Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er, såfremt udlejer afgiver skriftligt pålæg forpligtiget til for egen regning at opsætte et hegn i det lejede areals begrænsningslinier. Hegnet skal med hensyn til type og farve være i overensstemmelse med det af udlejer fastsatte i det ovennævnte pålæg. Hegnet skal vedvarende renholdes og i øvrigt holdes i god vedligeholdt stand. Eventuelle døre og porte i hegnet må ikke kunne åbnes udad. Udgifter til eventuelle fælleshegn afholdes forholdsmæssigt af de lejere, hvis arealer grænser op til sådanne hegn. Lejer skal i forbindelse med bebyggelse for egen regning afholde samtlige omkostninger til diverse forsyningsvirksomheder (f.eks. el, vand, gas, kloak). Lejer skal selv indhente de fornødne tilladelser hertil. Opførelse af bygninger, skure, andre stationære anlæg, herunder siloer, større mekaniske apparater, andre anlægsarbejder eller lignende og anbringelse af reklameskilte etc. på det lejede, må kun foretages efter forudgående skriftlig samtykke fra udlejer. Omkostninger i forbindelse med opfyldelse af myndighedskrav vedrørende lejer egen indretning og drift afholdes af lejeren, og lejeren har ansvatret for opnåelse af fornødne myndighedsgodkendelser m.m. Lejeren indhenter endvidere godkendelse, såfremt dette kræves til senere ændringer af det lejede. Planer og detailtegninger m.v. til de bygninger, anlæg etc., der ønskes opført, skal inden arbejdets påbegyndelse forelægges udlejer til dennes skriftlige godkendelse med dokumentation af, at de fornødne myndighedstilladelser er opnået. Væsentlige ændringer af det lejede og evt. bygningers og anlægs ydre fremtoning, må kun foretages efter forudgående skriftlig samtykke fra udlejer. Offentlige påbud om lejerens indretning og anvendelse efter det lejede kontraktmæssigt er afleveret er udlejer uvedkommende og efterkommes af lejeren uden udgifter for udlejer. Porte, døre Kræves der ved opførelse af eventuelle bygninger, anlæg, m.v., særlige funderingsarbejder, drager lejer omsorg for og er ansvarlig for, at der ikke ved udgravning, grundvandssænkning, lænsepumpning af byggegruber, rammearbejder eller på anden måde forvoldes skade på kajindfatninger, nærliggende bygninger, anlæg etc. Rambukke og lignende må kun anvendes efter forudgående skriftlig samtykke fra udlejer. Lejer påtager sig det fulde erstatningsansvar for eventuelle skader på bygninger, anlæg, havnekonstruktioner og udstyr, trediemand eller trediemands ejendom, som måtte opstå som følge af lejers opførelse af bygninger, anlæg m.m., og lejer er forpligtiget til øjeblikkeligt at indstille arbejdet, såfremt der er risiko for, at sådanne anlægsarbejder medfører risiko for skade på havnens eller trediemands ejendom. Såfremt lejer ikke kan anvende de offentlige parkeringspladser på havnen, skal lejer selv etablere de nødvendige parkeringspladser til virksomheden på det lejede areal. Parkering og håndtering af produkter fra lejers virksomhed må ikke finde sted i havnens gader og veje m.v. 2 Arealets benyttelse Arealet må kun benyttes i overensstemmelse med de i kontrakten fastsatte bestemmelser. Hvor hensynet til nær-liggende kajindfatninger eller andre forhold gør det nødvendigt, kan der af udlejer fastsættes en maksimal belastning af arealet. På arealet og i de på dette opførte bygninger må i almindelighed kun oplægges sådanne varer og sådant materiel, som omsættes søværts eller landværts af/til den virksomhed, hvortil arealet er udlejet. Letantændelige varer samt eksplosive stoffer, ætsende eller ildelugtende varer, som ved deres udseende eller på anden måde kan være ubehagelige for omgivelserne eller varer, der på anden måde er forurenende, må ikke oplægges med mindre udlejer og relevante myndigheder, herunder miljømyndighederne, giver tilladelse hertil. Det er udelukkende lejers ansvar, at de nødvendige tilladelser foreligger. Der må ikke fra arealet udspredes generende røg, lugt, støv eller anden form for forurening og ikke fremkaldes generende støj ud over, hvad der er nødvendig følge af den brug, der er tilladt i kontrakten, og der må ikke på arealet uden udlejerens forudgående skriftlige tilladelse udøves nogen virksomhed, der forhøjer brandrisikoen for de nærliggende virksomheder. Såfremt arealet bruges til oplæg af brandfarlige eller forurenende varer, væsker eller faste stoffer er lejer erstatningspligtig overfor udlejer for enhver skade, som påføres udlejer derved, uanset om den skadevoldende begivenhed kan tilregnes lejer som forsætlig eller uagtsom. Denne erstatningspligt omfatter også oprensning efter jordforurening m.v., som konstateres i tiden efter lejemålets ophør, og forældes ikke. Lejer er på samme måde erstatningspligtig overfor udlejer for enhver skade på havneværker, udstyr, fartøjer, redskaberog last m.v., som forårsages af kemikalie. Og/eller olieudslip, afledning fra olie- eller kemikalieholdigt eller anden form for forurenet

2 2 spildevand, eller anden forurening af det lejede, eller forurening i øvrigt hidrørende fra den på det lejede drevne virksomhed. For enhver skade, overfor trediemand er lejer erstatningspligtig forvoldt ved forurening forårsaget af lejer, som led i de erhvervsmæssige eller offentlige aktiviteter, der udøves fra det lejede, jf. den til enhver tid gældende lovgivning om erstatning for miljøskader. Lejere, der i deres virksomhed anvender eller opbevarer tanke indeholdende olie eller kemikalier, der er nedgravet eller stillet på jorden, og lejere, der driver en virksomhed, der til enhver tid må anses at kunne ligestilles med de i den ovenfor gældende lovgivning nævnte eksempler, omfattes af erstatningspligten. Med hensyn til force majeure, hændelighed, egen skyld etc. vedrørende eventuelle andre forekommende skader end forureningsskader, henvises der til dansk rets almindelige regler på området. I de på arealet eventuelt opførte bygninger må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer foretages ændring i anvendelsen. 3 Forhold til omkringliggende gader m.v. Ind- og udlosning til og fra arealet må ikke unødigt afbryde eller væsentligt genere færdselen i de omkringliggende gader m.v. Faste eller bevægelige losseapparater, der rækker ud over det lejede areals begrænsningslinier, må ikke opføres uden udlejerens forudgående skriftlige samtykke. Apparater af denne og lignende art, som tillades opført, må, når de er ude af brug, ikke række ud over kaj eller bolværk eller i gadeprofilet mindre end 5,0 m over gadebelægningen. Trafikken i havnen eller på kajen må ikke udover det efter forholdenes natur nødvendige generes ved apparaternes benyttelse. Lejeren erstatter den skade eller ulempe, som på grund af apparaterne opførelse, tilstedeværelse, benyttelse eller fjernelse forvoldes havnen eller trediemand. Anbringelse af losseapparater og lignende medfører ikke nogen fortrinsret til benyttelse af bolværket ud for det lejede, men udlejer vil stedse søge at skaffe lejeren den bedst mulige adgang til at benytte apparatet. Efter benyttelse af kran, oplosningstragte, transportører og lignende skal lejeren på benyttede arealer rengøre og fjerne spildt materiale m.v. hidrørende fra den på arealet udførte aktivitet. 4 Renholdelse af arealer og gader Lejeren skal inden for det lejede areal på tilbørlig måde renholde arealet samt eventuelt på dette værende veje, bygninger m.v. Ligeledes påhviler det lejeren at renholde de på arealet værende gader og veje indtil midterlinien, således som det til enhver tid følger af offentlige forskrifter, herunder politivedtægten. Medmindre andet er aftalt i denne kontrakt, er lejeren forpligtet til at overtage de grundejerne påhvilende forpligtelser i henhold til gældende love og vedtægter. Sne, is og affald fra det udlejede areal må ikke henkastes på havnens pladser, gader, veje eller i havnens bassiner, med mindre udlejer giver forudgående skriftlig tilladelse hertil. 5 Vedligeholdelse af lejers bygninger m.v. Al vedligeholdelse og renholdese af lejers bygninger og øvrige på det lejede værende anlæg, herunder også ledninger og installationer uden for skel m.v., påhviler lejeren således, at det stedse holdes i god vedligeholdt stand. I modsat fald kan udlejer foranledige istandsættelse for lejers regning. 6 Andre reglementer og bestemmelser Lejeren er til enhver tid underkastet de reglementer og bestemmelser, der gælder for havnen, jf. særlig det for havnen gældende ordensreglement, såvel som de bestemmelser, der foreskrives af myndighederne, herunder plan- og miljømyndighederne samt arbejdstilsynet. Lejeren indhenter selv og for egen regning eventuelle myndigheders godkendelser til brug for lejerens anvendelse af det lejede, og lejeren er ansvarlig for, at det lejede vedvarende drives indenfor rammerne af myndighedernes godkendelse. Lejeren kan ikke gøre erstatningsansvar eller andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for udlejer, såfremt det måtte vise sig, at myndighederne uanset årsag ikke giver de fornødne tilladelser til det lejedes bebyggelse, benyttelse, virksomhedens etablering og drift m.v. 7 Udlejers dispositioner i forhold til lejede Lejeren må finde sig i de ulemper, der fremkommer ved udførelsen af offentlige arbejder på havnen uden for det lejede areal, og kan ikke i sådan anledning gøre krav på erstatning eller fradrag i lejen. Særlig bemærkes, at lejeren skal finde sig i ind- og udrykninger af bolværkslinien ud for det lejede. Udlejer er berettiget til imod at erstatte lejeren det derved direkte forvoldte tab at lade anbringe elektriske ledninger samt at føre vand-, gas-, elektricitets- og kloakledninger, tunneler, losseapparater m.v. ind over eller under det udlejede areal, når lejeren ikke derved hindres i udøvelsen af den i kontrakten hjemlede brug af arealet. 8 Hvis udlejer får brug for arealet eller dele af det Hvis udlejer i lejeperioden i egenskab af havn får brug for det udlejede areal til havnemæssige foranstaltninger, fx til vedligeholdelse, forbedring af havnen eller havnens faciliteter, kan udlejer uanset eventuel tillagt uopsigelighed, med 1 års skriftligt varsel, opsige lejemålet til ophør til en af de i kontrakten nævnte datoer for betaling af lejen, mod at yde lejeren erstatning for de ham tilhørende bygninger m.v., som er beliggende på det lejede.

3 3 Ved erstatningsfastsættelsen skal der tages hensyn til den tilstand, bygningerne befinder sig i på ophørstidspunktet. Kan mindelig overenskomst om erstatningen ikke opnås, afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift, jf. 25. I stedet for at opsige og yde erstatning som foran nævnt, kan udlejer med 1 års skriftligt varsel til en af de i kontrakten nævnte datoer for betaling af lejen, vælge at forlange lejeren tilhørende bygninger og anlæg flyttet til et andet bekvemt beliggende areal af nogenlunde samme størrelse, som udlejer da er pligtig at anvise, og således, at udlejer betaler flytteomkostninger tillige med øvrige direkte og dokumenterede udgifter, dog ekskl. driftstab eller andre indirekte tab for lejeren efter mindelig overenskomst eller fastsat ved voldgift, jf. 25. Såfremt udlejer skønner, at mindre afståelser af det udlejede areal til veje eller lignende er nødvendige såfremt dette efter udlejers skøn ikke forhindrer lejers brug af lejede til formålet må lejeren finde sig heri uden ret til at opsige eller ophæve kontrakten mod en erstatning der, for så vidt mindelig overenskomst ikke kan opnås, ligeledes fastsættes ved voldgift, jf Hvis bygninger brænder, nedrives eller ikke anvendes Brænder, nedrives eller ligger bygninger ubenyttet hen, er udlejer berettiget til fremsætte krav om opførelse af nye bygninger eller anvendelse af eksisterende. Såfremt dette ikke er sket indenfor 6 måneder, efter at udlejer har fremsat kravet, kan udlejer opsige lejemålet med 6 måneders varsel til en af de i kontrakten nævnte datoer for betaling af lejen. 10 Udlejer tilsyn Udlejer eller udlejers repræsentanter er berettiget til at påse, at arealet kun benyttes i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, og har derfor til enhver tid adgang til arealet. Forefindes varer eller genstande, hvis oplægning på arealet ikke er tilladt, er udlejer efter forgæves skriftlig påkrav berettiget til at lade disse fjerne for lejerens regning. Dersom lejeren efter udlejers skøn på noget punkt undlader at opfylde sine forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse, renholdelse eller lignende, er udlejer berettiget til, efter udløbet af en denne fastsat rimelig frist til forholdets berigtigelse, at lade de nødvendige foranstaltninger bringe til udførelse for lejerens regning. 11 Aflevering ved lejemålets ophør depositum Lejeren forpligter sig til, såfremt ikke anden skriftlig aftale træffes med udlejer, ved lejemålets ophør at aflevere arealet i samme stand, som det er overtaget, og fuldstændig ryddeliggjort herunder for bygninger, fundamenter og installationer af enhver art samt fri for jordforurening og anden form for forurening, jf. 2, stk. 3 og 4. I mangel heraf er udlejer berettiget til at lade arealet ryddeliggøre og rense for lejerens regning. Bestemmelser for aflevering af arealet kan fastsættes i kontrakten. Til sikkerhed for ovennævnte forpligtelser stilles ved kontraktens indgåelse et depositum svarende til 6 (seks) måneders leje ekskl. moms. Sikkerhedsstillelse kan stilles enten som bankgaranti, i så fald skal denne godkendes af udlejer, eller som kontant beløb, der forrentes med indlånsrenten hos udlejers pengeinstitut. Størrelsen af depositum reguleres i takt med areallejen.. Depositum og andre beløb beroende hos udlejer tilbageholdes, såfremt udlejer er nødsaget til at foretage rydning af arealet, miljøundersøgelser af det lejede og senere forestå eventuel forureningsbekæmpelse. Konstateres der forurening på det lejede, kan udlejer stille krav om omgående etablering og iværksættelse af afværgeforanstaltninger til hindring af forureningens udbredelse samt bekæmpelse af denne. Kræver den konstaterede forurening ikke omgående indgriben, kan udlejer og lejer, såfremt udlejer ikke kræver omgående iværksættelse af forureningsbekæmpelsen, aftale, at lejeren stiller fuld dækkende bankgaranti i anerkendt pengeinstitut for senere oprensning. Oprensningen foretages derefter på et af udlejer til lejeren skriftligt meddelt senere tidspunkt. Opfylder det lejede på fraflytningstidspunktet ikke den ovenfor angivne stand, kan udlejer kræve betaling for ydelser i henhold til kontrakten, for den periode, der medgår til istandsættelsen, herunder til en eventuel forureningsbekæmpelse. 12 Fremleje Fremleje eller anden form for overladelse af brugen af det lejede areal eller nogen del deraf, samt af lækaler i eventuelle bygninger tilhørende lejer på arealet mod eller uden vederlag må ikke finde sted uden udlejers forudgående skriftlige godkendelse. Udlejer kan kun godkende fremlejer til havnerelaterede virksomhed. Godkendelse af fremleje til havnerelaterede virksomhed kan kun nægtes under hensyn til fremlejetagerens økonomiske forhold eller af andre havnevedkommende saglige grunde. 13 Lejebetaling Lejen forfalder forud til de i kontrakten nævnte terminer. 14 Lejeregulering Uanset eventuel uopsigelighed kan udlejer regulere den til enhver tid gældende arealleje hver 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset eller tilsvarende prisindeks. Regulering foretages i givet fald første gang den 1. januar efter lejemålets ikræfttræden, på grundlag

4 4 af ændringerne i oktober-nettoprisindekset i det forudgående år. 15 Forsikringer Lejer forsikrer eventuelle bygninger på det lejede og det til lejers brug af det lejede eventuelt tilknyttede driftsmateriale og driftspersonale m.v., herunder bygningsbrandforsikring. Forsikringen dækker enhver skad på udlejers ejendom, på trediemand eller trediemands ejendom, som kan henføres til lejer brug af det lejede, dog undtaget miljøskadeforsikring. 16 Skatter og afgifter Lejen er fastsat under hensyn til, at udlejer betaler de nuværende grundskatter på arealet, mens nuværende og kommende skatter og afgifter af de af lejeren på arealet opførte bygninger m.v., betales af lejeren. Lejeren betaler endvidere lejemålets andel af fremtidige skatter og afgifter, herunder stigning i: a) Skatter, dækningsafgifter og andre afgifter, herunder grundskatter b) Samtlige afgifter og udefrakommende pålæg af enhver art vedrørende det lejedes drift og administration, herunder miljøtilsyn, spildevandsafgift, vandafgift, eventuelle bidrag til kloak, renovationsafgift, eventuelle vejbidrag, foranstaltninger vedr. ændringer af afløb til havnens bassiner, særlige havneforanstaltninger, der enten måtte blive pålagt som tilslutningsbidrag og/eller årlige bidrag etc., udefra af det offentlige. c) Bidrag pålagt af det offentlige til specielle formål, f.eks. olieforurening i havnen m.v. Eventuelle afgifter/bidrag pålagt havnen udefra, engangsbidrag og evt. anlægsudgifter, betales af lejeren ligeligt over 5 år, med mindre andet aftales i kontrakten. Beløbet forrentes med den til enhver tid gældende diskonto. 17 Omklassificering Såfremt udviklingen på havnen i form af forbedringer i infrastrukturen, af hensyn til såvel havnen som brugerne, gør det nødvendigt at foretage en omklassifikation, kan en sådan gennemføres med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. En omklassifikation, kan tidligst få virkning 5 år efter lejemålets ikrafttræden. En omklassifikation må ikke indebære lejerstigninger overstigende 20% af lejen på tidspunktet for omklassifikationens iværksættelse. Efter foretagen omklassifikation kan ny omklassifikation tidligst ske efter udløbet af en 5-årig periode, regnet fra den tidligere omklassifikations ikrafttræden. 18 Omsætningsgaranti Omsætningsgarantien er gældende for virksomheder, der i forbindelse med virksomhedens aktiviteter har behov for adgang til kajer, terminaler m.m. Omsætningsgarantien omfatter ikke servicevirksomheder, som f.eks. skibssmede, skibsproviantering etc., på havnen Lejeren forpligter sig til at lade godsomsætningen (indførsel og/eller udførelsel) på det lejede areal foregå fortrinsvis over kaj i havnen. Lejeren garanterer udlejer, at hans virksomhed på det lejede areal årligt vil tilfører havnen skibs- og vareafgifter af et nærmere defineret beløb, skibs- og vareafgifter svarende til (en procentsats) af den årlige leje eller en nærmere fastsat gods-omsætning. Størrelsen af omsætningsgarantien er fastsat i lejekontrakten. Omsætningsgarantien stiger automatisk forholdsmæssigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende leje, jf. 14, Omsætningsgarantien beregnes for perioden 1. januar 31. december. I tilfælde af lejemålets ophør eller påbegyndelse inden for en periode bliver omsætningsgarantien beregnet i forhold til den forløbne eller påbegyndte periode. Hvis lejeren i et år har tilført havnen større omsætning end den garanterede, kan han kræve tilbagebetalt, hvad han for den seneste garantiperiode har måtte godtgøre udlejer, fordi garantien ikke er nået. Hvis lejeren i et år på samme måde har tilført havnen mindre omsætning end den garanterede, er han fritaget for at yde udlejer godtgørelse for det manglende, i det omfang han den seneste garantiperiode har tilført havnen meromsætning ud over den garanterede. Lejeren er pligtig til en gang årligt at oplyse, og såfremt udlejer anmoder derom dokumentere, hvor stor en godsmængde der i det sidste forløbne år er transporteret landværts og søværts til og fra den på arealet liggende virksomhed, fordelt på varearter. 19 Kontakt til lejeren Såfremt lejeren ikke har sin daglige eller regelmæssige gang på havnen, skal han på anden vis sikre sig, at han kan modtage meddelelser og anvisninger fra havnen. 20 Retslige forkyndelser Retslige forkyndelser for lejeren kan til enhver tid retsgyldigt finde sted på det lejede areal, for hvem af lejerens folk, der antræffes. 21 Misligholdelse Såfremt lejen, eller nogen anden i kontrakten fastsat afgift eller ydelse, trods påkrav ved anbefalet brev, udebliver 8 dage efter forfaldstid, eller såfremt lejeren på anden måde væsentligt misligholder kontrakten, er udlejer berettiget til at hæve lejemålet, og lejeren er i så fald pligtig til straks og uden erstatning inden for en af udlejer fastsat frist at fraflytte og ryddeliggøre, herunder rense arealet som i 11 angivet. Alternativt kan udlejer vælge i

5 5 stedet for ophævelse at foretage de fornødne foranstaltninger for lejers regning. Efterkommer lejeren ikke sådant krav, kan udlejer på lejerens bekostning ved fogeden lade sig indsætte i besiddelsen af det udlejede. Lejeren er i alle tilfælde pligtig at betale leje for den tid, til hvilken lejemålet kunne opsiges af ham med almindeligt varsel, og til at erstatte udlejer ethvert af misligholdelsen følgende tab. Hvad udlejer indvinder eller burde indvinde ved arealets udnyttelse inden for ovennævnte tidsrum, skal dog komme lejeren til gode. 22 Merværdiafgift Leje, depositum og andre ydelser i henhold til kontrakten tillægges merværdiafgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 23 Tinglysning Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning at lade kontrakten tinglyse på det lejede. Udlejer er ved kontraktens ophør berettiget til at foranledige lejekontrakten aflyst, idet lejers/udlejers opsigelsesgivelse tjener til legitimation. 24 Kontraktgenpart til lejeren Den om lejemålet oprettede kontrakt forbliver i udlejers besiddelse, mens lejeren får udleveret en bekræftet genpart (kopi) af kontrakten. 25 Udgifter til kontraktens oprettelse m.m. De med kontraktens oprettelse, stempling og tinglysning samt med arealet afmærkning, evt. matrikulering og beregning forbundne udgifter afholdes af lejeren. Afmærkning, arealberegning og lignende foretages af den af udlejer anviste landinspektør. 26 Voldgift Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende lejekontrakten afgøres af en til formålet nedsat voldgiftsret, hvortil havnebestyrelsen og lejer hver vælger et medlem, mens den stedlige underretsdommer fungerer som opmand.

Generelle bestemmelser for kontrakt om leje af havnearealer på Thyborøn Havn

Generelle bestemmelser for kontrakt om leje af havnearealer på Thyborøn Havn Generelle bestemmelser for kontrakt om leje af havnearealer på Thyborøn Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes. Lejeren påtager

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager.

Lejeprospekt. vedrørende butikslokalerne. Viborgvej 61, 7400 Herning. Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Lejeprospekt vedrørende butikslokalerne Viborgvej 61, 7400 Herning Butikslokaler med stor synlighed og meget trafik med tilhørende lager. Samlet areal: 628 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 360,- pr. m

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte:

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 334 m² butik med 189 m² kælder Information Stort butikslokale med gode store vinduer ud til Strandboulevarden, som giver lejemålet et godt udsyn og indkig. Ejendommen er beliggende på indre Østerbro, ikke

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Kontrakt om leje af Egeparken

Kontrakt om leje af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 7 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR: (i det følgende

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

Administrativ temadag. 3. december 2013

Administrativ temadag. 3. december 2013 Administrativ temadag Administrativ temadag 3. december 2013 tirsdag den 3. december 2013 Danske Havnes standardkontrakt for arealudleje Danske Havnes standardkontrakt v/nete Herskind for arealudleje Danske

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere