OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal"

Transkript

1 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets overtagelsesstand 4 7 Lejens størrelse og regulering. 5 8 Betalingstid- og sted 5 9 Skatter og afgifter 6 10 Skiltning 6 11 Renholdelse 6 12 Vedligeholdelse 6 13 Forsikring 7 14 Lejemålets ophør og aflevering Afståelse og Fremleje 8 16 Misligholdelse 8 17 Øvrige bestemmelser 8 18 Bilag 9 19 Underskrifter 9 Bilag Bilag A Grundlejekontrakt 2 (lejekontrakt efter OPP-aftalens ophør) Bilag B Landinspektørrids af 3. juli 2013 Carl Jacobsens Vej Valby T CVR Bygningsstyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

3 1 Parterne Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby CVR-nr (som Udlejer) og [Navn på OPP-leverandør] [adresse] [adresse] [CVR-nr.] (som Lejer) (Bygningsstyrelsen og [navn på OPP-leverandør] i det følgende hver for sig benævnt Part og under et Parterne) indgår herved erhvervslejekontrakt vedrørende leje af grundareal på Kalvebod Brygge. 2 Baggrund 2.1 Nærværende erhvervslejekontrakt ( Grundlejekontrakten ) er en del af et aftalekompleks mellem Bygningsstyrelsen ( Udlejer ) og [indsæt OPPleverandørens navn] ( Lejer ), der består af OPP-kontrakt om design, etablering, drift og finansiering af ny kontorbygning ( Bygningen ) med bilag (Grundlejekontrakten med bilag udgør bilag 2 til OPP-kontrakten). 2.2 Grundlejekontrakten er afhængig af OPP-kontrakten og bortfalder uden opsigelse hvis: OPP-kontrakten ophører på grund af OPP-leverandørens misligholdelse eller konkurs, eller Bygningsstyrelsen ved OPP-kontraktens udløb erhverver Bygningen jf. OPP-kontrakten. 2.3 Efter OPP-kontraktens udløb vil Grundlejekontrakten uden yderligere varsel blive afløst af ny erhvervslejekontrakt ( Grundlejekontrakt 2 ), som ikke er afhængig af Side 2

4 OPP-kontrakten. Grundlejekontrakt 2 vedlægges som Bilag A til Grundlejekontrakten. 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3.1 Det lejede ( Grunden ) udgør del af matr.nr 1695a Udenbys Vester Kvarter, København og er foreløbigt opgjort til et areal på ca m 2, jf. det som bilag B vedlagte landinspektørrids af 3. juli I det omfang, der i forbindelse med opmåling af grunden efter Grundlejekontraktens indgåelse konstateres afvigelser i forhold til den ovenfor anførte arealangivelse, berører det ikke lejebetalingen i henhold til punkt Lejemålets postadresse fastlægges endeligt af Post Danmark, når Grunden er udstykket. 4 Anvendelse 4.1 Grunden skal anvendes til opførelse og drift af kontorhus opført i OPP til staten og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål. 4.2 Lejers brug af lejemålet til ovennævnte benyttelse er ved denne lejekontrakts indgåelse i overensstemmelse med den for bebyggelsen angivne anvendelse (lokalplan, servitutter m.v.). 4.3 Kræver Lejers brug af det lejede særlige godkendelser eller tilladelser fra offentlige myndigheder, er dette Udlejer uvedkommende og Udlejer bærer intet ansvar og ingen risiko for Lejers konkrete anvendelse af arealet eller de på arealet værende bygninger. 4.4 Lejer har ansvaret for, at lejemålets anvendelse sker i overensstemmelse med offentligretlige forskrifter og har som følge heraf pligt til at indhente og opretholde alle nødvendige tilladelser, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Udlejer skal på forlangende underrettes om myndighedskrav og uden ugrundet ophold modtage eventuel kopi af de fornødne tilladelser. Lejer er forpligtet til straks og uden udgift for Udlejer at opfylde påbud fra offentlige myndigheder. Side 3

5 4.5 Bygninger må kun opføres, og bygningsarbejder kun iværksættes med Udlejers tilladelse. 4.6 Lejers brug må ikke medføre forurening af Grunden. 4.7 Lejer er ansvarlig for enhver skade, herunder hændelig, der måtte blive påført lejemålet af Lejers personale eller andre, der med eller uden Lejers tilladelse får adgang til lejemålet. 4.8 Lejers anvendelse af Grunden må ikke medføre lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til væsentlige gene for øvrige brugere eller naboer. 5 Ikrafttræden og opsigelse 5.1 Lejemålet træder i kraft på datoen for OPP-kontrakten indgåelse ( Ikrafttrædelsestidspunktet ). 5.2 Grundlejekontrakten er fra begge parters side uopsigelig indtil OPP-kontraktens udløb, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. 5.3 Medmindre Udlejer ved OPP-kontraktens ophør erhverver bygningen, fortsætter lejemålet ved OPP-kontraktens ophør på de i Grundlejekontrakt 2 angivne vilkår, jf. bilag A til nærværende Grundlejekontrakt. I henhold til vilkårene heri kan Udlejer herefter opsige aftalen med 30 års varsel, mens Lejer kan opsige med sædvanligt varsel. 6 Lejemålets overtagelsesstand 6.1 Grunden leveres ryddet for jernbaneskinner, men overtages i øvrigt som beset og skal ryddes og klargøres af Lejer. 6.2 For så vidt angår omkostninger ved forurening, der hidrører fra tiden før Grundlejekontraktens ikrafttræden, samt meromkostninger vedrørende arkæologiske fund, henvises til reguleringen i OPP-kontrakten. Side 4

6 6.3 Udlejer fraskriver sig ansvaret for Grundens funderingsforhold, og Lejers omkostninger til fundering og ekstrafundering i forbindelse med byggeriet er Udlejer uvedkommende. 7 Lejens størrelse og regulering 7.1 Den årlige leje udgør kr ,00 skriver kroner to millioner og syv hundredetusinde 00/100 øre ekskl. moms, men inkl. skatter og afgifter. Den aftalte leje afspejler markedsniveauet på ikrafttrædelsesdatoen, og svarer til kr. 65,00 pr. kvadratmeter byggeret. 7.2 Der foretages ikke regulering af lejen. 7.3 Ved fastsættelsen af årslejen for Grunden er lagt til grund, at der til Lejers byggeprojekt skal anvendes i alt m 2. Hvis Lejer ønsker at anvende flere m 2, og dette er muligt, forhøjes den aftalte leje forholdsmæssigt, således at en kvadratmeterleje på kr. 65,00 med tillæg af senere reguleringer fastholdes. 8 Betalingstid- og sted 8.1 Lejen betales kvartalsvis forud hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 på den af udlejer anviste betalingsmåde. Lejer har pligt til uden særskilt påkrav at betale den aftalte leje, respektive den leje, som er den seneste gældende, varslede leje. Lejen skal betales på reg.nr og konto nr Betaling sker første gang på den første af ovenstående kvartalsdatoer efter der er opnået byggetilladelse for byggeriet. Når Ibrugtagningstidspunktet i henhold til OPP-kontrakten indtræder, tilpasses betalingstidspunktet for leje således, at denne falder sammen med betalingstidspunktet for Enhedsbetalingen, jf. OPPkontrakten pkt Alle betalinger er pligtige pengeydelser i lejeforholdet, således at udlejer er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling. Side 5

7 9 Skatter og afgifter 9.1 Lejen er fastsat på baggrund af de på ejendommen pr. 1. januar 2013 pålignede skatter og afgifter, der anses for en bestanddel af lejen. 9.2 Pålægges Grunden ændrede skatter og afgifter til det offentlige eller andre ændrede udgifter, vil lejens størrelse ikke blive reguleret. 9.3 Grunden er ikke momsregistreret. Hvis Udlejer vælger at momsregistrere Grunden, er Lejer forpligtet til at betale den aftalte leje med tillæg af moms. 10 Skiltning 10.1 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved Grunden må kun foretages i overensstemmelse med kommunens bestemmelser og under iagttagelse af eventuelle tredjemands rettigheder og med Udlejers forudgående skriftlige samtykke og anvisninger Lejer afholder selv alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag og sørger selv for indhentelse af eventuelle tilladelser fra myndighederne Ved fraflytning skal Lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på Grunden i henhold til pkt. 10.1, medmindre Udlejer skriftligt frafalder kravet herom. 11 Renholdelse 11.1 Krav til renhold af grunden er fastsat i de Funktionsbaserede krav, som er bilag 1 til OPP-kontrakten. 12 Vedligeholdelse 12.1 Vedligeholdelse af det lejede areal følger af OPP-kontrakten og dennes bilag. Side 6

8 13 Forsikring 13.1 Udlejer er selvforsikret Ønsker Lejer andre forsikringer end grundejerforsikring, tegnes disse af Lejer selv for egen regning. 14 Lejemålets ophør og aflevering 14.1 Senest kl på ophørsdagen ( Ophørstidspunktet ), skal Lejer - uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag - aflevere det lejede tilbage med alt hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand Inden Ophørstidspunktet skal Lejer for egen regning fjerne alle indretninger, som Lejer måtte have anbragt på Grunden uden samtykke fra Udlejer For så vidt angår Bygningen samt øvrige indretninger opført på Grunden med Udlejers samtykke forbliver disse på Grunden efter Ophørstidspunktet Opfylder det lejede på Ophørstidspunktet ikke den stand, som angivet ovenfor, og beror dette ikke på særskilt aftale, er Udlejer berettiget til at rydde og rengøre det lejede for Lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje for den periode, som medgår hertil, samt erstatte Udlejer ethvert tab i den anledning, herunder erstatning til anden lejer Med mindre andet er aftalt er Udlejer efter aftalens ophør ikke pligtig at refundere Lejer eventuelle foretagne forbedringer. Side 7

9 15 Afståelse og Fremleje 15.1 I det omfang Lejers byggeri på Grunden overdrages i overensstemmelse med OPP-kontraktens 33, er Lejer berettiget og forpligtet til at afstå sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Grundlejekontrakt til indtrædende OPPleverandør Lejer har ikke fremlejeret Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse, hvis lejemålet benyttes af eller stilles til rådighed for andre end Lejer i henhold til nærværende lejekontrakt. 16 Misligholdelse 16.1 Alle krav, som udspringer af denne aftale, er pligtig pengeydelse. Det vil være at betragte som væsentlig misligholdelse, såfremt pligtige pengeydelser ikke erlægges rettidigt Lejers misligholdelse af denne Grundlejekontrakt medfører alene ophævelse, i det omfang misligholdelsen er væsentlig. Ved vurderingen af, hvorvidt misligholdelsen er væsentlig, skal det tages i betragtning, at Grundlejekontrakten i de første 20 år udgør en del af et samlet aftalekompleks. 17 Øvrige bestemmelser 17.1 Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og uden udgift for udlejeren at lade en ekstrakt af Grundlejekontrakten tinglyse på Grunden, således at tinglysningen respekterer de på Grunden tinglyste servitutter og byrder m.v. Grundlejekontrakten og efterfølgende tillæg hertil respekterer tillige enhver fremtidig tinglysning af panthæftelser og servitutstiftende deklarationer (med eller uden pant) Såfremt lejer lader en ekstrakt at nærværende Grundlejekontrakt tinglyse på Grunden, er Lejer ved lejemålets ophør forpligtet til omgående at sørge for aflysning af ekstrakten. Sker aflysning ikke senest 8 dage efter at skriftligt påkrav Side 8

10 herom er fremsat, er Udlejer berettiget til uden yderligere dokumentation er nødvendig at begære ekstrakten aflyst af tingbogen Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige og underskrevet af begge parter for at være bindende Enhver tvist mellem dette lejeforholds parter afgøres ved de almindelige domstole. 18 Bilag 18.1 Lejer bekræfter ved sin underskrift at have gjort sig bekendt med følgende bilag. Bilag A: Grundlejekontrakt 2 (lejekontrakt efter OPP-aftalens ophør). Bilag B: Landinspektørrids af 3. juli Underskrifter For Lejer Dato / [201 ] [indsæt lejers navn] For Udlejer Dato / [201 ] Bygningsstyrelsen Side 9

11 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere