AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER"

Transkript

1 / /NVH PUNKT 3: RÅDSMØDET 22. JUNI 2011 AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME INDSTILLING BAGGRUND MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN Furesø Kommune FC Nordsjælland LEJEMÅLET Farum Park Farum Parks kundegrundlag Lejeaftalen Bemærkninger til lejevilkårene for Farum Park HORESTAs sagkyndige udtalelse FC Nordsjællands bemærkninger til lejevilkårene Opgørelse af betalt leje for Farum Park SAGSFORLØBET MARKEDSNIVEAU FOR LEJEBETALING I Markedet for konferencecentre Undersøgelse af konferencecentres lejevilkår Konferencecentrenes priser og omsætning Konferencecentres lejebetaling i Konferencecentres lejevilkår HORESTAs normtalsanalyse HØRINGSSVAR VURDERING EFTER 11 A Rådets kompetence efter 11 a Bemærkninger til overgangsbestemmelsen Samhandelspåvirkning Konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Offentlige midler Støtte Farum Parks sammenlignelighed med andre kursus og konferencecentre Delkonklusion Er der tale om støtte? Delkonklusion Lejevilkårene for Farum Park sammenholdt med markedsundersøgelsens resultater... 43

3 Delkonklusion Konklusion vedrørende støtte Til fordel for Bestemte former Erhvervsvirksomhed Konkurrenceforvridende Lovlig i henhold til offentlig regulering Konklusion konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Samlet konklusion AFGØRELSE... 52

4 1 RESUME 1 Denne sag er startet på baggrund af en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden herefter Statsforvaltningen), som har behandlet en klage fra en borger i den daværende Farum Kommune (herefter Furesø Kommune) over de vilkår, som Furesø Kommune har udlejet Farum Park Idræts- og Kulturcenter til FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland) på. 2 Den 4. april 2006 rettede Statsforvaltningen henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Statsforvaltningen oplyste, at man den 31. marts 2006 havde truffet afgørelse om, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland, og at kommunen derfor var forpligtet til at genforhandle lejekontrakten med henblik på at bringe lejens størrelse på niveau med markedslejen. Statsforvaltningen anmodede på den baggrund styrelsen om at vurdere, om der var grundlag for at vurdere sagen efter konkurrencelovens 11 a. 3 I et senere brev (af 2. februar 2007) har Statsforvaltningen supplerende oplyst, at Statsforvaltningen ikke finder, at Furesø Kommune efter kommunalfuldmagten lovligt kan drive eller yde støtte til driften af Farum Park, samt at støtten til FC Nordsjælland efter Statsforvaltningens opfattelse er ulovlig, idet der ikke er hjemmel hverken i kommunalfuldmagten eller anden offentlig regulering til den anførte støtte. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag blev sat i bero i foråret 2007 pga. en tvist mellem styrelsen og FC Nordsjælland vedrørende rækkevidden af partsaktindsigt. Aktindsigtssagen blev afgjort i Højesteret den 29. november a er indført ved lov nr. 416 af 31/05/2000 om ændring af konkurrenceloven. 2 i ændringsloven fastslår følgende: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Påbud om tilbagebetaling af støtte efter 11 a, stk. 1, som indsat ved denne lov kan ikke udstedes for støtte, der er ydet inden lovens ikrafttræden 6 I bemærkningerne til bestemmelsen er anført, at En beslutning truffet før lovens ikrafttræden om at yde konkurrenceforvridende støtte, vil uanset om støtten udbetales efter lovens ikrafttræden eller ej, ikke kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling. 7 Furesø Kommunes beslutning om at tildele støtte ved udlejning af Farum Park Idræts- og Kulturcenter er truffet allersenest den 31. juli 2000, hvor en samlet fremlejekontrakt for stadion og idræts- og kulturcenter blev indgået og under- 1

5 skrevet. Dermed er støtten formelt besluttet tildelt før lovens ikrafttræden (1. oktober 2000). 8 Rådet har derfor valgt alene at træffe afgørelse om, hvorvidt støtten i denne sag er konkurrenceforvridende. 9 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Farum Kommune (nu Furesø Kommune) og Farum Boldklub (nu FC Nordsjælland), der på aftaletidspunktet var ejet af række mindre investorer. 10 Ved vurderingen af, om FC Nordsjælland har modtaget en økonomisk fordel omfattet af 11 a skal det undersøges, om Furesø Kommune har fulgt det markedsøkonomiske investorprincip ved indgåelsen af kontrakten med FC Nordsjælland i Vurderingen skal foretages ud fra de til rådighed værende oplysninger om markedet samt forventninger til udviklingen på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået. Det skal således vurderes, om lejen for Farum Park var på markedsniveau i Lejebetalingen for Farum Park opgøres ifølge lejekontrakten som en procent af omsætningen efter følgende skala: 10 pct. af den samlede årsomsætning indtil XXX mio. kr. 9 pct. af den samlede årsomsætning mellem XXX og X mio. kr. 8 pct. af den samlede årsomsætning over X mio. kr. 13 Styrelsen har indhentet oplysninger om FC Nordsjællands lejebetaling til Furesø Kommune i perioden FC Nordsjællands årlige omsætning lå i denne periode på XXXXX mio. kr., hvorved lejen primært blev beregnet på baggrund af det højeste trin på skalaen. Den faktiske leje har således udgjort 8,5 8,6 pct. af omsætningen i Af lejeaftalen fremgår det, at parterne vurderer, at den aftalte leje ved kontraktens indgåelse svarer til markedsvilkår for den pågældende ejendomstype. FC Nordsjælland har over for styrelsen redegjort for, at kontrakten er udarbejdet med uformel inddragelse af HORESTA. Der findes dog ikke dokumentation herfor hverken hos parterne eller hos HORESTA. 15 Da Konkurrencerådet ikke vil kræve støtten tilbagebetalt, er der ikke behov for præcist at opgøre støttens størrelse. På den baggrund har styrelsen valgt ikke at indhente en sagkyndig vurdering, men at basere vurderingen af den markedskonforme leje på styrelsens markedsundersøgelse. 2

6 16 Styrelsens markedsundersøgelse er foretaget blandt konferencecentre med lejeeller forpagtningsaftaler. Derudover har styrelsen konsulteret HORESTA, der har kunnet bidrage med normtalsanalyser fra slutningen af 1990 erne. 17 Styrelsens undersøgelse viser, at konferencecentres lejebetaling set i forhold til omsætningen lå i intervallet pct. i Konferencecentre, der indgik kontrakt i 1999 eller 2000 (samme år som Farum Park), betalte minimum 11,4 pct. i leje i forhold til omsætningen i HO- RESTAs normtal viser, at konferencecentre i slutningen af 1990 erne i gennemsnit betalte 16,6 pct. i leje. 19 Styrelsen vurderer, at en markedsleje for konferencecentre i år 2000 lå i spændet pct. 20 Med betaling af en leje, der udgjorde 8,5 8,6 pct. af omsætningen i , har FC Nordsjælland fået en økonomisk fordel i driften af Farum Park sammenlignet med aktuelle og potentielle konkurrenter. 21 En gennemgang af konferencecentrenes lejekontrakter viser, at lejevilkårene for Farum Park ikke afviger så væsentligt fra andre konferencecentres lejevilkår, at det berettiger en lavere leje end markedsniveauet. 22 Ovenstående skal sammenholdes med, at driften af Farum Park Idræts- og Kulturcenter forud for lejeaftalens indgåelse ikke har været udbudt, og at lejeværdien ikke har været fastlagt på baggrund af en uafhængig vurdering. I stedet indgik Furesø Kommune en kontrakt direkte med FC Nordsjælland ved at supplere fremlejekontrakten for stadiondelen med en allonge, hvori lejeforholdene for Idræts- og Kulturcentret blev anført. 23 Samlet vurderer styrelsen, at FC Nordsjællands lejebetaling for Farum Park lå under markedsniveauet ved kontraktens indgåelse, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. konkurrencelovens 11 a. 24 Af et referat fra Furesø Byråds møde den 25. maj 2011 fremgår det, at Furesø Kommunes forvaltning overfor Byrådet har tilkendegivet, at Forvaltningen har til hensigt, når Konkurrencerådets afgørelse foreligger, at tage kontakt til FC Nordsjælland A/S med henblik på genforhandling og regulering af lejebetalingen til markedslejen med virkning pr. 1. oktober Konferencecentrene der indgik kontrakt i 2000 havde første driftsår i 2001 og

7 2 INDSTILLING 25 Det indstilles, at Konkurrencerådet meddeler Furesø Kommune og FC Nordsjælland A/S at kommunen har tildelt Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) offentlig konkurrenceforvridende støtte, jf. konkurrencelovens 11 a ved fra den 31. juli 2000 at fremleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) til en leje, der lå under markedsniveau. 4

8 3 BAGGRUND 26 Sagen vedrører Furesø Kommunes (tidligere Farum Kommune) fremleje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter til FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland) til brug for hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed. 27 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2006 en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden herefter Statsforvaltningen) med anmodning om at vurdere, om der var grundlag for at vurdere sagen efter konkurrencelovens 11 a. 28 Statsforvaltningen havde forinden den 31. marts 2006 truffet afgørelse om, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland, som kommunen havde pligt til at bringe til ophør. 29 På baggrund af henvendelsen valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at indlede en undersøgelse af, om FC Nordsjælland lejer Farum Park af Furesø Kommune på vilkår, der indebærer konkurrenceforvridende offentlig støtte efter konkurrencelovens 11 a. 5

9 4 MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN 4.1 FURESØ KOMMUNE 30 Den relevante myndighed er Furesø Kommune, tidligere Farum Kommune, der ifølge afgørelse af 31. marts 2006 fra Statsforvaltningen har givet ulovlig støtte til FC Nordsjælland ved at fremleje Idræts- og Kulturcentret på Farum Park til en leje under markedsniveau. 31 Furesø Kommune ligger ca. 20 km nord for København med nærliggende motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Kommunen har ca indbyggere. 4.2 FC NORDSJÆLLAND 32 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland A/S. 33 I perioden 13. oktober september 2002 blev hotel- og konferencevirksomheden i Idræts- og Kulturcentret drevet af FC Nordsjælland A/S. Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS har siden 2002 drevet restaurations-, hotel- og konferencevirksomheden i Farum Park Idræts- og Kulturcenter. 34 Både FC Nordsjælland A/S og Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS er datterselskaber af FC Nordsjælland Holding A/S, der i 2000 var ejet af mange mindre investorer. 35 I 2004 overtog AKP-Holding A/S aktiemajoriteten i FC Nordsjælland Holding A/S. AKP-Holding A/S er 100 pct. ejet af Allan Kim Pedersen. Siden 2006 har FC Nordsjælland Holding A/S været 100 pct. ejet af AKP-Holding A/S. 36 AKP-Holding solgte i oktober 2009 FC Nordsjælland Holding til KAP-Holding A/S også ejet af Allan Kim Pedersen. 37 Nedenstående figur 1 illustrerer forholdet mellem de involverede virksomheder, som det ser ud i dag. 6

10 Figur 1: Virksomheder involveret i sagen KAP-Holding A/S (100 pct. ejet af Allan Kim Pedersen) FC Nordsjælland Holding A/S FC Nordsjælland A/S (Tidligere Farum Boldklub A/S) Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS 7

11 5 LEJEMÅLET 5.1 FARUM PARK 38 Farum Parks Idræts- og Kulturcenter markedsføres som Farum Park Sports- og Konferencecenter. 39 Farum Park Sports- og Konferencecenter er af HORESTA klassificeret som et 4- stjernet konferencecenter. Konferencecentret er ifølge hjemmesiden centralt beliggende i Nordsjælland kun 20 km. fra Københavns centrum. 40 Farum Park Sports- og Konferencecenter indeholder ifølge sin hjemmeside 36 rummelige og moderne indrettede standardværelser, 4 luksussuiter med B&Oanlæg og spa-badekar og udsigt over stadion samt 8 loger. Stedet har konferencefaciliteter for op til 200 personer, og der er mulighed for at få arrangeret teambuilding-kurser. Herudover tilbydes særlige træningsophold for professionelle sportsudøvere. 41 Farum Park Sports- og Konferencecenter markedsfører sig med en lang række faciliteter, heriblandt opholdsstue med billard, dart, bordfodbold og bordtennis samt sofahjørne m/tv, stort lækkert fitness center og petanque baner. Derudover reklamerer centret med, at hotellets gæster mod betaling har adgang til en svømmehal med 50 meter bane og varmtvands bassin, stadion, træningsbaner, aerobic sal samt tennis- & squashbaner Konferencecentret rummer en restaurant med plads til op til 250 personer. Restauranten understøtter primært centrets aktiviteter i form af bespisning af konferencedeltagerne Farum Parks kundegrundlag 43 Farum Parks Idræts- og Kulturcenter skal ifølge fremlejeaftalen af 31. juli 2000 anvendes til kursusvirksomhed, navnlig inden for idræt, konferencer, foredrag, kulturarrangementer, forsamlingslokaler, restauration og overnatningsmuligheder i forbindelse med ovenstående. 44 Farum Park Sports- og Konferencecenters markedsføring af konferencecentrets faciliteter er overvejende rettet mod erhvervslivet, der anvender faciliteterne til at afholde konferencer mv. Af hjemmesiden fremgår, at centret også kan benyttes til private selskaber og ferieophold. 2 Farum Park udbyder tillige en række aktiviteter, fx fægtning, fysiske øvelser på stadion eller i fitness centret suppleret med sundhedsforedrag, klatring på klatrevæg m/instruktør, cykling på mountainbike (flere ruter af forskellig sværhedsgrad), fisketur (evt. med madkurv), golfkursus m/instruktør m.v. Hertil kommer mulighed for diverse workshops og teambuildingskurser (stresshåndtering, projektstyring, kokkeskole osv.). 8

12 45 FC Nordsjælland skønner, at anvendelsen af centret fordeler sig med XX pct. til idræts- og kulturformål i bred forstand og med XX pct. til erhvervsformål mv. 46 Af en kundeliste pr. 15. april 2008 dækkede hele lejeperioden siden konferencecentrets opstart i oktober 2000 fremgår, at det blandt centrets besøgende er et stort antal erhvervsvirksomheder fra hele landet, hvortil kommer et mindre antal udenlandske erhvervsvirksomheder. De besøgende erhvervsvirksomheder dækker et bredt spektrum af brancher, herunder idrætsrelateret erhvervsvirksomhed. 47 Hotelvirksomheden er kun i begrænset omfang et privat feriemål. Hvad angår omfanget af privatpersoners brug af centret, er der således kun anført ganske få privatpersoner på kundelisten. 48 FC Nordsjælland vurderer, at omsætningsfordelingen på de enkelte kundesegmenter fordeler sig således: Tabel 1 SKØNSMÆSSIG FORDELING AF OMSÆTNINGEN PÅ KUNDEGRUPPER, PCT Erhvervskunder XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Privatkunder XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX Sportsklubber XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Note: Af erhvervskunder 2001 udgjorde Farum Kommune 1/3. Kilde: FC Nordsjælland 49 Restauranten (Restaurant Sepp) er rettet mod såvel erhvervsvirksomheder som privatpersoner. Udover at have konference- og hotelgæster som kundegrundlag afholder restauranten familiefester, selskaber og receptioner. Herudover er restaurantens cafedel åben for offentligheden, hvad enten det drejer sig om spisning eller en kop kaffe. 50 Ifølge FC Nordsjælland har restauranten dog i praksis næsten ingen a la carte aktivitet. Restauranten forestår således primært bespisning af konferencegæster. Dette sker i separate lokaler adskilt fra cafeen. Hertil kommer yderligere på forhånd aftalt fast bespisning af områdets top-sportsfolk, der anvender sportscentrets faciliteter på daglig basis. Konkret drejer det sig om ca. 50 sportsfolk, der gennemsnitligt fem gange om ugen anvender cafedelen til bespisning. Dette reklameres der specifikt med på restaurantens hjemmeside. En lille del af restaurantens omsætning knap XX pct. i 2007 består herudover i afholdelse af familiefester, større selskaber og receptioner, hvor man har bestilt forplejning på forhånd. Ingen af disse aktiviteter er (som hovedregel) forbundet med overnatning på konferencecentret. 9

13 51 De gæster, der besøger restauranten direkte fra gaden udgør kun X pct. af restaurantens omsætning. Heraf hidrører ca. 1/3 fra folk, der har anvendt faciliteterne på stadion m.v. Denne del af restaurantens omsætning er dermed særdeles begrænset. 5.2 LEJEAFTALEN 52 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Farum Kommune (nu Furesø Kommune) og Farum Boldklub (nu FC Nordsjælland), der på aftaletidspunktet var ejet af række mindre investorer. 53 Driften af stadiondelen af Farum Park blev udbudt af Furesø Kommune via en annonce indsat i Frederiksborg Amts Avis den 12. juni Kun FC Nordsjælland afgav tilbud, og 13. september 1999 indgik de to parter en fremlejekontrakt om stadiondelen. 54 Senere blev Farum Park udbygget, hvorunder Idræts- og Kulturcentret blev etableret. Furesø Kommune foretog ikke et udbud af driften af det tilbyggede Idræts- og Kulturcenter men indgik i stedet den 10. april 2000 kontrakt direkte med FC Nordsjælland om driften ved at supplere fremlejekontrakten (for stadiondelen) med en allonge, hvori lejeforholdene for Idræts- og Kulturcentret blev anført. 55 Fremlejekontrakten af 13. september 1999 (for stadiondelen) med allonge af 10. april 2000 blev afløst af en ny fremlejekontrakt af 31. juli 2000 (herefter fremlejekontrakten). 56 Idræts- og Kulturcentret blev færdiggjort pr. 13. oktober 2000, hvorved udlejningen til FC Nordsjælland blev egentligt indledt. 57 Fremlejekontrakten blev den 29. september 2005 suppleret med en allonge. Allongen indeholder overvejende vilkår i forbindelse med bortforpagtningen af stadiondelen på Farum Park (dvs. baneanlæg med tribuner og lignende), hvor lejen ændres efter Konkurrencestyrelsens retningslinier i rapporten Kommunal udlejning af idrætsanlæg. X XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX Allongen har virkning fra 1. januar Denne sag omhandler alene fremlejen af Idræts- og Kulturcentret i form af hotel-, konference-, og restaurationsfaciliteter og således ikke Farum Kommunes øvrige fremlejeaftaler med FC Nordsjælland om Farum Park. Fremlejeaftalens enkelte vilkår gennemgås nedenfor. 10

14 59 Lejen af Idræts- og Kulturcentret udgør efter fremlejekontraktens 4, stk. 2, litra e en trinvis lejeafgiftsprocent opgjort på basis af den samlede årlige omsætning ved restaurations-, kursus-, overnatnings- og konferencevirksomhed. I det omfang FC Nordsjælland bortforpagter driften af centret, beregnes lejen på basis af forpagterens omsætning. 60 Fremlejekontrakten indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagen: 61 XXXX XXXXX XX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX 62 X 63 XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XXXX X XXX XXXXXXXX XXX 64 XXX XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX 65 X 66 XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 67 XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 68 XX XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX 69 X XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX X XXXX XXX 70 X XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXX 71 X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 72 X 73 XXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXX 74 X 75 XXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX XXXX XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXX X XX XXXX XXXXXX XXXX 11

15 76 X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XXX X XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX 77 X X XXXXXXXXXXXXXX 78 X 79 XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 80 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX 81 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX 82 X X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 83 XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX 84 X 85 XXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 86 X 87 X X XXXXXXXXXX 88 XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX 89 XXX XXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XX 12

16 XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 90 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 91 X 92 X XX XXXXXXXXX 93 XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX X XX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXXX 94 X 95 De anførte lejeafgiftsprocenter har været gældende i hele lejeperioden (13. oktober 2000 til i dag). Der er dog foretaget en årlig justering af beløbsgrænserne på basis af den procentvise ændring i nettoprisindekset. Omsætningen, hvoraf lejen beregnes, er omsætningen efter fradrag af moms og andre offentlige afgifter af enhver art. 96 Lejen opgøres og betales ifølge fremlejekontraktens 4, stk. 1 XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XXX XXXX X XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX X XXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 97 I 1.9 i allonge af 29. september 2005 til fremlejekontrakten (af 31. juli 2000) ændres betalingsforholdene. Med virkning fra den 1. januar 2004 betales 98 XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 99 Som det fremgår, kan lejemålet fra hver af parternes side opsiges med X måneders varsel. Dog kan lejemålet fra udlejers side tidligst opsiges til den 1. oktober XXXX (lejekontraktens 13.1). 100 Endvidere vurderer parterne, at den aftalte omsætningsafhængige leje ved indgåelsen af nærværende kontrakt svarer til markedsvilkår for den pågældende ejendomstype. Skulle markedsforholdene ændre sig væsentligt, kan hver af par- 13

17 terne kræve regulering til markedsleje dog tidligst pr. 1. oktober XXXX. Lejeafgiftsprocenterne er således fastlåst i XX år (lejekontraktens 5. 2). 5.3 BEMÆRKNINGER TIL LEJEVILKÅRENE FOR FARUM PARK HORESTAs sagkyndige udtalelse 101 I forbindelse med Statsforvaltningens behandling af sagen har HORESTA efter anmodning fra Furesø Kommune den 25. januar 2006 afgivet en sagkyndig udtalelse om konformiteten af Farum Parks lejevilkår med markedsforholdene. Udtalelsen er baseret på branchetal for 2005 og inkluderer primært 4-stjernede hoteller samt et mindre antal 3-stjernede. En væsentlig del af udtalelsen vedrører tillige generelle forhold. Dele af udtalelsen gengives nedenfor. 102 HORESTA anfører i sin udtalelse, at størrelsen af den aftalte leje afhænger af betingelserne i den konkrete lejekontrakt, herunder navnlig omfanget og tilstanden af det lejede samt fordelingen af rettigheder og forpligtelser mellem lejer og udlejer. Nedenfor er nævnt nogle af de områder, der har betydning for størrelsen af den fastsatte leje. Rent geografisk vil en placering i København ofte bevirke en højere leje end ved beliggenhed i provinsen, således som beliggenheden må betegnes i nærværende tilfælde. Det forhold, at maskiner, inventar og andet driftsmateriel indgår som en del af det forpagtede, har stor betydning for forpagtningsafgiftens størrelse. Vedligeholdelsen vil typisk være fordelt sådan, at lejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, mens udlejer har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse. Såfremt myndighederne stiller krav om ændring af indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, kan dette ansvar påhvile bortforpagteren, hvilket vil kunne bevirke en højere leje. Det er ikke ualmindeligt, at lejen nedsættes i takt med en stigende omsætning. Fastsatte åbningstider ifølge forpagtningskontrakten med kortere åbningstid end sædvanligt for branchen bør medføre, at forpagtningsafgiften sættes lavt, idet der er tale om en begrænsning i forpagterens mulighed for omsætning. Normalt er lejeforholdet uopsigeligt for udlejer i en årrække, mens lejer typisk har et opsigelsesvarsel på omkring 6 måneder. Såfremt udlejers uopsigelighed ligger under 10 år dog noget kortere ved leje af offentlig ejendom vil dette tale for lavere leje... 14

18 103 HORESTA vurderer i sin udtalelse, at der eksisterer en række forhold i fremlejekontrakten, der gør lejeforholdet særligt fordelagtigt for lejer. HORESTA peger på følgende forhold: XX XXX XXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX Disse vilkår er alle lempelige for lejer i forhold til, hvad der er sædvanligt i branchen og vil derfor kunne fordre en højere leje. 104 HORESTA anslår, at lejeforholdet mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland, hvor størstedelen af huslejen reelt udgør 8 % af omsætningen, må anses som fordelagtigt for lejer, idet den anbefalede markedsleje vil udgøre 12,5 %. Dette forstærkes af de fordelagtige vilkår der er i kontrakten. 105 Styrelsen har bedt HORESTA oplyse, om fastsættelse af satserne for lejeafgiften i lejeaftalen mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland er sket under HO- RESTAs medvirken. Hertil har HORESTA oplyst, at man har ikke kunnet finde dokumentation for HORESTAs medvirken i fastsættelsen af lejeafgiften FC Nordsjællands bemærkninger til lejevilkårene 106 FC Nordsjælland har i brev til styrelsen af 24. april 2008 anført en række betragtninger om de faktiske forhold, der gør sig gældende for Farum Park, og de heraf afledte virkninger, som disse forhold, ifølge FC Nordsjælland, har for lejevilkårene. 107 FC Nordsjælland påpeger således, at Sports- og Konferencecentret blev opført i et område uden nogen form for tradition for denne type virksomhed, og at centrets beliggenhed ikke [er] særlig attraktiv, idet området er præget af ordi- 15

19 nær villabebyggelse og udsigten fra værelserne er enten en parkeringsplads eller bagsiden af en tribune. 108 Derudover oplyser FC Nordsjælland, at ved kontraktens indgåelse var der intet eksisterende kundegrundlag, og at kundegrundlaget primært skulle [ ] opbygges via tilknytning til den lokale fodboldklub i form af sportsarrangementer, træningsophold, konferencer for virksomheder med tilknytning til fodboldklubben osv. Den omsætning, som centret opnåede i 2000 og 2001 var i meget høj grad bundet op til den tidligere borgmesters personlige engagement og netværk. Dette er ikke normalt i et leje/forpagtningsforhold, og denne type omsætning var som det også efterfølgende viste sig ganske svær at fastholde. 109 FC Nordsjælland anfører desuden, at en del af omsætningen [er] baseret på sportsarrangementer, hvor avancen vil være væsentligt lavere på grund af, at det er umuligt at opnå normale priser for værelserne på dette marked, samtidig med at der er mere slitage og rengøring på grund af mange gæster pr. værelse, højere opholdsfrekvens på centret end ved normale overnatninger, samt øget krav til bemanding og bespisning mv. foranlediget heraf. 110 Efter FC Nordsjællands opfattelse er Farum Park mere sammenligneligt med 3- og 4-stjernede konferencecentre end 4- og 5-stjernede under hensyn til den dårlige beliggenhed, mangel på wellnessfaciliteter, mangel på naturskønne omgivelser osv. 111 Endelig har FC Nordsjælland henvist til at lejekontraktens udformning har været drøftet med HORESTA. FC Nordsjælland har således i brev af 6. februar 2007 til Furesø Kommune oplyst, at Da lejekontrakten vedrørende Farum Park blev indgået i 1999 blev vilkårene for Sports- og Konferencecentret drøftet med HORESTA Herunder blev satserne for forpagtningsafgiften også drøftet, og vilkårene herfor tilpasset til de gældende markedsvilkår. FC Nordsjælland har i brev af 24. april 2008 på styrelsens anmodning supplerende oplyst, at der ikke findes skriftlig dokumentation for HORESTAs medvirken ved fastsættelsen af satserne for lejeafgiften. Daværende direktør i Farum Boldklub, Ib Bolvig, har i erklæring angivet, at satserne blev fastlagt på grundlag af mundtlige drøftelser med HO- RESTA, og at Ib Bolvig som formand for vurderingsudvalget i HORESTA kunne trække uformelt på netværket i HORESTA for at få de oplysninger, der kunne danne grundlag for lejefastsættelsen. 112 I brevet påpeges det endvidere, at markedsvilkårene for hoteldrift sidst i 1990 erne var af en anden karakter end i dag. 113 FC Nordsjælland har anmodet en erhvervsmægler om en vurdering af lejevilkårene. Ejendomsmægler Olav Lynge Madsen anfører i den anledning i erklæring af 29. januar 2007, at efter gennemgang af lejekontrakt, virksomhedens [FC Nordsjællands] driftsresultat i årene 2001 og 2002, udvisende et driftsresultat på 16

20 XXXXX XXX XXX X millioner i alt og øvrige oplysninger om virksomhedens drift, er jeg kommet til den konklusion, at en afgift som anført i lejekontrakten var meget rimelig for begge parter på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået. 114 Sammenfattende er FC Nordsjælland derfor af den opfattelse, at den aftalte leje på helt reel vis afspejler de gældende markedsvilkår ved kontraktens indgåelse i OPGØRELSE AF BETALT LEJE FOR FARUM PARK 115 FC Nordsjællands lejebetaling opgøres ifølge fremlejekontrakten af 31. juli 2000 på basis af en trinvis lejeafgiftsprocent og den samlede årlige omsætning fra restaurations-, kursus-, overnatnings- og konferencevirksomhed. Lejeafgiftsprocenterne sætter ind efter følgende skala: 10 pct. af den samlede årsomsætning indtil XXX mio. kr. 9 pct. af den samlede årsomsætning mellem XXX og X mio. kr. 8 pct. af den samlede årsomsætning over X mio. kr. 116 De trinvise lejeafgiftsprocenter har været uændrede i hele lejeperioden (oktober 2000 til i dag). Dog er der foretaget en årlig justering af de beløbsgrænser, der bestemmer, hvornår de enkelte lejeafgiftsprocenter sætter ind. Efter fremlejekontrakten sker denne justering på basis af den procentvise ændring i nettoprisindekset. XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX 117 Idet den betalte leje fastsættes som en procent af den årlige omsætning, afviger den betalte leje fra år til år som følge af ændringer i omsætningen. Således sker der en indirekte værdiregulering af lejen, der herved følger konjunkturudviklingerne i branchen. Lejens omsætningsafhængighed indebærer, at den betalte leje i år med lav omsætning er lavere end i perioder med høj omsætning. 118 Styrelsen har indhentet oplysninger om omsætning og betalt leje for årene På basis af den årlige omsætning og den betalte leje, kan der beregnes en implicit lejeafgiftsprocent. Denne beregning fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2 OMSÆTNING, LEJE OG IMPLICIT LEJEAFGIFTSPROCENT A. Omsætning kr. B. Betalt leje kr. Implicit lejeafgiftsprocent (B/A*100) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X X X X X X XXX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXX XXXXX 9,9 % 8,5 % 8,6 % 8,6 % 8,6 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 17

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 E-mail: jrk@ishoj.dk UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: 201000600 Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere