Lejekontrakt (jordforpagtning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt (jordforpagtning)"

Transkript

1 Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt lejer) CVR nr. Adresse: Postnr. /By: Del af ejendommen matr. nr. beliggende ved. 1 De(t) lejede areal(er) Lejen omfatter de arealer, der er vist på kortbilaget. Arealerne er ha, heraf er ha støtteberettiget. Arealerne er målt op via kommunens kortløsning MapInfo. Lejer kan, hvis lejer ønsker det og hvis det i øvrigt er lovligt drive jagt på arealerne i jagtsæsonen. Ingen af de arealer, der er lejet, kan videre udlejes af lejer, hverken helt eller delvist. Lejer kan ikke indgå aftaler med andre om modtagelse af husdyrgødning på arealerne i denne lejekontrakt. Hvis lejer alligevel videreudlejer eller modtager husdyrgødning fra andre, anser udlejer det som mislighold af lejekontrakten. 2 Leje perioden. Lejekontrakten gælder fra xx 2014 til 30. september 2018, hvor den hører op uden yderligere varsel. Kontrakten kan opsiges, hvis om misligholdelse, konkurs og opsigelse kommer i betragtning.

2 1: Fast afgift. Lejen er kr. pr. ha årlig. 3 Prisen for leje af arealerne. Lejen er fastsat efter offentligt udbud af leje på arealerne pr. 11. juli Lejen betales som følger; 50 % betales til 1. juni og 1. december. Eller 100 % til 1. juni. Første gang d. xx.xx 2014 for perioden xx 2014 til 31. maj 2014 Herefter betales der forud for alle måneder indtil kontrakten slutter. 2: Moms. Der betales ikke moms af forpagtningsafgiften. 3: Skatter, forsikringer. Ejendomsskatterne på det forpagtede betales af udlejer. Lejer sørger selv for forsikring af afgrøder mv. 4 Sikkerhedsstillelse og transport. (gælder kun, hvis det samlede beløb for lejen af arealer er over kr. årligt) Lejer stiller følgende sikkerhed. Når kontrakten underskrives skal leje stille en bankgaranti over for Vesthimmerlands Kommune på 2.300,00 kr. pr. ha. Beregnet til kr. 5 Adgangsret. Udlejer eller dennes befuldmægtigede kan til en hver tid frit og uhindret gå ind på de lejede arealer. Udlejer kan altid få oplyst de nødvendige oplysninger, så udlejer kan bedømme om lejer overholder alle forpligtelser i forbindelse med lejen. Ligeledes kan udlejer foretage de nødvendige undersøgelser på arealerne, som kan give en begrundet vurdering af om, betingelserne for lejekontrakten overholdes.

3 6 Dyrkning af jorden. Jorden må dyrkes konventionelt / økologisk / til græs. (Det fremgår af materialet til de enkelte arealer, hvilken drift, der kan være på arealerne) Lejer overtager arealerne i den stand de er. Hvis der er sået til på markerne, betales tidligere lejer for udgiften til såning og markarbejde i forbindelse med såning. Der takseres efter de gældende priser. Lejer afleverer arealerne som stub marker / græs marker ved lejekontraktens ophør. Så vidt ejeren ved, er der ikke flyvehavre eller andre udbytteforringende forekomster på arealerne. Lejer skal holde god landbrugs- og miljømæssig stand på de forpagtede arealer, ligesom lejer skal bruge arealet på en måde, der sikrer, at omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som naturareal omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Hvis der er støtteberettigelse på de lejede arealer er det lejers pligt at opretholde denne. Hvis lejer ikke overholder denne pligt, kan det medføre erstatningsansvar. Lejer overdrager ved lejekontraktens ophør de nødvendige oplysninger jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække til brug for gødningsregnskab. I ophørsåret må der ikke bruges mere kvælstof end de faglige anvisninger foreskriver efter 1. august. Følgende er aftalt for. Hvis det er nødvendigt må lejer gøde, kalke og grundforbedre arealerne. Dog altid kun efter behov. Udgifterne til gødning, kalk og grundforbedring er udelukkende lejers. Der må ikke køres slam ud på arealerne, hverken af lejer eller udlejer. Lejer skal dyrke jorden på en landbrugsmæssig forsvarlig måde. Markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, så ydeevnen ikke bliver ringere på jorden.

4 Lejer skal bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt, samt plantesygdomme i overensstemmelse med gældende love, samt god skik og brug. I det arealerne ligger tæt ved byzoner er der følgende betingelser for spredning af gylle. 1: Kun lejer og lejer alene må sprede gylle på arealerne. Gyllen må kun komme fra landbrugsbedrifter, som lejer alene ejer. 2: Lejer skal begrænse lugtgenerne mest muligt, samt vise hensyn til den bynære zone, når der spredes gylle på arealerne. 3: Hvis der indkommer berettigede klager fra naboejendomme, kan Vesthimmerlands Kommune genforhandle punkt 1-3 i 6. Etablerede vandhuller. Ved alle etablerede vandhuller skal der være en udyrket bræmme på mindst 10 meter i bredden, hvor der ikke mekanisk jordbehandling ikke er tilladt. Hvis ikke der er en 10 meter bræmme ved etablerede vandhuller, når lejer indgår kontrakten med udlejer, skal lejer etablere en 10 meter bræmme, snarest og uden ubegrundet ophold. Levende hegn og stendiger. Ved alle levende hegn og stendiger skal der være en 2 meter bred bræmme, hvor mekanisk jordbehandling ikke er tilladt. Hvis den 2 meter bredde bræmme ikke er etableret når lejer indgår lejekontrakten, skal lejer etablere en 2 meter bræmme, snarest og uden ubegrundet ophold. For alle bræmmer gælder følgende. Vedligeholdelse af de udyrkede bræmmer er kun lejers i det omfang lejer gør skade på arealerne. Derudover skal lejer klippe levende hegn, som breder sig ud over 2 meter bræmmerne. Drænledninger og vanding. Vedligeholdelse af drænledninger er lejers. Hvis der i lejeperioden sker en væsentlig forringelse af afvandingsforholdene, som ikke kan forbedres ved vedligeholdelse, kan både lejer og udlejer foretage dræningsarbejder. Hvis parterne ikke kan blive enige om nødvendigheden heraf, herunder tidspunktet og betalingen, bliver spørgsmålet afgjort efter kontraktens 13 om tvister. Det samme er gældende hvis myndighederne stiller krav om nye dræn og lejer og udlejer ikke kan blive enige om tidspunkt og betaling.

5 Hvis udlejer i lejeperioden begynder på grundforbedringsarbejder, vejarbejder eller lignende på arealerne, skal lejer, inden for rimelige grænser at tåle, at arbejdet bliver udført. Hvis parterne ikke kan blive enige om rimeligheden af evt. arbejder, bliver spørgsmålet afgjort efter kontraktens 13 om tvister. Lejer er berettiget til at vande de lejede arealer med vand fra lejers egen boring, hvis det ikke kræver faste anlæg eller nedgravning af rør på de lejede arealer. Øvrig vedligehold og brug af arealerne. Vedligehold af grøfter, hegn, beplantning, stier, veje, overkørsler og vandløb påhviler lejer. Lejer må ikke fjerne grus, sten, ler eller lignede fra arealerne, men må dog bruge dem på arealerne efter behov og inden for de rammer som lovgivningen giver. Lejer kender og er indforstået med at respektere de servitutter og andre bryder, herunder hegns- og vejforpligtelser, der er på arealerne. 7 Betalingsrettigheder. Som led i lejeaftalen overdrager udlejer midlertidig de betalingsrettigheder, som hører til arealerne. Se vedlagte skema, som er bilag til forpagtningskontrakten. Betalingsrettighederne udlejes i den periode, der er skrevet i 2, derefter skal de tilbage til udlejer. Lejer skal udnytte de betalingsrettigheder, som lejer, ved lejeaftalens start, har lejet, så betalingsrettighederne ikke bliver inddraget i den nationale reserve. Hvis betalingsrettighederne ikke kan leveres tilbage til udlejer ved aftalens ophør, pga. lejers manglende brug eller andre forhold, som lejer har skyld for, skal lejer betale en erstatning til ejeren svarende til værdien af betalingsrettighederne. Hvis betalingsrettighederne, der er tilknyttet aftalen tvangssælges, inddrages e.l. som følge af, at kommunens forhold (uberettiget tildeling, pantsætning e.l.) så at lejer ikke længere kan råde over disse, bliver lejeafgiften nedsat årligt med det støttebeløb lejer, mister. Vesthimmerlands Kommune skal sende besked til Direktoratet for FødevareErhverv om midlertidig overdragelse af de betalingsrettigheder, som lejekontrakten omfatter. Udlejer skal sende besked ved starten af lejekontraktens periode eller snarest herefter.

6 Videreudlejning eller anden lejer til betalingsrettighederne. Lejer må ikke videreudleje jorden eller de betalingsrettigheder, der er tilknyttet jorden. Lejer må heller ikke en anden person eller landbruger indtræde i kontrakten uden udlejers tilladelse. 8 Støtteordninger. Parterne kender reglerne om krydsoverensstemmelse, derfor kan der ske en reduktion i landbrugsstøtte efter EU s støtteordninger, hvis ikke de krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne bliver overholdt. Parterne anerkender deres erstatningspligt, hvis den ene parts manglende overholdelse af krav medfører reduktion af den anden parts landbrugsstøtte. Miljøaftaler. Udlejer / ejer erklærer, at ville afgive erklæring til lejers ansøgning om tilskud til miljøvenlige foranstaltninger til det lejede areal, når tilsagnsperioden ligger inden for lejekontraktens periode. Nye aftaler. Lejeren kan kun indgå nye miljøaftaler, der ligger udover de eksisterende miljøaftaler, hvis udlejeren godkender det. 9 Forbehold. Kontraktens parter tager forbehold for, at der i lejeperioden kan indtræffe begivenheder, som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse. Det kan fx være væsentlige ændringer, i de på ejendommen hvilende byrder, eller andre ekstraordinære foranstaltninger - herunder lovmæssige indgreb, som vil forrykke det økonomiske forhold mellem parterne væsentligt. Det kan tillige være ændringer i Danmarks eller EU's regelsæt, der får den effekt, at den indgåede lejekontrakt får væsentligt ændrede økonomiske konsekvenser for en af parterne, i forhold til de kendte forudsætninger på tidspunktet, hvor kontrakten blev indgået. I de tilfælde kan hver af parterne kræve genforhandling af lejekontrakten i sin helhed, herunder ophævelse og forkortelse af kontrakten. Kan parterne ikke blive enige, bliver spørgsmålet afgjort i overensstemmelse med kontraktens 13 om tvister.

7 10 Misligholdelse. Misligholdelse vedr. betaling. Hvis lejeren ikke betaler lejen eller andre pligtige ydelser i lejeforholdet på forfaldsdatoerne, kan Vesthimmerlands Kommune ophæve lejekontrakten. Lejekontrakten kan ophæves hvis ikke lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at lejer har fået skriftlig besked om kravet fra udlejer. Vesthimmerlands Kommunes krav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis restancen ikke bliver betalt inden fristens udløb. Anden misligholdelse. Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven vil blive betragtet som misligholdelse efter denne kontrakt. Tillige anses det for misligholdelse hvis 6 om dyrkning i denne aftale ikke overholdes. Lejer skal holde ejer skadeløs for udgifter, som følge af et påbud, som lejer modtager med hjemmel i lovgivning fx naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og planloven, hvis lejer er skyld i at påbuddet er givet til lejer. Hvis lejekontrakten bliver misligholdt kan udlejer hæve lejekontrakten, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 14 dage efter, at lejer er gjort opmærksom på misligholdelsen. Hvis lejer ikke acceptere at lejekontrakten bliver ophævet, skal lejer inden de 14 dage er udløbet gøre sine indsigelser gældende. Gør lejer indsigelser gældende, skal udlejer inden 4 uger fra indsigelsen er kommet frem, indbringe sagen for voldgiftsretten, hvis opsigelsen af lejekontrakten skal fastholdes. Foreligger der misligholdelse fra udlejers side, kan lejeren ophæve lejeforholdet, når han har givet ejer skriftligt krav om, at lejekontrakten hæves. Det skriftlige krav, skal udtrykkeligt angive, at kontrakten ophæves, hvis misligholdelsen ikke bliver bragt til ophør inden 14 dage efter, at kravet er kommet frem. Hvis udlejer ikke kan acceptere opsigelsen af lejekontrakten, skal han inden de 14 dage er udløbet, gøre sine indsigelser gældende. Gør udlejer indsigelser gældende, skal lejer inden 4 uger fra indsigelsen er kommet frem, indbringe sagen for voldgiftsretten.

8 Ophører lejekontrakten i utide som følge af misligholdelse fra en parts side, er denne eller dennes bo forpligtet til at godtgøre modparten tab, som denne får ved lejeforholdets afbrydelse. Modsat er modparten forpligtet til at afstå en eventuel vinding ved lejeforholdets afbrydelse. 11 Konkurs, betalingsstandsning og dødsfald. Konkurs I tilfælde af udlejerens eller lejerens konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage. Medmindre konkurslovens regler er til hinder for det, kan udlejer, i tilfælde af lejerens konkurs, straks hæve aftalen, hvis ikke fallenten inden 14 dage stiller betryggende sikkerhed. Betalingsstandsning. I tilfælde af lejerens betalingsstandsning er udlejer berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for ydelser i henhold til denne aftale. Stiller den tilsynsførende ikke sikkerheden inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem, er Vesthimmerlands Kommune berettiget til straks at hæve aftalen. Dødsfald. Ved dødsfald bliver afdødes bo behandlet, som et insolvent bo, og derfor finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage. Lejers død: Hvis lejer efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget til at fortsætte lejekontrakten i hele lejeperioden på de aftalte vilkår. En medlejer er berettiget til at fortsætte lejekontrakten i hele lejeperioden, enten sammen med ægtefælle eller samlever, eller hvis denne ikke ønsker at indtræde, da som enelejer. Hvis ægtefælle, samlever eller medlejer ønsker at indtræde i lejeforholdet, skal udlejer have skriftlig besked om det seneste 1 måned efter dødsfaldet. Hvis der ikke sker indtræden i kontrakten af en af de berettigede, kan både udlejer og lejers bo opsige aftalen med 1 måneds varsle til lejeårets udløb.

9 12 Opsigelse. Aftalen kan hæves som følge af misligholdelse af 10 eller ved konkurs mv. med varsel efter 11 i denne aftale. Hvis udlejer inden aftalen udløber, sælger en hver del af det lejede areal til andre formål herunder erhverv, bolig og byudvikling, kan lejekontrakten for den del der sælges, ophæves med 3 måneders varsel fra købskontrakten for det solgte areal indgås. I tilfælde af salg, som nævnt ovenfor, reduceres afgiften for det samlede lejede areal, med den pris der betales pr. ha. 13 Tvister. Voldgift Såfremt der opstår uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i anledning af det i denne kontrakt omhandlede lejeforhold - fx om kontraktens rette forståelse, om misligholdelse og eller om hvilke som helst andre spørgsmål, fx offentlige indgreb, som har betydning for lejeaftalen - skal en sådan uenighed afgøres ved voldgift. Det samme gælder, såfremt der i lejeperioden skulle indtræffe begivenheder, som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse. Det kan fx være væsentlige ændringer i de på ejendommen hvilende byrder eller andre ekstraordinære foranstaltninger herunder lovmæssige indgreb. I sådanne tilfælde afgør voldgiftsretten, hvilken virkning det skal have for parterne. Proceduren Voldgiftsforretninger udføres af en voldgiftsret, som består af 1 formand og 2 voldgiftsmænd, medmindre parterne har aftalt andet. Hver af parterne har ret til at udpege en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 14 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til at anmode den stedlige civildommer om at udpege den anden. Forinden forretningen påbegyndes, udpeger voldgiftsretten en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremsætte sine bemærkninger og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne,

10 medmindre voldgiftsretten giver tilladelse til flere skriftlige indlæg og/eller en længere frist. Oversiddes fristen, har vedkommende tabt retten til at fremsætte yderligere bemærkninger. Voldgiftsretten bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt. Når voldgiftsretten har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Sker dette ikke, har hver af parterne ret til at forkaste voldgiften og forlange tvisten afgjort ved domstolene. Voldgiftsretten fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de med den pågældende sags behandling forbundne udgifter. I den forbindelse tages der samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Der kan tages hensyn til, om det har været rimeligt for den tabende at rejse sagen. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. Voldgiftslovens regler finder i øvrigt anvendelse, herunder hvis der opstår tvivl om forståelse eller betydningen af denne paragraf. Bestemmelserne om tvistigheders afgørelse ved voldgift skal foruden for udlejer og lejer gælde for disses boer, også når de behandles som insolvente boer. 14 Tinglysning. Parterne har aftalt, at kontrakten ikke skal tinglyses. 15 Omkostningerne. De omkostninger der er forbundet med udfærdigelsen af kontrakten betales af udlejer. Ønsker lejer juridisk eller anden bistand til kontraktindgåelsen betales denne bistand af lejer alene. 16 Landbrugslovens bestemmelser. Under henvisning til bekendtgørelse nr. 865 af 19. august 2004 om dokumentation vedr. landbrugsejendomme 5 stk. 1 og 2 erklærer parterne ved underskrift at kontrakten er gyldig efter landbrugsloven.

11 Lejeren erklærer, at være fyldt 18 år og være myndig. at have bopæl på en af de samdrevne landbrugsejendomme. at antallet af landbrugsejendomme, der indgår i samdriften, ikke overstiger 5, eller de samdrevne arealer ikke overstiger 500 ha. lejeren kan dog altid forpagte 2 landbrugsejendomme, herunder dele af landbrugsejendomme, ud over, hvad han lovligt ejer og at opfylde landbrugslovens uddannelseskrav, hvis ejendommens areal er på 30 ha eller derover, eller hvis der er tale om samdrift af arealer på 30 ha eller derover. Eller at have fået tilladelse efter landbrugsloven. 17 Underskrift. Vesthimmerland, d Vesthimmerland, d Udlejer Lejer

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere