi reelt set kender til. Indberetning etableres gennem det eksisterende system i Thisted Kommune. Alle personoplysninger behandles anonymt. At Thisted Kommune løbende er opdateret på den trafikale situation, og dermed kan lægge indsatsen de rigtige steder. At få mest mulig kendskab til uheldene på vejnettet med særlig vægt på dem, som vi ikke får kendskab til gennem Politiet. Løbende. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg 8

9 Trafikpolitik for Thisted Kommune (som arbejdsplads) Generelt Trafikpolitik for Thisted Kommune (som arbejdsplads) Thisted Kommune vil, som arbejdsplads, udarbejde en trafikpolitik for egne medarbejdere i tjenestetiden. Thisted Kommune ønsker, at kommunens virksomheder også vil arbejde med trafik og adfærd, derfor vil Thisted kommune vise vejen med en trafikpolitik for kommunens medarbejdere i tjenestetiden. Trafikpolitikken for Thisted Kommune skal gælde for alle medarbejdere ansat i Thisted Kommune, hjemmeplejen, driftsafsnittet, administrationen osv. Trafikpolitikken skal udarbejdes i et samarbejde på tværs forvaltninger, arbejdssteder og områder for at sikre rodfæstet. At Thisted Kommune som virksomhed får udarbejdet og godkendt en fælles trafikpolitik for sine ansatte. At Thisted Kommunes medarbejdere gennem trafikpolitikken bliver gode rollemodeller for kommunens borgere, og er dermed bliver ambassadører for god trafikantadfærd. Senest med udgangen af 2015 er der vedtaget en trafikpolitik for Thisted Kommune som virksomhed/arbejdsplads. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg 9

10 Det lokale Færdselssikkerhedsråd Generelt Det lokale Færdselssikkerhedsråd Det lokale Færdselssikkerhedsråd skal fortsat behandle alle større problemstillinger og henvendelser vedrørende trafik og trafiksikkerhed. Det lokale færdselssikkerhedsråd skal fortsat behandle og vurdere alle henvendelser vedrørende trafikfarlig skolevej. Rådet har indstillingsret for MTU, som træffer den endelige beslutning. Det lokale Færdselssikkerhedsråd består af én repræsentant fra Politiet samt chef, driftsleder og trafiksikkerhedsmedarbejderen i Driftsog Anlægsafdelingen under Teknisk forvaltning. Rådet indkalder Ad hoc interessenter for sagernes behandling f.eks. skoleledere, kørelærere osv. Det lokale Færdselssikkerhedsråd holder møde én gang i kvartalet eller efter behov. Alle sager til behandling kommer fra politikkerne, Politiet eller Teknisk forvaltning. At sager bliver behandlet og vurderet løbende, samt at endelig beslutning kan træffes i MTU senest indenfor et halvt år efter henvendelse. Løbende Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 10

11 Arbejdsgruppe under Det lokale Færdselssikkerhedsråd Generelt Arbejdsgruppe under Det lokale Færdselssikkerhedsråd Det daglige arbejde på vejnettet indenfor trafik og trafiksikkerhed af mindre karakter varetages af Arbejdsgruppen under Det lokale Færdselssikkerhedsråd. Arbejdsgruppen under Det lokale færdselssikkerhedsråd består af Politiets repræsentant i færdselssikkerhedsrådet samt trafiksikkerhedsmedarbejderen i Teknisk forvaltning. Arbejdsgruppen holder møde og besigtiger de aktuelle forhold løbende og efter behov. Arbejdsgruppen skal sikre hurtig afklaring af den daglige drift på vejnettet indenfor trafiksikkerhed. At der opleves en smidig, hurtig og korrekt behandling af de mindre trafiksikkerhedsmæssige sager og generelle trafikale forhold indenfor hovedområderne skiltning og afstribning. Løbende. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 11

12 Trafiksikkerhedsrevision Generelt Trafiksikkerhedsrevision Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på relevante anlægsprojekter indenfor vejområdet. Trafiksikkerhedsrevisionen gennemføres på trin 3, detailprojekt I forbindelse med at projekter omkring trafiksikkerhed fremsendes til trafiksikkerhedsrevision, skal der ligeledes i henhold til Thisted Kommunes Handicappolitik tænkes tilgængelighed for alle ind i projekterne, hvorfor trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision ofte vil følges ad. At alle relevante trafikprojekter fremsendes til en uvildig trafiksikkerhedsrevisor. Når det findes relevant. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 12

13 Aktivitetskalender Generelt Aktivitetskalender Der skal udarbejdes en aktivitetskalender som har en offentlig del og en intern del. Den offentlige aktivitetskalender skal ligge tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside, således at kommunens borgere og trafikinteressenter kan se hvornår de forskellige trafiksikkerhedsmæssige aktiviteter kan forventes udført. Aktivitetskalenderen skal som minimum indeholde tidstermin for den årlige uheldsrapport, årets kampagneplan, det årlige møde med MTU, interessenterne, færdselskontaktlærerne, skoleledere og formænd for skolebestyrelserne og det kvartalsvise møde i Det lokale Færdselssikkerhedsråd. Den interne del skal fungere som et arbejdsværktøj for arbejdet omkring trafik og trafiksikkerhed for medarbejderne Teknisk forvaltning. Den offentlige aktivitetskalender ligger altid ajourført og tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside. Den interne aktivitetskalender bliver det dynamiske værktøj, som sikre at der arbejdes konstruktivt, sikkert og målrettet med trafiksikkerhed i Thisted Kommune. Aktivitetskalenderne er udarbejdet og implementeret i løbet af første halvår Hvert år i januar ajourføres kalenderne. Teknisk Forvaltning, Drift & Anlæg. 13

14 Trafik på Facebook Generelt Trafik på sociale medier Thisted Kommune anerkender, at de sociale medier er godt værktøj til kommunikation og i særdeleshed for kommunikationen med unge mennesker. Muligheden for kommunikation f.eks. via Facebook omkring trafik og trafiksikkerhed skal undersøges. Brug af Facebook omkring trafik og trafiksikkerhed skal følge de samlede retningslinjer for Thisted Kommunes brug af Facebook til kommunikation med borgeren. At vi får flere unge i tale omkring trafik og trafiksikkerhed. At synes godt om eller opnå likes Trafik på f.eks. Facebook afventer Thisted Kommunes politiske beslutninger for brugen af Facebook. Brug af andre sociale medier vil ligeledes altid afvente og underlægges de politiske beslutninger der træffes i Thisted Kommune. Teknisk forvaltning vil være en aktiv medspiller. Kommunikationsafdelingen 14

15 VEJNETTET For høj hastighed Vejnettet For høj hastighed Thisted Kommune vil målrettet følge den nationale handlingsplan omkring for høj hastighed. Vi vil understøtte den skiltede hastighed, med etablering af hastighedstilpassende foranstaltninger i byområderne. I det åbne land vil vi i tæt samarbejde med Politiet arbejde mod øget kontrol på vejnettet og med tiltag som understøtter den skiltede hastighed. Ændrer bilisternes adfærd gennem kampagner og information. Indkøb af mobile Din fart -tavler. Tavlerne flyttes rundt og placeres både på vejene i det åbne land, på indfaldsvejene til byområderne og indenfor byzonerne. Forsøg med brug af variable hastighedstavler og forsøg med 2 minus 1 veje på mindre veje i det åbne land. Vi laver hastighedsdæmpende tiltag på vejnettet, der hvor det er nødvendigt, og hvor det også for bilisterne giver mening. Når vores trafiktællinger viser, at vi har reduceret hastigheden og 85% af trafikmængden overholder den skiltede hastighed. Vi opnår respekt for den skiltede hastighed fordi fysiske tiltag er tilpasset trafikmængde, område, behov og på den måde giver mening. Den generelle adfærd omkring hastighed ændres, og dokumenteres ved en generel sænkelse af gennemsnitshastigheden på de faste trafikmålingspunkter. At vi laver trafiktællinger før og efter projektets gennemførelse. At vi evaluerer på det samlede projekt. 15

16 Vejnettet For høj hastighed Løbende og efter behov Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg 16

17 Vejkryds Vejnettet Vejkryds Vi vil undgå 4-benede kryds ved nyanlæg i f.eks. nye erhvervs- og boligudstykninger. Vi vil ombygge eksisterende 4-benede kryds, hvor trafikmængde og/eller uheldsbillede taler for det. Ved uundgåelig etablering af 4-benede kryds, skal det nøje vurderes om krydset vil kræve supplerende sikring, som f.eks. etablering af signalregulering eller rundkørsel. Med udgangspunkt i den årlige uheldsrapport vil vi løbende følge op på allerede etablerede 4-benede kryds omkring trafikafvikling og uheldsbillede. Vi laver ikke 4-benede kryds medmindre andre løsninger ikke er mulige. Når vi i samarbejde med vores planlæggere undgår 4-benede kryds eller på anden måde sikre trafikafviklingen i større nødvendige kryds. Når vi ikke længere har trafikanter, der melder utrygge lokaliteter ind som har forbindelse til trafikafvikling i 4-benede kryds, fordi de er ombygget eller sikret på anden måde. At der altid evalueres på projekter, der har undergået en ombygning eller sanering for opnåelse af de mest optimale løsninger fremadrettet. Altid ved planlægning af nye erhvervs- og boligområder samt ved vejforlægninger og ombygninger. 4-benede kryds er et punkt til årlig opfølgning i forbindelse med den årlige uheldsrapport. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg med inddragelse af Planafdelingen. 17

18 Trafikafvikling Vejnettet Trafikafvikling og erhvervsliv Vi vil prioritere erhvervslivet og trafikafviklingen hertil. Prioriteringen må ikke ske på bekostning af trafiksikkerheden, og skal selvfølgelig ske som helhedsløsninger. Vi har fokus på trafikafviklingen. For erhvervstrafik (tung) trafik i byområderne, hvor andelen af bløde trafikanter er høj, afvikles trafikken på de bløde trafikanters præmisser. Ved nyanlæg accepteres ikke bakkende tung trafik på de bløde trafikanters arealer. På det overordnede vejnet i det åbne land afvikles trafikken med høj prioritet på fremkommelighed, trafikafvikling og sikkerhed. Prioriteten følger den kommunale vejklassificering, og vejanlæggene konstrueres fremadrettet, så vigepligten pålægges bløde trafikanter som sikres i videst muligt omfang. De forskellige trafikantgrupper herunder erhvervslivet i Thisted Kommune finder vejprioriteringer, trafikafvikling og fremkommelighed acceptabel set i forhold til vejenes status som primære og sekundære vejstrækninger samt byområder. Løbende Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 18

19 Gennemfartsbyer Vejnettet Gennemfartsbyer Hastigheden og synligheden af gennemfartsbyer skal sikres gennem en tydelig markering af overgangen fra land til by. Til sikring af hastigheden inde i gennemfartsbyerne skal eventuelle tiltag afspejle om byen ligger på det primære eller sekundære vejnet. Byzonetavlernes placering revurderes og flyttes de steder, hvor de ikke står i henhold til bekendtgørelsen. Ved hver by etableres, hvor det er muligt, rumleriller før byzonen. I det omfang økonomien tillader det, etableres byporte for markering af byzonetavlen. Hastighedstilpassende foranstaltninger indenfor byzonen kan i det omfang, der er mulighed for det tilsvarende etableres. At 85% af trafikmængden gennem byerne overholder den skiltede hastighed At vi laver trafiktællinger før og efter projekternes gennemførelse. At vi evaluerer på de etablerede tiltag indenfor byzonerne. At der laves en samlet evaluering af det samlede projekt om sikring af gennemfartsbyer, hvor 85. percentilen viser overholdelse af den skiltede hastighed. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 19

20 Modulvogntog Vejnettet Modulvogntog I takt med at ønsker og behov for brug af modulvogntog til godstransport stiger, vil Thisted Kommune konstruktivt og imødekommende følge med denne udvikling. Kørsel med modulvogntog i Thisted kommune skal afvikles med stor fokus på trafiksikkerheden, og byerne åbnes ikke ubetinget op for modulvogntogene. Thisted Kommune vil, efter ansøgning fra virksomhederne, ombygge de nødvendige kryds, indrette vejnettet m.v. hvor det er fysisk muligt. Virksomhederne skal på egen matrikel kunne håndtere vogntogenes manøvrering, vejarealerne må ikke anvendes til dette formål. Tilladelse til kørsel med modulvogntog sker i samarbejde med ansøgende virksomhed, hvor parterne hver især bidrager til løsningen, mulighederne og anlæggene. Modulvogntog er ikke en mulighed på alle veje, der arbejdes målrettet med et veldefineret og afgrænset vejnet. At Thisted Kommune kan få sine forslag til udvidelse af det eksisterende vejnet for modulvogntog godkendt i Trafikministeriet, som er vejmyndighed på området. At Thisted Kommune opleves som en konstruktiv og løsningsorienteret samarbejdspart. At mulighederne for anvendelse af modulvogntog for så vidt muligt findes tilfredsstillende for vognmænd og virksomheder. Løbende Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 20

21 SKOLEVEJENE Færdselskontaktlærer Skolevejene Færdselskontaktlærer Alle skoler har en færdselskontaktlærer, der så vidt muligt af hensyn til kontinuiteten skal forblive på posten i flere år. Der arbejdes for, at Færdselskontaktlæreren får tildelt et minimums antal timer til arbejdet med trafik, som en grundtildeling. Der arbejdes for, at den enkelte Færdselskontaktlærer på den enkelte skole får tildelt timer udover grundtildelingen. Tildelingen afspejler bl.a. antallet af elever (skolens størrelse). Der skal udarbejdes en vejledning til brug for færdselskontaktlæreren. I vejledningen skal arbejdets omfang beskrives, ligesom de forventninger der stilles til færdselskontaktlæreren skal beskrives. Der afholdes ét årligt møde med Færdselskontaktlærerne på Teknisk forvaltning. Fokus skal ligge på, at der ikke længere skal være nogen, der ikke har en klar opfattelse af opgavens art og omfang. Overlevering til nye færdselskontaktlærere bliver tilsvarende nemmere. Hvert andet år arrangeres én kursusdag for færdselskontaktlærerne med hovedvægt på kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor skoleveje og trafiksikkerhed. Færdselskontaktlæreren synes, at vejledningen er brugbar i det daglige arbejde. At vejledningen er udarbejdet og implementeret. De årlige møder og en kursusdag hvert andet år med færdselskontaktlærerne fastholdes. Vejledning for færdselskontaktlæreren udarbejdes i løbet af 2013 og implementeres i løbet af Årligt møde i juni. Kursusdag hvert andet år i november. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg i samarbejde med skoleforvaltningen og den koordinerende færdselskontaktlærer. 21

22 Trafikpolitik Skolevejene Trafikpolitik Alle børn i Thisted Kommune skal have det samme fundament for det at færdes i trafikken, de samme færdigheder og den samme grundlæggende viden. Trafiksikkerhed er lige vigtigt uanset om et barn går i kommunens skole eller på en friskole. Hver enkelt skole skal derfor have en trafikpolitik. Den enkelte skoles trafikpolitik skal som minimum indeholde følgende hovedpunkter: Tryg skolevej Den enkelte skole arbejder for at fremme trafiksikkerheden omkring skolen, på skolevejen og når eleverne færdes i trafikken. Skolen medvirker til at flere elever bliver selvtransporterende. Færdselsundervisning 1. kl. Gåprøven 3. kl. Den lille cyklistprøve 5. kl. Cykelkursus i forhold til lastbil 6. kl. Den store cyklistprøve 9. kl. Skillevej Valget er dit Forældresamarbejdet Forældrene spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning. Skolen synliggør, hvad er skolens opgave og hvad forventer skolen af forældrene. Med undtagelse af kurset i 5. kl., som er et materiale udarbejdet af Thisted Kommune, benyttes undervisningsmaterialet fra Rådet for Sikker Trafik. I løbet af 2013/14 har alle skoler i Thisted Kommune en trafikpolitik. Den enkelte skoles trafikpolitik, skal som minimum indeholde det fastlagte minimum for undervisning og adfærd, som skrevet i Fælles trafikpolitik for skolerne 2013 under Bilag til Trafiksikkerhedsplanen. Der skal for alle skoler være en skabelon til rådighed for udarbejdelse af en trafikpolitik. Skabelonen indeholder det ovenfor anførte minimum, og skal skabe mulighed for udvidelse, så den enkelte skole kan tilpasse og sætte eget aftryk på politikken. 22

23 Skolevejene Trafikpolitik At alle skoler har en trafikpolitik indeholdende det fælles minimum, og den er tilpasset den enkelte skole. Minimums trafikpolitik for alle skoler udarbejdes 1. halvår 2013, og implementeres på alle skoler i Tilpasset med eget aftryk for hver enkelt skole udført og implementeret med udgangen af Teknisk forvaltning bidrager kortmateriale. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg og Skoleforvaltningen. 23

24 Skolepatrulje Skolevejene Skolepatrulje Skolepatruljer må kun arbejde på steder, hvor vejnettet er indrettet og sikret til skolepatruljens arbejde. En skolepatrulje må ikke sættes i arbejde på vejnettet uden forudgående godkendelse i Teknisk forvaltning. Med mindre at væsentlige grunde taler for det, kan en skolepatrulje ikke arbejde på vejnettet medmindre der er etableret et Torontoanlæg. På tilsvarende måde etableres der ikke et Torontoanlæg medmindre der på stedet er skolepatrulje. Skolepatruljer er altid ledsaget af en voksen. Samtlige skolepatruljer står på dertil sikrede vejanlæg, og der ligger en central registrering af samtlige patruljer. Der er etableret Torontoanlæg for hver skolepatrulje, medmindre der er væsentlige grunde, der taler for ikke at etablere det. Alle patruljer er registreret og arbejder på sikrede anlæg ved skolestart i Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg og Det lokale Færdselssikkerhedsråd. 24

25 Trafikfarlige skoleveje Skolevejene Trafikfarlige skoleveje Skolebørn færdes ikke på vejstrækninger hvor trafikmængde, oversigt, hastighed, indretning m.v. vurderes at være til fare for børnene. Såfremt vejen ikke vurderes forsvarlig for færdsel af skolebørn, skal den erklæres trafikfarlig. Trafikfarligheden vurderes i forhold til barnets alder. Skolevejene skal vurderes i henhold til Cirkulæreskrivelse nr af 13/04/1978 omkring vejprofil, oversigt, faremomenter m.v. ligesom vejen i væsentlig grad skal benyttes af skolebørn. Al vurdering om trafikfarlig skolevej skal tage udgangspunkt i en konkret og skriftlig henvendelse fra f. eks. skolebestyrelse, forældre og andre interessenter. Henvendelsen skal indeholde beskrivelse af de faktuelle forhold som f.eks. hastighed, oversigtsforhold, profil m.v.. Utryghed er ikke et faktuelt forhold. Alle erklæringer om trafikfarlig skolevej vurderes af Det lokale Færdselssikkerhedsråd, og indstilles til MTU for endelig beslutning. Vejnettet kan erklæres trafikfarlig for færdsel i vejens længderetning, enten på hele strækningen eller på udvalgte delstrækninger. Vejnettet kan tilsvarende erklæres trafikfarlig for krydsning på et eller flere udvalgt(e) sted(er). Vejnettet er ikke trafikfarligt ved krydsning, selvom den samlede vejstrækning er erklæret trafikfarlig. Alle erklæringer om trafikfarlige veje beror på konkrete individuelle vurderinger af strækninger og lokaliteter. Alle erklæringer vurderes efter klassetrinsinddelingen for børn til og med 3. kl., 5. kl. eller 7. kl. Efter 7. kl. kan børn færdes alle steder. Forældrene har ligeledes et ansvar omkring de trafikfarlige skoleveje. Hvis færdsel eller krydsning af vejen sker i umiddelbar nærhed af hjemmet, er færdslen et forældreansvar. Ved umiddelbar nærhed af hjemmet forstås en afstand på 100 m, målt fra ejendommens skel i længderetningen til begge sider. Alle trafikfarlige veje samt trafikfarlige krydsninger registreres vises på digitale kort. 25

26 Skolevejene Trafikfarlige skoleveje Henvendelser om trafikfarlige skoleveje behandles, vurderes og besluttes indenfor et halvt år fra henvendelse. Der er sammenhæng og gennemskuelighed i de udpegede veje. Løbende Teknisk Forvaltning, Drift & Anlæg og Det lokale Færdselssikkerhedsråd. 26

27 Busdrift Skolevejene Busdrift Drift af skolebusruterne skal altid leve op til de politisk indgåede aftaler, mål og retningslinjer. Skolebusruterne skal tilrettelægges således, at transporttiden for den enkelte elev bliver så kort som mulig og at bussernes drift er så rentabel som mulig. I løbet af marts måned fremsender skolerne til Teknisk forvaltning listerne over det efterfølgende skoleårs kørselsberettigede elever. Indberetningerne vurderes og eventuelle afstande kontrolleres, busruterne justeres og lægges eventuelt om. Ved skolestart i august kører alt som det skal. Løbende Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg 27

28 KAMPAGNER Landsdækkende kampagner Kampagner Landsdækkende kampagner Thisted Kommune deltager aktivt i de landsdækkende kampagner. Årets kampagner foreligges MTU på det årlige møde for endelig beslutning om deltagelse. Thisted Kommune deltager på det niveau og i det omfang, som årets kampagnebudget tillader det. Der arbejdes for, at kampagnerne får lokalt præg og i videst muligt omfang påføres Thisted Kommunes eget præg selvfølgelig med udgangspunkt i det landsdækkende arbejde. Thisted Kommune er synlig i trafiksikkerhedsarbejdet, f.eks. ved brug af pressen, lokalradio m.v.. Det opleves ikke at køre ind i Thisted Kommune, for derefter at miste tråden i forhold til en landsdækkende kampagne. Løbende over et kalenderår. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 28

29 Lokale / egne kampagner Kampagner Lokale/egne kampagner På baggrund af behov og indfrielse af egne mål i Thisted Kommune, skal der gennemføres minimum én kampagne udarbejdet og gennemført i eget regi. En årlig kampagne i eget regi skal tage udgangspunkt i f.eks. den årlige uheldsrapport, input fra interessenter, den nationale handlingsplan m.v. Omfang og økonomi til afholdelse af egen kampagne, skal indeholdes i det samlede årsbudget for kampagner. Der gennemføres minimum én årlig lokal kampagne. Én gang om året. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 29

30 112 - dag Kampagner dag Der afholdelse årligt en 112-dag for alle 0. klasser inkl. friskolernes 0. klasser i samarbejde med Thisted Brandvæsen, Civilforsvaret, Politiet, skolerne og skoleforvaltningen. Børnene skal gå hjem fra dagen med en oplevelse af, at dagen har været god, spændende og lærerig, men også uden nogen form for bekymring. Børnene ved at man ringer 112, når der er sket noget alvorligt. På tværs af kommunegrænser afholdes dagen med deltagelse af børn fra både Thy og Mors. Dagen gennemføres i tæt samarbejde mellem de forskellige aktører, og alle bidrager med hvad de kan. Økonomien sikres i videst muligt omfang gennem søgning i fonde og gennem sponsorater. At 112-dagen kan gå fra at være på forsøgsbasis til at være en årlig tilbagevendende begivenhed, som sikre børnene god viden omkring beredskab og 112. Én gang årligt i maj. Beredskab og Politi. 30

31 SAMARBEJDET MED INTERESSENTER Ungdomsuddannelserne Samarbejdet med interessenter Ungdomsuddannelserne Thisted Kommune ønsker at fastholde den grundlæggende trafikuddannelse, som kommunens børn og unge har fået gennem trafikundervisningens fra 0. kl. 9. kl. Thisted Kommune vil i samarbejde med ungdomsuddannelserne gennemføre minimum ét informationsmøde for de unge pr. år. Minimumsindsatsen er afholdelse en fælles aften for ungdomsuddannelserne med deltagelse af en trafikinformatør. Der skal sammen med SSP-folkene laves materiale til ungdomsuddannelserne som opfølgning på mødet med trafikinformatøren. Der gennemføres ét årligt møde med en trafikinformatør. Der er fokus på at implementere information og undervisning i ungdomsuddannelserne ved en udbygning af samarbejdet med ungdomsuddannelserne. Løbende. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg med stor inddragelse af ungdomsuddannelsesstederne. 31

32 Stormøde med trafikkens interessenter Samarbejdet med interessenter Stormøde med trafikkens interessenter Der skal med alle aktører i trafikken afholdes et årligt møde, for at sikre samarbejdet omkring trafik. Mødet skal afholdes én gang årligt. Der skal til mødet tages udgangspunkt i den årlige uheldsrapport, kommende vejprojekter og ønsker/idéer. Allerede gennemførte projekter underkastes en umiddelbar og hurtig evaluering på mødet. Dialog, erfaringsudveksling og sparring. Der lyttes til og trækkes på alle interesserede kræfter. Den gode og konstruktive dialog om trafik sikres, og Teknisk forvaltning sikres en opfølgning på hvordan er året gået samt hvilke nye fremtidige ønsker, der er opstået. Ét årligt møde i maj. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 32

33 Skoleforvaltning, skoleledere og skolebestyrelser Samarbejdet med interessenter Skoleforvaltning, skoleledere og skolebestyrelser Fortsat styrkelse af samarbejdet mellem Skoleforvaltningen, skolerne og Teknisk forvaltning. Mødet afholdes én gang årligt. Input og punkter til dagsorden kommer fra såvel skolerne som de to forvaltninger. At de igangsatte mål og handlinger følges op i et godt og fortsat udviklende samarbejde. Ét årligt møde i løbet af efteråret. Skoleforvaltningen. 33

34 Færdselskontaktlærerne Samarbejdet med interessenter Færdselskontaktlærerne Fastholdelse af det gode samarbejde, og derved sikre at færdselskontaktlærerne og Teknisk forvaltning fortsat udbygger samarbejdet omkring børn og trafik. Interessante møder som er udviklende for henholdsvis Færdselskontaktlæreren og medarbejderne i Teknisk forvaltning. Det årlige møde skal sikre at vi sammen holder os på sporet. Fastholdelse af det årlige møde og med 100 % deltagelse. Årligt møde i juni. Teknisk forvaltning, Drift & Anlæg. 34

35 MILJØ Kollektiv trafik på VE (vedvarende energi) Miljø Kollektiv trafik på VE (vedvarende energi) Thisted Kommune vil fortsat være førende i Danmark indenfor klima og miljø, hvorfor vi fortsat vil være stedet hvor der gøres mest for reducere udslippet af CO 2. Bybusserne i Thisted og de øvrige lokale busruter skal drives på gas. De øgede transportomkostninger, omkostninger til ombygning af busser og/eller meromkostning ved anskaffelse af gasdrevne busser søges finansieret gennem eksterne fonde og puljer. Der skal arbejdes mod etablering af et pladsanlæg for en gasfyldestation samt nødvendige tilkørselsveje. At der opnås en væsentlig reduktion i CO 2 -udledningen. At der opnås en større udnyttelse af den biogas produktion, som allerede nu produceres lokalt i Thisted Kommune Teknisk Forvaltning med stor inddragelse af interessenter. 35

36 Kommunale el-biler Miljø Kommunale el-biler Der skal arbejdes mod, at en større udnyttelse af de kommunale elbiler og at udskiftning af eksisterende bilpark går mod el-drevne biler. Det administrative personale i Thisted Kommune skal i videst muligt omfang benytte de kommunale el-biler i tjenestetiden. Brugen af el-biler skal være et handlemål i Trafikpolitikken for Thisted Kommune som arbejdsplads. Benyttelse af el-biler i tjenestetiden vil sikre et bedre kendskab til denne type køretøjer, og vil dermed øge udbredelsen og tilliden til disse køretøjer. Kommunens medarbejdere bliver ambassadører for brugen af elbiler. Løbende Teknisk forvaltning 36

37 37

38 Vejen Kommune 38

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Thisted Kommune Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 25 APRIL 2012 KL. 19.00 PÅ Ådalskolen (Dalgas) DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA:

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Rehhoff Holt Direkte 7257 7328 lrh@jammerbugt.dk 26-09-2014 Sagsnr.: 05.13.00-G00-1-14

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Vi vil gerne over en årrække udvikle fagområdet i retning af bedre og mere ensartede arbejdsmetoder og afgørelser. Mere ensartethed i sagsbehandlingen kan

Læs mere

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej.

Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej / Boringvej / Hovedgaden. Ændre skiltning så kun busser må køre ind i buslommen på Honumvej. Rask Mølle Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 8 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Stort kryds med høj fart, Kildevej / Hornumvej

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold:

Værd at vide. om skolepatruljen. Indhold: Værd at vide om skolepatruljen Indhold: Introduktion, 2 Belønning, 2 Bevis, 2 Blinde vinkler, 2 Diplom, 3 Farlig opførsel, 3 Forsikring, 3 Forældremøder, 3 Forældres accept, 3 Hastighed, 4 Hensigt, 4 Hvor

Læs mere