Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående"

Transkript

1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering for tillidsvalgte i PLO 4, stk. 1, 4. afsnit: Rettigheder og pligter Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, skal foretage selvdeklarering. Skema til selvdeklarering samt ændringer hertil godkendes af repræsentantskabet. De stemmeberettigede i en valgkreds skal gøre bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen. Flyttes til ny 4A Ny 4A Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående regler. Skema til selvdeklarering samt ændringer hertil godkendes af repræsentantskabet. Selvdeklarering sker således: A) Repræsentantskabet: De stemmeberettigede i en valgkreds skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen. B) Bestyrelsen De stemmeberettigede skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen. 1) Formandskandidaters selvdeklareringsskema offentliggøres på PLO s hjemmeside inden valget, såfremt det indsendes til sekretariatet fra 20 dage før og senest kl. 9 dagen før Repræsentantskabet vedtog den 5. april 2014, at alle kandidater til valg til repræsentantskabet, med virkning fra valget i efteråret 2014, skulle selvdeklarere på skema godkendt af repræsentantskabet. Arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktionsmåde har fundet, at pligten til selvdeklarering som udgangspunkt udstrækkes til at gælde alle tillidsfolk i PLO. Det er hensigten, at selvdeklarering for repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på PLO s hjemmeside. Kristianiagade 12 Tlf E-post Fax København Ø Tlf (direkte) E-post (direkte)

2 2/15 det repræsentantskabsmøde, hvor formandsvalg finder sted. Formandskandidater skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på repræsentantskabsmødet inden valghandlingen. Formandskandidater, der som repræsentant eller suppleant deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal dog senest inden valghandlingen i repræsentantskabet tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. 2) Kandidater til regionspladser skal senest inden valghandlingen i PLO-R tilkendegive overfor PLO-R, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. Selvdeklarering for det bestyrelsesmedlem der vælges, skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO. 3) Repræsentanter, der indstiller kandidater til de frie pladser, skal senest inden valghandlingen tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kandidat har oplyst, at kunne se en interessekonflikt. Selvdeklarering på den der vælges skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO. C) PLO-K Kandidater skal inden valghandlingen på Generalforsamlingen tilkendegive, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. Selvdeklarering på de der vælges skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO-K. Stk. 2 Medlemmer udpeget/indstillet af bestyrelsen, PLO-R eller

3 3/15 PLO-K, skal ikke selvdeklarere, men har pligt til, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, overfor den udpegende/indstillende part at oplyse eventuelle interessekonflikter på tidspunkt for udpegning/indstilling. Eventuelle interessekonflikter, det måtte opstå i valgperioden, skal oplyses til den part, der har udpeget/indstillet, hvorefter der tages stilling til, om medlemmet skal ophøre i funktionen. Hverv som bestyrelsesmedlem i PLO-K er ikke foreneligt med at være praksiskonsulent i samme kommune. 4, stk. 1, 2. afsnit: Rettigheder og pligter Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller er ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge eller læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning. Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller er ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge eller læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning. Medlemmer af PLO er ikke valgbare i den kommune, hvor de er praksiskonsulenter. Forhandlingsudvalget har den 8. august 2012 informeret PLO-K om, er det ikke er foreneligt med opgaven som formand og næstformand i PLO-K, at man er ansat som praksiskonsulent i samme kommune. Samme information er lagt på PLO's hjemmeside. Arbejdsgruppen finder, at uforeneligheden bør udstrækkes til at gælde hele bestyrelsen for PLO-K, samt at dette bør vedtægtsreguleres. Præcisering af at alene medlemmer af PLO er medlem af lægelaug og stemmeberettede i samme

4 4/15 4, stk afsnit: Rettigheder og pligter Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller er ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge eller læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning. Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller medlemmer af PLO, der er ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge eller læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning Præcisering af at valgret og valgbarhed til Lægelaug kræver medlemskab af PLO. 41, stk. 4 - Lægelaug. Generalforsamlingen er PLO- K s højeste myndighed. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er medlemmer af PLO med praksisadresse og ydernummer i kommunen, endvidere læger ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge samt læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen praksis. Bestyrelsen indkalder elektronisk eller skriftligt til generalforsamling i PLO-K, der afholdes efter behov og mindst én gang årligt. Ordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages frist og afholdes i januarfebruar. Der indkaldes til ekstraordinære Generalforsamlinger efter behov, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. Generalforsamlingen er PLO- K s højeste myndighed. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er medlemmer af PLO med praksisadresse og ydernummer i kommunen, endvidere medlemmer af PLO, der er læger ansat i stedet for kompagnon, ekstra ansat læge samt læger ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen praksis. Bestyrelsen indkalder elektronisk eller skriftligt til generalforsamling i PLO-K, der afholdes efter behov og mindst én gang årligt. Ordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages frist og afholdes i januarfebruar. Der indkaldes til ekstraordinære Generalforsamlinger efter behov, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. Præcisering af at alene medlemmer af PLO er stemmeberettiget på Generalforsamling i PLO-K. Afstemning i repræsentantskabet 26. Skriftlig afstemning I det omfang, bestyrelsen eller en af repræsentanterne begæ- 26. Afstemning I det omfang et medlem af bestyrelsen eller en af repræsen- Ændringen foreslås for at beskytte det enkelte bestyrelsesmedlem, der er på

5 5/15 rer det, sker valgene på repræsentantskabs-møderne ved skriftlig afstemning. tanterne begærer det, sker valgene på repræsentantskabsmøderne ved skriftlig afstemning. valg. Nyt stk. 2 Vedtagelser sker ved åben afstemning, medmindre et simpelt flertal forlanger lukket afstemning, dog sker vedtagelser med relation til overenskomst om almen praksis altid ved åben afstemning. Tilføjelsen foreslås for at sikre, at alle repræsentantskabets vedtagelser som udgangspunkt er åbne, dog skal et simpelt flertal i en konkret afstemning kunne forlange lukket afstemning, for derved at tilgodese afstemninger om fx. svære etiske problemstillinger, fx. holdning til aktiv dødshjælp. Vedtagelser med relation til overenskomst om almen praksis skal dog altid ske ved en åben afstemning. 37. Opsigelse og godkendelse af overenskomster Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne. Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne. Ved opsigelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret. Færøernes repræsentant har ikke stemmeret ved godkendelse af landsomfattende og landsdelsomfattende overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne. Arbejdsgruppen finder, at dette ligeledes bør gælde ved afstemning om opsigelse af samme overenskomster. Endvidere finder arbejdsgruppen, at Færøernes repræsentant ikke skal have stemmeret om frasigelse af ydernumre. Overenskomster, der forhandles af PLO og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet. Som led i en arbejdsretslig konflikt og/eller fornyelse af sådanne overenskomster har bestyrelsen kompetence til på medlemmernes vegne at bringe individuelle ansættelsesforhold hos medlemmerne til ophør ved opsigelse med bindende virkning for medlemmerne, herunder med bindende virkning for medlemmerne at indgå aftaler om genansættelse af sådanne opsagte efter en konflikts ophør. Stk. 3. Overenskomstforhandlinger tilrettelægges af bestyrelsen i

6 6/15 forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet dog PLO-Færøerne har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne. Stk. 4. Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal forelægges for og godkendes af repræsentantskabet. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret. Godkendelse af forhandlingsaftale til urafstemning og ændring af regler for urafstemning 21. Urafstemninger Nyt stk. 5 Ved afstemning om frasigelse af ydernumre har repræsentanter for Færøerne ikke stemmeret. Et mindretal på mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer kan kræve, at en repræsentantskabsbeslutning udsendes til urafstemning. Ønsket urafstemning kan enten konstateres ved at et medlem begærer afstemning herom, inden man går over til næste punkt på dagsordenen, eller ved at en skriftlig anmodning underskrevet af mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer afleveres til dirigenten inden mødets afslutning. En urafstemning finder sted skriftligt eller elektronisk mellem de medlemmer, der i medfør af En urafstemning finder sted skriftligt eller elektronisk mellem de medlemmer, der i medfør af

7 7/15 3, stk. 1 er medlem af organisationen. For så vidt angår urafstemning om ændringer i overenskomst om almen praksis eller sygekasseoverenskomsten på Færøerne, eller om en overenskomstløs periode i de to områder, kan dog kun medlemmer, der virker under vedkommende overenskomst deltage i urafstemningen. En iværksættelse af urafstemning ophæver ikke repræsentantskabsbeslutningens gyldighed, men får opsættende virkning på de skridt, som måtte være nødvendige for dens gennemførelse. 3, stk. 1 er medlem af organisationen. For så vidt angår urafstemning om ændringer i overenskomst om almen praksis eller sygekasseoverenskomsten på Færøerne, eller om en overenskomstløs periode i de to områder, kan dog kun medlemmer, der virker under vedkommende overenskomst, d.v.s er praksisejere med dagydernummer, deltage i urafstemningen. En iværksættelse af urafstemning ophæver ikke repræsentantskabsbeslutningens gyldighed, men får opsættende virkning på de skridt, som måtte være nødvendige for dens gennemførelse. Præcisering. Stk. 3. Ved urafstemning tilkendegiver de i 3, stk. 1 nævnte medlemmer af organisationen, om de ønsker beslutningen fastholdt, beslutningen omstødt, eller de ønsker at tilkendegive, at de hverken vil stemme for eller imod beslutningen. Der kan ikke gyldigt stemmes ved andre tilkendegivelser end de nævnte, men flere beslutninger kan udsendes til afstemning samtidig. Stk. 4. Repræsentantskabsbeslutningen bortfalder, såfremt et kvalificeret flertal på 60% af de i urafstemningen deltagende medlemmer tilkendegiver, at de ønsker beslutningen omstødt, og dette flertal udgør mindst 40 % af samtlige medlemmer, som er berettigede til at deltage i den pågældende afstemning. Repræsentantskabsbeslutningen bortfalder, såfremt mere end 50% af de i urafstemningen deltagende medlemmer tilkendegiver, at de ønsker beslutningen omstødt, og minimum 70 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen. Arbejdsgruppen finder, at reglerne for urafstemning bør ændres, således at et simpelt flertal ved urafstemning skal kunne forkaste en repræsentantskabsbeslutning, såfremt minimum 70 % af de medlemmer, der er stemmeberettigede, har deltaget i afstemningen. Stk. 5. Det kan ikke gyldigt vedtages at tillægge afstemningsresultatet anden eller videre betydning end den i forrige stykke anførte. 37. Opsigelse og godkendelse af overenskomster Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens med-

8 8/15 lemmer af Lægeforeningen for Færøerne. Overenskomster, der forhandles af PLO og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet. Som led i en arbejdsretslig konflikt og/eller fornyelse af sådanne overenskomster har bestyrelsen kompetence til på medlemmernes vegne at bringe individuelle ansættelsesforhold hos medlemmerne til ophør ved opsigelse med bindende virkning for medlemmerne, herunder med bindende virkning for medlemmerne at indgå aftaler om genansættelse af sådanne opsagte efter en konflikts ophør. Stk. 3. Overenskomstforhandlinger tilrettelægges af bestyrelsen i forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet dog PLO-Færøerne har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne. Stk. 4. Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal forelægges for og godkendes af repræsentantskabet. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret. Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal forelægges for og godkendes af repræsentantskabet. Godkendelse af overenskomst om almen praksis skal efterfølgende sendes til urafstemning, jfr. 21. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret. Arbejdsgruppen finder, at repræsentantskabets beslutning om godkendelse af overenskomst om almen praksis altid skal sendes til en urafstemning blandt de medlemmer, der virker under overenskomsten (dvs. er praksisejere med dagydernummer). Dette giver størst legitimitet. Tidspunkt for valg af formand ændres fra efterår til forår de ulige år. - gældende fra 1. januar 2017.

9 9/ Bestyrelsens valgperiode Bestyrelsen for PLO består af en formand og 8 medlemmer, der vælges om efteråret efter reglerne i 25, alle for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter afslutningen af det repræsentantmøde, hvor valg har fundet sted og repræsentantskabet er orienteret om valg efter 25, stk. 1, litra 2. Bestyrelsen for PLO består af en formand og 8 medlemmer, der vælges efter reglerne i 25, alle for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter afslutningen af det repræsentantmøde, hvor valg har fundet sted og repræsentantskabet er orienteret om valg efter 25, stk. 1, litra 2. Arbejdsgruppen finder, at tidspunkt for valg af formand, med virkning fra 1. januar 2017, skal ændres fra efterår/ulige år til forår/ulige år, da det vil sikre, at det er et nyvalgt repræsentantskab, der vælger den formand, der skal fungere i deres valgperiode, hvilket bedst sikrer mandat til formanden. 24. Valg af formand Valg af formand finder sted de ulige år. For at opnå valg skal kandidaten have fået over halvdelen af de tilstedeværende repræsentanters stemmer (absolut majoritet). Opnås absolut majoritet ikke gennem 2 afstemninger, foretages der valg mellem de 2, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer. Kandidater til formandsposten, der ikke deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal senest kl. 12 på valgdagen melde deres kandidatur til PLO s sekretariat. Kandidater vil på repræsentantskabsmødet, under punkt om valg af formand, kunne præsentere sig. Valg af formand finder sted om foråret de ulige år. For at opnå valg skal kandidaten have fået over halvdelen af de tilstedeværende repræsentanters stemmer (absolut majoritet). Opnås absolut majoritet ikke gennem 2 afstemninger, foretages der valg mellem de 2, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer. Konsekvensrettelse. 25. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted om efteråret. Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, har følgende sammensætning: 1) Formand, jf ) Ét bestyrelsesmedlem fra hver region valgt af de respektive PLO-R. Repræsentantskabet skal orienteres om valget senest på efterårsmødet i valgåret. 3) Tre bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet. Valg sker efter indstilling fra en eller flere repræsentanter blandt samtlige valgbare medlemmer af PLO. Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted om efteråret, valg af formand dog om foråret. Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, har følgende sammensætning: Resten af bestemmelsen uændret. Konsekvensrettelse.

10 10/15 Højst 2 medlemmer af bestyrelsen, ekskl. formanden, kan praktisere i samme region. Stk. 3. Valgene af bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden, opnås ved relativ majoritet, hvorved forstås at en kandidat har opnået flere stemmer end nogen af de øvrige kandidater. 27. Vakance Ved formandsvakance konstituerer bestyrelsen et af sine medlemmer som fungerende formand, indtil valg for den resterende valgperiode kan finde sted ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantmøde. Ved vakance blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges et nyt medlem for den resterende valgperiode på følgende måde: Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmer valgt efter 25, litra 2, sker valg af nyt bestyrelsesmedlem i det fratrådte bestyrelsesmedlems PLO-R. PLO orienteres herom straks efter valget. Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmer valgt efter 25, litra 3, sker valg på førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 3. Bortset fra tidspunktet finder valgene sted i overensstemmelse med reglerne i Såfremt en formand eller et bestyrelsesmedlem, der er valgt for en resterende valgperiode, herefter bliver valgt for en fuld valgperiode, jf. 24 og 25, betragtes disse valg som nyvalg og ikke som genvalg. Bemærkning: Vælges en formand, der er valgt til bestyrelsen på en fri plads, vil valg af nyt bestyrelsesmedlem ske på samme repræsentantskabsmøde, som valg af formand har fundet sted.

11 11/15 Repræsentantskabsmøde i efteråret afholdes senest i uge gældende fra Repræsentantskabets møder Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året, sædvanligvis i april og november måneder. Ekstraordinære repræsentantmøder afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest 1 måned efter, at mindst 8 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. En repræsentant eller i hans forfald en suppleant har pligt til at give møde såvel til repræsentantmøder som til de i 22 nævnte åbne lægemøder. Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året, sædvanligvis i april og november måneder. Repræsentantskabsmøde i efteråret afholdes senest i uge 47. Ekstraordinære repræsentantmøder afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest 1 måned efter, at mindst 8 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom.. Repræsentantskabet har den 29. november 2014 pålagt demokratiarbejdsgruppen at tage stilling til, hvorvidt reglerne skal ændres, så valg til repræsentantskabet ikke pågår samtidig med, at der afholdes repræsentantskabsmøde, således at man undgår den situation, at der stemmes på en kandidat, der samtidig vælges til bestyrelsen og derfor ikke kan være repræsentant. Arbejdsgruppen finder, at problemet mest enkelt løses ved, at efterårsmøder afholdes senest i uge 47. Ændring træder i kraft fra Valg til Lægeforeningens repræsentantskab når færre fødte medlemmer heraf end pladser. 20. Valg til Lægeforeningens repræsentantskab Valg af repræsentanter og suppleanter til Lægeforeningens repræsentantskab foretages i overensstemmelse med Lægeforeningens love og efter nedenstående regler.. Valg af repræsentanter til Læ-

12 12/15 geforeningens repræsentantskab foretages efter følgende regler: a) Først udpeges medlemmerne af PLO's bestyrelse. b) Dernæst udpeges formændene for PLO-regionalområder, jfr. 10, stk. 1. c) Til eventuelle yderligere ledige pladser samt suppleanter herfor, jf. stk. 3, indberetter PLO-R de lige år inden den 20. december, hvem der er udpeget som hhv. repræsentant og suppleant blandt medlemmer af PLO's repræsentantskab i det gældende PLOregionalområde for de kommende 2 kalenderår. PLO-R s andel af repræsentanter hhv. suppleanter i Lægeforeningens repræsentantskab efter nærværende bestemmelse opgøres således: Eventuelle yderligere ledige pladser samt suppleantposter fordeles forholdsmæssigt efter PLO-R s forholdsmæssige andel af PLO s repræsentantskab. Nyt afsnit Såfremt antal repræsentanter i LF's repræsentantskab er lavere end antal af fødte medlemmer efter litra a) og b), reduceres antal medlemmer efter litra a) tilsvarende. Bestyrelsen vælger fra deres midte, hvem der ikke skal være repræsentant. Antal repræsentanter i LF's repræsentantskab er fikseret og PLO's repræsentanter i LF's repræsentantskab er gennem årene reduceret, da PLO s andel af den samlede medlemskreds i LF reduceres. PLO har nu 16 repræsentanter, hvor de 15 er fødte medlemmer. Arbejdsgruppen finder, at såfremt antal af PLO s repræsentanter i LF s repræsentantskab kommer ned under antal af fødte medlemmer i samme efter PLO s love, skal bestyrelsen fra deres midte vælge, hvem der ikke skal være repræsentant i LF s repræsentantskab. Der skal samtidig arbejdes for, at (de) pågældende kan deltage i Lægemødet som observatør(er). Resten af bestemmelsen uændret.

13 13/15 Vedtægtsregulering af krav til beslutningsdygtighed på repræsentantskabsmøderne. 17. Repræsentantskabets møder Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året, sædvanligvis i april og november måneder. Ekstraordinære repræsentantmøder afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest 1 måned efter, at mindst 8 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. En repræsentant eller i hans forfald en suppleant har pligt til at give møde såvel til repræsentantmøder som til de i 22 nævnte åbne lægemøder. Stk. 3. Bestyrelsen indkalder skriftligt eller elektronisk til repræsentantmøder med mindst 14 dages varsel. Til ekstraordinære repræsentantmøder kan indkaldelse dog ske med kortere varsel. Nyt stk. 4 Medmindre andet fremgår af lovene, kan beslutninger kun træffes, når 50% af repræsentantskabets medlemmer er til stede. PLO's love regulerer ikke, hvornår repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, det fremgår derimod af de vejledende retningslinier for afvikling af repræsentantskabsmøder, der godkendes indledningsvist på hvert repræsentantskabsmøde. Arbejdsgruppen anbefaler, at krav til beslutningsdygtighed fremgår af PLO s love.

14 14/15 Præcisering af at bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem kan foreslå urafstemning 21. Urafstemninger Stk. 1 Et mindretal på mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer kan kræve, at en repræsentantskabsbeslutning udsendes til urafstemning. Ønsket urafstemning kan enten konstateres ved at et medlem begærer afstemning herom, inden man går over til næste punkt på dagsordenen, eller ved at en skriftlig anmodning underskrevet af mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer afleveres til dirigenten inden mødets afslutning. Et mindretal på mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer kan kræve, at en repræsentantskabsbeslutning udsendes til urafstemning. Ønsket urafstemning kan enten konstateres ved, at et medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem begærer afstemning herom, inden man går over til næste punkt på dagsordenen, eller ved at en skriftlig anmodning underskrevet af mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer afleveres til dirigenten inden mødets afslutning. Præcisering af, at bestyrelsen kan foreslå urafstemning. Endvidere gives mulighed for at et bestyrelsesmedlem - som en mindretalsbeskyttelse - ligeledes kan foreslå urafstemning. Frister for fremsendelse af forslag fra en repræsentant til dagsorden. 17. Repræsentantskabets møder Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året, sædvanligvis i april og november måneder. Ekstraordinære repræsentantmøder afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest 1 måned efter, at mindst 8 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom. En repræsentant eller i hans forfald en suppleant har pligt til at give møde såvel til repræ-

15 15/15 sentantmøder som til de i 22 nævnte åbne lægemøder. Stk. 3. Bestyrelsen indkalder skriftligt eller elektronisk til repræsentantmøder med mindst 14 dages varsel. Til ekstraordinære repræsentantmøder kan indkaldelse dog ske med kortere varsel. Nyt stk. Forslag fra en repræsentant til ændring i PLO s love skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 uger før mødets afholdelse. Andre forslag skal være indsendt senest 6 uger før. Bestyrelsen beslutter endelig dagsorden for repræsentantskabsmøder. Frist for forslag fra en repræsentant til døftelse på et repræsentantskabmøde er ikke vedtægtsreguleret. Af hensyn til praktisk mulighed for at fremsende forslag fra repræsentanter sammen med den endelige dagsorden for repræsentantskabsmødet, og bestyrelsens mulighed for at behandle disse forslag, bør disse frister vedtægtsreguleres. Det bør samtidig fremgå, at det er bestyrelsen, der endeligt beslutter dagsorden for repræsentantskabsmødet.

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere