NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje"

Transkript

1 NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune Dato Resumé af forslag til støjpulje Støjpuljen giver tilskud til støjisolering af boliger, der udsættes for kraftig vejstøj. De boliger, der er udsat for mest støj, har højest prioritet. En ny bolig må normalt ikke udsættes for støj over 58 db. Langs ringsvejsstrækningen i Køge og de større krydsende veje er der ca boliger, som udsættes for vejstøj over dette niveau. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F Ref Det foreslås, at der afsættes et budget på kr. Støjkonsulent og administration af ordningen vil koste ca kr. Der kan i så fald anvendes ca kr. til direkte tilskud til støjisolering af boliger. Vi foreslår, at puljen giver tilskud til forbedring af vinduer og friskluftventiler. En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnås tilskud til. Køge Kommune kan vælge forskellige betingelser for ordningen, for at gøre den mere eller mindre attraktiv. Det kan ske ved at regulere det økonomiske tilskud. I det følgende har vi beskrevet to eksempler på tilskudsmodeller, der kan anvendes. Begge modeller er i overensstemmelse med andre støjpuljeordninger. En model med 50 % tilskud er dog den mest almindelige i kommunale ordninger. 1/10 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 Tilskudsmodel, forslag 1: Tilskuddet er 50 % af håndværkerudgifterne. Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr ,- pr. bolig. Med disse rammer skønnes det, at tilskuddet pr. bolig i gennemsnit vil være kr ,-. Denne model vil med det foreslåede budget gøre det muligt at give tilskud til 27 boliger. Tilskudsmodel, forslag 2: Tilskuddet er 75 % af håndværkerudgifterne. Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr ,- pr. bolig. Med disse rammer skønnes det, at tilskuddet pr. bolig i gennemsnit vil være kr ,-. Denne model vil med det foreslåede budget gøre det muligt at give tilskud til 18 boliger. Der bør ikke gives 100 % tilskud, fordi støjisolering forbedrer boligens værdi, og ofte også varmeisoleringen. En vis egenfinansiering giver også et personligt ejerskab. Et kommunalt tilskud til foranstaltninger til begrænsning af støj fra veje er ikke skattepligtig indkomst. Det vurderes, at der vil være så mange ansøgninger, at det vil være nødvendigt at prioritere de mest støjbelastede boliger først, og så langt budgettet rækker. Det bør være et grundlæggende princip, at det kommunale tilskud skal anvendes til støjisolering i god faglig og teknisk kvalitet. Derfor anbefales det, at anvende en fagspecialist, en støjkonsulent, der vurderer den nødvendige støjisolering og efterfølgende kontrollerer om støjisoleringen er udført korrekt. Støjpuljens konsulent gennemfører, uden at forpligtige boligejeren, alle undersøgelser og udarbejder grundlaget for indhentning af tilbud fra håndværkere. Men boligejeren er selv ansvarlig for arbejdet, indhenter selv tilbud og indgår selv aftale med håndværkerne. Modellen sikrer høj faglig og teknisk kvalitet, men også et klart ejerskab hos boligejeren. Den eksterne støjkonsulent betales af Køge Kommune. Det sikrer, at boligejere ikke på nogen måde forpligter sig økonomisk eller på anden måde, før det samlede beslutningsgrundlag foreligger. De boligejere, der får besøg af en støjkonsulent vil under alle omstændigheder få gode råd om støjisolering af boliger. De råd kan ejeren vælge at bruge straks og opnå tilskud, eller han kan vælge at anvende dem på et senere tidspunkt uden tilskud. Ved budgetlægning skal der tages hensyn til, at udmøntning af en pulje til støjisolering vil strække sig over en periode på op til ca. 20 måneder, og dermed omfatte mindst to budgetår. Det er vores forslag, at puljen offentliggøres på kommunens hjemmeside med beskrivelse af ramme og betingelser samt et ansøgningsskema, der skal indsendes inden en nærmere fastsat frist. Derefter prioriteres de mest støjbelastede boliger først. Kommunen kan vælge at åbne for ansøgninger fra alle boliger, der udsættes for kraftig vejstøj (fx over 63 db). Det kan medføre et betydeligt større antal ansøgninger end det antal, 2/10

3 der kan få tilskud. Alternativt kan det besluttes, at kun boliger, der udsættes for fx 68 db eller derover kan ansøge i første omgang. 2. Hvad indebærer støjisolering af boliger? Formålet er at nedbringe den støj, der udefra kommer ind i boliger. Støjisolering kan bidrage til en væsentlig forbedring af kvaliteten af boliger, der udsættes for kraftig vejstøj. Støjisolering kan dog ikke forbedre forholdene på udendørs opholdsarealer, f.eks. en have, der udsættes støj. Som regel kommer der mest støj ind i boligen gennem: Vinduer Døre (f.eks. terrassedøre eller altandøre) Friskluftventiler. Undertiden kan lette facadekonstruktioner (f.eks. træpartier under vinduer) og tagkonstruktioner have betydning. Støjisolering handler om at forbedre disse bygningsdeles evne til at dæmpe støj. De mest almindelige foranstaltninger er forbedring af vinduer og friskluftventiler. I sjældnere tilfælde kan det desuden være relevant at forbedre lette facadekonstruktioner og tagkonstruktioner. Disse forbedringer kan imidlertid være omfattende og kostbare. Støjpuljen omfatter ikke denne type forbedringer, fordi en enkelt ejendom med en usædvanlig bygningskonstruktion vil kunne lægge beslag på en uforholdsmæssig stor del af den samlede pulje. Endvidere er der fastsat et maksimalt tilskud, som i størrelse er målrettet forbedring af vinduer og friskluftventiler. Det anbefales derfor, at støjpuljen i Køge Kommune giver tilskud til følgende forbedringer: Udskiftning af almindelige ruder i vinduer (og evt. døre) til lydruder Udskiftning af hele vinduer til mere lydisolerende typer med lydruder Anvendelse af indvendige forsatsruder Udskiftning af friskluftsventiler til lydisolerende typer. Forbedring af en boligs isolering mod støj vil i de fleste tilfælde også forbedre varmeisoleringen. Dermed reduceres boligens energiforbrug. Vinduer med god støjisolering er også tætte. Ved støjisolering bør man derfor også sørge for, at der monteres effektive, støjisolerende fristluftventiler. 3. Hvilke boliger kan opnå tilskud? Støjkortlægningen af Ringvejsstrækningen har identificeret støjbelastede boliger i området og fastlagt det støjniveau, som disse boliger udsættes for. En støjbelastet boliger er en bolig, der udsættes for vejstøj over 58 db. Det er det mest støjbelastede punkt på boligens facade, der lægges til grund ved fastsættelse af boligens støjbelastning. 3/10

4 Nye boliger må normalt ikke udsættes for vejstøj, der overstiger 58 db udendørs. Det kan derfor være rimeligt at lade en støjpuljeordning omfatte boliger, der udsættes for støj over dette niveau. Det vil imidlertid vise sig, at mange boliger med støjniveauer mellem 58 db og 63 db har brug for meget lidt ekstra støjisolering (ofte ingenting) for at få gode forhold indendørs. Derfor vil de i bedste fald opleve en meget lille forbedring. Det vil samtidig medføre, at støjpuljens ressourcer i et vist omfang anvendes til små forbedringer af svagt støjbelastede boliger på bekostning af stærkt støjbelastede boliger med behov for mærkbare forbedringer. En støjgrænse på 63 db vil således prioritere de boliger, der har størst behov og vil opleve en mærkbar forbedring af boligens kvalitet. Det anbefales, at Køge Kommune yder tilskud til boliger, der udsættes for støj over 63 db, men tildeler tilskud til ansøgerne prioriteret efter boligernes støjbelastning. Der er udført en kortlægning af vejstøj i boligområderne omkring ringvejsstrækningen. I det undersøgte område er der ca boliger, som også udsættes for støj fra Køge Bugtmotorvejen med niveauer over 58 db. Men den foreslåede model vil disse boliger ikke komme i betragtning, men derudover er det vores anbefaling, at støjpuljen giver tilskud til vejstøjbelastede boliger uanset om støjkilden er en kommunal vej eller en statslig vej (eller en kombination). Tilskud til støjisolering er fritaget for skat Tilskud, der ydes af Vejdirektoratet eller af andre offentlige myndigheder til foranstaltninger til begrænsning af støj fra veje, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst (Ligningslovens 7 S, stk. 2) Budget Det anbefales, at Køge Kommunes støjpulje giver et tilskud som er en procentandel af håndværkerudgifterne (omfatter timeløn og materialer). Der bør dog fastsættes en øvre grænse for de håndværkerudgifter, der kan få tilskud. Det er Rambølls anbefaling, baseret på erfaringer fra andre puljer, at tilskudsprocenten bør være mindst 50 %, hvis den skal være tilstrækkelig attraktiv. Der er 925 boliger langs Ringvejsstrækningen, som udsættes for vejstøj over 63 db. 176 boliger udsættes for vejstøj over 68 db. Erfaringer fra andre puljeordninger bekræfter, at der meget naturligt er størst interesse hos ejere af de mest støjbelastede boliger, men der er usikkerhed på disse skøn. Man må også forvente, at selv blandt de mest støjbelastede vil langt fra alle være interesserede. Baseret på en opgørelse af de støjkortlagte boliger i grupper efter støjniveau med 1 db spring, har Rambøll opstillet et skøn over det antal boliger, hvor ejeren forventes at være interesseret i at modtage tilskud til støjisolering. Skønnet er baseret på generelle erfaringer fra andre støjpuljeordninger. Det fremgår, at der uanset usikkerheden på dette skøn, er tale 1 Se også Juridisk information > Juridiske vejledninger > Ligningsvejledningen; Almindelig del > A.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelse > A.A.1 Bruttoindkomsten 4/10

5 om et betydeligt antal i forhold til de ressourcer, der er afsat til støjisolering. På den anden side er der budget til at støjisolere boliger, afhængig af den anvendte tilskudsmodel. Støjniveau ved boligen, db Antal boliger i hvert 1 db interval Støjnivea u ved boligerne, db Antal boliger i alt (sum) Anslået andel, der har interesse for at søge tilskud, % Anslået antal interesserede i hvert interval Anslået antal interesserede (sum) Anslået middel tilskud, kr. Samlet tilskud, kr. Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Over Tabel 1. Oversigt over antallet af støjbelastede boliger langs Ringvejsstrækningen i Køge. Det anslåede middeltilskud er baseret på en model, hvor der gives tilskud til forbedring af vinduer og friskluftventiler med et maksimalt tilskud på kr. pr. bolig. Hvis tilskuddet øges til 75 % og maksimalt kr ,- skønnes det, at tilskuddet pr. bolig i gennemsnit vil være kr ,-. Køge Kommune kan vælge at åbne for ansøgninger fra alle boliger, der udsættes for støj over 63 db. Alternativt kan det besluttes, at kun boliger, der udsættes for 68 db eller derover kan ansøge i første omgang. Der er behov for, at den enkelte boligejer kan finde ud af om boligen er berettiget til et tilskud. Det anbefales derfor, at Køge Kommune offentliggør et kort fra støjkortlægning af ringvejsstrækningen, hvor støjen ved hver enkelt bolig er angivet med en farvesignatur. 5/10

6 Figur 1. Udsnit af støjkort, hvor en farvesignatur viser støjen ved den enkelte bolig. Boliger med orange farve er udsat for støj over 63 db. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange af de interesserede boligejere, der rent faktisk vælger at indsende en ansøgning. Det er naturligvis en risiko, at der kommer mange ansøgninger. I så fald vil mange få afslag. På den anden side vil der foreligge et billede af interessen blandt de berørte boligejere. Budgetoverslag, 50 % tilskud, max kr. Tilskud til støjisolering af 27 boliger á ca. kr ,- kr Administration og støjkonsulent kr I alt kr Budgetoverslag, 75 % tilskud, max kr. Tilskud til støjisolering af 18 boliger á ca. kr ,- kr Administration og støjkonsulent kr I alt kr Administration og støjkonsulent er lavere, hvis der er færre boliger. 6/10

7 5. Tidsplan En normal tidsplan for en støjisoleringspulje strækker sig over ca. 20 måneder. I nedenstående eksempel på en tidsplan vil det efter måneder være afgjort, hvilke boliger, der har fået tilsagn om tilskud til støjisolering. Måned Forberedelse Offentliggørelse og information Genemførelse af støjisoleringen Kontrol og udbetaling af tilskud Information på hjemmeside Sidste frist for tilmelding Sidste frist for boligejers ansøgning om tilskud Sidste frist for indsendelse af betalte håndværkerregninger Sidste frist for færdigmelding 6. Forslag til betingelser for økonomisk støtte til støjisolering af boliger 6.1 Generelle principper Opnåelse af tilskud kan kun ske, hvis boligejeren følger støjpuljens faser og tidsfrister. Boligejeren kan vælge at træde ud af forløbet undervejs, indtil boligejeren indgår en forpligtigende aftale med en håndværker om at udføre støjisolering af boligen. Det er et grundlæggende princip i den foreslåede ordning, at der skal være sikkerhed for, at kommunale tilskud anvendes til støjisolering, og i fornøden faglig og teknisk kvalitet. Det opnås ved at anvende en fagspecialist, en støjkonsulent, der vurderer den nødvendige støjisolering og efterfølgende kontrollerer om støjisoleringen er udført som forudsat. Den eksterne støjkonsulent betales af Køge Kommune. Det sikrer, at boligejere ikke på nogen måde forpligter sig økonomisk eller på anden måde, før det samlede beslutningsgrundlag foreligger. De boligejere, der får besøg af en støjkonsulent vil under alle omstændigheder få gode råd om støjisolering af boliger. De råd kan ejeren vælge at bruge straks og opnå tilskud, eller han kan vælge at anvende dem på et senere tidspunkt uden tilskud. Det er et andet centralt princip, at der ikke gives 100 % tilskud, fordi støjisolering forbedrer boligens værdi og ofte også varmeisoleringen. Et tredje centralt princip er, at støjpuljen uden at forpligtige boligejeren, gennemfører alle undersøgelser og udarbejder grundlaget for indhentning af tilbud fra håndværkere. Puljen kontrollerer også om arbejdet er korrekt udført. Men aftalen med håndværkere og selve udførelsen er et projekt, der gennemføres af boligejeren som bygherre og på dennes ansvar. Det betyder fx også, at boligejeren (og håndværkeren) er ansvarlig for korrekt håndtering af 7/10

8 byggeaffald. Modellen sikrer høj faglig og teknisk kvalitet, men også et klart ejerskab hos boligejeren. 6.2 Puljeordningens faser Vejdirektoratet har udgivet en projektvejledning 2, der indeholder konkrete forslag til alle skrivelser og dokumenter, der anvendes i en støjpulje. Det anbefales at anvende dette materiale, der er gennemprøvet og har vist sig at fungere tilfredsstillende. Materialet er endvidere i overensstemmelse med det materiale, der har været anvendt af Banedanmark i en længere årrække. En støjpulje efter denne model gennemføres over ca. 20 måneder og har følgende faser: Fase 1: Puljen offentliggøres og igangsættes Køge Kommune offentliggør puljens indhold og betingelser. Der oplyses en ansøgningsfrist og et ansøgningsskema, som skal anvendes. Når ansøgningsfristen er udløbet, sorteres boligerne efter støjniveau. De boliger, der med fuldt tilskud kan rummes indenfor puljens budget, kontaktes for aftale om besigtigelse. De øvrige får et brev om, at de kommer i betragtning, hvis nogle af de udvalgte falder fra. Ellers kan de søge igen, hvis puljen videreføres. Fase 2: Besigtigelse af boliger Boligejerne, der har fået tilbud om deltagelse i støjpuljen, får et uforpligtende besøg af en støjkonsulent. Ved besøget opmåler støjkonsulenten boligens beboelsesrum. Efterfølgende beskriver konsulenten de tekniske løsninger, der i hvert rum skal anvendes for at nedbringe det indendørs støjniveau. Besøget i boliger er også en god lejlighed til at tale om støjisoleringen og afklare evt. tvivlsspørgsmål. Fase 3: Indhentning af tilbud Støjkonsulenten sender en arbejdsbeskrivelse til boligejeren. Beskrivelsen skal boligejeren anvende til indhentning af tilbud på arbejdets udførelse hos mindst 2 og højest 4 forskellige momsregistrerede håndværkere. Tilbuddene skal være bindende, henvise direkte til støjkonsulenten arbejdsbeskrivelse og omfatte alle eventuelle følgearbejder. Boligejeren kan frit vælge ikke at gå videre i forløbet. Boligejeren kan vælge at begrænse arbejdets omfang til nogle af boligens rum. Men omfanget og kvaliteten af det arbejder, der udføres i det enkelte rum, skal følge støjkonsulentens anvisninger og må ikke begrænses. For større ejendomme med omfattende støjisoleringsprojekter, dvs. lejlighedskomplekser, er der særlige regler om udbud af håndværkerarbejde. Da der er tale om offentligt støttet arbejde, skal reglerne i Tilbudsloven 3 overholdes. Boligejeren kan vælge at søge teknisk bistand hos en ingeniør eller en arkitekt. Udgifter i rimeligt omfang kan være en del af de tilskudsberettigende håndværkerudgifter, hvis der er særlige byggetekniske forhold på ejendommen udover det støjtekniske, som kræver særlig 2 Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning, Vejdirektoratet Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, LBK nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), Økonomi- og Erhvervsministeriet 8/10

9 sagkyndig bistand. Hvis boligejeren ønsker tilskud til teknisk bistand, skal det økonomiske omfang fremsendes til kommunen sammen med håndværkertilbuddene. Fase 4: Vurdering af tilbud og tilsagn om støtte Hvis boligejeren ønsker at gennemføre støjisoleringsarbejdet, sendes de indhentede tilbud til støjkonsulenten, som vurderer om priserne er rimelige og om det tilbudte arbejde opfylder kravene. Det vil normalt være det billigste tilbud, der lægges til grund for beregning af støjpuljens tilskud til støjisoleringen. Dernæst modtager boligejeren tilsagn om støtte og støttebeløb til støjisoleringsarbejdet. Tilsagnet kommer fra Køge Kommune og er bevis på, at der vil blive udbetalt støtte. Tilsagnet indeholder tidsfrister for arbejdets gennemførelse. Fase 5: Udførelse Når tilsagnet foreligger, og ikke før, kan boligejeren beslutte at igangsætte arbejdet, men kan også frit vælge at opgive. Boligejeren er selv ansvarlig for aftaler med håndværkere og for, at de udfører isoleringsarbejdet på den rigtige måde og til den aftalte tid. Støjkonsulenten og Køge Kommune påtager sig kun at vurdere det nødvendige arbejdes omfang og karakter. Det er boligejerens ansvar at indhente eventuelle godkendelser fra myndigheder, afklare forsikringsforhold, miljøforhold m.v. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Fase 6: Kontrol Når støjisoleringen er gennemført giver boligejeren besked til støjkonsulenten, som derefter kommer på besøg for at kontrollere om arbejdet er korrekt udført. Der gives kun tilskud til rum, hvor støjisoleringen er udført som beskrevet i støjkonsulentens arbejdsbeskrivelse. Hvis arbejdet kan godkendes, udbetales tilskuddet fra støjpuljen. I modsat fald skal fejl og mangler rettes, før tilskuddet kan udbetales. Tilskud fra støjpuljen udbetales først, når boligejeren har betalt håndværkeren. Der skal foreligge dokumentation herfor. 6.3 Specifikke betingelser for opnåelse af tilskud til støjisolering (forslag) Boligen skal have en beregnet støjbelastning fra vejstøj på mindst 63 db udendørs ved mindst én boligfacade. Det støjniveau, der skal lægges til grund, er fastlagt i støjanalysen af ringvejsstrækningen i Køge. Boligen skal være en helårsbolig. Der gives tilskud til støjisolering af følgende typer beboelsesrum: Stuer Soverum Værelser og kamre til ophold Køkkenalrum/spisekøkkener og køkkener. Der gives kun tilskud til beboelsesrum, der er lovlige som beboelse, jævnfør BBRmeddelelse eller bygningsattest. 9/10

10 Der kan kun opnås tilskud til følgende typer af foranstaltninger: Forbedring, evt. udskiftning, af vinduer Støjreducerende friskluftventiler Rum af bl.a. disse typer kan ikke opnå tilskud: Inddækkede terrasser og udestuer, der ikke er godkendt som beboelsesrum Gang og entré Forstuer Loftsrum Kælderrum Bryggers Badeværelser Rummene skal før gennemførelse gennemførsel af støjisolering have et indendørs støjniveau på mere end 33 db. Forklaring: Et indendørs niveau på 33 db er Bygningsreglementets krav til nye boliger. Kravet medfører, at boliger der på trods af et højt udendørs niveau alligevel har under 33 db indendørs, ikke kan opnå tilskud. Puljeordningen giver således kun tilskud, hvis der er et reelt behov. Det er støjkonsulenten, der ved besigtigelse af boligen, beregner det indendørs støjniveau. Støjisoleringen skal så vidt muligt medføre en mærkbar dæmpning af det indendørs støjniveau, dvs. en dæmpning på 3-5 db. Forklaring: Kravet sikrer, at beboerne oplever en mærkbar ændring af boligens kvalitet. Da boligejerne selv deltager i finansieringen af arbejdet bør det sikres, at beboerne rent faktisk oplever en effekt. Støjisoleringen skal så vidt muligt nedbringe den indendørs støjbelastning til under 33 db. Forklaring: Dette er den optimale målsætning, men ofte kan denne målsætning ikke opfyldes i praksis, hvis det udendørs støjniveau er højt, f.eks. over 70 db. Mulighederne afhænger af indretningen, vinduernes størrelse m.m. Det bør derfor ikke være et absolut krav, at 33 db skal overholdes. I stedet bør hovedvægten lægges på kravet om en mærkbar dæmpning. Alle de foranstaltninger, der for hvert beboelsesrum er beskrevet for opfyldelse af kravene, skal gennemføres, hvis der skal ydes tilskud fra støjpuljen. Forklaring: Eksempel: En stue har to vinduer mod gaden. Boligejeren ønsker kun at støjisolere det ene vindue, men i så fald opnås langt fra de opstillede krav til støjisoleringens effekt. Derfor skal begge vinduer støjisoleres. Boliger, der én gang har modtaget tilskud, kan ikke forvente at modtage tilskud igen senere. 10/10

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Banedanmark Miljø & Energi Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE RAPPORT 366-2010 TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Prags Boulevard. Råderetskatalog. Prags Boulevard. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Prags Boulevard Råderetskatalog Prags Boulevard Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Råderetskatalog Boholteparken

Råderetskatalog Boholteparken Boholteparken Køge. Råderetskatalog Boholteparken Administreret af Råderetskatalog for boholteparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 14. september 2015 Side 1 af 11 Råderetten Lejet men helt dit eget!...

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade Råderetsregler 2008 Afd. 36 Skovvej og Sundsvallgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE VERSION AUGUST 2014 Incitamentskatalog - for praktikere Dette katalog indeholder en række incitamentsklausuler,

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Velkommen til beboermødet

Velkommen til beboermødet Velkommen til beboermødet Som vi nævnte i indbydelsen til dette beboermøde er lånemarkedet gunstigt, og da vi allerede har en solid opsparing til vedligeholdelse stående i banken, har vi, gennem de seneste

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 406 ELVERPARKEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 1. SEPTEMBER 2011 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet: Tilskud

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere