AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER"

Transkript

1 / /NVH PUNKT 3: RÅDSMØDET 22. JUNI 2011 AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME INDSTILLING BAGGRUND MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN Furesø Kommune FC Nordsjælland LEJEMÅLET Farum Park Farum Parks kundegrundlag Lejeaftalen Bemærkninger til lejevilkårene for Farum Park HORESTAs sagkyndige udtalelse FC Nordsjællands bemærkninger til lejevilkårene Opgørelse af betalt leje for Farum Park SAGSFORLØBET MARKEDSNIVEAU FOR LEJEBETALING I Markedet for konferencecentre Undersøgelse af konferencecentres lejevilkår Konferencecentrenes priser og omsætning Konferencecentres lejebetaling i Konferencecentres lejevilkår HORESTAs normtalsanalyse HØRINGSSVAR VURDERING EFTER 11 A Rådets kompetence efter 11 a Bemærkninger til overgangsbestemmelsen Samhandelspåvirkning Konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Offentlige midler Støtte Farum Parks sammenlignelighed med andre kursus og konferencecentre Delkonklusion Er der tale om støtte? Delkonklusion Lejevilkårene for Farum Park sammenholdt med markedsundersøgelsens resultater... 43

3 Delkonklusion Konklusion vedrørende støtte Til fordel for Bestemte former Erhvervsvirksomhed Konkurrenceforvridende Lovlig i henhold til offentlig regulering Konklusion konkurrenceforvridende støtte efter 11 a Samlet konklusion AFGØRELSE... 52

4 1 RESUME 1 Denne sag er startet på baggrund af en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden herefter Statsforvaltningen), som har behandlet en klage fra en borger i den daværende Farum Kommune (herefter Furesø Kommune) over de vilkår, som Furesø Kommune har udlejet Farum Park Idræts- og Kulturcenter til FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland) på. 2 Den 4. april 2006 rettede Statsforvaltningen henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Statsforvaltningen oplyste, at man den 31. marts 2006 havde truffet afgørelse om, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland, og at kommunen derfor var forpligtet til at genforhandle lejekontrakten med henblik på at bringe lejens størrelse på niveau med markedslejen. Statsforvaltningen anmodede på den baggrund styrelsen om at vurdere, om der var grundlag for at vurdere sagen efter konkurrencelovens 11 a. 3 I et senere brev (af 2. februar 2007) har Statsforvaltningen supplerende oplyst, at Statsforvaltningen ikke finder, at Furesø Kommune efter kommunalfuldmagten lovligt kan drive eller yde støtte til driften af Farum Park, samt at støtten til FC Nordsjælland efter Statsforvaltningens opfattelse er ulovlig, idet der ikke er hjemmel hverken i kommunalfuldmagten eller anden offentlig regulering til den anførte støtte. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag blev sat i bero i foråret 2007 pga. en tvist mellem styrelsen og FC Nordsjælland vedrørende rækkevidden af partsaktindsigt. Aktindsigtssagen blev afgjort i Højesteret den 29. november a er indført ved lov nr. 416 af 31/05/2000 om ændring af konkurrenceloven. 2 i ændringsloven fastslår følgende: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Påbud om tilbagebetaling af støtte efter 11 a, stk. 1, som indsat ved denne lov kan ikke udstedes for støtte, der er ydet inden lovens ikrafttræden 6 I bemærkningerne til bestemmelsen er anført, at En beslutning truffet før lovens ikrafttræden om at yde konkurrenceforvridende støtte, vil uanset om støtten udbetales efter lovens ikrafttræden eller ej, ikke kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling. 7 Furesø Kommunes beslutning om at tildele støtte ved udlejning af Farum Park Idræts- og Kulturcenter er truffet allersenest den 31. juli 2000, hvor en samlet fremlejekontrakt for stadion og idræts- og kulturcenter blev indgået og under- 1

5 skrevet. Dermed er støtten formelt besluttet tildelt før lovens ikrafttræden (1. oktober 2000). 8 Rådet har derfor valgt alene at træffe afgørelse om, hvorvidt støtten i denne sag er konkurrenceforvridende. 9 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Farum Kommune (nu Furesø Kommune) og Farum Boldklub (nu FC Nordsjælland), der på aftaletidspunktet var ejet af række mindre investorer. 10 Ved vurderingen af, om FC Nordsjælland har modtaget en økonomisk fordel omfattet af 11 a skal det undersøges, om Furesø Kommune har fulgt det markedsøkonomiske investorprincip ved indgåelsen af kontrakten med FC Nordsjælland i Vurderingen skal foretages ud fra de til rådighed værende oplysninger om markedet samt forventninger til udviklingen på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået. Det skal således vurderes, om lejen for Farum Park var på markedsniveau i Lejebetalingen for Farum Park opgøres ifølge lejekontrakten som en procent af omsætningen efter følgende skala: 10 pct. af den samlede årsomsætning indtil XXX mio. kr. 9 pct. af den samlede årsomsætning mellem XXX og X mio. kr. 8 pct. af den samlede årsomsætning over X mio. kr. 13 Styrelsen har indhentet oplysninger om FC Nordsjællands lejebetaling til Furesø Kommune i perioden FC Nordsjællands årlige omsætning lå i denne periode på XXXXX mio. kr., hvorved lejen primært blev beregnet på baggrund af det højeste trin på skalaen. Den faktiske leje har således udgjort 8,5 8,6 pct. af omsætningen i Af lejeaftalen fremgår det, at parterne vurderer, at den aftalte leje ved kontraktens indgåelse svarer til markedsvilkår for den pågældende ejendomstype. FC Nordsjælland har over for styrelsen redegjort for, at kontrakten er udarbejdet med uformel inddragelse af HORESTA. Der findes dog ikke dokumentation herfor hverken hos parterne eller hos HORESTA. 15 Da Konkurrencerådet ikke vil kræve støtten tilbagebetalt, er der ikke behov for præcist at opgøre støttens størrelse. På den baggrund har styrelsen valgt ikke at indhente en sagkyndig vurdering, men at basere vurderingen af den markedskonforme leje på styrelsens markedsundersøgelse. 2

6 16 Styrelsens markedsundersøgelse er foretaget blandt konferencecentre med lejeeller forpagtningsaftaler. Derudover har styrelsen konsulteret HORESTA, der har kunnet bidrage med normtalsanalyser fra slutningen af 1990 erne. 17 Styrelsens undersøgelse viser, at konferencecentres lejebetaling set i forhold til omsætningen lå i intervallet pct. i Konferencecentre, der indgik kontrakt i 1999 eller 2000 (samme år som Farum Park), betalte minimum 11,4 pct. i leje i forhold til omsætningen i HO- RESTAs normtal viser, at konferencecentre i slutningen af 1990 erne i gennemsnit betalte 16,6 pct. i leje. 19 Styrelsen vurderer, at en markedsleje for konferencecentre i år 2000 lå i spændet pct. 20 Med betaling af en leje, der udgjorde 8,5 8,6 pct. af omsætningen i , har FC Nordsjælland fået en økonomisk fordel i driften af Farum Park sammenlignet med aktuelle og potentielle konkurrenter. 21 En gennemgang af konferencecentrenes lejekontrakter viser, at lejevilkårene for Farum Park ikke afviger så væsentligt fra andre konferencecentres lejevilkår, at det berettiger en lavere leje end markedsniveauet. 22 Ovenstående skal sammenholdes med, at driften af Farum Park Idræts- og Kulturcenter forud for lejeaftalens indgåelse ikke har været udbudt, og at lejeværdien ikke har været fastlagt på baggrund af en uafhængig vurdering. I stedet indgik Furesø Kommune en kontrakt direkte med FC Nordsjælland ved at supplere fremlejekontrakten for stadiondelen med en allonge, hvori lejeforholdene for Idræts- og Kulturcentret blev anført. 23 Samlet vurderer styrelsen, at FC Nordsjællands lejebetaling for Farum Park lå under markedsniveauet ved kontraktens indgåelse, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte, jf. konkurrencelovens 11 a. 24 Af et referat fra Furesø Byråds møde den 25. maj 2011 fremgår det, at Furesø Kommunes forvaltning overfor Byrådet har tilkendegivet, at Forvaltningen har til hensigt, når Konkurrencerådets afgørelse foreligger, at tage kontakt til FC Nordsjælland A/S med henblik på genforhandling og regulering af lejebetalingen til markedslejen med virkning pr. 1. oktober Konferencecentrene der indgik kontrakt i 2000 havde første driftsår i 2001 og

7 2 INDSTILLING 25 Det indstilles, at Konkurrencerådet meddeler Furesø Kommune og FC Nordsjælland A/S at kommunen har tildelt Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) offentlig konkurrenceforvridende støtte, jf. konkurrencelovens 11 a ved fra den 31. juli 2000 at fremleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) til en leje, der lå under markedsniveau. 4

8 3 BAGGRUND 26 Sagen vedrører Furesø Kommunes (tidligere Farum Kommune) fremleje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter til FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland) til brug for hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed. 27 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2006 en henvendelse fra Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden herefter Statsforvaltningen) med anmodning om at vurdere, om der var grundlag for at vurdere sagen efter konkurrencelovens 11 a. 28 Statsforvaltningen havde forinden den 31. marts 2006 truffet afgørelse om, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland, som kommunen havde pligt til at bringe til ophør. 29 På baggrund af henvendelsen valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at indlede en undersøgelse af, om FC Nordsjælland lejer Farum Park af Furesø Kommune på vilkår, der indebærer konkurrenceforvridende offentlig støtte efter konkurrencelovens 11 a. 5

9 4 MYNDIGHEDEN OG VIRKSOMHEDEN 4.1 FURESØ KOMMUNE 30 Den relevante myndighed er Furesø Kommune, tidligere Farum Kommune, der ifølge afgørelse af 31. marts 2006 fra Statsforvaltningen har givet ulovlig støtte til FC Nordsjælland ved at fremleje Idræts- og Kulturcentret på Farum Park til en leje under markedsniveau. 31 Furesø Kommune ligger ca. 20 km nord for København med nærliggende motorvej og gode offentlige transportmuligheder. Kommunen har ca indbyggere. 4.2 FC NORDSJÆLLAND 32 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland A/S. 33 I perioden 13. oktober september 2002 blev hotel- og konferencevirksomheden i Idræts- og Kulturcentret drevet af FC Nordsjælland A/S. Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS har siden 2002 drevet restaurations-, hotel- og konferencevirksomheden i Farum Park Idræts- og Kulturcenter. 34 Både FC Nordsjælland A/S og Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS er datterselskaber af FC Nordsjælland Holding A/S, der i 2000 var ejet af mange mindre investorer. 35 I 2004 overtog AKP-Holding A/S aktiemajoriteten i FC Nordsjælland Holding A/S. AKP-Holding A/S er 100 pct. ejet af Allan Kim Pedersen. Siden 2006 har FC Nordsjælland Holding A/S været 100 pct. ejet af AKP-Holding A/S. 36 AKP-Holding solgte i oktober 2009 FC Nordsjælland Holding til KAP-Holding A/S også ejet af Allan Kim Pedersen. 37 Nedenstående figur 1 illustrerer forholdet mellem de involverede virksomheder, som det ser ud i dag. 6

10 Figur 1: Virksomheder involveret i sagen KAP-Holding A/S (100 pct. ejet af Allan Kim Pedersen) FC Nordsjælland Holding A/S FC Nordsjælland A/S (Tidligere Farum Boldklub A/S) Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS 7

11 5 LEJEMÅLET 5.1 FARUM PARK 38 Farum Parks Idræts- og Kulturcenter markedsføres som Farum Park Sports- og Konferencecenter. 39 Farum Park Sports- og Konferencecenter er af HORESTA klassificeret som et 4- stjernet konferencecenter. Konferencecentret er ifølge hjemmesiden centralt beliggende i Nordsjælland kun 20 km. fra Københavns centrum. 40 Farum Park Sports- og Konferencecenter indeholder ifølge sin hjemmeside 36 rummelige og moderne indrettede standardværelser, 4 luksussuiter med B&Oanlæg og spa-badekar og udsigt over stadion samt 8 loger. Stedet har konferencefaciliteter for op til 200 personer, og der er mulighed for at få arrangeret teambuilding-kurser. Herudover tilbydes særlige træningsophold for professionelle sportsudøvere. 41 Farum Park Sports- og Konferencecenter markedsfører sig med en lang række faciliteter, heriblandt opholdsstue med billard, dart, bordfodbold og bordtennis samt sofahjørne m/tv, stort lækkert fitness center og petanque baner. Derudover reklamerer centret med, at hotellets gæster mod betaling har adgang til en svømmehal med 50 meter bane og varmtvands bassin, stadion, træningsbaner, aerobic sal samt tennis- & squashbaner Konferencecentret rummer en restaurant med plads til op til 250 personer. Restauranten understøtter primært centrets aktiviteter i form af bespisning af konferencedeltagerne Farum Parks kundegrundlag 43 Farum Parks Idræts- og Kulturcenter skal ifølge fremlejeaftalen af 31. juli 2000 anvendes til kursusvirksomhed, navnlig inden for idræt, konferencer, foredrag, kulturarrangementer, forsamlingslokaler, restauration og overnatningsmuligheder i forbindelse med ovenstående. 44 Farum Park Sports- og Konferencecenters markedsføring af konferencecentrets faciliteter er overvejende rettet mod erhvervslivet, der anvender faciliteterne til at afholde konferencer mv. Af hjemmesiden fremgår, at centret også kan benyttes til private selskaber og ferieophold. 2 Farum Park udbyder tillige en række aktiviteter, fx fægtning, fysiske øvelser på stadion eller i fitness centret suppleret med sundhedsforedrag, klatring på klatrevæg m/instruktør, cykling på mountainbike (flere ruter af forskellig sværhedsgrad), fisketur (evt. med madkurv), golfkursus m/instruktør m.v. Hertil kommer mulighed for diverse workshops og teambuildingskurser (stresshåndtering, projektstyring, kokkeskole osv.). 8

12 45 FC Nordsjælland skønner, at anvendelsen af centret fordeler sig med XX pct. til idræts- og kulturformål i bred forstand og med XX pct. til erhvervsformål mv. 46 Af en kundeliste pr. 15. april 2008 dækkede hele lejeperioden siden konferencecentrets opstart i oktober 2000 fremgår, at det blandt centrets besøgende er et stort antal erhvervsvirksomheder fra hele landet, hvortil kommer et mindre antal udenlandske erhvervsvirksomheder. De besøgende erhvervsvirksomheder dækker et bredt spektrum af brancher, herunder idrætsrelateret erhvervsvirksomhed. 47 Hotelvirksomheden er kun i begrænset omfang et privat feriemål. Hvad angår omfanget af privatpersoners brug af centret, er der således kun anført ganske få privatpersoner på kundelisten. 48 FC Nordsjælland vurderer, at omsætningsfordelingen på de enkelte kundesegmenter fordeler sig således: Tabel 1 SKØNSMÆSSIG FORDELING AF OMSÆTNINGEN PÅ KUNDEGRUPPER, PCT Erhvervskunder XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Privatkunder XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX Sportsklubber XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Note: Af erhvervskunder 2001 udgjorde Farum Kommune 1/3. Kilde: FC Nordsjælland 49 Restauranten (Restaurant Sepp) er rettet mod såvel erhvervsvirksomheder som privatpersoner. Udover at have konference- og hotelgæster som kundegrundlag afholder restauranten familiefester, selskaber og receptioner. Herudover er restaurantens cafedel åben for offentligheden, hvad enten det drejer sig om spisning eller en kop kaffe. 50 Ifølge FC Nordsjælland har restauranten dog i praksis næsten ingen a la carte aktivitet. Restauranten forestår således primært bespisning af konferencegæster. Dette sker i separate lokaler adskilt fra cafeen. Hertil kommer yderligere på forhånd aftalt fast bespisning af områdets top-sportsfolk, der anvender sportscentrets faciliteter på daglig basis. Konkret drejer det sig om ca. 50 sportsfolk, der gennemsnitligt fem gange om ugen anvender cafedelen til bespisning. Dette reklameres der specifikt med på restaurantens hjemmeside. En lille del af restaurantens omsætning knap XX pct. i 2007 består herudover i afholdelse af familiefester, større selskaber og receptioner, hvor man har bestilt forplejning på forhånd. Ingen af disse aktiviteter er (som hovedregel) forbundet med overnatning på konferencecentret. 9

13 51 De gæster, der besøger restauranten direkte fra gaden udgør kun X pct. af restaurantens omsætning. Heraf hidrører ca. 1/3 fra folk, der har anvendt faciliteterne på stadion m.v. Denne del af restaurantens omsætning er dermed særdeles begrænset. 5.2 LEJEAFTALEN 52 Fremlejeaftalen vedrørende Farum Park Idræts- og Kulturcenter er indgået mellem Farum Kommune (nu Furesø Kommune) og Farum Boldklub (nu FC Nordsjælland), der på aftaletidspunktet var ejet af række mindre investorer. 53 Driften af stadiondelen af Farum Park blev udbudt af Furesø Kommune via en annonce indsat i Frederiksborg Amts Avis den 12. juni Kun FC Nordsjælland afgav tilbud, og 13. september 1999 indgik de to parter en fremlejekontrakt om stadiondelen. 54 Senere blev Farum Park udbygget, hvorunder Idræts- og Kulturcentret blev etableret. Furesø Kommune foretog ikke et udbud af driften af det tilbyggede Idræts- og Kulturcenter men indgik i stedet den 10. april 2000 kontrakt direkte med FC Nordsjælland om driften ved at supplere fremlejekontrakten (for stadiondelen) med en allonge, hvori lejeforholdene for Idræts- og Kulturcentret blev anført. 55 Fremlejekontrakten af 13. september 1999 (for stadiondelen) med allonge af 10. april 2000 blev afløst af en ny fremlejekontrakt af 31. juli 2000 (herefter fremlejekontrakten). 56 Idræts- og Kulturcentret blev færdiggjort pr. 13. oktober 2000, hvorved udlejningen til FC Nordsjælland blev egentligt indledt. 57 Fremlejekontrakten blev den 29. september 2005 suppleret med en allonge. Allongen indeholder overvejende vilkår i forbindelse med bortforpagtningen af stadiondelen på Farum Park (dvs. baneanlæg med tribuner og lignende), hvor lejen ændres efter Konkurrencestyrelsens retningslinier i rapporten Kommunal udlejning af idrætsanlæg. X XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX Allongen har virkning fra 1. januar Denne sag omhandler alene fremlejen af Idræts- og Kulturcentret i form af hotel-, konference-, og restaurationsfaciliteter og således ikke Farum Kommunes øvrige fremlejeaftaler med FC Nordsjælland om Farum Park. Fremlejeaftalens enkelte vilkår gennemgås nedenfor. 10

14 59 Lejen af Idræts- og Kulturcentret udgør efter fremlejekontraktens 4, stk. 2, litra e en trinvis lejeafgiftsprocent opgjort på basis af den samlede årlige omsætning ved restaurations-, kursus-, overnatnings- og konferencevirksomhed. I det omfang FC Nordsjælland bortforpagter driften af centret, beregnes lejen på basis af forpagterens omsætning. 60 Fremlejekontrakten indeholder følgende bestemmelser af betydning for sagen: 61 XXXX XXXXX XX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX 62 X 63 XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XXXX X XXX XXXXXXXX XXX 64 XXX XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX 65 X 66 XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 67 XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 68 XX XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX 69 X XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX X XXXX XXX 70 X XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXX 71 X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 72 X 73 XXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXX 74 X 75 XXX XXXXXXX XXX XXX XXX XX XXXX XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXX X XX XXXX XXXXXX XXXX 11

15 76 X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XXX X XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX 77 X X XXXXXXXXXXXXXX 78 X 79 XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 80 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX 81 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX 82 X X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 83 XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX 84 X 85 XXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 86 X 87 X X XXXXXXXXXX 88 XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX 89 XXX XXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XX 12

16 XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 90 XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 91 X 92 X XX XXXXXXXXX 93 XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX X XX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXXX 94 X 95 De anførte lejeafgiftsprocenter har været gældende i hele lejeperioden (13. oktober 2000 til i dag). Der er dog foretaget en årlig justering af beløbsgrænserne på basis af den procentvise ændring i nettoprisindekset. Omsætningen, hvoraf lejen beregnes, er omsætningen efter fradrag af moms og andre offentlige afgifter af enhver art. 96 Lejen opgøres og betales ifølge fremlejekontraktens 4, stk. 1 XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XXX XXXX X XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX X XXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX 97 I 1.9 i allonge af 29. september 2005 til fremlejekontrakten (af 31. juli 2000) ændres betalingsforholdene. Med virkning fra den 1. januar 2004 betales 98 XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 99 Som det fremgår, kan lejemålet fra hver af parternes side opsiges med X måneders varsel. Dog kan lejemålet fra udlejers side tidligst opsiges til den 1. oktober XXXX (lejekontraktens 13.1). 100 Endvidere vurderer parterne, at den aftalte omsætningsafhængige leje ved indgåelsen af nærværende kontrakt svarer til markedsvilkår for den pågældende ejendomstype. Skulle markedsforholdene ændre sig væsentligt, kan hver af par- 13

17 terne kræve regulering til markedsleje dog tidligst pr. 1. oktober XXXX. Lejeafgiftsprocenterne er således fastlåst i XX år (lejekontraktens 5. 2). 5.3 BEMÆRKNINGER TIL LEJEVILKÅRENE FOR FARUM PARK HORESTAs sagkyndige udtalelse 101 I forbindelse med Statsforvaltningens behandling af sagen har HORESTA efter anmodning fra Furesø Kommune den 25. januar 2006 afgivet en sagkyndig udtalelse om konformiteten af Farum Parks lejevilkår med markedsforholdene. Udtalelsen er baseret på branchetal for 2005 og inkluderer primært 4-stjernede hoteller samt et mindre antal 3-stjernede. En væsentlig del af udtalelsen vedrører tillige generelle forhold. Dele af udtalelsen gengives nedenfor. 102 HORESTA anfører i sin udtalelse, at størrelsen af den aftalte leje afhænger af betingelserne i den konkrete lejekontrakt, herunder navnlig omfanget og tilstanden af det lejede samt fordelingen af rettigheder og forpligtelser mellem lejer og udlejer. Nedenfor er nævnt nogle af de områder, der har betydning for størrelsen af den fastsatte leje. Rent geografisk vil en placering i København ofte bevirke en højere leje end ved beliggenhed i provinsen, således som beliggenheden må betegnes i nærværende tilfælde. Det forhold, at maskiner, inventar og andet driftsmateriel indgår som en del af det forpagtede, har stor betydning for forpagtningsafgiftens størrelse. Vedligeholdelsen vil typisk være fordelt sådan, at lejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, mens udlejer har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse. Såfremt myndighederne stiller krav om ændring af indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, kan dette ansvar påhvile bortforpagteren, hvilket vil kunne bevirke en højere leje. Det er ikke ualmindeligt, at lejen nedsættes i takt med en stigende omsætning. Fastsatte åbningstider ifølge forpagtningskontrakten med kortere åbningstid end sædvanligt for branchen bør medføre, at forpagtningsafgiften sættes lavt, idet der er tale om en begrænsning i forpagterens mulighed for omsætning. Normalt er lejeforholdet uopsigeligt for udlejer i en årrække, mens lejer typisk har et opsigelsesvarsel på omkring 6 måneder. Såfremt udlejers uopsigelighed ligger under 10 år dog noget kortere ved leje af offentlig ejendom vil dette tale for lavere leje... 14

18 103 HORESTA vurderer i sin udtalelse, at der eksisterer en række forhold i fremlejekontrakten, der gør lejeforholdet særligt fordelagtigt for lejer. HORESTA peger på følgende forhold: XX XXX XXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXX Disse vilkår er alle lempelige for lejer i forhold til, hvad der er sædvanligt i branchen og vil derfor kunne fordre en højere leje. 104 HORESTA anslår, at lejeforholdet mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland, hvor størstedelen af huslejen reelt udgør 8 % af omsætningen, må anses som fordelagtigt for lejer, idet den anbefalede markedsleje vil udgøre 12,5 %. Dette forstærkes af de fordelagtige vilkår der er i kontrakten. 105 Styrelsen har bedt HORESTA oplyse, om fastsættelse af satserne for lejeafgiften i lejeaftalen mellem Furesø Kommune og FC Nordsjælland er sket under HO- RESTAs medvirken. Hertil har HORESTA oplyst, at man har ikke kunnet finde dokumentation for HORESTAs medvirken i fastsættelsen af lejeafgiften FC Nordsjællands bemærkninger til lejevilkårene 106 FC Nordsjælland har i brev til styrelsen af 24. april 2008 anført en række betragtninger om de faktiske forhold, der gør sig gældende for Farum Park, og de heraf afledte virkninger, som disse forhold, ifølge FC Nordsjælland, har for lejevilkårene. 107 FC Nordsjælland påpeger således, at Sports- og Konferencecentret blev opført i et område uden nogen form for tradition for denne type virksomhed, og at centrets beliggenhed ikke [er] særlig attraktiv, idet området er præget af ordi- 15

19 nær villabebyggelse og udsigten fra værelserne er enten en parkeringsplads eller bagsiden af en tribune. 108 Derudover oplyser FC Nordsjælland, at ved kontraktens indgåelse var der intet eksisterende kundegrundlag, og at kundegrundlaget primært skulle [ ] opbygges via tilknytning til den lokale fodboldklub i form af sportsarrangementer, træningsophold, konferencer for virksomheder med tilknytning til fodboldklubben osv. Den omsætning, som centret opnåede i 2000 og 2001 var i meget høj grad bundet op til den tidligere borgmesters personlige engagement og netværk. Dette er ikke normalt i et leje/forpagtningsforhold, og denne type omsætning var som det også efterfølgende viste sig ganske svær at fastholde. 109 FC Nordsjælland anfører desuden, at en del af omsætningen [er] baseret på sportsarrangementer, hvor avancen vil være væsentligt lavere på grund af, at det er umuligt at opnå normale priser for værelserne på dette marked, samtidig med at der er mere slitage og rengøring på grund af mange gæster pr. værelse, højere opholdsfrekvens på centret end ved normale overnatninger, samt øget krav til bemanding og bespisning mv. foranlediget heraf. 110 Efter FC Nordsjællands opfattelse er Farum Park mere sammenligneligt med 3- og 4-stjernede konferencecentre end 4- og 5-stjernede under hensyn til den dårlige beliggenhed, mangel på wellnessfaciliteter, mangel på naturskønne omgivelser osv. 111 Endelig har FC Nordsjælland henvist til at lejekontraktens udformning har været drøftet med HORESTA. FC Nordsjælland har således i brev af 6. februar 2007 til Furesø Kommune oplyst, at Da lejekontrakten vedrørende Farum Park blev indgået i 1999 blev vilkårene for Sports- og Konferencecentret drøftet med HORESTA Herunder blev satserne for forpagtningsafgiften også drøftet, og vilkårene herfor tilpasset til de gældende markedsvilkår. FC Nordsjælland har i brev af 24. april 2008 på styrelsens anmodning supplerende oplyst, at der ikke findes skriftlig dokumentation for HORESTAs medvirken ved fastsættelsen af satserne for lejeafgiften. Daværende direktør i Farum Boldklub, Ib Bolvig, har i erklæring angivet, at satserne blev fastlagt på grundlag af mundtlige drøftelser med HO- RESTA, og at Ib Bolvig som formand for vurderingsudvalget i HORESTA kunne trække uformelt på netværket i HORESTA for at få de oplysninger, der kunne danne grundlag for lejefastsættelsen. 112 I brevet påpeges det endvidere, at markedsvilkårene for hoteldrift sidst i 1990 erne var af en anden karakter end i dag. 113 FC Nordsjælland har anmodet en erhvervsmægler om en vurdering af lejevilkårene. Ejendomsmægler Olav Lynge Madsen anfører i den anledning i erklæring af 29. januar 2007, at efter gennemgang af lejekontrakt, virksomhedens [FC Nordsjællands] driftsresultat i årene 2001 og 2002, udvisende et driftsresultat på 16

20 XXXXX XXX XXX X millioner i alt og øvrige oplysninger om virksomhedens drift, er jeg kommet til den konklusion, at en afgift som anført i lejekontrakten var meget rimelig for begge parter på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået. 114 Sammenfattende er FC Nordsjælland derfor af den opfattelse, at den aftalte leje på helt reel vis afspejler de gældende markedsvilkår ved kontraktens indgåelse i OPGØRELSE AF BETALT LEJE FOR FARUM PARK 115 FC Nordsjællands lejebetaling opgøres ifølge fremlejekontrakten af 31. juli 2000 på basis af en trinvis lejeafgiftsprocent og den samlede årlige omsætning fra restaurations-, kursus-, overnatnings- og konferencevirksomhed. Lejeafgiftsprocenterne sætter ind efter følgende skala: 10 pct. af den samlede årsomsætning indtil XXX mio. kr. 9 pct. af den samlede årsomsætning mellem XXX og X mio. kr. 8 pct. af den samlede årsomsætning over X mio. kr. 116 De trinvise lejeafgiftsprocenter har været uændrede i hele lejeperioden (oktober 2000 til i dag). Dog er der foretaget en årlig justering af de beløbsgrænser, der bestemmer, hvornår de enkelte lejeafgiftsprocenter sætter ind. Efter fremlejekontrakten sker denne justering på basis af den procentvise ændring i nettoprisindekset. XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX 117 Idet den betalte leje fastsættes som en procent af den årlige omsætning, afviger den betalte leje fra år til år som følge af ændringer i omsætningen. Således sker der en indirekte værdiregulering af lejen, der herved følger konjunkturudviklingerne i branchen. Lejens omsætningsafhængighed indebærer, at den betalte leje i år med lav omsætning er lavere end i perioder med høj omsætning. 118 Styrelsen har indhentet oplysninger om omsætning og betalt leje for årene På basis af den årlige omsætning og den betalte leje, kan der beregnes en implicit lejeafgiftsprocent. Denne beregning fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2 OMSÆTNING, LEJE OG IMPLICIT LEJEAFGIFTSPROCENT A. Omsætning kr. B. Betalt leje kr. Implicit lejeafgiftsprocent (B/A*100) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X X X X X X XXX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXX XXXXX 9,9 % 8,5 % 8,6 % 8,6 % 8,6 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 17

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. november 2010 NDU-ES-Eülü lëllzlet Frcmllë Hoedesteret F'aee:1 '6 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. november 2010 Sag 120/2009 (1. afdeling) Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

2007-09-06: FC Nordsjælland A/S mod Konkurrencerådet

2007-09-06: FC Nordsjælland A/S mod Konkurrencerådet 1 af 17 2007-09-06: FC Nordsjælland A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. september 2007 i sag 2007-0012644: FC Nordsjælland A/S (advokat Thomas Berg) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14302 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14523 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: N.N CVR-nr.: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reparation

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14424 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x, xx xxxx xxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14245 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x, x.xx. xxxx xxxxxx x CVR-nr.: xxxxxxxx x. xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet.

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet. UDKAST Forpagtningskontrakt vedrørende caféen i Kulturhuset Galaksen. 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum i Kulturhuset Galaksen bortforpagter Furesø Kommune repræsenteret ved Kulturhuset Galaksen

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14758 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18.

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. 1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Til Fra Flemming Kaare Petersen Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. juni 2012 Kære Flemming Kaare Petersen Tak for din hjælp og jeg

Læs mere